Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

tn smanlı padişahlorı Igonogra'yası Içinde Fotıh Sultan Mehmet'ın portresı ayrı bır yer tutor, Sultan. İtalya'dan cağırttığı ressam Belllni'ye portresınl yaptırmıştır Ama ondan sonra Avrupa yontemı lie portre yapma ışr tiurur. padışahların Osmaniı tarıhl kıtaplarında bosılan resımlennde artık kend'lerine benzerlık aranomaz, Fatıh'ten öncekıler gıbı Gecen gun gazeteda başyazorımız Nadır Nodl ıle konuşurken bu konu uzerınde durmuş, III. Selım portresını merak etmıştık Geleneğe uyularaK mı yapılmıştı III Selrnı portresı de 7 Yenılik dönemını başfotmak ısteyen bu padışah yoksa Avrupo yontemı ı!e mı boyatmıştı resmını? Ondan sonra gelen II. Mohmut'un at Ostünöekt resmı, bır Ermenı ressamın ısı mıyd ' Basvuracok bır kaynak bulamamıştım. Cok ıyı bır rastlantı. değerlı ressamımız Malık Aksel'ı karşıma cıkordı. Üstat, III. Selım portresının bır TCrk ressammca yapıloığını. fakat bu resscrmn adını bilmedığini, bu konudo Prof. Dr. Suheyl Clnver' ın bılgısı bulunduğunu onlattı Sonra büyuk ressam Padışoh Abdulazız uzenode djrdu* OIMHURiYET 4 KASiM 1977., O OLAYLAR VE GÖRÜŞLER KUBBE ve BİLlM Melih Cevdet ANDAY kıtabındon blridlr «Sanat ve Folklor», «Türklerde Dını Resımler» onun kodar önemll kitaplar sayılmolıd'r Ben, ustadın, cdını duyduğum fakat bır turlu ed.nerreaığım «Istanoul Mımar.s n as Kuş Evlerı 1959» cdlı yapıtını merak eder dururdum yıllardır, bu kez onu do elde edebıidım Sayın Aksel zanmet edıp yolladığı ıçın kendısıne teşekkur borçluyurr. Burada o kıtoptan yol alarak örem'ı bır tartışmoya atlamak ıstıyorum «Istanbul Mimorisınde Kuş Evlerı» ad'ı kıtabına Türk sanatının ozellıklennı yucelt'cı blr başlcngıcla gtren Sayın Aksel, kuş cvlerıne sıra geldıg nce. onyzle'inde koşelerınde bunlora yer veren yapıiar ıçın şoyle dıyor «Bu yapılarda Batı eserlerinde olduğu gıbı kabartmaıar, heykeüer yoktur. Bununia beraber dCz ve sağır dj/arlcrın köselerı de zaman zarnan kobartmalorlo bezernış buluri'raktadır Bunîar çok defa kuçük cuncak evcıklerdır Yahut küçuk köşkler, camıledır kı, kuslann borındığı bu evcıklerı istonbul'da Türk mımorlığından gayrı eserlerde gorme'< koloy değıldır.» Kuş evıerinl fotoğraflorı ve czgı resımlerle gösteren bu özgun incelemenın sonundo ressam Molık Aksel. Türk rnmarlığına, genel olarak Turk sanatlanna olan hayrannğını, II Ba/ezd'm ovgusune dek goturmektedır Nasıl dıye merak edeceksınız, kendısinden d'nleyelım cFa'ıh Sultcn Mehmet istanbul'a gırdlkten br ruddet sonra italya'dan bazı sciatcılar İstanbul'a geldıier Bunıarın ıcınde en meşnuru C Bellını ıdı Batı usulu ıle ılk defa Padışah,n resmırı yopon bu resscm idı. Bu ressom ı!e Batı sanatı lle alışverlşımızln ılk odımı otıldı Fa at cok sürmedı. bu sonat haeketı Sultan Bayezıd ıle durakladı, hatta sona erdl Bu podısah, C Bellını'den SOTO istanbul'o ge'mek ısteyen Leonardo Do Vıncl'ye ve Michoel Angelo'ya ıltifat etmemış olmokla Avrupa Ronesonsmo glremedıg'lmlz ve bu yözden gerf kafdıgımız söylentr. Acaba Fatın Sultar, Mehmst gıbı büyuk bır pcdışahtan sonro Bavezıd ı Velı, babası ızlnden gitmemekle bır suç mu ışlemıştır' Burada bzerınde durulacak, mcelenecek bır rreseie korsımıza cıkıyc Bu 'kı padfşahtart Fatıh Sultan Mehmet'ın tcleransı. Bavez<dı Velı'nın gelenekcılığı. Buru Sultan Bcyezıd ın taassubu şekdnde yorailor da vordır Fakat bu ıkı sanatkar Istanbul o gelseyaı acaba bu şehrın panorcTiası ncsı) olurdu? Bunu üuşjnmek o kadar zor olmayacoktır O devırdekı Italyan şehırlerıni ele alırsak çabuk bır sonuca vanrız. Seıcuk geleneklerı lle Bursa v9 Edırne've uıaşan Turk mımarısı yenı 'ethedılnrş Istanbul şehrınde gorulTieyecek, Bızans mımorısı lie b/rlıkte Itaıyo'dan dalbudok salan Yunan ve Rona kokunden gelen Rönerans mımarısı yer o!acok, Sen Pıyer katedralı gıbı comıler. can kulelerı gıbı mınareler ortaya cıkocak. Turk sanatı. Tjrk gucu hız alma, taşma cağında fetıh.e Dercber sona erecek. Tiağlup mıMetler de bu suretlo ın'ıkamlarını CIT.IŞ olacaklardı > Soym Aksel bağışlasın, ılg'nc oma co'< cabuk. COK koloy varılmış bir kanı gıbı geldı bu barta Kubbe yerıne kule gelecek dıy» Ronesans tan uzak kalmak doğru muydu'' Üstelık kubbeyı onlorın da kullond ğım bılıyoruz Sonro, Istonbul'o gelmek ısteyen Ronesans sanotcnarı, sözgellşı Leonardo, yalnızca sanatcı değıl. bllgndı oe Ortacağ sanatından bambaşka b r sanat acsı getıren Ronesans, doğ'jyo, ınsano gercekcı vonelışı ıle yeni coğlann. bıhmsel düşjnconın oncueü olmuçtur. Türk sanotmı savunmok ıcln II Boyezıd. Botı'yo sırtını dondu ise tiemek kı, vem cağlara, bllimsel düşüncsye de bos vertıiş oluyordu, Mallk Aksel'ın goruşune korçı eöylenecek olcnlor bunun'q bifmez elbef Türklarin Fetıhten sonrokl mlmarlığındo Ayasorya'nın «tklsl cok Abdulazız ın IstanbU Ansıklopedısınde bırkoc desenınln basılmış oîduğunu bilıyordurr; eve dönünce actım ansık'opedinın o cıldın!. hoyranlıkla bır daha seyretîım oradakı resımlerı. Bu padışah, tanmmış Avrupalı ressamlann yapıtlorını satın almıs. lclerınde Ayvazovski çıbı önluler bulunon ktmı yoboncı sanatcıyı özel olorak yanına getırtmıştı. Osmanlı torıhının büyuk meydan savaşlannı resimlemekle görevlendırdığl Gloyovıskı'ye kendı duşuncelennı an'ct^ak ıcin taslakiar. kro«ller clzmıştı Bunlora hayran kalmamok elde değıldlr. Ven'en bılgıve gore, bu ressamda Abdulazız ın cıza>gı boyle ahrrış sekız parca resım kalm s Bunlar kırrrızı murekkep/e Vater morkalı Conson kâğıtları üzerıne cızılmıştır Malık Aksel'den dlnledığıme göre. bu yabancı ressatılardan Dırı îher halda Gloyo.'iskı olacok) Abdulozız ıcm, tKralların en büyük ressamı değıl. doğrudan doğruvo büyük ressam» demış Karakoycie. safrıbı antıka merokiısı olon bır lokontoda, Abdulazız'ı ayakta. elını kılıcına dayamış. bol paco blr pontalonla gösteren yoğlı boya bır tablo var. o antiko meraklısı bu guzel tabloyu yapanm Abdulazız oîduğunu sovunuyor Aroştırı/maya değer Ressom Molık Aksel ıle karşılaşmam ben n icm yalnızca bu konuda değıl başka bakımdon do yororlı o!du Ma'ık Aksel sadece rssımlerıyle tanınmaz. bu sonata ıiışkın oraştırmalan oze'lıkle Turk resmı ve ptâsttk sanotlorı uzerındekı ıncelemelerıyle de ün vopmısi r. sevılerek okunur. Onun cAnadol'J Halk Res'mleri» ad!ı ycpıtı kıtaplığırnm en değerlı bırkac böyöktOr. Gercekîen c"a Osmantı M)mo>'ıgırın karoktenstık yonu, Selcuk süsunden oyrıimasında, sonra da cok kubbeden tek büyük kubbeye •doğru gelışmesındedır. Bunda Ayosofyo'nm ornek tutulduğu acıktır. Molik Aksel, konunun bu yanını da ele alarak. A/asofya'nın her şeyl lle Doğulu, Anodolulu oîduğunu söylüvor ki. doğrudur Boylece Osnanlıların kendılennı Ayasofya'ya yabancı bulmadıklarî gerceğı ortayo cıkıyor fO zamcn cSe'çuk sanotını nedan bırokıvoruz7» dıye bunun karsısınc cıktlsayd' ne olurdu'! Amo Avrupa Röresans mımarlığımn yabancılığı, konu bu bıc|rnde ele almdığında karsımıza acıklaiması guc bır takırrı sorunlar cıkarmaz mı"7 Sozgel sı Turkler Arap mımarlığınırt etkıslnda ko'm slardr Arap uvgorl'ğı Tü'k'e'9 vaboncı değı' "iıydı' Nitekım Moğol Turk sanotı Hındıstcn da cok başka bıçımlere burundu Hargı ulus kendı sanotmı so' olarak ko'uvabılrrıştır kı1 Bunu so.una dek başcran esKi Mısır boylece ço'usunun nedenlerınt hazırlomış oldu) Yor, ioru bır uygcrlık bölgesr so'unu olarak ele a'ınıyorsa, buraoa karşımızc şu sorular cıkar Başka uvgarl'klcr.n etf'is nden sokinmak doğru mucur, olanaklı mıdır, yasaklamo bunun cores' m'di' 7 Tartışma çok gen ş boyutlara gĞtürül«blilr Burada kısaca soyienrresı gereKİı b,r şev daha var kl, o da Osmanııların boyuna Avrupa fethl ardında koşmus olmalandır Avrupa'ya yerlesmek lcın boylesıne can atan bır topfum, hıc bi'pun etkısınden korunobı'ır mı"' Bır alı$verış sakınıln^azdır, korunblmozdır bu durumda. Malık Aksel dostunu^ merak etmesın. ttaşma cağında» olan o tcp'um Ronesans sanatı ıle ilışkısı sırasında da M n c Sınanlar ^etı=tırırdı, boylece batıya rerk Kator, on'jnlo yenl uycorlıkta payda$ olurcu Ben Fatıh portresınl, Avrupa yonteminee bır Turk ressamı elıyle yapılmıs oîduğunu yenl öğrendığım III Selın portresmı, Abdülarız'in ressamlıgını onun Avrupa'ya ŞeKer Ahmet Poşa'yı yollamasını. Hamdı Bey ve butun modern resmlTiızı Avrupa'nın ntıkant ofarak gormüyorum. Nitekım ressam Malık Aksel'ln, Alman ustalorı Lovis Co'inth'den Max Lıbermann'don yararlanmakla bırl k»e resırr.lenne yerlı konu^u, yerlı havayı oturtması da, bu konuda umutsuzluğa dugmemızm yonlışlığını gosterfr sanırım. Kubbe olınyozımız degıldi. Endulustekl Emevı sanatı tArabın ıntikomu olorok görülemez. Ustadın bugunlerde Tıglat galerlsınde acacagı vem serg sınde suluboya resımlerını seyrederken bu konuyu kendısı ile bır kez daha gorüşeceğımı duşünüp sevm'yorum. Beyaz Perde Yürüyor., |İ Ikemızde cok şeyler oluyor Beyaz peynırın kılosu 70 U llrayo tırmanırken etın kıicsu 100 lırayı aşnak uzere. Yoksul çocuğu şarkuterinın camını yalayarak mıdesınln kazıntısını gıdermeye çolısırken, MC tuıedısi içeri dalıp bir kalemde 10 bın lıralık alısveris yapıyor Luks ıpklli gazınoda b:t gecede yetmıs bln'ık hetabı ccrt diye odeylp ertesı saboh kırk mıiyonijk tesvık tedbınnf MC ortaklıgından cıkortıveren becerıklı ısadamı da sıkınüda, Sokakta anorşı var. Merkez Bankası r.da aovız yok Gupegunduz adam olduruyorlar sokaklarda, okullarda, univer*itel«rd«... Peki »uc kımde' Sorulur mu canım boyle sey Suc komunistlerde. Flyotlon artıran klm? Sokaklarda vurusan kiT>' Okuldo, labrıkada olay çıkartan kım"' Huzuru kacıran kım? Elbelt* komünıstler. Turkıye'de herkes m>liıyeiçl olsa, herşey duzelir. Islerin duzeimesi ıcın tun yurttaşiarın MC'ye gırmesı gereklidır. Okulda MC, unıve'sitede MC. devlet da>relerınde MC, fabrikada MC, rafınsrıde MC, sendfkada MC, Yesiiçam'da MC. . Bu ışleri ıyı bıienlar, Yeşılcam'da MC'yı gecertı kılmak tcın Tutku Beye umıt bnglayıp Devlet kMesınm agzını açmışiar ve mılyonlar yatırmıflordı. Peki «onra ne oldu? • Ne oîduğunu anlamak ıçm gazetelerde çıkon şu haberı okumakta yarar vor. «TurK sıneTia sanatcları ve emekc lerınden oluşan bır grup, dun yaptıklan bas.n toplantısıncia cumartesı gunu başloy.p AnKara'ya kodar uc gı.n sureceK oian yuru/uşlemın nedenlerını acıkladı sı Arolarında Fatma Gırık, Cuneyt Arkın. Hakan Balanri" TarK AKan, Veaat Turkalı, Atıf Yılmcz. Meral Orhonsay'.n da bulundugu sonotcnar. basına bır bıld rı sundular. Bı!dırlde ozellıkle şo/le denıyor «Bız Turkıye snerr.a emeKctierı sınemanuzı yok olmaya goturen haksız ve /as~oışı baskıları kınamaK, sınemamızı aemokratık. sansursuz. br yasaya kavuşturmok, anoyasamızın ongordjgu sosyal ekono"nık haklarımıza bır an once kc^uşmcK ısiegıyle yosal e/ıeme fleçmeye korar vermış bulunuyoruz » Gördunuz mu olanları? Acaba blzim sinema yıldızları da modaya uyup kemunlst mi oldular? Cuneyt Arkın? Tarık Akan' Hakan Balomir? Ya Fatma Glrik's ne dersınız? Oemek bu guzel sonatcı komunistmls de klmsenın haberı yokmut. Şimdl sinemacılor sokaklara cıkıp taa başkente dek yuruyecekler. Acaba rteden? Anarşıye heves ettıkiennden mi? Bazı yonetimler, ınsanları clleden cıkarır. 2'ncl MC: Cüneyt Arkın, Tarık Akon ve Hakan Bolamir'l renkll potttrlerinden cıkarıp »okaklarda yurumek zorunda bırakıyor. Fatma Glrik, beyaz perdeden sokaga ınıyor. Meral Orhon•oy, dun MC'nm paroca besledıgı bir yarışmada armagon kazanırken, bugun smemc emekciıerınln eylemıne katılıyor. Sinema yıldızları ve emekçılerı, 2'ncı MC yönetimine baskaldırıyorlar Acaba suc kimde? Bugun Turkıye'de Peyaz perde sanatc'larım bile boÖuntuya getlren gerici bir yonetlm sozkonusudur. Gerlcılik oyleslne yogun bır sıs gıbı ulkeyi sarmıştır kl, Yeşilçam dayanamıyor. Turk sınemcsında şimdiye dek olumsuz olumluya baskındı. Bu kuskusuz bır gerçek. Ne var ki iklnci MC'nın faslzmı, olumsuzla olumluyu ve sinema yıldızıyla emekçısini butunleştınp sokaga doktü. Kutlamak gereklr 2'ncı MC'yi, en başta Erbakon'ı, sonra Türkeş'i ve daha sonra Demlrel'i... Peynlrl 70'e cıkormak, Turk parasının değerini yuzde 40 duşurmek. Mlllet Meclisf'nl kopatmak, kentleri elektriksiz bırakmaf belki becsridlr; ama, sinema sanatcılarını sokaga dökt cek yonetlm morlfetinl MC'den başkası gösteremezdl. 1977 Turkiye'slnde sınemacılar sokaga cıkmak zorur da kolırso; kuçuk memuru, isçlsı, koylusu no yapmaz? Bir Uçurumun Dibindeyiz OKTAY AKBAL ii yle oloylarln karsı karşıya kolryoruz kl, hepsi anI I lamlı, hepsi hangi uçurumun dıblne Indığimlzl goste" rlyor, Önce Amtkabir'cfe yopılan toren .. Herkes ordadır, herkas Atatu'V'e, Turklye Cumhurıyetının kurucusu, Turk ulusunu tutsaklıktan kurîaran bııyıık Insona saygılarını sıınmaya gelmıstır, oma Bosbakan Yardımcılorından biri ıle bır cok bakan yoktur bu torende! Nerdedırler, nıye gelmerrışlsrd/r' Cumhurbaşkanı hasla oldugundan törene katılmomıstır, bu onceden blllnmektedlr. Ama MSP Genel Boşkonı Bay Erbakon nıye yoktur ordo' Nlye MSP'lı bakanlar Asfltürk dışında törene katılmak, Ataiurk'un kabrl onunde saygı duruşu yopmak Icln gcfmemışlerdır Hastaydılar desek, yolan olur, cunku bır soat sonra Cankoya'dakı kcbul toreninde bulunmuşlordır. Bay Erbakan oraya da on oakika geçikerek gelmışse de, çjeimış, boy gostermlştır, otekı bakanlarıyla bir lıkte. Ama Ataturk'un huzuruno cıkamamıstır<> Korkusundon mı. yoksa daha baska duygularından m° MSP gıbl Ataturk Cumhurıyetinın tum llkelerıne ters duşen Atoturk'ün «ulusal devletılnı «dirtsel devlet» holfne donuşturmek ısteyen coğdısı bır siyasal orgutun gerçek nllaliğıni, bu portinin Hdsrlerınin gerçek klsiliklerini bundan daha gjzef gösteren btr oiay olabılir mP Baçka bir olay: Elâzığ Unıversitesl Veterlner Fakültesinde Ankara'don geien bir profesor dekan arkadasıyla mokom odasındo konusmaktadır. Bır koc öğrenci gellr, dertlerinl onlotırlor. Derken başko bir genc fllrer odaya. O gorunur gorunmez lcerdeki gençler hazırol'a gecerler. Kimdir bu genc. rutbesl nedlr, klm vermlştlr o rutbeyf. hangl eylemıyie, hangi başarılorıyla «ustı duzeye çıkmıştır? Bıllnmez. O «komutan» dellkanlı dekana cıkışır: «Komunistleri geçirıyorsunuz. Boylelerl blr daha sınavlarda gecmeyecek. Basarılı olsalar da gecmeyecekler. Ama Ulküculer her sınavda gececekler » Konuk profesor bu sert buyruk korşısında kendinl tutamaz. «Boyle şeyierı nasıl soylersin? Hocanlo nasıl boyle konusursun? Ourumu polise bıldfrlyorumt der, lelefona ellni urotır, Ama o an o «yuksek rutbeiı» oğrencı ustune soldırır, kafayla, yumrukla ağzını burnunu doğıtır. Sonra da saldırgan gencler arabaya atlar kaçarlar Olay uzerlne on altı oğretfm uyesi ıstifalarmı verır. Saldırganlarsa, başta o «ust rutbelm dellkanlı ofmak uzere yasaların elinden simdillk kurtulmuşlardır. Bu do boska blr llglnç olay MTTB Genel Başkanı Tayla adlı bır dellkanlı da bakın 29 Ekim gunu ne buyurmuş «Beserıyet gunümuzde herşeyi putlastıracak kadar basıtleşmışt.r. İflâs etmış bulunon beşerı sıstemler aldatmaca oyunlarıyla hölâ kendine kurtarıcı susunu vermek istemektedır. Eger bugun ulkemızde insaniar huzursuz, anarsi arit atmakta ise bunun sebebı manevi gıdasızlığa duşup maddeye tapmaktır Ounyada herkes mustarlp Bizler, sadece komunizm, faşizm. sıyonızm ya da herhangi bır beşerı sısteme karşı değilız, hepsıne karsıyız» Insonla ilgili her turlu yonteme, kisacası bıllme karsı olan bu delikanlı. Cumhuriyetm 54. yıidonumunde bu denlı abuk sabuk, bu denll çağdışı, bu denli bilıncsız sozler soyleyebillyorsa, sorumlu kimdir'' Ataturk'un tum yapıtını bozan, değışîiren, yoziastıran politlkacılar deâll mi? Bu Tayla adlı dellkanlı, yemez içmez mi, fnsanlıkla, maddeyle her turlu ilgısini kesmıs midlr? «insanlo ilgili» hlç bir «şey>le llişlği yokso. ne dıye okulda okumuş, bir öğrenci blrllğlne gırmlş, turlu yollordan yuruyerek onun başkonlığıno kadar yukselebılmış'> «Bılim en büyuk oğretlcidlr», «Uygarlık oyle bır ışıktır ki ona kayıtsız kalanlorı kör eder» diyen Atoturk'un tey Turk gençliği» dedlği bu tur genc yaşlılar mıdır? Oeğil elbet, kes.nlikle değil... Bir başka olay da MHP Genel Sekreter Yordımcısının parti adına pora topiayanlarla ilgili sozlerldir, 8ay Koseoğlu, «Kendflerıni MHPII olarak tanıtan ve para vermek istemeyen kimselerı tehdit eden bu maksatlı ve zorba kımselerin parti ıle hıcblr iliskilerl bulunmadığmı» soyluyor ve yakclarıno MHP rozeti takarak teberru toployanlara karsı direnılmesinl oğutluyor MHP adına para toployanlar do vardır. ama blzlm büdigimlz duyduğumuz MHP'ye bağlı. daha dogrusu bu partının gençlık orgutu sayılon bir «Ocak» odıno bu Isın yapıtdığıdır Pek cok iş adamı, tuccar. sanayıci, serbest meslek sahibl kişı, korkudan ses cıkarmamakta, karşı koyonlar ise turlu blclmlerde cezalandın!maktadırlar. MHP lleri gelenlerinden bu «ocaksların para toplama gırlşımleriyle İlgili blr oc'klama beklemek gereklr sanırım Yalnız acıklama da yetmez, kendl buyruklarındaki bu zorbaların yaso dışı davranışlarını önlemeleri de.. İşte sıze bugünlfrln ıbret verlcl dört otayı . Hepsi anlamlı, hepsi önemli Nerden gelip nereye glttlğimizl gösterer» simgesel oloylar Blr ucurınnun ta dibine inmişiz. Ama bunun dibl de yok gallba1 İndikce iniyoruz, battıkco batıyoruz. Çok Acı Kayıp Ofısımızın değerJı elemanlorındon, Trcoret Şubes1 Mjdur Muavını Önemli Duyuru SINEMA EMEKÇILERI 5 kasım 1977 cumartesı gunu gabeh saol 9'do Besıktoş'tan başlayıp. 7 kasım 1977 pazartesı gunu Ankara'da son bulacok bır yurüyuş yapacaklardır Sonsurun hukuksal durumu acsından TURK HUKUK KURUMU. CAGDAŞ HUKUKÇULAR OERNEĞİ, sınemo lle doğrudon lllşkllerı bakımından TÜRKIYE YAZARLAR SENDIKASI. SlNEMATEK. SİNEMA YAZARLARI OERNEĞI bu yürüyuşümüze kotılacaklordır. Bunlorın dışında hlc blr örgütün yuruyüşte yef almasına, kendı pankart ve sloganlarıyla dışarıdan da olsa bizı desteklemeslne hlc blr blcimde izln venimeyecek vs Iyı nlyetle olsa blle bu tür gırlşlmler oloyı soptırmok bıclmindft yorumlanocaktır. önemle duyurulur. SİNEMA EMEKCİLERİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEME KOMİTESt Not: Su duyuru metnl lclylerl Bakanlığına do blldlrllmlttir. Mine Arslan (Gürleyik) 29 10/1977 gunu vafa» etmıştır Merhumeye Tanndon rahmet, kederli ailesıne başsağlığı dılerız DEVLET MALZEME OFİSİ YÖNETİM KURULU Vefat ve Başsağlığı Ofisımlzın elemanlorından, Ticaret Muavınl > !• • | Şubesl Mudur Mine Arslan (Gürleyik) yakalandığı amansır hastalıktan kurtulamıyarak, 29/10/ 1977 günu (Frankfurt'ta) vefot etmiştlr. Cenazesı 5/11/1977 gunü öğle nornazmı muteakıp Hacıbayram Comılnden kaldırılarak Karşıyaka Mezarlığındokl ebedı Istırahatgâhına tevdi olunacoktır. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli aıleslne başsağlıgı dılerız. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLUĞÜ ••••••••••»••••»»»»»••••••»»»» ÜSKÜDAR KÜLTÜR DERNEĞi GECESi Samsun 3. lcra Memurfuğundan 974/2K7 Bır borctan dolayı haclzll bulunon ve Samsun llmanının 373 sıcil ve 191 bogloma «ayılı 83.17 gros ve 29.22 rüsum tonllatoluk 1951 yılı Almanya inşalı SAZAN isımlı balık av gemlsl dalremızca ocık arttırma suretiyla satıso çtkortılm/?tır. Teknede 6 sîllndlrll 180 BHP (Ik M A N morka dızel motoru mevcut o'up gayrıfoal durumdadır Kohler markalı 15 BHP lık yardımcı makınası, kompresör, elektnk motorları ve sıntıne pjmpası calışır durumdadır. l*gat zlncırl. capası ve zıncırı gemi dıreği ve bumbası saglamdır. Boç oltmda tayfa yatakları. 1 barometre. 1 soat, ikl can sımıdi. ıkı el tul'imbası borda ve seylr fenerlerl. Atlos marka bır adet balık bulma ve derınlık ölcme clhazı faal durumda mevcuttur. Soguk hava tesısotı kullanılobılır haldedır. Guverte ahşap koplamolorı ve kıc parompeKerı eskfmış o/up onarıma muhtactır Mahcuz gemının muhammen bedelı 800.000.,00 lırodır. Birincı «otış 5.12.1977 pazartesl gunu saat 1414 30 arosında gemmln bağlı bulundugu Samsun TCDD Uman İçletmesi kızak rrohollınde acık arttırma 8uretiyle yapılacoktır. İlk satışta muhammen bedeiın % 7S'çlnl tekllf eden cıkmodığı takdırde Ikıncı satış aynı yerde 15.12.1977 per* şembe günü aynı soatte icra olunacaktır. Saiışa işürak edeceklerln % 10 temınat akcesl yatırmaları gerekmektedır. ilân olunur. (Bosın: 28027/10344) • K İHSANi • SELOA MEÜKE DEMIRAG • SİN'EM BACI • MİRHABİ TIYATRO TOPLUIUGU • F1LM. SLAYT VE OZANLAR. 5. KASIM. 1977 CUMARTÖI SAAf: 19.30 İ Çok Acı Kayıp Acımasız blr hastalığın genc yaşta aramızdan aldıgı Sevgilı kardeşımlz SPOR ve SERGi SARAYI SEMTIERE OÎOEUS TEMIN EDILMIST1R. Cumhuriyet 10341 Mine Arstan'ı (Gürleyik) tjm amlon ve sevgısı ıle gönlümüzde yaşatacaflız. DEVLET MALZEME OFİSİ ARKADAŞLARI (Cumhunyet 10362> Pazar Ara$tirmacısı aramyor îletişim dalmda çalışan tanmmış bir şirket içın îngüizce bilen, tecrübeli bir Pazar Araştırmacısına acele ihtiyaç vardır. Isteklilerin, referansları ile birlıkte, aşağıdaki adrese öğledensonraları şahsen başvurmalan. MCracaatiar Vesınül» guh hıtu'ucaknr. OsT«nll. Sok fKazancı Y O I C U Î U ) , No1T 1« rL Â N TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi 54 Kalem Eğe Satın Almacaktır 1 Muessesemız ıhtıyacı olan 54 Kalem Eğeler Icln Ihtrycc listesı, Mukavele ve Ekslltme Şortnamesıne gore kapalı zarfia eksıltme suretlyle teklif alınorak sotın olınacakt.r. 2 Eksıltmesl 16V11/1977 tonh Car$amba gunö saat 14 00'de Müessesemlz Alım Satım Komısvonluâunda yapılacaktır 3 Muvakkot terr.ınat tekllf tutarmın % 7'sldlr. 4 Talıplerln muvokkot temlnotlon ile Wrllkte kopelı tek'ıf mektuplorını eksıltmenln yapılacağı gün ve saate kodor Komısvonumijz adıno göndermelerl veya blzzot getırmelerf gerekmektedır. 5 Eksıltme soatıne kodar Komısyonumuzo teslim edllmeyen veya muvokkat temınotı bufunmoyon teklıt mektupları gecerll değildır. 6 Bu işle ilgili şartnamelerl bedelsiz olorok Komlsvonumuzdon temln edflebıleceği gıbı IstenMdığlnde posto ıle de gonderılecektır. 7 E L M S. Eksittm6 ve orttırmo mevzuunu feşfcl! eden işi ıhate edıp etmemekte veya kısmen etmekte v« tercih ettığı tolibe ihole etmekte tamomen sarbesttlr. (Basın 27038) 10338 Cumhunyet 10339 Ta Jcs ını[sî&nbuT. Sinema Emekçilerine DUYURU Slnemo sonatımızı yoketmeğs yonel k bcskılorı prctesto etmek. sinema emekciıennın sosyal ve konomık noklannın kazonılması yolunda yasa duzenlenmesınl Türkiy» Büyük Mlllet Meclısı'nden ıstemek ve smenamızm acıkırla dolu bütün sorunlarını hclkımıza ycnsıiıp. onun güclü desteğinl sağlamok ıcın, Istonbuı'don Arkara'ya uzonocak üc günlük bır yuruyuş duzenlenmışîır. 5 Kasrm 1977 Cumartesı. saot 9 00'da Besıktaş 8arbaroa Alonı'ntJan boşlonarok Taffsım Alam'na gelırecek. oradan otobuslerle yolo cıkıiacaktır, YürüyGşe kctılacok ari'odaşlnrn deneklerıne bosvurorak duzenleme kom tesnaen koko'tıarını almalorı önemle duyrulur. Derneklenn odreslerı • Tırnocıbaşı Sok Rossam Apt Beyoğlu. Yüruyüş Duzenleme Kcmıtest • Cuneyt Arkın, Tarık Akar, Hakan Bala^ir. Semro ^ Oîdomar (Comhurıyet 10351) Tüm ODTÜ öğrencilerîne, âileierine, öğretim üyelerine ve isçilerine ÇAĞRI 6 KASIM ( 9 7 7 PÂZAR GİHi), SAAT 14.00'DE, ÇA60A$ SAMNT DE OKULUMUZUN AÇIlîJI^LA ıLGıli BıR ICPL4NTI YAPILACAKTIR. DUYURULUR. ODTU OGR, rEM.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog