Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

üniversiteli olmanız için İASAR DERSANESİ Modem ve klasik öğretim 14 KASIM: Beklemelı öğrenciier 19KASIM:LiseSon Şlşli Halaskargazi Cad. KentSlneması karşı sokağı • 142/2 Tel: 472487İSTANBUL umhuriyet 54. Yll; S4YI: 19140 Kurtıcustı: TUNTJS NADİ 300 KURU} 9 KASIM 1977 (AftT.'.MBA \/ICKS VVAPORUB BUHARLASANMERHEM Önseçimlerin CHP örgütündeki tepkileri sürüyor Cumhurlyet Haber Merfcezl Yerel seçimlere katılacak partili ve bağımsız adayları. dün okşam 17'ye dek ilçe Seçim Kuruüarına başvurmalarını tamam lamışlar, oncak Yuksek Seçim Kurulu dün okşam aldığı karar\a başvumna süresinl bugün 17 ye dek uzatmıştır. Bu arada, oday yoklamalannın CHP orgütunde yol actığı tepküer surmektedir. DİYARBAKIR'DA CHP Diyarbakır II blnasında dün Belediye Başkan adaylığı yüzünden olay çıkmış, ikl grubun birbirine girmesi sonucu bi ri ağır 5 kişi yaralanmış, 40 kişi de gözaltına alınmıştır. Gözal tına alınanlor arasında eski mll letveklli Hasan Değer ve oğlu da vardır. Öne süruldüğüne göre, Ankara'dan gelen parlamenterler, CHP Diyarbakır Belediye Başkan adayını saptamak üzere çalışırken eskl milletvekiil Hasan Değer oğlu ve yandaşları ile birlık te içeri girmek istemiş, içerdeki ler de buna karşı çıkmışlardır. Daha sonra süâh sesleri duyulmuş. bu arada biri ağır 5 kişi ceşitll yerlerinden yaralanmıştır. Oiaylarla ilgili olarak Diyar bakır CHP eski milletvekili Hasan Değer ve oğlunun da bulun duğu 40 kişinin gözaltına alındı ğı bildirilmiştir. İZMİR'DE CHP L'rr.ır Gültepe Beledıve Başkanıığı adoy yoklamcsında «UsulsüzSük» yapılaığı öne sürülmektedir. Önseçimi kazanan sımdikı Belediye Başkanı Aydın Erten'in adaylığının iptal edildlği yoiundaki söylentiler üzerine olaylar çıkmış, bu arada iki gazeteci hırpalcnmıştır. İl Başkanı Akman adaylıklann İptal edilmediğini ancak bazı itirazlar oldu ğunu belirtmiş, daha sonra iss. karşı aday tarafından yapıimış olan itirazın reddedıldiği açıklan mıştır. İSKENDERUN'DA Karşıt adaylon destekleyen grupların oy pusulalarının yazimmda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla çıkardıkları kavgada. (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) ii Meclis Başkanı için yapılan toplantıda yine sonuç yok ANKARA, (Cumhurtyet Bürosu) Millet Meolisl Boşkon seçlmine çözum aramak amacıyla dün sabah ve akşam bir oraya oelen CHP, AP, MSP ve MHP gmp başkanvekilleri, daha ön ceki toplantılardakl görüşlerm de dlrendiklerl İçin bir sonuca ulaşamamışlardır. Grup Boş kanvekilerl, bugünku grup tcplontılarında üyelere bılgi verdik ten sonra, 13'de yeniden bir ara ya geleceklerdir. Dunkü ilk toplantıdan sonra belirlenen parti görüşlerinl ANIKA ajansı şöyle bildirmiştir: AP: önce CHP'den Meclıs Başkanı seçelim.. Ancak, aramızda bir protokol düzenleyelim. İkl yj| sonra da başkan AP' den seçılir. Protokole 4 yıl icinde bu konuda bir kanun çıkara cağımızı koyanz ve bu hükme bağlanır.» CHP: «Bu tür rotasycn önerisi iki yıl sonrası için Millet Meclısine ipotek anlamına geıir. Bugune kadar hukukun üstünluğü ve hukuk prensipleri açısından hareket edılmiştir. Bir konuda dnce fıukuk kuradarı uygulanır. Bu kurallar yoksa, gelenek ler uygulamaya konur. Meclis Başkanlığı konusunda 16 yıldan beri CHP'nin devamlı uyduğu centilmen anlaşması bfr gelenek olarak yerleşmiştir. Şımdl bu ge lenek ortadan kaldırılmak isteni yor. Bunun yerine de bir kural getirllmeli. Bu kural getirilinceye kadar centilmen anlaşması uygulansın. Yonl mecliste en cok üyesi bulunan partiden başkan seçilsin. Ama, bu komisyonumuz da devamlı çalışsın, mümkunse İki vıl icinde bu konuyu yasaya bağlasın. Böylece cözüme erişebiiiriz. Bunu kabul etmlyorsanız iktldar partileri olarak 229 oyunuz vardır. Toplanıp bir araya gelirsiniz ve başkanı seçebilirsiniz.» MSP «Acil kanunlar, hükumetin aldığı tedbirieri Işletecek sosyal kanunlar vardır. Bunların çıkmosı için Mectis Başkanı iktidar partilerinden olmalıdır. Bu bizim görüşümüzdur. Kabul edillrse oturur, bunun şartlarını görüşürüz. Kabul edil mezse rotasyon nasıl olacaktır? Dört parti bu rotasyona glrecek midir? Bu kabul edllirse birer yıl Meclis Başkam seçıfmesi Anayasaya ve yasalara (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Bir yıllık geçış planı,, için Meclis'ten yetki isteyen bir yasa tasarısı hazırlandı Talçm DOĞAN gulamak amacıyla meclislerden bu yolda yetki isteyen bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Bilindlği gibi 1973 yılında uygu lamaya giren üçüncü beş yılık kalkınma piânı içinde bulunduğu muz 1977 yılında sona ermişfir. 1978 yılı başından Itibaren dordüncü beş yıllık kolkınma plânı donemine girilmesi gerekmektedir Yasal olarak böyle bir zorunluğun varlığına rağmen, ikinci Cephe Hükümeti bu konuda hiç bir girişlmde bulunmamış ve dor düncü beş yıllık plânın «hangl (D«vamı Sa. 9, Sü, 5 de) (Cumhuriyet Burosu) Dordüncu Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1978 yılı başında yürürlüğe girmesinin olanaksız ha!a gelmesi ve, aynı biçimde 1978 yılı prograrrıının da hazır olmama sı nedenıyle ikinci Cephe Hukumeti 1973 yılından bu yona uygu lanmakta olan üçüncü beş yıliık kalkınma plânı hedeflerıne daya narak «Bir yıllık geçiş plânı» uy ANKARA MHP İLE AP'NIN SEÇİM IŞBIRLİĞI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARİNIN TIKANDIĞI BİLDİRİLİYOR ANKARA (ANKA) AP ile MHP'nin yerel seçlmlerde bir cok ilde işbirliği yapması ve MHP'nin AP'li belediye başkan adaylarını desteklemesine yone(Ik çafışmafar tık'anmışfır. Yeref seçimler donemine gırılmesınden hemen sonra seçimlerde AP ila işbirliği yapılıp yapılmaması ko nusunda değişik ve celişkılı demecler veren MHP yetkiiıleri önceki gun birçok ilde AP ile işbirliği yapılacağını ve bu illerde MHP'nin belediye başkan adayı göstermeyeceğini belirtmişler, cncak dün MHP'nin yerel seçimlerde bütün illerde kendi başına seçime katılacağını açıMamışlcr dır. Bu açıklamanın ardından Ise Gczıantepte, AP, MHP ve MSP il yöneticileri, yerel seçimlerde Adalet Portisi adayının desteklenmesi yolunda protokol imzalamışlardır. AÇIKLAMALARIN SONUNCUSU MU? MHP'nin 49 ilde AP'yf destekleyeceği yoiundaki haberin ba(Devamı Sa. 9. Sü. 1 da) SENATO'DA "ZAM VE HAYAT PAHALILIĞI,,KONUSUNDAKİ GENEL GÖRÜŞME BAŞLADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurtyet Senotosu'nun dünkü birleşiminde, «Zamlar, hoyat pahalılığı ve enîlas• CHP SÖZCiîO MOEZZiKOĞlU MC yon» konulu genel gorüşmede CHP grubu adına konuşan Kay NıN .ONLEMLER PAKEIU İLE iKTi seri Senatörü Ziya MüezzinoğDARINI St'RDİRMEYi AMAÇLADI lu, MC iktidarını ağır bir dılle eieştirmiş, «Ülkemız cumhuriGINI SAVUNDU. yet tarihınin en karcnlık ve en dusündurucü donemlennden blCEPHE ORTAKLİĞINI VE MSfYİ rını yaşamaktadır. Dış ödsmeELEJFıREN KONTENJAN SÖZCÜSÜ ler alanındaki güçlükler ayrıca ekonomimiz uzerindeki ciumBAYKARA İSE CHP AP K0AÜ5 suz etkileri yonında dış aicnda devletimlzin saygınlığını zedeYONÜ iSTEDi. leyen ulusol onurlarımııı kırıcı bir noktaya varmıştır» derıiş ve hükumetın bir an önce istifasını istemiştır. Müezzinoğlu, MC'nin önlemler pcketıni bugunku içerık uygulaması ile, «Haik için zam. vurguncular için fırsat ve dış cevreier icin de bir ödun beigesı» olarak nitelemiş, ve özetle şoyle konusmuştur: «Bir di7i zam ve devaiüosyon dan oluşan bir paket ile MC'nin ekonomlmizi crkmozdan kurtarmaktan cok, iktidarını sürdürebılmek rctn zorunru gör sınddki uyumsuzlukların sürdüğünü» söylemiştır. Baykara, «Erbakon'ın 4. Beş Yıliık Plan döneminde 2 trilyon lira yotırım yapılacağını açıkladığını» ele aiarak, «Bu hesaba göre her yıl icin ortalama 400 milyar lira yatırım ya pılması gerektiğini oysa bu yılBAYKARA'NIN SÖZLERİ ki bütçenin tamamının 226 milyar lira olarak programlandığıKontenjan Grubu Başkanı Zeyyat Baykara. ise koalisyon,' nı» belirtmiştir. hükümetine ve özellıkle MSP'«Bugünkü koşuilarda güçlü ye çatmı$, «bugünkü hüküme btr h0küm«ti AP CHP blriesme tin eski dörtlü koalisyonun bir sinin sağlıyacağınu savunan d«vomı olduğunu ortaklar oro(Dmorm Sa. ». Sü. « a«> düğü döviz dar boğazını aşma yı amaçladığı oçıkco görülmek tedir. Paket bu nedente İMF ile temas halinde hazırlanrmş ve başto bu kurulus olmak uzere kredi veren ve verecek cevreleri tatmin etmek amacı herşeyin üstünde tutulmuştur.» Bakanlıkça belirlenen fiyatm üstünde satış yapan oto firmalarmın dövizi kesilecek ANKARA, (ANKA) Sonoyİ ve Teknoioji Bokonlıgı bir acıklama yaparak yerli montai otomotiv sanayii fırmaları ile kararname gereği kurulmuş bulunon şirketlerin Renault, Murat ve Anadol arabaları Bakonlığın belirlediği fiyatlardan satmalarını istemiştir. Bakanlık açıklamasında, llğ'ill kuruluşların bu fiyatların üzerinde bir fıyatlo satış yapmalo(Devomı Sa. 9. Sü. 1 de) Atatürk Üniversitesi, öğretim üyesi Doç. Orhan Yavuz'u öldürmekten sanık öğrenci ele geçirildî Cumhuriyet Haber Merkezl Atatürk Üniversitesi Fen Fakisltesı Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Orhon Yavuz'u öldürdüğu öne sürülen Cezayir Baysal adiı öğrencinin yakaianarak tutuklcndığı açıklanmıştır. Cumhuriyet Savcılığındcn verüen bilgiye göre, haziran ayı içinde Doç. Dr. Orhan Yavuz'u universıte kampusu içinde öldurdüğü öne sürülen Cezayir Baysal hokkında tutuklama kararı bulunuyordu. Atatürk Üniversitesi Zıraat Fakültesi 2. sınıf öğrencisı olduğu açıklanan Cezayir Baysal'ın bir operasyon sonucu ele geçirildıği ve ilk sor gusundan sonro tutuklandığı bildirilmiştir. (Devomı Sa. 9. Sü. 4 de) Dövizsizlikten kâğıt üretimi duracak Doviz sağlnnamaması ve ham madde darlığı ile bağlantılı olorak uzun bir süredir cekılen köğıt sıkıntısı doruk noktaya ulasmış, SEKA'ria ikiüç cünlük üretiTie yetecek selüloz kaldığı ve bundan sonra üretırhin durdurulacağı öğreni'mıştir. SEKA'nın selüloz ve ithal edıîen diğer bazı ham maddeler sıkıntısı nedenı ile uretimdsn çıkarılmcsı sırosında ise, makinelerin revızvondan geçirileceğinin gerekce gosterüeceği ve bu a'adc dövız tahsis'ne çalışılacağı belirtılmiş t^r. Yetkıliler son gunlerde do r jk Şükran KETENCi noktosına varan kâqıt sıkıntıs1nın sonucundo ders kitabı basan ozel vovın evlerınm kâğ't kontenıonınm tumu ila kesildıği. Bakonlığa oit yayın evlerır.e ise gulünc denecek kadar az o'.çüde kâğıt verüeblldiği, zaten çok gecikmış olan ders kitabı basımmın yenden durduğunu açıklamışlardır. Yine yetkı'ilerin verdıkleri bilgiye göre, ders kitaplarının basımının geo başlaması yanında kâğıt tahsisinin yapılmaması ortalama 600 bin basılması ve ders yılı başında basımının tamomlanmış olması gereken bir ders kitabınm, ders yılının başlamasından bir ay geçtıkten sonra ancak ortalama 100200 bin cıvcrında basılabilmesi sonucunu getirmiştir. Sansüre karşı yürüyen sanatçılara Senato Başkanı, «Davânız hâklıdır» dedi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Sansur Tuzuğünü protesto için Istanbul'dan Arikara'ya yürüyüş yapan sinema sanatçılarını kabul eden Senato Başkanı Sır rı Atalay cDavanız haklıaır. Meşrudur sonuna kadar götürün» tiemiştir. Saat 11'de sanatçıları makamında kabul eden Atalay. hükü metlerin bütün müdahaleıerini ve keyifliklerini önlemek için ye ni bir yasaya gerek olduğunu meclisten böyle bir yasa geldiği takdirde Senato olarak ellerinden geleni yapacaklarını bii dirmiştir. Sinema emekçileri öğ'eden sonra da Meclis gecıci Baskanı Kinyas Kartal'ı ziyaret etmişler dir. Kartal sanatçılara, sinema alanında sansürü kabul .nmediğini söylemiş, «çağ değişmiştir. (Devamı Sa. 9. Sü 3 de) BAŞKOMUTAN VE KARSISINDAKİLER BÖYÖK MİLLET MECUSi BA^CA Nl MÜSTAFA KEMAİ'i, MEOiSiN BAZI YETKiLERiYlE BAJ(0 MUTANLIĞA GETiREN YASANIN SLRESi DGİMUJTU. SÜRENıN UZAHLMASI GiZLi OTURUMDA ELE ALINDI. MUSTAFA KEMAL'İN MUHALiFlERi ÖNEMLi BiR GÖ REVLE KARJI KARJIYAYDJIAR. ERDAL ATABEK'İN SÜRÜLMESİ KARARI, TABİP ODALARININ SERT TEPKİSİNE YOLAÇTI Cumhurfyet Haber Merkezl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında baskı, kıyım ve zorbalığa dayanan uygulamaların, tüm sağlık okul ve kolejlerindo gün geçtikce artan bir hızla yoğunlaştığını bildiren Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafındon yapılan açıklamada cikin ci MC'nin Sağlık Bakanlığı. ülkemizin tıp tarihine kara bir leke olarak gececektir» demiştir. Bildlride, devlet uzmanlık sınavına bile partizanlık karıştırıl Maliye, uzlaşma komisyonlarının yetkisini artırdı ANKARA Maliye Bafcanlığı mükelleflerie idare arasında vergi ve ceza ihtilâflarının yargı or ganlarına gitmeden cözümlenme sini sağlamak omacıyla uzlaşma kapsamını genişletmiş, uzlaşma komisyonlarının vergi ve cezalarda uygulayacağı yetkilerini arttırmıştır. Maliye Bakanlığından yapılan dığı. ayrıca Bakanlığa yerleştiaçıklamaya göre, ekonomik şart rilen faşist kadroların ilerici. yurtsever, halktan yana hekim lara uygun olarak birinci gruba (Devamı Sa. 9. Sü. 2 de)' (Devamı Sa. 9. Sü. 3 d«) ikinci kez soyuldu Şenesenevler Şubesi Yapı ve Kredi Bankası SADİ BORAK GiZLi OTURUMUN TUTANAKLARI Nl İNCREOİ VE BUGtNÖN DiLiY i f YAZI DiZiSiNi HAZIRLADI. GÖZLEM UĞUR MUMCU Sansür. İstonbul Hober Servist Yopı ve Kredi Bankosı Şenesenevler Şubesi dun sabah ikinci kez silâhlı kişilerce soyulmuştur. Beş kişi sact 11 sırclannda bankaya baskın yapmışlar, banka personelini enterne ettikten sonra kosada bulunan 198 bin 210 lirayı aiarak kaçmışlardır. Bankcrya müşteri olarak önce İkl kişi girmiş. bu kişiler silâhlarını cekıp, banka personelini zararsız hale getırirken yine silâhlı ve maskeli iki genç doha lceri girmiştir, Soygunculardan biri ise kapıda beklemeye boşlamtştır. Bu arada maskeli soygunculardan biri sılâhını veznedara doğrultmuş, «Kurşunu ainının ortasına yemek istemiyorsan, kasadakl paralan hemen ver» uyarısında bulunmuştur. (Devanu Sa. 9, Sü. 6 da] Ümraniye olayları ile ilgili ilk duruşma yapıldı Ümraniye örnek Mahallesinde gecekondu yıkımı sırasında 6 kışınin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanması ile sonuclanan olaylcrla ilgili davaya dün Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. İddianamede haklarında dava acılan 51 sanık için 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası istenmıştır. Dünkü duruşmada 21 sanığm sorgusu yapılmıştır. Sorguları yapılan sanıklar polisin süâhlı saldırısma uğradıklarını, ve göz (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) YARIN: CUMHURiYET'TE Kıbrıs'la ilgili karâr tasarısınm BM Genel Kurulu'nda bugün oyldnması bekleniyor Ali NXTN bildiriyor NEW YORK Birieşmiş Milletler Genel Kurulu ve özel Slyasal Komısyonunda Kıbrıs konuscno ilışkin görüşmeler sürmektedir. Cahşmalcnn ilk günunde 6 bloksuz uike torafındon Genef Kurul'a sunulon Kıbrıs'a üışkın karar tcsarısının bugün oylanması beklenmektedır. Cezayir, Guyona. Hindistan, Mali, Sri Lanka ve Yugoslavya tarafından hazırlanan karar tasarısı, Ada'ya karşı yöneltilen h«r turlü dış müdahalenm son bulmasını, toplumlararası görüş melerın derhal başlatılmasını ve (Devomı Sa. 9, Sü. 5 de) Afrodisyas Müzesinden çalınan mermer heykel başı New York'da ortaya çıktı BODRUM, (Özgen ACAR bildlriyor) Aydın'ın Karccosu iicesine bağlı Geyre köyundekı Afrodisyas Ören Yerı Muze deposun dan şubat 1976'da çalınan sekiz eserden bırınin Turkiye'den binlerce kllometre uzakta Amerika'nın New York kentinde ortaya çıktığı oğrenilmiştir. Afrodisyas Kazı Heyeti Başkanı Prof. Ke nan Erım'in New York Ünıversltesindeki adresıne gönderilen bir paket, kendisinin Turkiye'den telefonla gönderdiği bir talimot uze rine TJrkıye Başkonsolosu Sıtkı Coşkun'a teslım edılmiştir. Kendısi ile telefonla konuştuğumuz Dısışle.ı Bakanlığından bir yetkıli, Amerikan yet kiiilennden ızın olınır alınmaz değerlı eserin Turkıye'ye gönderileceğtni söylemiştir. Öteki yedi eser hakkında bugune kadar herr'angi bir bilgi ya da ıpucu henüz sağlanamamıştır. Size yüce halkımızın onuruna yaroşır fllmler yapabllmek için yollara düştük... Slzln dertlerinizi dile getiren fllmler yapabllmek için yollara düştük... Bugune kadar, bu yoldaki bütün çabalarımızı engelleyen çağdışı sansürün ve her türlu baskının kaldırılması için yollara düştük... Sinema emekçileri, önlerinde beyaz perdenin ünlülerl, Ankara sokaklarından bu bildiriyi okuyarak geçiyorlordı... Halk, beyaz perdede görüp tanıdığı, film yıldızlarına gösteri yapıyor, yol boyunca sinema emekçilerini destekiiyordu. Arada bir de, MHP Genel Başkanı Türkeş'in renkli totoğrafını taşıyan «Ülkücüı gençler, «Başbuğ Türkeşı, «Millı Sinema* diye boğırıp, cağırdıktan sonra, cinsel içgüdülerinln bütün ilkelliği ve kabaltğı İle boyan sanatçılara laf atmaktan da geri kalmıyorlardı... Evet, bunca film yıldızı, bunca sinema emekctsf nlçin yürüyordu?. Buna, Yeşilçam'daki MC uzantılorı hemen bir yanıt buluverdiler: İdeolo|ik amaçla... Film senaryosu hazırlarsınız, eğer konu slyasal gerçekleri içerlyorsa, sansur komisyonlarının gerekçeşi hazırdır: ' ' Senaryo ideolojiktir... (Devamı Sa, 9. Su. 7 de) Biz Türfc sinema emekçlleıi,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog