Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

r • Sahlbl: Cumhurlyet Matbaacılık ve Gazetecilık T A Ş odına NADİR NADİ • Genel Yayın Müduru OKTAY KURTBÖKE • Sorumlu Yazı İşlerı Muduru CETİN ÖZBAYRAK • Bason ve Yayan CUMHURİYET Matbaacılık ve Gazetecillk T A Ş . Cağoloğlu, Turkocağı Cad No 3941 • PO3ta Kutusu 246 ISTANBUL Telefon . 28 97 03 * Pl IMMIIPİVPT BASIN UYMAY| AHLÂK YASASINA EDER * ^ "* UUMHURıYET • BUROLAR Ankara Ataturk Bulvarı Yerıer Apt Yenışehır Tel 17 58 66 25 57 01 • İZMIR Halıt Zıya Bulvarı No 65. Kat 3 Tel 13 12 30 12 47 09 • ADANA Ataturk Gaddesı Uğurlu Pasaı Tel 14550 19731 TAAHHUT ABONE UCRETLERI Aylar: 1 3 6 12 Yurt İÇİ : 80 270 540 1 080 Yurt Dışı 165 495 990 1 990 Avrupa, Yakın Dogu 400, Ame rıka, Orta Amerlka, Guney A«ya icin 600, Uzak Doğu için 1200 kuruş ucak ek ucretı alınır. T A K VI M 30 KASIM 1977 Gunes 7 03 Akşam 16 42 ögle 12 03 Yatsı 18 19 iklndl 14 28 im»ak 5 20 DAKTILO STENO ve MUHASESE kurlarında ADRESLCHDEN BA$KA HICBİR YOKTUB. İ YERDE DE ŞUBEMIZ ŞUBEMIZ YO IsııklllCad 87/7 I Yhn\V(\V Aliıyol KuidtliCtd TEL 4 4 I O 1 I IKHUIKUl TCL 30 11 8O İŞİNİZ HAZIR. (Baştarofı 1. sayfoda) lıoğlu Asgarı Uoret Komısyonu toplantısını ncarken, rarı fıyat artışları ve ozellıkle kıraların yıık selışı karşı&ında asgarı ucretle calışmak zorunda kalan ışçılerın yaşam sıkıntısı cektlklerını. Bakanlar Kurıılu kararı lio memur ve işcı emeklılerıne 7501000 lıra orasında yakacak yardımı altında ek bır gelır sağlanması karşısında asgarı ucretleıin de ye nıden saptanmasının zorunluk hallne geldığını belırtmıştır. Çalışma Bakanı olarak yetıı asgarı ucretin gunluk brut 100 lıradan aşağı olmaması gerektlğınl soyleyen CumalıoğTu asgarı urr«t lerdekı urtışın ayda brut 1000 Çalışma Bakanı lıra artışla saptanmasını savunmuş boylece calışanlar arasında bır eşıtlıqın sağlanabılereğınl soylemı^tır İşcı kesıml odına soz alan Turk Iş Genel Sekreterı Sadık Şıde, 18 aydan berı tıygulanmak ta olan eskı asgarı ucretin gunun geçım şartlarını karşılamak tan çok uzak oldugunu, ucret artışlarının fıyat artışlarınm ge rısmde kalmaması gerektığını soylemış. yenı saptanacak asga rı ucretlerden 340 bını memur olmak uzere 740 bın klşının ya rarlanacağını acıklamıştır Çalı şanların huzur ve adaletlı bır ortanı lcınde yaşamlarının re|ımın fşleyışını de etkıleyecegıni belırten Şıde, yenı abgarı ucret lerın yenı yıl buşlamadcın uyqulanmaya konulmasıııı Istemısıır Işveren kesımı adına konuşan Turkıye Işveren Konfederasyonu Genel Sekreteı Yardımcibi Atı met Yoluc da Çalışma Bakuııı Çumalıoğlunun toplantının başın da yenl asgarı ucretırı mıktarını belırtmesını kastederek, «Asqa rı ucret bır pazarlık uc.retı degıl dır Komısyon toplanlıları gı^lı dır ve sonuc tesbıt edılmederı yonetmelığe gore bır acıklamu yapılamaz» denıışlıt Asgarı Ucret Komısyonu daha sonra Çalışma Genel Muduru Rı/a Ulucak'ın başkanlıg'ında <.a lı^malarına devam elmibtır TMMOB'NIN GORUŞU Öte yandan, Turkıye Mlmar ve Muhendıs Odaları Başkanı Teoman Özturk asgarı ucret ve as garı geclm ındlrıml konusunda dun yaptıgı oçıklamada yenı as garı ucretlerın G000 lıra olarak saptanmasını vo Komısyona me mur kuruluşlarınırı da katılması nı ıstemışlır Aagarı ucretlerın bugune kadar bır «Yoksulluk ucrell» olarak saptanrlıcjını belır ten özturk DPT verılerıne gore 5 kışılık bır uılenın geclnebılmpsl ıcın enaz 5350 llra alması ge rektığinl soylemıştır Milli Piyango TOFAŞ KAPATMA KARARINDAN Dün Çekildı VAZGEÇTi, Mıllı Piyango nun < ^ 9 ka'ıim tarıhlı ^ekılışı dun yapılmıştır Ikramıye kazanan ııumaralar şoyledır 871205 '3 mılyom 777244 (2 mılyoni 955917 «1 mılyon» 553731 (500 bın) 629420 (500 bın» 200 000 Llra Kazananlar: 086849 291007 473506 607494 100 000 Llra Kazananlar 067927 146183 160996 lb?997 235533 268129 3 9 9 I W 859117 50 000 Lira Kazananlar r 0 ,5u46 09109^ 08/992 091729 .J23764 224820 ^6/905 ^8514/ 303448 319458 399446 548968 582899 623829 660540 718694 874/05 936876 989819 182778 20 000 Llra Kazananlar 00431 209550 ^ 8 7 3 517859 06 000431 033725 050000 08J204 108001 144562 ? 0 % 5 0 3738/3 J80986 564261 6557Ö5 669334 672604 086103 687079 698048 79802b 818235 876045 88302b 886656 888032 904028 955901 958P97 231932 260410 2b0745 286280 324024 384197 384935 392675 401017 517859 574448 605053 615811 627444 Devletin Ödeme (Baştarafı 1 »ayfada) •;onrakı bolumunde soyle denll nıekted'r «Bugunku verllerle 1977 butce odeneklerl 350 mılyar liraya ulaşmıştır Aynı butçe gellrlerınln 185 mılyar lirada kalacogı hesaplanmaktadır Odenek ve gelırler arasındakl bu 165 mllyar lıralık dengeslzligın hazine acısından yıl sonuna kadar 45 mılyar lııalık blr nakıt uçıg.na dunıı çecogı hasaplanı ıaktadır Huzı nece karşılananıamı^ noklt açıkları 16 5 mllyar llrayı aşmıştır Bıına karşılık hazınenın T C Mer kez Bankasından aldıgı kısa vadeli avansın lımıtı dolmuç bıılunmaktadır » Yozıda daha sonro «glderlerln kısılması» ve «gellrlerın arttırılması» cjeıegı uzerınde durul ınaklo kumu ıktısadı kuruluşia tının gıderlerını azaltmak anıauyla teftıs kurulu hcsap uzmoıı ları ^ urulu gıbı dpnotım bırımle rıne gorev verılerei kaınu KU luluşlarının yogun bır bıcımde denetlenmesı ıstenrrektedır gılerden dolayı bır bıcımde *öz edılmektedır Elde edılen bllgılere gore, Hazınenın bu durumunu gıderınek, acıklarını kapatmak ama> ıyla uc ana nokta uzerınde du rulmoktadır Bunlardan ılkt «Ic utlkrazın» (borclanmonın) genış letılmesıdır Bu yonde calısnıaların yapılmakta olduğu. ancak uyrıntılarının henuz belli olnıa dığı bıldırilmektedır Burada Ha 7ine bonolarının ve devlet tahvıllerının satışını hızlandırmak amacıyla ozendıricl onlemlere başvurulacauı belırtılmekted r Ikıncısl. dış kaynaklara başvur maktadır Ancak, uz.manlar «Turkiye'nln lcind» bulunduğu ekonomik kosullarda bunun cok guç oldugunu» suvunmaktodır lar Ucuncu onlem ıse yenı vergıler getlrmektedır. Elde edı len bllgılere gore bu vergıler tanrndon olınacak tarım vergı sı, luks tuketını ve eğlenre ver gısı otomobll alım satım veı gısı Ile, otomobıl kullanma ver gısı, tuketımı kısıcı bazı dolaylı vergılerdır Vergıleıın ayrıntıları hakkında daha once Malıye Ba kanı Bılgehan tarafındon yapı lan acıklamaların «gecerll» ol duğu bıldırilmektedır GÖZLEM (Baştarafı 1. tayfado) Do^ru Sanatlar Olgutu» adlı blllmıel top'antının halk ke•Imlnce nasıl karşılandığı anlatılırken, aydm'arla, halk oraamdaki Kopuklukları serglledller, Programın bazı bolumlerl TRT denetçllerl taıqfından kesllmls. kırpılnıış, yayından kaldırılmıs ve programda onlatılmak lıtenen temel gerçek boylece glılenmek ^ or*üW mek Ister.mlşti '" Nedenlni, rıiçınini, »onradan oğrendlk ' ' Blr televızyon programı, uc ayrı aşamadan geclrllsrek denetlenlyoı Birlncl o>amadakl denetim, «On Cıenetçl» adı verilen blr gorevll tarafından yapılıyor Iklncl asamada, «Başkanlık Denetclsl», uçuncu asamada «GefTel Mudur Denetclsl» tarafından denetlenen program, bır uc aşamadan da geçerse, yayına glrmlş oluyor / «Sanat 77» adlı program, «Ön Deneİçi» ve «Genel Mudur Denetclsl» tarafından ayrı ayrı sakıncalı goruluyor On denelçlnın gerekcesl, programın «TRT ükelerinn aykırı gorulmesl», Genel Mudur Denetçlsmın gerekcesı Ise, «.Seclm yasalarına muhalefet» Başkanlık Denetcisl, bu Ikl denelçf arkadafinın goruflerlne katılmayarak, programın yayınlanmasım istlyor Ama, ne care 7 Iki denetçı tarafından sakıncalı gorulen bolum, beyaz perde sanatçılarının, tansur tuzugunu protesto olnıek icın duıenledlklerl yuruyuşle llgll). . Bu bölum, yayından cıkartılıyor ve program, özunden soyutlanarak, ekrana getlılllyor Boylece su korolası sansur, TRT denetçllerl ellyle blr kez daha sansür edilmlş oluyor. Ne zaman bır temel gercek, olanca cıplaklıgı Ile ekrana getlrllmek Istenlr, Işte o zaman, burokrasi carkı, bu yapımların ve bu yapımcıların ustune ustune glder Ve cogumuzun lcine bır kara bulut gibl çoker, sansur uygulaması butun kabaltgı ile gozler onune serlllr TRT Genel Mudurlugunden bir Karataş glder, blr Yolçınta» gslir, bir başkası gelir, bir baskası glder Blr oneml yok bunlorın Önemlı olan, blraz da, yureklerlmlzdon, mevzuat yumaklarıyla orulmus korkuların: ve kuşkulorın karataşlarını erltlp, yok etmek değli mldir? MURAT 131'LERiN SATIŞI DURDURULDU BURSA, (Cumhurlyet) TO fAŞ Otomobıl Tabrtkası nın ekını ayında aldıgı ve ışcılere da duyuıdııgu kapatma kararından vazgectıgı blldirllmıştır Dovız transferı yapılamadığı ıcm ye dek parca sıkıntısı cekılen TO lAŞ'ta uretımın azoltılmasıyla yetınılmış, gunluk otomobıl uıe tımı 130 arcıbadan 90'a duşu rulmuştur Ote yandan TOFAŞ ın ıs'e(Baştarafı 1 soyfada) dığı nncak Sanayı Bakanlığın Bllgıler lakultesl sıya&et sosyo ( n kabul edılmeyen araba başı lojısl oğretım gorevlısı Prof Bu na 30 bın lıralık zammın alınlent Daver ın yeğonı Altug Da rnası ıcın Ankara da calışmala ver, «davadan donduğu lcln» rın surduruldugu blldirllmıştır hayatının tehlıkede olduğu ge Şımdıkı fıyatlarla otomobıl satırekcesıyle Cumhurıyet Savcılıgı şının olanaksr oldugunu savıı na başvurmuştur Davpr başvu nan TOFAŞ yetkılılerl ongoru rusunda «Ben MHP ve Ulku TOPLU IŞ SOZLEŞMELERİNE len zanı gercekleşınceye kadar Ocaklarını terkederek Aydınlık MUDAHALE Murat 131 satışının yapılnıaya ve Halkın Sesl saflarına geçen 107/ butce uygulamasını ozet < agını soylemlşlerdır blr devrimcıyım» demıştır leyen ve 1978 bııtceEi ıcm «Bu Boşkentte dun ayr ca hukıık uygulamaların ışıgı altında ye Fakulte6ine baskın yapan konl tedbırlere gldllmeslnl» ıstu40 bin işçiyi mandolar blr oğrencıyl fckulta ven ya7ida konu toplıı ış sozles bahçeslnde dövmuşlerdır famelerıne getırılmekte va şoyle 10 000 Lira Kazananlar ilgilendiren kulte Yonetım Kurulıı. oğrenldenılmektPdır 053098 063082 075420 089257 me bır gun ara vormntıı Ders094289 110500 113830 156048 «Komu kesimlnde toplu l( soz MESSMADENiŞ lere bugun başlanacaktır 156842 165896 169555 180549 Ifışmelerl tahmlnlerin ustunde İSTANBUL Yıldız DMMA n189P40 192213 195858 199248 görüşmesi basladı ve plonsız bir şekllde yurutulda komandolar dun akşam olay 199960 209501 242/98 253874 mektcdır Bıınu planlı bir şekllcıkarmış, ıkı oğrenrıyl yarala ^58453 263625 328068 344143 (istanbul Haber Servısi de yapmnk ve makul llmltler Imışlardır 19 45 sırolarındo on 362405, 3b3313 363978 38J62S Cİndo sonuc'andırılabllme^inl Bayram nedenı ıle ara verilen blnadakı harıta bolumunde bu 385776 394905 410167 418484 MCSS Maden Iş goruşmelerı saglamak amacıyla yururluktekl lunan 10 1b kadar komando 430^83 456508 409902 460467 mevzuctımızda bakanlığımıza o dun yenıden başlanııştır ellerindeki bıcak talcata ve de461939 498332 507637 537210 nay, dsnetlsme ya da herhangl 40 bın uzenndekı ışcıyi kap mlr cubuklarla llerıcı oğrenoıle545581 555382 556480 558647 bir mudahale olanagı verebilesayan Turkıye nın en bııyuk grev re saldırmışlardır Saldırı sıra566111 567794 584673 596282 cek hukumlerın btılunup bulur lerı lokavtları ve en u/un su sında, harıta bolumu oğrencıle6008bb 607189 624489 643993 nıodıgının Başhukıık Muşavırrelı u/uşmazlığında, bayıam on rlnden Sezaı Hazır bıcakla kar657703 670594 678627 680029 ligl ıle Muhakemat Genel Mucesı taraflar bır araya g.p|mı,> ve nından, Naflz Gurpınar goğsun 683353 638995 /27399 73/615 durlugunce araştırılmasının yeyıne taraflatın belırttıklcnne go den yaralanmıştır Olaydan son 737774 738238 749733 75b424 rınde olacagı mutalaa olunmak re gecmış gotu&melerden daha ra okul boşaltılmış, cok sayıda 767 V 5 /75093 /83170 793830 tadır » olumlu bır aşamaya varılmıştır oğrencı gozaltına alınmıştır Ko811725 812998 819904 905111 Ancak yıne tarafların belırttıkle Başka bır doyımle 1978 butce rnandoların yolaçtıgı olaydan 907381 729152 938898 940110 sıııırı «Kamu keslml toplu sozsonra okul kapatılmıştır (Baştarafı 1. sayfada) 941896 951739 972939 998113 rıne gore guruşmelerdekı konu ların cokluğu nedenı ıle hemen leşmelcrlnde hukumet mudahaBıldırıde 10 ekım qunu yapılYaralama olayı ıle ılgıll ola Son Beş (1000) Llraanlaşmaya varılnmaması sonuru lesl olanagını getlricl nıtellkte» ması gereken Mufettış Muavmlırak Orhan ve Selahattın Celebı 00635 01408 03032 03050 03793 goruşmeler bır sure daha devam ma'1de!ere yer verılme olasılıgın ğı yarışma sınavının Cumruk adlı Ikl komandonun arandıgı 07680 08482 08941 09066 09956 edef ektır dan soz edılmektedır Butcede ve Tckel Bakanı Gun Sa/nk'ın blldirllmıştır 10912 13986 14186 14188 15605 yer alması bıle ıklncı cephe telqraf emrıyle ertelondığı, daha Toplantıdan once Maden Iş Gunduz bolumunde de kavga 17148 13158' 18378 19775 19804 hukumetının bu tur bır «mudosonro sınavın 3 4 ornlık 1977 ta Başkan Vekılı Şınasl Kaya qo cıkmış. blr Sabrı Temel adlı oğ26891 2752/ 27700 29748 30474 haleyl» her ?nman yapabılecek rıhınde yapılacagınm gazetelere ruştuklerı madaelerde uyum sag rencl gozaltına alınmıştır 30581 30876 33087 33125 33385 yasal bosluklar aramakta oldu ılân verılerek duyurulduğu bellrladıklarını bellrtmış MESS Yone Şlşll Slyasal Bllımler Yuksek 33547 33983 34057 37430 41863 ğu bclırtılmektedır tılerek, şoyle denılmektedir tım Kurulu uyesı Metın Iplıkçı Okulunda derslere gırmeden on 41971 42138 42357 42561 43708 «Sınavın, yazılı bolumuno aıt Gelırlerı arttırmak Icın Ise, ıse erteledıklerı veya rafa kaldır ce ıkı grup arasında catışma çık 43983 44195 46717 47653 49596 sorularını Tekel Genel Mudurluvergı denetımının hızlandırılma dıkları bır konu veya konuları mıs. Suleyman Sumertaş başın496/b 50243 51967 52719 56938 gu gorevını Bakan oluru ıle ve &ı yıne aynı yazıda onerılen nok olmadığını bıldırmıştır dan yaralanmıştır Olaya başın58352 58937 58941 63745 6480b yasa dışı tutumla cevresındekı b4811 65071 65455 66121 66811 talar arasındadır dan seyırcı kalan polıs, daha «ALARME EOICI BIR DURUM» sonra 31 öğrenclyl gözaltınq ol ' . MHP'lı mıljtanlara dayonarofc 66924 67792 68004 70043 70961 sıırduren Esçt Guchan ın, Istan 1978 butcesının yukarda o mıştır Gozaltına alınanlar ara71275 72045 73169 75378 76582 Akbank ^ » ^ ,». bul Unıversıtesının ozellıkle slya 76661 78686 78/b2 78877 79817 zellenen bolgcnın ışığında ha sında Genc Sıyasalcılar Dernesî tavrı belırlı ogretım uyelerıne 80811 81095 81440 81685 82334 zırlanmış olduğu oörenılmıştıı ğl Başkanı Ismet Mutlu'nun da Ayrancı Şubesi hazırlattırması, hicbır donemde 85555 85577 85778 85943 85956 bulunduğu bıldlrılmıştır 1977 uygulamalarına lllşkın golge duşurmedlğlmız tarafsız bılgıler bu yazıda «Alarme edlci 87085 87903 87927 90503 90714 soyuldu Bu arada Vefa Lısesınde okul sınav yapma kuralıyla çelışmok blr durum» olarak nıtelenmekte 91741 9258/ 93494 93688 94361 müduru ve altı oğretmenın gerek te, sınav sorıılarının belırlı çev 96554 98002 98334 98583 99156 ANKARA Akbank ın Yukarı dır 1977 yılında Hazıneye gelen ceslz görevlerınden alınmalarını relere mensup adaylara verıldlğl 99797 gelırlerde yuzde 36'lık artıAyranrı şubesi sılahlı bır kışı ta protesto ıçın ıkl haftadır dersTekel'de herkes tarafından bıllnşa karşılık Hozıneden yapılan rafından soyulmuştur lere gırmeyen ogrencıler. okula Son Dort (400) Llra nıektedır Bu durum karşısında odemelerde yuzde 56 4 oranın yenı atanan mudurun «Boykota 25 30 yaşlarında esmer ve 0091 0451 050? 0/42 1927 2169 yazılı kısmı "3 4 aralık 1977 tarıh da bır artışın gercekleştığı be•on verme» cagrısına uymaya kıvırcık saclı olduğu bıldırllen 2731 30/1 3647 3875 4374 497/ lerınde yapılacak Mufettış Mua lırtılmekte ve «Bu durumun socaklarını blldırmışlerdlr soyguncu, elındekı çıft tabancay vınlıgı &ınavında kazanacaklar, 5092 5182 5294 5423 5689 6203 nucunda Merkez Bankası avanFatlh Imam Hatıp Okulu Mulu personelı tehdıt etmış dahu daha onceden belırlenmış ol 6938 7059 7459 7559 /6O2 8?36 sı kısa blr sure lclndo tuketllmlş düru de oncekl gece evıne gı sonra vezneden 20 bın lıra ala 8268 9437 9469 955/ 9957 9997 maktadır > tlr» denılmcktodır derken bır grup oğrencının salrak bankadan çıkmıştır Uışarı Son Uc (300) Lira Bıldırıde daha sonra ogustos dırısına uğrayarak dovulmuştur YENI VERGILER da parkettığı bır otomobıle bıne 007 327 572 618 993 19/7 ayında yapılan yeterlık &ıCarşarnba Imam Hatıp Lısesıne rek kacan sılâhlı kışı aracı daSon Ikl (200) Llra Daha sonra 1978 bütcesine navında başarılı olamayan bır patlayıcı madde atılmış ran kay ha sonra Çonkaya Portakal Çlce 51 75 84 98 yer verılen yazıda «1978 bütceMHP yanlısı mufettışın, Genel bı olmamıştır ğı sokağında terkederek gözden Amortl (60) Llra: sinde Mallye politlkası Önlemlerl Mudur ıle Teftlş Kurulu Başkakaybolmuştur 3 ve 8 alınmalıdır» denılerek, yenl ver nının olurlarıyla ıkıncı kez sınava tâbı tutularak mufettışlıge » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • » • • » • (Baştarafı 1. Sayfada) atandığı belırtılerek, «Sabıt gorevde olup, durust, bılgıll ve caDısiflerl Bakanının Mısır'ı zlyalışkan olduklarını bır kez daha retl Bakanlar Kurulunda goruşulkanıtlayan mufettişlerın, fcbat memlştlr.» bıcımmde konuşmuşGuchan'ın arkası kesılmeyen ya tur sa dışı ıstekleri karşısında TefOğuzhan Asıltürk şoyle demıştış Kuruluna gerı dönmek ıstetır melerını, kadro Itlbarıyle donmeKÖYKOOP'un (Köy Kalkmma ve Dıger Tarımsal Amaclı Kooperatıf Bırllklerı Merkez Bırll fOrtadoğudakl bugunku şartlorı mumkun olmayanların da goğı» V Olağan Genel Kurulu Çaödaş Sahne Salonunda ıTunus cad 92 Kavaklıdere Ankara» lar altında bu seyahatlen sadece revlerlnden alınarak muşavırlığe 17 aralık 1977 gunu saat 1100'de başlayıp, 18 aralık 1977 gunu de aşagıdakı gundeme gore de İsrall'ln memnun olacağı da goz getlrllmelerlnl yasa dışı tutumvam edecektır önuna alınırsa Turk Dışlşlerl Balara sadece blr ornek olarak goskanının bu ziyaretlnln boyle bır KÖYKOOP ortaflı bırlıklere ve bırlıklerın KOYKOOP teınsılcllerlne duyurulur terebllırız» denılmlştır. ortamda yapılmasının ne ka Saygılarımızla. KÖY KOOP Tekel Mufettlşleri. bıldirılermın dar mahzurlu olduğu ortaya YÖNETİM KURULU cıkar. Şayet sayın Cağlayangil' sonunda mufettlş muavlnliğl sıG U N D E M : navlarının, usulsuzlukler zıncırıIn bu zlyaretl butun bu aleyhte 1 Acılış ve yoklama, nın bır halkasını oluşturacatjını faktorlere ragmen gerçekleşlrse 2 Dıvan Başkanlığının oluşturulması. billnmelldlr ki, bu seyahat Dış da bellrterek, şoyle deınişlerdır 3 Ataturk ve devrım şehıtleri icın saygı duruşıı, «Bu nedenle sınavlara katıllşlerl Bakanının sadece ozel bır 4 Genel Başkanın acış konuşması, mak ıcm durustce hazırlanan agezisl mahıyetindedlr ve huku5 Konukların tanıtılması ve konuşmaları, daylar başarılı olamayacaklar, met adına yapılmış deglidlr. 6 1976 çalışma yılı raporunun goruşulmesl, kazananlar daha onceden kendl Oost ve kardeş musluman ulkea) Yonetım Kurulu çalışma raporunun oku nması, lerıne sorular verılen kışıler olalerin hepslnln protesto ettlb» Denetleme Kurulu raporunun okunması. caktır. Biz Tekel mufettişlerı, ğl blr olayın akabınde boyte c' 1976 yılı bılânco ve gelır gıder hesaplarının okunması, kendllerlne soru verllmeyen aday blr zlyareti hukumet ortaklarınü) Haporların gorüşulmesı, ların, başari'.ı/ olacakları oncedan MSP olarak tasvlp etmlyoe' Yonetım ve Denelleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması, den bellı sınavlara katılmamala ruz.» 7 1976 ve 1977 yılı çalışma programında yer almayan ceşitlı konulardak! Yonetım Kurulurını ıstıyoruz . » ÖZTÜRK'UN YANITI nun ha?ırladı^ı yonetmelık ve yapılan uygulamaların onaylanması, AP'lı Devlet Bakanı vo Dışış8 1977 1978 yılı programı ve butcelerın gorüşulmesı ve onaylanması, leri Bakan Vekılı Seyfl Özturk 9 YÖNETİM KURULUNA Ise, Asılturk'e vordıqı yanıtta a) Her turlu tasınır vo taşınmaz mal edln meye nalmaya, Ipotek almayo ve lpotek et(Baştarafı 1. sayfada) Çağlayangıl'ın zıyaretı Ile Sedaf meye, Bakanlık ve kamu kuruluşları. bankalprdan, gercek ve tuzel kışllerden hıbe ve resının de 50 dakıkayı aşmaya ın Tel Avıv zıyaretının karşılaşkredı almaya veya hıbe ve kredı verme ye, cağı belırtılmıştir TRT lelevız tırılamayacağını belırtmış, Dışışb> Tarım urun ve gırdılerının uretımı ıc ve riış alım satımı, yon Dalresı Başkanlığı yetkılıle leri Bakanının bu yolculuğunun c) Çeşltlı yatırım, ticarı, bankacılık, sıgortacılık vb konularda ICA ya bağlı kooperatıf ve rı, yayın saatlerınin sınırlandıçok dnceden kararlaştırılmış olşırketlere ortak olmak, KÖY KOOP'un kuracagı şırketlere onların ortaklığını kabullen rılmasıyla programlarda bazı de duğunu bellrtmiştır mek veya bırllkte şlrketler kurma, gışlklıkler yapılacağını bıldlrMSP ve AP'lıler arasındakı bu mlşlerdır Buna gore spor prog d) Genel Kurulca kabul edılen ve Yonetlm Kuruluna uygulama yetkısi verılen yonetmelıksoz duellosu saat 18'de başla ramlannda azalma olacak, pa ler ve alınan kararlara uymayan ortak bırlıklerın gerektıglnde ortaklık ıllşkllerınln asması gereken Bakanlar Kurulu zar ve pazartesı yayınlanan kıya alınması, nun MSP'lllerın protestoları ne spor programları pazar aksamı ei Gereksınmo duyulan konularda yonetmelıkler hazırlamak ve uygulamak, denıyle gec başlamasına neden bırleştırilerek 22 de verılecek co t) KÖYKOOP'ca kurulan veya ortak olunan sosyal kulturel, ekonomık kuruluşların yet olmuştur MSP'lı bakanların ia cuk programları ıle dızı fılmlerın kılı organlarına KÖYKOOP adına tems ılcı secmo ve atama KONULARINDA YETKI at 18'de Bakanlar Kurulu top den bazıları da kaldırılacaklır VERILMESI lantısına gelmemeleri uzerlne llk uygulama olarak Pınokyo ad 10 KOYKOOP calışanlannın ortak bırlıklerde yonetım denetlm kurullarına ve ust orgut temBaşbokan Suleyman Demırel, lı cocuk programı bundan böy sılcılıklerıne secıldlğınde KÖYKOOP'dakı gorevlerının devam edıp etmeyeceğlnın göruorabulucu olarak Seyfl Özturk'u lo yayınlanmayacaktır. şulmesı ve karara bağlanması, gorevlendırmıştır Özturk, MSP Genel Başkanı Nocmettın Erba11 KÖYKOOP'a bağlı ortak bırlıklerın sosyal, kulturel ve ekonomık konuları lceren dış ılışkan Ile bır sure goruşerek kokılerın KÖYKOOP'ca yurutulnıesı ve birlıklerln tek başına belıılenen konularda gırışımde SATILIK ARSALAR nunun Bakanlar Kurulu toplanbulunmaması konusunun gorüşulmesı ve karara bağlanması, tısında karara bağlanmasını Tasfıye halındekı bır şır12 Secımler onermış daha sonra MSP'lı baa> Yonetım Kurulu ketin Etller'dekl kıymetl arkanlar, kendı aralarında bır gob) Denetleme Kurulu soları peşın para ıle satılıkruşme yaparak, Bakanlar Kurur) Mlllı tUlusal') Kooperatlfler Bırllğı tems ılcılerı, tır lu toplantısına uc saat gecık13 Dılek ve temennller. nıeyle katıtmışlardır Kapanış Tel 63 42 78 Bu orada Mısır gozlsıne katıla ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••• cak olan Turk heyetl dun saat 16'da ucakla Kahıre'ye gltmıştır. (Cenk Aıans. 953) 11100 (Has Reklöm. 3018) 11098 îçişl erı MSPbaskı (Baştorafı 1 sayfada) transferlere ayrılmıştır YPK toplantısında şımdıye kadar gorulenın tersıne, Kamu Iktısadı Kuruluşları dengelerı u?e rınde hicbır goruşme yapılmamıştır Toplantıda AP ıle MSP arasın da yenıden catısma cıkmış, 250 mılyar lıra olarok sunulon butc* MSP nın boskısı sonucu, gecen yıl olduğu gıbı arttırılmıs, ve 280 mılyar liraya yukseltllmıştır MSP arttırılan 10 mılyar lıronın Sanayı ve Teknoloıl Bokanlığına ve rılmesınl sağlamıştır Enerıı ve Tabıı Kaynaklar Ba kanı Kamuran lııan da kendı butcesının artırılmasını ıstemış ancak Erbokan'ın karşı cıkması uzerıne tartışmışlar. Demırel ta rafları yatıştırmıştır Bunun uzerine, Kâmran inan 115 mılyar lıra tutan corı harcarnaların «buyuk blr Isrof» oldugunu soylemlş ve harcama kalemlerınin Malıye Bakanlıflı tarafından tek tek, gerekceleriylo ocıklanmasını Istemlştır. Malıye Bakanlığı yetkılllerı, bu harcamaların gerekcelerını ve ayrıntılarını verememışlerdır YPK toplantısında, daha sonra dövızle odenecek borcların mıktarına gecılmıştır 1 Mılyar dolar gecen yıldan, 1,5 mılyor dolar da bu yıldan odenmesl gereken borcların toplamı 2 5 mılyar doları bulmaktadır. 1977 programına gore ıse, 4 8 mılyor dolarlık ithalât yapma zorunluqu vardır Dövlz borcları ve ithalat gereklerı ışığında kalkmma hızının 1978 yılı ıcln yuzde 5 5 olarak belırlenmeslnl ısteyen yet kılılere Frbakan, şiddetle karşı cıkmış ve «yuzda 8 kalkmma hızmı gerçekle8tiren bir ulkenln şimdl yuzde 5.5'larla yetinme zorunluğu olsa olta, kocoman blr ayıptır» demıştir Bu tartışmalardon sonra 1878 butcesi 260 mılyar liraya bağlannıış ve programla bırllkte kabul edılerek Bakanlor Kuruiuna gıtmıştır 1978 YILI PROGRAMI YPK toplantıeında 1976 yılı programının ebasları da belırlenerek Bakanlar Kuruluna sev kedllmıştır Buna gore 1978 yılı ıcm gayrı safı mıllı hasılado yu/ de 5 7'lık blr artış öngörulmuş, mevcut stokların 1978 yılı lcınde tuketılmesı hedef alınmıştır 1978 programına gore, gayri «afl mlllı hasıla yuzde 5 7'llk blr artışla 643 635 mılyon lira ola cak, Sanayı yatırımları da yuzde 17 1 artışla 82 955 mllyon lirayı bulacaktır Programa aore top lom yatırımların yuzde 49 9'ıınu sanayı yatırımları oluşturacak 1978 yılı toplom yatırımları yuzde 2 3 artışla 208 mılyar liraya varacaktır 1978 programında toplam kaynağın 889 433 mılyon liraya ulaşınası bunun yuzde 76 6'sı olan 681438 mılyon nrcnın tuketıme horcanması 6ngörulmektedir 1978'de dış kaynaklar yuzde 49 5 oranında azalacak 77 fıyatları Ile 25 170 mllyon lıra ola caktır özel sektor yatırımlarının da yüzde 3,4 oranında uzulacağı tahmın edılen programda, stokların 1978'de tuketılmesı he def olınmakta, özel kesım yatı rımlarındakı azalma da, bu gerek ceye dayanmoktadır Toplam yatırımların 208 mılyor lıra olacağı belırtılen programda, kamu kesımınln 118 milyarlık yatırım yapması, KIT yatırımlarının da, yuzde 22 3 artışla 60 5 mılyar liraya ulaşması ongorulmektedır 1978 yılında. tosorrufların 208 mılyar llra olarak gercekleşmesı, bunun yuzde 8/9'unun yurt içı. yuzde 12 1'ınln de yurt dışından gelmesl hesaplanmaktadır. 1978'de dış tıcaret acığının 1 2 mllyar dolar t jrılemesı hedef olınmış, ıhracatın yuzde 37.1'lık artışla 2 4 mılyar dolar, ithalatın da 4 8 mılyar dolar olması plon lanmıştır Öğrenıldığıne gore. zaruret dışındakı yenı projelerln 1978 yılında yapılması ya3aklanmış, 1977 yılında başlayan yatırımların yıl ıcinde devam etmesı, on gorulmuştur. TOBDER (Bastarafı 1. sayfoda) Genel Merkezce atanan ancak goreve başlamayan TOB DER İstanbul Şubesi Başkanı Gelal Çeiık Genel Başkan Gazıoglu nun «Genel Demokrasl Mucadelesl v« istanbul Şubemizdekl son gellşmeler» konusunda bır basın toplantısı duzenleyeceğını daha once açıklamıştı İstanbul Şubesı'nde yapılacak basın toplantısına dun saboh gorevı b'rakmayan Yonetım Kurulu ve yandaşları karşı grup uyelerını almomışlardır Buna karşılık Genel Başkan Gazıoglu ve Genel Merkezce atanan Yonetım Kurulu uyelerı lokale gırmıçler ve ıcerdeki grupla tartışmışlardır. Gazıoglu, lokalde öğretmen olnıayun kışller bulunduğuna illşkın iddıalurın yanıtlanmasını Istemıştır. Isten el cektırılmesıne karşın gorevı bırakmayan Yonetım Kurulu'nun Başkanı Tallp Özturk bu soruya «14 eylülden berl qg r retmenler blr bunalıma Itirmiştlr. MC, yedl bin ögretmenln lı»teslnl hazırlamıştır. Son bfr haftada 11 mudur gorevinden alınarak surulmustur. Örgutumuz Genel Merkezle gerekll dlyalogu kuramamaktadır. Genel Merkezce atanan şube, olay çıkartmıştır. 5 kasımdaki soldırıdo 12 arkadaşımız ağır yaralanmıştır. ögretmenler arasında provakasyon yaratılmaması lcln bir kısım ogretmen lokale alınmadı» karşılığtnı vermlştır GAZIOGLU NE DEDİ? Bu yanıt uzerıne Genel Başkan Gazıoğlu şoyle konuşmuştur. «Az once konuşan arkadaşımız yetklslzdlr. Burada uyemlz olmayanlar vardır Içerde uye olmayanların dısarı cıkması, dı şarda bekleyen uye arkadaşları mııın da lcerl alınmasını Istlyorum Hatalar baştan yapılmıştır, gerginllğl azoltmak lcln uziaemak gerekir » Bunun uzerıne ıcerdeki grup, dıeardakılerın u»tlerının oranarak ıcerlye alınmasını kabul etmlş, ancak Gultekın Gazıoğlu. «Klm klml arayacak Blze gore meşru yonetlm dışorıdadır» de mıştır. Korşılıklı tortışmalann buyümesl uzerine TÖBDER Ge nel Başkanı basın toplantısını sokakta yapacağını acıklamış ve lokalı terk etmıştır Genel Merkezce atanan Yonetım Kurulu uyelerı, lokalda og retmenlerın dışında IGD ve Madeıilş uyesi oğrencl ve ışçıleıın oldugunu, 300 e yakın naylon uyenın alındığını one surmuşlerdır. Gorevı bırakmayan yonetım kurulunun yandaşları ıso ellerindeki pankartlarla Gazıoğlu'nun ıstıfasmı Istemlşlerdır Işten el cektırılen Yonetım Kurulu Başkanı Tallp özturk, basın toplontısı bahanesi ıle lokalın ışgal edllmesının amaolandığını one surmuştur. TÖBDER Genel Başkanı Gultekln Gazloğlu, Yurutme Kurulu' nun bu hafta lcınde toplanacaflinı ve gorevı bırakmoyan Yonetım Kurulu hakkında karar alı nacağını, gereklrse yasal yolla ra başvuruiocağını nçıklamıştır. TÖBDER Genel BaşKanı pultekln Gazıoğlu. İstanbul dâ duzonledığı bu ılk basın toplantıeını sokakta yaparken, egTtlm emekcılerı u^erındekl faşlet bas kı ve kıyımların glderek yoğunlaştığını soylemış ve daha sonra İstanbul Şubesındekı duruma degınmıştır. Gazıoğlu bu konuda şoyle konuşmutptur «Merkez Yurutme Kurulumuzun, ictanbul ve Adana Şube Yo netlm Kurullarını Işten el çektlrme kararı slzlerln de bllglsl dahilindedlr Ancak Itlraf odellm kl, olay, kendl boyutlarının özel likle dısına taşırılmıştır. Öyleslne blr görıınum verllmls, âdeta TÖB DER batıyor lma|ı yaratılmak Istenmlstlr. Oysa, Turklye, demokratlk ogretmen hareketlnln urun ve kahırlı gecmlşlnl bllen, TÖBDER'e hayat veren llkelorln sağlamlığını, mucadele Icinde denendiğlni ve TÖBDER uyelerlnln ortak Iradelerlnln blr sonucu oldugunu bilen Türklye devrlmcl demokrat kamuoyu ve uyelerl yonıltılmak Istenmlstlr. Acıkca billnmelldlr kl, TÖBDER uyelerl «olay»ın nedenlni ve sonuclarını pek lyl bllmektedlrler. Ve asla böyle blr endlşeyl paylaşmamaktadııiar. Burada, basına ve kamuoyuna şunu eoylemek Isterim. istanbul Şubemlzln yonetlml, Merkez Yurutme Kurulumuz tarafından atanan uyelerce temsil •dllmektedir Atanan yonetlmln •uresl sınırlıdır. Gorevl devraldıktan sonra en gec Ikl ay lclnde kongreye gldllmesl Tuzuk gereğldlr » Tekel'e MSP KÖYKOOP GENEL KURUL ÇAGRISI tki gtinde (Baştarafı 1 soyfoda) nolarda anlaşmazlıkları da iceren bu karşı cıkma daha sonra bır yazıyla Musteşar Vekıll Mııstafa Ernam a ıletılmlştır Yazıda, «DPT'ye blr plan stratejlsl verllmedlğı, strate|l verllmeden plan yapılmasının mumkun olmadığı» belırtılmekte ve «hazırlanan bu belgenln plan olmadığı» bıldırilmektedır DPT ırınde ıkı gunde hazırlannn planın sureklı Mallye Ba kanlığı yonelıcılerınce değiştırılınesl de kınanmış ve hazırlanan belgenin «DPT Ile llglsl bulunmadığı» yinelenmıştır Ancak bu yınelemenın hukumete yakın ıızmanlar arasında cıkması ılgıyle karşılonmıştır TRT ALMÂNÇAFRÂNSIZCA INGILIZCE t DİLFEn FARKt! yÜ'teÜYÜK KURULUS ABD (Boştorofı 1 Sayfada) kanı General Ensıo Sıılasvoo'yu gondereceğını bıldlrmiştlr Bu arada. Irak ın Lıbya'dan oyrı olarak Baâdat'ta bır karşı zırve toplantısı ıcln cağrı yaptığı bıldırilmektedır öte yandan Sedat a karşı çı kan ulkeler arasında onemlı go ruş ayrılıkları go^etlenmektedır Sadece Urdun Kralı Hüseyin'ın tutumunda bellı bır yumuşama olduğu tum Arap ulkelerı katı lırsa Kahıre'ye gıdeceğinl soyle dığı blldirılmektedlr KAYIP IU Eczacıhk Fak den aldığım şeboke ve IETT kortımı kaybettım Hukumsuzdur H Tohsln ARSLAN Cumhurıyet 11096 «lej<troni|< loboratuarlarda AUIOIp V/ISUAL Öğr.hrn YE.Nİ ÜÖNEIVILER17 19 2Ü ARALIK1977veİ4 0 C / l K l 9 7 a Ö r t a b a h ç e c.ad.No.lİ piLFe Beşiktaş'.lstanbııl tel. 61 31 58 (Arabul 825) 11099
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog