Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 9.11.1927 TELEVİZYON 18.30 RADYO 12.10 13.00 13.25 13.30 Oğle uzeri Haberler Oyun havaian Bölgesel yayın Haiı; ozanlan oöigs sanatçılan 15.00 Kısa lıaberler 15.01 Sızlerle oirlikte 16 00 Ûolge haberleıi 16.05 Okul radjosu 17.00 Kısa tiaberler 17 02 Akjama doğru 1800 Kısa haberler 18 01 Çocuk bahçesi B'i^esel yayın Hdberler Boigesel yayın îurk sanat müz:|rl roclu progîamı 20 40 Aziz Şenses'den turküler 20.55 Çocuklar içın ii.00 Haberier 21.02 Konulann içinden 21 30 Turhan Ozek'der. 21 45 07 00 Açılış ve program 07.02 Gune başlarken 07 30 Sabah için 08.30 Çarşamba konseri 05.15 Bizden besteler OS45 Turküler ve oyua havaian 10.15 Dislcotegimizden 11.15 Solıstlerden seçme eserler 11.45 Oğieye doğru 12.45 Bu şark; nangi makamdan 13.15 Müzik şoieırı 14 45 Ankara radyosu çoksesli korosu 15.00 İ u r k bestecilerindsn 16.00 Çağdaş müzik 16 30 Kernan sololan 17.'X) Baglama takımı 17 30 Ses ve sa>: dunyamızdan 18.00 Senfonik müzik 19 00 Dünden bugune 20.00 Cumhurbaşkanlığı ! senfoni orkestrası 21.25 Müzikal ve oper etlerden seçmeîer 21.55 Turk düğünleri v* Eski devirler geçti LONDRA. 9. (Q.<J.) Dailv Mail gazetesi, ingiliz ordu suncia sade oır nefer olduğu haids terakKı ederek 1915 senes'nden 1913 senesıne kadar Ingiüz Imparaîorluğu Erkânı Harbiyei Umurniye Reisi buiunan Feldmareşal Sir Wı!liam Roberto'nun dun gece söylediği nutkun suretini neşretmişîir. Feldrr.creşol demıştır ki: «Kendüerini üiuhlyet derecesinde adaeden ve gurur ve nahvet ile başlan dolu olcn hükumdarlcr, hanedanlarının yatıut şahıslorıntn namıno musîenit esoaptan dolcvı artık milletlere hcrbo girmek icin ernir veremıyeceklerdır.» Feidmareşal nutkL'na şu sözler'e son vermistir: «Ar>;k ha r p menfur oiduğu kadar hem galip hem de mağlup ıçın îelâket bir şey haıinı almıştır.» • Sarrisun Amasva aemir yo!u inşcatı sona errriş ve dun ilk tren Amosvaya vosıl olmuştur. Amasya gibi mühim bir istihsal m.erkezınin simdiye kodar bır demir yolu ile sahüe rabt ediinemesi rr.emleket icin b r nakise, h a k iC'n bir nevi bedbahtlıktı. Suphe yok ki, burdan sonra o guzsl Amasya dcha zıyade mcmur ve holk dcha müreffeh ve mesut olaccktır. 0 italya Anavutiuk nuahedesı, italya'nın Yugoslavvaya kars; tecavuzkârane emel;er:ne hoi 1 teşkil edecek mahıyette telâkki edıİT,ektedır. Muahede, Lckarno'dan mülher olup her ıkı tcrcfı h,c vokıan bir tecavüz karşısında birbırını mudofaa eylemeye rrecbur kılmaktcdır. • Piyasada Turk parast buhranı eian devam etmektedır. Tıcaret Odası azasından Goni bey dun bir muhabirirr.ize şun'arı söylemiştir t Nüfus'jmuz on dört müyono c;ktı. Harbi umumi baSTda cı!/ardığımız kâğtt parcnın miktarı ise 150 rniiyondur. Demek ki, 150 milyon Ura or, dört milyon mscn elinde ıstenıl dıği kadar cievir yaporsıvor ve az gel.yor. Bununla yeni paranın ckarıinasının doâru cvccaÇriı 5oy!ePT"»k istemvorum. Tıcareîımiz cok yüksek olmad;ğı icin bu da ZGrar getıriyor > BALARISI: Baiarısı Tombik yoluna devcm ederken Kcnt Pire ile karşıiasır ve arkadaş clurıcr. Kont Pire baiarısı Tom ! TRT 11 bık'i ve etrafıaki böceklsri her şsyın en rahat olduğu bö• • 1 1 cekler cennetıne davet eder. bu onun bir duşüdür. Kon! PiOö.OO Açüış, pi.og.am ve re idealındeki cenneîi aramaktadır. Duşteki gercekieri araîisa lıaDetler mava devam oden Kont ve TombıK aoğanın gercsği ıle kar05.05 Turküler. şarkilar va çiiaşır, dos'ra birbırlerıne veda ederler oyun havaian 06.00 10.00 COCUKLARIN TELEVİZYONU: Ts'svir/on Cocuk Ycyınlorı Kısd haberler Subesıncs hazırlanon ve iriık ı!e B'dık cd'ı Kukla proçramı Oö.Oi Gunaydın ile »Aslan ie Fare? dV dış kaynaklı flrr.in yer oidıâı bu ObüO EJolgesei gunaydıı program oku! öncesi cocııklor ic;n hozırlanc'ı. 07.00 Kısa naberler 19.25 BİR KÖPEĞIN SERÜVENLERİ : Surpkli fiimin bugün ycvınla07 02 Köye haberler r.c.c?k o r n °. holüTünc'e Joe bu ke? de bir dMsiz'e oost oi07.07 Bölgesel yayın muşîur. Schıbi Kori hâlâ onun DeşıPdedir A n a Joe tekrar 07.30 Haberler kacnavı basarcıcktır. 07.40 Sabahtan sabaha 20.00 HABEPLER VE HAVA DURUMU OPOO Kısa haberler 09 02 Kadın dunyası 20.40 GURBcT ELLERİ I I : Tsîevizycn Eğ,i n Yaynîarı Subesince hazırlanan Gurbet Ellei dizisinin lit'ncî bclün.unde. Hoüan10 01 Arkası varın da'da rjunluk yascaı konusu eie aimıvor Cesıtîı zümreierden 102i Bc'sresel yavın Hohcndc.ılcr ı'e vap:lon röportcjlnr iie; Holianda'c'aki ev ı iıı.rv Osu! rr.dyosu raları, fiyatlor. sgorîalar oraştırılıp. goruşüiüyor. Avni prcgu.oo Balse hiberleıi ramda yer olacak başka bir konu ıss bu ulkode evîenere; verleşnış Türkler... Hollandalılar ıle evlenrr.ıs Turk hammlar konuşmak'.an kacındık'arı icin Türk konuşmacılar gerieilıkle Hol'andalı bayanlar ile ev'enrrvs Turk erkeklerinde.ı cluşuyor. Sey rciİGrımiz, b j prograrrdo Türkce bilnoyen Ahmetle.'. Mı?hır,etler, Derizler ve Ornanlar \\°, tarışacaklar. TRT II CS.00 Gün başiıyor 21.20 TİYATRO: Istanbul Televızvonunca haı.rianan Paula Levi' 09 00 Haberier nın yazdğı ve Can Gürzcp. Aytcc Yorukas^cn, Ayten Gur09.15 Hafif muzik zop, Turgut Savas. Metin Ceüker ve Niyozı Er'in cynadıklcrı Da 30 Furküler MESRU fviUDAF*^ arjlı c/utı yet olıyor. Oyunun konusu kı09 45 Çarşambanın sacc sövle: Matîeu, gece yarısı te.nha bir sokakta se/gii:si melodileri G r edya'nı.i evine doğru gıtrnektetii:. Yoıdo hıc tanımadıği 10.1" Şarkıiar bir cdamia kcrşı'aşır. Bu acan Matteu'ya Gcdva'r.n evıne 10.30 Turkuler geTidi oırrremesini, gittiğı takdırde koca?ı tarafndcn ölrljru.sceği10.50 Şarkilar nı söyler. Maiîeu gerceği bıirnekle b>r!ıkte herss'e roğmen 11.10 Klâsik batı müzjği eve gider. Cunku sevniiisine güvenrrek zorunluluğunu duy11.30 Türküler naktadır 11.45 Şarkıîar 22.30 TÜRK HAFİF MÜZİĞİ: Bugürkü Turk Hofif Muziği progra12.00 Hafif mıizik mındo scia'.cı Ayîen Alprrcn şu sarkı'on söyluyor Vemle12 20 Sarktlar keîım Tek başına. Ben böyleyım Birazcık umut Sensiz olcrr.am Nedsn sanki bu dun/a MISTiK (46 15 14) 1 Kafyadakı ATcom 2 Sahane BETOGIU Coberrronlar IR T ) OZLEM (66 60 83) 1 *cn,jn AS (47 63 15) Cehemem TrsBsnırı 2 Meydandaki Yatck ni T Takakjra (R.l ) ATLAS (44 44 60) Sckindı Ora iRT.ı nın Şa'ak'arı İ. Cheutchouk SİTE (47 69 47) lcnetUer GeO Ostroumova (R.İ ) m s: F O'jnav/oy <R I ) SINHPOP (44 24 2?) O!en9 DUNYA (49 01 66) Bonko CeK Sev R T ) L Merera'3 ıR I \ EMEK (44 84 39) Suspiria YENİMELEK (44 42 89) SaraJ Hcrper ıR I ) jovo Koprusu J Vcrt.n FİTAŞ (49 01 66) Keoma (R.T) F. Nero ,'R.İ ) YUMURCAK (61 01 91) 1 GAZİ f«7 96 65) Ksa Esra Sakar Şakr K. Sjnol ? herlıK S Loren R. BorIkı Kızgın Adam K. Inanır ton [R l.l (R1 İNCİ (40 45 95) 1 Sev Dedı Gozlerrı O. Gercebav AKSARAY ? Adsız Cengaver C. Arkın fR) KENT (47 77 62) Evlilikte İlk Gece (R.İ.) KONAK (4E 26 06) Banko L Merencla (R İ.) BULVAR (21 35 78) Sokcr Şokır K. Sunol (R) HAKAN (23 42 33) Sokor Sak r K Suna! fR) İPEK (22 25 13) 1 Uc Dev Aaorn A. Akkava 2 Cesur TRT III i s.r ı 19.00 19 3fı 20.15 Mjharrem Akkuş'darj Turküler 2i.00 Kısa haberler 22.02 Bölgesel yayın fl) ü 00 Haberler 2u.l00l.00 Bölgesel yayın 2a.lO Amatör topluluklar 23.35 Turküler ve oyun havaian 24.OC Kısa habener 00.02 Gece konseri 00.55 Kısa haberiar 0! 0005 00 Gece yansı rürkulorin diii 13 00 Haberler l.i.15 Hafif müzik 13.30 Şarkilar 14.00 r/ürküler 1415 Tarih defted 14.35 Şarkilar ve saî »ololan 15 OC Yabancı dil oğreneliın 16.4C 17.00 18OC 18 30 Şarkılar Konser saati Anıtlar ve renkler ülkesinden Yurttan sesler 19.00 19.30 13.45 20.15 20.45 21.00 21.15 21 45 22.02 23.00 23.15 23.30 23.35 23 55 Haberler Oyun havaian Erkekler faslı Hafif müzik Şarkilar Turküler Sar.at dergisi Saz eserleri YAYKUB saati Hafif müzik Bir romanımız v a r Haberler Solistlerden seçmeîer Program ve kapanıs konseri gelenekleri 22 15 23.00 Klâsik Türk müziği korosü 00.30 Oda müziği 01.00 Program ve kapanış Ayın operası Mozart: 24.00 Gece ve müzik SİNEMALAR Günün flânıMUDANYA TURK OCAĞINDA TERTİP EDİLEN (PEHÜVAN GUS..ŞLERİ) 21 TEŞRİNİSANİ CUMA GUNU MUDANYA'DA İCRA EDİLECEKTIR. KÜCÜK ORTAYA 10, BÜYÜK ORTAYA 15, BAŞ AITINA 25, BAŞA 50 ÜRA İKRAMİYE VERİLECEKTİR. Nefer: Er. Terokki: İlerlemek. Erkânı Harbiyei Umumîye Reisi: Genel Kurnıay Başkanı. Nutuk: Söylev. Üluhiyet: TonrtliK Gurur ve nahvel: Kıoir, böburlenme kendini vüksek gorrns.Hanedan: Tcrihce tanınmış soy sop. Şohısları namına: Ktşılklerı adına. Mustenil esbapton dolayı: Doyancn r.edcrıerasn otüru. Harp: Savaş. Menfur: Nefret veren. Vasıl olmak: Uicşmok. İstihsal: Oretim Sahile raptedilmek: Kıy:ya bcçlanmak. Nakise: Eksikük, kusur. Bedbahtlık: Mjîsuzluk Müreffeh: Gonenc'ı Mesut: Mutlu Tecavürkârane: Sald.rganlıklo. Emel: Arzu. Haü: Engel. Müihem: lcıne doğmuş, esınlenmış. Müdafaa: Savunma. Mecbur kılmok: Zorlamak. Buhran: Bunalım. Aza: Uya. USKUDAR (33 24 75 1 91): cYciancmın Mumu» PoÎIYlTROtAgl Ölürn Yol'j I A'osoy 2 zartesı hanc hsr gun 21 00. CuHARBIYE (40 77 20>: (CoriolO Valışet S. Taner (R) mortesı pazor 16 00 nus» Perşembe. curna. cuKADIKOY IL TIYATROSU (T«». mortesi 21.00 Cumortesi, pofik Gelenbe): «SASKlN» Sciı zar 15.30 «Hadi Öldürsene hono hefgun 21.30 Carsombo Canikom» Cor. 21.00 pazar 15 20 Cumcriesı. Pazcr 18.30 ANYAMANYA KUMPANYA 18.30. (Mete İnselel 44 25 26) 'Dok KENTERIER (46 35 89): «SeFATİH (26 53 80): <Yo!cu Corsambo ici.T Rahctias Pczartesi ha neye 8ugun> 2115 Pazor 150 13.15 «CÖl Salı 21.00 Pozar 15.00 18.00 ric hergün 21.30, Cumartesi, PcFaes:» Perşenbe. Cumo «lşgai> Carşambo. perşembe, zar 18.30 21.30. 21 15. Cumcrtssı 18.15 21 15 cumo. cuTicrtssı 21.00. CumarKAMKOY tesi 15 00 CEVRE TIYATROSU (A. ErbuNEJAT UYGUR (22 41 12): AS (36 00 50) 1 Silâh El lok • M Sereılt 25 01 78): ;ZAM PARA> Carsarrba USKUDAR (33 03 97): <YOR<~.e 2 Kad r'ann Djnyası clşıkîaf Neöen Kararrtı» Po narıc hef aksam 2130 Cumar Pazar 15 30 18.30. sAy Işığır;[9 T ! da Samata» Cuma 21.00 zartesı hanc her gun ?1 15 Cor :esı Cumartesi 15 30 21.00 ATLANTİK (55 43 70) Istosycn sombo. CLrnortası. pozar 15 00 ORALOGLU TİYATROSU: KADIKOV (36 31 21): tSuyüV C. Arkın (R) OOSTLAR (Kucuk Schnft (Kocamustotopaso 21 58 74) !kromı/9» CarşaırıOa. Pe»KADIKÖY (36 15 97) 002 So 49 56 52> «Ikılı Ovun Carkaklorın Beiohsı F. Francı şambo. cumo 18 30 Persem iKaon ar Koğjşus Salı, Caı sembe. Cumo 21 00 «l+;il#şcmbc horic her gece 21.30. Car cı» Cumortesi 15 30 2100 (RT) be. cumartesi 21.15 Pazar şamba, Cumartesi. Pazar 15 3C Pazor 15.30 21 00 OCAK (36 37 71) Savaş Kur 15.15 «Gun Dönerken» Car «Beşık Sozcusu» Salı haric OEVLET HYATROSU (43 01 bantan ıRT.ı şomba 15.15. Cumo 21 15 Cu her QUT 1830 Ccrşarrba 2130. 92) »Cıkmaz» Pazar, PaSÜREYYA (36 06 82) Asıan rrartesi. pazar 18 30 ÜSKUDAR (33 03 97) <Yorgun zcrtesı hanc her gece 21.00, CuYurekli B. Lee (R.T ) G. ULKU G. O2CAN (46 80 Savaşçı» Çarşamba 21.00 martesi 15 00'de. Y Gunev .'Ri İSTANBUL (21 23 67) Sckar Şakır K Sunoı (R1 MARMARA (22 34 60) Alt<n Cocuk G Genmo (R.T.) RENK (21 15 25) 1 Ne*ret P Sovaş 2 Cem Suitan C A'km (R» ŞAFAK (22 25 13) Saraıova Koprusu J. r/.oriın (R.T ) TIYATROLAR BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 Tıtreşimi ile ana sesleri veren müzık aleti 2 Ray uzerınde işleyen otomobil Tersi bir organ 3 Habercı, Peygamber Tersi ilce 4 Tersi düş Bir harfın okunuşu 5 Tersi beiü bir kuraia göre yaratılan ve çıkarılan, kulağa hoş gelen ses dizisi Tersi vücudun arka tarafı 6 Tersi yemek Tersi Hindistanda halkın ayrılmış oîduğu bırbirıne karşı kapolı sınıfların adı 7 Buyük gocebe cadırı Genişlik Tersi bir harfin ckunuşu 8 Avrupa" da bir başkent Bir uygarlık 9 Maden komüru katrcnıpdon Cikartı'an antıseptık olarak kullamian bir madds. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Dunyaca ünlü bir roman kahramanı 2 Tersi bir uygarlık Alış verişte satın alman mala ödenen karşılığın malın değerinden çok cok fazla oiması 3 Din somürusü yapan Fasıla 4 Eğreti, ödünc Bağışlama 5 Farsçada ayok, ayaklık Bir para birımi 6 Baştan cıkartan, doğru yoldan saptıran 7 Tersi kriptonun simgesi Bir renk 8 Muhte GÖZ HASTALIKLARI MÜTEHASSISI Değsrli Ve Sevgili Büyuğürr.üz Emekü Deniz Güverte Albayı Dr. Savaş 1 23 MAKİNE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.nin OERVENT Optitaimoiog • Operat6r (CONTACT LENS) Osmonbey, Soır Nıgar Sk. No: 9597 (Neyir'ln sokağı) Tel 40 82 68 Zeki ADAR gezmek İcin gittiği Bükres'te gecirdiği bir koiD kriri çonucu ararrızdan aynlmıştır. Genazes' 9 Kasım Carşcmba günu öğle namazında Şişlı camısinden kaldınlarok Zinciriıkuyu rr.erarlığma gotüruiecektir. Bu acı haberl dostlarına duyururuz. A İ L ESI fCumhuriyet: 10498) YILLIK 118 FAİZLİ TAHVİLLERİ 10 Kasım 1977 tarihinden itibaren mel İlâvesi 9 Eli sıkı, clm jnsan ve hayvanlarda y o rj samayı sağladığına inanılan madde dışı varlık. DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ: SOLDAN SAĞA: 1 Esperanto 2 Sirke Ir 3 Kle Takat 4 sA Kama 5 şA Narh 6 Erik zA 7 Hesap Kem 8 in Rabıta 9 Ramazan. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Eskişehir 2 Sıl Arena 3 Pres is 4 E'< Ankara 5 Ret paZ 6 akrA Ba 7 Nikâh Kin 8 traM zeT 9 Taromak. İŞ BANKASI GALATA ŞUBESİNDE satışa çıkanlacaktır. iTahvilIer 10.000 TL.Iık kupürler halinde 300 adet toplarrı 3.000.000 T L nominal değerinde olup hamiüne yazılıdır. I Tahvillerin tamamı 7 yılda itfa edilecek, itfa işlemleri 25.12.1980 den başlayıp 25.12.1984 de tamamlanacaktır. Itfalar 1 ay evvel İstanbul'da çıkan yüksek tirajlı iki gazeîe ile halka duyurulacaktır. l A r z u eden tahvil sahipleri 25.12.1979 tarihinden itibaren işlemiş gün faizi ile birlikte tahvilini nakde çevirebilirler. I Tahvillerin faiz oranı kararnamelerle yükseltildiği takdirde ve bu yükseüşten daha önce ihraç edilmiş tahvillerin de yararlanmasına olanak tanındığında yükseltme kararını izleyen dönemlerin faiz ödemeleri en yüksek faiz oranı üzerinden yapılacaktır. I Tahvillerin satışı 25.12.1977 tarihinde sona erecektîr. KONGRE JLANI Edirnekapı Atölye Garailcr Mudürlüğu Ölüm Yordım Derne ğinin Kongresi 28.11.1977 gürü saat 12'de Müdüriuk binasında yapılacaktır. Coğunluk soğlanamazsa bir hafta sonra aynı gün ve saatte yapılacaktır. Üyelere duyurulur. Yönetim Kurufu GÜNDEM: 1. Açılış 2. Divan Seçlml 3 Calışma raporunurt okunmosı 4. Eleştiri ve önenler 5. Seçim ve kapanış {Cumhuriyet: 10499) SOYAOI TASHİHİ Semgeryan olan Soyadım, Istanbul 20. Asliye Hukuk Hâkimliğinın E. 1977/2760. K. 1977/ 2824 sayılı 24.10.1977 Tarihli Ka rarı ile Sallabaşoğlu olarak degişmiştir. İlân oiunur. İstepcn ŞEMGERYAN Gökhan: 10436 KAYIP 9819 Nolu Sanayii Sicil belgemizi zoyi ettik. Yenısıni alacağımızdan eskisi hükümsüzdür. Nakış ve Brode Son. Mehmet Pilavcı ve Ort. Kom. Şti. Gökhan: 10497 YİTİK UESYO'don aldığım okul şebekemi ve İETT kartımı yıtirdim. Hukümsüzdür. Zekl BÜYÜKTEZGEL 8.11.1977 Cumhurlyetı 10524 Âtatijrk Üniversitesi Re ktörlüğünden Temel Bi imler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu'na 1750 Sayılı Ü niversitelar Kanununun 34. maddesine göre aşağıda göste riien bilim dallorına öğretim görevlisı alınacaktır. Adayların 28.11.1977 günune kodar 2 fotoğraf ve müracaat formla rı ile eserlerini dilekçelerine ekliyerek Temel Bilimler ve Y abancı Diller Yüksek Okulu Müdurlüğu'ne müracaatlan Juyurulur. Bllim Oolı İngilfzce Bölu nüna Fransızca 1 Almanca ı Matematik ı• Fizik ı Kimya ı Botanik i Zooloji Sosyoloıl ı• Pedagoji > k 1 NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Sağlık (Osmoniye], Marmora (Haznedar), Siya vuşpaşa (Bahcelıevler), Özlem (Yeşilköy), Yeşilyurt (Yeşilyurt), Cihan (Kanarya). Şazo (Essnler). Melek (Ssfaköy). Gül (Cekmece). BEŞİKTAŞ: Site (Gayrettepe). Orkide (Şcir Nedim Cad.), Akgül (Akatlar), Yeni Şifa (Ortaköy), ^urrıan (Arnavutköy) BEYKOZ: İksir ÎPaşabahçe), BEYOĞLU: Rebul (istiklal Cad). Hayat (Cihangir), Darr.la (Kuledibi). EMİNÖNO: Şifa IKücükparari, Nuruosmaniye (Cağaloğlu), Bercl (Loleiı), FATİH: Yor.i Işik (Carşambcl, Bal (Atpazarı), Başak (Şehremini), Zafer (Fındıkzade). Şengüi (Cerrahpaşa). Doğan (Balat) G. O. PAŞA: Çetin (Kücükköy yolu). Halk (600 Evler). KADIKÖY: Carsı (Söğütlüceşme Cad.). Arun (Bahariye Cad.), Çağrı (Hclitağa Cad.), Köprülu (Caddebostan), Zafer (Kalamış). Sevgi (Suadiye), Altuner (Fikirte pe), Aydoğmuş (Kızıltoprak) KARAKÖY: Karakoy Nur (Halil Paşa sok.), KASIMPAŞA: Doğu Karadeniz (Kulaksız), Sedef (Bahariye), özden (Fatih Sultan Cad.), SARIYER: Tüün (Büyükdere) ŞİŞLİ: Şişli Cocuk (Dr. Şevket Bey Sok.), Kurtuluş (Kurtuluş Cad.), Topağacı (Nişantaşı), Adıvar (Okmeydanı), Bartş (Cağlayan). Celiktepe (Celiktepe). Ülkü (Mecidiyeköy). Karaca (Sanayi Mah.), Çimen (Sanayi Mah.) ÜSKÜDAR: İmrahor (İmrahor Cad.), Betül (Bağlarbaşı), Gömüş (Zeynepkami!), Gülten (Beylerbeyi), Nur fümraniye) ZEYTİNBURNU: Bulvar (68. sok.) Öğretim Görevlisi Adeti 2 2 1 1 m T 1 1 1 REKOR MAKİNE TİCARET VE SANAYİ A.S. 1 (Bcsım 28382) 1C51E Ilâncılık: 3322 10493 TURİZM Istanbul İ LA N 1. İs Mahkemesinden FRANSIZCA S'rossbourg Oniversıift? mftzunu DOyon öflretmen tarofmdon Fronsızco dorsı »•»tlt». 1 TEL: 58 68 96 1975/293 Dovacı Sosyal Sıgortalar Kurumu Genel Müdürluğü tarafından davaiı Sadık Yöntem ve arkadoşları aleyhine acılan olacok dovasının yopılan ocık durusmasında: Davclı Sadık Yontem Barbaros Bulvarı Darphane sokak No: 17/3 Beşıktaş adresınde bulunnıadığından adına davetiyen'n ilânen teblığ edildiğı ve cijruşmaya geîmedığınden adına Gıyap kararı cıkarılmosına karar verılmiş olduğundan dava'ı Scdık Yöntom'm dıi'uşn'anın bırakıldiğı 22/12/1977 gunü sact 12'de İsîanbul 1. İ= Mahkemesi auruşma salonunda bizzat hazır bulunması vevo kendisini bir vekil ile temsıl ettirmesl GIYAP KARARI ysrine ka'm olmak uzere ilânen tebiığ oiunur. (Bosm: 8910/10511) PUL KOLLEKSiYONCULARINA DUYURU Pa?cr gunü cıkon ilânda adresteki numara yanhş yayınMarirmş Adresi yeniden veriyoruz: YUSUF K'JTLU Nams Sokak. Bir'ik Apt. 13/19 DİKMEN ANKARA KURBAN BAYRAMI GEZİLERİ Lüks otobüslerle tam pansiyon ve geziler, şahıs başj 190 dolar 4 1800 T L Lüks otabüsîerle 2. ROMANYA tcm pansiyon ve geziler, (6 gün) şahıs boşı 21.11.197727.11.1977 75 doiar + 600 TL Broşür isteyiniz. YILDIZ TURİZM Millet Cad. 32/A Aksoray İstanbul Tel: 21 77 09 23 35 43 1. POLONYA (12 gün) 21.11.19772.12.1977 (Cumhuriyet: 10521)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog