Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

WICKS VVAPORUB BUHARLASAN MERHEM 54 Ylt; SATI: 19135 umhuriyet FL'NTS \\Dİ 3:0 Fen ve Yetenek | oğretimıyle universıteye | hozırlamodo »IE 5 kaeım Lise sonlnra 9 kosım Beklemehlere 7 kasım Akvam kursu 4 KASIM 1977 CÜMA ORDU tad.288/3 Aksoray Ijtanbu' TEl:22 22 2328 75 35 22 88 25 TRT'nin Çağdaş Yayınları aleyhine açtığı dava, Şaban Karataş yasal Genel Müdür olmadığı için reddedildi Istonbul Haber Servlsl TRT | Genel Mudurlüğu tarafından, ! Cağdoş Yayınları aleyhıne tFıklr ve Sanat Eserlerı» yasasına ( O/kırı davranıştan ccılan dava j nın dünkü duruşmasında. Şa 1 bon Karotaş'm. gorev donemın ' de yasal Genel Mudur olmodığı Bonucuno vartlmıs ve marıkeme davayı reddetmıstır ' (D«vamı Sa 9 Sü 6 d a ) ' Senato, can güvenliği konusunda genel görüşme önergesini kabul etti • CHP'NIN VEROıĞİ ÖNERGEYİ AP D£ MSTEKLEDı GfNEl GÖRCjME İLK 3 BıRlEJıMDE YAPILACAK. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhurıyet Senatosu'nda dun can guveniığı ve oğrenım ozgurluğu konusunda bır genel gon.şme acılmasını ısteyen CHP onergesı o/bırlıgıyle kabul edılmıştır Onumuzdekı üc bırleşımde bu konjlarda genel goruşme yapılacaktır Genel goruşmeyl gundeme ge tıren CHP lılerce verılen önergede. Türkıye'de pek cok soru nun gündemde bekledığı, Meclıs ın bır turlu bcşkcnını seçemedığı, sorunların dağ gıbı yığıldığı, boyle bır durumun dunyanın hıcb r yerınde gorulmedığı bıldırılmektedır önerge uzerınde konuşan CHPIı Nıyazı Unsol cephe hukumetlerını agır bır dılle eleştı(Devamı Sa 9 Su 1 de) AP içindeki muhalefet kanadı, yönetimi CHP ile koalisyona zorlamak üzere bazı kararlar aldı CHP, AP, MHP ve MSP Grup yöneticileri ortak toplantı yaptılar. Genel Kurul birleşimlerine çarşamba gününe dek ara verildi AP İzmir İl Yönetim Kurulu, MHP ile işbirliğini sağlamak için feshedildi İZMİR, (Cumhuriyet Ege Burosu) AP Genel Merkezının Izmır orgutündekı fOperasyonu> dun gercekleşmış ve ışten el çektırılen II Yönetim Kurulunun yerıne Hayrettın Yorgancıoğlu başkanlığındakı bır müteşebbıs he yet getırilmıştır. Elde edılen bllglıere gore, AP Gene! Başkanı Süleyman Demırel ile MHP Genel Başkanı Türkeş, yerel seçımlerde İzmır"de ışbirI ğı lcin onlaşmışlardır Ne var kı. Işbırlığinln gercekiesebılmesı ıçın, her ıkı partı ıl başkanının daha once bırbırlerı aleyhıne söyledıklerı sozler purüzünün önceden kaldırılması gerekmıştır Bunun özerine, MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, ıl başkanı Osman Kırkyaşaroğ lu nu ıstıfaya zorlamış, Bomova Savcılığı yap(Devamı Sa. 9. Su. 4 de) Meclis Başkanlığı öü için çözüm aranıyor da carşamba günune kadar ara verılmıştır. Partıler arasındaki ılk temas dun soboh CHP Mıllet Meclisı Grup Başkanvek llerı Hayrettın Uysal ve Altan Öymen ı)e AP Grup Başkanvekıllerı llhamı Ertem ve llhan Ersoy arasında yapılmıştır Toplontıdan sonra bır acıklama yapan llhan Erso/ cOybırlığı ıle bır neticeye vardık, o da Başkanm seçümesı hususudur> demıştır. Gorüşmede, AP Grup yonetıcılerınln Iki yıl kendılerınden, ıkı yıl da CHP den Meclıs Başkanı seçılmesı ısteğınl CHP'nın tAnayasa ve Içtuzuğe aykırı» bularak kabul etmedığı oğrenılnıştır CHP Grjp Başkanvekıllerı da ha sonra MHP Grup Başkanvekıllerıyle de bır go'uşme yapmışlardır CHP Grup Başkanvekıll Oymen, görüşmenın olumlu bır hava ıçınde gectığinı, «Meclısin bır an önce Başkanının se çtlmesı ısteğlnın bir kez daha ortaya cıktığınu söylemiş MHP lı Ihsan Kabadayı ise, cBız MC partılennden başkan secılmesinı ıstedik ama olnadı buna bır formu! bulomadık sımdı bu so (Devamı Sa. 9. Su. 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ANKARA, (Cumhurtyet Burosu) Mıllet Meclısı Başkanının seAdalet Pcrtısı rde muhalıf gru bun son gunlerde yaptıgı toplan cılmesı yolunda dun yenı gelışmeler olmuş CHP AP ve MHP tılarda, CHP ıle bır koolısyon ya Grup Başkanvekıllerı ıle MSP pılması konusunda bazı ılkeler saptadığı oğrenılrmştır Bunun j Genel Başkan Yardımcısı dun bır araya gelerek konuyu çozumyamsıra, eskı DP'lılerın Genel lemek uzere onbmuzdekı çarBaşkan Demrel e »Muhtırcn nı şamba gunune kcdar gorüşme telıgınde ıkıncı bır mektup ver kararı almışlardır Bu karar doğdıklen ve rruhtırada belırtılen ıs rultusunda Meciıs calışmolarına (Devamı Sa. 9 Su 8 de) Komandolar, Istanbul Iktisat'ta yine olay çıkardı Millî Eğitim Bakanı Mentese, ODTÜ'nun 8 ay sonra açıl ması konusunda, Bakanlığa bir bildirim. olmadığım, Mütevelli Heyetinde «bir sakatlık» olduğunu ve açılıs kararını incelettiğini söyledi MALATYA'DA MERKEZ YOKLAMASI KARARI ÜZERİNE BELEDİYE BAŞKANI NEBİOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ • GENEL B&JKAN ECEVIT, DUN VERDIGI DEMEÇÎE. GENa YONETıM KURULU'NUN TUTUMUNU SAVUNDU. ANKARA BEIENYE BAjKANI DALOKAY'I DA YERD!.. orgütunün verel secımlerle ılgılı aday yoklamalarını hıçbi' kuşkuya yer bırakmayacak bıcımde, tarafsızlık içınde ve kurallaro uygun olorak gerçekles tırılmesı ıçın gereken onlemlen aldığını bıldırmıştır Beledıye (Devamı Sa. 9. Su. 4 de) (Cumhuriyet Haber Merkezl) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, verel seçımler ıçın pazar gunu yapılacak aday \oklamalannda orgutun uyması ge reken koşul ve kuralları bır demeçle hatırlatırken, Ankara Be ledıye Başkanının tutumunu eleştırerek, Dalokoy'ın partı dısıplınıne uymayan davranışlarda bulunduğunu ve demeçler verdığını söylemıştır. CHP Malatya Beledıye Başka nı, Genel Merkezın merkez yok loması kararı uzerıne CHP'den Istıfa ettığını acıklamış ve adaylığını bağımsız olarak koya cagını bıldırmıştır CHP Canokkale II Başkanı ıse, uç gun oncekı ıstıfasını gen almıştır. ECEVITİN DEMECI Ecevıt dunku demecmde, Genel Yonetım Kurulunun, parti ODTÜ REKTÖR VEKİLİ AÇILIŞ ÎÇİN GENİŞ ÖNLEM İSTEDİ ISTANBUL İKTISAT FAKULTESINDE ÇIKAN KAVGADA YARALANAN 3IR OGRENCI. Cumhurtyet haber merkezl ODTÛ Rektor Vekılı Prof Nuri Saryal dun düzenledığı basın toplantısında 8 aylık bır crodan sonra 7 kasımda yenıden öğretıme açılacak ünıversıtede can ve mal guvenhğının sağlonabilmesl ve derslenn kesintıslz sürebilmesı ıçin güvenlık kuvvetlerıne onemli gorevler düştüğunü hatırlatmış. olınması gerekll önlemlere llışkın hozırladıkları bır raporu Içışlen Bakanı Özal'a verdıklerınl acıklamıştır. Mıllı Eğıtım Bakanı Nahıt Menteşe ıse. ODTLTnün öğretıme açılması korarının bır Bakanlık kararı olmadıgını Mutevellı Heyetın Bakanlığa resmen bıldırimde bulunmadığını soyleyerek, tKonunun takıp edildığını» bıldırmıştır. Ünıversftenln açılış hazırlıkları tamamlanırken ulkucülerın ODTU'nun devrımcı oğrencılerı ıle oğretım uyelenne tehdıt mek tupları gonderdığı saptanmıştır Rektör Vekılı P*rof. Nuri Saryal dünku basm toplantısında, unıversıte mensupları ve oğren cılerın oğretımın kesıntısız ışlerlığl ıçın her gayretı göstereceklerini umduğunu belırtmış «En dışemız korku ve kaynağı dı şanda olan bazı mıhraklann ünıversıtede huzursuzluk yara tabıleceğıdır Bu nedenle cu martesı sabahından ıtıbaren güvenlık kuvvetlerının, un>versıtemzde olabılecek bu tür oiay lara anında mudahale edebılecek tertıbını alması gereklıdır Bu konuda butun yetkılılerm, başta lcışlerı Bakanımız Sayın Korkut Özal olmak uzere ge reklt onlemlen alacağına ınanıvoruz > demıştır Sar,al bu konuda hazırla dıklan bır raporu lcışlerı Bakanına sunduklannı soylemıştır Raporda alınacok güvenlık oılemlerının sureklı ancak belırlı bır kesıme yonel k oimaması şeh rdekı duraklarda polis kuvvetlerının buiunması. otobuslerde polıslerın gorevlendırılmesı, şehır ıle ODTU arasında ana yolda polıs devrıve arabasının bulunması unıversıte gırışınde otobuslerdekl aramanın landarma kuvvetleri tarafından yapılması, fakulte ve bölumlerı ıle hazırlık okulu gırlşlerınde devamlı landorma bu (Devomı Sa. 9. Su. 7 de) EĞİTİM ENSTİTÜLERİNE ÜLKÜCÜ OLMAYAN ÖĞRENCİLERIN GİRMESİ OLANAKSIZ OLDU İstanbul Haber Servlsl Eğıtim Enstıtülerınde MHP ve Ulku Ocaklörından kart getırmeyen öğrencılerın ön kayıtlarının yapılmaması işlemı dun de surdürulmuştur Eğıtım Enstıtulerme gırmek ıcın dırenen bırcok öğrencı ıse dovulerek yaralanmıştır. Bu arada duşük puanlı ülkücülerm de aiınabılnesi yo Demirel'in Moskova'ya davet edildiği Sovyet Elçiliği'nce âçıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sovyetler Bırlığı Ankara Buyük elçılığı Basın Ataşesı V Kulık. Ekım Devrımının 60 yıldonumu ıle ılgılı olarak Buyukelçılıkte düzenledığı basın toplantısında Sovyetlerın Turkıye ıle olan ılışkılerınm ılerletmek konusunda <her turlu adımıı atmaya hazır olunduğunu soylemıştır. Kulık, bır soru uzerıne, «Kosıgın'ın, Demırel'ı resmı bır zıyaret ıcın Moskova'ya davet ettığ nı ve zıyaret n Demırel'ın en uygun buldugu zamanda yapılmas nın kararlaştırıldığını» acık layarak, cKendılerının Mosı<ovada Sovyet konukseverlığının 8n parlak orneğını goreceğıne emınızî demıştı r Türk Tabipler Birliği Başkanı Atabek Kastamonu'ya tayin edildi ANKARA, ^Cumhuriyet BurosuTurk Tabıbler Bırlığı Genel Başkanı Dr Erdal Atabek Istanbul Samatya SSK Hastanesındekı gorevınden alınarak Kastamonudakı bır sağlık tesısıne surülmuştür İstanbul Samatya SSK Hastanesınde ıc hastalıklar uzmanı olarak çalışan Dr. Erdal Atabek 1974 yılında CHPMSP koalısyonu donemınde SSK Genel Mudurluğu yapmıştır. Ata bek hakkındakı kararı dun Ankara'da toplanan SSK Yonetım Kurulu almıştır. Sekız kısılık SSK Yönetim Ku(Devamı Sa, 9. Su. 2 de) •EK31IRJYE GiRiJ YOLUNDA GRUPlflR HAIINDE KOILARIHOA KIRMIZI VE BEYAZ BANTIAR OUN KOMANDOUR BEKLIYÛR. OORENG YAINİZS& MHP Y& DA UUOJ 0UKIAR1ND&H K&RT ISTIHİYO8.» lunda yapılan baskılarla, Ba kanlığın, başvuru ıcm gereklı taban puanları duşurduğu büdırılmıştır. Ancak mılıtan ulküculerın on kayıtlarının yapılabılnesı ıçın düşurülen puanlann da yeterlı olmadığı, puanların daha dd duşurulmesınm amaçlandığı oğrenılmıştır. Kayıt ıçın gelen oğrencılere yolları tutmuş olan komandolar, son gunüne kadar kayıt yapıl HALKIN SESI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ, ASKERİ MAHKEMECE TUTUKLANDI Istanbul Haber Servlsl Haftalık tHalkın Sesıı gazetesınae yayımlanan bır yazıda ordunun manevı şahsı tahkır ve tezyıf edıldığı gerekçesıyle dergının Yazı Işlerı Muduru Mustafa Tütuncubaşı Istanbul Uçuncu Kolordu Askerı Mahkemesı nce tutuklanmıştır Tutuncubaşı'nm ıfadesıne başvurulmak uzere cağrıldıgı Askerı Mahkemece tutuklanmasını eleştıren gcze tenın sahıbı Huseyın Karanlık dun yayımladığı bır bıldır' ıle tum demokratık kuruluşları yasa dışı uygulamalara karşı çıkmaya çağırmıştır Huse/ın Karanlık yayımladığı bıldınde şoyle demıştır «Dergımızın Yazıışterl Müdüru Mustafa TÜTUNCUBAŞI, 1 kasım 1977 günu tıfadesıne başvurulmak uzereı cagrıldığı Istanbul Uçuncu Kolordu Askerı Mahkemesı torafındon tutuklandı Askerı Mahkeme buna gerekçe o!a rak dergımızde çıkan bır yazının «Ordunun manevı şohs i ı (Devamı Sa 9 Su S de) ma/acağını az başvuru saye sınde puanıarın daha da duşurulmesının saglanacagını soylemışlerdır. Duşuk puanlı ulkuculerın kayıt yaptırabılmesı ıçın, kayıt sayısının duşuk tutulmosını sağlamax ıçın, kayıt ıçın gelen oğrencılerı yol agızlarından gen çevıren komandolar, puanı ne kadar yukseK olursa olsun ulkucu olmıyan hıç kımseye ön kayıt olarağı tanımamışıardır. Kollorında özel kırmızı ve be(Devamı Sa. 9. Sü 1 de) Fatih'de bir banka daha soyuldu İstanbul Haber Servlsl Turk Tıcaret Bankası Fatıh Balıpasa Subesı dun sılâhlı ıkı klşı tarafından soyulmuş ve soyguncular 78 832 lırayı alarak kaçmıslardır Banka personelının verdığı ıfa deye gore saat 11 15 dolaylarında ıkl genç bankaya gırmışler ve veznenın onune gelmışlerdır Soygunculardan bırı pardesunun altından tabancasmı cekerek kasodakı paraların verıımesım ıs'emıştır Bu sırada otekı soyguncu çevreyı kontrot ederken banka personelının ters (Devamı Sa. 9 Su. 2 de) Sinema emekçileri kendilerini «Anlâksıziıkla» suçlayan Asiliürk'ü mahkemeye TiP: «Demokratik güçlerin birlesmesi sarttır» İstanbul Haber Servısi Tur kıye Işçı Partısı Baskanlık K j ru'u u'kenın ıcmde bulundugu son durumla ılgıh olarak b r D Idırı yayınlcmış «tüm saldırılinn onlenebılmesı ıc.n bu/uk bur luvazı ıle uzlosma cabalannm bır yana brakılması ve tun (Devamı Sa 9 Su 1 de) verecekler İstanbul Haber Servlsl Son sansur \onetmelığını protes'o amacıyla Istcnbul'dan Ankara'^a dek surecek bır yuruyuş duzenleyen sinema scnatçılartnı Sana(Oevamı Sa. 9 Su S de) Y A ZI S !Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog