Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYEI 9 KASIM 1977 SEÇIM.. SEÇİM.. SEÇIM.. SEÇİM.. SEÇtM.. SEÇtM.. SEÇlM.. SEÇÎM.. SEÇÎM:. SEÇÎM.. SEÇÎM.: SEÇÎM:. SEÇİM.: Yerel seçimlere doğru kent kent Anadolu YAZ!: Mehmed Kemal MSP İL BAŞKANl HACJ YUSUF YOKMUS. KÂRSIZ VERECEGİZ..» SÜRMELİ: «BUNLAR BÖYLE. YcMN EONOR. PARASI ÇiZGi: Semih Balcıoğlu MSP, Von'da yeniden yeniye patazianıyor. h Başkanı Hocı Yusuf Sjrmelı, dmine her hcliyle bağlı bir kişi. Kentin Sonayi Corsısı diye onılan bcıgesinde bir tamir atölyesi tyetiyor. Buroda otomobil. kamyon, traKtor. ne taşıl varsa hem onl c ı tamff ediyor, hern de yedek porco satryor. Partilerin il başkanlonm parti b\nasında bulmak mümkun değil. Zoten parti trinaları pek tşıemıyor. Parti binalcn tozlanmtş tabelaları. kapolı pencereleri ve kapılan ile ancck secimden secime acıltyor. Sectm vokso portl btnalafı kış uykusuna yatmış gibl. Sodece MSP icin değil. hepsi icin böyle. Ondon olacak, Hocı Yusuf Surmeii'vl ısyennde ziyaret ettık. Gitmeden once, «Amon.> ded'ler. «Ramazondır. orucludur, cok Vızor.» 2aten ıceslmiz yoktu. o z de icmedik. Gulec yüHü. b>r ayGgı nofıf aksak. tier dovranısı "« beceriicli bir ışadamı oldugu bcMi Hocı Yusuf Sürmeli, biz< Işyennin usı kotındo kabui etti. İki iskemles'mden Partilerin il başkanlarını parti binasında bulmak mümkün değil. Zaten parti binaiarı pek işlemiyor. Parti binaları tozlanmış tabelâiarı. kapalı pencereleri ve kapıları ile ancak secimden seçime açılıyor. Seçim yoksa parti binalan kış uykusuna yatmış gibi. CHP II Başkanı Suphi Türkoğlu: «Eski belediye başkanı çok yıpranmıştı. Güven Partisi seçimlere girmedi. AP kazanamazdı. Aradan MHP'li girdi ve kazandı. Ama bu seçimlerde öyle değil. îyi bir aday gösterebiiir sek secimleri biz alırız.» CHP ! t BAŞKANI SUPHÎ TURKOĞLU: BEY'LE KEİS BEY İCAT ETTİLER...» tHALKJN SAĞLA. SOLLA İL6İSİ YO<. ONU VAÜ "VAN'DA CHP'NİN DiKKATLi ÇALIŞMASI GEREKLi,, blrini bana. birıni Semth Balcıoğ'u'na verdl. Ksrtdı de bir sandığın üstune iliştı. «Ne yaporsınrz,» dedi. «Btzim parHmft zengln değıl. Burado bir yandan coiışıyor, bir yandan •iyaset vapıvaruz. Kusura katmayml» VARLIGIMIZI BELLI EDECEĞİZ. Gecen Belediye saçimlenrvde, Beledlye Meclisınde ıKı üyeiiğı MSP clmış. Zoten portl yenı kurulduğu icin Belediye secımlerinde 1973'de iazıa bir boşarı beklemıyorlarmış. Adoy göstefmışler orna, kcaonamıyocoğmı kendlieri de bittyoriarmış. Tatvan'do Beledrye BcşkanlıĞını kazanmıslar FaKat 1977 secımlertnde Tatvon Beledh/e 8oş kanı adaylığını koymak istemıs. Merkezie cotışmış. sonra Istanbui'dan bağımsız olarak seçimlere girmış. yıtirmış Simdi Tatvan'do Betediye MSP'ae dsğii BH'KOC '*&z nacca do g'tmis olon Yusuf Surmeii'ye sbu seçimlere katıiocak mısınız?> dıye sordum. <Eîbette. bu secimîere glreceğiz. Adaylarımtzı do gostereceğiz.> dedi. tKazonrna çansınız?» cAldığırmz oylara gor« vok> dsdi gülerek. tAma parti olorok vartığtmızı beiü edeceğız.» <Hal»n Beiediy» Mecüsinde üy«n!z var mı?> <iki. Ama o zamanlar portimiz yenl kurulmuştu. Bu 6»cimde daha fazto sokanz.» cŞimdiki Beledıye Boşkanı bağımsır o!ara'< kazanmış... Fakat öğrendiğimize gore MHP'li imiş. Siz ne diyorsunuz?> Sır saklarmış gibi. acıktan konuşmuyordu: <Va!laW biz de öyle i$itiyoruz.» dedi. tFakat MHP'nin burada fazla bir gücü yoktur. MHP'ilyım derse hic bir zoman kazanamoz.ı «Kim kazcnır?» tTek bir porti burada Vozar.cmaz, Oylor dağınıktır. Gen« bir bağımsız kazamr. »Kirn olur bu bağtmsız? Bir Isim verebllir rn!siniz?» Durdu, düsündü. «Bir sev söyleyemem.» ;. <Bu Belediye Başkanı slzce başonlı hiım«t. !er gördü mü?> «Gayret sarfetti. Purklar yap" Otcbua ve cftp kamyonu getirtti. Gene de billnmez.» YOKSULU COK OLAN KENT. Caddelsrde gormuştük, pırıl pırıl yeni otobusler calışıyordu. Yeni cöp kamyoniarı da çopleri taşıyordu. Ana caddelerln üzerine birkaç tane park yaptırmistı. Işsiz, gucsüzier oturuyoriardı. Van'ın dört bir yanı yeşillık, pe< park yapmaya ihtiyac yok. Fokat boşkan gösteriş olsun diye bu modayı icct etmlş. Oysa cocyk park!an, cocuk bahçeıeri yaptırsa daha iyî «derdi. Kentin bovıo bir alışkanlığı da yoktu. Yoksuiu cok olan kentin caddelerinde kücük cocuklar ya ayakkabı boyacılığı edıyoriardı, ya da hamallık. Çocuk problemini hic b\r kent cözememişti kl, Van cözsun! Hacı Yusuf Surmeii b]rycndan btzimıe konu'şurken bir yandan da gsten muşteritefine bir şey" ler satıyordu. tözür dılerim.» diyor. Kıyasıyo pazarl.k ediyordu. Pazariık ederken biraz da bızden sıkılıyordu. Mjştenler şu kadcr paranı var dıyerek. her sozün ıçıne «Vallahı, bi'lahi» d;ye bir yemin katıyorlardı. O da yemin eden parasızlara bizim yuzıimüzden fozia kıyamıyordu. Parası cıkışmayan yalvar yakar bir köylü bizim yuzömüzden alacağını bircz daha ucuza kapattı. Yusuf Sür» melı boynunu eğdi: «Bunlar boyıe,» dedi. «Yern'n ediyor, parası yokmuş kârsız vereceğiz.» Köylü ucuza kopcttığı icin kaptı. kactı. MSP genel secımlerde şehir icinde faılo oy alamarnış. oyları daha çok köylerde imlş. Aldıği oy 4 bin. Dört bin oy do BeîsJIyt Ba|konı eıkaramaz. Yusuf Sürmeü. eBeyanat vermiyorum.» dtyerek gıuhalefet olan CHP*ye biraz yüklendi. '•'«MLüiatefafyıkıcı değil. yopıcı olrnolıdır. Secımiordo her sey soylenir. Secimlar blttikten, ıkticiar belli oldukton sonra anık seıiUğs bırakroak gerekir. Ama rr.uhclefet partisi oyle yapmadi, «.CHP denıek Istıyor). durmadan iklldara yüklenivor. Durun bakalım, ne yapılacak, ne ediiecek, bekiemek lâzım. Be^temiyor rnuhaletet, yükleniyor. Olmaz dernokraâide böyle.» cİYİ BİR ADAY GOSTEREBİÜRSEKI...» CHP II Başkant Suphi Türkoğiu da nokliyee;. Van'cia köklu bir oiieoen geüycr. Türkoğulları burada slycsi pcrtileri parsellemlşle.. Amoastnır) oglu Burhan Turkoğlu da CGP*nin İl Baskonlığın: yapıyor. Nakliyeoi dtkkânında otururken, blze bir şeyler ikram etmek Istedi. tOruc tutmuyor musunurî» dedlm. «Tutmuyomm.» dedi, gıilerek. tRaporum var. Bir enfcrktüs gecirdim. DoKtor oruc tutmayacaksm, dedi. Ben de birkac yıidır orucu yiyorum.» cBu seçimlerde bir mületveklü cıkardmız.» «iyi colışsaydık. rr.erkez kanşmosoydı. bir tane acha cıkarırdik. Olmadı.» 1973'de MSP yokmuş. MHP'de Ismi okunmoyan bir parti. CHP seçlmlerde AP ve CGP lle karşı karşıya geimiş ama, bir çey yopamamış. Bu seçimlerde cok dikkat etmek gerekh/ormus. ıPekl MHP Belediye BaB'Kanlıöını nasıl kozandı?» «Eskl Beiediye Başkanı cok yıpranrnıştı. Guven Partisi seçimlere girmedi. AP kazonamazdı. Arodan MHP'li girdl ve kazondı. Ama bu seçimlerde öyle değil. ty) bir oday gösterebUirsek tecimleri biz alırız. Genel Merkez bizi dinlemelidtr. Genel Merkezden oday filan yoluna gitmemelidir.» «Başarılı diyorlar MHPli icin.» <Ne başarıîısı canım. goı boyuyor. Parfc, ctobüs, şu bu seclm kazandırmaz. Gecen seclmde cnu Onbirler tuttu.» «Klmmis bu Onbinler?» KENTİN SÖMURÜCÜLERİ... cOnbirier buranın zenginleri. onbir tone töccar. Kum. cimento, demir, ne kadar tahsis maıları varsa onu satarlar. Buranın sömürücüleri... Oniar tutar gibi yaptılar. Belediye ile Işlerl var. Belediyertin kendilerinden olmasını Isterler. Görmediniz ml mazot, tüpgaı kır/ruğunu? Hocii beiediys haıka mazot versin. tüpgaz ve sin. Parklarlo olur mu bu7» Ceblnden bir kâğıt çıkordı. tSüieyman Demırei'e bir telgraf cektlmj dedi. okumaya başiadı: «Bütun nakiiyecıier üc tane petroi boylinln kulu naline getirildı. Dilencl gibi kapılaraa dolaşmaktayız. Von'da akaryakıtın adcletü sekllda doğıtıtmasını ıstiyoruz.» «Bir sey cıkor mı?» cSanmam. Kızgmlıktan yazıyorum. Parti Ankara'da ugraşmıyor ki...» Tam ağızla ıkîldora, yanm agı^la partisin« catıyordu. Zamiann yapıidığı gun ''^ senatör buralara geimislerdi. Amerlkan gazetecisi Sulzbergerin kimlerle kOnuştuğunu. ne yaptığım araşttrıyorlardı. «Biz neyle mesguluz, parti ne ile meşgul.» dedî. «Portlzanlık vor mı?» «Partizonlığı vall beyle rels bey vopiYOr.> «Sağ, soi kavgası?» «Halkın eağla. soıla »glsl yok Onu do Vaii beyie Reis bey icat ettiier.* «Belediye secimleri nasıl olur?» «İyl bir lslm bulumırsa. AP'iüere büe oy v«rirler.» <H«T yerde şu şlkâyetler var..» «Halkın nabzı yoKJannaz, mahailı idareciler» dsğer verilmezse. biz iktidor olamoyız. B'raz da bizi dınlesinier.* tlyi adam olurso kazamr mısmîZ?» «Merkezden bu secimde bir 6.800 oy old k. Bu ress dört bin kusurla secildi. Eğer iyi bir adoy gösterirsek bu seçimier Mzimdir. Ama 1 istenilen $ accyı göstarebilmektedir.» T • T DEMİR DOKOM • SARKUVSAN SATJLIK Zclvl 27 5213 22 66 86 • BANKER ZEKI » « «6 27 52 13 İZMİR 13 « 21 • MERKEZ: « Vokıt Hon Asmo Kot. NOÎ 84 • HISSE SENETLERINIZ» *0KSEK FİYATLA ALIR1M. HİSSE SENETLERİNİZİ EN UYGUN BORSA RAYİCİ V6 CÛZİ KÂRLA SATARIM • MÜESSESE VEYA ŞAHIS LARA AİT TAHVİLLERİ EN UYGUN SARTLARüA FAZLA MENFAAT 3EKLEME0EN DERHAL MUBAYAA £OERİM MOESSESEME MÛ RACAATINIZDA VAPILMASt İCAP EDEN OPERASYONUN MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA VAPILACAĞtNf BİLMEÜSİNtZ, • TELEFONLA NfERDlGlNİZ EMİRLERİ DERHAL YERİNE GETtREBILMEK VAZİFELERİMİZİN EN ONEMLİSİDİR. ARADIĞIMIZ ICIVMETLER: • MART1 MOTEl vOksek ttvot* lo aronıvor. • VAPt v/E KREDİ BANKASI • GARANTİ BANKASI • GARANTİ BANKASI RÛCHAN HAKKI • T. TİCARET BANKASI • İSTANBUL BANKASI • AKBANK • T. IS BANKASI • T. IS BANKASI ICURUCU • T. SINAİ KALKINMA BANKASI • EGE SERAMİK • ODÖKSAN • SİFAS • DEVA HOLDİNO • NASAS • İZOCAM • TAT KONSERVS • SINAİ MALI TESEBBOSLSft • RABAK • RABAK KURUCU • SARK DEĞİRMENLERt • İTTİHAT DEÖlRMENCİÜK • VTONG • TEZSAN • T StEMEMS • OLMUK • KORDSA • BAĞFAS • EGE BİRACHJK • AYGAZ • AYDIN TEKSTİL • KAV ORMAN SANAYİİ • KOC HOLDİNO • OTOSAN • ASLAN CİMENTO 150 Adet • ENKA Holding 40 Wn TL tstikbal icin • NASAŞ 100 adet surprizJer beklsni>'or. • KOC PAZARLAMA 150 adet % 19 temettü verdi. • BORUSAN Gemlik hamillne 100 adet • CEÜK HALAT 23 adet. Bu v>' daha yuksek temettü bekleniyor. • İŞKUR 15 adet. Istikbol icin. • KOC PAZARLAMA 225 adet. Oaho yuksek temettü vereSANAYİİ • TÜRK AMBALAJ 410 adet. % 18 temettu vsrdi. istikbol icin yatırrm. • PLASTİFAY 65 Adet yuksek temettü beklenryor. 9 İZOCAM 30 Adet • CUKUROVA ELEKTRİK 15.000 • HEKTAS 250 adet % 25 temettü verecek. 1978 kuponu uzerinde. • SANAYİ KALKINMA BonkaSı 200 adet. • SİFAŞ 150 adet % 25 temettü veroi. Surprizier bekleniyo<. • RABAK 25 odet % 35 temettö verdl. SurDrizler b«*CCK. K(YMETLERr Hisse Senedi ve Tahvil İlânları IBRAHİM ETEM tahvili % 18 fatzfl 6 oylık isiemış fo'zi vor. 100.000 TL • GUMUŞSUYU Holı Sonovı tohvili 250 ttn TL % 18 toizll. iCOa TL»I «2a yıüık tçtemt? foizl fle birlıkts parova cevrrilvor. Tohvılt«r % 19 0»Ur Q«tU1vOr • 8ANKER ZEKI: 22 « 66 27 S3 13 1ZMİR 13 «8 21 • MERKEZ: 4 tfak* Han Aemo K o l No; • Değışim Değışim ARTIŞ DÜŞÜŞ Artan Duşen Sabit ToplaTi (TL) 7 (TL) 0,24 2 3 45 50 H:sse Hisse Hisse Hlsse 200 miiyon TL dır. 50 milyon kâr sağladı. % 20 temettü dağıttı. EGE BİRACILIK: SermayesJ 100 mılyon TL dır. 48.2 miiyon kâr sağladı. %30 temet tu dağıttı. FÜRSAN: 75 miiyon TL serrrayelı. Bu yıl kâra gecmesi beklenlyor. MEYSU: Sermayesi 50 miiyon TL dır. 22.4 miiyon kâr sogladı. %20 temettü dağıttı. MAKİNA TAKIM: Sermayesi 25 miiyon TL dır. 23.2 mılyon kâr sağladı. % 35 temettü dağıtts \ASAS: Serma'/esi 105 miîyon T L dır. 106.2 miiyon kâr scğladt. %20 temettü dağıttı. SARKUYSAN: Sermayesi 150 milvon T L dır. 253 miiyon kâr sağladı %20 temettu dağıttı. T E ^ A N : Sermayes! 100 miiyon TL dır. 22.4 miiyon k6r sağladı. %20 temettü dağıttı. T SİEMENS: Sermayesi 70 miiyon TL dır. 45.9 miiyon kâr sağlodı. % 30 temettü dağıttı. ARANAN HtSSE SENETLERI IŞKUR KAV KOC YATIRIM PAZ. KARTONSAN OLMUK POLYLEN PLASTİFAY SİFAS Her türlü yotırım karorlorınızda size yardımct olobılmsk MEBAN'ın en önemli amacıdır. GERCEK BORSA KURLARl İLE ALIM SATIM • ARANAN HİSSE SENETLERI • GARANTİBANKAS! • • soQ.ooo rtinr % ie fatziı i MEBAN VENKULOEGERLER RAA'^ERlİKve FÜHNSMASA.S. 45.55 • KAYSERI TEKSTİL hamilire 100 000. ıstikbol icin. • AKCIMENTO 100 odet % »0 temettu dctadi • SARKUYSAN 100 a<Jet % 80 temettü verdl. EGE OOBRÇ 100 bin TL Istîhboi İcin yutıvIBV. 8«HL»K TAHV1LLEP % Iffll • RABAK Tahvili 25.000, TL. • KOC HOLDİNG % 18 falzli 350 bin TL {iş Bankası • EVMA tahvHi gorantlli) 60.000. TL. 1000 TU'sı 940. • YAŞAR HOLDİNG 35 bin T L % 18 faizli Pıncr Süt llis sesi alrra hakkı beraoer. • OEVA HOLDING 5C0 bin TL. ı v<ı sonra faizi ıie berober oarayo cevrüebilİT. • CUKUROVA HOLDİNG rahvtU % 18 falZU 100.000 TL tenıyor. • MERKEZ istiklâi Caddesl Odakule Iş Merkeıl Kat: 17 Tel: 44 28 36 43 09 32 45 17 65 46 64 20 Telex: 22 685 TRTK TR • ANKARA ŞUBESI Gazl Mustofa Kemoi Bu'varı İSTAŞ HAN No 8/10 Tel: 25 29 82 17 42 66 Teiex: 42 332 T.T.T. TR MEBAN'ın sizlere sunduğu HİZMETLER • Yatırım Damşmanlığı (ÜCRETSİZ) • Hisse Senedi. Tahvil alım stımı • Hısse Senedi v» tahvil kupon tahsifatı (KOMİSYONS'JZt • Portföy Yönetımı • Portfby Anaiızi • S;rket!er ıcm HUtSe SeI nedi. Tahvil ıhrnoı ve plasrnan.arı de .igiii tüm • MEBAN ORTALAMASi Önceki gun (TL) 2363 Bugun (TL) 2350 MEBAN YAYINLAR1 • Meban Sermaye Pryosası BÜLTENİ Konusu: Sermaye Piyasasmdakl son geiişrneler. firma ve sektör raporiarı ile fıyat acıklamaları Bulien ayda bir yayınlonır, ayrıca her rtafta fiyot lıstesı göndorilir. Fıyatt : 10.TL Yıllık Abonman : 120. TL Yurt Dışı : 240.TL Abonman bedelieri; şlrke tımıze veya Yapı ve Kredi Bankası Gaiata şubesl Hesap Nosu 5000/50 ye yatınlobilir. • Hisse Senedi Nedlr? isimiı Kıtap Konusu: Hısse Senedi nosıl? Ne zaman? Nereden? olınmolıdır. Piyatı: 15. TL • Tahvtl Nedir? islmli Kitao Konusu; TahvıHerle ılgıli tüm bilgiler: ktsa açık ve pratik bir şekiide «erılmektedir. Fiyatı: 15. TL. GENEL DAĞITIM MEBAN A.Ş. • SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER • AROMA: Sermovesi 45 m,iyon TL. dır. 16,8 miiyon kâr sağ'.oo: %20 tencîUı dağ.ttı • BAĞFAS: Sermayeslnı 2CG milvon TL. vo vüksetttı 60.3 mi'yon kâ sag^adı. "i 40 temettu dağ'ttı • CELIK HALAT Sermoyesl £2 milyon TL. aır. 48.9 m;lyon kör sağlodı. %30 temeltü dcOEVA HOLDİNG: Sermayesı • GARANTİ 3ANKASI R0CHAN HAKKI • YAPI KREDİ 8ANKASI • OLMUK • EGE BİRACILIK • FÛRSAN • ARADIĞIMIZ HİSSELERE PİYASADAN YÛKSEK FİYAT UYGULUYORUZ SATIŞA SUNULAN HİSSELER • YAPI KREDİ BANKASI 180 Hisse • GARANTİ BANKASI 47 Hisse • BAGFAŞ 80 Hlsse • ORMA 20 Hisse • PİMAŞ 200 Hısse • İNSA 30 Hlsse • ERBAN 4 Vakıf Han Asmo KOi No: 15 17 8ahcekopı / IST. 26 58 88 22 33 65 26 72 63 Adres değişikliği Tüm Eczacı Kaîfaları Der neği'nin ysni adreaı Dokuzkardeşler işhanı Kat. 3 No 27'dir. Kcmuoyuna duyuro!ur. Yönetim Kurulu • i L Â N İST. 12. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 977/416 M'jstoîa kızı Servetten doğma 1352 aoğumlu Giilten Kızilasıan'ı kronik şizofreni hastalığına müp'.Riâ bulunduğundan. bu hastalığmdan dolayı hacr editerek halen Fatih. Melekhatun mahallesi, Bıçakîi Sok. No. 18 de ifcamet eden ağobeyıs! Ertcn Ayhon'ın vescyeti oii.no aiınmasina mahksîr.emirce 7.11.1977 tarihinde i\arar veriimiştir. İlân olunur. 7.11.1977 iBosın: 8920
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog