Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

• Sohlbl: Cumhurtyet Matboocılık v« Gazetftclllk TA.Ş. odma ~ .. , NADİR NADİ • Genel Yoyın Muduru .......... OKTAY KURTBOKE • Sorumlu Yazı işlerl MüdüruBÛLENt OİKMENER • Basan VB Yayon: CUMHURİYET Motbaocıl* «• Goıetecfllk T.A Ş. Coğaloğlu Türkocağı Cod No 3S41 • Poeto Kutusu 246 İSTANBUL' Telsfor» : 28 97 03 UUMHUKIYfcl AHLAK uyMA YASASlNA • BÛROLAR: Ankora Atotür* Bulvarı Yenef Apt Yenişehlr Tel • 17 68 66 25 57 01 • İZM»R Halit Zıya Bulvarı No 65. Kot 3 T e l : 13 12 30 12 47 08 • AOANA Atatürk Coddesl Uğurlu Paso| T«U 14550 19731 ABONE UCRETLERJ 1 3 • 12 Yurt İCİ: 80 270 540 1 080 Yuri Dışr 155 495 99Q 1 990 Avrupa, Yokın Dogu 400 Amertkq, Orta Amcrika, Güney Asya lcfn 800. Uzok Doğu lctn 1200 kuruç uçak ek ücretl alınır. 2 ve 3. sayfatar (SGntimi) .. Devam sayfast (santimi) ... ., llân sayfolan (sontımı) ... .. Istanbul (santımı) Ankara (santımı) Olüm, Mevlıd, Teşekkür (5 santımı) Nışan, Nlkân. Evlenme. Doğum Yayın Hoyatı. Koyıp (kelımesı) ~ ~ ~ 280 Lıra 320 200 120 1C0 600 400 4 T A K V 1 M 4 KASIM 1977 Guneş 6 33 Aksan 1702 Oğle 11 57 Yatsı 1834 Ikındl 1443 Imsok 4 49 Eğitim Enstitülerine (Baştarafı 1 Sayfada) yoz görevlı kolluk ışaretlerı olan komondolar, polısn, kay t ıcin gelen oğrencı, aılelerı ve halkın gozJerı onunde Eğıtım EnstıtLılerme gıden yoilarını tutmuşlar, kımsenın geçmesıne izın vermemektedırler. Bazı polisler bu durumdan yakınan. onlem alınma6inı ısteyen öğrencl ve aılelenne. tNe yapalım, bızım de gucun j z yelmıyor. Sızı, kendılernden olmryon hıc kımseyı istemlyorlar» cevabını veTnektedırier İstanbul'da Ataturk Eğltim Enstitusunde görev yapan bır oğretmen karşı karşıya bulunulan durumu şoyle anlatmaktadır: «Ensîıtuye gırış yolunda grup!ar halınde kollarında kırmızı ve beyaz bantlar o'an komandolor baklemektedırler Kayıt ıçın gelen öğrenci ve cılelerınden oğrenct yalnızsa MHP ya da Ulı'u Ocoklorından kort ıstenmekte, olmıyanlara gecış ıznı verıırnemektedır. Gelenler grup halınde ve aıleler coğunlukta ıse. bu kez orneğın hz oarencıden bekcr oıduğuna daır belge ıstenmekte, puan'orın duşurulmesının sağlanması ıcın son gunune kaaar kayıt yapıimayaccgı bıldın'mektedır. Okulun tumu lie UIKUCU vonetlrrı ıle ışbirlıgı halınde olan bu komando borojinı aşomiyan bır grup ogrencı berım ogreîmen olduğumu anlayarak yo!da vanıma geldıler ve ne yapacaklarını sordular Ben de bırlıkte idareye gıtmemızı ve durumu idoreys orlatmalannı onerdım. Okula dogru yurumekte Idım kı yanıma bır sıvıl yaklaştı Oğrencıler de hemen kaçtılar. Sıvıl kışı polısTiış Bara bu ışe karışmamarnı. kendılerının de polıs olarak hıçbır şey yapamadıklorını. okul Idaresı lie kapıdakl komandoların kendılerınden olmı yanları ıstemedıklerını soyİPdı Durumu Enstıtu yonetımıne bıldırdığımde ıse, (burcda sadece nıllıyetçıler okuyccak) cevabını cldım Okulda kesınllkle eğıtlmden eser kalmadı Oğrencı secme komısyonlarına hsr bölumden en azından kura ııe gorevll oğretmen alma'arı gorekırket, scdece mılıtarları secıyorlar. Bızı bu ışlerd»n U?CK lutuyoriar » KORKU FİLMI GlBİ ğıdımı bıraktım Bınaya gırebılmışt m Hoyretle oğrencı burosunun onunün dolii oldjğünu ve durmadan kayıt yapıldıgmı gordum. Ben de yaklaştım ve kay t olmak ıstedığıml söyledım. NE BELGESİ? Baroıları aştığımdan kendı'ennden sanmış olacaklcr, onca iyı oavrandılar. Bekâret beıgesı ıstedıler. İstanbul'da oldugum Jçın ıstedıklerını duymuş ve getırmiştım Cıkardım. Bu arada <hocam) dıye hıtap ettıklerı bır kışıye djşuk puanlı cğrencıler getırdiklerıni ve hepsınin oe kayıtiarının yapıldıö'm izledım. Ben de aynı kışlye yakîaşıp 400' un üstmde puomm olduğunu va kayıt yaptırmak ısted gımı so/ledım Once (tabıı yapanz) dedı ve gece bölumu ıcın kay.t yapan k.şıye gonderdı. Ancak bu sırada benl kapıdan 'mektup bu rosuna) dıye gonderen oğrenciler geldıler. Bır tanesı kayıt yapacak ogretmemn kulağına yaklaşarok, benım de duyabıldıgım blr sesle, (bızden değıl. koydı yapılmıyacak) dedığıns tanık oldum. KARANLIK ODADAN Bu Kez gorevlı memur kayıt fışl ıstedl Olmadıgını soyledpğmde Ise alt kata ınıp karanlık odadan almam gerektıgını bı'dırdi Oysa yanımdakl kızda boyle bır fış vardı. Ona yanımda o fışı vermışlerdl Bunu hatırlattm. Sert bır dılle karonlık odoya ınmemı uyardılar. Daha fazlasını denemeye ve zorloma/a cesaretım kalmamıştı Evraklarımı ıstedlm ve fışı doldurduktan son ra hepsını bırllkte getırecegımı bellrttım. Evraklanmı alarak dayımto bırlıkte hızla okulu terkettım. Oysa kayıt yaptırabılmek, daha oncekl gunlerae olduğu gıbı yapıdan gerı donmemek icm onlar g'bı gıyınmış ve kımlığınl bellı etmeden kayıt otmayı başarmayı ummuştum. 400'un üstunde puanla. bır okula gıreneden acıkto kaimayı Istemıyordum Ancak bu deneyden sonra gırebılsevdım bıle beni crda oku'mayacaklarmı, sıyasî bır yonümün olmaTiasının, sadece okumak Istememin bır Işe yaramıyacagını anlamıştım > Türkiş: «işverenlerin fon uygulaması karsısında sendikalar birikmiş tüm fonlarını birleştirmeü» ANKARA, (ANKA) TÖRKÎŞ'n 10 kosımda Bursa'da duzenlenecek Genel Yönetım Kurulu toplantısma sunulacak lcra kuruıu raporuoda, grev »e iokovtlar, ucret fiyat sorunu. asgarı ucret uzerinde çolışmalar gıb konulara yer verltmış. bazı eıestıri ve onenler getırılmıştır. Hukurıete ve sıyasol partıler* verılen muhtırava da değınılen raporda, gene, bu muhtıradakı ısieKlerın yenne getırılmesı ıcın herhangı bır sureden söz «dılrremıştır. Rcporun «grev ve lokavtlar» başlıgı taşıyan bolumunde ışverenlerın «fon> uygulamalarına degınılmış. MESS ın, aıdatlan 12 rrıslıne cıkararak bordroların her ay yuzde ıkısını fonda bırlestirrne korarı alması hatıriatılmış, şoyie denılmlştır «Greve karşı lokavtın yoygınlaşması kamu sektorunde dahı uygulanır hale gelmıştır. Anoyasaaa hıc yen olmadığı ve ho< oltp olmadığı tartışıldığı halde lokavtların gıderek yaygınlaşması ve kotuye kullanılması, gelışrıe yerıne gerılemeyı hedef alan cagd.şı bır baskı ve saldırıdır Lokavt re bır hak, ne de bır hurrı/ettır. Ozellıkle 2 mılyon ışsız sayısmın 3 mılyona cıktığı gunumuz Turkıyesının anayosası, devletı lokavt kararı almakla değıl. calışrrak ısteyene ıs buımaKia gorevlendırmıştır. Bugun MESS ışyerlerındekı lokavtlarla bınlerce ışçı sefalete terkedılrrıştır Şartların bu hale gelmesı karsısında ışçı sendıkalarırın birikmiş fonlarını birîeştırtıelen zorunlu ha e gelmıştır. B J konuda b r yönetım kurulu kcrarı ıst hsal edıldlgl takdırds. TL>R!<; ı$ ıcra kurulu, her turiu hızmete amade bulunmaktadi' » MALATYA'DA (Baştarafı 1. soyfada) Boşkanlıklarına yenıden aday olaniann Beledıyelerde yap labı lecek personel ışiemlerının ya«alara uygun olsa da uzucu yo rumiara yolacabıleceğne 'scret «»öen Ec«vlt, «Ancak Beledi', a Başkonlarınıp bazı ışlemlerıyıs Hgılı olarak Genel Yönetım Kurulunun blr yetkısı bulunmodıgı, ozel uyarılardan başka blr şey yopamayocogı bılınme'steoır» de mıştır. Ecevlt. SÖZJ Dalokay'a gelırerek şoyl« konuşmuştur «Nıtekım, An<ara Beledıye Başkanının delega lıs*elerme ıtırazlorı tıtızlıkle ıncelendıgı ve y«nı tuzüğumuzjn yorum onışa ılışkln her turlu tereddudu gıderlcı duzeltTieler II Yönetım Kurulunca eksiksız yapıldıgı halda Beledıye Başkanı kendı davranışlarıyla ıfgılı temennılere uyma gereöinı duymamıştır Orneğin, aday yoKİamalanna bırkaç gun kala Beledıyeye çok sa yıdo /enı personel a'mck üzere sınov acılmasının kuşkulor uyan dırabılecaö'f" döşunerek. Genel Sekrete'iık genelgesı doöruitusunda yapılan ozel hatıriatmalon, Ankoro Beledıye Başkanı dıkkote olmamıştır ve bu sınavları aday yoklamalanndon sonrayo ertelemeYi, ılkın kabul eder goründOğu halde, sonra da kendı bıldığı gıbı davranTiıstı r Ancak bu konudo. Genel Yonetlm Kurulu'nun bır Beledıye Baş kanına korşı mueyyıde olanagı bulunmadığı acıktır > Ecevıt. «Do'okay'n partt dı sıplınlyle bağdaşmayan ve pcrtıyl zadaleyıcı demecları, ha f ta bir boşko ıldekl Beledıye Baş kan odaylan hakkında basına beiırttığı rtaksız ve olumsuz du şunceler karsısında bıle mueyyıde uygulama yoluna gıdılmedı gını» »oylemış ve «Bu konularda sadece, Gene Boşkon olaraK jzuntu snmı celırtmekle ye tın yorum» deTiıstır Aday ada, Icn arasınoo*. dSTOkraıiK varışmanın son 9 J " ernde h.cb r adayn partı d'Si kuruluşlarcsn g j c cimonası geıcgını da hatırlaîan Ecevıt başka kurulüsların CHP yı desteklemelerını Şu<ranla karsılao.klarını, «Ancak partı ıc aac/ yok'ama'arında cncak kendı o'gutu^uz u i segerlend rmesmn gecsrlı saynmasın'n partı/e baglıiıgm ve partı dcğrjltusunu koruyabılnen n kacın Irrcz gerej. Oısuğunu» belırtmış ado/ voklaıralarmın aemo<ra*.K so' d r partı /$ yaraşan kordeslı< Içıide gecmesını dıleyeek KirgınlıHam kapatı masını ve secm calış maıarına vonelınmesını ıstemış tır DALOKAY, ECEVIT'İ ZIYARET ETTI Ankara Beledıye Başkanı Vedat Dalokay CHP Genel BaşkoHi Bulent Ece/ıt ı dun oğleden sonra zıyaret etmıştır Ecevıt, Dotoktj/ ıls bır sure gorjşmuştur Betedıye Başkanı Vedat Dalokay bu zıycretının Ecevıt ın Ken dısını elestıren demecıyle ılgılı olmadıgını soylerrıştır Belsdıye Başkonı Dalokay Anadolu A arsına yaptıgı acıklomada CHP lıderı Ecevıt e yere1 sec mlsrıe ılg lı bczı orerıler goturduguru ve go'usTieye gıttıgı zaman demecten hcberı olrıadıg nı söylemıştır MALATYA BELEDIVE BAŞKANI ISTIFA ETTI Malat/a aa CHP ı Beledıye Başkanı Nurı Neb oglu Genei Me'Kezın başkan adayını merkez yoklamas yla belırleme karorını Kinama< omacı/la partıs nden ıstıfa etmıştır Canakkale de ıse, Beedı/e Meclısı sec m ennde kontenıan adayı gostenlmesı konusunda Yönetım Kurulu ıle anlasmaz >ğa dustuğunu one sjre r Pk gorevınden ayrılap CHP II Başkanı Erreklı General Ismaıl Ul u ıs' 'asm gen a'mışîır ESKISEHIR'DE İSTIFA VE kATILMALAR Eskşshırde gecen hafta il BaşKanlıgından ayrılan Aydın Gungor'den sonra dun de Tez Büro Iş Send kası BaşKanı ve Merkez l/çe Yonefım Kurulu u/esı Yı'rıaz Uzog'u gorevınden ıstıfo etmıştır Bu arodo Beiedıye Başkan oda,ı Sabahattın Gunday ta r altarı oldnkları bslırtılen t)P" tskışehlr IJ ve llcâ Başkanlarıv'a Yonet rı Ku'ulu uyelen topljca CHP ye katılmışlard.r 1 MESSMADENİŞ uyuşmazlığında 12 yılını dolduran grev yerlerinde söien yapıldı Istanbul Hobsr Servfsl T j r k ,e ı.n en bu/tk ışcı ışveren uyusııazlığı 30 ış yerınde grevler ve 13 ış yemde lokavîlar o'tıak uzere. hıç blr geiışme ka/ aedılmeden surdurulurken. CeI k Endjstrf ve Yılaız Kazan fab riKaıarında grevierın bırıncı yılconumu, Izsal fcbrıkasında ıse Ikınci yıldonumu oun duzenler e i şeniıHe r le kutlcrriıştır MESS Vaaen Iş uyjşnczlıgı kapsamında IIK grev 1300 cıvarında ışçının calıştığı Izsal fabrıkasında 2 kasım 1975 ta r ıhınde başlcmştır Onu 17 agustcs 1976 tarıhınde başlayan In te na ve Auer grevlerı ızlemışt r Yıne 1976 yılmın 2 kosımında ıse Yıldız Kazon ve 3 kosımında CeliK Endjstn grevlerı uygulamc/a sokulmuştur Bırıncı yıldonjnlerı nedenı ile dun fabnka on ennde şolenler duzen lenen Ceiık Endüstnsi fabrı<asındo 250. Yıldız Kazon da 50 ışcı calışmaktodır MESS Maden Iş uyuşmazlıgı kapsamında aralık aytnda bırırcı yıldorümlerını tomomloyacak Temsan. Mannesman ve S emens grevlerı de ver almaktadır Dıger 19 grevın tumu ıse toplu olarak 30 mayısta başlatılmıştır 3 grev ıse daha sonrakı tarıhlerde yapılmıştır isveren sendıkasmın 13 ıs yerın^ekı loka^'ı ıse 17 ekm gunu uygulamaya gecınİTiıştır. ODTÜ (Bastarofı 1 Sayfada) lunması ıstenmektedır MENTEŞE'NIN SOZLERİ Mıliı Eğtt m Bakanı Nohıt Meiteşe ODTU'rı^n açılışı haberım gazeteıerden ckuduğur'u Mu'evellı Hevetın Bakanlıga resmen bır bı'dırımde bulLnmo dığını soylenış, şunları ekle mıştır «MuteveHI Heyetınde bır saka'ıık vardır Mütevellı Heyetın de eksıklık vardır B J duruvu ınceletıyorum B,lıyo r sunjz. K'j tevellı Heyet bye'enn p bır kısmı ıstıfa etrruşt r D ğsrlerınm taylnlerınde ısa, hukukı eksıklıkler vardır Bu bokımdan s m dılık blr sey soylavemem» 6emıştır Mentaşe N'ıte^eili He yetı^ın aldığı karorın geçersız mı savılccogı scusuna ıse «Tetkık ettlr yorum> karşılığını vermıştır ULKÜCULERİN TEHDİTLERİ ANKA A ansının b.ldır dıgıne gore I O D T U Ulkucu'erı> ımzası/a. ODTU oğretım uyelen ve oğrencılerıne tehd't mek tupları gonderılmıştır Mektuplarda oğrencılenn bazı oğretım uyelennce desteklend kierı one surülmekte, «Kaynoğı crtık ba şındo kurutTiava Kararlıyız» denılnektedır İSTANBUL'DA Istanbul Unıversıtesl Iktlsat Fakultesını ısgol etmek ısteyen komandolar d j n de olay cıkarmak ıstemış'erdır Toplu olarak Beyazıt tokı Gulızar Kıraathanesmden cıkon ve «Komünlstler dışan. bız ıcerı» sloganlan atarak Fakulteye gırmek ısteyen komandolara polıs engel olmuş tur Bu sırada Esnaf Hastanesı yonunden gelen bır grup oğ'encı de «Kahroısun faşıst!er> şeklınde slogan atmaya başlamıştır Polls ıkı grubun arasına gırerek c kması olası bır catışmayı onlerken. merkez bınanın boh cesınden blr başka komando grubu Iktısot Fakultesını toşo tutmuştur Devrımcı öğrencıler n cogu taş yağmjru karsısında Esnaf hastanesıne sığ'nmak zorunda kalmıştır Polıs ye'kılıler1, dışarda bulunan oğrencılere kımııklerını gostererek fakulteye gırebıleceklerıni blldirmışlerdır. Ancak her iki toroftan da fakulteye gıran olmamıştır Bu sıracja takultenın üst katlarındakı bır sınıfta komandolaria oğrencıler arasında sozlu olarak başlayan tartışma kavgaya dönüşmuş ve oğrencıler allerına geçırdlklerı sıvrı uclu cısımler ve tahta parcafanyla bırbırlerın» gırmışlerdır. Polıs olaya mudahole etmıştır. Kavgo sırasında yaraianan uc oğrencı Esnaf Ho«tanesınde tedavı gormuştur. Olaydan sonra polıs zor kullanarak fakülte onunde bulunan ıkl grubu dağıtmış, ogrenim normal olarak sürmuştur Ancak oğretım uyelerınden çoğu dün de derslere gırmemlşlerdır o ğ rencıler, öğleye kadar kürsüsu boş sınıflorda oturmuşlar, coğunluğu da sınıf kapısından garı dönmuştür. EDEBİYAT FAKULTESİNDE Edebıyat Fakulteslne dun sabah ateş acılmış, çıkan kurşunlardan bırı ışıne gıtmekte olan bır vatandaşı yaralamıştır. Polıs olayla ılgılı olarak Denıziı öğrencı Yurdu'nu basarak 50 oğrencıyı gözaltına almıştır. Polısın acıklamasına gore yurtta iki tabanca ve cok sayıda patlayıcı madde ele geçırılmıştır Olav uzerıne Edebıyat Fokültesınde oğrenıme uc gun ora verılmıştır Fokültede derslere 7 kasım pazartesı gunü başianacoktır KAYDARPAŞA ÜSESİNDE Haydorpaşa Lısesi öğrencılerı. 10 arkadaşlarının hıcbır gerekce gosterılmeden yönetım tarafından okula alınmama'an uzerıne başlattıkları boykotu dun de surdurmjşlerdır. Öğrenc ler dun Kadıkoy e kadar bır protesto yuruyuşu yapTişlardır Okul yonetımı oğrenıme 7 kasım pazcrtesı gunune kadar ara verıld.ığlnı oçıklamıstır Ancak oğrencıler otılan arkadaşları alınıncaya kadar bo\kotu surdur mekte karariı olduklannı soylemışlerdır Halkın Sesi (Baştorofı 1. Sayfada) fahkir ve îezyıf ettığırı» gostermekteaır Askerı mahkemelerın boyfe bır gerekceyle sıvıl kısılerı, ozelhk'e de basın mensuplarını \argilamasmn Anayasa'ya ve yasalaro aykırılığı oyyuka cıkmışken bu eylemlera devam edılmesı, basın ozgurluğüne, demokratık hukuk kurallarına. sıvıl ve asKerı kamuoyuna ve hatto dunya kamuo/urıa karşı umut suz bır meydan okumadır, Bılmdıği gıbı askerı mahKemeierın bundan oncekı benzer uygulamoları karsısında basın. tüm demokratık hukuk cevreıe rı, Barolar. Unıversıte. Askerı Yargıtay Uyesı hakımler. hatta Jandarma Komutanlığı Asken Mahkemesı ve ayrıca Avrupa Insan Hakları Komısyonu. Ulus lararası Bosın Enstıtusu (IPı) Uluslararası Af Orgutu. seslerıni yukseltmışler, bu uygulamanın yasal olmadığınt, bosın ozgurluğone ve demokratık hukuk anloyışına ters düştüğun'J acıklamışlardır Gectığımiz hat'a ıcmde Jondarma Komutanlığı Askerı Mahkemesı'nın Anaya sa Mahkemesıne bızzot başvurarak Askeri Mahkemelerln bosını yargılamasının Anayasaya aykır^ığını görusmesıni Istedlgıne komuoyu tanık olmuştur Bütun bunlara ragmen Aske rı Mahkemen;n Halkın Sesl'ne karşı gırıştığı bu yenı kanunsuz baskıyı şıddetle protesto edıyoruz En başta meslektaşlarımız basm mensupları olmak özere tum yurtseverlerl, demokratfarı ve holkımızı bu yasadışı uygulamalaro karşı cıkmaya cağınyoruz > flPİ zmır (Boytarafı 1. Sayfada) tı^ı »ırolardakı calışmasıyla 'jn kazonan Kırkyaşaroğlu. bu bas kı karsısında ıstıfa etmıştır D J ha sonra, AP Genel Başkanı Suleyman Demıral, MHP ıcn «faşıst partı», MHP Gene! Bas konı Alpaslon Turkeş ıcn ıs «Hıtler ozenfsı» d.yen II Bos konı Kemal Serdorağlu'nu ıstıfaya zorlomıştır Serdaroglj bir sure dırenmeslne karşın, boskılann lyırlen ıyye yoğunlaşması karsısında ısîifa.eîmek zoruflda kalmıştır. APMHP ışbırliğ.nın scğlanması ıcm her ıkı partı ıl başkan larının ıstlfasının ardından bu kez, AP Izmır II Yönetım Kurulu engeli ortayo çıkmıştır. AP Ge nel Başkanı Sulaymon Demırel II Yönetım Kurulunun «fesıh» korarını Ganal Yönetım Kurulu" ndan cıkarttıktan sonra, üc Yo natlm Kurulu uyesını Izmtr'e gondermıştır Izmır'e gelen AP Genel Yöna tırn Kurulu uyalerı, fesıh karorı nı yanlarındo olduğunu büdırmlşler, II Ydnatım Kurulu'ndan «fasıh»e gerek kalmadan ıstıfa etmesıni ıstemışlardır Ancak. il Yönetım Kurcılu «is tıfa ıs'emlıne tıyocağı yerde 1Wasım solı gun uyoptığı toplantıda. Alı Kınsızer ı II Boşkanlığıno gatırmıştır Ankaro'dan ge len Gene! Yönetım Kurulu uvelerı. ıl yoretıcılerlne Istıfa etme len Içın 2 kasm salı gunj sact 17'ya dak sure ton mıştır İl Yönetım Kurulunun bu sure sonunda ıstıfa etmerresı uzerıne, orgüt ışlenyle gore/lı genel başkan yardımcısı Sadettm Bılgıc ımrolı fesıh kararı ı$leme konulmuş. AP II Yönet m Kurı.luna ışten ei cektırılmıştır Işten el cektırılen ıl yönetım kurulunun yerıne AP Genel Boşkonı Suleyman Demırel ve orgut ışHnyle gorevlı genel başkan yardımcısı Sadettın Bılgıç ımzasıyla oluşturulon, Hayrettın Yorgancıoğlu boşkanlığındakı mutaşebbıs hey«t goreva boşlomıştır. YEREL SEÇiMLERE 13 PARTiNiN KATÎLACAĞI AÇIKLANDI ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 11 aralık pazar gunu yapılacak yerel sec mlere 13 partınn katılacağı bıldırılmiştlr Yerel se cmlerde genel seçımlerde aranan 15 ılde teşkı'ötlanma koşulu aranmaTaktadır Secmılere katılocak 13 parMye ılışkn haberlenn seçıme kadar radyolardo 19, TV'de ıse 20 hcber bultenlerınde seçım haberlen basl ğı oltında yayınlanccoğı bıldırılinıştır «Kayıt yopıimıyor» yanıtına boyun eğmeden, yanında dayısı olduğu halde ıcerı gırmeyl boşcran. ıçerde ulkuculere kayıt yapıldığına ton'k olan, ancak 400' un ustunde puanı oldugu halde yıne da koydını yoptıraıruyon bır kadın oğrencı adayı da. karşılaştığt oıayları, korkulu bır fılm ızlemışcesıne şoyle anlatıyor. «Yuzlerce oğrencı yol başlarında beklerken, ıçerde ne olduğunu çok merok et'lğım Icın. (kayıt yapîırmayacagım, mektupla oğrenim burosundan bır bılgı aıacağım) dıyerek bırıncı boraıı gecmeyı başardım Yol us tunde ıkıncı bır ekıp karşıladı Onlara da aynı şeyi soyledım Okulun bahcesıne ge/dığımde ıse bıne yakın oğrencı ve aılesınin bekleştığınl gordum Hepsının suratı asık va sınırlıydıler. Koyıt ışını sorduğumda sınırll olarak ıcerı sokulmadıkiarını, ka yıt yaptırılmadığını onlattılar. Ylne buradakı gorevlllerden a/n' gerekce ıle gecmek ıstedırr Kimlık bırakmamı ve bu kımlıgın ae puon kartım olnasını soy ledıler Puan kartımı yırtaccklarından korktuğum Icın yanımda olmadıgını soyleyerek nufus kâ Meclis (Baştarafı 1. Sayfada) runu daha fazla uzatmamak ıçın CHP Grup Boşkanvekıileny le göruştuk. Göruşme hayiı olumlu bır hava ıçınde gectı Tah mln edıyorum ki, bır formül bulacağız Gorüşüme oore. CÖZÜTI blzlm dışımızdakl partıye kalıyor» demlştır. ORTAK TOPLAffTI CHP, AP ve MHP Grup Başkanvekilleri ıle MSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aksay, öğıeden sonra blr araya gelerak K.nyas Kartal'ın başkanlığında toplanmışlardır Toplantıdan son ra Kartal «Bır onlaşrra yapobıîmek ıcın carşambaya kadar Meclis calışmalarına ara verılmesi kararlaştırıldı Arlaşma oluncaya kodar sureklı toplantı yapılacak» demıştır BOZBEYLİ'NİN SÖZLERİ Ote yandan DP Genel 3aşkanı Ferruh Bozbeylı, ulkemızın ıçınde bulunduğu slyası bunolımın. Meclis Başkonlığı secımınde dü ğumlendığıni belırtm $ Meclis Baskanlığı sorununa care bulma nın tek yolunun CHP AP ışbırlığı olduğunu eöylemıştır. Yılmaz Güney, basında yeralar» bazı yazılar ve resimlerden dolayı yargılandı KAYSERİ, (Yavuz Okoyben bildırıyor) Yunurtalı* Yarg cını oldurmek suçundan hukum gıydıkten sonra Ankara Cazaevmde olay cıkara gı gerekçesıyle Kayserı Cezaevıne konan film V lictızı ve yazar Yılmaz Guney, basında çıkan bazı yazı ve resımlerınden dolayı Kayserı 2 Ağır Ceza Mahkemesinds yorgılanmıştır Istcnbul 6 Agır Ceza Mahk«mesı'nın cçtıgı davanın gızlı yapılan duruşmasında Guney. zabıtlara geçen savunmasında ozetle şoyle konuşmuştur «Bemm degışık gazetelere gonaermış oldugum yazılor n«şredılmektedır Ancak dava konLSunun hangı yazımla ı'gjlı olduğunu bılmemek.e beraber mu a/yen bır fıkrs sahıp kışıyım. Ben auşuncelerımı herhangı bır kanjnı engel tanımadan acıklarım Djşuncelerımı Ana/asa veya TCK'nun bır kıstm maddaian ıle menedllmış olmas'nı kabul edemen Bence Anayasanın 20 ve 21. maddelennde duşunce oz gur'uğunu ve bu duşuncelerın sanat, neşır gıbi yollarla acıklanabıleceğı goruşundeyım. Kapıtalıst sıstemde sermaye sohıplerının bır sınıf teşkıl ettiğıni va nasıl bu sınıfın tahokkümu önlenmlyorsa, ben de cksı düşünce ile emekçi sınıfın sömurulmesme karşıyım » Guney, «Ben komunıst propogandası yapmıyorum dıyemem. Başarabılırsem gercek bir komunıst olabıllrim» demlştır. Mahkeme daha sonra, yap«lacaK b'r ışlem olmadığını bildırmış ve dosyanın tamamlonması ıçın Istanbul'a ladesırte ka rar vermıştır. AP içindeki (Baştarafı 1. »oyfada) teklerın yerıne getırılmesı ıcın beş gün surtj tanıdıkları one surulmektedır. AP'de «Partf lcı mufıalefat» ko nodı, oncakı akşom dort ayrı yerde toplanmıştır. Bu toplantılarda bazı uyeler goruşlerını açıklarken baklemenın yarorsız olduğunu bıldırerek, «Istıfa edalım» şeklınde konuşmuşlardır Bu toplantılardo, soptanon flkeler ögrenlldığıne göre şöyledır • Yerel seçımlerden sonra AP'yı CHP ile koalısyono zorlamak Bu olmozsa Damırel hukumetlni düşurmek • Gerekir8e AP'den oynlorak bağımsız grup kurmok ve CHP ile ortoklığa gıtmek. Muhalıf grubun yaptığı top lontılorda Genel Bo?kon Suleyman DemireCe ağır hucumlarda da bulunulmuştur ESKİ DPLİLERİN MUHTIRASI Ote yondan es<ı DP'lılerln, Su leyman Demırel'e «Muhtıro nıtelığlnde» ıkıncı bır mektubu var dıkleri öğrenllmıştır Mektupta yopılan elestırılerın yerıne getırılmesi konusunda Geral Baş kana beş gun sure tanındığı bll dırılmektedır. Demırel'e venlen ikınci muhtıra ıle Ilgılı olarok bır eskı DP'II «Buna muht'ro d« ğıl, mektup demek daha doflru olur Arkadaşlar hükumette gordukleri oksoklıkları mektuplo G« nel Boşkana duyurmaktadırlar» şeklınde konusmustur Sinema (Baştarafı 1 Sayfada) yl ve Teknoioıı BaKanı Oguzhan Asılturk un «Ahlâksız» olarak nıtelemcsı tepkılere yolacmıştır Konuya ılışkın bır ccıklama yapan Turkıye Smema Er ekcılerı Asıltjrk u Turkıye gertsklerınden uzck kclmakla suçlayara< şunları soylerrışlerdır «Asılturk'un gazetelerde yayım lanmış derrecı yoscl e/lemimızın doğruluğunu gosien^ekfadır. Ayrıca so'umsuzca edılmş, sınema emeKc lerını suclayan bu sozler kendısının Turkı/e gerceklennden ne kadar tızak olduğunu ortaya Koymc<tadır Bız asıl ahJâksız/arın kımler olduğun j gostermek ıcın yuruyoruz. Bız Turk sınemasını ahlâksız olmaya zorlayan sansur tuzüğune karsı yurj/oruz Bız ceşıtlı kısvelere burunerek ah'oksızlıklarını ortenlerın kısve'erını aşağı ind'rmek ıcın yuru/o r uz Bız sınemcnın ışığıyla ahlâksızlıklarla dolu bır karanlığı aydın'atmak ıc n yurü»,oruz. Bız sinema emekçılerinl her türlü guvenceden sosyal ve ekonomık haklar dan yoksun yasamaya ıtenlerın ahlâksız olduğunj ortaya koyr mak ıçın yu u/oruz SGyın Asılturk namuslu sinema emekçılerl ıcın ettığı sözlerın hesobını rrahkeme onunde vermeye çağrılacaktır» TYS Turkıye Yazcrlor Sendıkosı Genel Başkanı Azız Nesın de verdlğl demecte Asılturk'u kınamıştır. Azız Nesın demecında «Bız Turkıye Yazorlar Sendılası olorak Turk sınemasına yapı'an bas k yı va ontı aemokratık cg>r onlenlerı ıceren yenı Sansur TüzugCnu knama eylemlennde, sinema emekçıleml desteklıyoruz. Ve butun Lvclsrmızle onlann Istanbul Ankara yurtvusune de katılocagız» demiştır. Van'ın Erçiş iiçesinde depr&mden bazı evler hasâr gördü VAN, (Cumhurtyet) Von'ın Ercış ılcesınde dun saot 21 sıralannda meydana gelen d«prem hasara yol açmış, oncak can kaybı olmadığı bıldlrılmlşt;r. Saat 21 20 sıralarında sarsılan Ercıs ılcesınde halk korkuyla sokaklara dokulmustur Deprem s'rosında bazı evlenn genış çapta hasar gordujju öârenıîmıştır Ercış'ln ko/lerıyle irtıbat kurülomadıgından. buralarda olu ya da can koybı olup otmadığı konusunda bılgı edınılememiştır BALKANLAR'DA Ote yandon Bolkanlorı dun TSI ı!e 04 25'de »arsan deprem Bulgarıston'da hosora yol açmıştır Bulgarıstan ın Resmi Haber Aıansı «BTA» depremin Sofya n'n güney doğusundakı demıryolu hatları ıle bazı evlerde hasara yol oçtığını bıldırmıştır. Can kaybı olmadığı bıldırılmektedır Senato (Baştarafı 1 Sayfada) rerek belgelere dayanarak 19 örnek gostermış ve tElımde şu belgede sıralanan 19 olayın hıc birınde oğrencı yoktur. Işci adıy la alınan komandolarla, oğretım görevlısı veya oğretım uyesı var dır» şeklınde konuşmuştur. Unsal, omeklerını sıralarken, kımı bakanlıklarda artık «Rutbelerın konuştuğunu» sıvıl kışılerın bırbırlerıne «Ernret Albayım», «Buyurun Yuzbaşım» bıcımınde ses lendıklennı bıldırmış, «Bu gorüşme Iİ9 halkı cephelere kımlerın bölduğünu, genclerı kanplara ayırdığını gorecegız» demıştır. AP Grup sozcusu ömer Ucuzol da, onergenın benımsenmesını Isteyerek. «Bız de genel goruşme acılmasını ıstıyoruz. Konunun ıstısmar edılmemesı lazımdır» demıştır. Önerge, 1 çekımsere karşı ov bırlığiyle benımsenmıştır. Türk Tabipler (Baştarafı 1. Sayfada) rulunda bulunan iki ışcı temsllcısl Ekrem Özkılıc ıle Hasan Ozguneş Atabek'in nakline karşı çıkarak oleyhte oy vermlşlerdır. SSK Yönetım Kurulunda aynca SSK Iskenderun Şube Muduru Metın Cumhur Yalav Sılvan'a, Aydın Şube Mudürü Huse/ın Bılgın Tokat'o nakledıimışlerdır. SSK Adona Hastanesl Boşhekıml Muhıttın Yalcın da görevınden alınmıştır. Yalçm'ın nereye r ve ı!dığı öğrenılememıştır Istanbul SSK Bolge Saglık M j duru Dr. Faruk Kalelı de SSK Vonetım Kurulunca Bolge Sağlık Muaurluğü gorevınden al nmış, bır başka goreve verılmıştır. Öte yandan Yönetım Kurulu Paşabahce Hastanesı Baş Eczacısını da gorevden almıştır SSK Yönetım Kurulunda Ikl Iscı temsılcıs nden başka SSK Genel Müduru Mehmet Alanyalı, SSK Genel Müdür Yardtmcısı Holıl Hacııbrahımoğlu, Personel Dairesı Boşkanı Necatı Torun ıle ıkı ışveren temsılcısl bulunrrcktad r Yönetım Kuru'unda gorevlı SSK mensupların.n AP ve MHP eğılimlı olduxları bıldırılmektedır. TRT'nin (Baştorofı 1. Soyfoda) TRT Genel Mudrluğü. Cağdaş Yayınları sahıbı Nadir Ncdı ve Yönetım Kurulu Başkanı Şahabattın Aktarı aleyhıne, yazar Hıfzı Topuz'un TRT'da yayınlanan ve daho sonra Caödaş Yayınlarınca kıtaplaştırılan «Konuklar Gecıyor» adlı aserının te lıf hakkının, TRT'ye aıt olduğunu ıddıa ederek dava acmıştır. Dovacı. Fıkır v« Sanat Eserlerı Ya sası geregınce bu eserın TRT" den ızınsız basılmasının mumkun olmadıgını ıddıa etmştır Istanbul Toplı> Basm Mahkemesmde acılan davayı mahkeme kurulu, Mudur olarak actıran Şaban Karatas'ın «Yasal Gene! Mudur olmadıgı» gerekçesıne dayanarak roddetmiştır. KONGRE İLÂNI ( S P O R K E N T ) TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU BEDEN TERBİYESİ GENEL MUDURLUĞU ve ISTANBUL BOLGE BASKANLIĞI MEMUR ve MÜSTAHDEMLERI YAPI KOOPERATİFI Aşağıdakı gundemde bulunan konulorı goruşup, karara bağlamak üzere 1 Kasım 1077 tarıhınde yapılması gere^en olağanustu toplontımız gereklı nisap temın edilemedığmden yapılamamıştır Bu kerre 29 Kasım 1977 günü saat 16 30'do T Spor Yazarları Dernegı Soionlorı Bosınsaroyı Coğoloğlu odresmde yopılacağından butun uyelern teş r ıflerı rıca olunur Tasfiye Heyetl G U N DE M : 1 2 3 4 Dıvan Heyetımn secımi SPORKENT hakkında genel müzakere Tasfiye heyetın'n durumu va suresı hakkında korar İhtılâflı a'salar ıcın anlaşma teklıflerının göruşulnesı ve gerekırse tasfiye heyetıne lrtıfa< hakkı t^şısı konusunda yetkı verilmesi 5 Uyelerın getıreceğı teklıfler. \ (Cumhurıvet 1C348) A L TI N CumhuTİytrt R*fot Reşat (kulplu) Homıt Aziz Napotyon Ingıliz 24 oyor 22 oyar 18 ovor 940 2.300 2 400 2000 2 100 1 100 1200 950 1 000 925 975 1 150 1200 128 50 129 00 118 00 118 25 96.60 96 70 930 TEŞEKKÜR Onbes yıldan ben cekmek te olduîym rahatsızhğımı kesınl es teshıs ederek tedavımı sağlavan ve benı sağlığıma venıden kavuşturan Tıp Fakultesi Goğus Hostolıkları Kürsüsü Profesöru, Prof Dr TİP (Baştarafı 1. Sayfada) yurtsever ılerıcı ve demokratık guclerın bırleşTesı şarttır» demıştır. TİP bıldırıslnde, cMC'nın emek Ci halka duşman polıtıkasının pa nalılığı, ışsızlığı, yokluğu durmadan arttırdığuna değınmış ozetle şöyle demıştır: «Burıuvazının ışcı sınıfma sal dırısı tırmandırıyor B'nlerce ışcinın çalışma hakkınm gasbedılmesl demek olan lokavtlar (ton edılıyor. Buyuk tekellerın, hnl dınglerın, bankaların, kârlcrı her yıl bır kac mıslı ortıyor. Nerede kuyruk varsa hangı rıaida kıtlık varso orümda rrutloka blr vurgun, haık duşmanlarmn cevırdığı bır dolap vardır Sa aı rı ve cınayetlerın ordı arkası ke sılmiyor. Zulüm ve cınayet.er bır a^uc para babasının cn<ar a nnı korumak ve zenqınlıg r ı crttırmok Içın surduruluyor.» SEUHATTIN AKKAYHAK'a, sure' lı ılgısını esırgemeyen mudavı doktorum; Dokior GUITEN HAC'HABIBOĞlü'ru, Fatih'te (Baştarafı 1 Sayfada) bîr horeket yopmomasmı ihtor etmış ve elındekı bombayı atabıleceğıni söylemıştır. Soyguncular kasadakı 78 832 lirayı oldıktan sonra, personelı şubenın alt katına ındırerek b r muddet burada kalmaları gerek tığını bıldırmışlerdır. Cevredekı gorgu tanıklarının tfadesıne göre soyguncular, bankadan cıktiKtan sonra yan sokağa girmişler ve koşarck uzaklaşmışlardır. Pof s olayla ııgılı soruşturmayı surdurmektedır. ve Fızık Tedavı Böiümunun aeğerlı hocası. Doç. Doktor (ModemKlasik) r ADAYLARI!. DILEDİCINIZ FA<ULTEYE 'IN GIREBİLMENi; TANSAN YORUIMAZ ıle değer ı hemşerım, Dr ZÜBEYR AMBER, Prof«sorun sayın sekreterı CAVIDAN DEMİRAY hanımefendı ye, tum Göğüs Hastalıkları Bolümu hefişenlerlme, personelme ve yardımcılarına Vurekten teşekkuru bır borç bılırım. YUSUF RENDE A N T A K Y A ıCumhurıyet. 10368) süper fen DEVRELEP • 5, 7, 10, 2 Cad DHediği Fakülteye^gî.r^mi)fl!m»siJcret îadesi yapılır *Ya/ınlc. n.ız UCRLTS'Z VCRILIR. b,o5cr iste SINIFINA KATILINIZ ANALAR, BACILAR • PAHALILIĞA VE ZAMLARA KARŞI KADINLAR MITING VE YURUYUŞU»ne katıialım. YerTandoğan Meydanı Tarıh • 5 111977 Cumartesl Saat : 12 00 ILERICİ KADINLAR OERNEÖİ CANKAYA ŞB. Cumhurryet 10356 (TERA. 410| 10343 KALE DERSANESI 14 3 S . Ar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog