Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Sahlbl: Cumhuriyot Matbaacılık ve Gazeteclllk T A Ş odına NADİR NADİ • Genel Yayın Muduru OKTAY KURTBÖKE • Sorumlu Yazı Iglerl MüdürüBÜLENT OİKMENER • Basan ve Yayan CUMHURİYET Malbaacıiık ve Gaıeteclllk T A Ş. Cafjnloglu. Turkocağı Cad No 39 41 • Posta Kutusu 216 İSTANBUL Telefon : 28 B7 03 • CUMHURİYET BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHUT bDER • BÜROLAR: Ankara Ataturk Bulvarı Yenor Apt Yenlşehır T e l . 17 58 6b 25 57 01 • IZMİR Halıt Zıya Bulvarı No 65, Kal 3 Tel 13 12 30 12 47 09 • ADANA Ataturk Caddesı Uğurlu Pabaı Tel 14550 19731 ABONE OCTCTLBHİ Aykır1 3 • 12 Yurt lct: 90 270 640 1 O80 Yurt Dışı 16b 495 990 1 900 Avrupa, Yakın Doflu 400 A l M rlka. Ofto Amartka G&ney A*ya Içln S00 Uzak Odftu lctn 1300 kuruş uçak ek ucret i alınır. T A K V IM 9 KASIM 1977 Gunes 6 38 Akşarn 16 57 Öğle Iklndl 11.58 14 30 Yatsı Imsak 18 30 4 58 KOLAY CABUK V© RAHAT ÖĞtfENMEK İÇİN İNGİüHE'Yİ •.İVn'te/ıfındıkzade 2 5 1 3 1 5 ÖNSEÇİMLERİN (BoştOrafı 1. Saytada) •ondıklar devrllmış ve bazı oy pusulaları parcalanmıştır San dık Kurulu Başkanı bu ciurumda eeolmın Iptalıne kuıar vererek durumu Genel Merkere ve II Başkanlığına blldırmıştır İZMİT'TE 17 oy farkla önseçlmı kaybeden Beledlye Başkanı Erol Kose. lehlnde gosterl yapan CHP'lllere «Bağımsız adaylığının sozkonusu olmadığını. tum antı demokrotık boskılara karşın CHP'de bır nefer glbl çalışacağını» soylemlştir. Bu arada 1000 kadar CHP'llnın yerel soçımlere bağım$12 olarak katılmak uzere «Halk cı Demokrat Ortak Grubu» actı altında, 15 kışılık bır lıste oluşturmaya calıştıkları bi'dırilmektedır CHP Genel Markezince yapılan açıklamada ıse, Izmlt onseçınılerınde kuşkuya yer bırakmamak Icln. Itlrazlar uzerlne. Merkez IIce Kadın Kollorı Yonetlm Kurulu üyelerınln delege lısteslnden cıkorıldığı blldırllmlştlr BURDUR'DA Merkez llce Başkanı Hüseyin Akbaş. Gonel Merkezın merkez yoklamosı kararını eleştırmlş ve bunun, kendlsıne karçı olan Nadlr Yavuzkan tarafından planlandığını one surmuştur Burdur'da, Beledlye ve ll Genel Mecllslerl uyeliklerl Içın adaylıkları ıse, Ge nel Merkeze karşı olanlarm kazandığı oğrenllmlştlr. KAYSERİ'DE Bazı delegeler Beledıye Meclısl uyellklerı lcın yapılan onsecımda 210 zarfın acılmadığını, 20 rarfın ıse degerlendırılmedıQrnl one surereK Genel Merkeze bosvurmuşlardır ORDU'DA Cumhuriyet muhablrı, II Sek reteri tarafından «Genel Sekretoıln emrl var» gerokçesıyle, onseylm gunu oy verms mahafllne sokulmamıştır Muhablrlmlz Cemil Clğerlm, bu olaydan once verdlfll haberlnde. «CHP örgutu nun nıühendls Közım Turkmen'l destekleme kararı almasının hıı zursuzluk yarottığını» bıldırmlştlr Bu haberln doğruluk derecesl Genel Sekreter Eyuboğlu tarafından llden sorulmuş ancak, kendıslne olumsu/ yanıt verllmıştır Pazar gunku onseclmlorl Türkmen kazanmıştır. • TÎP: «Önseçimler burjuva pârtilerinin emekçi sorunlarını çözemeyeceğini gösterdi» MHP ile flP'nin (Bastorafı 1. Sayfada) sında yer alması uzerıne. MHP Genel Merkezl bugun kamuoyuna bır acıklama yaparak, MHP nın hiç bır partıyı ve bu partlnln odaylarını de^toldomeyeceğlnl. butun Mlerde beçımo katılacagını blldırmiştlr MHP Genel Sak reter Yardımcısı Çarsamçaklı imzasıyla yapılan bu «en GOII» acıklamada, ceşıtlı gazetelerdo ANKA mahreclyle yayınlanan ha ber yalanlanmakta ve MHP'nln tum yurtta yerel secimlere katılacağı, blr başka partınin des teklenmesının de sozkonusu olmadtğı bildlrllmlştır. Dun ANKA muhabırinın sorularını cevaplayan blr MHP yetkllisı ise. blrcok llde AP adaylarının destekleneceğl yolundaki oncekı demeçlerln gerçek olduğunu, ancak orqutten gelen tepkl (rzerlne bundon vazgeclldl ğlnl söylemıştır MHP'II yÖneticl, partis.nln Istanbul'dan sonra Ankara ve Izmlr'do de aday gosterme r.urumuncla olduğunu beliıtmib, Izmır odayının MHP bolge Mufettışi Necdet Ipekoğlu olduğunu. Ankara adayının ıse muhtemelen il Başkanı Muhlls Şensoz olacağını sozlerıne eklemlştır. ERTAN KARŞI öte yandcn, AP'nın Izrrır Beledlye Başkan adayı Şınasi Eıtan. verel seçımlerdo Izmır'da AP MHP Işblrllğlnin blr «kandırmaca» olduğunu bellrtmiş, MHP'nın 1977 secimlerindekı 1500 oyuna quvenmedığıni bellrt mıştır. Ertan, gazetemızln Izmlr burosunu zlyareiınde şunları soylomlştır: t600 bln oyu alan blr kentte 1500 oyun ne etklsl olur? Bu ışblrllğl yalnızca. yuzor aezeı oyları alabllmek ıcln blr kandırma cadır. Ben. bu 1500 oya fazla gu venmediğimı soyleyebilırlm.» TRABZON'DA AP ÖRGÜTÜ KARIŞTI Trabzon'da, AP'nln eskl CHP II Beledlye Başkanlarından Suat Oyman'ı aday olarak saptaması, tepkllerl genişletmektodlr. 1960 oncesl Trabzon'da Be^ lediye Başkanlıgı ve mllletveklllığı yapnıış bulunan Haluk Culha, Demlrel'e blr telgraf ceke' rek. partısinden istıfa ettlğınl açıklamıştır. Pazar gunku seclmde Oyman karşısında başarılı olamayan Haluk Culha, başkanlığa adaylığını bu kez bağımsız olarak koymuştur. Çulho. Demlrel'e cektlğl telgralta «1946 rnodell açık oy kapalı tasnlf so nucu Ithal malı adayın revacta olduğu blr partı Içlnde daha tazla kalmamın munıkun olaına yacağı mülahazasıyla karşılıksız emek verdıgim partlnizden istlfa edıyorum» demektedır. AP'nln dığer başarısız başkan odaylarından irfan Egemen da. «Trabzon'da AP ıle CHP Beledlye Başkanlığı'nda yarışmayacaklar, oskl CHP ıle yenl CHP li Beledlye Başkanları mucadele edeceklerdlr» demıştır. TSVP, düşünce suçunu protesto amacıyla Tektaş Ağaoğlu'nu aday gösterdiğini açıkladı. Bakanhkça (Baştaratı 1. Sayfada) rının yasaklaııdıfjı, aksırıa hareket edenlerin saptanınası hallnde llgilı fırmaya bır daha dovız tahsısl yapılmayacağı ve satışı yapılan arabalara plaka verılme yeceğl de blldırllmlştlr. Sanayi ve Teknoloil Bakanlığının yerlı arabalar icln belırledlğl yenl fiyatlar şoyledlı(Perakende) 116 300 TL. Renault (TU : 127 650 TL. Renault (TS) • 123 650 TL Renault (STW): 125 000 TL Murat (131): (Toptan) 94 000 TL Anadol Anadol |SW 1600) 97 000 TL. Acıklamada bu fiyatların ozamı oldugu da belırtllmektedlr. . (Boştoratt 1. sayfada) dır rtof eidı » dodıkleri oğrenllmıştır MSP temsllclaınln ise, «ha aykırıdır Bu nasıl çozulecektır? Yok. eger cozumu blzıııı «jışı yır siz Kendı kendinıze denedınız Bızır.le blr anlaşmaya mızda arıyorlarsa, blz AP'nın gırmedırılz Eysr aniaşmak Istıhukmu altında bır partl değiiız, yorjunız nınsaya otururu7 » r.oANKARA, (Cumhuriyet Burosu) uydu değıllz Meclis BaşKonlığı vabını verdığı boürtllmekledır konusu lıukıınıet progıamı ve Turklye Işveren Sundıkalorı MSP mn bu goruşune AP'nin, Konfedeıasyonu Yonetım Kurulu pıotokolunde de yoktıır Blz bu «;ız konıısyon başkanlıkları isBaşkan Vekıll Relik Baydur dun konuda AP'ye bağlı değllız Bıtıyor musunuz. istomıyor musuverdığı demecte. «Asgarl ücret zlm dışımızdaki cozum ıçın bız 9 tesbılı konusunda yasa hukum burada fjozlemcl oluruz Ikı bu nuz » karşılıâını verdıfli ögrenilmıştır MSP temsllcisı Iee buna, lerine gore seçılmlş ve dogru yuk partı anlaşır, başkan secer flöruşud a i dogruya karar yotkıslne sa Ancak bır gerçek vardır kl. AP «bu bır arkadaşımızın hıp bır komısyon adına Sayın bu konuda karar sahıbı bır par dur Iktldar partılerınden başkon AP'den başkan secll secllmesı Içın denemelere, turÇalışma Bakanının goruş beyan tı değıldır c etrnesl, son derece sakıncalı ve me ı ıcın ya CHP'nln evet de lura devam edelıiıi nıl, etmelegayrl cıddi blr dovranıştın de mesı gerekir. veyo oturulıır. Ik yuiım r n l . edeceksek gelıniz oturalıın » şeklınde cevap vermlştlr Baydur şunları soylemış tıdar partılerı olarak blr onloşnııştır Bu arada, MHP tamsılcımaya varılır CHP'nln durumu tır. ıse boyle değlldlr. CHP. MHP Î,I »10 aday öaptayolım. öu 10 «Sodece asgari ucret komısoday tLrlarda elemeye tabi tuile bır aroya gelır, başkan &Rçeyonunu toplama yetklsl mevcut rok .ayı bulunur CHP MSP ılo tulsun Yuzde 20'den az ov alaıı olan Bakanın. kondino gore asanlaşabılır gerekli yeterlı sayı elensın Boylece socllecek odagnrı ucretln mlktarını da bsllrtbulunur CHP AP Ile de anlaşa ya yakiaşılsın » onerislnl getlrmoaı, doğru qörülemaz Sayın mlştlr Ancak dlger partı grup bılır Gone yeterlı sayı bulunur Bakan rakam acıklamasını yabaşkanvekıllerl gl/li oylamada Donıek kı, CHP evet demeden parken kıır ayorlamosını «enfbo/le bağlayıcı bir önorlnın uybu ış olmaz. AP evet demoden Insyon» olarak nltolemokte, huculaınaya konulamayacaö' 0 ° ' Ise bu ış olur...» kıımct lcınde de blr celışkı yaruşunu bellrfnl>5İerdlr. ralmaktadır MHP Hukumet sorurnluluAslında ulkemızde asgarl uc ğumuz vardır Ancak bız aday ret lespıtlnden once. butun Batı göstermeyız. Rotasyona da gıro ulkelerınde yapıldığı gıbı, genel rneyı/ Bu kontınun blr an once bır ucret polltıka&ının formule ço^umunu ıstlyoruz» edılerek uygulamayo konulması Bu goruşler bellı olduktan Istanbul Haber ServlM Turlazımdır Boyle bır polıtlka ıle sonra AP Grup Başkanvekılle(Baştarofı 1. Sayfada) kıye Işçı Partısı Başkanlık Kuruucret ortışlarının ekonomımızderının MSP temsllcısı HabaT Akhedeflere yonellk olacagınu bu lu uyesı Yavıu Unnl, rlun verdıtjı ki nelışmelere paralel kılınması sav'a. «Iktldar partılerınden sohodeflere varmada hangı yonyazıh demecle, yerel yonetımler Cllsın üıyorsLnuz ama, beş ay lomlenn belırleneceglne» ılışkın ıçın Işçı ve emekçılerın onunde. ve gercek odeme gucune uydurulması mümkun olacaktır Aynı hıcblr onerl hazırlanıamıştır. Bu buyuk oyunların oynandığını o nedenie, plânı yapmakla gorevne surmuştur. TİP Basm Buro zamanda ucret artı^ları produkdayandırılacaII Devlet Plânlama Teşkllatı'ndo sundan yapılan aoıklomayo go tıvıte artışlarına ğınc'an, ucret fıyat yarışı onlobu yonc'e bır calışma gorçekleşre Unal ozetle şoylo demlştır. necek ve netıcede bızrat Işciletııılememıştır Aynı bıcımde. dor «8ur|uvazınln cıkarlarına doku (Baştarafı 1. Sayfada) rımlzın tıyat artıslanndan zaıar duncj plonın bırınci dllimınioluş nan kucuk blr adım atanlar daDİĞER OLAYLAR pornıomelerı sağlanacaktır. luran 1973 yılı programına ılışhl lıstelere alınmıyor Bu amaçla ADIYAMAN'da oııcekı gun ko kın de horhangi bır calışma yuBu vola gıdılmeden asgarl ucher turden burıuva partilerl &afmarıdoların yol actıkları olaylar rutulmemlştır ret komlsyonunurı toplantıya larını yenlden duzeıılıyorlar la ilgılı olarak gozaitına olınan DPT'nın. ceşıtlı zamanlarda, Demokrası nutku atanlar ken cağrılmn'ji yanında, Sayın Co41 kışıdon 7'sı dun tutuklanmışlışmn Bakanının dun tertıpledlğl duıurnu Iklnci Cephe Hükumetıdı ıclerınde dahı demokratık ola tır baeın toplantısında yenı tesbıt nu yGnsıtmcsına lagmen, lıu'<umıyorlar. Çunku eganıen sınıflar MERSİN Endustrl Lısesınde mctton lncbır topkl yo da enıır merkezı siyasl Iktio'arın yanında edllecek gunluk asgarı iieretln dun 6abatı 100 kadar oğrencı ça 100 liradan ve dolayısıyla aylık galıfernlştır Plânın zomaniıiıla yerel yonetimlerı de kullanorak tışmış, bozı ogrencıleı çeşıtlı yctışmemesl keslnllk kazan'noa. somürulerlnl yoğunlaştırıyorlar, asgarl ucretln 3 bln liradan aşağı olamayocağı şekllnde blr be yerlerınden yaralanmışlardır Po ı^ıncı Cephe Hukumetl plunla ılcıkarlarını gellçtırıyorlar !ls 5 oğrencıyı gozaitına almışqlll yasayı çlğnemekle karşı kor Ön seçlmlerde oynanan son o yanda bulunarok acıkca rakam tır bellrtmesl, fevkalâde sakıncalı şıya knlmıştır yunlar blr defa daha oosterdl ADANA da kurulu Bost.a fcıL>ve lıatalı blr tutum olmuştur. YENI FORMÜL kl, burıuva partılorı elıyle Işçı ve rlkasında, MISK'lı Işçllerın kenBu durumda Ikıncl Cephe Hüemekcllerln sorunları cozülemez dılerlndon olmayan işçılere salkuınetı meclialere yenl bır yasa Bu partıler Işcı ve emekçllerın ya dırılarını arttırdıkları, 3 ışçınin ta^orısı gondermeye karar verşamını lyileştlrebılmek lcın en muşta, zıncır ve sopalarla domıştır Ha7irlanan tasarıya qoıe, kucuk blr adım dahı atamaz» vulerek yaralandığı bıldlnlmıştır. hukumet «Ucuncu beş yıliık plân • tZMİR'ın Karnbağlar spmtlnde corcevcsı ıcın, bu plânın model bır kahveyl basan komandolar, ve hedeflerlne dayanarok blr Karabağlar Halkla Dayanısrna yıliık gecış plânı» lcm mftclmler Oerneğı uyesı Mustafa Rıze'yl den yetkı istemektedır. agır yaralamışlaıdır Anılan ta^arı, 1978 programı ANKARA'cla Otelcılık Okulu ılo dorduncu boş yıliık plân içın öğrenclleri. blr mesclt acılmasıyetkı istemeyl kapsamına almak ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) nı Isteyerek direnışe başlomışlartrıdır Tosarı MflCİIslerd^B onayIrah Şahı Pehlevı'nın eşl Şah dır landıqı Ve fcssataçtigr iokdırd» ır)er • Emek Mahallesınde GgzeBanu Pohlevı dun Bruksel'e o vj;8 yırr^üecış yıiı» olacak v^, tecılık ve Halklo llışkıler Yııksek ken, Ankara'ya ugramış ve ogle 1963 yılından berı uygulanmakOkulunda dun sabah çıkan çayemeğlnl Cumhurbaşkanı Fahrl ta olan «Plönlı donema» b'r yıl tışmada, ögrencı Mustafa Cıtak Koruturk'un eşi Emel Koruturk'ara vsrllecektlr. Dorduncu plân İstanbut Haber Servlsl Türyaralanmıştır un konugu olarak Çankaya'da lfc.o 1979 yılında yurürlüğe gıreklye Sosyallst İşcı Partısl Genel • ODTU ogrencı temsılcıllgı cektır yemlştlr Sekreteri Yalçın Yusufoglu. Isyayınladığı bildınde universitenın ÇERCEVE KARARNAME tanbul Belediye Başkanı adayı Turkıye'yl ziyaretl «dlplomapcılmasının faşlzme karşı sağolarak Tektaş Ağaoğlu'nu gös tlk jest» olarak yorumlanan Şah Yetki Istenmesınln dtŞ'nda. lanan blr zafer olduğu, blr takım tormelerlnin gercek nedeninin In ikıncı Cephe Hukumetl bu aıaBanu. Cumhurbaşkanı Koruturk cevralerin bundan rahatsızlandı da bır ds «Çerceve &anlann goruşlerınden oturu hap tarafından da kabul edılmiştır kararnase konmalarmı protesto etmek me» hazırlığı ıcındedır. Krtama Çankaya koşkundekı öğle ye ğı kaydedıirnlstlr. olduğunu acıklamıştır. TSİP'den İSTANBUL Unlversitesı Cerrah mede «Dorduncu plânın ^tratemeğlnden sonra Şah Banu Peh yapılan yazılı acıklamaya gore paşa Tıp Fakulteslnde oğrencılioi» ele alınacak v« DPT /e bu levı ve beraberındekller hellkop Yusufoğlu ozetle şoylo demıştlr: ler arasında meydana gelen gercKal! ınma stratejisn cercovesl terle Esenboğa Havaalanına gıt gın hava ve derslorın engellenıclnde yenl blr plân hazırlanma«Partlmlz Merkez Yurutme Kumış, oradan da ucakla Bruksel'mek ıstemesl uzerlne Yonetim sı yonunde direktif verllecsktır. rulu uyesl yazar Tektaş Ağaoğlu e hareket etmlşlerdlr. Kurulu oğrenlme blr hafta ara şu ando Toptaşı Cezaevınde buo vermıştır lunmaktadır. Gercek Gazetesl'nde yayınlanan blr yazı nadenlyle Askerı Mahkeme tarafından yar(Baştarafı 1. Sayfada) gılnnmtş ve blr yıl hapse, altı ay (Baştarafı 1. Soyfada) surgune mahkum edılmıştlr. Ce glren lllerın sayısı 9'dan 21'e cı Kıbns'a ılişkın GOvenllk Konseyı zası ocak 1978'de sono erecekkarılmıştır kararlanna saygı duyulmaaını (Baştarafı 1. sayfada) tır Adana, Ankara. Bursa. lcel, ongormektedır. Baykora. «Bu partı llderlerının Istanbul. lzmlr, Kocaelı, Konya Tektaş Ağaoğlu'nu Istanbul Be Genel Kurul çalışmaları surer ve yetklll kurullarının, konuya lediye Başkanı adayı olarak gös ve Samsun ıllerlne ek olarok, ken Ozel Slyasol KomiSyondo eğllmelerlnı bekledıklerlnı» soy termemlzln esas nedonl duşünce Antalya, Aydın, Balıkeslr, DenızKıbrıs Rum toplumu adına soz lemışttr. II, Eskışehlr, Gazıantep, Kaysehurriyetlnl alabıldlğıne kısıtlayan alan Tasos Papadopulos, 18 Genol göruşmeyl hükumet adı antı demokratlk kanunları ve rl, Manısa. Sakarya, Trabzon ve sayfalık konuşmasının büyuk na Tlcaret Bakanı Agâh Oktay uygulamalorı protesto etmektlr. Zonguldak llleri de bırincı gruba bır bolumundo kayıp Rumlar ko Guner ıle Gumruk ve Tekel Ba Öte yandan CHP içındo en saQ alınmış ve burada uzlaşma konusuna yer vermış ve Kıbns'ta kanı Gun Sazak Izlemişlerdır. eâlllml temall eden blr kışlnln on kayıp klşılerın aranmaaını Bcğmleyonları kurulmuştur 21 lldekl Ayrıca, Maliye Bakanı Cıhat seçımi kazanması Istanbulluların lamak amacıyla, tarafsız blr komısyonların uzlaşabilecekleBilgehan Ile Gençllk ve Spor tepklsme yol acmıştır. Bu durum devletin başkanlığında Kıbrıelı rl vergı sınırı 300 bın liradan 1 Bakanı All Şevkl Erek de göruş da CHP'den daha lleri slyasi efll Turk ve Rumlardan oluşacak blr mılyon liraya, ceza sınırı da 900 melerde bulunmuşlardır llmlere sahlp onblnlerce Istankomıtenin kurulması icln cagrıbln liradan 3 mllyon liroya yukAP Grubu adına soz alan AP bullunun duştıncelerıne uygun seltilmiştlr. Bu ıller dışında ka Zonguldak Senatoru Ahmet De da bulunmuştur. bir Beledlye Başkanı adayının lan Mlerde de vergl uzlaşma yet Genel Kurulun dunkü oturumlryuce de, «Bu takrlrln verılpartımızce gosterllmesl son de kısi 120 bın liradan 500 bın lıra munda soz alan Turklye'nln Bırmesinı 14 kıymetlı CHP li orkarece yerlnde olmuştur..» ya, cezalardaki uzlaşmn yetklsı daşımızın takrlr vermelerıni olum leşmlş Milletler Oalml Temsllcıde 360 bın liradan 500 bln liraya sı ilter Turkmen, oncekı gun lu karşılıyoruz. Ben hukumetln Cikarılmıştır. Rum Dışışlerı Bakanının yaptığı başarılı bır hukümet olduğu ıdkonuşnıayı yonıtlayarak, Rum ta dıasını yapmıyorum Yalnız ele;?Bakanlık ilgllllerl alınan karafını BM kıılıslerıne sığınıp top rarlarla bundan boyle vergl, re tırl yapılırken blrblrimlzl kırma(Baştarafı 1. sayfada) lumlararası goruşmelerden kacdan ıncltmeden eleştlrelım. Tursım ve harclarla bunlara ılışkın lerln atoma işlemlermı durdurmaklu suclamıştır. kiye, gelı^mekto olon bır ulkodır oezalarda uzlaşma sağlanabileduğu belırtilmlştır. Her gelışon ulke gıbı sorunların ceğını belirtmışlerdlr. Turkmen, Genel Kurulun KıbAnkora Tablp Odası ayrıca b'r anda ortadan kalkmabi muınrıs sorunıına yapacağı en buyuk Erdal Atabek'ln surülmeslne ılışkun degıldlr » demiştir. I atkının Genel Sekreterın cabakln olarak şu acıklamayı yapmış larını kuvvetlendirmek olacağıtır: nı da belirtmıştır. «T.T B Merkez Konseyl Baş(Baştarafı 1. Sayfada) Ote ynnrlon Kıbrıs Turk Fedekanı Or. Erdal Atabek uzerınde Bundan 50 yıl once bansure ıh re Devletı Temsllcısl Vedat Ceyapılan uygulama 2. MC'nln yontlyac vardı. Ancak zaman ılerle lık, Kıbrıs Rum yonetlmının şutemlerı konusunda belırgın bır (Baştarafı 1. Sayfada) dıkce buna Ihtlyac kalmomışbat ayındn yapılocak seclmlerornektlr. Türk Heklmlerl tarlh altında bulunduruldukları sure tır» demiştir. rlen sonra lulumunu değıştlrmeboyunca llerıcı guclerden yana ıcındü kendılerıne ışkence yapıl Slnema emekçıleıı bu orada rlıgı takdlrde Turk toplumunun olmuş ve eylem ıcerlslnde godığını soylomişlerdlr. Sanıklar Turk Hukuk Kurumu Başkonı adada tek taraflı bağımsızlık llâ revlerınl yeterlnce yapmışlardır. ayrıca, polıste ıfadelerının zorla ve CHP mılletvekılı Muarnmer nındnn baska caresı olmodıgını Bu nedenle de halkımız uzerınımzalatıldığını da ilerı surmuşler Aksoy ıle de goruşmuşlerdır soylemıştır de belırgın etklnllklon ve saydır Öte yandan, sanatcıların ean qınlıkları vardır. Halkın ozlemleNew York'ta bulunan Celtk Duruşma dığer sanıkların sorsur tuzuğunun uyqulamcsımn rını dıle getlrmekten uzak Iktıdar yabancı basına verdığı demecgulannın yapılabilmesl tçtn baş durdurulması ve ıptalı cın Da lar halktan yana guclerı susturte Genpl Kurul'da Kıbrıs'ın Rum ka bır gune ertelenmıştır Ote nıştay'a başvuracaklaıı ogrenılnıanın yollarını aramaktodırlar. D.sışlerı Bakanının yaptığı koyandan. 37 sanık hakkında gomıştır. Bu arada sansur tu 7 uBu arayış lcerlsınde Türk Tanuşmayı eloştlrmlş ve Turklerrevlı memurları oldurmeye teş'b gu'ne gore «fılmlerın VP fllm biplerlnln merkez organı başkanı den azınlık dıye sozetmenln Kıbbus ettıklerı iddıasıyla acılan dabenaryolarınm denetlenmesı hak da susturulmak ve sindırılmek rib Cııınhurıyetınln kuruluş pren vaya onumuzdokı gunlerde Kakında» yonetmelık dunku reiinı Istenmektedır. Ancak Türk Tasıplerıre aykırı olduğunu belirtdıkoy Ağır Ceza Mahkemesinde gazetede yayınlayarak yururlublplerı yasal ve demokratlk tüm mıstır. bakılacağı bıldirılmiştır ge girmıştır. olanaklarını kullanorak bu gırıKTFD Başkanı Rauf Denktaş, şımleri orgut olarak boşa cıkaIse oncekı gun Turk ve Rum » • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • racaktır.» topkımlarına Genel Kurulda eşıt •soz hakkı verılmesını ongoren İZMIR TABİP ODASI tasarının reddedilmesi ıle ilgıll Izmir Tabıp Odası Başkanı olarak Lefkoşe'de yaptıgı acıkProf. Or. Volı Lok dun Cumhur197778 MEVSIMİ UYEUK KAYIIL4RI BAŞLAMIŞTIR lamada, «Gecen yıl uc olumlu başkanı Fahrl Korutürk'e cektıoy almıştık Bu yıl 11 olumlu oy ğl telgrafta Türk Tablpler BırlıS. S. C. B. BULGAR POLONYA ALMAN • aldık cekıınser kalan oylar ara(jı Başkanı Dr. Erdal Atabek'ın FRANSIZ PORTEKİZ SINEMA HAFTALARI aında hıc şuphe yok kl, Kıbrıs Kastamonu'ya Rurulmesıni kımeselesının do olduğunu anlaAdres Sıraselviler Cad 87. TAKSİM namış, tum hekımlerin calışma v ı n buyuk bır coğunluk vordır» 49 87 43 TEL: fluveıicesıne kavuşturulması idemlştır. Cin aracılıgını Istemıştir, Işverenler, asgâri ücret konusunda açıklama yapan Bakanı eleştirdi Meclis Başkanı Tekel'i MHP'lilestirmek amacıyla Başbakanhk genelgesine de uyulmuyor GÖZLEM (Baştarafı 1 Sayfada) Beyaz perdeye, toplumsal gcrçekler yansıtılırsa, bu ldeolo|lk olur, aynı beyaz perdeye, bu gerçekltrl örtbas etmek Icln blnbır kaba goruntu golgesl duşurulurse, bu ldeolo|lk olmaz, mılllyetcllik olur, «Mılli Sinenia» olur.. Smema enıakçllon bu sczlere hiç oldırmadan Istanbul'don Ankara'ya kadaı, halka şcınu haykırdılar Slıin dcrtlerlplzı dlie gettrmek Icln yollara duftük Fllm sancuru, temclde toplumsal gcrçeklenn beyaz perdeye yansıtılmasını cngeüemok Içln başvurulan demokrasl dışı blr onlemdir Sansur, dcmokraslnln özuyle, anlomıylo, amocıyla bağdaşmaz Bizlm Anayaea sıstomlmiz, habeıleşme ve duşunce ozgurluklerlnl temol guvoncelerden sayar. Fllm ozgurluğü, duşunce vo haborleşmo ozaurlugunun bayaz perdeye yansımış blçlmldlr Bu nedenle fllm ozgurluftu sodece «sanat ozgurluğu» kapsamı ıçlnde duşunulomez Ouşuıice uıgurluöu Royut bıı kavram dcylldir Duşunce ozgurluğu, basm oıgurlugunu, soz ozgurlugunu, fılm vo lıaberleşma ozgurluklerinln hepalnl birnen kapsar . Duşun ve sanat yaşcmımız Içın bu dinli onpmı olan film oıgurluğu, 1934 tcırlhll «Polls Vazife ve Selchlyot Kanunu»nun 6'ncı ıv.atideslne dayanıiarak kısıtlonmaktadır. Sansurle llgill tuzjk. bu maddeye dayanıiarak çıkarılmışttr. 1934 tarlhll bu yasa hukmu değiştırılmcden, sansur Ile İlgıll yasaklayıcı onlemlorin ortadan kaldırılmasına olanak yoktıır . Bunun Icln de ikl yol vardır Yollardon birlnclsl, bugunku MC ortaklıgının yerlnl CHP hukumetlne bırakmasıdır Ozgurlukcu blr hukumet gelmeden sansurun kalknıası. koldırılması blr duş olmaktan oteye gldemez Yollardan Ikıncısı, film sansurune olanak sağlayan «Polis Vazife ve Selahiyet Kanumınnun 8'ncı maddeslnl Anayasa Mahkcnıeslne gondermektlr Gerçl, Anayasa Mahkemesl 1363 yılında, bu maddenln Anayasa'ya ters duşmedlgl sonuctına varmışsa da, konunun yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gonderllmosinde hlcblr yasal engel bulunmamaktadır Slnema emekçlleri, geç de olsa, sansur konusunda aeslerinl yuksellmlşlerdir Onları destekleme blr llerlclllk borcudur Bir yılhk Atatürk Farah Pehlevi. Belçika'ya giderken Ankara'da bir sure kaldı Tekel Genel Muduru Esat Guç han m, Orgutu MHP'llleştırmek ıcın Başbakanlık genelgeblne ve Basin llan Kurumu yasasına ay kın ışlemlerde bulunduğu one sumlmektedlr Cumruk ve Tekel Bakanı MHP' lı Cun Sazak tarafından goreve {jetirllsn ancak yasal yonden hızmet suresının yeteısızliüı nc denlyle Takel Genel Mudurluğu ne atanmasının mumkun olmarlifjı ve «Fu/ull şagil» durumuııda bulundugu ilerı surulen Esat Guchan, Tekel ı MHP'lilestirmek lcın bu kez de «memur* adı altında komando almak uzere Per sonel MiıdurlüğUne tallmat vermıştır Oy8a, Başbakanlıgın 1977/9 sayılı genelgosınde «Buyuk zorunluluk olmodıkca boş kadrolara açıktan atama yapılmayocaflı ve yeniden soileşmeli personel ve ı&çı alınmayacaöı» blldırllmektedir Guchan'ın ayrıca örgute alınacak memur sınavlarının tatll gunu olan cumarteeı ve pazar gunlerinde yapılması konusunda talımat verdığı ve bunu sağlamak ıçın de Ozluk Işlorı Mudur Vekıllığıne getırılen MHP'lı Rustem Dırıcan imzasıyla Levazım Şube Mudurlugune gonderl'en 27 10 1977 tarlh ve 1436 sayılı ya zı ilo Hgılı ılanın sagcı gazetelerde çıkmasım ntedığl bğrenllmlştlr. • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • Genel Mudurun sınavların tntıl gunune alınma".ını Istenıebln dekl amacın, Genel Mudurluğun boş olmasından yararlnnarak MHP'lilere sınavı kazandırmak olduğu İlerı 8urulmuştur. Sadece MHP yanlıtarına duyu rulma amacını taşıdığı one surulen memur sınavına alt Ilanın levazım şubesınde Basm llan Kurumu'na yayınlanması Istenllen gozetelsrın adları ıle bırlıkte. gonderlldığı bıldırılmıştlr. Rulpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonîm Şirketi Murakıplığından • Yumurtanm 350 kuruşa satılacağı öne sürülüyor i||onbul Haber Sor»ısı • » » Yu rnürtd* flyatları bır i'ofta ıçinde "yuz kuruş artış gosieıeıek 250 kuruş olmuştur Plyasa cevrelerı, artışın. mevsımsel ve hastalık nedenlerı kadar, aracılar tarafından depolarda stoklanmasın dan da ıleri geldığlni soylemlşlerdır. Aynı cevrelere göre yumurta fıyatları onumuzdekı gunlerde 350 kuruşa ulaşacaktır 1976 yılından bu yana flyat artışından en az etkılanen yumurta son bır ay ıcinde olağanııstu artış gostermlştır Ekım ayı başında perakende satış flyatı 160 kuruş olan yumurta, daha sonra duzenlı aralıklarla artmaya başlamıştır Son olarak yumurta Istanbul piyasasında 250 kuruştan satılmıştır Bu arada istanbul Tlcaret Oda sı Yumurta Meslek Komıtesl Başkanı Vell Gungdr kllosu 35 Mradan satılan yumurtanm pahalı olarak nltelendirilemlyecefllPI soylemıştlr Sıcıl No 145800/93326 Rulpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonlm Şırketlnın Murakıplıkça Turk Tlcaret Kanununun 353/8. 355 ve 3b6'ncı maddelerl gereğlnce olağanustu Umumı Heyet Toplantısı aşağıdakı (jundem konularını goruşmek uzere 6 aralık 1977 de saat 14 de Istanbul Tuksım Intercontinental C Blok kat 1'de Silkar Holding Anonım Şırketinln toplantı salonunda yapılacaktır. Hıssedarların veya <tomsllcllerınin sozu edtlen gun v<l saatte toplantıya katılobılmelerl lcin sahıp oldukları ilmu haber veya belgelerinl toplantı gununden en az bır gun evvel şırket rnerkezıne tevdı odorek gırlş kartı almaları geıekmektedır Umumi Heyet toplantısına temsılcı marıfetlyle Iştlrak edecek hlssedarlann ekte gosterllen orneğe uygun blr b«lge tanzlm ve gırış kartı alma taleblyle bırltkte ıbraz etmelerı gerekmektedır GÜNDEM1 Başkanlık Dıvanının 6eçımı suretıyle kurulması. ? Idare Heyetınln çalışmaları hakkında genel goruşme acılması, 3 Mevcut Idare Heyetine ışten el cektirllmesl, 4 Olağan Umumı Heyet toplantı&ına kadar yenl Idare Heyetı secılmesl. 5 Turk Ticaret Kanununun 334 ve 335'ncl maddelerındeki yasaklayıcı hukumlerlnin secüecek yenl Idare Meclısl Azalarına uygulanmamasına karar verilmesı. 6 Dılekler SELAHİYETNAME ÖRNEĞİ: Rulpar Otomotiv Sanayi ve Tlcaret A Ş. Yönetlm Kurulu Başkanlığına. Rulpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A Ş 'nın 6.12.1977 gunu saat 14'de Istanbul Takslm İntercontinental C. Blok kat, 1'de Silkar Holding A Ş.'nln toplantı salonunda yapılacak olağanustu Umumi Heyet Toplantısında bulunamıyacağımdan benı temslle namıma rey vermeye, gerekli kâğıtları Imzalamaya Bay vekll tayln ettlm llmuhober Adet Tutarı Vekıl tayln eden Maliye Senato'da Kıbns'ta Yakalanan 9 kişilik bir şebekenin 4 kişiyi öldürdüğü saptândı Istanbul Haber Servlsl Bun dan blr sure önce sılâhları ile yakalanarak gozaitına alınan 9 kışılık soygun ve cınayet şebekesınin soruşturması sonuçlandırılmıştır. Gırdlklerı yerlerde ken dılerine polls susu veren eanıkların dört klçlyl öldurdukleri 35 klşlyl de soydukları, ayrıca bu ^soygunlar sırosında İkl vatandaşı da yaraladıkları saptanmıştır. öte yandan ylne daha oncekl bir operasyon sırasında yakalanan Faik Taş'ın, kıralık katll olduğu, istanbul'da blr kışiyı oldürmek Icln kiralandığı belırlen mlştlr. Sanığın otomoblllnın bagaıında blr otomatlk sllâh, doıt tabanca. cok sayıda merml ve dort maske bulunmuştu. 6 KİŞI ÇALDIKLARI TAŞITI PARÇALARKEN YAKALANDI Belgrad Ormanlarında 6 kışl caldıkları Murat marka otomoblll porcalarken landarmalarca yakalanmışlardır Sanıkların daha once de ceşıtll soygun olaylarına karıştıkları bıldlrilmiştır » • » • • » » » • • • » • • » • • • » • • • • • • • • • • • • • • » » • » » • • • • » (ERAJANS 544 10519» Erdal fltabek'in DUYURU E. Ü. Güzel Sânâtlâr Fâkültesi Dekanlığından Şehltler Cad. No: 12 Alsancak/İZMİR Fakultemızde boş olan ve aşağıda önvan, derecelerl gftsferılen akodemık kadrolara. Sansüre karşı Ümraniye Eleman Alınacaktır Isteklilerln 28 111977 tarlhl mesal bltlmıne kadar d l lekçe ve ozgecmişlerı Ile Dekanlığımıza başvurmaları rlca olunur. Böfumu Slnema TV Muzık Mlmarlık Tlyatro Unvanı Derecesl Adedi Prof Prof. Doc U?man 1 1 2 4 1 1 1 1 Blllm Dalı Sınema Tarıh< Musıkî larıhl Yapı Blllmlerl Sahne ve Kostüm Dekoratöru (Basm I 5928/2829/10514) Yapı ve Kredi (Baştarafı 1. Sayfada) Veznedar, kasada bulunan parayı vermiş, ancak soyguncular parayı az bulorak. «Bankada bu kadar az para bulunmaz. Başka poranız yok m u ' ı demlşlerdlr. Daha sonra aldıklorı para ile yetlnen sllâhlı ve maskoll soyguncular banka kapısına yakın blr yerde bekleyen Anadol marka bır araco blnerek uzoklaşmışlardır daha sonra arac Eronkoy'de terkedılmiş olarak bulunmuş tur, Polis aracın 2 3 gun onre Kuşdıllnden calınmış olduğunu blldlrmlstlr, SİNEMATEK I ATATÜRK ÜNiVERSiTESi TIP FAKÜLTESi DEKANLlGlNDAN Fakultemiı: Ürolo|ı, Nöroloil. ve Flzyololl Kürsülerfnde blrer adet Profesorluk munhaldlr İsteklılerın 28111977 pazartesi akşamıno kadar Dekanlığımıza muracaatları llân olunur. (Basm 28380/10515) • • • » • • • • • • • • • • • » • • » • • • • • » » • • • • • • ••••••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog