Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

ıi tr yandan artan rtayat pahalılığı, başın olıp giden fıyatiar. öte yandan \aklaşan yerel seçimler nedeniyle belediyelerle ılgılı tcrtışmalor oldukca yoğunlasti. Hükümet hayat paholılığının nedeninl. yaptığı son zomları bır yana bırakarak CHP'li belediyelerin yeterince fiyat denetimi yopmcmalanna, bu görevlerini kasıth olcraK savsakladıklarına bağlcrken. belediyeler de yetkisizükten yakınıycrlar. Biz bu yazıda, pcha!ılık!a ılişkısi buiunan fiyat denetımınin befediyelerce hangı yasal koşullar ve gerekçeler ıcinde yürütüldüğünü ya da daho doğru bir terimle yürutülemediğini açıklamaya calışccağtz. CÜMUURİ^I 9 KASJM 197Z B OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Belediyeler ve Fiyat Denetimi Doc. Dr. Metin KAZANC! >BF/BYYO ÖĞRETİM ÜYESİ neden olmaktadır. Bu konudo bir noktavı herron baıırtelım kı 1970 yılında yapılon bir arastırmaya gore belediyelerin ozami satış fıyatı ve hangı maddelere azami satış fiyatı verüeceğı konusunda uyguiamaları bırbirinden cok farklıdır (1). Kâr haddi vererek fiyat oluşturma iso ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Belediyeler satıcının kendıne ibraz ettıgi fatura fiyatı uzerine daha önce ulusal düzeyde açıklanmış buiunan betirli bır kâr oranmı kovorak malın sotış fiyatının olusmasıno katkıda Dulunmoktadırlar. Ancak beledıys zabıtası kendısine gösterilen faturo fiyatına ıster istemez Inanmak zorundadır. CünVü zabıta ne faturaları icerik acısından dcneileme yetkisıne sahlptır ne de buna fıiü olanakları elvermektedir. Boyiecs beled,ye L;âr haddi u/gulanan malların fiyatını olusturmamakta. fo l at kentın ıcine gelmiş ve fiyatı daha once boşka kişılerce oluşturulmuş olan fıyat'an onaylamaktadır. Kâr haddi uygulamasında Deledyenın bunun dışında başka bir yetkisi bulunmamoktadır. Yukardaki acıklarralardan cıkan sonuca göre, belediyelerin kentte satılan bır cok madde Cızorıncle fiyat acısından denetim yetkisi bu lunmaktadır. AncaK bu yetkı ıcerikten ycksundur. Denetimin çok sıkı biclmde yapılması du rumunda bile istenılen amaca varılması olanak sızdır. Cunkü belediye cezaları bir yandan be!e dıyeye yabancı olan orgütlerce değiştirilmekte. hafifletılmektedır öte yandan aynı cezalar günümuz koşullan Icinde caydırıcı olma özelliklerinı tümuyle yitlrmişlerdîr Bu yasaya göre aşırı flyatla ma? satan kişi ya da kuruluş belediye tarafından 50 TL. para ce zası ile ceza'andırılır. Ayrıca encumen kararıy le de 3 gunden 15 güns kadar kapaıma cezası uygulanabllir. Ancak kapatma karanna ilgllinin 5 gün icinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Uygulamodan cıkon sonuco göre özellikle büyük kentlerdeki kapatmo kararları mahkeme ye Intikol etmekte mohkemeler de bu cezoyı kaldırmaktadır. Cünkü bir yargıtay ictihad karcrı gereğince mahkemeler ticaret yapan kışınln bireysel olarok bu işten alıkonulrrasına, fakat Işyerinin ocık tutulmasına karar vermektedırler. Bö/lece belediye tarafından alınan ka patma karar:nm ııygulanabilirliği ortadon ka!k maktodır. Mahkeme karorı onay'csa bile dava rm sonuclonma^ı \çm a r adan uzi'n bır sure geo mış olması nedenivle cezadan beklenen sonuc elde edilmemiş olmaktadir. 151 sovılı ve 27 Moyıs Devriminden sonra C'kcrı'nış bir yosa ise belsdiyelere sörde daha cobuk ceza verme vetkisi tanımıştır. Bu yasoya göre beledı/a boşkanlarının yo aa vetkı ve rscekleri göre/ı'erır. ce/a verme yetkisi bulun maktodır. Bu r~a!cnn encümenden geçme 20 runluğj yoktuı ancok verilecek para cezası cok komlk olup 25 lirayı gecsmiyecektir. Bu konudo ilginç olan bir başka yasovı an mck çerekTc!;!edir. 3489 sayılı PozarlıNsız Sa tıs Mecburıyetıne Daır Yasaya göre. perakenae olarak satıs yapılan dükkan ya da mağazalar da sotılon mallar uzerinde bunların ayırıcı özeliıkierıni ve fıyotını be!ırten etiketlenn bulundjrulması zorunludur. Etikette bellrtilenin Cıstünde ya da altında bir fiyatla mal satısı yasak lanrrıştır. Bu yasa T e betediveve vernen T ve ödev malın üzerinda satıcı tarafından belir tilen fiyatın olt'rsda va da üstıinde bir fiyatla ma! satışını önlemek va her malın üstünde etl ket bulundurulmasını sağlamaktır. Fakat fiyatın nasıl oiuştuğunu incelemek va da fatura sormak yetkisi beiediveya tanmmam'ştır. 8e!acfiye zabıtDSinın bu ycscyo göre fiyat artışiarı ile uğraşmcısı kesınlikle or.lenmiştir. 2ab:tanın ba aşamacla konumu ıscde vatandaşlann» du rumundan farklı aeçi'cır Zcbıta valnızca etiketsi? mola rostîcriığı tal'riTc'e 20 Irayı gecme yen ceza yozma yetklsiyle dopatılmıştır. çare?. aşadığimız günlerde Türkiye boylu boyunca rfiâ» mosasına yctırıldı. Çok yasık! IMr uzmanları ekonominin bataK dosyaları üzerinde çalışıyoriar. Soyın N«|ot Eczacıbaşı Ise durumu olanca acıiıgıyıa dile getirlyon cEkcnornsk a.'andcki gö'jntjmuz, tüm sorunianmızdan daha da İ<aran'ı1'tır. Enflasvon afetı her turlu olcüyü aşrrıişt.r. Gslışmemızı tehl.ksye çoturen ve hotta bugunku durur.urnL'ZLin devarnına kuşku djîüren b:r aış odeme scrunu Ha Korşı karsıyay.z. BıtrneK uîere olcn ham madde stcklarının ysnılenmerııeleri sonucu fabrıkaların kapanmaları kacmılmaz oiacak ve buna bağlı olarak işsizlik afstinin onlerme olasılığı gıderak yiurüecekti' > Solcu bir yaıarın sözleri mi bunlor? Hayır. Son zamanlardc Sanoyi Odası sözculeri, Holding koorciinu'ortorl, özet saktörün seçkln temsücüeri; ekonomiK aurumu soptarlarkon sosyalistleri gerlde bırakan bir dil kııllcnıyorlar. Peki, devrimcinin suçu ne? Bugur.ku durumu yıllar öncesinden görmek ml? Y Belediyelerin Yetkisi Beiediyelerin günumuzdeki yaso! konum'nn 1930 yılında çıkan 1580 sayılı yaso tle duzenlenmiştır. Ancck yosanın cıktığı dönemde ulkemızde kücuk aile ışletmecilığinln başat olması, cevreye kapalı ve tarıma dayalı bır uretim düzenırın variığı ve güclu merkezıyetcilık anlayışı beled.ycieri önem'i ışîevlerden voksun bırakmış. Bu yasada beledıyeierin ekonomık yaşar.tıya KOrışmaları yok denecek denli sınırlı tutulmuştur. Ekonomik işlevierle ilgilı girişım ve düzenîemoler merkezi yonetimln tekelinde bırakılmış ve buna ozen gcsterümiştir. Ancak 1580 sayılı Yasa kentsel yasantıdo halkı cok yakından ilgılendiren tüket'rn maddelerinın fiyatlarının denettmini ve kımi maddelerın fıyatlannın saptonmasını beiedıye'ere bırckmıştır. 1580 sayılı Yasa'nın 15. maddesinin 3. fıkrası, otel lokanta. hamom. eğıence yerleri, temizleyici vb. gibı yerlerin ücret tarifelerinın duzenlenmesıni belediyeye vermıştır. Aynı rr.atiöenın ''ı3. fıkrasına gore ıse be:ediye; et. ekmek, oaun ve mangal kömürüne doğrudan doğruya tiyot vermek. oteki gıda ve zoruri ihtiyac maddeleri ıçın azamı sotış fıyatım bslirlemek ve yas msyve ve sebze ic;n kâr hadlerl saptamakia yükumlü kılmrrıştır. Ancak fiyatın doğrudon dofiruyo scptcndığı konulorda belediyeler bu yetkılerini il yonetim kurulları ıle paylaşmak zorundodırlar. urneğin ekmeğın fıyatını yolnız başınc belediye saptayomcz. Merkezi vcneîmın cltjrunu almak zorundadır. Beledıysleriıi ozami sotış fiyatı saptamaları ıse arıiomsız hale gelmiştir. Maliyetlerln ürü nun e'oe edildiğı bölaeye ya da uretilme bıclmine göre cok değiştıği bir ortamda azami sotış fiyatı bir yandan farklı kazanca yo! acmakta, öte yondan do mal dorlığı yo da yokluğuna Sonuç Fiyat deretlm! Vronusjnaa belec'ıy'arın vetki ve sorumlu:ukiannı düzenleyen bu uc yasar>ın öngördüğü cezalor yukar,ccı be't;ctığırriz gib'dır. Bu yasalann dısında boşkaca yasa yoktur. Buniann yetersiz kalan önlemleri karşısm da bsledıyeîerden etkin b.r czr \c,~n<rmo cal'Şması beklerre'c olanaksızdir Nasıl olsun ki, ba iedıys b'r yandan üreîıci değiidir kı Kendisi ucu za uretsın, fatura sorrr.a yetl'.isı yo«tur kı gercek bir denetim yapabılsin. Ûretıci olmavan bır belsd'yecilık anlayışınm sorıucu. belsdiyele rln kent icıne daho önce fiyctı clusorak gelen maliarı seyretmekten başka yapocak bir şeyl bulun mamcktodır. HjkDmet işte ou gercekıerden haoersizmiş cesine be'eaiyelerrien fıvatian der.sticrnesını is tiyor. Hatta yascıl dcvaraklo'i ve oercai e=ebilırliğı olmayan kırnı yetkı.eri beledıveye devret mıs gıbi görunuyor. İs:n cok daho ilçj'ncı, avnı h'jkumet sankı kRrdi carn rnden clnn bos::anla nn yörottiği baiediyelerda hcyat daha ııcuzmuş çibi CHP'li belsdiyeleri suclayıp or.lamsız bevanlarda bulı.'tuyoı Son zarnlarıi vo! aç'ığı pahalılık halkı bir cığ gıbi ezmekte Bunjn nedenının yıilardır bir köşeye itilrniş be'sdiyeler olmadığı apacık. Cön kü belediyeler ne hcvatı ucuz'atıcı önemli eko nomik olanaklara sahıpler ne de denetim gücüne. Asil sucluiar, eTekciler ic;n ulKeyi yasanmaz hale çetrerlrrle; kcr'obcrsccıvı. istıfciyi cezalandi'acak doğru dürüst bir vosadan bile yokpun c ! an bu rfOrenln savunucularıdır. (1) Bedrl NAZUOĞLU, Belediyelerin İktita dl Görevlerl, İcislerl Bokanlığı ic Düzcn Vayınlorı. Ankara. 1970, S. 54. Oış<ı bagımlı kapltaflzm tıkandı Turktye'de; az gellfmi? sermayacihk nefes darlığna duştü. Ne yapmalı? !MF'n:n Tjrkiye icin ongörriuğtı koşuliarı katı blçlmde uyatılamoli; tanm tobcn fıyatlcrı, işci ucretlari, memur moaşları dondurulmali; faiz oroniarı yukseltllmeli; kalkınma hızı duşüruimeli, taoarruf onlemlerl alınmaii; dar boğazı geçinceye dek d!sipline glrmeli... Kim yapacak bu Işleri? 2'nci MC, yüzıine qözüne bulaştırıyor. CHP AP koolisyonundan umut vor; omn SMF'nin onlemlerini tastamam uygulamaya koycn partiler icin secim sandığı seçim sandukasına donuşür. Oyleyse bir askeri rejir» IMP nin onlemlerini demirden disiplin içinde uygulamaya koyamoz mı? Diyelim ki ic ve dış sermcye cevreleri parlamsntonun kapısına kilit asarak bir sıkıyonetim rejimlnl elbirliğiyle tezgâhiadılar. IMF'nin programı harfi harfıne t9Zgâhlandı. Ne olacak? Yıldo en azından 3 milyar dolarlsk dış ödeme açığı nasıl kapanacak? Yuzde 3'e yaklaşan nufus artışı ncsıl durdurulacak? Kaikınma hızı yüzde 6"ya duşürulup yatırımlar kısıtlanacağına göre yıldan yıla büyüyecek işslzler ordusu nasıl doyurulacak? Hangi sıkıyonetim rejiml, kaç yıl dayanır bu gidlşe? Türkiye Güney Amerika mı? Jeopolltik duruma bir bakm hele!.. Yukarda Sovyetler, Bulgaristan; Batı'da Avrupa; Guneyde Arap İsrail curcunas:; Yunanistan cslişkisi de üstune bindl ml; her şey pomuk Ipllâjne bağlanır. Belediye Cezaları Belediyelere ceza yetkisi veren yasalann Içinde en cok uygulonam 1608 sayılı yasadır. Bir Okul Müdürü Evet Anlatıvor OKTAY AKBAL <Ben Malatya Ticaret Llsesi Müdürüyüm. M«zunu olduğum bu oKuida 1969 yılından bsrı Atatürk ilkelerı yasalar ve ydnstmeiikler doğrultusunda cahşmaktayım. Okuluma ideolojik surîuşmc ve kavgaları sokmamok lcin tum gucumle savastım. Yascların ve vicdanın dışına cıkmadım. Butun olanGklanmı, hatta canımı namuslu bir egitim ve oğra'rnı için adadım. 197677 öğretim yılını faşlzmin kol gezdigi Malotya'dc her turlu olcvdan uzak bir bicimde tamamlamayı başardım. Ama gunde on beş saat mesai yaptım, göroY cşkıyla ac ve susi'z kaldım, uykular'mı kacırdım. Vilaysti yönat«nierin ve komondo denen kimselerin cobciarına ragmen namuslu bir okul mudurunun neler boşarabıleceğıni kan:tiadım. Fckat bu oşırı ve yoğun fedckörlığ'n sonunda verem oldum. II Temmuz 1977'den bari tedav! gorüyorum. 3 Ağustcs 1977'den beri tie M. E. Bakanlıgı istanbul Valdebağı Sanatoryumunda yatmaktayım, Mudüriak dönemimde uc kere faşistlerln scidırısına uğrad:m. Sanıkior Malciya Asl.ye Ceza Matıkemesinde yargıicnıyorlcr, Mokcm odamc saldıran uc Ulku Ocakları Yonolim Kurulu uyesi ile olan duruşmam sona erdi. Bağımsız yargı bu saidırganları 11 ay 25'er güne ınahkum etti. 20 Şubot 1S76 da gece okuidan evime dönerksn beş faşlst' In cemir cubukiu ve muştalı saldırısına uğradım. Beyin travmcsındaıı bir oy hostonede yattım. Duruşnıalorımız devam ediyor. Malatya'da Iken eşimle ve yavrulorımla blrllkte caddeye cıkrr.ak bile bir mesele idl. Hele akşamları kendi kendimize sıkıyonetim ilâ.n etmek zorunda kaldık. Cünkü can guvenliğimizi korumakla gorevii kişilerin bir bölumü saldırgcnlarla işbiriiği halinde idi. Belirttiğim gibi 197773 oğretim yılı başında okulumda bulunamadım. Şimdi aldığım haberler cok ilginç ve acı. Ben ayrılırken yerime vekil bıraktığım arkadaşın yerine Ulkü Ocaklarının militanlarıyia yokınlığı olan bir kişiyi atamışlar. Yapılan seçme sınavında okula komandoları doldurmuşlar. Malatya'da faşizmin giremediği tek okulu fşistleştirmek için el ele calışıyorlarmış. Esimi her gun telefonla tehdit edip Malatya'ya döndüğüm gün gebertileceğimi söylüyorlarmış. İlkokul birlnci sınıîo giden iki çocuğumun bile can guvenlikleri yokmuş. İ» te bu sıkıntıiar içinde veremden kurtulmaya çalişıyorum. Tüm bu gerçekleri tcrafsız olduğunu iddia eden ve aelil isteyen İçişleri Bakanına blldirdim. Okulumdakl oiayları geçen yıl öğrencimiz olan Y.K. adlı bir kişl yönetlyormuş. Bu şahıs Ülkü Ocaklarının faal uyelerindendir. Geçen öğretim yılı okul müdürüne saygısızlık, okulda öğretim ve eğitimi aksatma, ideolojik hadise çıkarma suçlarından üst disiplin kurulu kararı ile okuldcn atılmıştı. Bana hakaret sucundan Malatya Asliye Ceza Mahkemesi'nde de tutuklanmıştı. Bu öğrendnin silöh tasıdığı. okulu tek başına karıştıraığı, hakaret suçundan tutuklondığı, okuldakl yönetlciler, M. E. Müdürlüğü ve Valilik tarafındon billnmesine ve durum hakkında vaüliğe gizli kaydı ile zaman zaman yazdığım dört yazıya rağmen, bu şahıs şlmdf Maiotya Atatürk Llsesl'nde oğrenciymiş ve Ticaret Lisesrnde de veli olmuş, her gün okula gelip olay çıkarıyormuş. Okulu yönetenler de saldtrıya uğrayan oğrencllere «dö«ülüyorsanız okula gelmeyin» deyip canilerin okulda kol gezmeslne göz yumuyormuş. Şimdl okuluma ve yuvama çok uzaktayım. Eşim Molatyo'ya dönmememi, aönersem öldürüleceğiml, mesleğimi bırokıp İstanbul'da özel sektörde btr iş bulmamı yalvararak Istiycr. «Sen hastasın, sana hasretiz, ama buraya dönme, saldırganlaro kanat gerüiyor burda» diyor. İşte mllyonlarca huzursuz aileden biri de benim ailem. Her gece dinamlt gürültusü, her gün ölüm endlşesl İle Cumhuriyetin 54. yıldönümünü güya kutluyoruz. Bu koşullar altında dün öğrencisi, bugün müdüru olduğum okula dönemeyeceğlm, şerefü mesleğlmden ayrılıp bir patrono ekonomlk ve mall alanda hizmet etmek zorunda kalacağım. Sllâha karşı güvercln uçuronlar namuslu bir devlet memurunun daha, acı içinde görevinl bıraktığını görecekler. Dün sosyal demokrat bir müdür olan bana, Mehmet Paçacı'ya saldıran faşistler, bugün Ankara Atatürk Llsesi Mudürü ilberal Ahmet Uluçay'a saldırdılar. Bu SS ordulan yarm tüm topluma soldıracaklardır. BHdlğimlz gerçeklerden blrini de ben dlle getirdim. Görev uğruna verem olan, Anodolu liselerlnden birinin müdürunün verem hastaneslnden gönderdiği bu mektubu değerlendireceğlnlzl umar, en derln saygıiarla başorı ve mutluluklar dilerim.» evieiiz YARAŞ GtfZTEPEde! s p y ACI KAYBIMIZ 5 kasım 1977 gecesi derneğimizden ayrılıp evlerine dörmek üzere Emek mahallesi pazar durcğında beklerken, resrri plâkalı bır jipîen cçılan yaylım ateşı sonucu yara'anan 5 arkadaş'mızdan Kuzey Kafkasyolı DereKoy halkından; Üstelik bir sorun daha var: Sağ otoriter rejlm geldikten sonra acaba otduğu de durabillr ml? Zor bir toru bu... Otoriter iktldor, ilk yalpada «sola kayar» desek; h/imser bir yorum yapmış oluruz. «Sağa kayar» desek ne olur? Artık Türkiye'nin sağda gldeceğl yer mi kaldı? Bir yer vor belki... Ulkemizin sanayi sermayesl gumrük duvarları crdında ycsıyor: oksi|en cadırında soluk alıp verlyor. Bir yandan devlete dayanıyor; öte yandan halka pahalıya satıyor. Sağ otoriter rejim daha soğa kayarsa ne yapar? Devletl açık pazara dönüştürüp yenl gelişmeye baslayon Türkiye endüstrisinl Batı kapltallzmlne satar. Ham açık kcpı politikasında neler de neler olmaz. Hoş bir konumda değiüz kuşkusuz; bu görülüyor. Ne var kl Içinde yaşadığimız bozuk düzen değlşmeden iflâston kurtulmak olanaksızdir. Dışa bağımlı kapitollzmle, ya da az gellşmiş sermayecillk modeliyle ne kolkınma olasıdır; ne de sanaylleşme... 1977 TurklyB'slnd» bu gercek elle tutulur bir somutiuk kazanmıştır. Tek kazancımız da bu... TSEY MAHMUT ÖZDEN'i kaybetmiş bulunuyoruz. Özde, halkımızın varlığına, sosyal ve demokratik hak'a rına yoneltilmış bu ve benzerı vahşı sald'rıları şiddet ve nefretle tel'ın eder anısı bizlere önder olacak orkadaşımıza Tanrıdan rahmet aılesı ve halkımıza başsağiığı dılerız. KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERNEGİ ANKARA (Cumhuriyet: 10523) I L AN SOSYAL SiGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖĞRENCiLERE BURS VERiLECSKTiR 1 Sosyal Sıgortaiar Kurumu Genei Müdürlüğü tarafından 1977 1973 oğretım yılı lcmde burslu ogrencüsr OKutturulacoktır. 2 Burs verilecek öğrenim dalicrı ve oğrenci adedl aşağıda belırtitmıştır. OĞRENCJ ÖĞRENİM DALI ADEDI Tıp Dcktoru (Tıp Fakuitesi) Hemşirelık fOrta ve yüksek dereceli okulla'in munhasıran Hemşıreiık bölumü) Ebelık (Orto ve yüksek dereceJi okuliarın rrünhasıran Ebslık boiumıı) Sağhk Memuru (Soğl'k Koisilen) Laboror.t (Sağhk Koieılen) Cocuk Geiışlrrti ve Eğltiml Uzmonı (Hacettepe ve aynı oğrenımı veren dığer Unıversite ve Yüksek Okullar) Fızlkoterapıst (Hacettepe ve aynı ögrenimi veren diğer Ünıversıte ve Yüksek Okullar) Diyet Uzrnanı (Hacettepe ve aynı öğreniml veren diğer Üniversite ve Yüksek Okullar) istattstikcl (Yüksek dereceli okullann İstatistik bölumü) Elektronik Mühendisi (Yüksek dereceli okullann Elektronik Mühendisliği bölümü) Endüstrl Meslek Lisesi a) Elektronik bölümü b> Elektrlk bölümü c) Motor bölümü Yapı Sanat Enstıtüsü Tesisat Bölümö 250 YAPÂS TOPVJ TCCVJ? SANAYÎ A'Ş Sorysl Sigcrtalar rsvînsuplan için Gjztepe'de 63 daireli b:r b!ck irşı edivor. Sigorta.v.n ktsru: kredisir.e kendi b:rikrr.!ş pararız'. da ekieyı.n:» Yapaş m inşaatından bir daire a!abileceks:r.iz. 60 ay vadeü sat:ş koşuluyla sızin olacak oian dairede turn uygar ıhtiyaçlar karşiîar.nıış duruır.da. I4irr.ar ve mühendis'.erden oluşan çağdaş anlay b;r pkibin yonetliği Yapaş'a baş vurducunuzda • şeyı teshis edeceksiniz: Ciddiyet. ı sosune güvenilirlik ve iş bilirl'V. Buyrun gcruşehm. Ya d3 litsyın ayrıntih bılgi gorîdereiım. Jsiediğin yertte ktediğîrv İsfediğin Jibİ, YAYIN YOLUVUA ÖĞRETİM. 25 hsfUda 3600 Tert(300 Ders) " 100 100 50 50 4 unpns TAFAS Topfu Tnnut Samvi A.Ş. YAP1Ş Toplulıfumm bir kımılıjııjıır. Universife'ye Hazırlık İçin 5 25 10 5 UNKAPANI KÜLTUR MERKEZİ v r Vtanıfaturacılar Sitesi 5. Blok Unkapanioİşt. Telefon : 37 50 77 27 38 .33 26 30 49 (llöncılık: 3301İ10500) LUTFEN AYRINTILI BILG! YOLLAYINIZ Adım Mesleğim Adresim İLAN Ankara Üniversitesi Antâlya Tıp Fâkültesi Dekanlığından Fakültemizde aşağıda belirtüen kürsülerde birer Profesör ve bır Docent kadrosu acıktır. K Ü R S Ü L E R : Medikal Biyofojl Medikal Fizik Bıyo Kimya ve Kimya Anatoml Fızyoloji Histoloji ve Embrlyoloıi Isteklılerin bir dilekcelerine ekli bîyografî, yoyın listesl ve eserleri ile birlikte 17 kasım 1877 perşenbe akşamma kadar Ankara, Antaiya Tıp Fakültesi irtibat bürosu Sıhhlye Ankara cdresine başvurmaları ilân olunur. (Basın: 28323/10513) 15 15 10 10 YAPAŞ TOPLU KONUT SANAYI A.Ş. Çınardibi Noter Çıkmazı 17/4 Suadiyelstanbul Tel:55 51 7958 11 75 (Eksen: 57/10502) Adâna fktisadî ve Ticârî ilimler Akademisi Malatya iktisadî ve Ticârî İlimler Yüksek Okulu Dekanlığından Yüksek Okulumuzda mün'hal buiunan kadrolara aşağıda belirtllen disiplinierden sınavlo YEKÛN 649 3 Burslardan Istlfade edebilmek lcin Kurumumu?un Öğrenci Yardım Yönetmelfğinde belirtllen şartforo hafz haiz olmak gerekmektedir. 4 Isteklilerin Kurumumuzun herhangi bir Şubesınden alacakları adov kayıt belgelerini düzenleyerek en gec 31/12/1977 tarihine kadar okullann en yakm Kurum Şuoesine vermeleri zorunlu bulunmaktadır. 5 Daho fazla bilgl aimak lcin Kurumumuzun Şubeierine veya Ankara'da Genel Müdurlük Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilecektir. (Basın: 27957/10504) Asistan Ahnacaktır Adoyların 7334 sayılı kanunun kanun ve yonetmeliklerde belirtilen şartiora haız olması gerekır. İsteklilerin sınavo girmek istediklerl bilim dalını ve yabancı dilıni belirten düekcelerıni bir adet fotoğrafia birlikte 25 ksım 1977 mesai bitimine kadar şahsen ve posta ile Malatya İktisadi ve Ticari İlim'er Yü<sek Okulu Dekan'ığına vermeleri gerekir. Adaylora dil ve bilim sınavlarının yapılacağı tarih adreslerins bi'dirilecektır. DİSİPÜN • Işietme Istanbul Üniversitesi İktisât Fâkültesi Gâzetecilik ve Halkla îlişkiler Enstitüsü Enstifümüzde 1977/1978 o'ers yılında başlayacak olan dort yıllık lısans programına açık buiunan 1Q kişilik kontenjan icin önkayıt suretiyle. m m İLÂN Istanbul 1. Tş Mahkernesinden 1974/960 Dovacı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından davalılar Sadık Yöntem ve orkadaşları aleyhlerine açılan alacak davasının yaplıan acık duruşmalarında: Oavalı Sadık Yöntem Barbaros Bulvarı Darphane duroğı No: 18/7 Beşiktaş adresınde buiunmadığından adına ilânen davetlye tevdi ediidiği. ve duruşmaya gelmediğlnden Gıyap kararı cıkarılmasına karar verılmış olduğundan adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 30/12/1977 günu saat 14.30'da İstanbul 1. İş Mahkemesi duruşmo salonunda bizzat hczır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi davalı Sadık Yöntem'e GIYAP KARARI ilânen tebliğ olunur. (Bosm 8909/10510) Oğrenci Ahnacaktır Adaylann ÜSYM sınavında hic bir yüksek öğretim kurumuno yerisştiriimemiş olmaları ve en az 440 ağırlıklı sosyal puan almış bulunmaları şarttır. İlglliler.n 91011 Kasım 1977 tarihlerinde ÜSYM kartları ıle Enstitu MüdüriüS'imüze başvurarak ön kayıtlarını vaptırrna'arı duyurulur. (Basın: 28278/10494J •* Malatya Ticaret Lisesi Müdürü Sayın Mehmet Paçoct'nın mektubunu okudunuz... Bilmem eklenecek bir şey var mı? Yüzlerce clrkin. utanç verlci olaydan bir tekl. SS ordulan tüm devieti ele geçirmeden, demokraslye, Anayasa'ya, Atatürk devrimlne bağiı yığır.ları uyarıcı bir çığtik daha.. İktisat Muhasebe Maliye İstatistik ve Totbiki Motematlk (Bas.n 28393) 10517
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog