Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

İ«VEI»İTE ve IKklEIJlERE i ^ yıidız dersancsi SINIFLAR BEKLEMEÜLER 75 SAATUK PARASIZ DINEUC KUHSLAKIMI2A KAHtlNIZ LfSE SON 512 KASIM 714 KASIM ÜNİYERSİTEYE GİRİŞ YA\INLARI\OZ MATtMATtK GfNfl YTTfNBT. aon. umhuriyet 45. Yll; UTI: 19137 Kurucusu: TTJNTJS N'ADİ 300KURUÎ 6 KASIM 1977 PAIAR diğer grupların da bu hakka sahıp olacağmı bıldırdığı Ifade edilmektedır. CHP sözcüsunun ıse, «Kalıcı çözüm en çok oy alan partıden başkan secmektır» dedıği belırtılmektedır. Dört sryasl partınfn grup yöneticılennm eon toplantısında. MSP sözcusünün, «Başkan (Devomı So. 11, Sü. 6 da) WICKS •VAPORUB BUHARLASAN MERHEM Belediye Başkanlığı seçiminde MHP'nin Jstanbul, Ankara ve îzmir illerinde AP adaylarım destekleyeceği bildiriliyor. MSP, Meclis Başkanının iktidar partilerinden olmasında direniyor ANKARA (ANKA) Mlüet Mectısi Başkanlığı icın iktidar partılerl arasındakı görüş oyrılığının devam ettıği, AP'nln Ikl büyuk partl arasında yopıimasını istedıği «rotasyon» sistemlne MSP'nln de karşt çtklığt öğrenılmlş tır. MSP sözcüsünün. rotcsyon 8istemlnde ıkı porti crasında bu Işlemin yürüyemeyeceğfnl. ADAY YOKLAMALARI BUGUN YAPILIYOR Cumhurfyet Haber Merkezl Yerel secimlere katılacak par ffler Belediye Başkanlıklan lle Beledıye ve ll Genel Meclislerl öyelığı ıcln odoylarını bellrlemek uzere bugün tüm yurtta oday yoklaması yapacaklardır CHP Dıyarbakır, Kars. Malatya Tunceli, Burdur ve Mersın'de merkez yoklaması yapılması nı kararlaştırmıştır. CHP Genel Yönetım Kurulu'nun, Muş v« lırlemeyl uygun gördüğü bellrAtyon'da d ' merkez yoklaması tılmlştır. yapmayf düşündüğü belirtılmışPartıler. aday yoklamalarıntir. dan başka merkez yoklamasıyAP, istanbul dışındokl lller lo belırleyeceklen odaylannı 8 de aday yoklamasına gıdecek kasım gunu saat 17'ye kadar tır. AP nın Istanbul'da henıız ılglli secım kurullarına verecekblr oday belırleyemedığı bıl lerdlr. dırllmektedır. MSP nın ıse AdıAP MHP İŞBİRLİĞİ yaman ve Erzurum dışında mer AP Genel Idare Kurulunun kez yoklamasıyla adoylarını be dun Demırel'ın başkanlığında Demirel'in temelini attığı Karakaya Barajı'nm arazısi yapıma uygun değil Gaziantep'te MHP Merkez İlçe Başkanı, Ankara'da da Gençlik Kolu uyesı oJduruldu IZMIT'TE DORT GÜN ÖHCE ÇIKAH ÇATIJMADA YARALANAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA KURTARIIAMADI Cumhurlyet Haber Merkezl MHP Gazıantsp Merkez llce Bcşkonı avukat Mehmet Capar Gazıantep'de. MHP Genclık Kolları uyesı DTCF son sınıf oğrencteı Mustafa Başoğlu Ankoro'do kurşun yağmuruna tutulorak oldurulmuşlerdır Izmıt te 2 kasm günu cıkan çatışmada yaralanan 5 yaşmdakı Erdınc Daylan da tedavı edıldığı hastanede kurtarı lamayarak ofmuştur Ankara'da da ODTU Rektor Vekılı Prof Nu rı Sayral'ın evıne potloyıcı mad de atılmış, ayrıca telefonla teh dıt edılmıştır Gazıantep tekı olay oncekı akşom 8oat 19'da mevdana gelmış ve MHP'nin Gazıanteo'tekı kurucuforındcn Soforler Derneğı {Devamı Sa. 11, Su. 1 de) yopılan toplontısında, vere! se Raşit KISACTK cımlerde MHP ıle ışbırlığı yapıl masına, bu konuda AP'nm yerei kademelerne yetkı verılme MALATYA AP Genel Başyelerınden olusan bir ekıp tara sıne ve gerektığınde MHP ıfe kanı ve Boşbakan Suleyman De fından ıkı aydan berı Koroka/a Ortak Belediye Meclısı lıstesı mırel tarafından gecen yıl te Bara|i yoresınde surdurulen |eyapılobılmeslne karar verrmş melı atılan Karakava Baraıının ofızık araştırmalar sonuclanmış tır. ANKA'nın bıldırdığıne gore yerının bara| yapımına uygun ol ve bu konuda bır rapor hazırlan İstanbul Belediye Başkanlığına j madığı saptanmıştır mıştır aday gosterılecek ısım konuHeyete Baskaniık eden Dr İstanbul Teknık Unıversıtesı (Devamı Sa 11, Su 7 d«) Maden Fakultesı'nın oğretım u(Devamı Sa. 11, Su. 1 de) ODTÜ yurdu açıldı, öğrencilerle yönetidler arasında "Centilmen anlaşması,, yapıldı ANKARA, (Cumhurlyet burosu) ODTU'de yarın oğrenıme başlantıosı nedenıyle dunden ıtıbaren yurtlara oğrencı kabulune geçılmış, bu arada 5 mart 1971 olaylanndan sonra ılk kez okula polıs gelmıştır. Kent dışında oldugu ıcm \andarma kontrolun de bulunan ODTU'de uzun bır sure sonra, yurtiarın açılışı nedenıyle Ankaro Valısı Durmuş Yalçın yasal yetkılerme dayanarak 500 toplum polısı goreviendırmıştır. Dun öğle saatlerınden ıtıbaren CDTU'ye gelen oğrencıler polıs ve landormo gozetımınce koyıtlarını yaptırmış, daha sonra yurt larına yerleşmıslerdır. Oğrencılenn kayıt kabul ve yurtlara yer leşme ışlemı saat 17'ye kadar devam etmış, okul yonetlcılerı yaptıkları açıktamada yurtlara kabul işlemınin gundüzferı olacağını hava karardıktan sonra yurtlara yerleşme ışlemıne ora verıleceğını bıldırmışlerdır. Ote yandan yurtiarın acılışı sırasında dun ODTU'ye gıden lcışlerı Bakanı Korkut Ozal Rek tor Vekılı ve bazı oğretım uyelerı ıle yemek yemıştır. Öğrenıldığıne gore, Ozal can güvenlığı ve oğrenım ozgurlüğunun saglan(Devomı Sa. 11, Su. 7 de) Sinema emekçilerinin sansürü protesto yürüyüşü başladı • 7AKSİM ANITI ÖWNDE OKJ'NAN «SINEMACILAR İNOUNDA. 'SINEMA EMEKCILERININ 6 0 VILDIR S0MURUME1.ERINE SON VERMEK VE SOSYO EKONOMIK HAKIARINA KAVUJTURUIMAURINI SAGLAMAK IÇIN YOLLARA OIJTUK» DENILIYOR. zızs, cOnurlu bır sınema» «20 m/lyon sınema seyırcısme saygı», «Ano/asa guvencesı altında bır sınemo ıstıyoruzs. «Zorbalığa hayır hukuk devletıne evet», tSansyr ve antıdemokıa tık gırışımlere karşı haklı savcs larındG sınema enekçılerm n yanındayız» dovızlen ıle Barba ros Anıtı onunden a/r İTişlar ve Tokslme doğru yt/ruyuşa gecmışlerdır Sınema emekcıleri vürüyuslerınde yol boyunda toDİanon kalabalık tarafındon desteklenmış ve kendılerıne çıcekler otılarak alkıslanmıştır Zaman zaman emekcılerın önu halk tarafından kesılmış ve destekleyıcı sozler soylenmıştır Sanacı Yavuz Özkan haUa yuruyuşlerının amacını anlatmıştır TAKSIM'DE Sanatcı ve emekcıier ıkı soat(Devomı Sa 11, Su. 4'de) Üniversite'deki görevinden istifa eden Prof. Vardar: "Böyle öğretım sistemi Tanganika'da bile yok,, dedi İZMİR Türkıye Bıtımsei Teknık Araştırma Kurulu Başkanı ve Ege Unıversıtesı Fen Fakultesı Oğretım Uyesı Yusuf Vardar, ülkemızdekı unıversıtelerde hızmet verme olanaklonnın tamamen ortadan kalktığını one surmuş, « En azından boyle bır gıdışe ortak olmamayı. kendi hızmet ve haysıyet an layışımın geregı saydığım ıcm, Ege Unıversıtesı'ndekı gorevımden ıstıfo ettım..» demıştır. Vardar, unıversıtelerın. gerek öğrenım hurrıyetı ve gerekse cağdaş bılımın teknoloıık ımkanlarının saglanmasını daıma dışardan beklerrelerınm doğru olmadıâj goruşunu savunmuş. (Devamı Sa. 11, Su. 1 de) tSiz yüce ha'kımızın onuruno yaraşır lılımıer ycpobılmek ıçın yola duştuk...» İstanbul Haber Servlsi Sınemo emekcılerı, sınema uzerındftkı yasa dışı baskıları ve sansur uygulamalarını kınamak ve protesto etmel' amacıyla du z»nl»dıkl«n istanhul • Ankara yüruyuşu dun başlomıştır Sınema emekcılerı 5 kasım'ı «Sınema Em«kcılerî Sayramı» olarak ılân etnışler ve Taksım Anıtına filmden oluşan sıyah bır celenk bırakmışlardır Cok sayıda demokratık kuru luşların destekledıği yurüyuş dün sabah saat 9'da Beşıktoş' dakı Barbaros Anıtı onunden başlamıştır. Smema emekcılerı, «Özgur sınema», «Sınema Yazarları Derneğb, cÇagdaş Sınema Yasası», «Ozerk Sınema Kurumu», «Yaşasın Işcı Sınıfı yonındakı Sınemas dovızlerl altında toplonmışlardır Sınema emekcilerı, cSınemayı koronlıktan kurtaralım», cSınemanın gercek sahıp'erı bi Pilotların direnişi uçak seferlerini aksatacak fstanbul Haber Servlsi THY'de gorevlı pılotlar, Anayasal haklarının bır kısmının çıg nendığı gerekçesı ıle bugunden ıtıbaren bazı ucuş gorevlerını ye rıne getırmeyeceklerını açıklamışlardır Buna gore pılotlar pa zcr ve resmı tatıl gunlerı ıle faz lo rresalyı gerektıren gece ucuş lonnda gorev o!mayacak!ardr Turk Hava Yolu Pılotları Derneğı Baskanı Aiı Yığın, boyle b r eyleme gıtmelenne, hukL.met.n 40 bn lıronın uzerınde kazanç sağlayan devlet kuruluşlarında calışanlardon ek bır vergl alnmasının nsden olduğunu söylemıştır Turkıye Sıvıl Havacılık Sendıkası Genel Merkez lcra Ku rulu da pılot'on destekled'klennf bıldırmıştır THY Genei Mudur Yardımcısı Ergun Yeıutaş ıse «Konu, Hukumetı ılgılendıren bır konudur, kanun konusudur Şırketle ilgıli değlldir. Bütc« Kanunu lle ılgılıdır» demıştır. PİLOTLARIN AÇIKLAMASI Turk Hava Yoîlannda çalışan pılotlar ve ucuş muhendıslerı odına yapılan ocıklamado oz«t le şoyle denmıştir: «1975 yılı 35 sayılı, 1977 yılı 13 sayılı Butce Kanunlorı, pesonela ödenecek ücretler ıle sağ lanan aynî ve nakdi menfaatlerın yıllık tutarının gayrl safı mık tarları üzerıne üst sınırlar getırmıştır. 1976 yılı Bütce Kanununun 12 maddesl lle getlrılen ust sınır ıse blr portinin murocootı üzerıne Anoyosa Mohkemesince Anayasaya aykırı bulunduğu rcın ıplai edılmıştır. Bu kanunlar cercevesınde ekı bimız, bu üst sımrı ayni menfaatler yönünden, resmî kıyafet masrafı. hastane, doktor ve (Deramı Sa. 11, Su. S de) EKONOMiK VE SiYASAL BASKILAR MİTİNGLERLE KINANDI Cumhuriyet Hab«r Merkezl Demokratık kıtle orgutlerı tarafından duzenlenen taban fıyotlannın düşükluğunu, haya* Ooğu ve Batı pahalılıgını, ışsızlığı ve faşızan baskıları protesto mıtınglerı dün Avrupalı Ankara, Izmır, Trabzon, Bursa ve Denızlı'de yapılmıştır gazeteciler ilk Ankara'da beş bıne yaklaşan kez Avrupa kalobalık, Tandoğan Alanında çeşdlı slogonlar atarak hukuKonseyi metın ekonomık kararlarını eleştırmışlerdır. Mıtıngde bır konuşParlâmenterleriyle ma yapan tıyatro sanatcısı Meral Nıron, Iktıdarın ekonomık tu brr toplantıya tumunu, pahalılığı ve para dalkatıldılâr galanmalarmı anlatmış, «Bız ka dınlar olarak gârev yerlerınde STRASBOURG (Cumhurlye!) ışyerlerınde. mahallelerde orgut Helsınkı Nıhaı Belgesını ım lenıp, 2 Cepheye karşı savaşan zalamış ylkelerden 27'sının eslerımızle omuz omuza olacabaşyazorları tarafından bır ytl gız ve bu savaş UDC'de bırleşeonce Parıs'te kurulon «Avru(Devamı Sa. 11, Su, 5 de) pa Gazeteciler Derneğı» uyelerı ıfe Avrupa Konseyi parlamenterlerı arasında 34 ka Eğitim sım gunlerınde Strasbourg'da kı Avrupa Sarayında bır yu Enstitülerinde varlak masa toplantısı duzen lenmıştır Doğu Avrupclı go komando zetecılerın de katıldığı dernek uyelerınden Macar ve Polcn saldırıları dün de yalı gazetecılerın de Avrupa devam etti Konseymın cağrısma uymosı sonucunda Batılı bır sıyasal Cumhuriyet Haber Merkezl orgut olarak kabul edılen Kon Tum Eğıtım Enstıîulermde kosey parlamenterlerı ıle Dogu mandoların yandaşları dışında Avrupa ulkelerıne mensuo ba kımseye kayıt yaptırmamasın mensupları ılk kez bır yu ları sonucu uzatılan on kayıt vorlok mcsa tac'ontıs'n'jn Hel SLresı bugun sona ermektedır {Devamı Sa. 11, Su. 4 de) (Devamı Sa. 11, Su. 5 de) İskenderun'da Yahya Demirerin sahibi oldugu fabrikadan çıkarılan 35 işçi açlık grevine basladı >LAYLARIN riRDINDAKt Cumhuriyet Hab«r Merktzl Yahya Damırel'ın sahıbı bulunduğu Atla Fabrikasında sebep gosterılmeksızın ışten Cikarılan 35 tşçl, aclık grevine başlamıştır. DtSK'e bağlı Teksıf Sendıkasına bağlı olan Işcılere tczmınatlorının verılmedığı de b«lırtılmektedır ANKA Aıansının huberıne gore gerekcesız ışten çıkarılan ışcıler suresız aclık grevine baj« larken, fabnka yetkılılerı de yap tıkları ocıklamoda elektrı< kısıtlamaları nadenıyle saat 07'de ışbaşı yapan ışcllerin 09'da ışboşı yapmalarını ıstedıklerinı be lırtmışier. buna uymayan işcılerın ışlerme son verıldığını one surmuşıerdtr (Devamı Sa. 11, Su. 4'd») MESS BURSA'DA MADEN İŞ'İN GREV KARARI ALDIĞI 7 İŞYERİNDE DAHA LOKAVTA GİDİYOR BURSA (Cumhuriyet) DİSK üyesı Maden Iş Sendıkasının grev karorı aldığı 7 fabrıkada MESS'irı de pazartesı gunu (yarın) lokavt ılân edecegı bıldırılmıştır Uzlaştırma Kurulu toplantılarında anlaşmoya varılamaması üzerıne Maden iş Yürütme Ku rulu aralannda Renault Otomobıi Fabrıkosmm da buiunduğu Mako, C«mtaş, Burcelık, Robert Bosch. Karsan ve SKT Işyerlerınde grev kararı almış, grev ıla nı fobrıkalara asılmış'ır Maden iş Send.kası 13. Bölge Temsılcısl Özcan Pekşen. 6 btn ışcınm calıştıgı sanayi bolgesınde kurulu 7 fobrıkado. yasal sura sonunda grevtn başlatılacağmı, grevın kademelı olarak mı yaksa toplu bıcimHe ml uygulanacağı konusunda Maden Is Yurutme Kurulunun karar verecegını soylemıştır MESS (Devamı Sa. 11, Su. 1 de) 6ERÇEK T Kural ve Kural DJŞI .., nın doviz dar boğazını aşıp dış kredıleri sağlayıncaya dek Içerdeki denge hesaplarını dlkkate almaları gerekiyordu. Bu arada Demirel'in cevresine de telkinı şu Idi: Sıkı durun; bütünluğunüzü koruyun: eğer biz direneblhrsek CHP parcalonacaktıri Gercekten secımden başoryla çıkon ama İktidar olamayan CHP'do rahatsızlıklar vardı. Bu rahatsızlık hem 214 milletvekilıyle hukumeti kuramamantn sıkıntısından, hem de CHP Genel Merkezınin kotı ve haksız Işlemlerinden oluşuyordu. Yerel secimlerin gundeme glrlşiyl© CKP'deki lc catısmaJarın sertleştıgi gorıilmuştur. Zaman ••• (Devamı Sa 11, Su. 6 da) ürlcıye'nin blr dönum noktasında bulunduğu gerceği, son gunlerde sık sık y/nelenlr oldu. Toplumsal yaşamada gerilim gittikce yoğunîaşıyor. 2'nci MC kurulurken ortaklar MC adını kullanmok Istememislerdl Bunun yanısıra MHP'nin barışçıl bir goruntuye burunmek Istemesi, taktık bakımından llgi cekiciydl. Demirel ve ortakları 20 ilde elektrik ktsıntısı kaldırıldı ANKARA Enerji ve Tab'i Kavnaklor Bakanlığı dunden ıtı baren 20 ılde doha etektrık kısıniısının kaldırılmasına karar vermıştır Dun kaldırılan ıllerie bırlıkte elektrik kısıntısından kur(Devamı Sa. 11, Su. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog