Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Sovyet dergisi "Yeni Zamanlar,,da İtalyan Komünîst Partisi'nden "sadık Leninistler,, olarak övgüyle söz ediliyor OSKOVA Sovyetler BlrllğTnde 1917 Eklm DevrlmCnln 60 yıldönumu buyük törenlerle kutlamrken. haftalık Sovyet Derglsl «Y«nl Zamanlarıda yayınlanan yozıda İtalyan Komünistlerlnden «Sadık Lenmıstler» olarak ovguyle soz edllmlştir Yazıda italyan Komunıst Partlsı nln Lenlnlzm ve Enternosyonallzmın ateşlı bır savunucusu ve yayıncısı olan Togllattı nin çızdıği «devrimcl gorevlore» sadık koldığı kaydedllmektedır Yazı şoyle devam etmektedır «Togllattı Ekım Devrımı nde kapıtalızmden sosyalızme kesln qeclşı degil aynr zamanda sosyallst harekete ıhonet edenlerın etkısınde kalarak sınıf duşmanlarının hızmetme gırenlerle devrımcl gorevlerı gercekleştlrmek uzeıe caba harcayanları birbırlnden ayıran kosın cızgıları de qormuştur italyan Kornunlst Partısı nın goruşlerlnde partı nın kuruculorı Togllattı ve Gomsrı dfn bu \ana bır sapma olmamıştır Örneğın İtalyan komunıstle rı <Ekım Devrımı rvn tarıhl bır nniamı olduqı oo ruşunden hiçbır qun aynlmamışlar nlteKİm Bprlın ğuer de son democlerındert bırındp bu devrımın dunyanın dort bır yanında mılyonlarco Insanı ozgurluğe kavuşturan yolu açtıfiını soylemıştır Tog lıattı her ne kadar lıpr ı ' l f i ı n ııltısal kosullorına göre proleter demokrasının farklı bıclmlerının aranabılecegı goruşunu savunmuş^>a da L«nının devrımct mücadole deneylerınden ynrarlanarak hazırladığı marksıst temel ilkelerın gerokllliğını de her zaman vurgulamıştır Togllottı her zaman bır komunıst partının kendını ternt etmesı ve ulusalcı lığa körü korune yonelerek enternasyonallzm ru hunu yoketmesı tehllkesıne karşı uyarıda bulun muştur » M KTFD'DE EKONOMİK BUNALIM T ( M FEDfRE DEVlETl'NİN KAR$I KAR$IYA BULUNDUĞU EKO NOMİK SORUNIAK SIYASAl NE DENLERLE DAHA DA KESKINLE YOĞUNLAŞIYOR Kenan MORTAN Kıbrıs, ekonomık açılımlar yıne Kıbrıs tan yapılan nıal ıhracatına Tüıkıjede konulan gumıuk kaldınlmazsa, TurKtve adada buyuk hosyal patlamalar beklemelıdir » yor K ıbııs Tüık Federe Devletı (KTFD) B«»bakanı Nojat, Konuk Turk kesımindekl okonomik gelişmeler konusunda şdyle dı • İTALYA'DA YAPILAN BIR KAMUOYU ARAŞTIRMASININ SONUCUNA GÖRE İTALYAN KOMUNISTLERİ SOVYETLERl «LİDER ULKE» OLARAK GÖRUYOR VE STALİNİ SEVIYOR Öte yandan italya'da yapılan blr komuoyu o raştırması sonucuna gore İtalyan Komunıstlerlnın tobanında Ideoloıık açıdan eskıye oranla bır değ'şıklik olmodığı Sovyetler Bırlıgi'nln «lıder ulke» ve Stolln ın italyan komunıstlen ara<!indn po puler olduğu ortaya cıkmıştır Anket sonuclarına gore Italyon komunlstlerının % 93 u Sovyetler Bır lıgınde slyasal gorrşlpre bokılrmk'sızııı herke<se Iş alanının sağlandığını % 53 u Sovyetlsrde dın ozgurluğunun varlığı % 13 u ıse tam blr basın oz gurluğu bulunducju q.oruşi't n si ı nrm' tadır (DIŞ HABERLER SERVİSİ) KTrD BAŞKANI RAUF DENKTAŞ TÜRKIYE, KIBRIS TÜRK KESİMİNİN ANA ÎHRAÇ ÜRÜNLERİNİN TÜMÜNE YÜKSEK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULUYOR Geçtigımız hafta a^ılan Sanayl «erglsl KTDF'm ıçınde yaşndıfeı ekonomik açmazın bır kez daha scıgılonmesıne yol açmıgtır Başbakan Nejat Konuk'a bu sözlerı söyl»ten nedenlerdo saklıdır bu açmaz 1077 yılı içınde <IDI bütçesı 880 mılyon lııa olaıak baglanmıştır Ama caıı bütçenln iimdıden J0O mılyon 'ııa açık verecpği Malıve Dakını lanstl hıkri t.ualındnn ıfado edılmektedıı Bunun yanında yapılması plarüaran 4^5 mılyon hralık vatııım 1 urkıye taraiından fınanje edıletektır Ancak ana eksenl belirlenmemış "jckildo açıklanacnk sayılar jrunumu7 Kıbrı1 Tuık toplumunun ekonomık açına/ını anlatmaktan uzaktır. TEK EKONOMİK KANAL Adanın Tuık kesımınin tek tarafh yaru hukuk tanımıyla «suı generıs bir yonterale lodoıo devlpt olınasından bonıa gırdı ve çıktı yonunden tok ekonomık kanah rutkıye olınuştur Ama uygulamadakı gclışmoler çelışkiler ıle doludur Jurkiyedon Kıbrıs a 1 kılo bıskuvıt ıhraç edılmesı halınde ıhıacat(.ısı yıizde 20 oranında VOIRI ıade^i nlmaktadır Buna karşın aynı bıskuvıtın Kıbnstan Turklyeje jhraç. edılmpsınden mal fıyatınn ek yuzde 225 gumııık VPI^KI tahsıl edılmoktedıı Aynı örnegı adada uıctllen ve cnemlı bır ıhıaç me taı olan plastıkte de gormok olasıdu Yapılan hesaplamaya sore Kıbnsta uretılen plastık Tuıkıyp gprpklerınjn ancak yuzde 8nl karşılamaktadır Kısacası bır lekabet söz konusu degıldır KTDr yetkılıleri bu urüne gumnık vergisı uvRUİanmaması içfn Tıcaret BRkanlıgına başvurmuş ancak sonuç alınmn mış ustehk Turkıypde plasük açifa oldugu halde bu uruno yuzde 35 oıanında vergi ıade sı getırılmıştir. BESİN ARTIKLARINDAN YARARLANARAK MANTAR ÜRETİLİYOR B ılım adamlarının proteın açısından zengin mantar türleri yeüştırmek ıçın çefıth araftırhialar yaptıklan bıl dınlmektedir. L'Express dergısınde yer alan bır habere goıe araştırmacılarm uzerınde çalıştığı mıkroskobik mantar türleri yıyecek artıklan uzerınde vetıştırılmektedır Peynır alkol. et. şeker, konserve ve kumes havvanları ureülırken. blr takım artıklar meydana gelmektedır Bu artık lar insanlar ve hayvanlar tarafından ve nılmemekte ve nindlrilememehtedir. Mey va kabuklan kümes havvanlarının dı$hıları kesım hayvanlan ıle balıh ar tılılan. bıyolonh bakımdan çok zengm urunlerdir Cenelhkle bu tur artıklar çope atılmahta ve çevre kırlılığirıi de onem h olçudc aıttırmuHadır Oym hazı mantar türleri bu artıklnrın uzerınde gelışebılmekt? ve. bu artıklan seluloz, nışasta ve proteıne ddnuştürebılmektedir Şımdıye dek >op demlen ve çok hucrelı bır oıganızma olan mantar turu uzerınde pek duı uimamıştır Çunku bu tur mantarlar lıprn fazla proteın içermemekte. heın de sıııdınlrneleıı son derece guç ohnaktadır Bu besının yerme. bakteııler. mavalar ve tek hucrelı vosunlardan varaılanılarak petrolden tek hucıelı proteınh oıganızmalar elde cdılmış Itr Ancak pelıol fıyatlarımn nrtması ıle bu \ol kapannuştv Bu n"denle bılım adanüanmn dıUltatlerı mantaılara çev rümı^tır $ımriı ıraştırmacüar 100 gram yı\ecek artıhlan laypsınde r>0 dakıka ıçınde 40 gram proteın ıçeren besmler uretmektedır. Araftırmacüar yakın bır pelecekte urettıklerı mantarlar sayeiınde hem hay vanların proteın ıhiıvacını karşılayacak lannı. hem de çevıe kırhlıgını onlemekte buyuk katkılan olacağını açıldamıştır Ancak hâla çözulrneiı gereken sorunlar vardır Orneğın bu mantarlaıa zehırh maddelenn sızmast onlenememı^tır Bılım adamları pplereLte insanlar ıçın de zengin proteınh yıvecekler gelıştırecek lerını ıddıa etmektedır (Dış Habeıler Servisi) ENGEL, ENGEL. Bu olayda yaşanan yuzlerce ornekten birısı Londıada ya^ayan bir Kıbrıslı Turkün başına gelmı^tıt Londıada konfoksıyon ure tıtnı yapan bu kışı Kıbnsta yatırım yapmak ıstemıştır Ingıltere ye ıhraç garantısi ıle ure tıme ge<,mek ıstpyen konfeksıvoncu lcahteyı tutturmak ıcın pamuk ıpliKinde geçıcl ithalat ıznı ıstemıştır Aııcak KrD^ yonotıcılen engcl Retıtınce yatınmdan va7geçmı^tır Bugun bu turden uygulanıalaı o denlı yaygındır kı ancak satırbaşlarıyla yansıtma olanagı vardır • Adanın ana ihrac ürunu olan narenrıyentn ıhıaç fıyatlan giderek duşmekte. narencıye bahçelon ise kurutulmaya terkedılmektedir • Adada üretıcl halk oranı gıdorek düşmekte inn bekleyen yatırım proıelen bır türlu vızoden geçmemektedir • Adanın ana ıhraç urunlerinın hemen tamamına Turkıye yuksok oranlı gümrük uygulamdkta muafıyet ıstomlerını yanıtlamamaktadır Tum bu sorunlar adadaki gelişmelenn ekonomık kokenlı ancak çozumun sıvasal mtelıkte olduğunu kanıtlamaktadır Bu konuda ıki siyasal lıderin farklı donemlerdeki yaklaşımları konuya bakış aç'sı getirmektedır. ABD'DE KIZILDERİLİ HAKLARI JÇİN VERİLEN MÜCADELE HIZLANIYOR Amerika'da bir eyaletin adı olan ve Kızılderili dllinde «rahat yaşamslk istiyoruz» anlamına gelen «Alabama» sözü, Kızılderililerin özgürlük rnücadelesinj simgeleyen slogan haline getirildi. iKi LiDERiN SÖZLERi.. Cumhurbaşkaniıgı seçımlerınde Denkt«ş'm rakıbı olan Mlthat Berberoğlu şunları söylemektedıı Insanca ya^amak Kin toprak gorek Ama bu arada aynı adayı paylaştıgımız Rum toplumunun haklarınd saygı gerek Bu hukukun ve ulublaıarası saygınlıgın geregıdlr. Bır karış toprak vermeyecegii; sözlerı çok geri lallardır !?ımdi en buyuk liman ve sahılenn doıtte yedısı Turk kesimındedlr, ama vıne tıcaret yoktur Bu ke^ de bagımsızhk gerek dıyorlar Onu yapsınlar yıne ıhracat olmayacak Eldo 320 adet, fabrika var ama uretım yok Rum yonotimi iso Turk kesimınde kalan malları ıpotek kabul edıp buna dayalı olarak kredı verıyorlar Tum tugla fabrikalan bizde kaldı ama elde tuğla yok. Kaçan Rum tuğlacıları ıse obur tarafta Ortadoğu'nun on buyuk tugla fabrıkabinı kurdular» merika kıtdsında ve özelllkle Amerlka Blrleşlk Devletlerlnde yaşayan Kızılderililerin varlıklarını dıl ve kultürlerın! yok olmaktan kurtarmak. glderek kendl bölgelerlnde kendı yonetimlerinı kuFmak ıçln gırlştlkleri mucadele. hukumetlerln tum baskılarına ve engelleme cabalarına rağmen genış boyutlara ulaşma yolundadır Nlteklm gecen eklm ayı başlarında Cenevre'deki Bırleşmış Mılletler Sarayı nda toplanan ve devletlere bağlı olmayan orgutlerın katıldıkları «Irkçılığa ve Irk Ayrımına Karşı Uluslararası Mucadele Kongresı», Aınerika nın Beyazlar tarafından keşfedlldlğl tanh olan 12 ekımi «Kızılderllllerle Dayanışma Gunu» olarak ilân ettl Boylece Kızılderılıler sorunu, llk kez uıuslarnrası plândo ele alınmış oluyordu Amerika Bırleşık Devietlerı'nden ve Amerika kıtasının dığer ulkelorınden 250 Kızılderili temsilcıslnın katıldığı Kongre de alınan kararlar Birleçmış Mılletler 6enel Kuruluna sunulacaktır A mekte ve beyazların kendllerlne karşı besledlklerl duşmanlıgı kanıtlamak ıçln, 1800 lerde New York' lu blr beyaz general ın soyledığı «en sevıınlı Kızılderllller olenlerıdır» sozunu aktarmaktadır Washıngton hukumetının Kızılderili soyunu yok etmek arnacıyla tüm blllmsel yontemlerl kullandığırıı soyleyen Mance, buna ornek olarak kadınların kısırlaştırılmaeı glrlşlmlerını gostermektedlr Hukumetın beyazlar ıcln gecerll olabılecek doğum kontrolu gıbi oniemlerl Kızılderili kadınlara de uyguladığını ve buna bazı beyaz doktorların da alet olduklarını belırton «El Sevre» gazetesl, şoyle demektedlr «Gercekten de yetkllıler, Kızılderili kadınları kısırlaştırmak Içın ellerindekj tum olanakları kulıanmaktodırlar Coğu zaman da Kızılde rılı kadınların bu konudakı bılgıslzllklerınden yararlanmakta ve tedavı bahonesıyle onları kısırlaştırmaktadırlar. Aslında cinayet demek olan bu uygulamaya 1965 yılında başıanmış ve o tarıhten berl Kızılderlliler arasında doğurn oronı onemlı olçude duşuş gostermıştır» Jımmy Carter'ın ıktıdara geldığı gunden berl surekli olarak «insan haklarundan sozettlğinı hatırlatan Kızılderili lideri Mance, bu sozlerın kendılerl için bir anlam taşımadığını, cunku Carter yonetlmının de kendllerine karşı eski yonetimlerca uygulanan baskıları surdurduğünu belırtmekte ve şoyle demektedır «Hukumet Ikl yüzyıldan berl hep yalan söyler ve kendl koyduğu ılkelere, kendl ha7irlayıp ımzaladığı anlaşmalara uymaz Bundan böyle de şu ya da bu şekıiae aynı tutumunu surdurecektlr. Bız Beyaz Adam'ın yalancılığınu alıştık. Artık onlara ınanmıyoruz. Güçlü olmaya ve hukumetı, anlaşma lara uyması ıçın zorlamaya çalışacağız» DENKTAŞ NE DiYOR? Göruntusel olarak ekonomik olarak yan•tıyan !>oı unların ozunun ne olduğu konusunda Devlet Bajkanı Rauf Denktaş ın «12 ye 5 Kala» kıtabında ıso şu satırlar vardır «Bız statukonun muhaiazası dedık davamıza ve Ingılızlerın «un gelıp adayı torkedebıleceklerıno inanmak ıstemedık Değışen dunyadan bıhaber 'coru korune bir Ingili/ dostluğu guttuk Ingilİ7İer gucenmesın diye Tıirk harıcıyesı «bı/ım Kıbrıs davası dıye bir davamız yoktut» demıştı Kıbrıs ta gunluk hayatın yaşanması pir anlamda bugun Turkıyeden şırmga edılen ayhk 70 mılyon liranın gelmesıne bağlı kalmıştır Bu koşullarda sorunlan ekonommın ardına saklamanın hıç bır anlamı kalmamak tadır Federe Meclisin Ada nın geleceğı yönunden hayati nıtelıkteki a kasım 1976 tarihlı) karan, «fedoral ıki bolgell bağımsız. bağlantısız. ve uslerdon arınmış Kıbrıs» ışlem yapılmak uzere beklemektedır İ . «ALABAMA» Amerika Blrleşlk Devletleri'nde son yıllarda zencllerln glnştıkleri ozgurluk mucadelesl. bazı yer ve klşı adlarını dunyo kamuoyuna duyurmuştur Bu yer adlarındon bırı de «Alabama»dır Blrleşlk Devletler'ın guney bolgesinde yer alan Alabama eyaletı, zencılere korşı uyfliılanan ırk ayırımının en yoğun oldugu yerlerın başında gelmektedır Ne \tar kl. coğu klmseıer. bu eyaletin adının. aslında Kızılderilliere karşı geçen yuzyılda uygulanan kat lıamı slmgelecliğını bllmemektedır Surlye nln başkentı Şam da yayınlanan «El Sevre» (Devrım) gazeteslnde yer alan Kızılderılılerle ilglll genış blr Incelemede belirtıldiğıne gore «alabama» sozu Kızılderili dilınde «rahat yaşomak Istıyoruz* anıamına gelmektedır Beyazların Amerika'nın keşflnaen sonra Kızılderılilere karşı gırlştlkleri kntllam sıraeında Kızılderililerin bu so^u sık sık kullanaıklarını kaydeden gazete, beyazların son Kızılderili sığınaklarını ele geçırdıklerı yere bu adı verdıklerlnı ve buranın bugunku Alabama eyaletı olduğunu bıldırmlştır Gazetenln belırttlğıne gore bu soz. gunumuzd» de Kızılderllllerce kullanılmaya ve bır slogan haline gelmeye başlamıştır. Bugun Amerlka'daki Kızılderililerin ozgurluk mucadeleslnı, «Amerika'daki Kızılderllller Hgreketi» anlamına gelen «Amerıcan Indlan Mouvement» adlı firgut yurutmektedlr 1968 yılında kurulmuı? olan bu örgutün lideri Ru6sel Mance adlı 38 ya şındoki biı avukattır «El Sevre» gazetesının bıldlrdlfllne gore dort unıversıteaen mezun olan Ma ı re, Amerika Blrleşlk Devletlerl Ile Kızılderllller arasında şımdıye kadar 371 antlaşma yapıldığım. ancok bunların hıç blrlnln Blrleşık Devletler hukumeti tarofından uygulanmadığını belırtmektedir. Blrkac kuşak once Amerlka'daki Kızılderili sayısının 10 mllyon olduğunu hatırlatan Mance, bu sayının 1850 yılında 250 blns düftüğunu kaydet ABD'de Kızılderlliler kulturlerlnl ve geleneklerlnl •urdurmsk Icln yogun çaba harcıyorlar. RÜ5VETLE MÜCADELE EDİLECEKMİŞ (BASINDAN) AMERİKA'NIN KEŞFIBellrtıldlğlne gore Kızılderlliler, bir yandan hukumetle olan mucadelelerınl surdururken, blr yandan da kendl kulturlerlnl, dillerınl ve geleneklerlnı koruyup gelıştırmek ıcın yogun bır caba harcarnaktadırlar. Teknolo|lk gellşmelerln kendı hallerıne bırakılan kulturleri yoketme tehlıkeslnı de bırlıkte getirdiğlni belırten Kızılderili blr oğretmen, «Blz teknolo|ının bızı yoketmek ve kulturu muzu ortadan kaldırmak Icın Işletılen çarklarına karşı varlığımızı, dilımlzl ve kulturumuzu bugune kadar korumayı başardık» dedıkten sonra şunları Goylemektedlr «Blz. her şeye ve her soruna Kızılderili acısındon bakmak zorundayız Beyazların kendı cıkarları ıcın ortaya attıkları kavramların blr bolumu bızlm ıçın son derece anlamsızdır örneğln Amerlka'nın keşfı bıze gore bır sacmalıktır Krıstof Kolomb'dan blnlerce yıl once ataları bu topraklarda yaşayan insanlarımtza Ameriko'nın keş(I glbı uydurmaları okutamayız > (Dış Haberler Servlsl) PAKiSTAN'DA TSLAMABAD UNiVERSiTESi SAG SOL ÇATIŞMASINDAN KAPANDI ISLAMABAO Sağ ve sol eğllimll oğrenellor arasında taş ve sopalarla çıkan catışma sonucunda Pakıstan Islâmabad Unlversltesi sureslz olarak kapatılmıştır Yetkllıler Unlversitenln kapatılmasındon sonra 400 oğrencının de universite yurtlarından cıkarıldığını acıklamışlardır Cıkan olayiarda bqzı oğrenciler yaralanmışlardıt Bu arada Karacl Unıversltesinde de bır o$retlm uyesının blr kız oörencıyo saldırıda bulunduğu yolundaki soylentıler uzerıne olaylar oıkmış, ancak genışlemeden bastırılmıştır. (a a.) ~ GEL, JU RÜJV2TLE MÜCADEUDEN V4ZGEÇ!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog