Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

}gu »srtamazsnz. uumnurıyeı 53. Yll; JAYI: 18861 Kurucusu: TTTNTIS NADt t JUBAI 1977 5411 Ege L'mversıtesne bağlı Cju«el Sanatlar Faktfltesınde 24 ocak günii kesılen dersler de, dıln yeniden başlamıştır. Yine olaylar nedeniyle kapanlan İstanbul üniversıtesi'nin tüm bölümlerinde bugün öğretıoıe geçilecektir. Bugün ögretıme açılması daha önce açıklanan İTÜ'de ıse tatıl kararı 8 şulaata kadar uzatümıştır. Ankara Universitesi Senatosunun aidıgı kararla öğrenıme dtin yenıden başlayan lakulte ve yük s«k okuilarda çok sıkı srıvenlık önlemlpri almmıs, iandarma bırhklerinin de katıldığı gürenhk kuvvetlerı, Kritik noktalan tutarak rıerhhngı öir çatışma çıkma smı onlemıştır. ÖgTencüer, polisler taraîından sıkı jekilde aranmıştır Ancak alınan bıltün önlemlere ragmen bazı fakülte ve ytlksek okuilarda oğretım istenilen şekilde vapılamamiîMr. Örneğın, SBF'de sayılan 2025 kadar olan s&ğcı b'r derslere gırmemol ts'eınelen, lakültede havayı gerguılesttrtnış Dekan ve fakülte yönetıcılert, taraflar arasında bir anlaşma sa£ lanıncaya kadar polisin duruma müdahalesini önlemişlerdır. Bu ögrencilerin okuldan aynl(DcTamı Sa. ». Sü. i ut) V* . YAYItMLAPIMI tlrfckitabı Iintversitevei **^ «bir, t^MÜein, fıfrk, kirma, btyolojil l'rî' Uuneadr*si : Inkara Universitesi sıkı önlemlerle açıld ^umhuriyet Haber Merkeıt) jolı öğrenci çausmalan ve ralıkta Aynur Sertbudak daki kız o£rencının kurşunrak bldıirülmesınden sonra tılan Ankars Universitesi, 51 sonra, dün sabah oğrenime ııştır. iMinııuıııııııııiHtıııııııııııııuıiıiHinınınııııiHiiHiuiHnniHiııııınıııiHiıniHiıııııııııııiHiıııiHiııııiiii'. icevit, iç >arış için lemokratik ;rupları drleşmeye ağırdı İKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) HP Genel Yönetim Kurulu grup yonetim kurullanyla Lklaşa Genel Başkan Ecevit'Mi kanlıgmda yaptıgı toplantıda kiye'de son gıinlerde zirveye uı olaylan ve bu olayla'a pa• olarak meydana gelen bu1 ımlı durumu gözden geçirtiT. CHP Gene! Ba$k8.m Btüert E cevıt ortak kurullar toplantısmda yaptığı konuşmada. Turkiyede can giıvenliğinin ve iç barışın sağlanmîisı için tüm demoKratik gruplann bırlesmesini önermış, «Bızim için sorun seçimsn erkPn olması ya da ramanında yapılması degildir. Temel sorun barış ve can çiivenliŞi içnırte TUrkiye(Der»m> S s . 9. Sö. 1 de) ICHP Lideri, AP'nin bugünku önerilerinin koalisyon içi özel hesaplarla ügili bulunduğunu ve partisi için temel sorunun barış ve can güvenliği içinde seçime gitmek olduğunu söyledi Bozbeyli, «Demirel, Ecevit'in çağrısını duymazlıktan geliyor» dedi. CGP Yönetim Kurulu toplantısında koalisyonun durumu görüşüldü Demirel: "Seçimleri Meclis kararı ile öne almak mümkün; seçimi biz değil CHP teklif etmeli,, Turgut GÜNGÖR bUdiriyor KTRSEHİR Başbakan Stiİpynıan Demirel, Meclis karanyla seçımlenn erkene alınnaasınm rnümkün olduğunu sdyiemiştır. Petlas Lâstık Fabnkası ıle Kültepe Barajtnın temellenni dün bu rada atan Demirel seçtmler Tconusunda şbyle konuşmuştur: «Hükümetler Meclıslerm güven oyuna dayanır. Meclısler ıse mılletin hür iradesı ile seçılır. Hukü mete güvenoyu Millet Meclıs: dört senede bir defa seçılir. Bdy lecç her dört senede bir cefa millet ıradesini ortaya kor. Bu nun Meclis karsm ila öne almması mümkiindür. Harp halı miı ? tesna uzatılması raümkün defı: dır.» CHP*yı sert dille »uçlayan D«rmrel. bu konuda şöyle icon'Jsmuştur: •CHP, muhaielette bulunuyor. Ondan sonra seçtmden söz edıyor. Seçim teklif etmemizi istiyor Sen muhalefettesln. Seçime sen talip ol. Biz HükHmetiz. Seçimi AP teklif edecekmis 'e on lar da bunu düşüneceklejmş. <Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) 3 • ^ ^ Sörnürücü fillere karşı emekçi karıncalar YAŞAR KEMAL'in SON ROMANI ABD, Kıbrıs sorununun çözümü için bölgeye özel temsilci gönderiyor WASHİNGTON ABD Dışişlerı Bakara Cynıs Vance, dün Washington'da düzenlediği basm toplantısında, ülkesinın Kıbns sorununda bir uzlaşmaya vanlabıîmesi için elinden geleni yapacağııu açıklamıştır. Vanoe Makarios ile Denktaş arasında göriışmeye değınerelc, • Sonuç genel olarak olumlu görüniıyor» demiş, ancak Kıbns sorununun «çok çetın ve karmaşık oldugunu» da behrtmıştir. Cynıs Vance, AED olarak, uzlaşm» saglamak üzere ?ayret gösterecekterinl söylemiş, yakında bır temsılcinin Turkıye ve Yunanistan'la ABD arasındalci ikıli ilışîcıleri ve Kıbns sorununu göruşmek üzere bölgeye göndenlecefeinı bildırmiştir. Vance'in, kimlığinin ha/ta sonunda açıklanacatını bildirdigi bzel temsılcısi. AP ajanâina gbre, çok büyük bir olasıîıkla Clark Chfford olacaktır. 1968 • 1969 yıllannda Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Clifford, Franklin Roosvelt'ten bu yana bir çok Demokrat Partili ABD Başkar.ına danısmanlık yapmıştır. Ote yandan Eg<» k.ıta sahanlıjı somnuna bır çözüm yolu Yjltra amacını güden teknisyen>r düzeyindeki toplantılardan auncısi dün Londra'da başlamiîtır. Turk heyetine Bern BUyükelçisi Suat Bilge'nın başkanlılt ettiği görüsmelerin gizll yapılacağı b.üdtrUtn.îtir. Gorü>me!erde Yunan heyetine Bern'de oldugu gibi bu kez de Yunanistan'ın Ankara Büyükelçl(Dcvamı Sa. 9, Sü. 6 da) "Filler sultanı ile kırmızı sakallı topal karınca,, İ 6 Şubat pazar günü Cumhuriyet'te | TÎiHiiHiıııııııınıiııııııııınıııııııınıntıııııııııııııııııııııııiıııııiııııııiııiııııııııifHtiftiHiiiinınniHiiıuııif? • KITA StHANllfil GMjMEL£Rı DUN 10NDRAD& 6 ^ UOI. 0R1AKPAZAR 8AKANIARI KIBRIS SORUNUNÜ 6ORÜ5I(JIER. Bütçe Komisyonu Başkanı, maaş katsayısının 9 Vleclislerde I2 ye çıkamayacağını açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa'nın 94. maddesinin i Jıkrasına gore Mılle: Meclısı ve Cumhunyet Senatosu Genel ırullannda MiHetvekıDen ve Senatörlerın «Gider arttıncı ya da tirlert eksıltıcı tekllflerde bulunarnayacakları. gerekçesıyle meırlara uygulanan tnaas katsayısııun 12'ye yükseltılemeyeceği açıkımıştır. 19T7 malS yıl» bütçesinin Kotntsyonda görüşUlmeslnin sona ermeüzerine bır basvn toplantm diir.enleven BütçePlan Karma Kosyonu Başkanı tsmet Sezguı vAP;, Komisyon çalışmalan haj^kın^ da bılgi venrken, Meclıslere 220 mUyar lira olarak gelen Bütçeys 12 mılyar 657 milyon lıra ek odenek yapıldı|ını açıklamıştır. 4ncak, daha sonra Mılü Savomraa Baitanlığı, Emnıyet Genel Müdürlügu, Jandarma Genel Komuanlığı, Milli îstihbarat Teşkilatı ıle Manve Bakanhğının devlet borçlan tertiplerindekı ödenekler hariç olmak uzere. bütçe ödeneklerinden yüzde 4 oramnda. $ milyar »00 milyon lırahk kesinti yapılmışur. Özetlenen tş'.emlerden sonra bütçe''225 milyar 811 milyon lıra olarak baglanınış ve Cumhuriyet Sena(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Korutürk'ün iç siyasal gelişmeler konusunda bir dizi görüşme yapacağı bildıriliyor başkanı Faün Korutürk, ontimüzdekı 1015 gün içmde tamamlanmak üzere, yargı organla n temsılcilen, bazı Üniverslte v« Fakültelenn Rektör VB ^ekan ları, ış, ışçı ve İşveren çevr'erı yetkiliieriyle son dönemae gerginleşen siyasal olaylar konusun da bir dizi görüşrne yapacsktır. TIR kamyonuyla otobüs çarpıştı; 14 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı SİLİVRİ Süivri Kınalıkbpnl mevkıınde bir TIR kamyonu Je çarpışan yolcu otobusünde bulunan yolculardan 14'ü ölmüş 22'ı agır, 28 kişi de yaralanmıştır. îstanbul'dan Edirne istikametine gıden Ali Tiryaki yönetımindeki 59 AY 593 plâkalı otobüs. Çamurîuçeşme mevkiinde karşı yönden gelen Şefık Aybar yönetırrundeki 34 EY 494 piakalı TIR kamyonuyla çarpısmıştır. Kamyonun, önündeki ara cı hatalı sollaması nedeniyle meydana geldiği bildinlen feci kazada, otobüs paramparça olınuştur. Şıddetli çarpışma sırasmda çarampole yuvarlanan otobus'.e bulunan yolculardan 13'u olay yerinde, bir yolcu da kaluınld1.gı hastanede ölmiıştur. Yara'.ılar voldan geçen vasıtaiaria Çorlu, Tekirdag ve tstanbul'dasv hastanelere gbtüriilmüştür. Kazada ölen yolculardan kımlıkleri saptanabılen 8 kişımn adları şoyledir. r Sefık Avoar TlH kamyor.u şoforuı, Kemai Serbesı. Nıhat Solakoglu. .V.ı Oner, Ahme; Acsr, Eıdogan Acar, Mehnı«ıt Alde.rar, Meiımet Kılıç. Fırdevs Apaydm acllı yolcu ıse kaldınîdıfı Çapa Hastanesı'nde olmüştur. Kazada parç<tlanan»k can veren bes kışinm kımiıklerı ise henüz saptanamamıştîr. Yara(D«varaı ba. 9. Sü. 3 dsl Yalçm PEKŞEN ASKARA (AXKA) Cumnür FRT'de çalışanlar Karataş'ın tutumunu protesto için yemek boykotuna başladı SKARA, (Ciunhuriyet BÜTOTO) TRT Genel Müdüni Şaban Kaitaş'ın ışçı ve memurlara karşj ıtumunu, bazı ışten çıkarmalan Î temettri ıkramıyelennın ve.lmeyışını protesto ıçın dun X I kadar TRT mensubu yemek K oykotu yapmıştır. Boykota kalan memur, ışçı ve teknısyensr dıremşlerinı sürdiireceklermı çıklamışlardır. (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) GÖZLEM UOUR MUMCU Arınmak... Ü reknik Güç ^azı îşleri tfüdürünü <omando!arın <açırdığı 5ne sürüldü On gun önce esrarengiz biçımI» ortadan kavbolan ve Dugune lnsa) tinenliğimizle llgili konnlar. 4nay*sa rereji olarak, Milli Gü\enlik Kurulunda görüşulmcktedir. \a^adığırai7 kanLı olaylar bu tcurulca incelenroetrte ve kurul, biUcümetc, alınması gereken vasal önlemleri önermektedir. .Milli îstihbarat Teşkilatı, kurnla, olaylar bakkında bilfi »ermekte, bazı raporlar sunmaktadır. Acaba. ülkti ocaklan, MHP ve kanlı olaylar hakkında Milli Gfivenlik Kunıluna şundiye dek, bjç rapor verilmiş midir? Siyasal partiler >asasında herhançi bir demeğln, bir siyasal parttyl dcstekletnesi yasaklanmıştır. Acaba, MtT müstesan Sayın Hamza Gürgüç, Milli Güvenlik Kurulu'na bu konuda bir bılgi vermis midir?. Ülkü ocakları nasıl kurulmuştur?. MHP laradndan cirputlenen «Koınando kamplan» neden kurulmuştur? Bu kamplarda ne gibi çalışmaiar vapılmıstır? Bu kamplan kim vönetuıiştir? Kimler para yardın» yapmışlır?. MİT, bütün bu knnularda herhanRi bu rapor hazulamış m.dır?. Oyle RÖrünüyor ki, MHP eğilünli bazı lcişUer. MtT 5rgütüne sıznuştır. Alpaslan Türkesin vakın akrabası oian, >IIT Hukuk Mâşavıri Şabap Homris bir rastlantı sonucu mu. bu göreve getirUmişti'? UUcii jcakları Genel Başkanlarına sijâb dafıtan vüzl" ısılar birer «zabıta vakası»run raslgele kahramanlar mıdır? tçişlen Bakanhfi Slıil Savunma Oairesi Başkanlıfuıa ıçcUrilen «HnntrgeriUa Uzmanı» pmeklt tömgene» »I 'Ti(<»t Mtvol hangi Uişkiler sonucu bu %r "e atanmıştırt MHP Genel Başkanı Alparslan Türkes, Milli Gü\enlık Kurulu Svesivkeo. bu konular. kuruJda enine bojuna tartı«Uabillr mi?. Uîvelim ki. Milli Güvenlik Kırnlunda soldaki orRÖt ve iınmıvu edllİD. buna töre önlemler alınacaktır. TeleZam,, yöntemiyle firmalar fiyat artışıni satıcılara telefonla tebliğ ediyor • SON BİR KABTA ÎÇ1NDE 20 KALEM TEMEL GIDA MADDEStNE KEYyt ZAM UYGULA.YD1 Bu görüsmelerden edinüecek tz lenimlere göre, yurt capındakı sonınlara daha etkin tedbir ve t*vsiyelerın getirünıesı yolunda çaba harcanacaktır. Gene bu 12lenimlerin ışığında, Cumnurbaskanı'nın, sıyasi parö Uderleriıü de kapsayacak ikinci di2i görüşmelerde bulunabılecegi tahmin edilmektedir. Görüşraelerin sonunda Cuınhurbaşkanının kamuoyuna bir açıKlama yapması muh temel görulmektedir. Çiçek Pasajı'nm satışı 16 yıldır gerçekleşmiyor Açık arrtırma voluyla önce'«l pUn yen:den satısa çıkarılan ve Çıçek Pasajı adıyia oılınen «Sı te ve Pera» bmasırun ılk kez 16 yıl önce satılması kararlaştı nlmıs. ancaic çeşitli nedenleıle jatıs bugüne kadar gerçekleştırilememiştır. îstanbul 10. lcra Memurluğuntia dosyası gün geçtikçe kai>nlaşan Çiçek Pasa3i davası 6. Sulh Hukuk Mahüeroesı'nce 1961 yılında başlamıştır t'iic sayıda ortaŞı bulunan öınaiıin hıssedarlarından Menmet Mu ratoğlu'nun açtıgı ızaıeı suvu davası b'.r.anm bhlunrnpve nr gun olmaması vüzünden aynı yıl karara ba^lanmıs ve agık artnrma İle satışı !çin tıarekete geçilmistir. 1961/1R0 savıll rtavanın sonucSantnasından sonra verilen bihrkişi raporuna eore Çiçek Pasaiı'nın deferi o yıl 12 milyon lira olaıak saptar.mı$tır. Bu satış baska ortaklann ıtl(Devamı Sa 9. Sü. 2 de) GENELKURMAY iKiNCi BAŞKAN1 ORGENERAL AKIN, BiR ASKERî HEYETLE NiSANDA ROMANYA'YA GiDECEK ANKARA. (VNKA) G«nel kurmay Ikincı Başkanı Orgeneral Vecihı Akın başkanlığmda Bskeri bır heyetın onumüzdeki n:san ayında Romanya'ya resmi bır ziyarette bulunacağı açıklanrnıstır. Ankara'da Ingılizce jaymian&n Daıly News gazetesınin b.ldirdiğıne göre Orger.eral Akın' ın bftşkanhgındakı Türk asken heyeti Romanya Gene'.kurmay Başkanlıg.'nın konugu olarak bir hafta süre ile incelemelerde bulur.acsktır. (Devamı Sa. 9. Sü. 8 de) OLAVLARIN ARD1NDAKİ Kenan MORTAN 23 ocais ıle 29 ocak tarüüeri araaında pırmçten peynire, makarnaaan yoğurda kadar 30 tnaddeden olusan temel gıda mad&eleri zam görmüştür. Pıyasa çevrelerının «ınanılmaz, anlaşütnaz ve nedensız» olarak degerlendırdıklerı bu zamların çogunlukia sessiz sedasız ve satıcüara telefon edılerek vururlüge sokuidugM bildınlmekteclır. Sürümü bol, tiyat artışJ ıçın , neden olmayan bulgur, 'asulya, ı pırıaç, nohut ve peynır, eeçtıfı j m:z hafta içinde anı fijat sıçra1 maları göstermıştır. 300 gramlık! paketlerle 4 lıradan satılan bul \ gur S50 kuuşa, 1 kilo tasulya 15 lıradan 16 hra, 16 htz. olan ••ırinç 19 lıraya. 14 lıra ol?n notvat 15 lı raja vükselmK'r Stoklan 'arla olan VP bu nedenle ihrac oîanac | GERÇEK iirkiye'de 5nc<Mikle ofrettm kurumlannda can cüvenliğt nin kalmadı?ı crtık vadsınamaz hir Rerçrk. Her jiin en azıııdan ikiüç siyasal oinavet i$leniyor. t'lkenin ana muhalcfet partisi nasta olmak iirrre dcmok ratik kıırulusları, kanlı eidişe h edilikle bir rare bulunm<t':ını Istiyorlar. Anahabalar çorııklarını okullara çonderfme7 olmul.ır. Bazı çe?re)er Cumhurb.işkanının (iuruma miidahale etmesini rtili»•orlar. Başkıntin universitesi kapılarını Basbaknn'dan altlipı temlnat mektııhuna daranarak şartlı olarak açmıs; Içişleri Ba kanı. iki fandarm» alaMnın üni versilerte beretimln «ürd'irulmeai U.'in («rev hasmrta oldu£unu Kurban Kanı lert Rakam hunu dlle eetirivorsa, ülkenln durumu kötü dpmfktir. Bu ortamria ne nğretinı sürebilir, ne rte can cincnlisi sajlanabilir. Çfinkii bugün iilkemizde hanri örgijtlerin polis şemsiyesi altında saldırı politika^ı duıenlrdlîinl artık hllmiycn kalmamı$tır. Düovanın neresinde olursa ol<un bu ortamria Kasoakan s > <rıımlufiur Başhakan. Bakrtnlar Kurulunıı tnplar; olavlara h.r rare arar. ulkenin hiivük keııtlprinde can cüvenliçinin sajrlanmasına (.»l'^'r FÎPT bunu vapa ıtınnrsa. çpkilir ve bunalımı VHprecek ypni kshine. parla.ıeı ^onun icinden nl'tstır. ^n^a Sarın Başbakan bu du'limda ne »aprnaktadn? Rabakan Itpmirol Irmrl alma Sankl filkede hersev nortnaîriir, ünkaklarda, vüksek ösrptlm kurumlannda. bnvük sfhirlerde hrr şey dirlik \c düzenlik içinrtedir: Hukümct Baskanı da törpndPn töırne koşuvor, vannki Türkiye'nin tPmpUfrinl atı>or. O\sa huennkü ortamda temel alma törrnleri eerçekleri örtbas »traek ist£T»n sivasaı amaçlı cösteriler olmaktan ötefp eirtcmi"•flar. Gün geçtikçe HlUectrki UAUII saldırılarm desteklcrini Cephe ortaklızında hulduklan inancını saçlaınlastıracak blr erafik kamuoyunun eiid<"r!nde cl7İünrH»"dir. Par'imento salt Biitce Kanunn nkartnakla ^ore*H bir kurum nite.leinc indirîcnmiv lir. Parttletln ha7i c;kmaz enrüslerdo st atefilerin1 kilitlrmplpri, meclislerl Islrmeı hale r~t'rtniîın..>mı «> 9 Sii o» » 1 T MUSTAFA EKMEKÇinin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZGıSiYLE te >kı ba^ıkentindp arma ?la.ınm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog