Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

A LT I CUMHURIYET 9 ARAUK 1977. SEÇIM.. SEÇİM.. SEÇIM.. SEÇlM.. SEÇIM.. SEÇtM.. SEÇİM.. SEÇtM.. SEÇtM.. SEÇlM.. SEÇtM.. SEÇIM;. SEÇtM.. SEÇlM.r Istanbul ilinde 34 başkan seçilecek Gürhü/, Knrtal'da gene Belediye Mecllslnce duşürulen hnğımsız Kfsmal Hacıyüzbaşıoğ'lu'nun yerıne CHP'h Mohmet Alı Büklü, Soğanlık'ta bi' suc nedenıyle mazbatası iptal edilen CHP'H Bah tıyar Kuru'nun yerine Ise AP'lı Necdot Sınikaroglu 1973 yerel secimlerinde Isfanbul'a bağlı 31 seçünıişlerdir. beloclıye bulunurken, Halkalı ve Bağcılar'ın da beBu uıada 1973 yerel secimlerınclcn sonra Belodıye olmosıylo bu sayı 55'e çıktı. lediye haline galen Halkalı'da CHP'lı Hasan Ö/. 1973 yerel secimlerinde Istanbul dahil 32 be tekın. Bağcılar'do İSP AP'lı Mustafo Kılıc. Bele Iftdıyonın 17'slni CHP. 11'inl AP. 1'inl OP, 2V.ini dıye Başkanı olmuşlardır. Catalca Belediye Başkanlıgı boş duunndadır Şıle'nin DP'lı Başkanı ise bağımsız adaylar kazanmışlardı. Ancak, daıle Ünıranıye'nin bagımeız Belediye BaşKcınlorı ıse ha sonra bu tablo değışmiş ve Kücükköy, Kartal sonradan AP ye gecmışlerdir. Tüm bu değişiklıkve Soğonlık belediyelerınde yenıden secım yalerden sonra, Istonbııl'da bclediyeler 11 aralık yopılmıştır. rel seonılerınp s,u tcbloyla katılmaktcdırlar; Kücükköy'de Belediye Meclısince duşürülfin CHP. 13, AP: 14, Boş: 1. AP'lı Reşıt Guventaş'ın yerine CHP'li Mustafa bağlı belediyelere tam 34 başkan seçilecek. Bıı nedenlo adaylar nrasındakı kıyasıya bir seçim sovaşımı surmekte. 11 aralık 1977 yerel seclmlerlnde Istanbul ve CHP'de 19 Belediye Başkonından, başta Istanbul Beledlye Başkanı Ahmet isvan olmak ü/ere, 9 bcşkan adaylıklarını yitirmişlerdir. 10 Belediye Başkanı ise tekrar oday olmuşlardır. CHP'den ÜII secimlerl yitiren Bolecliye Bnşkanları şöyledir: Istcnbul : Ahmet isvan, K. Cekmeco; Hilmi O7gon, Setakoy. Tayyıp Şengül, Kocasınon: Alı Yorlikaya, Bayrampaşa: Necdet Özknıı, Kücükköy Muotata Gurbuz, Küçükyalı: Feyyaz Tuzuner, Pendik Yusuf Bilsil, Yalova: Mehnıet Durkan. 11 aralık yerel seçımlerme katılacak CHP'lı naşkan adayları şöyledir: İstanbul : Aytckın Kotil. Avcılar: Yuksel Cengel, Halkalı: Hasan Oztekin. Kücükcekmece: Mete Tuncalp, Sefaköy: Rıdvcn Unal, Bagcılor: Zıhnı Kücük. Esenler: Çoiln Aksoy, Güngören: Bakl Durnıuş. Kocasınan Isınet Tüysüzoâiu, Yenıhosna: Hacı Akpınar. Alıboyköy: Necali Latiloglu, Bayrampaşa: Snbri Akpıncır, Kemerburgaz: Mehmet Kuban. Kuçukköy: Kcınal Ali Ağıroclu. Kağıthane: Celal Altınny, Ümrunlye: Erhan Akat, Catalca: Kamber Özgür, liadımköy: Ozoan Taşkınbaç, Büyükcekmece: İbrahim An, Kartal: Mohmet Ali Büklu, Dolayoba: Scılıh Accıı, Küçükyalı: Erşed Bekman, Moltepo Yaltm Kızılay, Pendik: Burhan Toprak, Soyanlık: Nıya/ı Toguc. Tuzla: Ahmet Kılıç, Yakacık: Bayram Demirkol. Silivri: Halim Uluşahın, Oeğirnıenköy: Abdullah Akgün, Kamiloba Celâliye: Ülker Cınar. Selimpaşa. Frhan Kuranülle, Sıle: Secaottın Günr.y. Yalova: Nus>ıet Sungur, Çınorcık: Metın Aslan. Cınarcık: Metin ASLAN Metin Aslan halen Beledıys Başkanı. Cınarcık'ın beledlye oluşundan beri de cieğişmez başkanı. Cınarcık, 4 haziran 1972 tarihinde beledlye olan ve her yıl 50, 60 bınin üstünde turistin geldıği ve coğrafi yapısı bakımın dan ancak denize paralel olarak gelismesl zorunlu olan bir belde. Bu nedenle zorluklar icin de. Kısacası doğanın getirdiğı bir gelişememezlik icinde Cmarcık. Bir de kanalizasyon derriı konusunda da şunları var. Şöyle diyor bu konuda Mesoyluyor: iın Aslan: «Adaylığa tollp oluşumun bir gaycsi de beldenln İhtiyacı degil de artık bir sorun halinl alan kanalizasyon sorununu çözmektlr. Bu sorıınu 77 başında DPT'ye kabul ettirdik. Eğer bu yıl programa alınmamış olsaydı Çınarcık'ı, dolayısıyla binlerce insanı yakın zamanda buyuk telaketlerin Içlnde bulmamız tnum kün olacaktı.» Metin Aslan, Cınarcık'ın ge«İkl yıl önce çıkan 1744 sayılı Orman Kadastro Yasası bizlere yerleştiğinılz dar şeritten kıırtularak, yerlesim sahasını daha ge niş sahalara yayarak, kasabamızın gellşmosinl sağlayacağı mü| deslnl vormlştl. Ancak kodastro heyetlerl yasanın ruhuna ters duşen calışmalar yapınıştır. Her şeyden önce bu yanlış tatbik edllen yasanın uygulanmasına yasal yönlerden en kısa dönemde ongel olmaga calışacogıcn» Büyükcekmece: fbrahim ARI ibrnhim An halen Büyükcekrnnco Belediye Başkanı. An, yerel seçimler nedeniyle 4 yıllık calışma clönemi İcinde yaptıkları nı kahnc.a bir broşür halinde bastırmış resimli olarak. Bu lıroşuıde detaylı olarak yapılan ları ve yapılacakları anlatıyor. Broşürünun girişlnde şoyle diyor ibralıım An. «Boledlys hizmetlerini en lyi seklkle yapabllecek dlnamlk bir kadro oluşturduk. Slzler, blzlerl yine bu göreve lâyik gördüğünüz takrilrde, sunduğumuz hizmet bildirgesindeki beldemlzin önemll ihtiyaclarınt ylne slz sa Kağıthane: Celal ALTİNAY Celâl Altınay aslen Bayburtlu. ilkokul mezunu vo ınutoahhit. Halen Kâğıthans Belediye Başkanı. «Ben teoriden an'amom arkadaş. Ben pratik bllinm, pratlk» cliye baçlar her söze Alimay. Vo hıınu kanıtlamak icin de ycıptıklorıııı sıralar. rakamları sıralar peşpeşo. «Lale devrindekl Şalr Nedlm' In Sadabatını yeniden nerçeklsstlrecegiz. Kağıthane deresini di siplln altına aldıktan sonra bu tarihı Satiabatı gene eski Sadabat haline getlreceğim» diyor Altınay Doğa k'ilenmesini önlernek icin projeler hazırlatmış. Vo bu çıirişim İcin konusu ve kapsamı açıs.ndan Türkiye'deki İlk bilinen örnektir dlyorlar. Altınay 4 yıllık dönemi de ayrıco bircok da tanzim satış mn<ıazaları kurmuş. Burada satılnn lar en ucuz fiyatın yüzde 2030 yın halkımız İle bütünloşerek bn raberce halledeceğlz ve hizmetleri cok kısa bir sürede gerçekleştlreceğiz..» Yalova: Nusret SUNGUR Nusret Sungur halen CHP ilce başkanı. 9 yıl da belediye meclisi uyelifli, belediye meclis grup başkanlığı yapmış. Yanl hayli tecrübeli belediyecillk konusun rin. Yalova Istanbul'u doniz yoluyla Anadolu'yu bağlayun tek is keledir ve günde yaklaşık 10 bin kışi gelip gecnıektedlr bu yol dan. Kaplıcalannın unü, doğal güzelükleri, denizi ve güneşı ılo turizme acık bir beldedir Ya'ovn. «Ama» diyor NLisret Sungur: «Türkiye'nln bozuk düzeni sohucu ortaya çıkan carpık ve dtngesiz haroket, Yalova'da da tum ağırlığı İle vardır. Sohlller yaçj malandı. inşaatcılık şelıir lcine de yansıdı ve çoğaldıkça da zaten zoyıt olan alt yapı iylce devre dışı kaldı.» Sungur başta, İstanbul Yalova arasındaki transit gecişl sağlıklı bir bicime getlrmekle aliıiH'ia scı'.ilıyor. <«Blz» riiyor Altınny «Holktan yana belediyeyl, halkın en guncel derdino carn bulmak ccklinde anlıyoruz.ı Ve ekliyor aırlından: «Bizim dönemlmlzde halk hem yönotinıe l.aiılmanın yollarını öğ renecck, h;mde sorunlarına sahip cıkabilccoktir ortaklaşa bir blçimdo..» Pendik: Burhan TOPRAK Seyyıd Burhan Toprak Güzel Sanatlar Akademisi öğretim çjörevlisi. Şimdi yn cleğin binlerco öğrenct yetıştirnıış guzel sanatlar dalında. Bir cok yapıtı, cok yerın duvarlarını sıislüyor. Yalova'nın önenıli bir gelır kaynagını hornkcle gocirmiş olacaklarını soyluyor ve şöyle diyor: «BüUın clrklnllklerl kaldınlarak Yalova doğal güzelllginın yanı r.ıra cagdaş bir guzellige ulaştırılabillr dört yılda. 9 yıllık belediye mecllsl görevlerinde edlndiglm bllgl ve de neylerlm ile Türkiye'nln özlemlnl cektlğl ününe yaraşır bir Yalova yaratmak icin bu göreve talip oldıım...» «Hclkın yararına olacak her konuda belediyenln varlığını du yurmak, şirin Pendik'imizi terte nılz tutarak park ve bahce du zenlemeleri yoparak, örnek bir belde oluşturmak ozlm ve kararındayız» diyor, bir sanatçı ba kışıylo ve şöyle ekliyor sonra: «Çıkarcı zihnlyetlerln kökü kazınacak», yasalar karçısında her vatandaşın hakkı, hakkaniyetle verllecektlr. Öz olarak In Kücükcekmece Beledlye Başkan adayı Mete Tunçalp, kırık bacaklo dahl çalışmalarım aksatmadon yüruteblllyor. (Fotoğraf: AN ALAKUŞ) Kocasinan: Ismet TÜYLÜOĞLU Tüylüoğlu Inşaat Mühonriisi 1974 yılında Kocasinan Beledı yesi Fen İşlerl Şelligınde inşaat mühendlsi olarak gorev yaptı ve burada bir yıl kaidıktan sonra. yeni kurulan Halkalı Belediye&ı Fen İşleri Müdürlugüne getirildı 1967 yılından beri Kocasinan' rio oturan Tüylüoğlu. belediyelerin halkın denetimlne acılmasına cok önem veriyor. «Blz secll dlğlmlzde» diyor. «Kocaslnan Be tediyeslnin kapıları halka açılmış olacaktır.ı Ve şöyle özetliyor bu konudakl görüşlerinl: «Beledlyemlz her an halkın denetimlne açık tutulacak, böylece belde »orunları kahve köselerlnd* deflll, Belediye Mecll«Indi tartışılıp görüsüler«k h«1kın yararına çözümler araştırıla caktır. Bu arada belde sakinle rinin sorunlarını ve dortlerlnl tesplt, yctkllilere aktarmakla gö revll bir Halkla İlişkller Burosu kurulacaktır.» Tüylüoğlu sorunlara cözüm bulmanın tek yolunun halka güvflNııek, hnlkın deSteğl ile her engelin oşılacağından şüphe etmenıek olduğunu belirtıyor. Seçim kampanyasını yatakta yürütüyor Yerel aeçlmlerin yaklaştığı şu sıralarda «en şanssız adanı klm?» dlye sorarsonız hemen yonıtlayalım: Kücükcekmece BG lediye Başkan adayı CHP'li Yük sek Zlraat Mühendisl Meto Tunçalp.. Gectlğlmlz günlerde bir top lontıya glderken düşüp sol bacağını kıran Tunçalp. şimdi seclm çalışmalarını cokılıp kaldığı hasta yatağından yönetmek du rumunda. Ama bu rlurumdan ya kındığını da söylemek pek olosı değll. «Ayağımın kırılmotı buyuk şanssızlık» diye konuşuyor Mete Tuncalp. «Ama, tek bacak\a dahl Küçükçekmece'nln sorunlorını halledeceğlm, beldem« hlzmette kutur etmeyeceğlm..> Mete Tuncalp, 40 yaşında evII ve üc cocuk babası. Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği istanbul Şube Başkanlığı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası istanbul Bölge Başkanlığı da yap mış. Ceşitll devlet görevlerinde de bulunan Tuncalp, halen istanbul 8elediyesinde çalışmakta. KücOkcekmece'nin CHP'li Beledlye Başkanı Hilmi Özgen'le sıkı bir önseçim savaşımından aonra partlslnln adayı oldu Tunçalp. Şimdl seçilirse eski başkanın kaldığı yerden daha lylye doğru yol almağa çalışacak. Bu nedenle «Parolarnız, kent halkını «orunları hokkınISTANBUL HABER SERVİSI da bllgllendlrmek, kent holkınn danışrnak, kent halkıyla ortak eyleme geçmek diyor. «Çagdaş beledlyeclllğln sonucu olarak, Küçükçekmece'yl klşi olarak değll, belde saklnlerl olarak hep blrllkte yöneteceğlz.» diyor. Ve şöyle ekliyor ardınclan; «Sizlere Küçükçekmece'yl dört yıl Içlndo çok mukemmel ve modern bir kent yapacağımı soyllyemem, fakat, halkımızın şlddetle özlemlnl çektlğl, ışığı, suyu, asfaltı, yolu, kanallzasyonu, kreşl, ucuz konııtu, gençllk lokall, tüketlm kooperatlfl, temlz caddelerl ve denizl olan bir kentl, Içlnde bulunduğumuz keşmekeşllklere ve yoklara rağmon, planlı çalışma, cesur atılım ve halkla dayanışma Içlne glrerek yaratacağıma Inanıyorum.» Tum bu söyledlklerinin yanısıra Mete Tuncalp'ln Cennet mahallesindeki evi gece gündüz dolup taşmakta. Parti yörevlilerl, calışma arkadaşları, secmenler.. Talimatlar veriyor, bilgiler alıyor Tunçalp ve secim çalışmalarını aksatmadan götü reblllyor. Bu arada kırık bacağındakl alcının beyazları da neredeyse görünmez durumda. Gelen sec menlerin imzalarından neredeyse yer kalmamış. Gülüyor bacağına baktığımızı görünce va şöyle dlyor: cAlçıdakl Imzalara bakılırsa şlmdiden kazandık glbl. Ne dorslnlz?..» sanca hakça bir düzen ve halka egllen, tertemlz, hllesiz ve tüm olanaklarını seferber eden bir bclcdlya ile hizmet getirmegc çalışacağız..» Hadımköy: Özcan TAŞKINBAŞ Hadımköy 1969 haziranında be lediye olur. Muhtarlığın 15.000 lıra borcu vardır. Başka?.. Başka, dört kırık sandalyesi. Özcan Taşkınbaş ilk Belediye Başkanı olur. Hadımköy'ün. 8,5 yılı aşkın bir süre sonra 11 aralık 77 de yine CHP'den Bflledlye Başkan adayıdır. Bunca yıl başkan olarak kalmanın bazı söylentiler ortaya cı karacağı bir gercek. Siyasî munrızlannın cıkardıkları söylnntiler. Şöyle diyor bu konuda Taşkınbaş secim bildirgesinde: «Yapılan bazı nahoş dedlko duları curutmek İcin muhasebe kayıtlarımıza göre 1969 senesinden bugüne kadar yapılan Işler ve bunlara ödenen mlktar lara bakarsak bizlere reva görülen Iftlraların ne denli yersiz ve maksatlı oldugu ortaya cıkar. Bugün temlnatımız, bugüne kadar yaptıklarımızdır.» Alibeyköy: Necati LÂTiFOĞLU Necatl Lâtifofllu halen Alibeyköy Belediye Başkanı. Kirada oturup oturmadığını bllmiyoruz ama Lâtlfo^lu, secim bildirgeslnde kira vo konut sorununa yaklaşmak zorunluğunu duymuş. Kiracıyı klradan kurtaracağız ara başlığı altında şöyle diyor: «Mevcut önleme bölgesl arsalarını evl olmayanlara vereceglz. Yeni önleme bölgeleri Ihdas edeceğiz. Alibeyköyünde oturan herkese ev yerl vereceğlz. Ayrıca, kooperatifler vasıtaslyle mevcut blok alanlarını faallyete geclreceğlz. Konut sorunu Halkalı: Hasan ÖZTEKiN öztekln, 1976 yılında Beledlye olan Halkalı'nın secilmiş ilk beledlye başkanı. 49 yaşında, evli üc cocuk babası ve Zirni Mücodele mütehassısı. öztekin Halkalı'nın 16 aylık Belediye Başkanı olarak giriyor seçimlere. «Blzlm dayanağımız hizmetlerlmlz, guvencemlz İse halkımızdır» diye özetliyor calışmalarını ve şöyle diyor: «Görevi aldığımızda kâğıt kalem ve 500 bln llralık muhtarlık borcundan kıta zamanda genlş ması İcin mucadele veren CHP' ve calışkan bir Beledlye teşkllâtı slnln seçlmlerden güçlü cıkmayarattık.» sı, halk Iktldarına yaklaşmasi; ozelde İse Halkalı halkının yenlHasan öztekln 11 aralık yerel den, kendilerl Için çalışan bir socımlerini İse şöyle değerlendlBelediyeye sahlp olması bakıriyor: mından 11 aralık 77 yerel se•Türklye genellnde haklıdan, cimlerl büyük önem tasımaktahalktan ve dürüst yönetlmden dır..» yana olan, Insonın Insanca yaşa Ve şöyle ekliyor ardından: «Baştan beri namuslu olduk. Tüyü bltmedik yetlmlerln hakkını, kendl hakkımız gibl korumaya çalıştık. Bugüne kadar belediyemlzln kapısı her zaman açık oldu ve ylne açık olacak. Şuna Inanmanızı isterlz 24 saatin her anında ben ve arkadaşlarım hizmetlnlzde olmayı şimdlden taahhüt ediyoruz.» nu çeşitll yollarla azami derecede halledeceğiz.» Küçükyalı: Erşed BEKMAN Erşed Bekman, eski Belediyo Başkanlarından ve Bolediye Mec lisi Üyesl. Doğma büyüme de Kü cıkyalılı. «Küçükyalı, ne 1953lerln ne de 1973'lerln Küçükyahsıdır. Olanaksızlık, yahut parasal zorluklar beledlyode karşımıza çıkan ve kolay acılamayan engeller olmuşlardır. Bunların elbet bir çözüm yolu olacaktır. Küçükyalı bu engellerl aşacak, düzenll sağlıklı bir kent görünümüne kavuşacaktır» diye söze başlıyor Bekman. Sorunların çözümüne genel ba kış acısını ise şöyle özetliyor: «Seçllenlerln görevlerl, halka dönük, hizmet, halk yararına hizmet halk İcin hlzmettlr. Beledlyeclllk bir Işletmeclllktlr. işletme Tuzla: Ahmet KILIÇ Ahmet Kılıc halen belediye başkanı. Seçim çalışmaiorında kendl 4 yıllık dönemlnde yaptıklarının rakamsal dökümlerl ile kendinden öncekl 5,5 yıllık dönemde görev yapanların yaptıklarını karşılaştırıyor clurmadan ve sözlerini genellikle: «işte »ayın hemşehrilerlm bu karşılaştırma ikl değlşlk anlayışın hizmette bulundukları sıralarda ne kadar farklı hizmet yap tıklarını gösteren somut ve rakamsal bir gercek.» diyerek noktalıyor. Rakamsız konuşmuyor, her şeyl rakamların diliyle konuşmayı sevıyor. Tum yapılanların kendinden değll. anlayışından geldiğinl belirtiyor ve kendi döneml İle kendinden öncekl döneml «İkl değlşlk anlayış» olarak nitelendiriyor ve bu İkl değişlk onlayışı şöyle anlatıyor Tuzlalılara: «Blrtncisl Tuzlamızın tabl ve Dolayoba: Salih ACAR Sallh Acar 41 yaşında evll ve 6 cocuk babası. Uzun sure esnaflık yapan Acar halen serbest çalışmakta. Acar calışmalorını özetlerken belediyeciliğin daha çok sosyal yönlerine değiniyor. Beledlyecılık anlayışını şöyle özetliyor Acar: «CHP olarak blzlm Beledlye anlayifimız, cağdas özgürlükçu Belediye anlayışı Içlnde olacak ve halka hukmeden Beledlye de ğll, halktan emlr alan ve ona halkla blrllkte hakça bir düzen getlrecek cafldaş Beledlyeclllk anlayışı Içlnde hizmet edeceğlz.» Acar, seclldiğinde yapmayı du şündügü hizmetlerini ise bellı başlı şöyle topluyor: «En başta i'urgunculuğo, rüsvete, somuruye paydo* dlyece Kartal: Mehmet Ali BÜKLÜ Mehmet Ali Büklü Slvas Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsü çıkışlıdır. Yıllarca köy cğretmenliği yaptıktan sonro Ankaro Hukuk Fakülteslnl bltlrmiş ve Maltepe Belediyesl Hukuk Müşaviri iken 1975 ara seclminde Kartal Beledlye Başkanlığını kazanmıştır. Kartal'm bir işçl beldesl olması bu beledlyeye verllecek hizmetleri de etkilemekte. Dotayıslyle Büklü de bu sorunn fazlaca yer vermekte programında. Belediye Meclisi aday lis teslnde bile 24 işci bulunmakta. Mehmet Ali Büklü bu konuda şöyle konuşuyor: «1960'larda başlayan carpık •anaylleşme beraberlnde hızlı bfr kente göç olgusu da getlrmlştlr. Kartal'da bu göçten payını almış ve nüfııs alablldlğlne artmif ve artmaktadır. Bu İse nüfus artısıyla orantılı olarak nin sahlbi o beldenin halkıdır. Halk İle belediye yönetlcllerl ara sında kopukluk olmamalı, terslne sağlıklı bir lllşkl alışverişl kurulmalıdır. Bu yöntem gerceR leştiğinde başarı tüm ve ekslksiz olur » Celaliye Kamiloba: Ülker ÇINAP sunl kaynaklarını gereğl gibl değerlendlrememlş, tüm Tuzla ve Tuzlalılarm Istlfade edeceğl hlzmetlerl yapamamış bu yüzden de Tuzlamızı emsal çevre belediyelere göre çok gerlde bırakmış bir anlayış. iklnclsl İse 4 yıldan beri hizmette bulunan, daha öncekl döneme göre 20 misli daha fazla Imkan yaratan ve bugün sizlere hesabını veren bugünkü anlayış...» Celflliye • KÖmllobo Belediyesl İkl köyün birleşmesinden oluşmuş bir beledlye. Belde hnlkı genellikle ciftlikle uğraşmakta. Bu nedenle gerek su. gerekse yol sorunları buyuk önem taşımakta. Ülker Cınar'da bu iki soruna büyük önem veriyor ve şöy lo diyor: «Beldenln sorunu her geçen gün Içlnde nüfusun çoğalması ve ayrıca sahll keslmlnde yerleşlm hızlanması nedeniyle artmış bulunmaktadır. Mevcut su koynaklarının tamamının toplan ması ve büyük depoların yapılması yoluna gldllmek suretlyle şimdlllk su sorununun halledllmeslne çalışılacaktır. Beldenln mahalle yollorının en kısa zamanda onnrılması ve r belediye hlzmetlerinde de bir artmayı zorunlu kılmıştır » Bu nedenle Büklü, bu sorunlcırın kendllerlnl yeni bir beledlyecilik anlayışına yönelttiğini söylüyor ve bu yoni bolodiyecilik anlayışının ilkelcrini şoylo koyuyor ortaya: «Demokratlk, halkçı. üreticl ve kaynak yaratıcı, tüketlciyl ve kücük üretlclyl koruyucu, birlikçi ve bulüncü.» ğlz. Halka eşit muamole yapaca ğız ve hizmetl, hizmelo muhtaç olan yerden balatacağız. Calışmalarımızda partl ayrımı yapma dan tüm Dolayoba halkına hizmet edeceğlz ve ezenin yanında değll ezilenln yanında olacağız.» Sefaköy: Rıdvan ÜNAL Kemerburgaz: Mehmet KUBAN Kemerburgaz İstanbul sınırları Içınde tarihî yopıtları, doâal zenginlikleri olan, buna karşın l> :bir sosyal hizmet götürülmemlş bir belde. Mehmet Kuban seçildlğinde, başlıbaşına bir sorun olan istonbul'a gelip gitme işlerini düzenleyeceğini, Belgrad ornıanlarında düzenll bir dinlenme ve eğlenme olanağı sağlayacağını, özel idare Dispanserlnln Belediyeye devredilerek, halkın sağlıflına cğilebilecek devamlı geniş bir kadro meydana getirileceğinı ve zengin su kaynaklarını harekete oeçirerek, hem su ihtiyacı Rıdvan Ünal, evli üc cocuk babası ve halen istanbul Belediyesl Havagazı işletmesl Genel Müdürlüğünde Müşteriler Müdürlügü görevinde bulunuyor. Ünal. üç yıl iktisat Fakültesinde okuduktan sonra ayrılmış ve 5051 yıllarında işcl olarak calışlıktan sonra 1955'den itibaren bankacılık mesleğine atılmış. 1968 yılında Sefaköy'e ilk bankayı getirmiş ancak 1974 yılındtı AP'li yönetimce iş aktl teshedilerek bankacılıktan ayrılmış. Bu konuda şöyle diyor Rıdvan Ünal: «1974 yılında bir bankanın Genel Müdürlük müşavlrl İken bon kadakl usulsüz ve kanunsuz kre dl uygulamalarına karşı çıkınca AP'II olan yönetimce İş akdlm feshedildl.» Sefaköy'ün şimdiki Belediye Başkanı da CHP'li. Tayyip Şennı gidoreceğinl, hem de bu r\e gul. Ancak hakkında bazı yoldenle fobrikasyon tesisler kura puzluk 8öylentlleri cıkınca ön secim sırasında veto edlldl ve cağını belirtiyor. Yakacık: Bayram DEMİRKOL Demirkol. Fatih Orucgazl Ortaokulu Müdürü. Müdürlügü süresince okulunu üç yıl içinde Turkiye Basketbol Birincisi ve fğitirn, öğretım hususunda ara tıılan bir okul haline getirmekle ovünüyor haklı olarak. «Yakocık Beledlyeslni de aynı şekllde örnek bir Beledlye haline getlrecegim» diyor şimdi. asfaltlanması yanı sıra, nüfusun yuzde 90'ını teşkll eden çlftcl hal kımızın tarlalarına ve bahçelerlne kolaylıkla ulaşabilmeleri ve ekonomik yönden tasarruf sağla yabllmelerl İcin arazl yollarının düzeltllmesi ve yapımına önem verilecoktlr » Bayrampaşa: Sabri AKPINAR Sabrl Akpınar gene CHP'li ohn eski Belediyo Başkanı Necdet Özkan'ın yerine aday oldu. Halkla ilişkller konusuna birçoK Belediye Başkan adayı gibi Akpınar da önem veriyor ve bı nedonle bir Halkla ilişkiler Büıo su kuracağını ve belde sakinle. ıınin Belodiye hizmetlerine do nük Istemlerlnin ve Işlemlerlnin hicbir ayırım gözetmeksizin mut laka dfigfirlfinriııilsreglni ve so nuclondırılacağını bildiıiyor. «Halkla yerel yonetlm arasm da dayanışma ortamı gellştirllecek, Belediye Meclis toplantılanııı halkın yakından Izleyebllme yerine Rıdvan Ünal aday olrlu CHP'den. Tayyip Şengül'de bagımsız olarak koydu adaylığını. Şimdi eskl CHP'li Şengül ile Ünal kıyasıya bir secim savaşımı içindeler. Şöyle diyor şlmdl Rıdvan Onal secim konuşmalarında: «Beledlye İle kentleşmeyl bir bütün olarak kabul edeceğiz ve çağdaş beledlyeclllği getirerek Sefaköy'ü hep birllkte yönetece Yakacık bir sayflye yerl. Demirkol, beldenln bu yönüne çok önem veriyor ve diyor ki: «Yakacık köy İken daha itlbarlı bir sayfiye yerl Idi. Yalnız Istanbul'un değil, belkl de dünyanın en gözde sayfiye yerl olacak, doğa güzelllğl, temlz havası ve menba suları glbl özelllklerr salıiptir, Yakacık, eğer başkan seclllmsem .herkesln ozlemle koşup geleceğl huzur ve güvan dolu bir belde olacaktır.ı Demirkol, Yakacık'ın genellikle işçilerin oturduğu yörelerinin sorunlarına da değiniyor ve şöy le konuşuyor: «Elâzığ'ın mahrumiyetlerle dolu Sarıbaşak köyünde buyuyen ve cok güç şartlar İcinde hem işçilik yapıp, hem okuyan. bu toplumun bir ferdl olarak bunlara lâyık bir hizmet yarışı icinde olaçagım..« fllz,» oloııaklc arttırılacaktır» diyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog