Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

EDEBİYAT NURİ PAKDİL KASIM SAYISI BUYÜK KİTAPCILARDA YILLIĞI 30 LIRA P.K. 50 Bakanlıklar / ANKARA 54. Yll; S.4YI: 19136 VÖNETEN umhuriyet Kıırucu^ı: YUMJS NADİ 300 KUR(JJ Yavuz ismet Dimicin'in kararında. Demlrei'ln yeğenl Yahya Demirel'in adının karıştığt mobilya ihracatı ile ilgili yayınlarm. sağlam kanıtlara boğlandığı ve elestirilerin cle «objekîıf> niteiik tosıdığı kabul edilmişîir. Daha önce, Ankara 10. ve 12. Asliye Hukuk Mahkeme(Devamı Sa. 9. Su. 7 de) BNJVERSİTE ve «KAIKMİ1ERE HA2IRIMMM, © yıldız dersanesi 15 StATLIK PAHASII DENfME KURSLARMIA İSE SON SINIFLAPI KA7IIIMZ BEKLEMEULER 512 KASIM 714 KASIM L"NI\TRStTEYE İ MATtMATİK « N H YITENK 6O.TL. «O.Tl. 'A'JBES'KTİS ~= 43*6 23ö' 31 32 5 KASJM 1977 CUMMÎiSİ Ankâra'dâ görüşmeleri sürdüren Uluslararası Pâra Fonu heyeti yüzde 1020 arası bir devalüasyonu gerekli görürken MC en çok yüzde 10 oranında deva lüasyon yapılabileceğini bildirdi Yahya Demirerin Cumhuriyet aleyhine açtığı dava reddedildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara 8. Asliye Huku:< Mahkemesi. mobilya yolsuzluğuna ilişkın ya/ınlar nedeniyle Yahya Demirel'in Cumhuriyet Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Ş. ile Yozı Işleri Müdürlerimlz Bulent Dikmener va Cetin Özbayrak aleyhlerlne actığı davayı reddetmlştir. 8. Asliye Hukuk Yargıcı MC'nin °lo10 devalüasyon önerisini IMF az buldu ANKARA (Cumhuriyel Büroeu) İkinci Cephe Hükümeti halen Başkentte görüşmelerini sürdüren Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) baskısı üzerine. yüzde 10 oranında bir devalüasyon önermiş, ancok bu oran İMF tarafın dan yeterli görülmeyerek kabul edilmemiştir. İMF'nin Türk lirası icin yapılmasını istediği devolüasyon yüzde 10 i!e yüzde 20 ara Meclis Başkanhğı seçimı için siyasi partilerin temsilcileri dün yeniden biraraya geldi Ön seçimlere bir gün kala aday adayları arasındaki mücadele doruğa ulaştı DP Genel Merkezi, MHP'yi destekleyeceğini bildiren Antalya il örgütünü feshetti. Kayseri'de AP MHP işbiriiği kesinleşti, Gaziantep'te durum bugün belirleniyor Malatya'da MC partileri bağımsız aday Hamido'yu destekleyecek Cumhuriyet Hober Merkezl 1* orolıktaki yerel seçimlere katılacak olan siyasi pcrtiler. Belediye Başkanlıkları ile Belediye Meclisi ve il Genel Meclisi üyelikleri Için odaylanrii yarın vapacakları aday yoklamasıyia saptayaccklardır. Partilerin yapacok ları yoklomalarlo lesbit edecekieri adayların en cok yüzde 10 rebileceklerdir. Styosî partilerin oday yoklamasıyla belirleyecekierl adaylarla, merkez adoylorının lısteierini 8 kasım salı günü saat 17'ye kadar ilgili İlce Seçim Kurulu Başkanlığına vermelerı gerekmektedir. Seçımlere bağımsız olarak katılacak yurîtaşlar da ayni tarıhe kadar iiçe Secim Ku rulu Başkonlıklanno bizzat başvuracaklardır. (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) unu merJcez adayı oTaroV g5ste Yalcın DOĞAN sında değişmekte, amo mutlaka yüzde 10'un üstünde olmasını savünmoktadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu derln döviz darboğazı hızîa cözümsüzluğe doğru giderken, Tur kiye döviz açısındcn nEn güc günlerinl» yaşarken, Para Fonu ile anlaşmanın da «Bir türlü sağ lanamadığı» ilerı sürülmektedlr. Türkiye'nin döviz dargozağına «Uluslararası para piyosasından borç bularak care bulma» görüş meleri bir suredir Para Fonu ile Ankara'da surdürülmektedlr. Ancak. İkinci Cephe Hükümetinin kendi icindeki uyumsuzluk bu gorüşmeleri de etkilemıştir. Bun dan dolayı gorüşmeler gereğinden fazla uzamış ve bu gercek Malıye Bakonı tarafından üc gün önce bosına açıklanmıştır. j Elde edilen bilgilere göre. Cep he Hükurneti ekonomik konulcr(Oevamı Sa. 9. Sü. 6 da) ANKARA (Cumhurtyet Bürosu) Millet Meclisl Başkanmın seCİmi için Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri dün yeniden bir araryo gelmişlerdir. İzzet Akçal başkonlığındaki toplantıya CHP Grup Başkanvekili Altan Öymen, AP Grup Başkanvekilleri ilham; Erten ve (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) OECD'NİN ÖDEMELER DENGESİ GÜÇLÜKLERINI . TARTIŞACAĞI ÜÇÜLKE ARASINDA TÜRKIYE DE BULUNUYÖR Kosta DAPONTE PARİS Arolarında Türkiyenin de bulunduğu 24 batılı ülkeden olusan Ekonomik İşbiriiği ve Kalkınma örgütü (OECD)"nin Paris'teki merkezinde 14 kasım gunü başlayacak Ekonomik Plân lama Komitesi (EPC) toplontıları sonunda Türkiye. İspanyo ve Por tekiz'in ekonomik durumları da özel bir oturumda incelenecektir. Türkiye, isponya ve Porteklz'in ödemeler dengesinde korşılaştıkları guclükler uc ülkeden gelecek heyetlerle bir arada gizli toplantılarda tartışılacaktır. Türkiye ile IMF arasında sürdürülen gorüşmeleri de yakından izleyen OECD cevrelerl Ankara'dan gelecek delegasyonun bu konuda getirebileceği ayrıntılı bilgileri de beklediklerine değinmektedirler. Bilindiği gibi. Türkiye'nin OECD üikelerı ve özelükle örgüte bağlı AET ülkeleri ile ticaret dengesındeki acık sürekli bir artış gös termektedir. Türkıs'e'nin 1975 yılında OECD kanalıyla aldığı yardım tutarı 2,68 milyar Fransız frangını bulmaktadır. KONSORSİYUM NE OLDU? OECD bünyesindeki tTürkiye'ye Yardım Konsorsiyumu» ise ıki yddır işlemez bir durumdadır. OECD Genel Sekreteri Emile Van Lennep daha önce gazetemizde (12 ekim) yer alan bir demecinde bu konuda şoyle demişti: «Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomunun yeniden işleyebilmesi Türk hükümetinin görüşmelerin yeniden başlamasını sağlayabilecek yeni önerilerle gelmesine bağlıd»r.> Genel Sekreter, bunun yeniden conlandırılmasınm Türkıye'deki gelişmelere bağlı olduğunu ve yeni hükümetin getireceğl önerileri beklediklerini belirtmiştl. OECD Genel Sekreteri aynı demecinde Türktye ve Portekiz gibi ülkeleri ekonomik bunaiıma karşı istikrqr önlemleri almakta gec kaldıklannı da vurgulamıştı. TRT GENEL MÜDÜR VEKİLLİĞİNE YALÇINTAŞDPT MÜSTESARLIĞINA İSE TALİP ALP ATANDI • ATAMA KARARLARI DUN ÜC LİDERİN YAPTIKLARI TOPLANTIDA ALINDI. MSP KARABÜK DEMİR CEÜK FABRİKALARINA İSMAİL MÜFTUOĞLU'NUN, MKE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DE REŞAT AKSOY'UN GETİRİLMESİNİ SAĞLADI. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Koallsyon ortakları arasında b>r suredir tartışma konusu olan atamoloro iüşkin konuiar dun uç liderin yaptığı gorüşmecie uzlaşmaya varılarak cozumlenmış tir. Demirel, Erbakan ve Turkeş arasında iki saat süren toplanfı cJan sonrc TRT Genel Müdür Ve kıllıği ile MKE Gsnel Mudürlüğü ve Karabük Demır Celık İşietme leri Genel Mudurlüğu ile DPT Musteşarlığına MSP'nin önerdiği adaylar getirlîmiştir. Başbakan Süleyman Demirel tarafından dun akşam Cumhurboşkonı Fohrı Korutürk'ün onoyına sunulan kararnamelere gö re, TRT Genel Müdür Vekılliğine Prof. Nevzat Yalçıntaş. DPT Müsteşarlığına istanbul Universitesi iktisat Kürsüsu Prcfesörle rinden Talip Aip. MKE Genel Mj dürlüğune Ankara Ünıversıtesi öğretim üyelerınden Reşat Aksoy, Karabük Demir Celık işletmeieri Genel Müdürlüğune İs mail Muftüoğlii'nun atanmalan önerılmlştir. Dün öğleden sonra Demirel. Erbakan ve Türkes biraraya gelerek birinci aşamada «ivedi Qtamalar» konusunu göruşmuş ve TRT, DPT, MKE, KDC'ıne MSP'nin önerdiği adoylar getırilmiştir. TRT Genel Müdür vekilliğine getirilen Nevzat Yolçm taş bir sure önce, bazı istekleri nin yerlne getirilmediği gerekcesiyle TRT Genel Müdürlüğün den ayrılarak istanbul Üniversitesindeki görevine dönmüştür. Nevzat Yalcıntaş'ı yeniden TRT G»n«l Müdür vekilllöl icin Erba kan'ın önerdiği kişileri' Demirel ve Turkeş'in de bu adayı benimse diği öğrenilmiştır. DPT Musteşarlığına Erbakanın İstanbul Üniver Sıtesi İktisad Bölümunden Prof. Talip Alp'ı önermesi de Demirel ve Türkeş tarafından tartışmasız olarak kabul edılmiştir. MSP isteklerinin kabulü doğrultusun da en ileri ikı cdımı 1977 genel seçiTilerinde parlamenter olamayan iki odayını önemli ikı Genel Mudürluğe getirerek atrrııştır. MKE Genel Müdurlüğüne Konye eski milietvekili ve An(Oevamı Sa. 9. Su. 4 de) Ecevit'i yanıtlayan Dalokay. "Memur sınavı konusunda kendisine yanlış bilgi veriidiğini sanıyorum,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Beledıye Başkan adayı ve il Başkanı Ali Dinçer dün düzenlediği bosın toplantısındo, önsecim öncesi izlenimlerini ve secilmes! halinde öncelikle ele alacağı konuları acıklamış, «Örgütbelediyehalk bütünleşmesıni gerçekleştirmeye, halkın ken dini yöneteceği günlere hazırlanıyoruz» demiştir. Ankara Beledıye Boşkonı Vedat Dalokay da Ecevit'in eleştirilerini yanıtlamıştır. Secilmesi halinde halkın ve CHP örgütünün cçırpınışlarına layik ve onların gönlüne göre bir yönetim kurmayı görev edine(Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) i KTÜ Rektörünün otomobili dinamitlendi (Cumhuriyet Haber Merkezi) Trabzon KTÜ Prof. Erdem Aksoy ile Docent Yusuf Tatar'ın otomobıllenne patlayıcı madde atılmıştır. istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesinde komandolar dün de gösteri yapmışlar Edebiyat Fakültesinde öğretime ara verme karorı 3 gün daha uzatılmıştır. Fenerbohçe Lısesinin komandolar1 tarafından işgal edilrnesi üzerine okul bir gütı kapatı'mıştır. • TRABZON Koradenız leknik Ünıversitesi Rektorü Prof. Dr. Erdem Aksoy ile Yer Bilimlerı Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yusuf Tatar'ın özel otolarına sabaha karşı saat 03.45 sıralarında dınamit atılmıştır. Patlama sırasmdo Prof. Aksoy'un 61 AP 858 ile Doç. Tatarın 61 AS 339 plâkaI' otoları geniş capta hasar gor müştür. Prof. Aksoy'un otosunun bagajındo bir de dinamit lokumu bulunmuştur. Otosu dlnamitlenen Yer Bılimleri Fckültesi Öğretim Üyesı Doç .Dr. Yusuf Tatar'ın aynı zamanda Tüm öğretim Üyeleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı olduğu bildirilmiştir. KTÜ Rektorü Prof. Dr. Erdem Aksoy, yaptığı ocıkiamada. ola yı yaratanların öğrenci olduklarını sanmadığını, daha cok universite icinde öğrenci olaylarını kışkırtmak için aırişilen (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) İzmir'de sahte belgelerle teleks devri yolsuzluğu ortaya çıkarıldı Hulusi ÖZÇOBAN İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) PTT Bölge Başmüdürlüğune bağlı Telgraf Müdürluğünde. «sahte evrck» düzenlenerek telekslerin sahiplerinden habersız boşkalarıno devredildiği belirlen miş, oiay hakkında Genel Müdürlük müfettişlerinin soruşturma actığı öğrenilmişlir. Telgrcf Müdür Yardımcısı Na(Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) ODTÜ Mütevvelli Heyetine# dokuz bakanlık müsteşarı atayan bir kararname hazırlandı ANKARA. (ANKA) ODTÜ Mutevellı Heyctini görevden alan ve yerlerırse koalisyon ici denge hesabına göre. 9 Musteşar atayan bir kararnamenin ha zıriandığı öğrenilmiştır. Aiınan bilgiye göre, yeni hazırlanan kararnome ile ODTÜ'nün MütevelH Heyeti tümuyle değiştirilme'rcte ve yeni atanacak uyeler Bakanlıkların Müsteşarlarından oluşmaktadır. (Devamı Sa. S. Sü. Z de) EGITİM ENSTITÜLERİNE BAŞVURULAR, KOMANDOLARIN ENGELLEMESİ NEDENİYLE AZALDI Cumhuriyet Haber Merkezi SSK Personel Mudürlüğü Dr. E. Atabek ile ilgili sürgün karannı Müdürler Kurulundan gerl aldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk Tabipler Birliği Başkanı Erdal Atabek'in Samatya'daki SSK Hastanesi'ndeki görevinden alınarok Kastamonu'ya verilmesi geniş yankı uyandıfmıştır. İstanbul Samatya SSK Hastanesi'nde iç Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Türk Tabipler Birliği Başkanı Erda! A(Devamı Sa. 9. Sü. 8 de) Bir gazeteci daha Askeri mahkeme tarafından tutuklandı İstanbul Haber Servlsi Bir gazeteci daha dün bir yazısı ile ilgili olarak Askeri Mahkeme ta rafından tutuklanmıştır. Aydınlık Dergisi sahibi Doğan Yurdakul Aydınlık Dergisinin ma yıs sayısında cıkan bir yazıda orduya hakaret ettıği gerekçe sı ile yargılanacaktır. Doğan Yurdakul'un dün sorgusunu yapan Askeri Savcı Refik Tutkun. tutuklanması istemi ile Askeri Mahkemeye sevketmiş (Devomı Sa. 9. Sü. 4 de] ANAYASA'YA AYKÎRI OLAN SANSÜR YÖNETMEÜGİNE KARŞI YÜRÜYEN SANATÇILARA. ASİLTÜRK cAHLÂKSIZ» DEDİ.. (BASIN) AHLÂK..1 OLAYLAR1N lARDINDAKİ GERÇEK Bile Bile Lâdes.. Meclis Başkanı secilemezse. milletvekillerl propaganda calışmalarını sürdurmek icin secim bölgelerlne dagılacaklarından Başkansız Meclisle ve caiışamıyan bir parlamentoyla 1973 yılına ulaşılacaktır ki Cumhuriyet tarihlnde görülmemiş bir skandal yaşanacakttr. Dort yıl İçin seçilmiş mllletvekilterin n yarım yılı calışmadon geçlrmolerl, Meclisin fiilen islemez duruma düşürülmesinin sorumu, suç niteliğine dönüşmektedlr. Bu bakımdan bardak dolmuştur ve taşmok üzeredlr. Ne var ki Başbakan Demirel bunu görecek kadar zamanlama tecrübesl olan kişidir. Zaten Meclis Başkanı yerel seçlmlerden önce seçilse de AP Genel Başkanı amacına ulasmıs olacaktır. Şöyle kl: 5 Haziran seclmlerlnden sonra CHP'nln hükümet deneyi ba(Devamı Sa. 9. Su. 6 da) M YEREl SEÇİMIERE DO&RU KENT KENT A N A D O L U ÎZMİT VE MERSiN 5. SAYFAMÎZDA lllet Meclisl Başkanının seCİImesi yolunda olumlu gelişmeler Izleniyor. CHP ile AP Grup Boşkanvekillerfnln bir aroya gelmeleri umutları artırmıştır. CHP ile MHP arasındakl göruşmenfn de onlayışlı bir hova icinde geçtiğl açıklanmıştır. Yerel seçlmlerden önce Millet Mecilsi Başkonının seçilmesi beklenlyor. 5 Hazirandan bu yana yarım yıla yaklasık bir sürs geçmlştir. Eğer Yerel Seçimlere dek Ankara, izmir, Bursa, Trabzon ve Denizli'de fâşist baskıları ve pahaiılığı protesto mitingleri bugün yapılıyor Cumhuriyet Hober M«rkezl Ankara. İzmir, Burso. Trabzon ve Denizli'de bugün toban fiyat iorının düşüklüğüne pahalılığa, ışsizliğe ve faşizme karşı mitingler düzenlenmiştir. Ankara'da ilerici Kadınlar Der neği Çankaya Şybesinin düzenlediği «Pahalılığa ve zamiara korşı kadınlar miting ve yürüyüşü» bugün saat 12'de Tondo(Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Eğitim Enstitülerinde dün sona ermesi gereken ön kayıtiar, komandoların MHP ve Ülkü Ocaklarmdan kart getirmeyen hiç klmseye kayıt yaptırmamaları so nucu cok düşük kafınca yarın 17'ye kadar uzatılmıştır. Yetkililerin verdikleri bilgiye göre, bu gün de sürecek kayıtiar yarın akşama kadar sona ermeise ge ce yarısı 24'e kadar uzatılabile cektir. Türkiye'deki Eğitim Enstitülerinin tümünde ön kayttların bas ladığı günden bugüne kadar yol lan tutan komandolar tarafından yandaşları olmayan öğrenci lere adeta «ambargo» konulmuş tur. Bu engellemeler sonucu, fiilen ön kayıt yaptırabilen öğrenci sayıcı cok düşük olmuştur. Bu arada MHP yonfılorından öne geldiği ileri sürülen baskılarla da. bundan iki gün önce taban puanlar düşürülmüştür. Bununla düşük puanlı komandolara yeni bir olanak tanınırken, yüksek puanlı öğrencilere. değil okullann içine girmek kapının önunden geçemez hale sokulmuşlardır. (Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Adam Harcamak... Sinema emekçilerinin yürüyüşü bugün başlıyor Sinema emekçilerinin sansur yö netmeliğini kınamak amacıyla düzenledikleri yurüyüş bugün başlarken, demokratik kuruiuş(Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) Cumhuriyet Haber Merkezi ağcı partiler, biraz yetenekll adam buldular mı, buldukları bu adama tutkal gibi yapışırlar. Sol kesim ise, sosyolistinden, sosyol demokratma kadar, adam harcamada, birblriyle yarışır... Yerel seçimlerde, bu olusumu, butun görüntüleriyie izliyoruz: İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Ankara Beledlye Başkanı Vedat Dalokay, İzmit Belediye Başkanı Erol Kose, Gaziantep Belediye Başkanı Esat Kaya Turgay, Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur, birtakım partl buyüklerince harcanmak için topun ağzına sürülmüşlerdir. Bir belediyenin başarısı, büyük ölcüde, o belediyenln sohip olduğu, bütçeye, ödeneğe boğlıdır. Parası olmayan bir belediye, günlük hizmetleri nasıl yürütebillr? Nasıl yol yapar, nasıl kanal açar, nasıl cöp toplar?. İşçisine, memuruna aybaşlarında verecek aylığı bulamayan belediyelere, «Slz iyi çalışmadınız?» diye soru sorulur mu?. Gecen dönemln CHP'li beledlye başkanları, gerçekten «talihsiz» bir döneme rasîlomtşiardır. Belediyelerin, genel tdare karsısında yetkileri sınırlıdır. üstelik kasalorı tam(Devamı Sa. 9. Sü, 7 de) s
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog