Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

GERCEK BASARIIMIZ İCÎN YAYIMLAPHMI TERCIH EOİIMİZ ıL 1e 1 F >*tı , 75TL. L F TL > / y a:ı ; M TL ecebîvıt tarihcoj/afva Fîyatı 60 t\. Fıvıtı • l i O T L 6Çocüc!« je*w. vetvıetı Fıyatı. 100 Tl İSTEMEADRESİ: 2JVI GUulp caddes: fniuUp »kafc So . 28 W !ıvınkan TtJ İS 3J^6 18 94 6" 2 5 5S91 , T h d ÖNEMÜ NOT • ile b«d«'Vnr.t gdnrferenlere kitap gö,3*' !*ceitlr. umhuriyet 54. Yll; SAYI: 19139 fen ve Tefeock oğretimıyle universiteye hoıırbmado Kunıcusu: YUNL'S XADİ 300 KUEL'S 8 KASIM 1977 SAl! S Kasım Beklemelılere ve MezuRİara/UKasım lıse Sonlara 5 Aralık Aksam Kursıı OROU cod 288/3 Atnoray Istonbul TEl 22 22 23 38 75 35 22 88 25 i Türkiye'nin yıl sonuna Uluslararasi dek I milyar Para Fonu 475 milyon heyetine sunulan dolar finansman denge dış borç tablosu»nun Merkez ödemesi Bankası'nın gerçek gerekiyor durumunu «1977 Talçın DOĞAN" ANKARA (Cumhurlyet Burosu) İkincı Cephe Hükümeti iie Uluslororosı Poro Fonu yetkllileri orosındo boşkentte sürdürül mekte olon göru$melerde Türktye'nin sunduğu t1977 finansman denge tab!osu>no göre, Türkiye oralik oyı sonuna kadar bir mi! yar 475 mîlyon dolarlık' borcunu ödemek zorundodır. 8u borcg yoboncı muhabir banfcafarın Merkez Bonkası adına ödem>ş oldukları karşılıksız cekler ile ödenmesi zorunlu olan, ancak he nüz ödenmemlş bulunan dövizle (Devamı Sa 9. Su. 3 de) ortaya koyduğü temel kaynak olarak ele alındığı bildiriliyor. Danıştay kararını uygulamayan Iş ve Işçi Bulma Kurumu Genel Müdürü 6 ay hapse mahkum oldu ANKARA (ANKA) Donıştoy kararını uygulamayan İş ve işci Eulma Kurumu Genel Müdurü Huseyin Coşkun. Mahkeme tarafmdan 6 ay hapis ve 3 ay memuriyetten men cezasına çarptırılmıştır. Görevinden alınon İş ve işci Buima Kurumu Ankara Sube Müdüru Ahmet Pekeren. Da.ıı?(Devomı Sa. 9. Sü. 5 de) Partiler aday ve merkez yoklamasıylâ saptanan adayların listelerini bu akşam llçe Seçim Kurullarına verecekler İstanbuPda 33 belediyenin başkan adayları belli oldu İstanbul Haber Servlsi Istanbul'da yerel seçimlere katıiacak partilerin adayları belli olmaya başlarr.ıştır. Dün de MHP, DP ve TSİP'in adayları belli olmuştur. MHP istanbul il orgutü yöneticileri dun yoptıklan basın toplantısındo yerel seçjmlerde AP'yı desteklemiyeceklerini bildirmişler, es kı Kimya Fokültesi dekanlarından ve Kdrademz Teknik Üniversitesi rektörlerinden Prof. Saffet Rıza Alper'i Belediye Başkonlığı içln merkez yoklamasıylâ aday göstermişlerdir. MHP il yöneticileri AP ile işbirliği konusunda sabırla ve ısrarla ternaslorını surdurduk(Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) MHP bazı illerde AP'yi destekleyecek Cumhuriyel Haber Merkezt Yerel secimlerde, MHP'nin 49 ilde AP'li Belediye Başkan aday larını destekleyeceğı öğrenilmlştlr. MHP'nin Ankara. izmir ve İstanbul'da il Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelJklerı icin parti olorak secime katılacağı, diğer iiierde AP'nin, MHP'lilenn yer alacağı lısteler hazırlayacağı bıldırilmektedir. Yerel seçimlere katılocak siyasal partiler, Belediye Başkonlıkları ile Belediye ve il Genel Meclislerı icin belirledikleri aday lara ilişkin listeleri bu akşam soat 17'ye kadar ilce Secim Kuruiu'na vereceklerdir. Yerel seçimlere bağımsız olarak kattlan adaylar da aynı sure icinde ügili İlce Secım Kurulu Başkanlıklarıno bir yazı ile başvuracaklardır. İlçe Secim Kurulları, adaylar hakkında yapacağı inceleme sonunda eksik ve aykınlıklar görmelerl halinde bu durumu ilgili siyasî partilere carşamba günü öğleye kadar bll direrek. öğleden sonra Ise Hce Secim Kurulları tarafından bıldırilen eksiklikler yetkıll yönetim kurullarınca tamamlanarak İlce Seçım Kurullarına yeniden bıldirilecektir. İlce Secim Kuruüarı da bu işlemler tamamlandıktan sonra 10 kasım perşembe günü aday listelerini askıya cıkaracaklardır. MERKEZ ADAYLARI SAPTANDI CHP Genel Yönetim Kurulu Merkezden gösterilecek beîealye başkan adaylanm saptamış(Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) ANKARA'DA İKİ GÜN ÖNCE VURULAN GENÇ ÖLDÜ, ADIYAMAN'DAKİ OLAYLARDA 5 KISİ YARALANDI {Cumhurlyet Haber MerVezl) Şiddet oloylan yurdun ceşitlı yerlerinde dün de yoğun biçimde surmüş, Ankara'da cumartesi gunü Kuzey Kafkasya Kültur Derneğı üyelennin üzerine ateş açılmosı sonucu ycralanan Mahmut özaen tedovi edlldiği hastanede ölmüştur. Adıyaman'da komandoların öğrencileri liseye sokmamalan sonucu çıkcn oloyda 2'»i polis 5 kişi yaralanmış. askerl birliklerden yardım istenmiştir. Manisa'nın Akhisar iloesinde Devrimcl Kultur DerODTÜ'DE HIZLI ÖĞRETİM DÖNEMİ DUN GENİŞ GÜVENÜK ÖNLEMLERİYLE BAŞLADI. İSTANBUL UNİVERSİTESİ'NDE VE İZMİRDE KOMÂNDO ENGELLEMELERİ DON DE SÖRDÜ. neğl yöneticisi Serdar Yazoan'ın kurşunlanarak ağır yaraianması ilcede durumu gerginlestirmiş, bır banka ile iki ışyerincomları kınlmıştır. ODTÜ de sekız aylık arodan sonra dün «telafi oğrenımıı içln sıkı guvenlık önlemleri arasında acılmış, rektörlük binasında meydana gelen paüamcı hasara yol ocmıştır. Antalva ve Kumluca ilçesmde meydana gelen patlamolarda ölen ya da yoralanan oimamışt/r. • Ankara Büromuzun hohe rine göre, Kuzey Kafkasyo Kül tür Derneğl üyelerine cumorte si günü gece yarısı Emek Mahaliesinde bir arocton ocılan ateş sonucu yaralonon Mahmut Czden. a'un sabaha karşı ölmüştür. Cumartesi günü 23.30 sıralarında Emek Mahallesinin Pazar mevkiınde, otobüs beklemekte olan Kuzey Kafkasya Kultür ve Dayanışma Derneği üyelerinin üzerine bır cractan ateş acılmıştı. Dernek yöneîıcıleri yaptıkları acıklamoda, olay dan kısa bir süre sonra gefen polis minibüsünün ateş acan aracı izlemedlğinl. dernek üyelerınin ustlerini aroyarak zaman gecırdiğıni öne sürmüşterdir. Bu arada cumartesi sabahı MHP Genclık Koiları üyesi Mustafa Başoğlu'nun ölümuyle sonuclanan olayda ağır yarolanan Mumın Taşpınar'ın sağ iık durumunun ciddiyetlni koruduğu öğrenılmıştır ODTÜ ACILDI ODTÜ sekiz aylık aradan sonra dıin «Telâfi Öğrenimı»ne başlamıştır Ünıversite acılırken guvenlik kuvvetteri çok »ıkı önlem almış. polis ve ıondar(Devârm So. 9 Sü. 7 d«) CHP, Meclis Başkanlıeı için ikişer yılhk süreler öneren AP'ye kesin yanıtını bugün verecek ANKARA (ANKA) Meclis Başkanlığı sorununun cözümu icin partilerin grup başkanvekıllerinın kctıldığı dünkü gorüşmede AP Grup Başkanvekilinin, Meclis Başkanının önce CHP' den iki yıl, sonra da AP'den secilmesini önerdiği oğrenilmiştır. Toplantı bu önerinin incelenip cevab'n bildirilmesi icin bugün saat 10'a ertelenmiştir. Millet Meclisinde grubu bulunan partilerin katıldığı toplantı saat 11'de gecici başkanvekill İzzet Akcol'ın başkanlığında yapılmıştır. Toplantıya CHP'den Grup Başkanvekileri Hayrettin Uysal ve Altan Öymen, AP'd«n Boşkanvekilleri İlhomi Ertem ve ilhan Ersoy. MHP'den İhsan Kabadayı ve MSP Genel Başkan (Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) KTFD sözcüsünün Birlesmis Milletler Genel KurulıTnda konuşma isteği 79 aleyhte oyla yine reddedildi Ali NUN !Bildiriyor> ise oylamada ceicimser kalmıstır. Eylul ayı icinde özel komıtenin tavsiyesi üzerine Genel Kurul'un 23 eylülde kabul ettiği gündeme göre Kıbrıs Türk toplumuna yalnız ozel siyasi komitede söz hakkı tanınmaktadır. (Devamı Sa. 9. Sü. 8 de) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, (New York) Bırleşmış Milletler Genel Kurulu dün Kıbrıs sorununu görüşmeye başlamıştır. Turkiye' nin BM Daımi Tetnsilcisi llter Turkmen'in Kıbrıs Türk toplumuna Genel Kurulda eşit söz hakkı isteği, 11 kabul oyuna kof şı, 79 oylo reddedilmiş, 30 ülke İ.E.T.T taşıtları ile havagazına zam yapıldı (istanbul Haber ServlsO istanbul'da otobüs, troleybup. tünel, elektrik ve havagazı ücretlerine zam yapılmıştır. Oîobüs ücretlerine yapılon yüzde 50 80 oranındaki zam bugün den itiboren uygulanmaya başlayocaktır. Elektrik ve hava gazı ücretleri Ise eylü! ayından itibaren geçerli olacoktır. İstonbul'do otobüs ve troley büs taşıma ücretleri en kısa me safe icin 200 kuruş, en uzak mesafe için 500 kuruş olarak belirlenmiştir. öğrenci ücretlerine ise zam yapılmamıştır. Yeni tcrifede birinci kıta 200 kuruş, örneğın (Beyazıt Emin önü, ya da Beşiktaş Eminonü 100 kuruş iken 200 kuruşa cıkarılmıştır). 2. 3'üncü kıtalar 300. 4. 5. ve 6. kıtalar 4 lira, 7. kıtodon 12. kıtaya kadar 5 lira oimuştur. Otobüs ve troleybuslerdekı ce zalı bilet ucreti de 250 kurusian 500 kuruşa yLkseltilmıştır. Bu arada Boğaz koprüsünden gecen arabalara binen yurttaşlar, köprüden gecsin ya da gecmesinler 100 kuruş geçiş ücreii cdeyeceklerdır. Tunel ücreti ise 100 kuruştan 200 kuruşo yükseltilmiştır. Elektrik ucreîlenne ıse yüzde 20 25 oranında zam getirılmıştır. Konut. ticarethane. resmi daıreler ve sınaî kuruluşlara verı!en elektriğın tanfesı yeniden (Devamı So. 9, Su. 4 de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Merkez Bankası genel faiz oranmın yükseltılmesi için karar aldı ANKARA (ANKA) Msrkez Bankası Banka Meclisi 4 kasım cuma günu yaptığı toplantıda genel faız oranlarının yükseltilmesıni kararlaştırmıştır. Merkez Bankosının aldığı bu kararın, Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmasından sonra önümuzdekl günlerde karcrname halıne geîirilmesi beklenmekîedir. Son olatak 1.10.1974 tarihinde değiştirilmiş olan ödüno para verme işlemlerinde uygulanan en yüksek faiz oranlon, genel cercevede yüzde 11.5, tarım kredilerinde ise yüzde 10.5 olarak soptanmıştı. Aynı tarihli karar ile sqptanmış olan orta ve uzun vadeli krediler de belirlenmişti. Merkez Bankası'nın son karc(Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) Birikim... ÖN SECİMLERDE DALOKAY, İSVAN VE KÖSE KAZANAMADI. BASIN SAYIN ECEVİFE SAYGi ilE... MESS Bursa'da 7 fabrıkada lokavt kararı aldı BURSA (Cumhuriyet) DİSK üyesi Madenİş Sendikası'nın grev kararı aldığı, aralarında Renault Otomobil Fabrikası'ntn da bulunduğu 7 işyerinde. Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası da (MESS) lokavt kararı almıştır. MESS'in bu kararı dün Madenİş 13'uncü Bölge Temsilciliği ile Bölge Calışma Mudürlüğüne bir yazı ile bildirilmiş tir. MESS ilgililerl. yasal sürenin doimasından sonra lokav(Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) SİNEMA EMEKÇİLERİNİN UÇ GUNLÜK YÜRÜYÜŞÜ MECLİS'TE SON BULDU ANKARA Türk sinemasiAtilla DORSAY nın, görülmemiş bir gövde gösterisi halinde sürdurdüğü sansürü ve sinemamızın yasadan me yurüyüfü, öncekf gece Kı karşıiannda bir fflm ve sosyal güvenceden yoksun zılcahamam'daki konaklama sı donen Turkân Şoray ve Kadır bulunma olgusunu protesto et rasında yeni bir güc ve desteK İnanır'lo yöneîmen Orhan Akkaıandt. Gecelenecek motele soy'u buldular. Şoray'ın bu yugelen sanatcı ve emekciler. rüyuşe katılıp katılmayacağı ko nusundd haftalardır süren spekülasyonlar, böylece sona erdi ve sinemamızın bu unlü oyuncusu da, hayatındo ilk kez böyid bir eyleme katılarak dün Ankara'da yürüdu. 7 otobüslük konvoyu, Orman Ciftliğı kavşağında Türk Hukuic Kurumu Başkanı Prof. Muammsr Aksoy. Çağdaş Hukukcular Derneği Başkanı Halit Çelenk. CHP li milletvekillerinden ismail Hakkı Öîtorun. Hasan Cent. Erkin Topkaya, Mahmut Ozdemir, Hikmet Çetin. CHP Belediye Başkan adayı Ali Dinçer ve Devlet Tıyatrosu sanatcılarınoan bır grup karşıladı. Prof. Aksoy. sanatcılara üzerlerinde «Duşunca özgürluğü demokrosisinin canı» ve «Sansür düşunce özgürUğünün katili» yazılı 2 buket sundu. CHP'li rnılletvekilleri de sanatcılcro buketler sundular. Sanatcı ve emekciler. Ankara yuruyüşünun boşlayocoğı Kurtuluş Meydonında ıse. karşılannda cok kalobolık bir güvenlik ekibiyle bırlikte Beledıvs Başkanı Vedat Dalokay'ı buidular. Dalokay, görevini füien (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) umartesly) parara bağlayan gece, CMP Genel Merkezinln Farabl sokaktaki ışıkları sabaha kadar yandı.. Genel Başkan Biılent Ecevlt, sabahın ilk saatlerine kadar, Ankara Belediye Başkanlığı İcin oy kullanacak delege llstelerinden blrkaçını tek tek inceledl. Ecevit, sonunda yüzü aşkın partilinin tüzüğe aykırı olarak önseçmen niteliğlni kazandığrnı görerek, buniarm on yokiamalarda oy kullanmamalarına karar verdl.. Bir partinln genel başkanı, bir ilde yapılacak ön yoklamalar için sabaha dek süren İnceleme yapıp, bu yokiamalarda oy kullanmak isteyen yuzu aşkın partilinin delege olma hakkını iptal ederse, gercekten o partlnin işlemlerinde kuşku verici aksakliklar var demektir. Bir genel başkanı, bu gibl işlemlerle uğraştırmaya zorlayan nedenler, açıkca ve özgurce tartışılmazsa, gün getfr, bu aksaklıklor, partfyi bir örümcek ağı gibf, kıskıvrak sarar. Onseçlm sisteml, işleyiş kosullarıyla, Anayasada yazılı <ctek dereceli» seçim hakkıyla pek bağdaşmamaktadır. Yapısındo blrtakım aksakliklar taşıyan bu slstem, bl(Devamı Sa 9. Sü. 4 de) C OLAYLAK1N ARDINDAKt Döviz bulâmayan hacı adayları dün de Bâşbakanlığa yürüdü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu! Döviz yokluğundan Ankara'da güç durumdo kalan hacı adavlcrından bir grup, dün Suudi Arabistan Eiciliği'nden Başbakan lığa kaılar yürümüşler. oncok Başbakanla görüşememişlerdir. Hacı adayları öneeki gun de MSP Genel Merkezine gıderek, MSP Genel Merkezi'ni proîestoda bulunmuşlordı. (Devamı Sa. 9. Su. 4 de) GERÇEK Ön Seçimden Sonra... kımdan kıran kırana yarışmalar yapılmıs; sonuclar alınmıştır. CHP'de belediye önsecimlerine gerginlik katan bir ikinci etken de Genel Merkez Muhalefet catışmasıdır. Yerel seçimlerin ön yarışması bu çotışmayı alevlendlrmiştir. Olay boyle gelişlnce çoğu demokratik yarar ve kural da iklnci planda kaimıştır. Sözgelimi Mersfn Belediye Başkanı Genel Merkezin tuttuğu kişidir; ama başarılıdır: Mersin'de merkez yoklaması benimsenmlştir. İzmlf Belediye Başkanı muholefet keslmlndendir; ama boşarılıdır; Izmit'te onseçlmler yaptırılmıştrr. Sonuc ortadadır. Önseclmlerde CHP'li Belediye Başkanlanrtın başarı olçüleri blrim olomamıştır. İzmlr'de Alyanak kazonmıs; Ankara'da Dalokay kazanamamıştır. CHP kesiminde önsecimlerln geniş b)r incelemesl, slyosal partilerimtzin yapısı konusunda yararlı bügller edlnilmesini sağlayacaktrr. Ancak oiaya ilk yaklaşımlaria ilginç Izlenimler orta•+• (Davamı Sa. 9. Su. 3 de) ASGARî ÜCRET İÇİN TOPLANTI 20 KASIMDA ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Calışmo Bakanı Fehmi Cumalıoğlu dün düzenlediği basın toplantısında asgari ucret saptanması ıcin komisyonun toplan tıyo cağrıldığını acıklayarak. asgari ücret.n en az 3000 lira ol» ması gerektiğıni savunmuştur. Bakan bir soru üzerine AP'li Maliye Bakanının tutumu yüzünden bır yıida yüzde 20 oranındo devaluasyon yopıldığını. bunun da fiyat artışlarına yol actığırtı söylemiştir. Fehmi Cumalıoğlu dün düzenlediği basın toplantısında 1475 sayılı vasanın 33. maddesine dayanarak Asgari Ücret Komısyo(Devamı Sa. 9. Sü. 8 d«) Başkomutan ve Karşisındakiler BİYÜK MİLLET MEaiSI BAKANI MUSÎAFA KEMAL'İ. MECLISİN BAZ! YETKİLERİYLE BAJKOMUÎANLIĞA GEİİREN YASANİN SÜRESİ OOLMU^rü. SÜRENİN UZATJIMASI GİZLİ OTÜftüMDA ELE ALIND! MUSÎAFA KEMAl'İN MUHALİFLERI ÖNEMLİ BİR GOREVLE KARjl KARjlYAYDILAR. B elediye önsecimlerinln sonucları alındı. Şimdi oloyın tartifmalon yapılmaktadır. Oaha doğrusu bu tariışmalar ülkenin sol kesiminde sözkonusu«lur. Sağcı partilerin belediye ön seçimlerl. sesslz ve coşkusuz gerçekleşmiştir. Sağcı partiler büyük ksnt belediyeltrinden tas flye edllmektedlr. Yenilgi boştan yazgılaştığına göre sağcı oday adayfannın yarışmasına gerek kalmamaktadır. Selda yerlnl alan CHP'nin onsecimleri ise belediye kesiminde iktldar yanşını simgelemektedir. Bu ba SADI BORAK 6İZLİ OTURUMUN TUTANAKLARİNI iNCELEDi VE BUGÖNL'N DİUYLE YAZI DİZİSiNi HAZIRLADI. 10 Kasım'da Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog