Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAFINLARI IKI HATIRAT ÜÇ ŞAHSIYET ÜNLO YAZAR ve TARtHÇt AHMET RASÎM Bu yapıtında Abdülhamıt • Isubdadı.nj belgelere dayanarak dile getinyor tsteme Adresl: Çagdas Yayınlan. Halkerl Sokak 3y/41 Cağaloğlu ÎSTANBÜL 53. Yll; JATI: 18873 umhurıyet Enrneosn: TUNUS NADt 200 KülllIJ PARİS, (Kosta DAFONTE Bildiriyor) Parls'te çıkan Entemasyonal Herald Tnbune gazetesinde Amerikan yazan Sulzber ger dunkü yorumunda KaramanUs üe yaptıgı son goruşmeye degınerek, şurüan açıklamaktadır: • Karamanlıs ıle son olarak Atina'da gorıiştüğümde bana dedi kı ıkı ulke arasmda müzakerelerin başlamış olması psıkolojıK ve siyasal bır ilerleme getırraiş olup bu da her ıkl taraf üzerinde yatıştırıcı bır etkı yaratmıştır. • Karamanlıs aynca, ıkılı sorunlarda ki gorüşmeler sonunda anlasmazhfc noktalanrun uluslararası hakemliğe götürulmesmın her ıki ülke için elverişlı olacagını da ek lemıştır. Buna gore. kıta sahanlığı konusunda Lahey Yuksek Adalet Div&runa, hava sahası için de Mcmtreal'deki Sıvil Havacıhk örgütüne başvunılabılecektır. Böylece içteki muhalefet partılennden hiç biri herhangı bir uzlasmanın koşullannı eleştıremeyecektır » Sulzberger'e gore ikl ülke araaındaki konulann çozülmesi Kıb ns, Yunanlstan ve Ttırlnye içın olduğu kadar ABD ve NATO ıçın (Devamı Sa 9, 9ü 4 de) Gögü ısrtamazsıız. 13 JUBAT 1977 PAZAR kaplatmz. iyana'daki görüşmeler Waldheim'in gözetiminde sürecek Denktaş Makarios görüşmesine ilişkin ayrıntılı bil gi, bugün VValdheim ve iki liderin ayrı ayrı yapacakları basm konferanslarında verilecek Denktaş toplantıya giderken harita üzerinde çalışma yapılmayacağını söyleyerek «taviz vermeye gitmiyorum» dedi Sulzberger'e göre Atina, Ankara'nın aksine paket anlaşmasına yanaşmıyor Maraş'ın kurtuJuş yıJdönümünde komandolar CHP Foplumlararası görüşmeler nart sonunda başlıyor "KOŞB Kıbra TUrk FeDevleti Başkanı Rauf DenkRum yönetimi başkanı Baj pos Makanos. Kıbns sorabarışçı bır çözüm bulmayı ayan toplumlararası goriişin mart ayı sonunda Birş Milletler Genel Sekreteri Waldheim'in gozetımınde a'da vemden başlatılmasını laştırmışlardır. coşe'dekı Bırleşmış Milletler binasına saldırdılar, polisin üzerine patlayıcı madde attılar Yurdaer KARPUZOĞLU KAHRAMANMARAŞ Kai> ramanmaraş'jn 57. kurtuluş vıldonümıl törenleri dıin yapılmı? törenlerden önce komandolar, yer yer olay çıkararak CHP bînalanna saldırmış, çıkan olaylarda güvenlik kuvvetlerının Uzertne patlayıcı maddeler atılmJîtır. Civar illerden de Kahramanmaraş'a gelmiş olan tla bın kadar komando önceki gece şehir (Devmnu S*. 9. Su. 4 de) Yargı Organları Başkanları Korutürk'e Anayasa'dan doğan yetkilerini anlattılar ANKARA. (Cunıhüriret BOrosn) Cumhurbaşkanı i'laan Korutürk dün Yüksete Yargı Or^anlarrnın Başkanlarını &abul ederek, ülkenin çeşitli sorunlanna ihşkin görüşlerini ASrer.tnırtiT Korutürk toplantıda yetkilerinın olmadığından vakınnuş, bu arada parti Huerleriyle de şorüşmeler yapacağım söylemıştir. Çankaya Koşkünde 13 vargı organı temsilcisiyle ı?orü$me<1et once Korutürk iMemıe/ceun durumu ne «aman kötuye gıtse, ben anayasal kuruluşlann başkanlariyle RDrusürüm» deT)l»nr. Üniversite Rektdnenyle Daşladığı görüşmelerin ıkinclsmi Yuk sek Yargj Organlan Başkan arıyla sürdüren Cumfiurbaçksnının «Anar?mın önlenmesi» cHıikümetin tutumu». iSeçım rJ>» «Yeni bir hükümet Dipm!» ?ib! konularda temsılcılenn dastofelenne baîrurduğu bı'.dir.lrniî'ıîr Cumhurbaşkanı Fahn Korutürk Üniversite Rektbrlerınden gel«T «Daha güçlu ve tarafsı* bi' huknmet» önerisıni Ya«sck Yargn Organlan Başkanlarma hatıria tarak bu konudakl gönlşlermj d« açıklamalannı ıstemiştir. Korutürk. ünirersite rektörlenne oldugu gıbi yargı organiarı bafkanlarına da Cumhurbaşkanı (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da] İrzet Rıza TALIN bildiriyor sözcüsünün TUrkiye saatl ile gece yansı Denktaş Waldne:m göruşmesi devam ettiği sırada açıkladağı bıldıride şöyle denmektedır: «Bugün dort saat süren gorüşmeler.mızde. gönişmecı'cımızm gelecektekı göruşmelerde ele alacaklan esaslar saptanmış ve kendılerme venlecek talımat gbzden geçınlmiştır. AJTU zamanda görüşmelerin B.rleşmış Milletler Ge nei Sekreterinm gözetım.nde mart ayı sonunda Vıyana'da başlarnası üzerinde anlaşmaj'a rarjmıştır.. Kıbns TUrk Federe Devîeti Bas kam Denktaş ıle Rum yonetımı başkanı Başpiskopos Makanos arasmdakı ikmci goruşme dun ak şam 18^5'de Lefkoşe Ulusîararası havaalanındakı Bırleşmış Milletler Barış Gucü karargâhır.da başiamış, daha sonra yemekte devam etmiştlr Topl&ntıys dün Kahire'den gelen BM Genel Sekreteri Kurt VValdheım ile BM'nin Kibrıs'taki özel temsılcısi Perez de Cuellar, Genel Sekreterın ıki yardımcısı Roberto Guyer ve Brjan Urguhart da katılmıştır Gorüşmede Kıbns sonınu genış şekılde ele aluımış. toprak sorunu, merkezi hukumetın yetkıleri, ozgür dolaşma ve yerleşme hak(Devamı Sa. ». sü. 7 üe) rken mi eç mi erken duk yiizduk işte lnıyrujııı geldik. Genel seçlmlere ınun surasuıda en erken en jeç sekl» »y kadar bir i var. İkl böyük parttnln •rı bu konuda •nmnen» nış gtbi konusuyorlar. Oalerin sorularuu yanıtlayan tenel Başkaıu, MUlet Meoarar \enrse seçimlerın üzdeld haziraoda yapıla | i m sojlerken, CHP Geaşkanı, hangl tarihte olur;uu partisinin seçimlere bulundu£unu açıklıyor. rusunu lsterseniı zaman tnının artık pek bir öne.almadığııu vurgulayabili173 seçimlerinin sonucu or;ıkan Parlamento aritmetihükümet bunaiımına yol tı. Bu bunalımdan bizi racak en kestirme, en deıtik yöntem ancak vmklt neksizin seçimleri yenileolabilirdl. Kunılacak ora hükümetler yapaj ve taıürlu ya da iç çektşmeler ıda bocalayarak başansız ıya hükümlüjdü. Bunu o ılar çok yazdık. CUP ortaklıği bozulduktan sonne yazdık. Kulak veren nlÇıkar çcvrelerinin d«steüvenerek can havüyle birsanlan dört parti, anlağinısulardan koparabili birkaç oy sayesinde <mil» dedikJert cepbeyi kura:r. Iki yıl içiııde ülkeyi le retirdiklerini işte görii. Bıkanlıklar parselienber parselde partlıanlık yüriinıüş, Atatürk Ukeleja çevrilmiş, üniversitelerıttâ sriderek ljselerde gençz birbirine kırdınlmış, im tam anlamiyle fclce uş. Damştav kararlan hiayilmış, enflasyon, ardınerişilemez bir hıza ulaşiilkemiz^e can güvenliği olçüde tehlikeye girmişkoşullar altında seçimlere rt ay once ha dört ay sonmişiz ne çıkar? llj ıradeyı temsil edlyosan İIP milletin canına nuş, millete >azık ediimişenüz iki > 111n• tamamJa>an Cephe Hiikümetl arme lime dökütmektr. anapay pavandalarla ayakta abilmektedir. Ün İçin önemll olan serin De zaman dcğil. nasü cajıdır Başıınızda dökünlindekt tiükumetten canı ı seçmen yurttaş, herşeyınce seçimlerin çiivence lan altında yapılmasuu lsctedir. Oysa Cephe Hükiıbu koşullan yerine setinek fticünden yoksundnr. ıımızca bütçe vasası yürürgirdıkten sonra en kısa nda hükümet çekilmeli, ı bir Parlamenlerin bayhnda geçici bir seçlm hütt kurulnıahdır Bu öntee dpnli crkcn basrurulurripııli ITİ ulacaktır. Zıra im mrkanızniası büyuk e bo7ulmuştur Cephe Hutlnden yeşi) ışık almava CGP muhtırası, Demirel'in özel kalemine teslim edildi ANKARA, (ANKA) CGP hü!nimet ıçı sorunlar nedenıyl; dun Başbakan Süleyman Demıra. e bır muhtıra vermıştar. Mııhtıra akşam saat 20 sıralarında Demırel'ın özel kalemine teslim enılnuştır. CGP Genel Başkanı ve Baçoekan Yardımcısı Turhan Favzıoğlu, ANKA Ajansı miîbabırjie Başbakan Demırel'e mııhtıra verildıfını doğTulamış, ancak »nuhtevası hakkında açıklama ,,*!»«mayacağını söylemıştır. FPI glu, «Muhtıra CGP Genel Ydnttim Kurulu bildırisl dogruîtusuuda mı?» sorusuna, «Evet» cevabını vermlştir. Büindigi gıbl. 29 ocak 19 H rünu yayınlanan CGP Genel Yonetim Kurulu bildınsinde. AP • e MSP karnuoyu onunde bırbırlerını elestırmek \e artı»tn!'K yapmakla suçlandınlmrlarat Öte jandan CGP'lı yetkıliler, muhtıradakı talepler ıcm bei'ı bir süre tanındığmı, bu " iç!.. de hiikümetın .' tatürk ılkeleH ve hülcunıet nrotokolu dogTf' JSUMda çAlışmalara girışmernesı halın de, hükumetten çekıleceileitr.ı bellrtnıişlerdır. KA D E ME L E R 1 S 5 543 4 777 4 288 3 879 3 353 3 167 2 899 2.620 2.343 2 180 2.034 1.904 1792 1.626 1.450 1 4 5.747 5.122 4.501 4.092 3.683 3 319 3.014 2.736 2 457 2 247 2.101 1969 1.839 1.693 1.511 s 5 837 5 304 4 589 4.180 3.759 3.413 3.079 2.806 2.523 2.278 2.115 2.002 1.871 1725 1549 « » t Net Brfit Net t Brüt Net Derece Brfit 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 100 9.120 7 920 6960 6 120 5 280 4 680 4 140 3.600 3300 3.000 2 760 2 520 2220 1.920 Net Brüt 11400 9 540 8 160 72O0 6 3O0 5 460 4 800 4 260 3 720 3.360 3.060 2 820 2 580 2 280 1980 5634 4 939 4 394 3 98.İ 3 607 3.244 2 955 2.685 2.410 2.213 2.067 1.937 1823 1659 1.486 Net 11.700 9.960 8400 7.440 6 480 5640 4 970 4380 3.840 3 420 3.120 2.880 2.640 2.340 2040 Brfit Ne« 12 000 10.380 8.640 7.680 6.660 5820 5.040 4.500 3.960 3.480 3.180 2940 2.700 2.400 2.100 Brfit Net 10 800 8 880 7.920 6840 6.000 5J60 4İ620 4080 8.5403.240 3000 2 7Ö0 2.460 2160 Brüt 5 453 4 695 4 288 3.834 3 487 3 124 2 865 2 587 2 311 2 148 2 034 1 904 1 759 1 587 Net 11.220 9.120 8.160 7.020 6.180 5.280 4.740 4.200 3.600 3.300 3.060 2.820 2.520 2.220 Briit 5.576 4.777 4.394 3.910 3.563 3.167 2.921 2.653 2 343 2.180 2 067 1.937 1.791 1.626 Net 9.360 8.400 7.200 6.360 5.400 4.860 4.320 3 660 3.360 3.120 2 880 2 580 2.280 Brfit 4864 9.600 4.970 4.501 8.640 4.580 8.880 4,695 3.985 7.380 4.060 7.560 4.136 3.639 6.540 3.714 6.720 3.791 3 230 5.520 3 275 5640 3 319 2.992 4.980 3 048 5 100 3 092 3.719 4.440 2.772 4.560 2.828 2 377 3.720 2.410 3.780 2.423 2.273 3.420 2.247 3.480 2.278 2.101 3.180 2.115 3.240 2.148 1169 2990 2002 3000 2.034 1823 2640 1.839 2.700 1 871 1.659 2 340 1.693 2.400 1.725 NOT: 1) Ek gösterge ve yan ödemeler dahil edilmemlstlr. 2) EvU ve 2 çocukln bir memorun dunımn dlkkate aünarak hesaplanmıstır. DİSK'İN 10. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ BUGÜN KUTLANIYOR Türkıye DevTuna îsçı kalan konlederasyonu (DtSK in kuruluşunun 10. yıldonuım bugun Spor ve Sergi Sarayınd; duzenlenen bir törenle kutlana caktır. Saat 15te başlıyacak torene çeşitli ülkelerden gelen konui sendikacılar da katılacaklardır DISK basm bürosundan veriler bügiye göre katıHcaklannı bıî dıren konuk sendıkacılar arasm da Dünya Sendikalar Federasyo nu, bü federasyona bağlı Gids Iskolu Federasyonu, Kıbrıs Dev İş Federasyonu, Polonya, Demok ratık Alman Curnhunveü. Sov.e ler Birligi, Bulganstan ve Fran sa Ser.aıka temsilcileri yer al maktadır. DISKın 10. taıruluş yıldönu mü kutlama programlan arasır. da aynca uİM^.Rrprası (olklnr vı (Deramj S«. 9. Sü. 4 de Maaşlarda net 41 1113 lira artış sağlandı MEMUR MAAJI KAISAYISININ SENATO'DA II'DEN 12'YE ÇIKARİLMASI, OOENEK AKTARMASI YAPRDIĞI İÇİN BLTÇEYE EK YÜK GETİRMİYOR. BÖTÇE YENİ 5EKLİYIE KOMİSYONA GÖNDERIL£C£K VE 16 ŞUBATTA MILLET MECLİSI'NDE ELE ALINACAK Yalçın DOĞAN YUNUS NADİ Armağanı Yarışması 19761977 KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN İTÜ ÖĞRENCiSi SIRTINDAN VURULDU Komandolar dün akçam %ite oğrenct yurduna eıden ÎTÜ Macen Fakültesi üçüncü s'.nıf o^en Cısı Saıt Uluışık'ı kurşun yagmuruna tutarak yaralamışlardır. t'lkü Eir dernegine yalci 'o:r yerde sırtından vurulan öğ'çncı Beyoğlu İlk Yardım Has^anesr e kafdırılarak ameliyat edılmlş re sırtındakı kursun çıkanlmı^t.r. Öğrenci daha sonra ııastaneden kendı isteğı ıle aynlmıştır. Ifadesinde devrimci oldujtımu söyleyen Uluışık, Sıte oğrencı rur duna giderken sılâhlı saldınya uğradığmı, kendıs:ne iki kişmın ateş ettığinı söylemiştır. Saat 17.30 sıralarında Şehzadeba«''da meydana gelen olajda. saldırtanlar yıne ıcaçmışlardır GörrU *amkları daha once de Sehzaneba(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) "18761976: TÜRKİYE'DE ANAYASAL DÜZENLER,, tnkemizde Uk Anayasa 1876 yıünda yapıldj. Bn yasanın adı «Kanunu Esasl» idi. Llıısal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetle birlikte Kanunu Esasi'nin adı «Teşkilâtı Esasiye Kanunu» oldu. DU de^^imi ve 27 MajTS eyleminde Te<ikilâtı Esasiye Kanunu, Anayasaya dönüştü. Boylece tek sözcfikte, kavram aydınlandı, belirgtnleşti, halkın anüyacaçı nitelife kavuştu. 1976 Türkiye'sinde Anayasa sorunu çünccldir. Anayasanuzın tüm Ukeleriyle birlikte toplum yaşamında geçerli kılınması savaşımı sürmektedir. 1876'dan 1976'ya yüz yı) geçmlştir. Ama Anayasal düzen, hukuk devleti karramı ve buktıiuın üstünlüğü kuralını tümüyle benimsemek yolundaki çetin uğraşıtnız. yaşanmıs yuzyüunızı kapsamaktadır. Bu konnda başanlı bir sonnca oUştıimuz da söylenemez. 1876 Anayasasını geçersiz kılarak Mithat Paşa'yı süren ve ve ölüme mahkâna eden ılhniyetin kauntUarı, kuşkusuz 1976 Türldyesinde etkinJlğini sürdurmektedir. Bir bakıma Türklyeraiıin son yüzyıllık tarihi aynı zamanda Anayasalannuzm tarihidir. Cumhuriyet gazetesi 19~b1977 l u n u s Nadi Armağanı yanşmasını, bu nedenle 100 yıllık Anayasal Urthimizin üıcelenmesine ayırmaktadır. Inanıyoruı ki, eeçmisin büimsel açıdan ara'jtırılıp incelenmesi ve yüzyıllık Anayasal uğraşımızın giinfimfiz kaşaklannın gozleri önüne sergilenmesl, aynı zamanda, güncel sorunlanmıza ışık tuUcak, Anayasal bilincin IcamuojuiKla joğunJasmasına yardım edecektir. ANK.VRA (Cumhnriyrt Biirosu) AP ve CGPlı üyelenn dırenmesme rağmen, Cumhuriyet Senatosunda memur aylıklarma uy gulanacak olan katsavımn 12'ye yukselulmesı sonucunda, memurlarm aylıklannda net en az 41 lıra ıle net en çok 1113 hralık bir artış sağlanmıştır. Katsaymm arttırılışı İle özellıkle yuıcsek derecelerdeki rnemurlar, uygulanan muterakkı vergi ilkesinden dolayı. daha yük sek gelir vergisı dılımme gırmekte ve ayhklarının yuzde 50"ye yakm bölümünu vergı olarafc ödemektedirler. Aynı olgu düşük derecelerde de soz konusu olmakta, yalnız düşüi dereceler daha dıişük vergı düimlerine gırmekte olduğundan, kesilen vergı oranları jrüzde 20 ile yuzde 30 arasmda oynamaktadır. MemurlaTa uygulanan kateaTînm her arttırılışı hazıneye brüt 5 mılyar üralik ek rük getirmei tedır. Bunun yaklasık 2.7 milya n vergı olarak hazineye geri dönmekte ve net ek yük 2.3 milyaı dolayında kalmaktadır Buna gore katsayının 9'dan 12'ye yukseltılmesi brüt 15 milyar, net 6 5 (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Bu Köşeden BİR "ÖZVERİ,, GÖSTERISİ ALTAN ÖYMEN Parlamenterlerin emekli maaşı almamasına ilişkin öneri senatörler arasında çelişik yorumlara yol açtı ANKARA, (ANKA) Parlamenter ödeneklerinı düzenleyecek yasaya «Emekli maaşj alamaz> hükmünün ok'.enmesı, senatcirler arasında <leg'3ik tepküere yol açarken, bazı senatörler «Ne olursa olsun çıkmah», kımîleri de «Bu daha ideal bir duz«nleme» demektedırler. Öğrenildiğıne gore halen Mıllet Mechsı'nde 122 milletvekılı, Senato'da ıse 144 ienatür emekli maaşı almaktadır. Bu sa>ılar mart başmdaki işlemlerle 3740 parlamentenn eklenmesıyle artacaktır. ANK4 mııhahiri bu Ironuda P MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NCXTLARI YARIŞMA KOŞULLARI 19fi 1977 Tnnns Nadi Armağanı Tansması: <lj7S 197b: Turkiye'de Anayasal Duzrnlen>i kıınu edinen bilimsel incelemeler arasında >apıiacaktır. İ'arı^ma KnsuMnrı asaçıH.iki maddelcrde düzenlenmiştir: (T) Varısmava 1876'da yürürlüğe eiren Kanunu Esasi \e daha sonra yünirliiğe konan .ınayasalann jretirılijri genel ilkeler, hak ve özgürliikler ile uyrıılanmalanndaki nvarlık ve çelistdleri deterlendiren yapıtlar katılabllecektlr. (2) Yanşmaya katılacak ıncelemelenn en az 20 dosya fcâgıdının ve kâgıdın bir yüzune daktılo ıle vazılması gerekhdır. Incelemelenn en çok kaç sayfa olacağı konusunda bır sınırlama yoktur. (T, yansmava katıl.icak incelemeler daha önce yaymlanmamıs olmahdır. (DeTamı Sa. 9, Sü 4 de) TAN ORAL'ın 11 arlamenter maaşlan konusunda yapüan haunın tamir edilmesi için gene parlamentonun içinde gösterilen iyiniyetli çabalar, nihayet bir çözüm yolu getiTmiştl. Yeniden 6 ocak dncesindeki duruma gelınmeslni sağlayacak bir kanun teklili, Meclis Komisyonundan da hızla çıkarak Meclis Genel Kuruluna gelmişU. Bütün partilerin merkez yönetimierinin ve grup yonetimierinin desteklediği bu teklife Mecliste bazı milletvekUleri, bir maddenln daha eklenmcsinl istediler. Maddenin bir fıkrası şoyle idi: .MiUeUekilleri ve Senatörlerden avukatlık, doktorluk, tuccarlık gibi serbrst bir mesleğı olanlar, hu mesleklerini yürütemesinler.. Parlamentprlikien haşka. jtelir getlrici bir iş yapamasınlar.. Rll r#rrplrtor, katnıınuın. da parlamenterlerle şikayetlerden birinın s e r e ğrini yansıtıyordu. Bir kımsc hem milletvekUiiğj yapsın.. Hem avukatlık.. Ya da (toktoriuk.. Tlcarı munıessillik.. Bu. öteden ben >adırganan, ıçlere sindirilemeyen hir konu idi. Nitekim dün de Cumnuriyet'te Doğan Katırcıoğlunun hir haberi vardı: Bir seııttor, hem de Hazine alp>hinde savılan bir kaçakçılık da\asında sanıkları sa\unmak için cubnesini gi>ip mahkemeye çirince. mahkeme başkam: Beyefendi «en senatörsun, böyie da\aya gırip Hazincnin karşiüina çıkamazsın, diye ona kapıyı pöstermi«t.. Hple bovle manzaralar hiç hos nlmadıjh içın yapılan öneri jerinde Rörulehilirdl Tcklıfin ikinci fıkrasının ozu de şuvdu:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog