Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

merkez dersanesi T Kasım 7 18 MayıS ISTAMBUl 8e CZ<I \Z\'I1 UNfVERSITE YE HAZlRLAMADA ^ 19 Kasım iAksam Sınıflorı \ Aı AT YA /83'6 ETÂT umhuriyeC Tfl: S4YI: 19138 l/ICKS vlnhaler NEFES TUPU Kunıcn«u: 300 KURUJ 7 KASIM ( 9 7 7 PAZARTESI Yerel seçimler için aday yoklamaları dün yapıldı • AP. ISTANBUL'DA S « A ESKı GENEL A2ıZ GÜMÜŞ'L, ANKARA'DA VEDAT ALı ÖIUH'İ, İZMIT, (Cumhurfyet) CHP den Izmıt Beledıye Başkan adayhğını 17 oyia koybeden Erol Kose taraftarları dun okşam pcrtı bınası onunde orgjtu kınayan gostenler yopmışlardır Adoy voklomosı sonuçlcrının acıklanmasmdan sonro Erol Köse «Bugune antı demokratık Lygulamalar donemınden gelmiştık Ancak bugun (dun) ontı demokratık değıl. oy hırsızlığı ıle karşılaştık» demış, bunun!o beraber kazanan adoy Cemıl Karakadılor'ın yanında olacağını ve mucadeleyı CHP'de kalarak surdureceğını soylemıştır Kose'nın kaybettığlni gören taraftarları saat 17'den sonra partı bınası ve evının onünde ceşıtlı gosterıler yapmış!ar, «Halkçı Kose», tYonetım ıstıfa», «Kahrolsun sahtekârlar» dıys bağtrmışlardır. Bu aroda bazı partılılerın, binoya (Davamı Sa. 9. Sü. 7 d«) İZMıR'Df ŞıNASi ERTAN'I ADAY GOSîERDı. UÇ Bl'YtK KENTıN BaEOıYE BAŞKANURINDAN YAINIZ AUAAAK 0N SEÇıMı KAZANDI Isvan, Köse, Cumhurtvet Haber Merkazl 11 oralık yerel secımlenne katılacak Beledıye Başkan odaylan ile Beledıye ve II Genel Meclislerı uyelığl adaylannı bellrleme ışlemi dun tum yurtta yapılmıştır. Önseçımler. ozellık'e CHP'de olobıldığıne cekışmelı geçmış, Istanbul, Ankara ve Izmıt'te. Beledıye Başkanları, Anmet Isvan, Vedat Dalokoy ve Erol Erol Köse'nin 17 oy farkla kaybettıği önseçfmde hile yapıldığını * öne süren yandaşları yönetimi protesto etti KAZANAN VE KAYBEÖEN Dalokay önseçimi kaybetti Köse adoy olamamışlardır Bu IIlerde, II Başkantcrı Aytekın Kotıl ve Ali Dıncer ıle Izmıt Beledıye Başkan Yardımcısı Cemıl Karaka dılar önsecımı kazanmışlardır izmır'de ıse, Beledıye Başkonı İhsan Alyanak, onsecımlerı kazonmoyı boşarmıştır. AP. uç buyük kentte, onsecımlerı tek aday la yapmış, Istanbul'da, SEKA eskı Genel Muduru Azız Gumuş, Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yar dım eskı Bakanlanndan Vedat Ali özkan, Izmir'de de Ege Sanayı Odası Başkanı Şınası Ertan AP'nın Başkan adayları olarak seçılmışlerdır. Ertan'ın aday lığı orgutte büyuk tepkı yaratmıştır ANKARA'DA CHP'de, Ankara Beledıve Başkarvadaylığı savaşımı dun sabaha karşı doruk nokîasma varmış, Vedat Dalokay'ın ıtırazı uze rıne Cankaya ılcesınden 107 klşı nın delegeltğı Genel Başkan Ecevıt tarafından ıpta! edılmıştır Ecevıt'ln, Genel Sekreter Yardımcılarından Mustafa Ustundağ ve Ismar! Hakkı Bırler ıle birlikte yuruttüğu ıncelemeler sonuncla sozkonusu 107 kışlnın delege olmadıklan ortaya cıkmıştır Bu arada sert tartışmalar da olmuş, Dalokay ıle Ankara Mılletvekıli Semıh Eryıldız. karşılıklı olarak ağır sozler söylemışleraır. Sabaha karşı alınon karar gereğınce, Kadın ve Genclık Kollorı Başkanlarının da delegelıklerı geçersız sayılmıştır. Ankara'doki CHP onsecımlerınde dort ılçede 2500 delege oy kullanırken. Beiedıye Başkan oday adaylorından Babüroğlu Ile Akoaoğlu, delege olmadıklarından oy verememışlerdır. Kotılma oramnın çok yukseK olduğu CHP onsecımlerı sonunaa. Ankara II Başkanı Ali Dınçer aynı sandıkta oy kullandığı Vedat Dalokay'ı yenılgıye uğratarak CHP'nın Beledıye Başkcn adayı olmuştur (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Erbakan'a göre AP, CHP ıle koalisyon yaparsa kendi kendini inkâr etmiş,, olacak ANKARA (ANKA) MSP Genel Başkanı ve Başbakan Ycrdımcısı Necmettın Erbakan. AP İCinde ıkıncl cephe koallsyonun bozuljp yerıne AP CHP koansyonu kurulması yolunda bır egı lım bulunmasının «AP'nin kendı kendını ınkârı olacağını» soylemıştır. Erbakon. dun duzenledığı basın toplantısında. AP'nın seçım oncesı ıktıdorı sola verılmenesl temasını Işledlğınl ancak bugunku genşmelerm CHP ye ya naşma şeklınde gercekleşmesır.ın AP'mn ıc sorunu olduğUTu scvunmuş. «Onemlı o'an ağır sa nayı hamleslnın sıyasi ıstıkrar ıcınds gercekleşmesıdırs dem.şIr Erbakan, ODTU ye atonacak vent muteve'lı heyetının bazı bo kanlıkların musteşarlorınoan oluştuğunu ve oîamo kararnamesının Cumhurbaşkanının ona\ına da sunulduğunu bıldırmışt'r. HAC VİZESİ Erbakan. bu orada Suudi Arabıstan'ın hac vızesı verme ışlemını durdurmosı karşısında Tur kıye'nın özel durumıı nedenıyle ıkı kez vıze suresınm uzatıimo (Devamı Sa. 9. Sü. 8 de) Ozaydınh: " H K K İtalyan şirketinin önerisini I9739de uygun bulmamıştı,, letvekılı Emeklı Havo Orgeneralı Irfan Özaydınlı, Hava Kuvvetları Komutanlığının, Italyart AerMacchi Ucak Şırketinm «MB 339» tıpl eğıtım ucaklarının yopı mıyla rtgılı önerisini »11 ocak 1973 tarih ve Hv. Pp. 6000 62 ANKARA (ANKA) CHP mll Murat131 otomobillerine 32 bin liralık yeni bir zam yapıldı Murat131 otomobillerine 1977 yılı ıcmde ucuncu kez zam yapılmış ve 32 bın 500 liralık son zam ıle birlikte satış fiyatı 170 bın lıraya ulaşmıştır Öncekı gün yurürluğe glren zam kararını Tofaş sırketı Malıye Bakanlığı teblıgının tanıdığı oianağa dayanarak tek taraflı olarak almıştır. Şırket yetkılılerı son zam ıle ılg.lı olarak fBtı zam 170 mılyon lıra cıvanndakı zararımızı 60 mılyona Indırecektırs demışlerdır. Sanayi ve Teknoio;ı Bakanlığı ıle arasındakı cekışme nede nıyle yapım kararnamesı uzjn bır sure gecikön Murat131 tıpı otomobıller son zam ıle bırl'kte bu yıl uçuncü kez zom gormustür. 18 subat 1977 de 109 bın I ra fıyatlo uretıme basla/an Murat otOTobıüerı, daha sonra 6 ağustos ta ıkınci Kenan MORTAN bır zam gormuş '.e fiyatları 117 bın lıraya ulaşmıştır. Son ola'ak oncekı gun 32 500 lıra!ık zam \apilmasiya fıyatı 150 bın lıra o;muştur. Ancak bu fıyata 20 bın lıra dolayındo olan nakhye. sıgorta. toşıt alrn vergısl ve kasko eklenmesın den sonra blr arabanın satı? fıyatı 170 bın lıra oimaktodır, ZAM NEDENİ Tofas yetkilüerl zam nedeni olarak. «Devlet tekelınde olan dovız»ın yan'sıra devaluasyonlar, elekfrık demır celık ve von sanaylıne yapılan serı zamları gostermışlerdır Hammadde yokluğu nedenıy le fabrıkanm, «günluk uretımı CHP Genel Sekreteri Eyüboğlu: "ODTÜ'nün açılışında bazı sılahlı grupların olay çıkaracağmr haber aldık,, Cumhurlyet Haber Merkezl Orta Doğu Teknık Unıversıtesi (ODTU) bu sabah oğretıme açılacaktır. 14 şubat tarıhınden bu yarta kapalı olan ODTU de 6 hafta sureyle gecen ders yılından yarım kalan yarı yıl tamam lanacak daha sonra yenı donem oğretıme geçılecektır Unıversıte Mutevelll Heyeti Başkanı Prof. Hıcrı Fışek yaptığı açıklamada unıversıtenın saktn olduğunu belırtırken CHP Ge nel Sekreteri Orhan Eyüboğlu dun verdığı demecte ODTU'de ilk gun bazı grupların olay çıkartmaya yelteneceklerının oğrenıldığını soylemıştır Oğretım Uyelen Derneğı (TUMÖD) Merkez Yonetım Kurulu da bılım adomlarma yöneltılen sıstemlı sal dınları kırtavarak lcişlerı Bakanı (Dsvomı Sa. 9. Su. 7 de) sayılı yazıyla uygun bulmadığını» açıklamıştır. Özaydınlı. YANKl dergısının bu konudakı sorularını cevaplandırırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığınm onerıyı reddının nedenlerını de anlatrmştır. Gercekte, İtalyan yapımı MB339 ucaklarının henüz bırlık ucuşu denemesınden gecmedığinı belırten Özaydınlı tHava Kuvvetlerının bu teklıfı uygun bulmadığı lleri suruluyor» şektındekı soruya şu karşılığı vermlştlr: c Evet.. Hava Kuvvetleri. italyan şırketinm teklıflnı 11 ocak 1973 tarıhınde, Hv. Pp. 60C062 sayılı yazılarıyla uygun bulmamıştır. Sebep olarak da surat azlığını, buzlama şartlarında tıcamamasını, alcak irtıfa gore/ lerınde menzılınm cok kısa olusu nu. bombo ve roket menzılınm cok kısa oluşunu, bomba ve ro ket yük menzillnın 50 denız mılıne kadar azaldığını, modern ha vacıhk harekat ıhtiyaçlarmı *arşılayacak durumda olmadığmı gostermıştır.» ASİLTURKE YANIT Özaydınlı, Sanayı ve Teknoloıi Bakanı Oğuzhan Asıltürk'ün «Ucak Sanayıının kurulmasına kım se kanşamazı şeklındekı sozleri ntn de gayrıcıddı olduğunu ve «Gorev gaspı nıtelığı taşıdığını» savunorak şoyle konuşmuştur « 1324 numaralı Genel Kur may Başkanının görev ve yetkilerıne doır kanunun 2. maddesı hlc bır yoruma meydan vermeyecek kadar açıktır. 1325 numaralı Mılli Savunma Bakanlığı görev ve teşkılatı hakkındakı Kanunun ılgılı maddesi de cok açık tır. Bunlar muvacehesınde Asıltürk'ün demeci hem ciddıyetten uzaktır, hem de gorev gaspıdır. Tuşaş'ın uçak seçme yetkısi yok tur. Ancok sıparış venlırse onu yapmaya colışır. Asıltürk bır an once parlamentodo acıklama (Davamı Sa. 9. Su. 8 de) nın 160'tan 90 otomobile kadar dııştüğunu» soyleyen fırma yet kılıleri her bır otomob lın, «zom öncesl 23 bın lıra zorarla» sa tıldığını one sürmüşlerdır Zam ıcm nısan oyındon bu yona Sanayı ve Teknoloıı 8okanlığına sureklı başvurduklarını sövleyen ş rkst yetkılılen, bokanlıktan yan t alınaiaması uzerıne zammın tek taraflı o(Dflvomı Sa. 9. Su. 6 da) Sinema emekçilerinin yürüyüşü sürüyor DÜZCE, (Atillo DORSAY blldlriyor) Istanbul'un Beşiktaş'ndan başlayan sinema emekcıîe rının sansuru protesto yurüyuşu izmıt Adapazarı ve Duzce'den gscerek Kızılcahamam'a doğru yol alıyor. Sınemanın ekranından ve Televızvonun beyaz co rrndan sokağa ınmış ünluler vüru/orlar. Aralarında yjzlerce fılmde emeklerıne tonık oduğumuz ama adlarını bılmedığırmz set ısçılerı ış kcılo^. kameramcnlar. teknısyenler de var Bır polıtıkacınn deyımıyle bu cohlâksızlar kafılesı» ne tuhafti' kl her yerde Beledıye Başkaniarından, trofık polıslerıne, zengınınden faklrıne. kadından erkegıne gencınden yaslısmo ış cısınden memuruna sayısız InS3n ta'afından karşılanıyor. alkıslanıyor, cıcek yağmuruna tutuiuvor. Yedı otobus holınde yolcu'uk eden 300 e vakın sanatcı ve emekcı bellı başlı yerleşme rrer kezlerınden yuruyerek gecıyorlar Necla Nazır Atatârk portresınl taşıyor. Mahmut Cevher Ise Turk bayrağını Cuneyt Arkın. Tank Akan Hokon Balam'r, Yavuz Özkan. Ali Ozgenturk. Zekı Okten. Tanıu Gürsu Urnur Buğay da denetım ve duzenı sağla yanlar arasmda . Halka sızden destek almak ıcm vollara dustuk Sıze karşı sorumluyuz» dıye bıten bılaınvı PatTia Gırık veya Fıkret Hakan bağırarck okuyorlar Her >ostan, her kusaktan kışıler var Aytac Arman'ın yanında Eşref Koıcsk Nurhan Njr'un yanında Aysun Guven vuruyorlar. (Devamı Sa. 9 Su. 8 de) Eczacıbaşı "Siyasi ve ekonomik sorunlar hemen cözülmezse sonuç hüsran olacak,, BURSA (Cumhuriyet) Eczacıbaşı Holdıng Yonetım Kurulu Başkanı Neıat Eczacıbaşı Bursa'dakı bayıler toplantısında yaptığı konuşmada «Sıyasi ve ekonomik sorunlar hemen cozumlenmezse sonuc husran o!o caktır» d e m ı ş t i r . cSıycsal çekışmelerın bır sure olsun ertelenmesını» savunan Eczacıbaşı ozetle şöyle konuşmuştur «Sıyasal ortamımız cekişmelere sahne olmoktadır. Sıyasal ortamımıza boğlı oloroK sosyal yapımız gıderek gecerlılığıni yıtırmektedır. Oğretım kı;rumlarımız anarşık olaylar ıcmde gorevlerını yapamamakta, ıs gucu barışı yıkıcı bır cekışme(Devamı Sa. 9. Su. 5 de) MSP Genel Merkezini taşlayan hacı adayları Demirel'in evi önünde de protesto gösterisi yaptı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Suudı Arabıstan B J yukelcılığınden yurüyuşe ge cen sayıları yuzu aşkın hacı adayı Yukan Avrancı'dakı MSP Genel Merkezının onune gelmışler ve bınayı taşa tutmuşlardır Bır grup hacı da, Başbakan Suleyman Demırel ın evıne gıderek kendısıyle go rusmek ıstemışlerdır. Demırel le go'uşemıyen hacı aday ları, Demırel'ın evının önunden uzun sure ayrılmamışlar protesto gosterısı yapmıslardır. Bugun de Meclıse yuruyeceklerını ıfade eden hacı adayları, «Başbakan Demırel, (yetmış yaşındakı ha cı adayı ıcm 600 dolar çok mudur') dıyordu. Sözu ne rede kaldı» demısler, cbızı oyalıyorlar» dıye eklemışlerdır. Atabek, sağlık hizmetlerinin partızanca emellere alet edilmek ıstendiğini açıkladı istanbul Haber Servlsl Turk Tabıpler Bırlığı Başkanı Dr. Erdal Atabek'ın Istanbul SSK Hastanesındekl görevınden alınarak Kastamonu'ya atanrrasının yamsıra soğlık kurunnlarına yöneltılen tum sıyasi baskıları protesto Içın Türk Tablpler Bırllğı Merkez Konseyi ve Istan bul Tabıp Odası üyelerı dön ortak bır basın toplantısı duzenlemişlerdır. Konsey adına basına acıkîama yapan Başkan Erdal Atabek sağlık hizmetlerinin son gunlerdeki uygulamalcrla surekli bır huzursuzluğa suruklendığını beIırterek ozetle şoyle demıştir: fCumhurıyetin hıcbır donemın (Devamı Sa. 9. Su. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU OLAYLARIN ARDINDAKÎ Karamanlis: «Seçimleri kâzanırsam Kıbrıs ve Ege sorunlarını birlikte çözmeye çâlışâcâğım» ATİNA Bır/eşmış Mılletier Genel Kurulu Kıbrıs sorununu bugun gorüşmeye başlayacaktır. Bu arada. Yunanıstan Başbakanı Karomanlıs. 20 kosımdo vo pılacak genel secımlerı kozanması halınde. Kıbrıs ve Ege sorunları ı!e ılgılı kesın bır polıtıko saptıyacoğını ve hsr ıkı sorunu da aynı zarrcnda cozumla (Devamı Sa, 9. Su. 7 de) GERÇEK 2'nci MC ile TTB... mekfedlr. Bokonlık örgutlerfnin ve kamu iktlsadi kuruluşlorının parsellenmesi devam ederken. eylem genişletilmiş, yasalarla kurulmuş bağımsız meslek kuruluşlarına el atılmıştır. Turk Tabibler Birliği Başkanı Dr. Erdal Atabekin Istanbul dısında bır goreve atanması bu kapsam içinde değerlendirilmesı gereken bır olaydır. Dr. Atabek ile birlikte sağlık personeli kesiminde uygulamaya konulan bır dizi operasyon ozunde ontldeınokratik olan bir boskı politikasını simgelemektedır. T.T.B. (Turk Tabibler Blrllği) Başkanı Atabek. S.S.K Istanbul Hastonssınde gorevlidir. T.T B. Merkez Konseyi uyelerinin secim le geldikleri gorevlerini yurutebılmeleri icin Istanbul'da oturmo ları 6023 sayılı Yasa'ntn emredıcı kuralıdır. Hukumetin etkili olduğu S S.K 'nun yonetimı, Işçl lemsılcilerinin muhalefetine karsın T.T B. Baskanını Istanbul'dan uzaklastırma kararını vermistir. Kuskusuz bu kararın temelinde sıyasal blr arhac yatmaktadır Bu karar, Barolar Bırlığı ya da bir baska meslek kuruluşu Genel Başkanının siyasal • *• (Devamı So 9 Su 6 da) M llllyetçl Cephe, Birincl Demlrel Hukumetl kurulmadan once oluşturulmuş; ve »Idoolofik bır hareketı olarak kamuoyuna sunulmuştur. MC'nin yetkili sözculeri «sola karşı milllyetci partilerin butunleşmesinden» söz acıyorlardı. 1. MC Hukumetl kurulduktan sonra ccepheleşme» eylemi devlet örgutlennde ve toplumsal kesimde yoğun bicimde surduruldu. 2. MC döneminde koalisyon ortakları «cepheleşme»yl surdurmek polıtlkasıyla «devletr parsellemek» stratejisinl birlikte uygulamaya koyuldutar. Bu konuda en hızlı eylemcı olarok MHP onde gorun THY pilotlarının başlatacağı direniş bir hafta süreyle ertelendi Istanbul Haber Servlsi Pilotların. pazar ve resmı tatıi gun lerı ıle tazla mesaıyı gerektıren gece ucuşlarında gorev almaya caklanna ılışkın kcrarları, ılgılı Bokanlıklarda soruna cozum aroRrnası nedenlyle bır hafta erte'enm.st'r TurK Hava Yolları Pılotları Derneğı Başkanı Ali Yığın. Hukumetın 40 bın lıranın uzerınde kazarc sağlayan de^et kuruluşlarında colışanlardan ek bır vergı alınması konusundo Butce Yo sası na bır madde getınlnnesl yu zunden boyle bır e\lema gececeMerını cc I 'omıstı (Devamı Sa 9. Su. 6 da) Tehlikeli IlişkiJer.. 300 MiLYONLUK KAÇAKÇIUĞI SAPTAYAN KONTROLÖRÜ GÖREVDEN ALAN GENEL MÜDÜR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Adana'da 300 mılyoi liralık vergı kacakcılığı saptayan Gelırler Kontroloru Ibrahım İnce'nın görevınden alınması uzerıne Ince'yı görevınden alaT 1 Gelır'er Gene Mudurj Aykon Doğan hakkında Malıye Mütefışlerı tarfındon soruşturmo açılmıstır Acfcna da ırergı denetımınde ıken Gelırler Kontroloru Ibrahım Ince, parruk tuccarlarınca gercekıestırılen 300 mılyon lırahk vergı kacakcılığı saptamıştır Ancak, bu sırada Gelırler Genel Muduru Aykon Doğan Adana'ya yazılı bır emır gondererek, vergı ıncelemesının durdurulTiasını ıstemıştır Bu isteme uymayan ve denetımını sjr duren Ibrehım Jnce, bu dovranışı uzerıne bu kez Aykon Doğan tarafından gorev ınden a'ınmıştır. Ibrahım Ince Adana'da haien ıdarı bır 'soruşturmayı yuruttüğu ve ıfadesını' 'aldıgı Adana Gelırier Mudurunun yar dımcılığına atanmıştır. urkiş Genel Başkanı Halli Tunç, geçen ay Amerlka vo gıderek bu ulkede tam yirmibir gun kaldı. Tunç, Amerıka'ya niçin gıttı, orada klmlerle goruştü, ne yaptı, ne yedi, ne ıcti, bunları bilemiyoruz. Fakat bılebıldıgimiz şu yalnızca: Son gunlerde Turkİş'e bağlı sendikalorda ışçi eğitimi yenıden Amerikah uzmanlarca ustlenıverdi . «A F.L. C.İ.O.». Amerika Birteşik Devletlerindeki en ust ışcl kuruluşunun adıdır. eAsyaAmenko Hur Çalışma Enstıtusu» (AAFLIJ, Asya ulkelenndekı sendikal calışmalarla ilgılenen ve bu sendıkaiarla örgutsel bag kuran uluslororosı bir Işcl kuruluşudur. AAFLI, «A.F.L C. I. O.»nur\ bır yan orgutudur. Bu kuruluşun, «CIA> (Merkezl Haber Almo Orgütu» ile yokın ılişküer kurduğu. 19CS yılında Amerikan Otomobil Işcıleri Sendlkosı torafındon oçıklonmış vo acıklama dunya ve Amerika komuoyunda genlş dalgalonmalaro ve yankılara yolacmıştı. Otomobil jycileri Sendikası (U.A.VV.) yoneticilerirtden Victor Reuther'ln, «AFL, CIA'den gizlice para alır ve bunu gizlice harcar» yolundaki açıklaması Butun dunyada yankı yapmıs ancak bu yanki dalgalan Turkive' ye gereğince ulaşmomıstır. Siyasal Bılgiler Fakultesi bğretim uyelerinden Doc Dr. Alpaslan Isıklı, «Sendikacılık ve Slyaset» adıı bilimsel vo(Devamı 5. Soyfada) T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog