Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURiYET 4 KAJJM 1977 I ( D GÜNÜN kitap.. kitap.. kitap. KİTAPLARI Sâyısal Elektronik Bilgisayar TİmKK ÖIM ZE İ (EKİIEN AYIIK TEKNİK DERGİ Ocak 1978 de cıkıyor • İnsanl'ğın yaşamını değiştıren, uzoy colışrrclorında, haberleşmede, iiretımde. askeri alantia ceşıtli uygulamaları o lcn cağınnszın billm dalı Scyısal Elektronik nedir? • Bılgisayarior na6il cahşır? Yapıları nasıldır? • Tümleşik (Entegre) devre nedlr? Tipleri? • Sayısai Elektronik ve Biigisayarlann uyguloma alanları? • Bilgisayarda programlama ve programlama dilleri? • LİSE MEZUNHR! Temel Elektronik konusu ile bu geniş meslek dalına girmek ister misiriiz? Programcı olmayı arzular mısınız? • Yukarıdaki sorulora yanıt arayon Eiektronik ve Bilglsayorla ügılenen tüm mühendıs. teknisyen, öğrenci, programcı ve diğer kişfier derglmize abone olunuz. • Dergimiz piyasado satılmoyacaktır. • Abone bedell: 6 aylık 180 TI / 1 yıllık 360 TL. • İ!k sayıdan bcşloyarak abone olacaktor, abone bedellertni en gec 15 ARALIK 1977 tarihine kador butün Ziraat Bankası şubelerinden, ANKARA BAHCEÜEVLER şubesınde acılan 21151 No. lu hesoba havale ettirebilirler. Hovalelerde Isim ve adres acık olarak beIrtllmelldir. 1516 Haziran Isçi Eylemtenni verenoykuler i Isçi Eylemlenni verenoykule kuıtarılmış haziıan huHdakhınc necati tosuner I$TEDERİNÜK' ÜNİVERSİTE ADAYLAHINA 25 Lıra ÜNİVERSİTE GİRİŞ soruları ve çözümleri 1976 yetenek soruları ilaveli İ1977TÜRKDİLKURUMUÖYKUÖDULÜNÜKAZANANYAZAR|N| YENİ KİTABI OYKÛ YAZARLIĞIMIZDA YEPYENI BİR A$AMA 1977 aenel dağıtım ortaklığı AZiZ NESiN 9. Kasım. 1977 BEKiR YILDIZ 12. Kasım. 1977 1 0 T u r k KUTLARKEN yddw yazarlaruun K.taolaruu fSTANBUL12 MART DONEMIALMANYA ÖYKÜLERİ bu ker ANKARA d okurlanna imraü sunuyor. | ÖYKÜDE DİRENEN BİR YAZAR IçteniıkDolu Bıf Kitap.?5Lira [ BafıA!manRadyo!arBır!ıği (ARDtgun'okTurkçe programlarında yayınlanan öykuler. oturma izni KİTAP HALİNDE ÇIKTI ödemeli isteme adresi: P. K. 328 Aksarayİstanbul B<r Belgesel.Carpıcı Bır Kıîap. 25 Lira 70 liradanyukarı ısteklerinz ÖDEMELİ GONDERİLIR. 70 liradan az ısteklenn zden lülten posîagulugönderinız. coc^oKELEŞOSMANEVDEN KAÇIYOR 20 nra ~ ••»1"*1' oÇOCUKLARA ŞAKACIŞİİRLERAntoloji isı.ra DERINLİK YAYINLARI ANKARA CAD. ANKARA HAN 74 505 İSTANBUL D»ğıtun:Ut»ııbu). GEDAO AnJtara GEDA. Alı Sıpahi Eg» Datiç.GeOlOAaadolu.BUfÇıDaf'ınm yüksel pazarkaya £] okar yayınları afet ılgaz ;2 .3 5 >£ Yazarfanmız kjtaplanıu Bir yu stıreyle her Çarşamba ve Cumartesi gunü saat 1 4 1 9 arasında imzalıyacaklardıı. T W > R I M . Z O K E L E $ O S M A N ' I N V T A R I H / LE BAŞI DERTTE 8 öykü.. cem öyku:. öykü. 608 Sayfa 40 Ûra yayınevi HAVASS yayınları TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI DİZ1SI: 001 cocudun ' reşım egitimi Ba GEDA GENEL DAGITIM ORTAKUGI Necatibey Cad. No: S6 Yenişehir/ANKARA Tel: 29 32 60 SORUIM Büyük Oktobr Scsyafıst Devrimi nin 60. Yıidonumun* Armağanıdır. ctvdetBİun sunar KARAC'OĞLAN SİTicfi Indiana OnlversHestnda TOrfc Fofltfaro ProfesörO olan İTban BtşgSz'vn haarîad'ğı bir tomsl başvurnna yapıtt olacağına inandı3»TOZ bu kıtapU «Karac'Oğlan Içir, »Karac'OSI»» G«leneji., •Karac'Oğlan içın neler bıiryo n»z? ta$!ık!ı bölumlerla Şiirler. $iır ve Yer istmleri Cuini, Kaynakça ysr alıyor. 168 Sayfa. 25 Ura TÜRKİYE'de KADIN (marksist biryaklaşım) 50 Lira TAM METİN ÖDEMELİ * HAVASS Yayınları Ciltli, kuşe kağıda buyuk boy olarak hazırianmıştır. .'..„ ,\r..,..,.T" YENİDEN BASIM ÜÖNDERİLIR a.altındal Cavft Orhan TGIangfl'in haariadığı, Törfc D8 Kunımunun Bıhm Odü:ünü kazanan bu kitspta ünlü filozofun polıtik ve ekonomiK flfcirierini bulacaksınız. Montesçuieu'nürı Tanzirr.aKan beri Okemızdo pcllt.k Jartışmalarda sıfc sık sdzü edHen birtakım toplumsal kurumJara mcxJel. aranırken kaynak gösterilen dü»üncelerinı, Türkrye'deki etkilertyla birlıkte czetle ofcuyacaksın'z. Kıtabın «onujıda kaynakça ve dizınlsr böiümleri y«r afmSMadr 150 Sayla. 15 Ur» Bu kitap.yalnız yuva.iikokjl.ortaokulvelise resfmt>ğretm«nterl için deŞH ayrnTamandaçocuğun yaratıcı gücünün oluşruTiuğu ÜTÜrüsadece esletıkyöhdengörme •aplsntısındakalanları buanırm öteslndekl çıkış noktasına dekgöKırmeamacını gütmektedlr. Yozan: ZERRİN KEHNEMUYİ LENIN ** VE KOMÜNİST ENTERNASYONAL P.K. 231 AKSARAY/lrt. I T Ü R K Ç' gülmcyl unutanlann dikkatincL YAYINEVİ P.K.M2 ISTANBin. TEL.22M98 İNCİI* SADECE 20 L. İSTEME ADRESİ : P.K. 40 FERİKÖY İSTANBUL Ö. FARUK KARACABEY Yorgıtoy Tetkık Hakimi H. FEHMİ GÜNEŞ Avukot Doç, Dr. Çiğdem Kâğıtçıbaft'nın Hüsrev Gerede Cad.. Işı! Apt. 35/2, Teşvikiye/!ST Havale ve yazışma: HAVASS Yayınlan. P.K. 55. Teşvikiye/ISTANBUL • Posîa masrafı yaymevi tarafından ödenır. On kıtapfık siparişlerde % 20 indirim însan ve Insanlar: Sosyal Pslkoiojlyo Glrl» kltabının Iklncl baskrsı çıktı KITAPCILARDA Doğıtım: GEDA KAfiAMNİZ RKRA1ARI çıktı »TfKİM TATWfV» •»IR5EN KITAStVI • 44 24 M Kİtapseverlere Duyuru İleri Kitapevi Kftap, kırtosfye, plak, kaset, poster VB kart ceşitleriyle toptan ve perakende olarak hlzmetlnize girmiştir. NOT: Çeşltlertmiz zomsız olarak eskl flyatlarıykı satılmaktodır. ADRES; S.S.K. Işnonı Cmar Slnemosı Karşrtı KONAK/İZMİR. SORUIU . CEVAPU SEÇiM PEMEl Bil6İLEW VE MAHAlli SEÇir^lER isteme odresi: P. K. 14 KIZILAYANKARA Fiatl: 30 TL Prof. Dr. İLHAN ARSEL'in YENİ KİTABI TOPLUMSAL GERİÜKLERİMIZİN SORUMLULARI (Dln adomlan ve oydınlar) Bu kitapta: t...Din adamlarının ve şerlatcınm ellerine terkedilen halkımmn ve yenl kuşakların nasıl cağdışı din vo ohlök eğltimlyie yetiştirildlğınl ve zekâ gücünden nasıl yoksun kılırvdığını. benllğinden nosıl uzaklaştırıldığmı görecek ve o» odomı |$ odomı din adamı üclüsünün sömürüsOnde nasıl ezfldlginl okuyacak ve dehşete düşecekslniz.> (Buyük boy, 272 soyfa. 35 lira) Türktye doğılımı: TOPLUM KİTABEVİ. Carştsı/Ankora Zafer Dr. HtKMET KIVILCIMLI Sâtış Rekoru Kırân Kitap Î67. 68 74 75.76yetenck. soraları vceevaplart İlaveli •BASKI •Savas »e De»Tim •Deprtmlerln Tarih» ve Izahı •DevrtmreKitle •Devrim Durumu •lş>an •Geçıcı DePrim Hiüiumeu »Tero? DEVRİM NEDİR ? /25 TL i İSTEME ADRESİ Oizdariye Mcürescsl Sokak No. 8/8 C«niber!itas İS1 15 yıllık eğitim deneyi, sonucu, çağdaş biiimin ışığında hazırlanan O' • Güzef ^'azrrta • Güze! Konuşma • Dramatizasyon . • Aniciş . . ÖnİVEBSİTE HftZIRUK rflYIflLRRI: OKAR YAYINLARI P.K. 1365 İstanbul kanamyayınlan • Arisfotcl» Fclsefesî Afşar Timuçin ^Dialcktik Araştırraalar Lucien Goldmann • Descartes Afşar Timuçin Mnsan Bilimkri ve FdseFe Lucien Goldmann • Anadolu'da Tanin Ahmet Şerif FELSEFE DERGİSÎ Ç K T I KÂVRAM YAYINLARI P.K. 1381 Sirkeciistanbul 15 Krâ **> üra 20 lira 2 ) Bra 35 lira SOSVALİST DERGİ 41(KASIM)SAYISINDA • TKP Genel Sekreteri I. Bilen'in 75. Doğum Yddönümü Kutlandı • TKP Konferansı'nda Yapılan Konuşmalar • Gelijmij Kapiralist Olkelerde Marksist Tarım Programt • Kerim AKSU • «KAPİTAU 110 YAŞINDA Canlılığını Dipdiri Koruyan Bilim • E. AIP • «Elesttri Ozgürlüğü» ve AntiKomünizm HGseyin MERCAN • Büyük Oktobr Devrimt ve Türkiye M. R. DUPAKOĞLU • Hnlk Suskun Kaldığı Zaman, Politikayı Belirleyenler Militarist «Şahinlerdir» Gus HA'L • Kısa Haberler Portekiz, Brezilyo, Meksika, Ekvator • Komönisrlerin Tarihsel lyimserliği Luis Kcrios PRESTES TÜRKİYE DAĞITIMI: TEMEL DAĞITIM, Divanyolu Klodfarer Cad. 38/2 Cağaloğlu İSTANBUL llrfln BİLGİ f YAYINLARIN da ZAM YOK Yargıtay Yayınlan • YARGITAY İCTİHADI BİRLEŞTİRME KARARURI Ceza Bolümü Cllt I XII+764 sayfa lux ciltli 100 T L CEZA KANUNU ŞERHİ (Mo|no) Cıit I XX + 595 sayfa lüx ciltli 75 T L YARGITAY KARARUR DERGİSİ Cılt I Yfl: 1975 112 sayı Cilt II Yıl: 1976 112 sayı Cilt III Yıl: 1977 (Devam ediyor) Yılfık 180. TL. YARGITAY DERGİSİ Cilt I Yıî: 1975 14 sayı Cilt II Yıî: 1976 14 sayı Cılt III Yıl: 1977 Devam ediyor. (1 ve 2'nci scyılar tükendı) İSTEME VE HABERLEŞME ADRESİ: Aşaâidaki hesap numnralanmızdan blrine bedel yotırılarck Mudurlüğümüze başvurulmolıdır. Posto ceklerı nerkezi hesaD no 92932 T.C. Ziroot Bankası KIZILAY S^besl HesaD No: 640/110 YARGITAY YAYIN MÜDÜRLÜĞO ANKARA NOT: ödemeli gönderdmez. Temsilcimız yoktur. TÜM GENEL YETENEK 5. Baskı 100 TL GENEL DAĞITIM ARITAŞ DERSANESİ ist. Fil Yayınevi İst. Gül Yayınevi İst. Serhat Dağıtım İst. Dotıc İzmir Toptan siparişlerde kltaplaro % 25, ög"rencüere % 20 tenzüâtlı gönderilır. ÖDEMELİ fSTEME ADRESİ ARITAŞ DERSANEr' Osman Arıkan Ordu Cad. 288/3 Aksaray/lst Tel: 28 75 35 22 22 23 Doç. Dr. Necmettin Akyıldrz'ın KULAK HASTAUKLARI ve MiKROŞiRÜRJiSi odlı kltabt crkmtştrr. Tıp daimdo her turlü kitap Isteklerlntr lcîn HACETTEPE KİTABEVİ İLGİ ERKAN îsteme: Aksu Sot No. 7 Sıhhiye Ankara amatofler öğrencıler öğretmenler mühenâislerı | tekrMsyenler ve tüm etektronikgeverler SEÇİM 77 ve Ecevit'e Saldınlar Turgırt GÜNGÖR Niksar. Şlran, Erzincan saldırılan, Çiğli oloyı, İstanbul suikost ihbarı ve olay sırasında banta olınan ve hic bir yerde yayınlanmıyan konuşmalar. Uteme Adresi: Atatürk Bul. 79/3 Venlçehlr Ankara Tüm kitapcilarda. • • • mimarkara mühendlslere gerekH 0 0 9 A. tHUUtUK Y3KSEK 0101117 PEYZAJ MİMARİS) &Ö10M: I UUW. UW BAYfP FIYATI: 50 TL SATIS YütURI: &KKA8A: T&PRAK KlTflP EVt İSTANBUb AYCUN KIRI&S1YE icio RAHAT ANLATIM ÖZEN'.I 325 BASKI RES1M Televîzyo Radar lOguz Alpöge 272 SAYFA 75 tAU. nun'T TÎTJBC aaut İsmet KEMAL'in • Y.HİMAF £?C3M£J»T fllGAT .^stssssrss yapt Işfetmesı DenemelerDenemeciler Antolojisi 45 DfNEMECİ, 99 DENEMF RESfMlİ TANITHAU 528 i&m 5 0 URA P.K. 7 8 . KIZIITOPRAK/İSTANBUI I Elektronik Yüksek Mühendı» TL GENEL DA3ITIM:31LG1 0A5ITIMCA5ALO5LUİSTANBUL f.5O:. «İRSEN KİT T t ÖDEMELÎ tSTEWE:05'JZ ALPP6E,»,VTAR S. 32 LEVENT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog