Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy 53. YH; SAYI: 1S870 YAYIIMLAPHINİI TEPJCİH EOİIMİZ ÖRNEK ÇÖZÛMLO MODERN Ijteme adrt» : tlnkilıp Sok No 28 Krzıby/ANKARA matematik fizikkimya Kurucnsu: rüNUS NADt 200 ITOUJ 10 JUBIT 1977 PERJEMBE lopkı ı»t*klerde?&10 Myuk kitapçılıra V25 ındınm >apı'T iyat Kontro! ararnamesinin Dşluğundan ararlanan •malar buzdolabı »maşır akineleri î havagazı :aklarının ^atını 400 lira ttırdılar Merkezî sistemle toplu sözleşme konusu tekrar ele alımyor ANKAHA, (Comhartyet Bürosu) Çalışma yasamının degişık sorunJannı gonişmek re bj araoa devletin ücret gehr polıtikssını belırlemek, toplu sozleşmeler karşısında devletın tutumunu sap tam&k amacıyla Çalışma Ba kanlığı 1971 yjlmdan berl toplanmayan Çalîîma Meclısı'm 1415 subat tanhlerınde Anksra'da toplantıya çağırmıştır. Yapüacalc olan top'antı ıle Çalışma Meclısı altmcı kez bır araya gelmiş olacaktır. Calısma Bakanlığı icuruluşu yssasının 17. maddesı «Bakanm ya da müs'esarın basıtanlıgında Bakanlıkça bildırilen zanıanlarda Meclısl'nin roplarımasını» öngormektedır Aynı madde «Çalışma ha^atı ıle UgilJ olmak üzers Bakanlıkça venlecelt konular hakkında lnceleme *» go••üsmelerde bulunarak Jüşuncalsnn bıldınlmesınden. hareket etmektedır. Alınan bılgıye gore, (Devamı Sa 9. Su. 6 da) TÖBDER kapatma kararına karşı Danjştay'a • Ev araçlarına 3 ayda ikinci kez zam yapıldı (Cnmlınrtyet Haber Merkeal) jat kontrolünü düzenleyen ımamedeki bazı boşluklardan jlanan fxmalax. yenı bır ydntemi gelıştırmislerdır. a gdre özellıkle buzdolabı, aşır maJdnası ve elek+nkli letlennin üretıldığı. dayanıkKetım mallan grubunda, ürefırmalar her av vuzde 5 oraa bıx zamrrıı, Sanayi Bakanlıjhnm ön l«ni oTm&ksısın g«rçekleşttrmektedlrler. 10 ocak 1976 tarıhtai taşıyan fıyat kontrolü ıle ılgıli Sanayı Ba kanlığı karamamesının vürünü ğe gırmesmden bu vana yalnız son üç av ıçınde, yukanda sozu edilen tukefım mallarına ıkıncı zam yapılmıştır Yeni zamla. bjz dolaplannm fıyatı 5550 lıraya, ça maşır makınalarının f:vatı 5000 lıraya, burangazı ve havagazı fı rmlanmn fly«tı d« 4700 liray» yükselmıştır Zammın kaynaklandıgı Sanayi Bakanlıgı kararnamesınde, yüz de 5'e kadar \apılacak fıyat art tırımlanna firmalann riunuru Bakanlığa bıldırmeler. koşuiıiyla olanak rerılmektedır Bakanlık, ancak daha vüksek oranda kı zam isteklennın onaylanıp onaylanmamasıyla ügı]enmekt«dır. Kararnamenin bu açığı jrtlzünden flrmalar, yıiksek oranlı zam isteklerl ıçm uzun süre onay beklemek venne her ay, mahs'et kaleralennde mevdana gelfn ar tışlan aynen fıyaflara yansıtma vı yefIemeKted;r!er Pırmalar, •jvgulamadakı bu rahatlıgın yanısıra, perakende Lyat olarak ayn b r fıyat da saprayabılmektedırler. (Devunı Sa. 9, Sü. 6 da) başvurdu; CHP ve DİSK kararı eleştirdi ANK.1RA, (Cnmhnriyet Bürosn) TÖBDERın avukatlan dün Danıştay'a basrurarak Ankara Valüigı'nin kapatma kararının durdunılmasını v ıptalmı ıstemlşlerdır CHP Genel Yonetım Kurulu rnın, Genel Başkan Bülent Ecevıt baskanıığındaKİ toplantısından sonra japılan açıklamada, Valılıgın kapatma kararının hukuk devleti kuralla(Devanu Sa 9, Sü. 1 de) Işkence izlerini saptamak için gazeteci Erginbay'ın cesedi mezardan çıkarılıp otopsi yapılacak Selâhattin GÜLER Slle yolu Dindere mevkll Klreçhane volu üzerınde esrarengız şekilde oldürulen «Teknık Güç» dergısı sorumlu Yazıişlen Müdüril ve Teknık Cniversite Insaat Fakultesl son sınıf öjrencisi Zeld Erçinbay'ın cesedı(Deramı Sv 9, Sö. 4 de) Izmir'de kurşun yağmuruna tutulan bir genç öldü, bir işçi de yaralandı .(Cumhnrlyet Haber Faıllerl yakalanamaî an sıyasal cınayetlere dün de îjaıur'de bır yenısı eklenmls, bılinmeyen kışılerce kurşun yagmuruna tutulan bir genç ölmuş, bır ışçi ıse yaralannustır Komandolann Istanbui'da, Galatssaray Mühendislık Yüksek Okulun'da çıkarttıklan olayda da bır ogrenei yaralanmıştır Ankara'da ise, SBF ve BYYO' da derslere verilen ara, bır ortam sağlanamadığı içıa 16 şubata dek uzatılmıştır. IZMIR DE CINAYET ÜKÜMETİN Korutürk, yüksek yargı organları ERTELEME başkanlarıyla görüşecek <\RARI ÜZERİNE HY'DA GREV \LKTI, UÇAK iFERLERİ BAŞLADI •aîş Stndikasınm THY is•inde uyguladıgı grevin begun sonunda Bakanlar Kutarafmdan ikinci kez erteisı Uzerine ıç ve dış nat seferlerl dUnden ltlbaren bajlamı?tır Sendıka ise, vürütmenjı durdurulması ısteglyle yenıden Danıştay'a baîvurmuştur TUV'nın Istanbul, Ankara »e îzmır'dekl çeşitll işyerlennde ça lışan 4000'e yakın ı$çı dün sa bahtan ıtıbaren görevleri başına donmüşlerdır. Bakanlar Kurulunun, grevl erteleme karan bu kez 60 gün olarak almmıştır. Konuyla ılgüi ka rarname dün sabaiı Resmi Gazetede yayınlanarak yürurlüğe girraıştlr. Bakanlar Kurulu, Hava tş'ın grevuu. daha önce Ise 30 gun sureyle ertelemış. ancak sendıka Danıştay'a başvurarak bunu ıptal ettırmistl. Yeşllkoy'de grevın sona ermesınden sonra ilk uçak seferi 1140da Kıbns Ercan Havaalanı na yapılmıştır. 74 yolcusuyla ba reket eden oAydon» uçagmın kal kışmı, oeş dakıka sonra «Akdemz» uçağının Ankara sefen izlemıştır. Bu DC9 uçağı 19 yolcuy la Ankara'ya gıtmıştır Daha sonra 13'de Prankfurt'a bır DC10 uçağı Tılrk ışçılenıu goturmüştur Seferlenn daha son (Deramı Sa. 9. Sü. 3 de) OİMHURBAJKANI ÜIKE SORUNURI; HüKUMETıN TUTUMU, YENı BıR HL'KOMET BIÇIMI GIBI KONUURI KAPSAYACAK GORUJMElERiNı ıŞÇı VE ıJVEREN TEMSılDLERi İLE SIİRDÜRECEK Demirel: "Hükümeti yıkmanm vebalini üzerimize alamayız,, • AP GRUBUHDAK1 K0NUJMA5IN0A M M i K U SEÇıMB HER AN HAZIR OIDUKIARINI BELıRHı VE «CHP; KOMÜMMi VE ENflASYOKU ÖLKE ıÇiN TEHLıKE SAYMADN DfW A.NKABA, (Onnirariret B4rora) AP ortak grubunda dün bir konusma yapan Genel Başkan ve Basbakan Suleyman Demirel, Cephe Hükumetinın durumunu kastederek, «Ülkeyl bunaltoıak lsteyen çevreler hareket haltndedir. Bl* çetın blr ls vükJenmisizdır. Yola çıkarken hiç bır sey meçhul değildl. Değerlendırme altemattDerle bırlikte yaptlmalıdır. Başanlan işler gözden lcaybedıUnemeUdır» demis ve aynı korruda daha açık konusarak sunlan söylemişUr: «Bızım muhatabutuı sağduyu ve vıcdan Mhlplendlr Bızi istemeyenlenn büyük çogunluju aeleular, marslstler ve komünlstlerdır. Bıat onlar Mikütnet y&pmadı kl gıt deytnce gadelün. Bız hüJrümet meclubu değılız, ama (Devsını Sa 9, Sh. 8 de) ANKARA, (Cnmlnufyet Bftron) TUrklve"nln guncellığinl koruyan ıç ve dış olavlanndafci gelışmelerle ılglli olarak Cumhurbaskanı Fahrı Konıtürk onümüzdeld günlerde de yuk sek vargı organlan baskanlan ile gorüsmeler yapacaktır. Çankaya koşkünde bır sure once unıversıte rektdrlenyle başlayan «Ülke sonınlarına çozıim önenlen» toplantılannın daha son r&ki bolümlerınde Korutürk, isveren ve işçı temsılcilenyle gorüşecek. son olarai da slyasal partılerin lıderlennı kabul edecektir. Cumhurbaşkanıoın önümüzdekl günlerde rapftc&gı gdrüsmelerde «Anarslnın onlenme«i», «Hukum«tın tutum ve davranışıjı, «Seçim yılı», (Devamı Sa 9, Sö. 2 de) îsmir'dekı süâhlı saldınJann îlkı onceki gece saat 2330 sıralarmda Alsancalrta Taris Inor Işletmesı önunde meydana gelmiştir. Mersınlı'deid evine gltmekte olan toma isçisi Yusuf Güçlü, plakası saptanamayan bır araçtan atüan kursunlarla yaralanmıstır. Tarış bekçilerinin hastaneye kaldırdıgı torna işçisınln duromunun iyiye glttigi, kendisıne ates edenlen ve aracı tanımadıgı behrtttmistir. Tspecü'te kurşun yagmuruna tutu lan Mustafa Eryaman adlı genç de ağır blçimde yaralanmıştır. Saat 02 sıralannda meydana gelen olaydan socra hastaneye kaldınlan Eryaman, fazla kan kaybmdan olmüştür. Eryaman'n) kurşunlandığı sokakta oturanlar, sılâh seslerinden sonra ka(Devamı Sa. 9, Sü, 3 de) prak îhsülleri isi tates mına şlamak n depo yor kıye'de patates için llk kez lan tabarı tıyat uyguıamaı sonra tfgınç bır durum ısa gelmıs ve devlet paalırmna başlayabılmek depo aramaya başlamıştır. ada ıkı iıra olaralc saptaban fiyatlar patates arına nülyonlara varan yeırler yaraulmasına yol açılan saptamaya göre Ada, Bolu ve Bor'da Hralanaepolar ıçm Toprak Mahıne ermr venlmiş ve den 5U şer bın ton olması ıs ştır üc rMO'nun depo aramaısında pıvasada bu dızl m meydana gelnuş ve U erln taban fıyat oncesl 5 *adar sattıklan parates 11 a r tarafından 2 lıalınraaya Oaşlanmıştır Pıçevrelen ıse patates ekım •tının bır orcekl vıla gore (Devamı Sa 9, Sü. 5 de) Carter, Sovyetler Birliği'nin Batı Avrupa'ya yönelik nükleer füze yapımını durdurmasını istedi • ABD BA5KANI DÜZEHLEDıGn İLK BASIN TOPUNTISIKDA; 6ıR KOKIEER SAIDIRININ MılYON «ayısı sorunu oldufuııu, bunun ds Uçüncü bir gonlsmede 1 ele alınabıleceğını de behrîmıştu . Carter, Sovyetler Bırlığının ABD"ye yapacagı anı bır nukleer saldırının 50 ile 100 mılyon kışı nın olümune yol açabıleceginl lfa de ederek, Moskova ve Washing 'on'un nukleer sılâhlann azal tılması konusunda en kısa za manda bır anlasmava varması gerektığını belirtmıştır. (Devamı Sa 9, Sü. 4 de) KıJıNıN OLÛMdNE YOl AÇACAĞIN1 BELıRTTu FGZE SAYISININ SINIRIANMASININ ONEM) ÜZERıNOE OURDU 50 İLE 100 VVASHÎNGTON ABD Baska nı Jımmy Carter, Sovyetler Birlığı'ne çagnda bulunarai Batı Avrupa'yı hedef alan çok boslık lı fuzelerın japımını durdurma sını ıstemıştır. Carter duzenledigı ılk basın toplantısmda So\7etler Bırlığının orta menzıHı SS20 fuzelerını Batı Avrupa'ja doğru mevzılen dırmekten vazgeçmesı halınde ABD'nın de karadan uslenen sej jar tuzelerı gelıştırmekten vazgeçeb leceğını açıklamıştır. ABD ve Sovyetler Bırlığının nukleer sılâhlar bakımmdan hemen hemen esıt guçte olduğunu belırten Carter «Sovyetler Bırh gı daha fazla taşıma gucune sa nıp, daha buyuk ve a»ır başlıklı fuze'.eıe sahıp, ancak ABD nm da ha çok sa^ıcia ve ı^abe* derecesi fazla fuzesı ^ar« denuştır. Carter, Ilcncı Stratejık Sılâhla nn sınırlandırılması gorüşmelerı (SALT II) konusunda en bmoijt anlaşmazlığın Amenkan Fruıse fuzelerı ıle Sovjetlenn uzun menzıllı «Backfıre» ugaklarınıri 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gaziantep olayı sanıkları idam talebiyle yargılandılar GAZİANTEP, (MEM) Gazı antep'ın Duztepe olayı sarukiarı 2. Ajjır Ceza Mahkemesi'nde var gılanımslardır. Gızlı orgıit loırmak, anayasal düzenı süâh zoruyla değıstırmek suç olan bır fııli övtnek ve yav maya çalısrnak suçlanndan yarsolanan samkJarm idamlan ıstenmıştlr. Duruşma başladıgında maiıkeme hsyetınde başkan hak'm Meh (Devamı Sa. 9. &u. 8 da) Yüksek Askerî ŞCıra toplantısı bitti ANKARA (CumhurHet Bürosu) Yukses Askerî Şuranın şubat a>ı olagan toplantısı, uç gun suren çalışmalannı bıtırmış \e uyeler dun akşam Cumhuruaşkanı Fah n Koruturk tarafmdan «abul e dılmıştır Vtucse^ Askeri Şura toplantüannda, «ülkenın savunma sorunlan ele alınmış. bunun (Devamı Sa. 9. hü 4 de) Çekilmiş kahve 140; çiğ kahve 110 liradan satılacâk İstanbul'da çekilmiş kuru kahvenm parekende satış fıyatı 140 İıra olmuştur. Beledıye Encumerunce onajianan bu fıyata gore kahve bugunden itıbaren sa^ır çıkarüacaktır Çığ kah\.emn sa ış fıyatı ıse 110 lıradır Zamdan O ce çefclmış kuru kahve 73, ç.ğ kahve ıse 05 hradan satılmaktaydı + O e yandan, artan bu fıyat, kahvehanelertiekı kahve fıyatlartnda da yansıtılacaktır Beledıve Iktısat Mudurluğunde bır kurul bugun toplanarak kah\ ehanelenn smıflanna gore yenı tarıfeyı saptaj acaktır. CAROLiNE'NiN BiNiCi GiYSiLERi... Ingiltere Sarayımn at merakhsı prensesı lnne'den sonra Vlonaco Saravının ı^uzel prensesi Caroline't de bınic) (fhsileri ıçınd» çoıenler, önce binıci asıllerın arasına yeni bir unJunun daha katıldKinı sandıJar. Ovsa Prense^ Carolinein övle atlara pek merakı v.ıkt'j, o binid (fiysüenne salt moda nçısuidan iljrı du^Tiyordu ^e çiznıevi, ceketi ve kepl, Parıste'ki blr «rock» konsenne gıtmek ıçin seçmışti (Fotoçrıf AH) WASHIJ>GTON Sovyetler Bırlığı ıle Amernca Bırleşık Devletlen'nm kendılenne jonelen nukleer fuzelen ımha etmek araacıjla yenı bır sılâh üzennde çalıştıkları bıldınlmıştır. «The New York Tımes» gazeteslnin na benne göre, ıkı ulkenin gelıştırmeye çalıştıklan bu yenı sıiâh atom zerreciklerınden çıkan «yuksek enerjılm atom ışınlandır. Washington'da bu konuda bir açıklama yapan ıld yetkill, Sovyetler'in yenı si MADRÎD Ispanya ıle So\jetler Bırliğı arasında Ispanyol Iç Sa\a$ından bu >ana 40 yıldır ılk kez dıplomatık ılışıüler kurulmuştur Ispanya Dışışlerı Bakanlıgı ıle bovset Tass Aja ÎSI jaotıklan aç.kla 1 mada ık ülke arasında dunden ıtıbaren diplomatık ılışkilerın kuruldugunu bıldırmışlerdır Tass A'ansı bu konudakı haberınde şoyle demıştır «Iki ulke Bundan bdyle bırbinnp elçı gönderecek ve aralanndakı ılı^kılerl Bır leşmış Mılletler Yasası ıle Helsınkı An'aş î Eğitim anlığının emelerinde i atamalar ıldı JIA, (CnmharİTet Bürosn) fiğıtun Bakanlığı'nda üst elere atamalar yapümış, tüunan Tahm ve Terbıve ı Başkanlığına Orta OğGenel Muduru Abüurran Jemırtaş eeınlTu^tır Ab ıman Demırtaş'tan önce Ta îrbı\e Kurulu Baş^aniigı' ıza Kardas bulunınaktaydı .ardaş, «Ders kıtaplan» ne) Bakan Alı Naıli Erdem dan görevınden alınmıştı. ÖSretım Genel Madurlü tfü$avır MUîettışlerden Ne zturk atanmijtır ıra Müll Egıtrnı Mudurhı e dafıa once Ba'îanlık Baş 151 olarak çalışan tvjp getınlmıstlr. Anksra Mıl ırn MıidUrü Ah P'za Ce5e Adana Mflı EgTıre Mü u'np atanmıştır. OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERÇEK aruıdan sonra Birleşml? MüJetler Genel Sekreteıi Kurt Walriheim'in gozetiminde Makarios ile Oenlrtas ikln ci soru^melerini vapacaklardır. Lefkosedeld buluşmanın hazır lıklan, BM ozel temsilcısi Perez de CuelJar'ın on çornşmelerivle BerçekJestınlmıştır. Ne var H, fle Denklaj'ın han;i içtnde masava otnrıcak lan bilinmiyor. Kapalı kapılar ar dında vuruven soni'jmelerrteıı ba a sızıntüar ba^ına vansıtılır>akta dır. Ama bunların doîruluğu tar tışmabdır Önemlı olan birbirinin hukuk sal dunımuruı tanımaTan Iki li denn blr »rava eelmelerıdır. Ne Denbtaş Makarlos'u baeımsız Kıbns Cumhurha.<kanı olarak (a nunaktadır; ne de Makarios Baskı yöntemleri Denktas'ı Kıbns Türk Federe Dev melerin knlisinde neler var? Knşleti Başkacu olarak benimsemek kusuz Denktaş'ın arkasında Antedlr. Buna ükarşm, ortada Hilî kara, Makarios'ıın arkasında Atibir yaklasun oldugu da kuskusuz na bulonmaktadır ^u farkla ki, dur. Veryüzünde Kıbns ola;ma \nUara, 4BD'nın silah ambargodönhk çevreler, problenıın ıki sunun baskısı altındadır; Atına' toplum arasuıdaki goruşmcler \a böyle hir baskı \oktur. O > < yolnyia çönunlenmesini (stedık mek kı, esıt olma\an koşuJ!<ır lerine göre Makarios Denktas *ah söz konusudıır Ambarso yuzun lasunını olomlu karşılamak dogal den Eçe rie sılah dengcsının Tur dır. Kıbrıs'ta yaşayuı Iki toplu ki^e aleyhıne önemlı olcude bomun iıderleri bir masava otura zuldugu artık bılinmc'Uedır Bu cak ve sorunlannı çozumlemeıe na karşıllk, ^nlcara'nin Turkıve çaUşacaklardır. Çuzum volu, kar dekı Amerıkaıı uMerını kapat jılıklı odunlerdrn Reçer Bu eer masi bir yarar sağlamamış çekçı bakış açısını Türkive 0e Carter yönetimi Kıbns ta Turk \un<ınistan'd»k) ılgilıler de paj hukumcti yumusayıncaja değin Uşmaktadırlar. ambargonnn kalkmayacağuiı doAma tam bu nokuda ortav» lavlı yoldao dıle eetirmiştir, başka sornlar çıkmaktadır. KibBu durumda MC bukümet'ntn ns'takl toplumlar masata nançi koştıllarda oturnvorlar" Gonış(ncT»mi Sa q «ü 'i du) Y Makarios: «Kıbns üzerinde uzlaştırıcı bir çözüm şeklini kabule hazırım» LEFKOŞE Başpiskopos Makanos r Kıbrıs ın kuzeyınde*j Turkle ın kendı yoneamlerinı kurmalan konusunda uzlaşmaja hazır olduğunu soylemıştır UPI ajansma bır demeç veren Makanos Kıbns'm bırlıgı \e bagımsıJıgı korunmak kaydıyla, Adada fedeatıf bır vonetım kurulması ıçıi taraflar arasında bır go ruş avnlğı olmadığını. temel u^«ma^lıgın toprak ve hareke' serbe^iığı konjsunda çıktığını bıldırmı^tır llakarıos rumart'es günü Wald henı 'n baskanlığında Denktaşla vapar^ğı toplantısının fopîumlarara«' goraşmelerde ele almacajt konıla'a beliTh bır çerçe\e çıze(Dç\amı sj 9 '«u 7 <iel ABD ile Sovyetler nükleer füzeleri imha edecek atom ışınları üzerinde çalışıyor lih Üzerinde 20 yıldır çalışma yaptaklannı, beUrtmisleraır. Yetkoülere gore, bu yenı süâhın ortaya çıkması atom bombasının bulunmasuıdan bu yana «en bUyük olay» olacaktır. «Tne New York Times» gazetesının habenne gore, ABDde atom ışınları konusunda yapılan çalısmalar ıse, Sovvetler Btrüğinde yurutulen çalışmalara ö yasla çok daha dar kapsamlıdır. Atom ışınlan geUştinlebıldıgı takdır de, nükleer sılâhlar anlamını yıtırecektır Zira bu ışınlar, ülkeje doğru gelmekte olan nukleer füzeleri havada yakalayıp, ımha edebileeektır. (De\amı 9, Su 6 da) Ispanya ile Sovyetler 40 yıldır ilk kez diplomatik ilişki kurdu masının ruhuna uygun bıçımde geüştırmej'e çaljşacaklardır » Ondört ay once olen faştst dıktator General Franko, 1336'da başa geçtıkten sonra Sovjetler Bırlığı ıle dıplomatık ılışld kurmayı ksbul etmemışö Ancak 1960Tann sonlarvna doğru ıkı ulke arasında ticari vs kultürel temaslar yapılmıştı Ote yandan Ispanya Pakanlar Kurulu sivasai partılerin kuruluşunu kolaylaştı ran vo partı Surma haJdana ılışkın lıokuk suvencesınj arttıran lara gücunde bır kararnameyi onavlamıştır Yrsal duruma gelmeyı dıleyen partının, (De\anu Sa S. Su. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog