Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

41 I I CUKHURiYEÎ 30 RAÎİH 1577 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 30.11.1927 TİYATRO Engin KARADEVIZ nZengin Mutfcğonda bir sermoyedar vor. Sermoyedann köşkü var. Bu koşkte calışanlar vcr. Oyunun kurgusu 1515 Haziron olayları iie boşlıyor. Ekseni 12 Mart olayı ile gelişiyor ve Doğu'ya değin uzcruyor. Sermayedarın srca köşkünün mutfağında 12 Mart ve Devlet Güvenlik Mahkemalerîne karşı direnlş yansıtılıyor. Hsclise çıkarmasma mâni olmak Yunonliicm Edirne'ye giden heyeti mebuse tiren! münasebetile. cikcrdıklon son hcdise bir defa cfoha ispot etti ki, Lozan Konferar.sı'nm Türk Yunan hududunu ve o hudut üzerindekı demıryolunun vaziyetini tayin eden ohkâmı son derece manasızdır. Fühakika Lozan Konferansındo Meric nehri hudut tayin edilince bu hududu taklben Kuleliburgaz'dan Edirne ve Karaağaca giden bir tiren Kulellburgaz'dan Yunan orazisine girmekte, biroz sonra o r adon Türk toproğına girmektedir. Karaağcctan sonra. tekrar Yunan crozisine dah'l olmakta, sonra tekrar Cezrı Mustafapaşa'da Buigar toprağına girmektedir. Dört Des saatük mesafede üc dort defa hudut gecı'mesi ve nemleket değiştiriimesi rranasız değil de nedır? Vaziyetin böyle Arap sacı gibi karışık olması ve hele Karaoğac ve Edirne gibi Türk şehirlerine gitmek için Yunon arazisinden gecmek mecburiyeti bulunması Itibarı ile hudutta ve demir yolundo her zamon bir takım nahoş hadiseler vuku bjlacağı şüphesizd'r. Nitekim İsmet Paşa dün Büyük Millet Meclisinde bu mesele hakkında şu sözleri söylemiştır: « Esos8n mürur noktai nazarından muahedenin bize temin ettiğı ahkâma tnmamiie ricyet edilmek hususunda bızim şikâyetirriz yalnız bu değil, mükerrer ve muhteliftir. Yunonlılar hattın ve hududun bu manasız ve gırift vazıyetirtden biiistifade bızım hok ve hududumuzu ve nokliyotımızı yalnız sıyaseten değil iktisaden de izac etmektedirler. Binaenaleyh, bu vazıyet karşısında Edirne ve Karoağocı doğru bir hatla Alpuliuya rapt etmekten başka çarç yoktur..» • Liman şirketi ümandoki son anbar ve cntrepo buhranı yuzünden eiiibin lira zarar etmiştir. Bunun önune gecmek icin tarife komisyonurLn tarifeye yeni maddeler ilâve etmesi lâzımdır. • Istanbul yollarımn inşosı İcin torık bedelinin 14 tiroya cıkanlması düşunülmektedir. • Almanya'do Münih şelırinde Prof. Şövlngerin atölyesinde uzun müddet çolışmış olon heykeltraş Kenan Ali Bey Gazi hazretlerinin iki seneden beri büyüklü, kücüklu heykelleri üzerinde calışmcktGdır. Seyri sefain idaresi icin son yaptığı heykel yerıne konmuştur. Heykel üc buçuk metredir. Heykeltroş şimdi ctblyesinde Gazi Hazretlerinin oyakta iki misli büyüklukte ve sivil kıycfette buyuk ve yeni bir heykelini yapmaktadır Kenan Alı Bey Gazi Hozretlerinin heykelini yapan ilk TürV sonatçısıdır. AST perdelerln! actı. Ankara Sanat Tiyatrosu calışanları «Zen gin Mutfağı>m sunuycr. Vasıf Öngören'in bu sahne yaz>sı, Türk;ye işci sınıfı tarihinin «Pari3 Komünü» denli öiemli olan bir olayını cok değişik bir ocıdon e'e clıyor. ı1516 hczıran 1970» olayları... 12 Mart 1971'e basomck olan olaylar... DİSK ycnısıra Türk İş'in tafcanı da kctılmiştı Oysa yönetici kadro olnyı kınomıştı v.b. «Zengin Mutfağunda bir sermayedar vcr. Sermoyedann köş ku var. Bu koşkte calışanlar var. Oyunun kurgusj 1516 haziran olayları ile başlıyor. Ekseni 12 N'ort olayı üe gelışiyo' ve DGM' ye değin uzanıyo". Sermaysdnrın sırça köşkünün mutfaâinda 12 Mart ve Devlet Güvenlik Mchkemelerine karşı diren.ş yansıtılıyor. Saf değiştirmeğe cabalayanlar. saflarını pekiştirenler. soysuzlasanîar, bilincienenler bu sermayedarın sırco köşkünün varsıl mutfcğında düe gelıyor bir bir... Oyunu AST cahşanlcrı g^uo yönetmeni Rutkay Aziz "amp ışıklanna getirdi. Müziğinı Timur Selcuk hazırladı. AST calışanlarından Ranâ Cabbar, Erol Demiröz. Yoman Okay, Altan Erkekü ve Yeşım Dorman görev aldılar oyunda... AST'ın 1978 oyun dağarında Ber tolt Brocht'in «1871 Komün Günleri» de var. P ':ay Aziz'in yonstîiği oyunun Hans Eisier'ce rizgun muziğini Ahmst Aksoy • Ünal Büyukokuîcn ik^iisi uyarıadı. Büyük Ek;m Sosyalist Devrıminin temel.ni cluştı:rcn Po r is Kcmünü olayını irdeiiyor Brecht' in bu sahne yazısı.. işci sınıfının yığınsal egemenliğinin ve sosyalizmin sorurılarını mıncıklıyor. Grup Yönetmeni Rutkay Aziz vönetimde Erdal Gülver, Ahmı Cakaloz, Metin Balay ve Altc Erkekli vardımcı oldular... Biı bırini bütünleyen bu iki o y ı mutlak gbrulmelı! , AST'ın 1978 varsıl oyun dağı nnda Uğur Mumcu'nun uyarlaC ğı <Sokıncalı Piyade» yer alıyı bîr de... 12 Mart faşizrTıinin g: !unc ideclojisini ve kanlı ellc; ni Mumcu'nun gülmeceye da\ lı aılatımı ile ele alan ve dü yczı yapıtında bulunmayan bi cok olayı tia iceren bu sahne v zısını Rutkay Aziz yönetiyor. T mür Selcuk'un dokuduğu müz ile »Sakıncclı Piyadesde Rar Cabbar, Erol Demiröz, Şen< Kökkaya. Yaşar Ak;n, Yaman C kay. Rutkay Aziz, Talöt Buiı Suat Ülhan, Ahmet Cakaioz, E can Oemirel. Altan Erkekli v Metın Balay gorev alıyorlar. AST, 1978'de cocuk oyunlar r ı da savsaklamayacok. Ahm< Tümel'in cAkıüı Hayvanlar» ba: i'kh cocuklar i ç n sahne yaz' doha sonra Conakkols'de yapıi cok «Tahta At Cocuk Oyunla Festıvalı»ne de katiiacak. «Akı lı Hayvanlanda Ahmet TÜPIE cocuğa icinde yaşadığı ortamd süregelen en be'irgin oiaylu czumletiyor. Bu temel olavları ozunün, kalın cizgilerle de ois< cocuk kafasında resmini cizıyc Cccuğa. omeğin, ekmeğin yalr. ca ncsıl yapıidığını deâıl, ko/! nun buğdayı ekıp b.cerken. d< ğırmen ışcisinın onu oğüturkeı fırın işcisinin yoğurup ptştrirkeı ana ya da babon:n ekmeği sc tın alırken doktuğu alınterinı d le getiriyor «Akıllı HayvanlarnJ Ahmet Tümel... «Akıllı Hayva" ior»da olağanüstü yaratıklar, t laöanustü olaylar yok. eKan Bey» var. Onun sunepeliğinde yororionan ve devlet babcıiı Ciftliğıni oyunbazca sat;n olcı «Özel Bey» '/ar. «Özel Be/si amacı kâr ve somuru... «Öz< Beyse yardakcı hayvancıkla'' v hal!<tan kopuk «Okumuş Ökuz ile hak almanın bilincmde « ç . cı Çocuk> figürlen.. «Akıllı Ha vanlar>, cocuğu cevresine yc bancılaştırma yerine onu anic maya. öğrenmeye. duşunmey dürten ılginc bir cocuk oyunj. HALK TİYATROSU TURNEDEN DÖNDÜ, İSTANBUL'DA SEMT GÖSTERİLERİNE BAŞLIYOR Halk Tiyatrosu, 3.5 cv süren Doğu ve Guneydoğu Anadolu turnesını tamamloyarak istanbul'a döndu. Turne'de: yonetrreniiğini Yücel';n yaptığı cDepıem ve sunuldu. Erkan Zulumı Cchşan!ar son turneyle ügi'l şunlorı soylediler: «Yönetmenlmlz Erkan Yücel'ln «on olarak yazıp yönettlğl DEPREM VE ZULÜM adlı oyun gecen yılki Man depreminl konu almokta ve doğu hal kının gerçek yaşantısını yansıtmaktadır. Bu bakımoan Ankora Genclik Porkından sonrakl turrns programımız ozellikle Doğu vs Guneydoğu illerinl kapsamaktaydı. Turnemiz cok boşorılı gectl. Doğunun tiyatronun ne olougunu bile bümeyen koylerlne oyunlarımızı gbtürdük. Köylüler bizi oz evlötları gibi bağrına bastı. Özelikle OEPREM VE ZULÜM oyununu cok begendiler. Cünkü kendi türkulerl, kendi dilleri, kendl oyunları, kendi sevlnçlarl ve kendl kederleri vardı oyunda.» Halk tiyatrosu. lstanbul lcinrte 1 aralıkta boşlayacak bir semt turnesl düzenlemiştir. Oyunu ozellikle belli başlı işci semtlerinde sergileyeceklerdir. SUHOUĞU KOMÜH «GUKLfRUNDEN BİR GÖMHÖM.. Nedim Gürse!, Fransız Televizyonunda dilimiz ve dii devrimi üzerine konuştu Paris'te dok»orn oğrenımı yapcn oykü yczcri Nedim Gürsel Sorbonns Universitesi Protesoriemden. ünlü yazar Rene Etiembie ile Fransız TV'sindeki «Tribune Libre» progrcrnına katılmıştır. Etıembie bu programdo «dilin başka bir dil tarafındon boyunduruk aitma alınncsn konusunu işlemiş. Fransızconın İng'liz dıl ; kcrçısındaki dururnunu belirleyen tPariez Vous Franglois?» kitabındaki görüş'erlni yinelemiştir. Konuk olarak TV programina katılan Nedim Gürsel de Turkcenin ozleşmesi icin girı^ilen ccboiorı. Türk Dıl Kurumunun cclışmaiarım anlatmıştır. Gürsel beş dakika suren bu TV konuşmasınd i özet olorok, yobancı kokenli sözcuklere yürutülen savoşımın Atotürk'ün tam bağımsızlık ıiKesinin bir uzantısı olduğunu 1932'de Atatürk toraImaan kurulan T.D.K.'nun onemlı işler başardığını onlatmıştır. Berke Vardar'ın «Dıl Devrimi Üstune» ve TDK'nsn tBatı Kaynaklı Sözcuklere karşılık bulma» denemelerinden söz eden Gürsel T.D.K.'nun hükümet desteğinden yoksun olorak bütün bu yorarlı cal.şmalorı ycptığını belırtmiştir. Daha sonra soz olon Prof. Eti^mble Gurs9İ'in anlattıklarındon yclo cıkarok Fransız hükümetıni bizdekl bzieşme harckelıni ornek almoya coğırmıştır. TV programı ilgiyle izlenmiştir. Mehmet Güleryüz heykel resim ve desenlarini Polonya'da sergjliyor Mehmed Güleryüz t oralıkt Polonya'da Stüdyo Teatreda b «desen resın ve heykel sery si» acacok. Sergide 16 resim. heykel ve 25 desenı yer alacak c lon GülervOz, Polonya'dcn g 9 l e bu cagrının Turk scnatının Dc 6u Avrupa'da tanınmasına bcs langıc olabüeceği yönünden c nemli olduğunu söylüyor. (ASA Hodlse: Oloy. Manl: Enge!. Ahkum: Hükümler. Hudut: Sınır, Taklben: İzleyerek. Nahoş: Hoş olmayon. Mürur: Geçis, Temln etmek: Sağlamok. Rlayst: Uyma. Mükcrrer Tekrarlanmış, Muhtelif: Ceşitii, Glrift: Birbirıne gırmiş. Blllstltade: Yorarlanarak. Hakkı murur: Geciş hokkı. Nakliyot: Toşıma Işleri, izaç: Rahatsızlık verme. Ropt etmek: Bağıamak. Buhrart: Sünalırn, İlöve: Ek. TorflO bedeli: Yoi vergısi. TELEVİZYON 14.30 YUGOSLAVYA İSPANYA NAKLEN YAYIN 18.45 COCUKLARIN TELEVİZYONU Televizyon Cocjk Yoyınları Subesinco hazırlanan oku! oncesi cocuklara vönelik bu programda Idık üe Bıdık'ın kukla oyunian ile ŞIMARIK KAPLUMBAĞA adlı Cizgl film yer alıyor. 19.15 BİR KÖPEĞİN SERÜVENLERİ Dizl filmin AVCILAR adlı bölümü yaymlanacak. Joe kendislni yakalamak icin peşine düşcn iki avcıyı bir ayının saldırısından kurtarır. Bu iyiliğine karşılık avcılar Joe'yu yakolamaktan vazgecerler. Joe yine özgürdür. 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 GURBET ELLERİ IV Yavuz Tarakcıoğlu'nun hazırladığı GURBET ELLERl odlı dlzınin dordüncü bölümünde, Hollanda'daki Türkler nasıl eğlenip, dinleniyorlar, Türk camii, Türk Pazan, Türk restoranları, diskoîekler. Amslerdom'dan genel görüntüler. Türk !okal ve kulüpleri. Hollondadaki Türkler hakkında son sözler konulcrı işleniyor. 21.15 MEŞRU MÜDAFAA İstanbul Televizyonunca hazırlanan Pauta Levi'nin yazdığı ve Can Gürzap. Aytac Yörükaslan, Arsen Gürzap. Turgut Savaş, Meîin Celiker ve Niyazi Er'in oynadıkları MEŞRU MÜDAFAA adlı oyun yer olıyor. Oyunun konusu kısaco şöyle: Natteu, gece yarısı tenha bir sokakta sevgilisi Grodya'nın evine doğru gitmektedlr. Yolda hic tanımodığı bir adamla karşılaşır. Bu adam Matteu'ya Gredya'nın evine gitmemesini, gittiği takdirde kocası tarafından öldürüleceğini söyler. Matteu gerceği biimekle birlikte herşeye rağmen eve gider. Cunkü sevgilisine guvenmek zorunluğunu duymaktadır. 22.00 TÜRK HAFİF MÜZİĞİ İzmlr Teîevizyonunco hazırlanan bugünkü Türk Hafif Müzlğl programının solisfi MELİKE DEMİRAĞ. sanatcı şu şarkılarıyla programa katılıyor: Gel, Ne Olmuş Sana, Gurbet Turkusu, Pervane İle Işık. 23.20 GÜNE BAKIŞ 05.00 06 05 06 00 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 07.30 07.40 09.C0 0902 1000 10.01 10.21 11.00 RADYO TRT 1 Açılış, program ve kısa haberier Turkuler. Şarkılar ve oyun havaları Kısa haberler Gunaydın Bölgesel gunaydın Kısa haberler Köye haberlor Bölgesel yayın Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Kadın dunyası Kısa haberler Arkası yann Bölgesel yoyın Kısa haberler 11.05 Okul rodyosu 12,00 Bolge haberlerl 12.10 Öğle uzerı 13.00 Haberler 13.15 Oyun havoları 13.30 Bölgesel yayın 14.32 h'Oİk OZOnlCn bolge sanatcılan 15 00 Kısa haberler 15.01 Sizlerle birlikte 1600 Boige haberleri 16.05 Okul rcdyosu 17.00 Kısa haberler 17.02 Akşama dogru (Izmir) 18.00 Kısa haberler 18.01 Cocuk bahcesi 18.16 Bölgesel yayın 19.00 Haberler 19.30 Bölgesel yayın 20.15 Türk sanat müzlğl toplu programı 20 40 Mustafa Ceyiianlı'dan turkuler 20.55 Cociiklar icin 21.00 Kısa haberler 21.02 Konuların ıcnder 21.30 Ahmet Melik'aen şarkılar 21.45 Tugrui Şan'dan turkuler 22.00 Kısa haberler 22.02 Bölgesel yayın (1) 23.00 Haberier 23.1001 00 Bölgesel yaym 23.10 Arrıatör topluluklar 23.35 Türküler ve oyun havatarı 24,00 Kısa haberler 00.02 Gece konseri 00.55 Kısa haberler 01.0005.00 Gece yor.sı BULMACA TRT II! Acılış ve prog<OT Gune bcşlarken Sabah icin Carşamba konseri Bizden besteler Türküler ve oyun havaları 10.15 Dıskoteğimızden 11.15 Soiistlerden secme eserler 11.45 Oğleye doğru 12.45 Bu şarkı hangl makamdan ve saz sololorı 13.15 Muzik şölenl 14.45 Ankara Radyosu coksesli korosu 15.00 Türk be&teciler,nden 16.00 Cağdaş müzik 16.30 Piyano soloları 17.00 Bağlamo tokımı 17.30 Ses ve saz dünyamızdan 18.C0 Senfonik muzik 19.00 Dünden bugune 20 00 CSO Konseı 21 25 Muzikal ve operetlerden secmeler 21.55 Turk düğunlerl ve gelenekleri 22.15 Klâsik Türk müziği korosu 23.00 Geceden geceye 2400 Gece ve muzik 00.30 Oda muziği 01.00 Program ve kopanış C7.C0 07 02 07,30 08.30 09.15 09.45 SOLDAN SAĞA: 1 Kökleşmiş ınanışlaro avkırı olarak îlerı surülen duşunce. 2 Denizde bir teknenn ters donmesi. 3 Tersi îskam bilde birli Ön değil. 4 Agac ya da bir bitkinin parçolarından (coğul). 5 Bir hayvcn Tersi temız, katışıksız. 6 Tersi bir sılâh Avrupa ulkelerınce kurulan bir orgütun sım gesi Uluslararası denız trafiğınde Türkiye'nm simgesı. 7 Radyoaktıf basit bir marlen. 8 Omuza alman bir ortü Utanma duygusu. 9 Ciceklerı ilöc, yaprokları da sebze olarak kuilanılan ve daho cok tarla kenarlarında kendi kendıne yetişen bir ot. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Coğu resim basmokto kuilanılan kalınca parlak beyoz kâğıt. 2 Bir renk Tersi avukatlar biriıği. 3 Demır veyo tahtadan eski boyaları c ı kartma oleti Tersi bir goz rengi. 4 Bir olayı olduğunrian doha cok gosteren kimse. 5 Bir nota Tersi Ordu'nun bir ilcesi. 6 Ekin bicme aleti. Tersi Doğu müziginde bir cal gı. 7 Kor yağmış. 8 Adres yazıiı ziyaret yo do tanıtTia kâ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I rı LH M ı Ln~"n jr a H 1 23 4 5 6 7 8 9 || ıı n r n ıı ı ! • I TBİ I nj • a h ğıdı Tersi kalsiyumun simge si. 9 Karnını honcerle deş mek bicimindeki Japon intıha şekli. DUNKÜ BULMACANIN CÖZÜMU SOLDAN SAĞA. TRT II 08 00 09.00 09.15 09.30 09.45 10.15 10.30 10.50 11.10 11.30 11.45 12.00 12.20 Gün başhyor Haberler Hafif müzik Türküler Carşambanm melodilerl Şarkılar Türküler gecidi Şarkılar Klâsik batı muziğ! Türküler Şarkılar Hafif müzik Şarkılar 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15.00 16 00 1620 16.40 1700 1800 18.30 Türkülerin dill Haberler Hofif müzik Şarkılar Türküler Tarih defterl Şarkılar ve ssz sololorı Yabancı dil öğrenelim Turkuler gecidi Arkası yarın Şarkılar Konser saotl AnıtlarRenkler Olkesinden Yurttan sesler 19.00 Haberler 19.30 Oyun havaları 19.45 Erkekier faslı 20,15 Hofif m j z i k 20 45 Şarkılcr 21 00 Türküler 21.15 Sanat dergı«;l 21.45 Scz eserleri 22.02 YAYKUR sootl 23.00 Hafif müzik 23.15 Bir romanımız vaf 23.30 Haberler 23.35 23.55 Soiistlerden secmeler Progrom ve kapanış. 1 Aktöresel 2 Sempa* 3 im Mı aM 4 Mak donya 5 Eni ıK 6 Tıma hane 7 ekeT 8 idari 9 Kozıbilım. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Asimetrik 2 Kemanl dA 3 Tm Kim Az 4 Opme Ayrı 5 Raid ıi 6 Et He 7 Si Akıl 8 Ayıne 9 limaketuM. NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY Sağiık (Osmaniye). Güngören (Gungoren), Işıl (Kiiieli), Eken IKocasinan), Ferda (Yeşilkiyj, Kanarya IKanarya), Seda (Esenler), Ünal (Sefaköy), Yıldız (Kucükcekmece). BEŞİKTAŞ Beşıkta? fOrtataahce Cad.) Benn (Va ; idsceşmel, Sema (4. Levent). Şeniz (Etıler). BEYKOZ Oigun (Fevzıpaşa Cad) BEYOĞLU Pamuk iTaksim Meydonı), Ta^laboşı (Tarlabaşı Cad.), L'gur (Kuledibi!. EMİNÖNÜ Yeni Cpmberlitoş (Cemberlitaşl. Cın (Suleymaniye), Lâlelı Feray (Lâle). FATİH iîîeı (Mrîita). Akşemsettin ı'Atıkal:), Şeliremini Merkez IŞeh"en:!ni)> Fındıkzacie (Fındıkzadeı Merhaba (Samatyo), Çokmak (Kucükm.'stafapaşa). G. O. PAŞA Sükmn (Cumhuriyet Meydar.ıj. Urnıî (Kücükkcvl. SİNEMALAR BET061U AS (47 63 15) : Köpeklerin Gazabı D. Calium Rİ. ATLAS (44 08 35) Beş Deli Futbolcu RT. DÜNYA (49 01 66) : Ahtapot H. Fonda Rİ. EMEK (44 84 39) Lanetlıler Gemisi F. Duna\vav Rİ. FİTAŞ (49 01 66) : Şeref Madalyası J. Moson Rİ. GAZİ (47 96 65) : Morq Sokağı J. Robards Rİ. İNCİ (40 45 95) Denizler Hakimi C. Arkın R. KENT (47 77 62) : Şeref Madalyası J. Coburn Rİ. KONAK (48 26 06) : Beş Deli Futbolcu L Charlts RF. MISTIK (46 15 14) 1 Kadınlar Savaşı; 2 Üc Azı'ı Köpek RT. ÖZLEM (66 60 13) : 1 Nehir M. Ar; 2 Tepedeki Ev T, Yiğit R. SİTE (47 69 47) : Rus Ruletl SİNEPOP (44 24 22) : Evlilik te ilk G e c e RT. YENİMELEK (44 42 89) : Morg Sokağı J. Robards YUMURCAK (61 01 91) : 1 Sivri Akıllılar Z. Alasya, 2 Kin C Arkın R. AKSMAY BULVAR (21 35 78) Svri Akıllılar Z. Aiasya M Akpınar R. HAKAN (23 42 33) Sivrl Akıllılar Z. Alasya İPEK (22 25 13) 1 Sormaş Dolas 2 Dört Hergele MARMARA (22 38 60) Be? Deli Futbolcu L. Charolts RENK (21 15 25) Denizler Hakimi C. Arkın R. SAFAK (22 25 13) Kızdırma Soyunurum R. T. ric hergün 21.30. Cumartesl, PaAS (36 00 50) Hergeleler zar 18.30 21.30. DEVEKUŞU KABARE (44 46 ATLANTİK (55 43 70) Saha75): «CikiK Acık Alınla» ne Dobermanlar R. T. Pazartesi haric 21.30. carşamKADIKÖY (37 15 97) Kısa ba. cumcrtesi. pazar 18.30. Beraberiik S. Loren R. CEVRE TİYATROSU (A. ErbuBurton R. T. OCAK (36 37 71) Cıfte Di lok M. Serezli 25 01 78): «Işıklor Neden Korardı» Pononrt R. T. SİİREYYA (36 06 82) Beş Be zartesl horic rıer gOn 21 15 Corçomba. cumortesl. pozaı 1500. lalı Adam R. T. ÜSKÜDAR (35 24 75) 1 DOSTLAR (49 56 52)^ «İk.lı Sarmaş Dolaş M. Ar 2 Oyun» Salı, Perşembe, Cuma, Akıncılar Geliyor C. Arkın CuT.crteci, Pazar 18.30 Çarşambo 15.15 G. ÜLKÜ G. ÖZCAN (46 80 91): cYeter Artık» Pazartesi AÜ POYRAZOĞLU KORHAN haric her gece 21.00 Cumarte ABAY Kücük Sahne (49 56 52) si. Pazor 1500. fBizim Sınıf» Paza^tesi har,c KADIKÖY IL TİYATROSU (Tevher gün 21.15. Corşamba: 18.30 flk Gelenbe): <SASKIN> So'ı • Cumartes1, pazar: 15 30 haric hergün 21.30. Carsombo ANYAMANYA KUMPANYA 15.30. Cumartesl. Pozar 18.30 (Mete İnselel • 44 25 26) <Dck KENTERLER (46 35 89): cCöl İCini Rahatlo» Pazartesl ha Faresi» Carşambo. Perşembe KADIKÖY TİYATROLAR FATİH (26 53 80): cVolcu Solı 21.00 Pazar 15.00 18 00 «işgal» Carşomba, Perşembe. Coma, Cumartesi 21.00. Cumortesı 15.00. USKUDAR (33 03 97) cYorgun NEJAT UYGUR (22 41 12): Savaşcı» Carşambo 21.00 IZAM • PARA» Corşonbo Po?or 1530 1830 fAy Işığınharı;; he. akşon 21 30. Cumar do Şoınata» Cumo 21.00 tesı. Pazor 18 30. Cumartesi 15 30 21 00. KADIKÖY (36 3121): «Büyük O5ALOĞLU TİYATROSU: İkromiye» Carşamba. Per(Kocomustotopaso • 21 58 74) sembe. CUTO 21.00 «Hülle• Kadınior KOCJUŞJ» Solı. Çoi c!» Cumartesı 15.30 21.00 şamba haric her gece 21.30 Caı Pozar 15.30 21 C0 şamba. Cumartesi, Pazor 15 3C TEPEBAŞI DENEME SAH «Beşık SÖÎCUSU» Solı haric NESİ (44 79 58): «Cesaret Aher gün 18.00 Corşamba 21.30 no ve Cocukiarı» Corsomba. Perşembe. Cuma 18.% JEHIR IITAIROIARI Cumartesi 15.30 21 00, Pazo' 15.30. HARBİVE (40 77 20) CoriaDEVLET TİYATROSU (49 01 lanus» Cumo. cumartes*. po 92): «3 SeliiTi» Pazarîesı. her gecs 21.00 zar 15 30 «Hadi öldürsene Ca salı haric nikom» Carşamba. perşernbe Cumarîesi, pazar 15.00. 15.00 21.15 ıSene Bugün» Cuma 18.15 21.15. *Bır Daha Oyna» Cumcrtesi 18 15 21.15 Pozar 15.00 18.15 Salı 21.15. KADIKÖY Ergunsu (Bahariye Cad.), Nu roi [Halit Ağa Cad,), Saya (Ca ferağa Mah), Selumiceşme (F« neryolu], Öıdal (Caddebostanj Güneş ıSüadiye). Papatya (Göz tepe). KARAKÖY Bankalar (Okcu Musa Cad.) KASIMPAŞA Deniz IMutfak Kapısı Cad.) Kıiıçcı (Dörtkuyu Sok.), Yeni (Hc lıcıoğlu). SARIYER Umut (Yeri Mahalle Cad) SİSLİ Gü'/en iHasat Sok.), Halk (Ergenskon Cad), Sevim (Nişantoşı), Gülümser IKustepe), Ferc (Gültepe). Bılan (Çeliktepe), Hoyat (Esenîepe). Özalp (Sanayi Mah ) ÜSKÜDAR Ülkü |Ha:;m:yeti Milliye Cod,) özaen ıZeynep Kâmil), Nusr©! Mine (Fıstıkağacı), Necati Baykara (Seimanipak Cad.), İlkın (Beylerbeyi). Aiper (Ümranıye), ZEYTİNBURNU llflıV ıfiR Rıılı/nr I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog