Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

ammnı 4 KASM 1977 krcon ABDDLCANBİ2 • 0 TURHAM 3ELÇUK Işık BARAKLI Aydın Erkekler «Sflym Borok!" flk vozmrzda cGönül ısterdi l<i kaâ rdon değ I ınsandcn söz edel'm» dfye ıc geçi'r^ekteydlriz. Ayiı d u ' g j y j ıcteniı^'e povlaşıyoruTi. Kadıne'kek ayırımının. kadırm sömjrülmesınde b j , j k pa/ı olduğu br gerce<tır Bu IKI cınsin INSANda butüılsşmesı kod na g e ^ e n sa/gırın gosterılmesıyfe nsan'ık onuruno katkıda buluru'acağra nonıy c u n Doöoda da ya»am, bır bütun ıcinde varöır 8u büiunlukle sonSLZ>oşır Her cıns, yaşara ke"2 gCc ve yetene<!ervle katkda bulı,narak yaşa'nın kendısml oljşturur Burrun Ic ndır kı tioğa. her vorlıVta bu bütünîesmeyı zorunlu kılmış v« cınslsri btrbırlenne yakir'aştıracak her tjrlü çekicılikie d c a t ınıştır Ne var kl üs'ün \tîrîık denen ınson n ,aşaTiı, sosyal JO tkononık gef'şmeye para ef olac!', onur k r ct b,r b'cımde ge! sme gös'ermıştî' B'r BÜTÜN'ün yanst, obü r yarının butarlc/lcısı oîmaktan cı'rnış bır gereks.nrresı, bır metaı durumuPO dofüşnustt.r Erkek "^tt'ok egensc kışıliğinı ben'meerken kodn bu egemsrmgın «esaretı» ollına g rmeyı «tevekküMs karşıiam şttr Iş haya" ndai uzakloştır IOD kcdm. 3şommı suncfurebflmek Iç n başvurabılecek. keıd nden boş'a kimseyl bu'orr'amışt r Blr ya'i'nın öbür \cn Iç n, sotm onnoDilen oır meta olrrosı erkekîer fcın bır anları taşıtnasa blfo. msar>ln< oruruna ters duşrıez ni? BİR BÜYÜKELÇÎNİN ANILARI... Kent o'arak Tanran'ı sevdtji mı so/'eyemen Gozalıcı zengırl kıe ko>u sefaletın ıçıce yaşadıfiı Kentlerı cok görduğum ve h cb ns nı sevemedığfmden m dır. Tahrao da aynı manzara ile karşılaşınca dcha Ik günden icıme br sıkıntı cöktu Ne Parıs n Şanze'ıze's nı ondıran ge nış bul/ararı, ne de yukseK ou varlar ardınc gızlenmış gorken lı bına'a'i benı aıdatcbılıyordu çünkü o gen ş caddeler yanındakı daracık sokağa g rlnce or talıkta kcrncoior gıbı kaynaçan ınsa'Iann ortaccğ yaşantısmı S'urdurddkıerını gâruyordurr. BugJT G'etıcl Clkölerln tlk sıralorınoa gelen Irar'n bcsken tind« 1960 yılırda heiuz okar SJ aKcr, go?lerıne kadar kara carşo'Sorc burünTuş kadmlar o herdeklerın icnde comaşır yıkarsen, eşekıere yuklenmış fıctlarla soKaîar aynı hendekten do djrdukiarı suyu evlere taşıyıp satar!ardı Iran'ın petrol golırı o tarıhte yaklaşık 300 mll>oi do ardı, buqun eili katına Ciktı Bu zeng nleşme/e koşut oıorok başkentın oolişmesı, Tiodern bır şeh r gârCnumü aiması doğaldır, ama top'umu oluşturon sm flar arasmdakı eko.ıomık uçurum derinllğinl bu gun de korunaktadır Ben bu durumla Arap ükelerınde de kar şılaşmış, onların aynı oçmazlar icir.de c:rpındık!arını görrr.üştum. Üçuncu Dünya dıye tanımîanon ulkelerde gecırdiğim ondört yılın aeney'erinden hıç olmazsa blr gerceğ? 1yı öğrendım Kapftaiıst yoîdan kalknmada somjn ne donll buyurse buyusun, onu yryenler kCcuk blr azırlıkton Iboret kaîmakto, gsniş ha!k yığınları ise mutlu azınlığm artıklarıyla Becinmekteaır. Tahran'ın ycn sokaklanndaki İC kararl.Cı sefaîet gorüntusunü Ibretle seyrettıkJen birkaç gun sonra, 20 Nısan 1960 ginü, dun yanın en pa>ıalı hal 'orıyia doşenrnış bır odada, Gul stan Sarayıntn göz kamaştırıcı cMuayedeı sa!o"unda, duvarlan V^ap laycn b'nlerce kristal ayracığm ısıltısı altında, Ikib'n yıllık Pers Imparctcriuğjndn son vânsi Şe hınşah Muhammed Rıza Pehîevl'ye Türkıye Cumhuriyetl'nin toiağanustu terrsılcsı ve tam yetk'lı bt.>Lkelçisı» sıfotıy'a C" ven mektjplarımı sundurn Iran Scrayında huKumdarın el çl kabulu toren es "e az u'ke de rostianır derecede şatafatlı dır. Torenın protokoij en ırce aynntılar düşunjlerek hczrrlan mıştır. Hıçbır faisoya meydan verılmemesı ıcin Şahm kaDulun den blr gun önce Pro'okol Şefl büyükelçılığe gelerek torenin nasıl cere/an eaeceğını onlatır, Şah'ın huzurunda nasıl davranı lacağmın provası ycoınr ö'neğln, salon kapısındon Sahm önüne gelınceye kadar kac kez , 'averans yapılacoğı. yant yere doğru eğılınecegi ns zaman Şa hın enmn siKilacağı, guven mektuplarını sunmadan önce o~ kunan nutkun hangı ses tonunda söyleneceğ' vb gıbı uyulma sı gereken kjraılar ProtoPo Şe fı taraftndan ozen'e belırtılır. Kabul t c e r ı sı r asnda unutulmaması ge'eken bır nckta da, Şaha hıc bır zaman sırtını dön durn^emektır NutLklar bı! p ce kendısıne sı.nulan tıtımatiame'yı Şah sag nda duran Saray Nazırımn elındekı gumuş tepsîye bırakt'kteT so^ro, Muoyede salonurrjn kapısı venıden açıîır ve büyükelçiı k personoil rutb« sırasına göre teker teker Şaha takdım eaıı r Herbırı Şanın eiını sıktıktan sonra ga rı geri yjrLycek sıraya dızı ırler. Bu ış de oıtınce Şah buyuk eıç ,e ycnında'K! b r kapı/ı elıy ıe tşaret eder B rlık'e o Vcpı mn adndaki cdcva gececet sr ve bcşbcsa göruşeceklerdır. Sefır kapıya dogru \onelir 1akat Şaia a'Kasını donmemek fCin adımiarını gerıye doğrj atmak zorundadır. Oysa, arkasn da acıion kapının tam eşığınde hatılann gtzlerdlğl bır Umsek vardır Sefır admlarını ı\ı hesap eaemsdıgnoen tumseğe ta kıl p senJeler Scra/ erkânı he meı y.tişip dusmer»ssı icin ko tıj'ıaaT tutarlar Ga.ıstan Scayındakı bu eşığe «Sefırlerin Ka Mahmut DiKERDEM NEDEN BU AYRIM? Kcâır en doga! tıakkı olon b r erkeğ tonımosı doFayrısıy!n top'urn d şı edıllrken o'nu tan /on erkek •cpıiıin ıçfpdc scyg değer bır ınsai o!a ak doioşobilTiekrsdır B^ kadm uzennde<t bccK pın en ac rrası* acıl' ve ccı a^ttt değıl mıdır'' Günümüre kadar suregalen dını, ahlokı, töresel yöntem'ar yetr* y ornuş gıbı, yapılon yasaların aa. kodını k'skı/rak bcğlayarak kışılığını eritıp yo< ettığını gormektey z O na yantden klşılı'' kazandırm3"ın, tcptumda erke*)e tom eşıt ve özgur kad i orctma yollannn oraştırılıp bu'unması zamanmın geidığı mancını tcşijOrum Kafes ıcinde ozgtjrluk şarkısı söyleyen kacîci sssleını zamar zanan rıep.m.z duymaktoyız Ama eşıtlıg P oımod ğı >erde ozgurlCgun sozkontsu olamayacaöı gerceğ nı ne zanon oğrenecegız? Yo Anadolu kadınt1? K nbılir kopo'ı dân/asındo karonl'k'cnndo ne ocılor, ne »len er icınde kıvra maKtadır Kadınlor'niîı va'on] Kİar ıcındeı çiKar p caınlığa kavjşturmok, bız eKevlenn kctı benc ılıklcrlTiı»den sıyrıla'ak, en cz kendlmız kadar kaiını do dtsjnmem z ve so/gı du/mam zla mümku'dCr. llerı bfr top'^n yarotrrain ılk koşjlu öa bu değıl mldır' Top''jriL.T yGnsı ayak ar oltındo ezmr ve karaniıklar icınde yuzerken saglıklı bır too'ı m yarotmak m jmkün müdur? En kutsol olarok tan m adıgırrız 01 e kurumunda kadınn \or\nın kesmı k>e be! 'Isnrnes ve yosaloriTi za göre oüe reisi sayJon er s§!n de kodm n buV'^jna sovgı gostermesl gerekrrez n ı ' Saçı uzun, ak's k co clarck tsni'nladıâımız kodını, rrutıak bor/o vatak odc c ı casına sıkışiımak'a top uma b l o ğ kctkıtort ne fyı be ırlen'iş oiuyoruz de$ı! mı? İran Şehinşahr, Menderes'in Moskova seyahati konusunda beni sorguya çekiyordu..: ŞAH. 0STÛMÜ2E KAPILAR KAPANIR KAPANMAZ BENİ SIGAYA ÇEKMEYt BAŞLAMIŞTI COK NÂZıK DAVRANIŞLARINA RAĞMEN BENI İYlCE SlKIŞTIRİYOR. BAŞKA BİR KONUYA ATLAMAMA FIRSAT VERMEDEN SÖZU TJRKSOVYET ILIŞKILERINE GETIR1YOR, TÛRKIYE'NIN CENTO MUTTEFIKLERININ SIPTINDAN MOftKOVA YA YANAŞMA PLANLARI HAZIRLAD1ĞİNDAN KUÇKU DUYDUĞUNU IMA EDIYORDJ . BUYUKELCI DİKERDEM, İRAN ŞAHİ İLE Manderes In Moskova gezıti fSlgoya> çekilmek doloyısıyîa NE YAPMAL1YIZ? Su h ctde dovran? blc'rıîmiz n« C?TIO!! V» n« v p m ^ , eğıtirrcı'era, hukukçjlara, scsyolog'ara ve yazorlora daho doğrusu insensever t t m aydınlara büyuk görevler 1e sorumlu'uklor duçmektedtr 1 okuduğunuz mektubu Edlrne'den muhabere astYaşor Koynor yazmış. Toşekkurtor scym Kaynar. Turk kadın'orı yasa! hoklonnı p < cok ulkenln kadınlanne< dan oana oncs r.ozoirnışlardır Anca* yasol hok'ann kozonr!n ş olması, onları kullonrra olanaklannın da blrlıkte soğlanmasıylo b r an.am taşır Gercı kodınlarımız, yasal haklarıni, K ü ' t j ş Savaşmdakı çaba crı, ozverı'erı ve vetenekferinı Ispatlomclany.e elde etmışlerdır. Ama bu hoc'cn, uzun deneyrmler ve savaşımicr sonucu elde etmedıklari de bır gerçaktlr. Turk kadınlanno yasal ha* va güvenceie'in sağlanmcsı, aydm erkekıerin cabası ve yardmı sonucudu'r B^'Oda cok anlamlı bır gerceK su \uzCne çıkTiaktadır. Kadın'arm haklar nı oîmala'ı ve kullanmalarında erkekıerin anlayış ve tuturrîonnn buyuk pav, 1 va'dır Bı.cjnün aydın kcdıniarı kendıleri ve hemclnslerı cdmo. hoklorının bılıncme vorma ve onfan kul/onabılm« savdşımını verlrken, oydın erlceklertn desteğine gereksinm« db/dukıarm, erkeğn de cvdınlatılrnası gereğ'nı her cn gârrrekte, orlamakto ve cılatmaktadırlar Mektuounuzun b^zf yüreklendıren guclendıren yanlonndon blr! de, sizın kişıiığinızde, bu aydın erkeğin bır örneğinı görnek o du. EŞiTLiGE TERS DÜŞEN HÜKÜMLER Mektubunuzun blr yermde de de§îndfğınir glbl, oifs hukakuna thşkın vasalortm zda, eşttlıge ters duşen fıukuTtler vardif. Yıne sızın ornegını verdıgınsz, z.rta sucu/!a ilgıli ka^un maddeâı, bu SUOJ kadın ıçın Gyrı. erkek çin ayn defierlendırt met' edır Aıle kurumunu korumak içln bıle olsa, bu dtırumun bir efrtsizlık. oldugu ortadadır Ayii ycrarı sağlayacak başka önlemer buljncbılır. Ulusal kadm kongresi hukuk komısycnu ealışmaiarıroa da, bu durum d'!e getır.ımış ve bu yasa maddesının değ şl,n:mesı öngorulmuşiur. Medeni Kanunu değtfrı IJrme kon~ıs/onupun ça ışr o!anrdo bu onemin dîkkate alsnacoğını Evet. Tjm aydın'ora düşen göre er var En ozsndon sorunlor TI zm ne oldugunu saplamak, uzer nae dCşünmek, co2üm yolîcn aromak ve bun art dı!e getırmek. Toplumun sorunlorr üzerınde duşönrnesinı sağtanak. Kısaca etklli bfr kamuoyu oluşturmak ÇünKu scdeco vasalo*!a belırlenmiş haklar oMası ,etmı\or. Top U IÜ be lı bır an'avş ve bıt.nç düze\ln« uloşmaaıkoa, yasa hukun ennln ışlerlıgı ve gecerliğı her laman sagıanamayabılıyor. Amo ^aik bııtr ve Isterse, soruntarın çozümu buyuk olçude kolaylaşır. tlfl» adı vsri'mlştır (Bunu ben onceden öğrendığlm ıcın kapıva dogru gerılerken adım'anmı aıkkatlı atıyordum, bu sayede «Katn» eşıge takıimaktan kurtuldum) Protoko'den venlen tören prog ramına gore Şch lie Elçınin boşbaşa gorüşmeierı beş ılâ on dOKiko sürece< bu SLreyı Sefır gozden kaç rmayarak Şahm soz Isrınl bıürdığı b r sırada ayağa kal)<ocoktır Ilk gorüşrrede Sefırın keidıiığınden sıyası konulora değ nmesi âdet değıldır Oysa. 20 nisan 1S60 gunu Şehinşahla brlıkte gırdtğırrız odado ben tam elll dakıka kaJdım ilk yanm saatten sonra Şah alışılanın dışında Harıciye Vezın Aobos 1 da yonımızo co§ırttı. D'sarıda beKİeven'srı bıraz şoşkın' k bıraz da heyecana uâraton ve Şa^ı n \amndan ayrıldığırı zcman benı hararetle kutiarpalanna vesıle veren bu olağanâstu kabu/un nedenf h c de d şar.dakılenn sandığı gıbi Sahm dost ve muttefık Türkıye'n n ten"sı!cısıne ozeî iltlfatta bulunmak arzusu değüdi: Iran Sehınşahı, b rkaç gun once Seim Sarper den oğrendığı Veraeres ın Moskova ge2İ81 konusundo bsm sorguya Çekiyordu Oysa Dışlşîed Genel SeKre*eriTiız sırf bu kcnuvu aydırlatnak, Şoha guvence vermek uzere özel oiarak Tahran a geimışti. Kendısl buyüke.çüıkte kcnujum oımuştJ, ama Tahran'a nıcin geldiömden bana soz etmemfştl. Herhalde mısyonjn gızlılığıne uvmak ıstedığını dLÇLHerek ben d9 s o ' j sortıamıştiTi. Sarper Dışişlerl Bakanınızm konuyu bana daha once act'ğmdan haoerlı değıldi, bunu benden öğrenmesl de doğru oinazdı Na vor ki. Turkiye Başbakamnın Moskova zıyareti sorununun Iran Şahına özel temsilcımız tarofından enine boyuna onlatsldığını sandığm holde, Şah, üstumüze kapılar kopan/r kapanmaz bu konuyu açnrvş ve benı sıgaya cekmeye başıamştt. Sedm Sarper'ın de aynı seyleı ssyledığıne ıcımden dua eaerek Şaha Dışışlerı Bakanımızdan oğrendıklerimiT cerçevesınde karşıiık veriyordum Ama hayır. Şah tatmın olunmuyordu, bu cpacık bellıydî Yabancılarla gö'üsu'ken yuzunden hıc eks'K olmayan yumuşok gülumsemesı ve cok nazık davrantşl c m a rağmen benı iyıce sıkışttr y c başka bır konjya atfa r a r r o fırsat vermedsn sozuTurk So/ et 1 ışkıie'i uzerme ge'irıyor, Turkıye mn CENTO mutte'ıklerının sırtndcn Moskova'ya yano$ma p anlcrı hoz.rladığından kuşku duyduğunu ima edıyordu Şah tedirglndi A'perıka'yo guvenerek Sovyet'erle ılişkılerinl en alçak duzevde tut^.uş, CENTO Poktına sıkıca sar Imış. Turksye'yı ornek alara< Ortadoğuda Batılı dev etterın ı'en karako u roljnu oyncma/a hevesIsnmıştı Şımdı ıse kader bırllğı yaptığı TLrk lukumetmın bır Oyununa gelnek teMıkesıyle r karşılaşıyordü Eğe Turklec kendısinden önce Sovyet erle I! sknerıne yeiı bır buzen vermeyl başarırfarsa t'enı kocırmış durumda kaicbılır, Sovyet baskısını uzsme cekebıiırdı Iran Sohınm kaygılannın pek de /ersız o'Tiadığını brrkoc gün sonro Dışışlen Baı<antnnz Zorlu İle elcılikte bır gece sabaha dsK konuştuğumuz zaman anlayacaktım. Fakot^ geceye gelme den önce, ola/an sırasına anlatmaya devarr edeyın Guven mektup.ar v Şa*\a sjndLgum gunden boş'c arak Bjyukelc lık'e benı ivedı bır gö rev beklyordu. Bır rcf'a son ra Tahran'da CENTO Bokonlor Konseyı toplanacoktı. Kısa adıyla CENTO denilen (Merkezl AntlcşTio Te$kllatı = Central Treoty Organızatıon) 14 temmuz 1958 darbes yie tcrıhe karışmış bulunan Bagdat Paktı'nın çökön tusu üzerınde kurulmuş askeri bır örguttu SoğLık savaşın hükjm surduğu yıllaFda Batılı mut tefıkler Avrupada NATO (Kuzey Atlantık Antlaşmast Teşkılâtı), Ortadoğu'da BAĞDAT PAKTl ve Uzak Doğu'da ıse SEATO 'Güney Doğu Asya AnVaşması Teçkılâtı) adlan altındo kurdukları orgut'erle Sovyetler Blr hği ve Çın ın çevresınde oskerı bır ağ crrıuşlerd' Amac. Avrupa ve Asya ya komunızmın yayılmosını onıemektı. Soguk savaş ürunu olan bu cskerı paktlann etkinliğı, amacna ne olcude ulaştığı konuları Lzennde durmavacagım. NATO uzenne cok şey yozıJdı ve söylendı hâlâ da yazılıp soy lenmekte SEATO Paktı gecenler de resmen ortadan kaldırıidı. Burada bizl ılgllendıren CENTO' ya gelınce bu o!ü doğmuş bır pakttı. Arap dunyasmın ontıkorrunıst cepheye kazanılamayacağı anlaşmnco, Batı'ılar Iraks z bır Bagdat Paktmı ingı GARTH CuBıO KUÜJSE YETENEKLERiMiZi DEGERLEND1RMEK • Soyn Nakıye ElveramğTu, blze tart'dı§ınız genc bir ko<Sm\ ailaîrı şsınız Eviı blr cocuk onnesl vurt ve toplum soruhlanna eğı'm'ş, keidnl go^ü'!ü çaîışmalara adamış bir insdn. tBu kadını tanıtırsonız, sanırım ömrünu bomboş geç.renlere, vakit oldurene'e i,ı bır önek o!acaKtır> dıyorsunuz, Amo bu değerll ınsonın odını bıle yczmcmışsımz Sözönu «ttığlnlz nıtetlkte kodınlarım zm sayısı. k jcümssnecek kcdar az değıldır. Zamonını vs yetenekleıhı değerlerdi' e!Tieyenie''l'ıZi de. tumuyle suclomomak g e ^ r Cok zamaT cıle ycpılart, topijn u n bakıs ccsı nl s^miKıcrı, ce^re oicnaKSztıklan. on<arın eiîerlrl ko> cr l ı bcğ'cma^tod r Gonu! U CC ışma'or da top.'< f mtm bü •>C'en rı«6l ''« o onî !ı ola'Ok geüşir Yına de tan'trrnk ı*tediğ nız genç kadm tıplnln, ulken zde ccğa'nasıv'a, oar.a hızlı bir toplum fcalkınırasının gercekleşeceğı doğaldır. DiŞi 8OND ;MZALATÎBLAB SOSRA VA ÖÛR8O>U 2OO DOLORES ISTERŞEM J SOMUNOi SEYHIM KAy3OLü>CB SUTUN KAT. U N K1ZLABlN AŞ L/>OQ. f YARIN: FATIN Rİ^TU ZORIU TAHRAN'DA terenln patronîuğu oltında Tür klye. Iran ve Paklston orasmda surdürmeye calışmışiar, Amerı ka Isa Poktm resmen Oyesi o'modan dışandon desteklemek görevlnl ustlenmıştl Ne var kı. CENTO'nun kunıldugu 1958 ytlında bu paktın Or tadoğulu üyelerinın durumu cıkı cıplak bır hamama yara?ır» eozüne hak verdırecek nltellkte Idl. Ortadoğu'ya Sovyet nufuzunun yayılmasına ne Törktyonın ne de Iranla Pakıstan'ın set çekecek halı vardı Bütun ış yine Amerıka ıle Inglltere'nin omuzlarına yukleniyordu. Gercı o yıllarda ABO hukümetlerl cdünva jandarmalığı» rolune pek heveslı idıler, dunyanın her yanında komunızme karsı cıkan reiımleri gözu kapalı destekliyorlardı. Fokat komunizmle sovaş paravcnası arkasında kurul muş yonetımlerın coğu ıci kot. halk desteğmaen yoksun guclerı temsıl ettığınden, butun 1 9 Amenka nın srrtma fcalıyor, onun kurduğu paktlar Amerıkan dolariorının yardımıyla uydu hu kürnetleri zorla ayakta tutmaktan başka işe yaramıyordu. CENTO da bu paktiardan biriydı ve asli üveiennden cok. destekcı devletın gucune dayanarak varfığını surauruyordu Paktm her toplantısında osli uyeler dttstekcl u/elerden bekledıklerl askeri ve ekonomık yar dır r ları dıle getırırler. kendılerıne gereklı yardım yapılırsa ko rpünızme karşı savaşta re denll etkılı olacaklanna batılı muttefıklenni Inandırmaya canşırlardı. Kuruluşu sırasında CENTO paktını Amerıka v« ingıltere kuvvetlo destekler gorunuyor, poktm uyesl uc Ortadogu devletınjn potansıyellnm artrrasına önem verryorlardı. Ama bır yandcn so ğuk savaş tionemının sona e r meye yuz tutması. ote yandaıi da ATerikanın Vıetnam savaşı batağına gonulmesı sonucunda CENTO ya ı'g.'erı azaldı Bunu goren ve batıfılardan bekîedîğını bulomayan Iran ıle Parcıstan CENTO ya sırt cevırme/e, paktın ışlevımn kalmadığmı acıkca soylemeye başladılar. Hele son zamanlarda petrol zengıni olan Iran, ordusunu son rrode! sılâhlarla donatınca Ortadoğurun askeri gücu en yüksek ae1 letı ol"paya heveslenerek CENTO'yu kL,cumsediğmı bel lı ettı Pakistan'm da pakttan ayrılmak icm fırsot bekledığl bı lınmektedır. Nedense yalnız Turk hukümetierı CENTO'yo sarılmakta \e paKtın bıtkıseJ yaşamını surdurmesınde holâ yarar ummaktadırlar. Tahran da goreve başladığım 1960 yılt boşlorındo CENTO pok tı Iran ıle Pakistan'm gözünde değerıni hsnuz yıtırmemıştı ve pcktm her yıl yapüan Bokonfar Konseyı toplantıları gerek Türkıye gerekse Iran ve Pakıstan fjMjmetlen ıcm önemtı bır olaydı. Hattâ Türkıye Başbakanı CENTO'ya verdığı öneml vur gulanak amacıyio toplantıiara b zzat katılırdı. Ingilizlerle Arrenkalıiar bunu her roman ho? karşılamazlardı. Bır keresınde Menderes cağrılı olmadıgı halce VVashıngton dakı toptcntıya katılmoya karar vermış, Amerlkaiılar bunu önlemey» ça lışmışlardı Menderes VVashington a gıtmekîe dırenmıs ama ho vaaianında resmen karşıianmamıştı. Aslında, Menderes ın VVaşıngton a gıtne^te d retmeslnın necenı Başkan Eısenhower la b r goruşme yopıp Amerıka nın vermekte nozlondığı ekonomık var dinı Kopa'rraKtı O s>rada DP hükümetnn AmerlKa dan al.nart yıllık 80 rr/ı'yon doların dışınaa topljoa oır vardıma sadetl. gereksınnesı va'dı. Menderes CENTO toplantısından ya rarlanarok Amerıkan hı.kumetını sıkıştırmak Ist yordu. FaKat Eısenhower Waşhıngton'da değ Idı, Comp Davıddeki yazdk e/n de tatıl yapıyordu. Menderes'in ısrarı uzenne Turkiye Başbckcnın yazlık evlnde ancak yedl doklko sure lie kobu! ettl. Menderes ofkelondi ve bu oiay o zamankı VVasnıngton Bu/ukelcı61 Suat Hayrı Urgupiu ıle arasını actı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog