Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

cıiHHURirn 9 KASIM 1977 Arnavutluk Çin'i "karşı devrimci,,!ikle suçladı VIYANA Ek m devnnının S \ılO dönu^u ıle ıguı bır konuşma ycDan Arncv^t a k Komur st Partısı polıtburo üyesı H,onı Kapo, C'n ın adn> bel rfreden yapt gı konusrrado MAO tarafından forrrule edılen ve bugünku Cın yonetımı ta'oîırdcn sovunulan «uc dunya leorisını». superguc'sr, gelışrrış ve gelışnekte Oıan ulkeler teonle'inl «antı Lenlnrst ve karşı devrımcı tezier» olarak değerlendfrmıstır B lırdıği gıbi Anavutluk Sovvetler Btr1 gı ıle olai flışkılerını 16 yıl önce Kesm ş ve bbgüre dek Cın'ın Avrupa'dakı tek dostu oina>a devam e*m ştır. Ancck A'nav ıtİLk bır kac ay once C'ne ve ozellıkie Cın yonetırrının savunaugu «ruc dun/o> leorısıne şıddst'e saldırro> o başlcmıştır Arna* Lt'uK Komünıst Partısl Polıtbuo u>esı, Ekım Devnnının 60 yıîdorumü ned^nıyle oncekl aün yaptığı koruşnada Sovyetler Bırl,gını ve Sos\ol'st Avüpa u ke'ernı de trevlz^onıst» olnakla suclomıştır. ABD'de dün yerel seçimler yapıldı VVASHİNGTON MJvor'3'ea Amorfralı dun bır dızı verei secitı se hoı* o\ıoması ıcın sand k başıa gıtı stır Bu seçımlenn en onerrıısı olaak New York Beled ye Boşkcnının seçırnı gosteriımektedır Oysa rralı yonden flâsın eşıaınde bUunan bu dev kerfn Beledıve Başkanı secımınde bır strprız beklenmemekte ve kentte geleneksel coğunluğa sahıp Demokrat Part> n!i odo yı Edward Koch'un sec.ıecegme kesın gozle bakılmaktadır Seccn komponyosındo da cogunlukla rıep yere! sorunior ele alırmış, Bcskon Carter ıse saaace Vırgınıa ve New Jersev Vo'ı secımi kar*DanyaIanna ka tılmıstır Bu IKI eyaleiten V'rgrnıa'oa Cjnhuriıretcl cdcy Jc^n Dalton NSJV Jersey'de Ise Demo'rat Brendan B/rne favorı kab'j! edılrektedırler Vanı ıkı pcrtı aras ndckl maç 11 berabe'e b tsceğe benzemektedır Dunku seçım'erde SSK; Baskan Jonrson'un damadı Charles Robb da Vırgınıa eyalet valı yardımcısı odaYi ıdı Türkiye, BM'de sömürge yönetimindeki halkların mücadelesini destekleyen karar tasarısı lehinde oy kullandı Bır!e$mış Mılletler (NEW YORK) Scmu ge \cnetiTi atl ndokı ^OIK arın Self Deterı^asvon hai'kın! te/t eden ve bu l~alKlam ozgurİLkleme ka^uş rok ıcın s lâhlı mjcade e dı3"il butun yoi'ca baş vurmoiarını onaylavai bır Kccr toscr «ı Ge rel Kurulda 3 ale/hte ova kars'k 113 oyla kobul eoılmıştır Turk'ye tasorı tehınce oy ku!ian rken scdece AmeriKa Fransa ve lsraıl oleyhte oy vermışlerdır Turkıye, Yunanıstan ve Portekız tasarıyı benırrs ven 3 NATO üves' olmuş ardır Dığer NATO ulke'erı ıse cekımser oy Federal Almanya'da Baader Meinhof gerillalarma karşı İ4 Tedhişçilikle mücadele komisyonu,, kuruldu Dünyada Bugün Labour'un çıkmazı ALi SiRMEN nglüz Işcl Por*!sl (Labour) sağ Sosyal Demokratîarın tum ozellKlerını gostermekte ve onların buyuk cıkmazına sı.^ sık sapıanmaktadır Labour Pcrty Ingllız ekonom'snın guç gunterında iş başıno ge'ır Ekonomik durgunluk donemlerınde. sendikalarla arasındakf llişkiden yaro'lanarak. Işcı sınrfına daha ogır yukler bindirmek, ucret artıclarını frenlerrek va buyuk sermoyeye nefes olcf'rmaktır Işçi Partisinin rolu Kısacası Labour Pcrîy, duzenın ozune hıc dokunmadart quc gunierde işCılerı dısıplne sokmak s'oganıyla, hukumet eden bır stepne durunundadr I Darüşşafaka Cemiyetinden MEVLİD Büyük ATATURK ıle Darüşşafaka'nın kurucuları. Maliys Nazırı Yusuf Zıya Paşa, Sadrazam Gazı Ahmet Muhtar Pa$a, Rıyazıyecı Vıdınlı Tevfık Paşa, Sadrazam Sakızlı Es'at Paşa, Alı Nakı Efendı ve Da'uşşafaka Vakfmın kurucusu Sultan Abdülazız Han ıle Askerı Mektepler Nazırı Suleyman Paşa, Adiıye Nazırı Huseyın Rıza Paşa, Darphone Nazırı Tevfık Efendl, Askerı Muhasebat Reısı Ahmet Bey. Askerı Muvazene Kolfcml Muduru Cemal Bey. Sadrazom Cevad Paşa. Mıhalıccıklı Mustafo Efendı, PTT Nazırı Izzet Efendı, Askeri Tekaud Muhasebecısı Emın Efenaı. Sehremını Server Paşa. Kolağası Mehmet Zıya Efendı. Dınıbutun Kayserılı Mustafa Hılmı Paşa, Ibrahım Tevf k Bey. Suleyman Tevfık Bey. Sadık Paşa. Manastırlı Rıfat Bey, Işkodra Valısı Bedri Paşa. Mehmet Rıfat Paşo. Huseyın Paşa. Ragıp Paşa, Dr Mazlum Efendı. Hafız Mehmet Bey, Dr. Tevfık Bey. Malıye Nazırı Naııf Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mıthat Efendı, Ahmet Rasım. Ismaıl Sofa. Salıh Zekı, Hasan Ferıd, Mehmet Izzet. Huseyın Remzı ve Mısır Hıdıvı ismaıl Paşa, Malıye Nazırı Mustafa Fazıl Paşa, Sadrazam Mehmet Emın Ali Paşa, Fuad Paşa. Şurayı Devlet Reısı Yusuf Kamıl Paşa, Turşucuzaas Ahmet Muhtar Efendl. Mustafa Naılı Paşa. Dahılıye Nazırı Rüştu Paşa. Bahrıye Nazırı Mahmut Paşa, Harıcıye Musteşarı Server Efendı, Vıyana Sefırl Halıl Bey. Namık Paşa. Sadrazam Mıthat Paşa, Cevdet Paşa, Rustem Paşa. Zaptıye Muşırı Huseyın Husnu Paşa. Şırketı HayMye Muduru Huseyın Hakı Efendı. Mecalısi Alıyeden Rıza Paşa, Maarıf Nazırı Sofvet Paşo, Tıcoret ve Zıroat Nazın Mehmet Kabulı Paşa. Rusumat Emını Kânl Poşa, Şurayı Devlet Azasından Emın Muhlıs Paşa, Serdarıekrem Omer Paşa. Tophane Muşırı Halıl Paşa, Parıs Sefırı Cemıl Paşa, Mecalısi Aliyeden Hacı Mehmet Refık Efendl. Harıcıye Teşrifatçısı Kâmıl Bey. Mecalısl Alıyeden Kıbrıslı Mehmet Paşa. Tuna Valısı Omer Paşa. Mısır Kapısı Kethudası Mumtaz Efendl. Beşınci Ordu Muşırı sobıkı Mehrret Paşa, Dıvanı Ahkâmı Adlıyeden Afıf Bey. Boşmabeymcı Emın Bey. Serkuranayı esbak Cemıl Bey. Trablusgarp Valısı Mehmet Hölet Paşa. Trabzon Valısl Mehmet Asım Paşa, Altıncı Daıre Reısı Salıh Bey. Harıcıye Mektupcusu Ibrohım Ethem Pertev Paşa. Amedıı Dıvanmdan Hakkı Bey. Sarraf Muratzadeler. Şurayı Devlet Azasından Maarıf Nazırı Abdullatıf Subhı Poşa, lcro Cemıyetı Reısı Ferıd Efendı. Amedıı Dıvanmdan Saıd Efendı, Muhacerat Komısyonu Reısı Osman Paşa. Beşınci Ordu Muşırı Mehmet İzzet Paşa. Şurayı Askerıyeden Ibrahım Paşa, Şurayı Askerlyeden Ferık Huseyın Husnu Paşa. Askeri Mektepler Nazırı Galıp Paşa. Vıyana Sefırı Sadullah Paşa. Mısır Hıdıvi Abbas Hılmı Paşa. Şaır Zıya Paşanın torunu Ahmet Muhtar Bey. Ahmet Munşavı Paşa, Evranoszade Ahmet Sırrı Bey. Sadrazam Ahmet Vefık Paşa ve Esı, Bogazade Hacı Mehmet Ağa, Bahrıye Kolağası Alı Mahır Efendı, Alı Rıza Efendı. Asaf Bey. Yahyaefendl Dergahı Şeyhı Hasan Hayrı Efendının Eşı Ayşe Hanım. Eyüp Baharıye Mevlevıhanesı Seyhı Mehmet Bahaettın Efendi. Tüccar Bakı Bey. Fesçıbaşı Alı Beyın Kızı Cevher Hanım, Sayyodızode Ebulhuda Efendı. Emıne Nevber Hanım, Maorıf Nozırı Emrulloh Efendı. Irak Krolı Faysal. Polıs Faık Efendı, Tüccar Habıb Bey. Goztepelı Halıme Hanım, Bayramzade Hakkı Bey, Havlu Tuccarı Hasan Husnü Efendı, Şeyhülıslam Hayrl Efendf, Huseyın Hasıp Bey Vakfı Kurucusu Tahran Büyükeic!si Huseyın Bey ve Eşl Hayrıye Honım, Manızode Hac» Huseyın Bey. Cm Türklerınden Huseyın Musa Efendi. Ibrahım Ethem Paşa, Yorgıtoy Başkanı Ibrahım Pertev Bey, Tüccar Hyas Bey, Esvabcıbaşı llyas Bey ve Eşı Nadıre Elburuz, Cezayırli Hacı Huseyınzade Mahmut Bey, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Muhsınzade Mehmet Paşa, Mezat Memuru Mehmet Alı Bey. Başmabeyınci ve «Osmanbey Matbaası» kurucusu Matbaacı Osman Bey. Matbcacı Osman Beyın kızı Nudıye Tevfık Hanım. Matbaacı Osman Beyın torunu ve Berlın Sefırı Tevfık Paşanın kızı Nezhun Tevgıl, Matbaacı Osman Beyın oğlu Mehmet Saım Bey. Matbaacı Osman Beyın torunu vs Gazı Ethem Paşanın kızı Nımet Hanım, Mustafa Ağa, Mustafa Tal'at Bey. Beykozlu Mustafa Efendı, Iran Şahı Muzafferüddın Şah, Mollazade Hacı Sadık Ağa, Prenses Nevcıvan Hanım, Muhendıs Nurl Bey, Evranoszade Rukiye Hanım. Sadrazam Saıd Paşa. Prens Saıt Halım Paşa, Ferık Dr Selâmı Paşa. Macar Osman Paşanın kızı Şâır Nıgâr'ın gelınlerl Hadıce Nıgâr, Nebıre Nıgâr. Şaır Nıgâr'ın oğulları Munır Nıgar ve Ferıdun Nıgar Şakır Pasa. Tevfık Paşa. Vasıf Bey. PTT Nazırı Izzet Efendının eşı Fatma Zehra Hanım Sllahdar Ahmet Ağa torunlanndan Zelıha Rafet Hanım, Beşıktaşlı Hacı Emın Efendının kızı Ze'ıha Hanım, Yusuf Kâmıl Paşanın eşı Zeynep Kâmıl honım, Buyük ATATURK'ün annesı Zubeyde Hcnımefendı ve AbdulJah Gucüm (Tüccar), Abduliah Hulusı Ipekcı, Abdu'lah Remzı Bey, Abdulhaıık Renda (T.B. Mıllet Meclısı Başkanı Sararlar Vakfı kurucusu), Abdulkadır Uluğ (Doktor), Adalet Cam, Adalet llmen (Süreyya Poşa Vakfı Kurucusu), Advıye Bulder, Afıfe Gülıstan Olgun, Ahmet Dallı, Ahmet Ekrem Yalcm, Ahmet Fahri Tanor (Y. Muhendıs^, Ahmet Fethı Denlı (Konsolos) Ahmet Hamdl Mırgun, Ahmet Hüsamettın Yckal (Dr. Kımya Müh ), Ahmet Lütfi Tan (Yargıtay Uyesı). Ahmet Mıthat Temelli (Dr. Yarbay), Ahmet Muhtar Kevakıbı (Danıştay Uyesı), Ahmet Mukerrem Karaağac (Isparta Mılletvekılı). Ahmet Neşet Damatoğlu (Hanclvecı). Ahmet Ragıp Aktoğu (Yarbay), Ahmet Refık Darcan (Y. Muhendıs), Anmet Samı Acıkbaş, Ahmet Tahır Gümüşsoken, Ahmet Tevfık Tuncok (Avukat), Alaeddın Nasuhıoğlu (Avukat), Alaeddin Sonsoy (Gazetecı). Alı Dıkmen (Kocaelı Mılletvekılı), Ali Galıp Taş (Avukat), Alı Reşıt Saffet Atabınen, AN Rıza Reymen (Malıya Musteşarı), Atı Sami Boyar (Ressam), Alım Orhan (Öğretmen), Arıf Andaş (Öğretmenı. Ayşe Belkıs Yeğen, A\şe Fazilet Barın, Ayşe Fethıye Por. Ayşe Hayrıye Aybar. Ayşe Hıkmet Turzun, A/şe Seher Pazar, Behıce Akın, Behıce Özkan. Belkıs Bayraktar. Belkıs E'kul Seyıtoğlu (Oğretmen). Belkıs Sav. Celâl Akhun (Mulkıye/ı). Celâl Muhtar Özden (Ord Prof Dr). Celâl Nanık Sırmalı fDoktor). Cemal Ergun (OP Dr. Albay). Cemal Nemlıoglu (Tüccar). Cemıl Akok (Verg. Tem KOTI. Uyesi), Cemıle Nazende Yclıgıl. Dervış Dırım (Doktor), Duhter Sezer. Ekrem Tok (Dr. Y. Sağlık Şurası Üyesı), Elvan Savaş (Etıbank Tekmk Eksperı', Emetullah Nmet Özume'n En'n Erkul Seyıtog.u fOp Dr ŞeTiemını), Emın Rerık Kırış (Vcl ). Errıne AKbıyık Emıne Akdogan, Emıne Dırım Emıne Fende Abduş Emıne Hıkmet Tumer. Emıne Lema Akuren Emıne Lemon Kılopçı Errıne Rahme Vanıog.u Enver Hotın (Harıcı/e Musteşarı). Eşref Elıacık. Fahıre Orhan Toros Fchn Baharoğlu. Fahrıye Becken. Fchrıye Paksoy. Fatma Cahıde Eldenız (Bankacı) Fatma Cetınel (Oğretmen), FatTia Hızır Fatma Inal, Fatma Iskılıplı. Fatma Konuralp Fatma M Okan (Öğr ). Fatna Toz koparan, Fatma Durser Ayaşl.gıl, Fatma Had'ye B^bercı Fatma Hodiye Cebecıler (Oğretmen). Fatma Meadese Elturan Fatma Melıha Elgur, Fatma Mergube Ulker. Fatma Mır'at U/sal, Fatma Neş'ecan Taluk. Fatma Neyyıre özıpek Fatma Nıgâr Sazalan. Fatma Şadıman Akgonul. Fatmo Vosfıye Goksan, Fatma Zekıye Cağlayan. Ferıde Dosdoğru (oğretmen), Fenıye Frederıçı, Fevzı Kayaş (Corum Tuccorlarınaan). Frdevs Gencai, Gulsum Arnod. Habıb Edıp Torehan (Gazeteci), Hadıde Hotıce Erson Halıde Mubeccel «Ozsezer» Kamal, Halıl Kışmıroğlu (Yargıtay Uyesı), Halıl Uysal (Dış Tabıbı Halıl Uysal va Mır'at Uysal Vakfı kurucusu), Hanıfe Kırımer. Hotıce Bace, Hatıce Cevdet Gulelı, Hatice Ersuz. Hatıce Orpen Hatıce Sadıkoğlu. Hatıce Samıye Morkaya. Hat ce Seaıha Ozı pek. Hotıce Suat Akkoya. Hasan Kamıl Guner, Hasan Tahsın Resin (Oğretmen), Hoyrettm Tıryakıoğlu (Hayrettın Tırvakıoa lu Vakfı kurucusu) Hayrıye Koçura, Hesna Anafarfa {Guven Sıgorta Memuru). Huseyın Avnl öksüzgıl (Mırfkıyetıt Huseyın Ceyrekoğlu (Tüccar), Huseyın Okur, Huseyın Cuaı Özol (Da nıştay 2 Daıre Başkanı), Ibnülemin Mahmut Kenal Inal (Ta rıhçı). Ibrahım Denker (Doktor). Ibrahım Oztürk (Vorbayl Ibrahım Alı Sağıroglu (Hukuk Profesoru). Ibrahım Ethem Alpgıray (Istonbul Gumruk Muayene Şefı) Ibrahım Ethem Eren (Bakterıyolag Vetenner Işleri Genel Müdüru). Ibrahım Kemal Onurad (Tüccar). lclâl Ongun, Ifakat Anofarta. Ihsan Özgıl (Tumgeneral). Ismoll Fennl Ertuğrul (Mutasavvıf, Yazar. Bestekâr), Ismaıl Hakkı Cebecı (Ataturk Ormon Cıfthâr Muhosebecısı), Ismaıl Kocaer Ismaıl Rıza Devres. (Avukat), Kadn Ramazanoğlu (Adana Mılletvekılı), Kadrıye Demır, Kadrıye Sun, Kemal Gedelecoğlu (Cumhurbaşkanlıflı Umuml Kâtıbı), Kemal Halıl Tanır (Kemal Halıi Tcnır Vakfı Kurucusu) Kemal Salıh Sel (Gazetecı) Kenan Şeşbeş, Lamıa Curuksulu, Leman Ulusoy (Velıaht Vusuf Zıyaeadın Efendının Eşı). Lütfıye Hıdayet Gulben. Mahmut Nedım Oyvar (Istanbul Umum Sıgorta Şırketı Reısı). Makbule Abosıyanık, Ma'<bule Arbos. Makbule Atadan (Büyuk ATATURK un kızkardeşı), Makbule Gurcay (Oğretmen) Makbule Temelli Mazhar Osman Usmon (Ord. Prof Dr), Medine Beylikcı. Medıho Varnalı, Bezzazzade Hocı Mehmet Buket (Izmır Tuccarlarından). MehMet Alı Bıren (Avukat) Mehmet Alı Orgul (Albay), Mehmet 1 Cavıt Unver (Balıkesır Valısı). Mehmet Emm Akmırza, Me !met Kâzım Kınaytürk. Mehmet Kemalettın Kavurga (Oğretmen), Mehmet Nomı Ponkoğlu (Ist Gürvruk Muayene Memuru). Mehmet Nıhat Değer. Mehmet Nıyazi Aydırt Mehmet Nurl Cölgoren (Yarbay). M Kemal Tunusluoglu, Mehmet Nuri Nasman (Y. Mımar). Mehmet Ra.f Ercevık (Yarbay), Mehmet Raşıt Tahsın (Prof Dr). Mehmet Safı Pcr (Bankacı), Mehmet Veysl Konuralp, Mehmet Vahyı Özipek, Melek Arnod, Melıha Şener. Memduh Kemal Varnalı (Başkonsolos). Meşrure Akcıt (Mıthat Paşanın Kızı), Mısbah Muhayeş (Mısbah Muhayeş Vakfı Kurucusu), Mıslıcıhan Şavlı. Muammer ira (D. Dem. Y. Hukuk Işl. Müd). Muazzez Altunalev (Oğretmen), Muazzez Gürkan (Beyoğlu Mal Müdürluğü Muhcsebe Memuru). Muhıttın Tokâz (Y. Muhendıs), Muhlttin User (Albay). Muhtar K6semıhaloğlu (iş Bankası Murakıbı), Mustafa Faık Tunagıray (Hazıneyl Hassa 1. Mumeyızı), Mustafa Ihsan (PTT Başmüdurü), Mustafa Necatı Dırım (Eczacı), Mustafa Sabıt Taşman (Oğretmen), Mustafo Uremez, Muzaffer Esat Guchan (Dr. Prof), Muzaffer Tandoğan. Mübıye özerış. Mueddep Akça, Müzeyyen ilişık. Nadıre Tosuner, Nacı Sıral (Istanbul Defterdarı), Nacfye Ferhunde Paksoy, Naciye Tayas, Nayap Akalın, Nazıre Tanc (Oğretmen), Nebahat Ermış. Nebıre Soysan, Nebıle Irdelp. Nedret ölmez. Neslı Nasman, Nevın Acor. Nevzat Akay (Ses sanatkârı), Nezıhe Borav, Nıgâr Ipekcı. No/ber Tanç, Nurıye Ünverünal (Oğretmen), Osman Akıf Haraz (Töccar), Osman Kemat Gorener (Harıcıyecı), Osman Refık Argm (Müdafal Mıllıye Kom. Mumeyyızı), Ömer Aydaşık, Dr. Refık Saydarn (Başbakan), Remzne Denızdoğan, Reşlde Mayda Arkan (Pıyonıst). Rıfat Cağfer Sıdal (Doktor). Rıza Zamanl, Saadet Gurer. Sabıha Erden (Yargıtay Üyesı), Sabrı Duygu, Sabrıye Aktoğu, Safınaz Gırgın, Safıye Önüvar, Saıde Anday, Saıde Turagan, Saıt Faık Abasıyanık (Hıkâyeci), Solıha Kânıye Tınçel. Samı Serozan (Y. TeksM Muhendısı). Satvet Lutfl Tozan (Tüccar). Sedat Sımavı (Gazetecı). Selâhattın Adıl (General), Selâhattın Cam (Adana Mılletvekılı), Senıye Tıryakıoğlu, Semıye Inelsoy, Sıdıka Ersaniı. Sıdıka Karaagoc (Mukerrem Karaağac Vakfı Kurucusu), Sudl Aydınıc (oğretmen), Süleymcn Aysu. Süreyya llmen (General). Şodı özturk (Merkez Bankası Memuru). Şoyan Enc (Hemşıre), Şefık Başman (Iktısat Prof). Şefık Orbay. Şehnye Şendoğ (Ebe), Şekure Hıcsönmez, Şerrsi Felek Cıcl. Şeref Karotosun (Y Muhendıs), Şerıfe Nezıhe Kışmıroğlu, Şevket Dağ (Ressam), Şevkı Tjrek, Şükrıye Tünay. Temel Doruk. Tevfık Turker (Başkonsolos), Ulvıye Böyükayla, Ummügulsum Darcan, Vehıbe Ancel. Vesıle Sengelli, Yunus Nadl (Yazar), Zahıde Şerıfe Aras. Zehra Pankoğlu, Zehra Soraçoğlu, Zehra Yetıker (oğretmen). Zekf EvIryazade (Eczacı), Zelıha Erkmen, Zeynep Özguler. Zeynep Tozan, Zeynep Lebıbe Guran, Zıya Gun (Ord. Prof Dr.). Zubeyde Altunay, Zübeyda Tunusluoglu, Melıha Şener ve DUA LİSTESI'nde adları yazılı dıger bağışcılar ve DARÜŞŞAFAKA'ya hizmetı gecenler ıle şehıtlerımızln aziz ruhları lcm (10 KASIM 1977 PERŞEMBE) günu Öğ's Nomazınoan sonro Ş1ŞU CAMII nde Kur'an ı Kerım ve MevlıdI Şer f okunacak ve ındırılen Hatmi Şerıf m duası yapılacaktır. SAYIN YURTTAŞLARIMIZIN BİLGILERİNE SUNULUR. (CumhurıyeU 10509> BONN Federal Almanya hü kumen cıno/et nasası uîman[ larır.dan o uşan bır cTeah şcıBJ tasarır n oylanmasına geı lıkle Mjcadeie Ozcl Kom s/oCılmeden once ka'ar ^ıetnı^^e ru» ko muş'ur Kcn syonun ca ve' a an /e «bczı NATO ukeışnclarını ycbanc uKelele sı îerının Guney Af" KG I e bağian K, tır şcrlıgı ıcınae yu'Uteceg n kınccm t)'r porogra' r r c t T bııa niTiıştır de n cıkarılrrasını 'Steven bır Baader Meırnof K zılcrdu değıst rme onerısı 21 e karşı 53 r oy a recidedılm st r Br cok ger llaıarı bır su e once yaptıkları acıklarada hapıshcnede uoincu dunya L kesı Japo^a, Yenı Zelando ve Japoya ıle olen LÇ arkaacşlar rııı ocunj ol bcraber bu oegış cnıe u ne c le I nak amac yla 15 kasımuan ıtıcet ımser kalmıştır OylaTadJ ba en uc Lufthansa ucagını ha ceK/mser kolan uike<er n scyısı aya dcuraca<\annı one surmuş Isrdı Bunun uzerıne Alnan hu5o Ü b ırrLş.^r Ddgıştı me 0"e rısını 12 NATO uvesl sunmuş, kunetı cınayet masası uzmanTurı^e Vunanstcn ve FransT lar ndan oljşan «Ted ı şcılıkle da bunu desteklerr şlerdır. on Vjcadele Komısvonus oluşturcak «bazı NATO ulkeıerını» kı muş Lufthansa jcoğna bınecek nayan paragraf. '5 NATO, üye yolcuların Batı Alman polısı ta s>ne katılan Irlanda, Ispanya, rafından aranması ıcın butun ısroıl Fıi! Gabon ve Handu'Cd' ulkelere başvuruda bulunmuşn oylarıra ragmen 53 oy a ka tur Bonn HuKuTetının bu ısteğı rar rretnınde kalmıştır Aynı me şımdıye dek 40 uUe tarafından t'n daha sonra bır butun o!a kabul edılmış. Cezayır hukurrerok oya sunulmuş ve Turkıye, tı reddetmıştır Ucak şırketı Ce bu kez tasannın tum olorak la zayn'ın denet me ızın vermemehınde oy kullanmıştır sı uzerıne bu uKe/e olan seferTasar da Rodezya Güney lennı ıptal etmıştır Afrıka ve Fılıstın haiklorının öte yandan, Uluslorarası HaSelf Deterrmas,on ılkesı desva U'osın Bırl ğının Madrıt'te teklenmekte Fransa'n n Movot te dekı Conor odasından cek I kı yı( ık toplnntısındo hukumetr mes1 ısîenmei'te ve bCtün BM lere tedhış ho eKet!er nın onlen uyesı uJkeler. kıralık asker top mesı ıcın ortaK cabc gosterrrelerı ıcın cağrıda bulunulmuştur lanmasını tascrlamaya çagrıl maktadır (a a ) 1974 yıiında guc ekonomık kosuilarda yuku Işçl sınıfının s rt na bındırme>ı beceremeyen ve devrilen Mchafazakar Edv.ard Hecth m devrılmesınden bu yana geçen uc yılı afKin bır suredır, yeniden işcı Partısf egemendır Ingıltere de Hcold Wılson'un ce'^lmesıyla Moıestsîerlnin Hukumclınin başıno gelen eskı Dışışleı Ba onı James Ccllaghan partının b 'ınen politıkasından ayrılmadı Ekonomık durgjnluk donrmınde Ingiltere 1 mıl/on 700 bm kışılık •şsızler ordusu, ucret artışlarımn sınırlandırıimasıyla krlzi atlatrpoyo calısıycrdu Labour Ne var kl Ccücghan kendınden onceki l<;ci Pcrtisi Boşbakanlarına oranlo daha sansiı ıdl Ingiltere'nın Kuzey Oenızınde buldugu petrcl yatak'arı Işletmeys acılmıştı ve ulkenin petrol tabıı gaz gelırlerı, Londra'yı 1980 yrl.nda enerıi bakımından kendine ye'en hoîto petrolden doviz elde eden bir duruma getlrecektir 1977 sonuna kador Ingiltere nın yıllık petrol uretiminln 45 mılyon tona yukselmesi bekıenmekteaır Gelecek yıl uretımın 60 70 mılyon '.ona, 198O'de de 100 milyon tonun ustune cı^ocagı ongoruluyor Geçtıglmlz hafta icinde, Ingiltere den gelen haberler, Cailaghan Hjf.umetının, Malıye Bakanı Oenıs Healey'ın planını uygulaynrak, ekonomıde hatırı sayılır bir gelışme gosterdıgın' bildırıyordu Gerçekten Ingilız Lırası yıllardır ılk kez de^er kazcnıyor ve dolaro oronlo % 5 bır deger ortışınu uoru/ordu Ustelik, enflasyon oranı da scn bır yılda azalrraya yuz tutmuştu. Londra borsasında hısse senet'erı surekl! ctıyor, butce acıgı azalıyor, dış odsmeler dengeslndekı ocık yerını fazlalıga bırakıyordu Gccen hafianın sonundcki gorunuşe gore Ingdtere bir kez daha koşeyi donmuştu. Bu lylmser hava birden, emekçllerin haklı isteklerinl ortaya surmelerlyie, daoıld> Bugun Ingiltere ıfiksız ve soğuk bır kısa hazırianmaktadır. Ingiltere de komur madenterlnde colısan işcller bukjmetın ucret artışlannı % 10'un uzerıno yukseltmeme polıtıkasına karşı cıkmoktadırlor Elektnn santraliarında caiışan ışçıler ise daha da ıleri gıtmekte ve ısı yavaşlatma yolunu tutmaktad.rlar. Ote yandan, televızyon teknısyenlerl de, zomcn zaman yayınlan kesmek ekranları karartmak yolunu tutmuslardır Nıtekim, bu yıl Ingı^zler Mojestelerının Parlamentoyu açıs nutkunu dlnleyememışlerdir Kraliçe tom kursuye cıktıgı zaman teknısyenler ekranları karartmışlardır. Ingıliz ışcılerının bu tutumunun ardında yotan ncden, her zaman olduçu g:bı ekonomik guçluklerin tum yukunu sırtlanmış oimalarıdır iyımserlerin bir yuzunu gosîerdiklerl Ingıiız ekonomısi madaıyonunun arka yuzu de var. Ve o yuzde. ucret artıs oranlanndon daha hızlı olan enflasyon oranınm, Ikı yılda, Ingilız Işçılerınin clım gucurtu % 7 oranında azalttığı goruluyor Işte James Collaghan'ı çıkmaza Iten budur işcı Partıslnin yeni Başbakonının, tum politıkası, enflasyon oranını duşurmek, Sterlının değer kazanmasını saglamak fcın, işçi ucretlenndeki artışı sınırlamoktı Kuzey Dsnızmde bulunan petrolun ycnısıra, Işçllerln sırtına bmdirılen bu yuk Ingıliz lirasının degerını yukseitmştı Niteklm, maden isçilerinin % 9O*a varan oranda ucret zammı Istemelerl uzerine, bir an scin yukselmiş olan Sıerlın yeniden ınışe gecmıstir Ccllaghon bu durum karşısında, tam bir çıkmazdadır Dayanagı o.an sendıkalan ve ışçlleri hoşnut elmen ıçin ucret artışlannı kaoul ettıgl tokdirde enflcsyon oranı yukselecek isteklerl gerı eevirince de, Iscilere karşı savaş ılan etmiş olacaktır Daho önce Muhafazakar Edvvcrd Heoth ın tuttugu bu yol hukumetin devrılmesiyl» sonuçlanmıstı. Callaghon'ın bu çıkmazdon nasıl kurtulacagı, Işci Hukurnetının geleceğınin ne olacagı bugunden kesınlıkle belll deg.ldir. Bellı olan tek şey İşcı Partısi geleneKsel polıtıkasım surdurdugu surece, daha bır cok Işci Başbakanın Callaghan'ın cıkmazına soplanacağı, Labour Porty nln de duzenln stepnesi olmakta devam edeceğıdlr. Ustelik oyle anlaşılıyor kl, bu partinln yönetlcilerinin cok buyuk bir bolumu kendilerine verıien bu rolu oynamaktan oldukça da hoşnut gorunuyorlar. BiR İJALYAN DÜKÜNÜ KAÇIRANLAR, 200 MiLYON LİRA İSTEDİLER ROMA Yanş atı vetıştıncısı ve genış topra« sahıbı Duk Maasırıılıano Grazıolı pazartesı akşcnı Roma yaKinlarında sılâh'ı ve maskelı beş kışı tarafından kocırılmıştır Saldırganlar Roma dakı evıne donmekte oıan Duk"îin otomobılının yolunu kesmışler ve 66 yaşındakı Duk u zorla kendı otomobıllerıne alıp goturmuşlerdır. Daha sonra Duk'un aılesı ıle baglantı kuran bu klşıler yaklaşık 200 mılyon Turk lırosı kurtarmalık Istemışlerdır. (a a ) Fransa, Güney Afrika'nm ısmarladığı 4 savaş gemısini teslim etmeyecek PARİS Fransız Savunma Ba kanlığı, Fronsız tersanelerınae Guney A'nko Cumhurıyetı ıcın ınço edılmekte olan 4 savaş gemısının BM'nın almış olduğu «si lah ombargosu» korarı nedenıyle bu ulkeye teslim edılmeyeceginı ocıklamıştır Güney Afrika'nm daha önce Fransa ya ısmarlamış olduğu gemıler ıkl korvet ve ıkı denızaltı dır Bokanlık sozcüsu, korvetlerın yapımının bıtmek üzere olduğunu. bunların, denıze indırıldıkten sonra bır lımanda saklana caklarını soylemekle yetınmıştır Bıllndığı glbı BM Güvenlık Kon seyı ırk ayırımı polıtfkası uygu layan Guney Afrıka Cuınhurtyetıne karşı zorunlu sılah ambargosu uygularvasını Kararlaştırmıştı Bu ambargo kararına sa dece israıl karşı cıkmış ve Guney Afrıko'ya sılah satabıleceğl Pi belırtmıştır. Güney AfriKa'nm Pa'i3 Cüyükelcisı konuyla llgılı soruları cevaplarken, durunu Fransa dış Işleri bakanlığı nezdmde tartışa caklarını soylemekle yetınmıştır (ca) Mısır'da radyo ve teievizyonda sigara reklâmı yâpılması yasaklandı KAHIRE Mrsır hükümeti, Radyo ve Televızyon aracılığ'yla sigara reklamı yapılrnasını yasaklamıştır Mısır Enformasyon Bakanı AbdülMonem Savı tarafından yapıian ocıklamcaa. karann ne zoman uygulanmovo baslanacağı belırtılmemlştir Mısır Saglık Bakanı bu yılın başlarından berı, Radyo ve Televızyon aracılığıyla sigara aleyhıne bır kcmDaiya açmıştır. (aa) Çok Acı Kaybımız Kadıri Post Neşini Merhum Şeyh Ahmet Nıyazi Hozretlen ıle Nesıme Hanımın torunları, merhum eskı muharıp Sabrı bey ve Yegâne hanımın kıziarı, merhum Ferık Tahır Paşa ve Ceşmı Dılber hanımın gelmlerı, Eskı Istanbul Iskân Muduru ve emekh IETT Mudurlerıraen Hayrı Dsrrer'ın 43 senel'K havat arkadaşı ve esı, Nörolok Dr Nıyazi Dertsavar'ın kardeşı And ç Kıvrıkoglu Onel, Tuncoktay ve Baygan ve Gulek aılelerının kuzenleri, Dış Tabıbl Esjn Tarı.ncanin teyzesı. Kuçukşenız'ın cıcıcnnesı, Ayfer Tarımın yengesl çok temız kolplı, tyı insan, Mualla DEMER tedavı edılmekte olduğu Amiral Bırıstol Amerıkon Hastanesınde her turlG tedavı ve ıhtımama rcğmen kurtarılamıyarak ve benl perışan ve kımsesız bırakarak Ailahın rahmetıne kavuşmuştur. Azız naşı 1011.1977 perşembe gunu oğ!e naTiazına muteaKip Teşvıkıye Camıı nden kaldırılarak ebedı istırahatgâhına tevdi edılecektır. EŞİ HAYRI DEMER (Cenoıars 1356 10520) KAYIP ODTÜ şebekemi kaybettım. Hukumsuzdur. Ahmet PEKSOYUJ {Neşo Rek.: ) . 10527 KAYIP ODT0 Şebekemi koybettım. Gecersızdır Zekl KAYMAZ Cumhurıyet. 10522 KAYIP 9865/75 tm rıukumsuzdur. pasapor Dr. Emel YARAR KAYIP 34 EC 233 sayı'ı plakamı kaybettım. Hükumsjzdur. Ûnal UYGUÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog