Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARI tançtan Bilime Doç. Dr. S ı m AKUNCI (MElfl OVKT ANDAriH ÖNSdZÛTU) RYATI 20 \ M MTANBTJL Cumhuriyet 53. nU SATl: 18S71 Knrwen«n: TÜNÜS NAOt 200 CVRU] 11 JUUT 1977 C9M lconostmu" rüşen Bakanlar Kurulu'nda •nandolan suçlayan Htürk He TOrkeş tıştılar. Toplantıdan nra, Demirel nkaya Köşküne carak Cumhurbaşkanf götuştü MALIYE MSP'NÎN ÖDENEK VE KADRO ISTEKLERİNI REDDEDÎYOR ANKARA, (Camhiıriyet Bfiroan Yslçuı Dofaa) AP üe MSP •rastndaki anlasmazlıklar zincirinB yenileri •klenmlfl, MSFye ba»h Bakanlık ve genel müdürlüklerin 3"Btınm transferleri kadro istekleri, arsa istekleri, AP'ye bağlı llgül Bakanlıklarca surekli erteleme. zaman zaman da durdurma yoluyla engellenmeye başîaaımştır. Değişik enlaşmaılıklann yam stra, MSP'U Bakanhktardaa S«n«yl T» TetaroloJİ Bakanlıgı prognnMja belirtllen .«Sîr tanayl yatınmlan> içln Maliye Bakanlığından kaynak transfer edemeı hale gelmiştir. Afır Sanayı yatınmlan arasınds Sanayi Bakanlığtnın gerçekleştirmek istediğt Tumosan, Taksarı, Testaş ve Temsan gibl motor, aktarma, t&kım t«zgâhlan sanayiini kurmakta kullanacagı kuruluslann şu anda yakla?ıSc 2 mllyar liraya gereksînme duyduklan ögrenümiştİT. Anılan kuruluslann yatınmlannı gerçekleştirmek içln degişlk ihaleler açm&lan gerekmekte, (Deranu Sa. 11, Sü. l'de) MSP'li üyeler Bakanlar Kurulu'nu terkettiler Olur İey Değil ğ olsun, aolda olsun, seç'un volundan kısa sürede Urtidara gelemeyecelderiıü bllcn boıguncu örgiitlerin nu bizde bulundaklaruu »anvalıra. Böyleleri BaU demoktlerinde de vardır. Almanya'vardır, Frans*'da vatdır, lya'da, Ingutere'de, daha ,ka yerlerde de vardır. Aınaçı hüküroetlerin başına belâ lak, yürürlükteki duzenl zalattnaya çalışmak, bir punııa getirirlerse kcndl düzenlein zafcrini sağlamaktır. Kutrlanda'yı Ingiltere'den kormak isteyen gUli IRA ordu. nun yıUardan beıi hangi şid( yöntenılcrijie ortalığa dehsaldıpmı, Londra'da paüayan mba haberlerini jtazetclerde uyarak izliyoruz. Kransız gotierinin yanısıra özerklik uğna çaba harcayan Brötonlar, ,'kl*r, Korsikslılar gibi etnik «plar ;a.naı, uman V. Cunv ri\rl lıükünıetlerini az mı uğ•tırıp tluruyorlar? Ekonomik küntüye çare bnlmak, enfiasnu rrenlcyebilmek için Komüst Partisinin dolaylı dcsteğiDn >aıarlanan ltajya BaşbakaAmirrottl çizli örgütlerce gt=i!en şitidct eylemierinden ül*ini kurtarsbllijor mu? iyl blr .stlantı sonucu bir ihbar ütenc son dakikada mejdJH» çıırılmasaydı, geçen hafta Napo• Roma eksprcsine ytrleştirin saatli bombnlar patlayacak, izlercc tnasum inson canından acaktı. 11)78 haıiran seçimlenden nnce ttalya'da göze alıan brnrrr bir sabotaj girişimi aşar:)ı oımu>, bir tunrlde patıvan tıombalar birkaç vagon olusu volcudan bir boliimüniin iürnüne. bir bolümunün yaraınnıasına yol açnııştı. Evet, liaı dcraoUrasilerinde de Rİıll örütler var. Oralarda da kimi aman şiddct cyltrnlerinc başuruldtığuna tanık oluyoruz. Sizimkilerle aradalci fark şu: iatı d'/rıokrasiicrindc hiçbir ktidar kalkıp da >asa dışı çizü irRütlerin eylemierinden ötürü asal kuruhışları suçlamıyor, ıl.iylann sorumluluğunu muhaefctin sırtına yüklemiyor. Böyesl eylemler karşısmda devlein gürenlik giiçleri yan tutmakünn yaüa sınırlan içinde görerini yerine getirmeye, dirlik iüıeniiği korumaya çalışmakla jctiniyor. Bizde ise Batıdaklnln tam tersi blr görüntü Ue karşılaşıyoruz. Vasa dışı eylemcilerin bir bblümiine Cephe hükümetl destek olmalrta, hiç değilse eylemleri hoş görmektedir. Hükiimeti oluşturan kanatlardaa birinln başı saldırganlar içln açıkça «onlar güvenlik kuvvetlerinin yardımcısıdırlar» demiştİT. «Davadan döneni vunınaz, ben de olsam vurunuz» diyen de aynı klşidJr. Hulnık doieti kurallannın geçerli oldugu bir düzcnde kimse klmseye durup dururken vur komutn veremeyeteğine göre, bizira ya» *» dışı eylemcilerin nereden güç aldıklanm ve nasıl böylesine bir pervasrzlık içinde ortaklığa dehS«t salma.ra kaUnştıklanıu anl»mamak olası nndır? Gcrçekler böylesine apaçık ortada ffizJer öniıne serili dururken Cephe hükümetinin Başbakanı da iklde blr kamuoyıına seslenmekte, «anarşlyl kjşkirtan, komünistlerl toşkırtan CHP'dir» dJyereh kendi sorumvmu ana nınhalefet partisine, oDun Genel Başkamna aktarmaya çaüşmaktadır. Batı demnlrrasilerinde rum yasal kuruluşlara trimse toz kondurmaz. h»t»a kiml dnnımUrd» saçta sol IşbirUğl havasına glrerkrn bizde sorumlu ama naüantıda bulnnan dört başü bükümet hem yasa dışı örçiitlerden medet umsnn, hem de »uçu yasal muhalctete aktarsın. ANKARA, (ömünırtyet BOroan) Bakanlar Kurulu'nun dUnlcU toplantısınd» «tç güvenlüc sorun lan» görüşülürlten, anarşik olaylan yarataıüsnn kimlikleri ilzerindo tartışma çıkmış, ve MSPIi Bakanlar bellrli zaman aralıklanyla Basbakan^ıktan ayrüraışlar dır. MSPIİ bakaıüann ard »rda toplantıyı terketmelerinden sonra Başbakan Süleyman Demirel, satoncU bulunan Oy«ler« gOrü» rel, tartLjmAla e«çen Bakanlar Kn melere devam edileceftlnl blldlr rulu toplanttsı sırasıiKla Çanltamlştir. Başbakanlıkta saat 10.30' ya Köjkü'ne telefon ederek, Cum da başlayan Bakanlar Kurulu top hurbaşkanı ile, olagan görüşm*lantısı, Uk kez «En uzun günü sini 'bir gün önce yapmaic istedinü» geçirmiş ve saat 16.50'd» so gini bUdirmiştir. Köşkten olumna ertniçtir. lu cevap alan Demirel, CumlnırBu arada. Beışbakan SUleymsn başkanı ile 1,5 saat sllren bir göDemirel, Cumhurbaşkanı Falıri rüşme yapmıştır. Korutürkle bugün vapması g»Demirel, Cumhurbaskanı 1 « 1 reken haftalık olagan garüşmesi yaptıgı görüşmeden çüsarken, b * nl dün gerçekleştirmiîtir. Deml sın mensuplanna MSPTi BaltanIann dünkü Bakanlar Kuruîu top lantısmı terkettiklerl yolandaiii haberlerin gerçek olmadığını öne sürrnüştür. Ar sozcusu: "Sanayi Bakanlığı konuşmaktan ilerlemeyen temeUer atmaktan başka şey yapmadı,, • CHP KATSAYININ lîrTE ÇIKARILMASINA İLİSKİN öriERİSÎNl BUGÜN SENATCTİfA SUNTJYOR. Parlamenter ayhklarıyla ilgili yasa önerisi Meclis'te benimsendi • AKÇALI İŞLERKN OLOUĞU İÇİN AÇIK OYA SUNUIAN ÖNfPİ ÎÎZERİNDE YETERLi ÇOGIMUK SAĞLANAMADI. YAP1LAN BİR DEGîŞiKLİKLE PARUMENIERIİRİN EMEKÜ AYLIĞI ALMAMAIARI KABUL EDiLOi oy çoğunlugu ssSlandıktan sonra Senato'ya sevkedileccknr. Millet Meclisi'ndeki g o s ler sırasında 4 maddelir: yasa öre risine ıkinci madde o'.arak e'ıC* nen yeni bir msddeyic, parlam«n terlerin gelir saSlayicı başkE'"a bir iş yapamamaian koş'ulu Vf üyelerin parlamenter s:tatmı 'aı dıkları s ü r c e aynca emeVu'. a • y• ' ğı alamsmalan da öng6riü:iii:" • ıDevımı Sa. 11, Sü. id) AMC*RA, (Cumhuriyet Bürosıı) Parlament«r ödenek ve yolluklarım son zamdan önceki düzeye indiren yasa önerisi. Millet Meclisi'nde dün gece bazı değişikli'<ierle beniraçenmiş. ar.cak «akçalı işlerden» olması neaeniyle aç:k oya sunulan öneri üzeıinde gereken çoğunluk saglanamamıştir. Bu nedenle açık oy'.ama genel kurulun önümüzdeki 'birleşiınin de yinelenecek, kabul İçin gerekli ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Cıımhuriyet Senatosunda San3yi ve Teknoloji Bakan]ığı Mitçesi. »örtişulürken AP Gnıbu adu.a! bütçeyi eleştiren Konya Ser,atörü BAKANUR KURULU Mehmet Varışlı Sanayi Bakanlijı nm «Son bir yıl içinde bol bol Öğremldığtne göre. Bakan'.ar konuşmaktan ve ilerlemeyen teKurulu'ndB püvenlik örgütlerince meller atmaktan başka bir?ey hazırlanan «îç güvenlik sorunlayapmadlgın:» öne sürmüştür. 1576 nnaıt ilişkin raporlar görüşülüryılmda sanayileşmeye <Büyüx öken, Türkes ile Asiltürk arasın(I>evanu Sa. 11, Sü. 4de>l (Devaıro Sa. 11, Sü. 3de) Lockheed Komisyonunda bazı subay ve emekli subaylar dinlendi AVKARA. (CumhnrİTrt Rflrosu) Lockheed uçak alımlannda yotsuzluk iddialarıra inceleyen Meclis Araîtırma Komisyonu, dun yaptıgı gizli toplanüda bazı subaylann bilgisine başvurmuştur. Komisyonun dün sabah saat 10.00'da başlayan toplanusında konaşan CHP'li Başkan Tekırdag Milletvekili Yılmaz Alparslan, F104S uçakların:n alımmda görevli ve sorumlu Hava Kuv vetleri eskl Kotnutanı emekll Orgeneral Etain Alpkaya, tteuc Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Harput, Hava Kuvvetleri Tettiş Dairesi Baştanı îhsan Göksaran, Eskişehlr 1. Taktik Üs Komuranı Cengiz Sakarj'alı ve iki albay ile FKMS uçaklan İçin daha düşük fiyat veren «Ordinance of America» va €Crawtord. firmalanmn TtlrMye temsılcisi emekli hava korgeneral Şemi Karacehennem'in bilgi vermek üzere komisyona çagnldıklannı açıklamıştır. îlk olarak dinlenen Karacehennem. komisyona bilgi vermeden önce «bazı askeri sayılabüece'K biif^lerin ortaya çıkabilec«?ine» deginen Alpaslan, toplantının îrizH olmasım önermiç. öneri icomtsyon üyelertnce benimsenmiştir. Türk ABD anlaşmasının ona/ı için Kıbrıs'ta ilerleme şart,, (CtJMHTJRÎTET HABER MERKEZİ) New»weelc darjisi, Washington'dakt kaynakJara dayandırdığı yansında, «Kıbruta kayda değer bir gelişme olrrmsa TUrlt Amerikan »avunma anlaşmasının ABD Kongresi'nds onaylanma sansı yok» demiştir. öt« yandan, Bftfpiskopos Makarios, Kıbns'ta Türk ve Rum yönettmleri altında bulunacak bölgelerin genişliğinln iki taplumun nüfusuna göre ayarlanması gerektiğinı or.e sürerek, «Denktaş'a Kıbns Türk tdaresi altında kalacak Kıb rıs topra^ının, ytizde 20 oranmda olmasını önerdiğüu» yinelemiştir. Makarios bir AmerUcan Haber Ajaası'na verdigi deıoeçte, Türk Federe Devieti Başkanı Denktaş'm harita üzerinde sınır ajırımı yapüması önertsiyle ilgili bir soruyu yamtiarken bölgeler üıerinde Rnlaşma saglayacak görüşmeler yapüm&sı halinde, bu Öneriye karçı çıkmayacağmı bildimıiştir. Makarios, yarın BM Genel Sekreteri Waldheim'in başkan(Devamı Sa. 11. Sü. 7de) İki ay önce öldürülen Benian'm katil sanığı komando tutuklandı (ClfflHURİÎET HABtR MERKEZt) Irmlr'de bir: ölümle. öteki yaralanmayla somKİanan !?1 saldırı olayı nedenıyle aranan komandolardan ;sısı v»ka lanmış ve tutu'juanarak cezacvıne göndenlmıjtir. Komando ögrencilerden Subutay Dernir adlı lıselırun. iki ay ka dar önce Ege Cniversıtesi ögrencisi Taner Benian'ı öldürmekten rutualar.dığı biidirilmistir l^tanbul Ür.iversitssi Cerrahtmşa Tıp Fskült»sındR ögrrtimc ara verilmesi süresi 14 şubet pazartesi sÜRÜre kaatir '.lütılmıç.ır. iJ.<r.a oncf aluu>ıı .<a.v..r ııjinr.ija o$ retime dün ba^inrr.ası acreken Cprrahp^a T:p Fpk'i'üssinde, uzatma karan Yönetim Kurulunca alınmıştır. Bu Fakültede ftfcre'ime, 14 şubat'ta kıç yan yıl sınavlanyia yenidsn başlanacaktır. Bursa Ünivers:>si Tıp Fakültesincle ise öğretimp 17 şubııt akçamına kadar ara verilmiş:ir. Faktilte Yönetim Kurulu, daha önce yaptıgı toplantıda ögretim güvenliji ka!(Devamı Sa. 11, Sü. 3 de) • NEWSWEEK DERGlSİNE GÖRE Kİ5SİNGER KIBRIS DÜĞÜMüNÜ ÇÖZMEDİ AMA CARTER BU KONU DA KARARLI. TÜRK DIJİJLERi YET KİLİLERİ İSE ADADA «HIZU ÇÖZÖM. BEKLEMİYORIAR CERRAHPA^A TIP'ÎA ÖSKTiME ARA VERME SbRESi 14 JUBA7A DEK UZAT1LDI, BURSA TIP FAKÜLTESİNDE İSE ÖGRETİME 17 ÎUBATA DEK ARA VERİLDİ. DEKAN VE YARDIMCISI İSTİfA ETTİ Demirei: Başbakan TBMM'yi feshedebilmeli BERN, (A.VKA) Isviçre'de yayınlanan «Tages Anzeiger» gazetesi, Başbakan Süleyman Demirel ve CHP Genel Başkanı Bülen: Ecevıfle yapümış birer röportaj yayınlamıştır. Zürihte yayınianan 233.000 tirajlı gazeıede, iki lider çeşitli iç ve dış konulardaki görüşlerini açıklamışlardîr. Demirel, dış politika konusunda görüşierin: açıldarken. «Biz Batıya tüm kendi isteğimizle bağlıyız, zira bizim içüı en iyi oianı budur. Bizi buna kimse zorlaraaciı. Bir başkası için yön degiştirme'K söz sonusu değüdir» demış:ir. Demirel, Başbakan olarak kendisıne parÎ3mentoyu lesih yetlcisi veriimemesiai Anayasanın bir hatası olarak nitelemiştir. CHP Genel Başkanı Büient Ecevit ise dış politika konusundaki bir sorayu cevaplarken, «Biz milli gıivenlığimizin yalruz NATO üyesi olmamız sıfatma bag U kalmakta devam etmemesi gerektiği sonucuna vardık. Dunya ban?ına yararlı olduğu sürece • fCEViI Vt OEMİREI NATO üyesi olmaya de\"am etISVİÇRE DE mekle birlikte, bu arada çabalanmız, bağımsız bir milli «ıa\unYâYINlANAN ma politikasını geliştirmeyi hedef almalıdır» demiştir. BiR GAIHEYE Ecevit KPartinizin seçimi kazan ması halinde sağcı partüerle işDEME(, VERDİIER. birliği yapmaya hazır mısınız?» ECEVİT: «StyMlERDSN sorusuna şu cevabı vermistir: «Partimlzin her ne şekiide oKESİM m lursa olsun bazı muhafazafeâr par tilerle çalışmaya muktedir bir ÇOGUHlllKlA koalisyon kurmasmm halen niçin ÇIK&CAGIMIZA bu derece zor oldugunurv ana nederü, Türkiye'de Cumhuriyet INANIYORUM DfOl (Deranu Sa. 11, Sü. l d c ) LOCKHEED TEMSiLCiSi NEZiH DURAL, AĞIR CEZA'DA YARGILANDI ANKARA. (Cumhnrlyet Biirosn) Lockheed uçak şirketirün fürkiye temsılcisi Nezih Dural dün,! Lockheed'den aldığı komisyon kar j şılığı dövizlerini zamanında yurt \ dışuıdan gitinnediği 'dciiiasıyle Bilinmeyın ki^ilrrin hıınlınrca öldiirdükleri. .TekniU Güç Yan Müdürü ErRinbay'ın cesedi, işkence izie.Vnkara Eirinci Agır Ceza Mahke rini sapUjacak ikinci otopsi iîin Adlı Tıbbı sevkedilmek üzere mezanndan çıkarılıyor. mesinde yargılanmış, mahkeme (Fotoğraf: Aü A1AKVŞ) heyeti Kezih Dural'ın vsrbest bırakılmasma tlişkin istskleri red«Tekr.ik Güçıı dergisi Yazaişleri Müdürü ve ÎTÜ înçaat Fadetmiştir. Sanık avukatlarından kültesi öğrencisi Zeki Erginbay'ın cesedi, vücudunda işkence izZiya Kurt, bazı tselgelerirs açıklennin olup olmadığını sap'ama'K üzere mahKeme karanyla dün lanmasının Türkiye'nin güver.Hgi ögleden sonra gömüni olctuğu Kısı'ilı Meıarlığından çıkanlmış açısından sakıncalı olduScnu bılve otopsi yapılmak üzere Adli Tıbtaa gönderilmiştir. dirmiş. ve bir «Gizli duruşma. da Zeki Erginbay'ın işkence gördüğü yolundaki haberleri değerbunları açıklıyabileceklerini i!a j lendiren Savcılık. cesedin mezardan çıkanlnıası için Üsküdar de etmiştir. Yine sanık avukatlaSulh Ceza Mahkemesi'ne duyuruda bulunmustur. Bunu değerlennndan eski Adalet ve İçı?!eri Ba diren mahkeme. Ersinbav'm cesedtnin mezardan çıkanlarak, otopkanı Sahir Kurutluoglu ise, Nezih si 3rapılmasına karar vermistir. Dural'm suçlandığı 1567 sayılı Cesedin mezardan çıkarılması işlemi sırasında Üsküdar Sulh Türk parasının kıymettni KoruCeza Hâkim Ahmet Şükrü Bilgen'in bü^Icanlıgırciaki bir he.'etmaya ilişkin yasayı uzatan yasale, Erginbay'm babası ve bazı arkadaşlan da hazır bulunmuştur. lann Anayasaya aykın olduğ\ınu Saat 15 s»r?.lannda mezar açutnış, cese' tabutuyla çıkanlmıstır. öne sürerek iddianm Anayasa (Devanu Sa. 11, Sü. 7'dc) Mahkemesine götürülmesini istemiştir. GÖZLEM UGUR MUMCU Erginbay'ın cesedi yeni otopsi için mezarından cıkarıldı YARGİTAY, MOBiLYA YOLSUZLUĞU DAVASINDA YARGICI REDDEDEN YAHYA DEMiREL'iN AVUKATINI HAKSIZ BULOU ANKARA, (ANKA) Yargıtaj 4'üncü Hukuk Dairesi, mobılya yolsuzluğu ile ilgili yajinlar nedeniyle açılan davalarda, yargıcı reddeden Yahya Demirerm 3Mikatım haksız bulmuştur. Yahya Demirerin avukaü Tugru! Tosiucu, mobılya yolsuzluğu nedeniyle gazeteci Altan Öymen ve Uğur Munacu ile Cumhunyet gazetesi Yazı îşlerı Müdürlerı Bülent Dücmener ve Çetin Özüayrak haklarmda bir milyon 300 bin liralık tazminat davası açmışü. Ayrı ayrı Asliye Hukuk Mahkemelerindc görülmekte olan davalar karar aşamalanna gelmişken. avukat Tuğrul Toklucu rnobilya yolsu7luğu davalanna bakan yargıç'ıan reddetmeye baş Bu Dosya Kapaıunaz Mahkeme heyeti duruşmayı bir başka güne bırakmıştır. (Devarnı Sa. 11, Sfi. 6'da) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI AET ile bazı petrolcü üikeler, Sudan'ı ^sosyalizme karşı pilot bölge,, ilân etti TEL AVÎV Petrol Uret«n Arap ülkeierindsn bir bölünıünün Avrupa Ekor.onıık Topluluğu ülkeicriyle işbirliğı yaparak, Sudan'ı «Sosyalirme kar?ı pilot böl ge» ilan etmçye sarar verd kler; bi!dırîirr;ektedir. Israıl radvosv nun haberine Eore, basta Sııurii da kalkınabileceklerisni mak amacıyla bu karan dır. kam?1a TAN ORAL'ın SutSan'ın «pilot bölge» oiara:; ıtalkınmasını sag!amak amacıy'a jazı petrolcü Arap ülkeleriniıı sermayesi ile AET ülkeleriuin. dtğı, bunıın jaklaşık 1 milj'Pr doiannın Suudi Arabistan taraun dan karşılandığuıı bildırmişıır. Kuveyt ve petrol üreten riiğsr bası Arap ülkeleri ri? proirr.in s~rçekleştırilmesiüde mali katjtıda oulunacaklardır. RQTI r.ptrnUü Aran iilk^lerir.in. eDcUnırmay başttanbgı »skeri »avnlı^i, 1 nckheci yolsuzluğu ile ilgili olarak «kovuşturraaya yer olmadjcı» karan .crmıştır. Bu karar. uçak alımında, hiç bir askeri yetkilinuı riişvtt alnıadığuıı saplamaktadır. Lockheed rü?veî <lay> Türkjyede, iki yargısal kan.ıl dan yürütülmekteydi Arnı koouda, hem Ankara savcuığı, hem de G«nelkurmay saycıJığı soruşturma sürtiürüyordu. Ankara savcılığı, bir süre önce elindtki belgeleri, Genel kurmay savcüığına yollamn. ve davadan eüni çeknusti. Bu arada, Lockheed $frktti Tüıkiye temsücisi Nezih Dural, rüîvet olayı Ue dojjmıdan Usisi buluntnayan, «Türk parasını korvma vaaası» gerefeince tutuklanmış ve cezie>ine yoLUnnu$tır. Genel kurmay savctsı Yarrpç Albay tlhan Şenelin Lnck heed olayı Ue Ujflli «Kovuç.lurmay« yer olmadıjı karan», olayda askcr tn$ilerle ilçili bir kanıt bıılunm»dıgı anlamı na eelmefctedir. Ortada sivil kifilerle ilpili blr karar yoktur. Lockheed dosyası, bu kararla kapanrmç sayilamaz. Lockheed $irketinin Türldye'de rüşvet dağıttığı, dünya kamuoyuna acıklanmı$tır. Aynı biçimde, Houandi, İtalya ve Japonva da da rö$vet dağıtıldığı ileri snrülmüs bu iiç ülkede olayın sanıkları belirlenebilmiştir. Bir tek Tiirkive'de, olay, bir türlü karanlıktan aydınlığa çıkarılamamıstır. Bunun nedenlrrint, niçinlerinl »r*îürma* gerefcrnektedir.. Türldye, ABD ile, lyockjieed ve Donglas «Irketlerlniı da|itttği rusvet olaylarının somsturulmasıyla ilfili olsrak bir »özlejrae irnzalamiftır. Bn sözlesmeye göıe. ABD, Türklye'Te rüşvet olayı lie İİRİİİ helge ve bilei yoüayac»ktır. SHzleşırıede öoemH hir koşul yer almaktadır: Eğer hühümtt ARD Urafından yollanan belgeleri, >adli mcrciler dışında, herhansl bir •resml» tnınü y» da yere Itunderirse. si>xleşme urgulanmayacak ve ABD belje ataşı G
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog