Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ TACTNLAİU İKI HATIRAT ÜÇ ŞAHSIYET ÜNLO YAZAR ve TARÎHÇI AHMET RASÎM Bn ynprtında Abdülhamit «lsubdadı»m beig«l«ra dayanarmk dile getirtyor bttme Adreal: Çagdaa Tkymlan, Ralkvrt Sokak 30/41 Cmg&logm İOTANBUL Cumhuri 53. riU SAYI; 18872 Kumenra: rDNTTS NADl ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosn) AP*nm künıhışunun 17 yıldonümü nedeniyle dü senledığı basın toplantısın da Genel Başkan Süleyman Demırel, 1960 ıhtılalı ıle çok partUi rejunden mevdana gelen kopıiiluğu baglama göreT"iu APnln yüklendiğım soy lemiş, «Mıllet ıradesıne ctayanmayan bütıin iktldar sekıUen tek kelune ıle gasDür ve meşru degıldir Hıçbır sebep ve şart bu demo<îratık kaıdevl değiştıremez» demiştir 1960 ihtılâlının açügı yaTaların sarıimasının kolay (Devamı Sa 9, Sü. 4 da) PK 324 KIZHAYAMKARA 200 IBHJJ f 2 JUBAT ( 9 7 7 CÖMAATBİ Dalre Başkanları blr süredir toplantılaryapıyor Cumhurbaşkanı bu sabah Barolar Birliği ve Yüksek Yargı organları başkanları ile bir görüşme yapacak Demîrel: "Seçim haziran ayında da olabilir,. Ecevit: "CHP hangi tarihte olursa olsun seçime hazırdır,. AVKAR* (Cumhuriyet Börosn) CHP Genel Baskanı Ece\ ıt parLsınm düzenledığı ücnci eğıtım seminenne katılmak uzere Ankara' va gelen parü'ılerle dün genel merkezde vaptığı gorüsmede «CHP hangl tarıhte vapılacak olursa olsun seçım lere haardır 3 ay sonrası içın de 8 ay sonrası ,çjı de hazırdır» demiştir Konuş masında genel seçımlere en çok 8 ay ıcaldığını, ancak Turlove'n n gıtgıde \ogurua ?an bunalun ortamında seçtaı erın daha onceye alınma (Devamı > a > Sü 4 de) » t Korutürk, Danıştaydan yetkileri için görüş istedi AVKARA, (CamhnriTPt Bflroan) DBinştay, Cumhurbtıçkanlıfınm Ifteml üzertne, «Cumhurbaşkanınm yetküeri» konusunda gö r üs naiirhğjna baslamıstır Daruçtay B&sk&nı îsmail Hakkı Üleenin bajkanJığmds Damştav Daire Baskanlan, bu konuda aralıksız 'oplanülar yapmaktadırlar Danıstay Daire Baskanlan toplan JSinda saptanacak görü*. Çanka yt'y* bıldirilecekttr. Cumhur Senato* memur maaş katsayısını 12ye yükseltti Katsayının 12'ye yükseltilmesi AP'lilerin tümünün ve bazı ve Tabii CGP'lilerin karşı çıkmasiina rağmen CHP, MSP, Kontenjan Mustafa EKMEKÇt başkanmm «yetkfleri» fcomısu uzun süreden ben tartışma konusu vapılmakta, Cunhurbaşkanı Korutürk de îaman raman, Cumhurbaskanınm *">tk!lerinin sınırh ve kısıth oldugunu ifad* etmektevdl Korutürk, son rek tBrler toplanüsmda da yetkisteIikten yaJonmıştır. Damştav cerreİPrt, Danıştarin bır görevmin de «görü? bfldirmp» olduğunu ifade etmislerdır Hü kümetin zaman zaman «görıiş» istemesl halfnde d rü?» bıldlrmektedir öte randan CumJurba^kanı Koruttlrk, bu tabeh saat 09 30 da ^•üksek \Tirgı orjanlan başkanla nnı CankaTa'da kabul edecek yüksek yargı organlan başkanlan ÜB ortalt toplanh Tapae«Jrtır Toplantıya, Y&rgrtav Danıstay, AnayaM Mahkemesi Yııkack Haktaıler Kunılu Askerl Yargıtar Askeri Vüksek îdare Mahkemesi baçkanlan ıle Barolar Bırl »1 Bas kanı katılacaklardır Saat 09 30 da başla\acak tpplan t\ oğleve kadar surecek oğ evın Cumhurbaşkanı Konıtvrk vuk | sek yargı organlan başkanlarına Çankaya'da yemek verecektır. J Senatörlerin oylarıyla kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ormhuriyet Seoitotuııda 19TT maU yılı bütçesi gdrüjraeleri sı r«sır>ds, Malıye Bak&nügı \e Ge lırler Bütçesl els aluurken, memur maaşlannd» uygulanan kat saymın 11den 12 ye \ukseltUmesine karar verilmiîtır KPİİ welenn tümü ıla bazı CGFlı uvelenn karşı çıkmalanna ragmen CHP MSP Tabıi Senatorler ^e ban kontenjan senatorlermln o\ lanyla memurlann kataayısı 65 e karçı 88 oyla 12 y» yUkaeltllmlS' Ur Malıye Bakanlıgı ve Gehrler Bütçesınin Cumhun^et Senatosun da gonlşülmesı sona erdikten son ra butçenın gene! hükümlerine \P maddelenne geçılmesıne karar \enlm15 ve bırıncı madde>e ılıt kın CHP, MSP, Tabıı Senatorler ve bazı kontenjan senatorler n ımîasıyla ortak bir onerge verl miştır Büt^enın bırmci madde^ı aynen şoyledır «Genel Bütçey» gıren daırelenn harcamalan iç.n baglı A ışa reth cetvelde g'ostenldıgi üzeıa 222 9 milyar lırahk odenek verı! mıstır Genel bütçeye gıren daırel»nn butçelenndekl A ışaretll cetvpi de mevcut odeneklerın, (devl"* (Devamı S«. 9, Sü, 1 de) Ergenekon yükseltmenin Anayasa'ya aykın olduğunu iddia etti Zeki Erginbay'ın morga kaldırılan cesedinde işkence tesbit calısmasına dün baslandı «Teknlk Güç» derglsl Yaaıl»rı Muduru ve IfTJ ioşaat iaJltesl bgrencisl Zekı E^gınb»y' dlln mezanndan çıkanlarak orga kaldınlan cesedi üzennde ilgllıler ljkene* irierl nedenlyla tesbit calısması ^anrrışlardar. Zekl Ergınbay ın ışKence gör dügü yolundaki haberleri deger lendiren savcılıgın başvurusu tize nne Üsküdar Sulh Ceza Mahkemesi cesedin mezardan çıkanlma sına ve vücudundakı İşkence lzle rı bulunup bulunmadığınm saptanmasına karar vermıştır önce ld gün öğleden sonra güveniılc kuvretlennın kordonu altmda Kısıklı mezarlıgından alınan ces«t Morga kaldırılmıştır. Denktaş ve Makarios bugün yine biraraya geliyorlar LEFKOŞE, ( t r o t Rıta Y4LIN büdiivor) Kıbrıs ta 14 «llılc bir aradan sonra 77 ocak gunu bır «raya gelen Kıbn« TUrk Federe Devleti Baskanı Rauf Denktas ve Rum \onetimi liderı Başpıskopos Makanos, bugün Bırlesıruş Mıl 'etler Genel Sekreteri Kurt Wadheım m eozetımınde yenı bır gorüsme yaoarak ardır Lefkoje HavaaJanı valcınındakı Banş fîticıl karargfthmda ve Kurt Wald leımın eosstımınde ^pılacak Denktaş Uakanos gorüşme«ı bu akçan saat ]8"?0 la baçlayacakür Bu arada Makanos dun France Pres^e ajansına verdı*ı >aaılı bır de meçte Kıbrıslı Turk ybneticılerın adada Turk ve Rumların ayn ayrı vasa malannı dıledıklenni defalarca tekrarladiıdannı bıldırmıs ve «1 :ı toplunur ayrı avn yasamasının Kıbns'takı Türk toplumunun yaranna olaca*ını san mıyorum» dedıkten sonra sozlenri şo\le surdurmüstur «Bununla bırhkte Kıbnslı Turklen Rumlardan a'Ti yaşamavı dıle<1 kle nne gore ikı toplumun ayn ayn jaşamasını sağlayacak duzenlemelen ıtabul edıyorum. (Oeramı Sa 9, Su 3 d ' l Özaydınlı: "Muhtıra vermedim, Şura'da görüşlerimi açıkladım,, (Cumhumet Haber Merkeri) Ha\a Orgenerali Irfan Özavdınlı r n Yük ?ek Askeri Şu^a'nın son toplantıs'nda Uyelerın d'kkat ne sunduğu ulke sorun lanna ılışKin görüşler. sıyasal çevrelerde gunün konusu olmuştur önc°<ı r ı r kendısıyle koıuşan Cumhurlvet muhRbı m e , Askeri Şura toplantısında \zptıfı konuşmanm kesınlıkle bır muhtıra n telığı taşımadığuıı sojle>en OrgeneraJ özaydınlı'nın konuşması yıne sıyasa.' çe\relerce yurt sorunlanna ^tşKm blr u\ an d zısı olarak degerlendlr Jmekte dır ANKA tjansınm verdığ1 cızbt>ce g*)re Orgeneral Ozajdınh Şura toplantı sında. dığer uve komutanlann dıi^atine 4 5 sai'alık bır me'ın sunmuş'ur Orgeneral öza\dınlı Mzzmt okudugu bu metınde ozellıkle Turkıve nın oueün ıçına» bulıaıduğu ııyasal ve ekonomic sorunlara definmıstır General Özaydınlı Şura ya rundug'i metr n b rjırı bolümünde, Turkıye nm ekonomık sorunlan üzerindp durmuş ülkenın bsğımlı ekonom'sm or taya koyan bir tablo çlzmış'ır Bu koşu] lar defıymedıkçe Türk Sılâhlı Kuvvetle(Devamı S» 9. Sü. 1 de) CESH MOIG'04 Benian'ın katili Sıkıyönetim önerisinin reddi üzerine Feyzioğlu CGP'li bakan ve yöneticiler ile toplantı yaptı AVKARA, (A.VKA) Bakanlar Kurulunun son toplanOsında Türkeş le bırlıkte savundjgu sı kıyonetıın ılanı gdrüsünün reddı Uzerine, CGP lıden ve Basbakan Yardımcısı Turhan Peyrıoğiu"nun Paxlamen*odakı Grup odasında partill Bakan ve yoneticilerle bır toplantı duzenleyerek durumu de ğerlendırdığı ögremlnıisür. CGP nın Demlrel'e verecegl muhüra da bu konunun da yeraiacagı ve ozellıkle MSP'nın asayısin saglanmamasından sorumlu göstenlecs ğı ve bu konuda Demirel'ın etKa lı tedbır almasının ıstenüecegi b'ldınlmektedır MSPTıler ıse CGPTUenn son gınşımîerüiın o lelhkle kendllenne vönelık b»r (Devamı Ss. 9, Su. 6 da) komandonun olaydan sonra bir kaç kez gözaltına alınıp Fiyatlarda rekor artışlar bekleni/or Ooğan KATIRCIOĞLU Zstanbui 5 Atır Cesa Mah kemesı Başkanı Talıp Guran denizyolu ıl« yapıîan ve degen mılyonlan a$ao bır kaçakçılık davasında sanıklardan bırıru savunmak içın avukat cuppesıyle mahkeme galomına gıren Cumhuriyet Senatosu üyesi Ali Cüceoglutıu «Siz bir senatârsüsuz Hazmenjji alevhinde avukat lık yapanoazsınu. LUOen dı çan çılon» dıyerek mahkemeden dısan çıkarmıstır Cumhunyet Sen«tosu üyesı anıkat Alı Cüceoğlu, Cumhunyet Halk Partisi Giresun senatörüdür Senator avukat, Başkan Talıp Guran ın bu davranıSina ıtiraı etmıştır Bunun üzerine Başkan Talıp Güran «Sız senator degU znısuuz7» dıye avukat Ab Cüceoglu'na »oru yoneltmıştiı. Avukat bu toplu kaçakçılık davagında sanıklardan Mehmet Aydın'ın mudafıl olduğunu •e halen senator bulundujunu bıldmnıştır Bu kez mahkeme senator avukaün durumunu gorüşmek içdn muzakereye çekilmıştır Müzakere sonunda Başkan Talıp Guran mahke menın senator bulundugu ıçın avukat Ali Cüceoğlu'(Dfvamı Sa 9 Su 2 de) IJIENCE İZIERI Cesedm Tiezardan çıkanlmasl sırasınd» mezar başında bulunan Üsküdar Sulh Ceza Mahkemesi Yargıçı Ahmet Şüknl Bügen ılgı lılerın ceset tbenndekı otops vı daha once yapüğını bu kez morg da işkence lalerırun saptatıması içın tesbit çalışması yapılacağını bu çalışma bittikten sonra cese dın tekrar mezara konulacağını büdlrmlştır (Devanu Ss I, Sü. 8 de) salıverildiği saptandı Hulusi ÖZÇOBAN , (Cumhurlvet Ege Burosu) Ege Ünnersıtesı Fen Fa^ültoZoolojı bolumü jjcincı smıf öfıci&l Tamer Deruan ı oldlir»kten tutuklanan Subutay Der «dzndakl komandonun olav n sonra bır kaç kez gf'zaltına amasına ragmen salıvenıdıtı ptanmıştır Komando Subutay rrurin bu arada polısce ser st bırakıldığı süre ıçınae çeli şıddet olailarına karıştıgı gdrulmüştür Son olarak 2o ık guııa yenıden gozaltuıa alıi komando og^encının yakala ı Emnivet Muduru Mehme* İçın tarafınaan kamuoyundao gun gi7'enırıştır ;ge Unıiersıtes» Fen Fıkultps* olojı bolumu ogrenc^ı Taırıer nan 19 aralık gwıu Hatay aa •cta duagı onurde o'obus beK ken bır grup komandorun dın^ına uğrari's do\"aluokt *n ıra biçaklanmıştır B»n an da (Devamı !»a 9. Sa. T de) ISÎANBUL 1ICİRET ODASI'NCA HA2IRLANAN (JCRETLILER GEÇINME IN0EKS1 SONUÇLARINA GORE, OCAK SONU ITIBARIYIE BIR r i l l l K FIYAT ARTIJ ORANI YÜZDE 23'E ULASTI Kenan MORTAN GÖZLEM UGUR MUMCU Vatan Kurtaran Vali... TÖB DER merkezinin polisçe aranmasının «Sahte delil yaratma» amacına yönelik olduğu öne sürüldi* AVKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) Ankara ValıLiğı tarafmdan KS patılan 3 demokratık demeK ten TOBDEBın genel merkezı nın onceki akşam polıslerce ka pısının kınlarak arama yapılma sı uzerine dun o'tak bır demeç \eren TÖB . DER, TLM DER ^e TÜTED genel başkanlan «tum bu uygulamalar, bagınrız lık demokrasi mucadele1! \eren kuruluîîan •:'ndırrn»K sus (Oeramı Ss. 9. Sü 6 da) Kaçakçılık sanığının avukatı olan CHP'li Senatör Cüceoğlu duruşma salonundan çıkarıldı ZMiR'DE (İR GENÇ )AHA KURŞUN f AGMURUNA UTULDU; [OMANDOLAR IALDIRILARINI ÎÜRDÜRDÜLER Son uç >üır en yuksek fıyat artıslannın ocak ayı içınde mey dana geldıgı saptanmıştır Lzman çevreler 1977 yılı içinde tıvat ar tışları açısından rekor bır ııl kaydedıleceğını soylerlerken ocak sonu ıtıbariyle bir yıllık fı vat artışının da yüzde 23 olduğu saptanmıştır Istanbul Tıcaret Odasınca hazırlanan Ucretlıler Geçınme Indeksının ocak ayı sonuçlarına go re Istanbul'da fıyatlar son uç yılm en yüksek oranıru gerçeıc leştırerek yuzde 3^'luk bır artış gostermıştır 1976 yılı ocak ayında bu artış ' t 26 ıken, 1975 yılında bu artış • U icU. » 1977 yılı ocak a>ı içınde son uç yüın en yüksek fıyat artışlarının kaydedılmesınde ana etkenın ev kıralarında meydana gelen artışlar olduğu gorulmeıcte dır Tıcaret Odası Araşnrmasına gdre, Zejtlnburnunda oturulacak koşuliardakı evlerın kıralan ocak avmda bir bnceki aya göre *ı 71 artmıştır Geçen yıin aynı (Deıamı Sa 9, Sü. 7 de) Türkiye ve îspanya Orhan APAYDIN İSMMA'M.N deraukratıideşme surecıoe girmesıyJe fasizm, AtTupa'da »on kalesinJ de yitirmis oLmaktadır. Onümuzdekl günlerde Ispanyol demokratlarının akılcı savaşunları bu ulkede çopulcu demokralik rejimİD yerlesmesi sonucuou \erecektir. Bovlece l'ortekıı'de isalazar Rejuni nın vıkılması, Yunanistan'da faşist asken cun tanm devrllmesınden sonra, Avrupa'niD anti • demokratik tırmanıstarla dlkkatleri çeken tek ulkesl olarak Turtdye kalmış oUnaktadır. Bu Cumhuriyet Haber Merkezl) gerçek geçen hafta V'ı\anada vapılan Arrupa nnır'de Kimlıxlen belırleneBaro Başkanlan foplantısuıda konferang bas,en kıs lerın gecelen otrencı, kanı tarafından nazlk blr dılle açıklanmıştır işçi gençleri krjrşunlamalan Daha çok teknik sorunlann goruşuldugu bu kat çekıcı blçılde artmı$tır toplantıda Madrid'de işçi bafclarını savanan cm'r'de her fun bir genç gedort genç avukstm öldârulmesl ile Turkive'deaçılan vavlm atesl sonucu ki saldın olaytan çundemın polıtlk bir zeminr unilmekte va da varalankaymasına vol açmıştır Konfcransı yönetpn ktadır Bu tıp ola\lann yoAvıısturya Barolar Blrligı Baskanı Dr Schup laşması Ü7ennp Tzmır »ef" pkh bu snrunların M iılke dışında kalan ülkc germenin tehİKPH >ldj£u ler bakımından clddi bir nitelık taşımadığinı kent solnıımuno bjnıi.nJfbelirtmış, ancak i^panva re TtJrkive'nın ortak Son olarak c^ncekı <*ece, sorunlanna kar«ı yabancı kalınanuTacagina lşaiisı «ar>taraınav''n bir arabalcml kler behrsız bır ^ıac(De\amı S» t $u. 7 de) ret etmiştir Istanbul Barosunun setirdlji btr opeıiyie insan hak re ozfurluklerinin füvenc*sinı oluşturan savunma görerlnlıı yerine teörümesıni engellevicı da^ranışlara kmrşı tum Avrupa Barolannm dayanısnıalanııııı sajIaDmaaı karartastınlnuştır 1>PAINVA ıle Tbridye'nın demokratiklesme süreci ters yonlerde jeU^tncktedir îspanya 40 yü» rakın bir sure faşirmin pençesınde kaldıktan sonrs, çogulcu denıokratik düzene geçme savaşımını vermektedır. Faşist iktidar son ödünleriyle, Ispanyol Komünist Partlsinin yasallıpnj kabttl etmlş, Avrupa Komünist Partilertnin Madrid'de önumuzdeki mart ayı başiannda toplantı yapmalaruıa bile Irin rermeb zorunda kalmıstır. Bövlece îspanya HuJaımetl. 1975 Helslnld nihai belgeslndeki rakuml&Iuklerini ver'ne getirmlç olmaktadır Türldve'de ise çoguJcu demokratik antansın ifadnl olan llkeleri içcren 1961 Ana^asasımn yurürlukie olmasuıa karşın bufrunkü iktidann ijlemleri ve iktidann destekledıji zorba pıçlerin eylemlerivle fasist tırman(Devamı 5 «arfadaj Mîlli Piyango biletlerine temmuzda yüzde 100 zam yapılacak BüRSA, (Cumhunyet) MHU Piyango tdaresının temmuz ayın dan ltibaren y»nı blr çekllıs plânı uygulayacağ1, bılet fiyatlan nm yuzde 100 artt nlacagı, dağı tılan ıkramise m ktarmın da yuzde 10 oramnda yıUseltüeceğl ogren.lnıştir. Venlen bîlgıye göre tam bıle' 80 hrava vanm bılet 40 ıe cev rek bı'e* 20 Lrava <sa*ılacarttır Dagıtıiân kramne raktarı 44 (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) ephe partUerinln Uderleri yetmezmis glbi, başımıza bir de Ankara Vsiiai Durmus îalçın çıktı Durmuj lalçın'ın, işi gucu, dernek kapatmak örgutlerin kapıaına kilıt asmak, bir de televizvon ekranlarma çıkıp. Bu dernekler «Uieçal» hale dönüsmüşlerdir . rurunden açüdamaJar yapmakttr. «Illegal» sozcüffi, 13 Mart dönemlnde yayfinlık kazan dı. «Yasadışı» demeye dillerl alısmavan devlet yetfellileıi, açıklamaJanna afıruk vermek îçio bu vabancı sözcağv seçmekte ve uzerine basa basa: niegal dernekler demektedirler Ne yapalun, böyle sözcukler kullana kullana, gün gelecek. marksUt termÜHilojiye de aüşacaklar. foplum oiayian herkesi efitiyor Vall Talçm, bu eğittmden en çok pay alanlardan biri Baksanı za: Msocular Lenlnciler . Sol fraksivon glbi fcavramlar valinin dilinden düsmuyor. Gerçi bu ysştan sonra fuçtur ı m n ı , azmin elınden hıçbir$ev lcurtulniaz. Acaba, bir insanm Maocu oldufu nası) snJasılır'.' Mao cular sarlok bınk bırakıp, veçıl parka giyenler mıdır ? Yoksa, ravorileri uzun olup, insana ters ters bakanlar mı?. Kadife pantolonlular Lenıniit, deri velekliler «Mensevık,» cocaklnlar «Bolşevtk> midlr?. \aü nasıl ayırt edlyor bunlan?. AnlaşıLan valimn bu konuda, oldnkça gelışmis veteneklerı tar. Bir bakışta tdmın Maocu, kimin Leainci, kimin »ılleçal» olduğunu lomlerin yasalara nygnn balnodnğuıın kestırivenvor BraTo dognısu . EsladeH, bir adamın «illegal» bir örfflte üye olup oltnadığını anlavabilmek için İşkence vapılırdı Orgeneral Faık Türun, Tumgeneral Memduh Cniöturk, «illegıl» orfutlerl ortaya çıkarmak için bir zamanlar ne ter dokmüglerdi bir btlseniz?. Valinin bn knnnlarda nusallahı var. Baksanıza bir bakışta anlıvor Bu dernek Ulegaldir Gerçı, hulnık devletlerinde, savcılsr dışında hiçblr kama görevllsi herhansı bir Idmseye snç nıklevemez amma bu vall, başka valJdır. Saıcınm da töre\inl rapar varficın da Yetenekli adam çunku Valinin elinden gelmeven btr Iş varsa, o da, «asayiş» îröreri Ankarada TandoJaD alanında yapüan toplantıda çatışmalar olmuşsa, bır erup, btr başka cruba ^aldırmış demektir Bu eruplardan bıri, Adalet Bakanlıği mösteşan dejhl ki kendi kendıslnl dorsün. kendi kendısini varalasm?. Bir saldıran olacak, bir de saldınlan Valinin çörevi toplantıyı bu saldınlardan horumak Fakat vahnin ıst başından aşkın Ne yapsın, topluluğa batap balop, «iljeral» örgntlerle, Leninistleri ve Maoistleri seçip avınyor C ÎÇiŞLERi BAKANLlOl MUSTEŞARININ «ASAYiŞSiZLiK» NEDENİYLE iSTiFA ETTiĞi ÖĞRENiLDi (Cnmhurivet Haber MerVerl) ANK\R\ Içışlen BakanİJgı Misteşan Hajre't»'' tsozun uİKedekı ».sa^şvzl^k ^ciüjıe f ıs fn ett gı ve baıvumn ısrarma rağmen ıst.fasuiı gerı aunaaı%ı b.ld.rıhrken Içışlerı Ba^anı As:ı turk Ersoz'ün ıs fa et»nedığırj kendi ıstegı ıle ız"e a/r ligını T dne su Tiuştur 'vNKA'ja gorF Içışlen baıtan lıgı Musteşan HavrettLi trsoz, 1? ş en Bakanıaa gondera j * mpk tubunda «Bu ola>lard<n son TI (Devamı Sa 9, Su Z de) BAŞKENT NOTLARI "Onlardır,, Fıkret OTYAM ANKARA Hajdi, KaJıöına jaşına başına yakışma>an scs tonu, Tannnın hıkmetıdır, sual olunmaz, ya dedıklerıne ne bu yurulur, o metnı de rra elıne yu ce Mevlâm verdı? Sozum talıhsız bi' kışıye An kara Valısi Durmuş Yalçın'adır Pır adam iyı vali olabilir, kotunun kbtusu de olabilir, IKİ satın yanjana getıremez, haydi ge tıremez bu da Tann vergısıdır dıyelım Insanın ıçınden gelen bır şej ama bunu bıle bıle «Onlardui'r» diye bıten laf salatalannı, suçlamaları ardı ardma sı raların tnı, mılyonlarca TV se Su parkalı Maocudur Şo gözlüklü Leninlsttir Ankara, vaüier için çok ufnrln ve havıriı bir yerdJr Ankara vaülfrtnden Şerıf Tuten, kontenjan senatörö nldu. Ondan sonraki vali, Ömer Nac< Bozfcıırt Adalet Partisi kanalı/la, kapaıb senatoya attı Şlmdi sıra Onrmas laJçında Oldn da bitH maşaUah, mebus olur InşaJlah ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog