Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

1977 1978 Biröğretim yılı süreli JkONTENJAN ÇOK SINIRLIDIR." Kayıtlar yapıimaktadır GENIŞ BILGl IÇIN BROŞUR ISTEYINIZ 'ÜNİVERSİTEYE GİRJŞ MERKE2 BEYAZITIST GDK5EN CffiS^fSI SUBE KABATAŞ1ST umhuriyet 54. r.'l, 19158 Kunıcusu: YUNT'S NADÎ 300 KURÜ; A GERÇEK BAŞARIfUIZ IÇIfM YAYHMLARIIMI TERCIH EOIIMIZ F V J t ı 140 TL âÇaaım u gere yettmk F yit 100 TL İSTEME ADRESİ Z va GoU p cjddeu Ink lap »kak ^ 2!i zrfıvvin I>| 18 33 46 18 <4 <î7 25 5X<M » Tiipfu ttfm ffde "> 0 K tarç ifJ S 20 rd n«n >ap IIT * 1SEMLİ " ^ tel:275i32 ta!:492833 20 KASÎM 1977 ÇAPŞAMBA Ecevit: MC bütçeyle Anayasayı ihlâl ediyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Mıllet Meclısı grubunun dunku top'antısmda bır «onuşma yapan CHP Genel Başkanı Ecev t partısının Meclısın zamanırda calışabılmesı ıpın başın dan berı her çaboyı gosterdığını soylemış, koalıs yon partılerınden AP ve MSP yı bu ıkı partınm. şımdı de başkanlık dıvanının oluşturulmasını en geüedıklermı one surmuştur Konu^masında butceye de değınen Ecevı' «Şlmdl karşı karsıya bulundugumuz cok onemll btr •orun bütce lle llgill yasal durumdur Bıldlğinlz gıbl, yasaya gore butçenln yıllık programlarla uyumlu bıcımde hazırlanması gerekiyor Oysa daha yeni beş yıllık kalkınma planı Mecllsten geçmek şoyle dursun, hukumetten bıle hatta Yuksek Planlama Kurulu'ndon bile geçmiş değildır, ortada boy le blr metın yoktur» demıştr Ecevıt, konuşmasını şoyle surdürmuştur «Beş yıllık kalkınma planı hazırlanmayınca onurt yıllık dillmlerinden olan 1978 programının da hazırlanmış olması soz konusu değildlr. Daha dogrusu ayrı program hazırlanmıs o<sa blle o da bir dayanaktan yoksun demektlr Bu durumdo 30 kasım gunu saot 24'e kadar Mlllet Mecllsı Başkonlığa sunulması gereken 1978 maıı yılı butcesınin Anoyasaya ve yasalara aykın olacağı şımdiden bellidir, blz, bunun karşısında Anayasol ve yasal acıdan alocağımız tavrın, tutarlı blr tavır, ınandıncı blr tavır olmosı lcln her titizllğl gos terıyoruz, bu son derece hayatl bır konudur. Türkiye'de Anayasa ve yasa cok önemli bır konuda acık bıçlmde Ihlal edllmekledlr, edilmek uzeredlr Bu slmdldert keslnlesmıstlr ı Çalışma Bakanı: u Günlük asgari ücret en az 100 lira olmaİL, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Asgarı Ücret Komısyonu dun aaot 11'de Calışma Bakanı Fehmi Cumalıoğlu'nun başkanlığındo toplanmıştır Cumalıoğlu toplcntının başmda yaptıgı konuşmada, Bakanlık olarak csgarı ucretin gunde brut 100 lira üzerlnden saptanmasından yana olduklarmı açıklamışttr 1 hazıran 1976 tarıhlnden ber\ uygulanmakta o'an eskı asgarı ucretlenn art'şından 400 bın ışcı ıle asgarı ucret mıktannda ucret alan 340 bın memur yararlanocoktır Halen uygulanmakto olan asgarı ucret 16 yoşından buyuk ışcıler ıcln gunde brut 60, 16 yaşından kucukler ıcln 50 lira ıdı Çalrşma Bakam Fehmı Cuma(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) I Lüks tüketim, eğlence, otomobi), alrmsatım, ve otomobil kullanma vergisi getiriliyor Maliye bakanlığınca hazırlânan rapora göre 1977 bütçesi 165 milyar açık verecek MC'nin kamu kesimindeki toplu sözlesmelere mudahale olanağını araştırdığı bildiriliyor. olanağı tehlikeli hale geldi ANKARA (Cumhurtyet Bürosu) Ikıncı Cephe Hükumetl tüm temel mollara yaDtığı zamlordan sonra 1978 malı yılı butcesıyie de yenı vergılerın getırflmesını ongorrrekte, fıyat artışlarının ozeilıkle «Toplu ış sozleşmelerınden kaynaklandığını» savuna rak hukumetın «Kamu kesimindeki toplu I? sozlesmelerine mudahale olanaklarının araştırılmo «ını» ıstemektedır Halen uygulanmak'a olan ve bırıncı Cephe Hukumetı tarafından hazırlanmış olan 1977 malı yılı butçesının ıse şu anda tam 165 mı'yar lira açık vermekte olauğu bu acıgın mali yıl sonuna değın (Mart başına değın) hozıne acısından 45 milyar lıralık bır «Nakit acığına donuşeceği» be Devletin ödeme Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi PAZAR GÜNÜ CUMHURiYET'TE tt Talçııı DOĞAN lirtılmekte ve cHazinede odeme yopmak olanağının tehlikeli olcude kısıtiı hale gelmiş olduğu» bıldınlmektedır Maliye Bakanlığı 21 9 1977 ta nh ve 53107 C 13 sayılı yazısı ıle 1977 malı yılı butçe uygulamaları yıne Maliye Ba kanhğı 27101977 tarlh ve 53107 C 94 sayılı «Gizli» yazısıyla da 1978 butçesıne ılışkın ıkı a/rı belge hazırlamıştır Maliye Bakonı C/hat Bılgertan'/n «Uygundum yazısından sonra imzaladığı bu ıkıncı yazı ılk yazıyla bırlıkte 1978 butçe uygulamalanna kaynak olmuştur Butcenın bu belgelere dayanılarak hazırlandığı bıldınlmektedır. Maliye BakanUğının «Flnan»man tedbirleri hakkındaklı yazısı 1977 butce uygulamalarını ele almakta, 1977 butçe uygulamasının «Olağan dışı koşullardo cereyan ettiğinf» belırterek «Hazlnede odeme yapmak olanağı teh likell olcude kısıtlı hale gelmiştlr» denılmektedır 53107 C 13 sayılı yazının doha (Devamı Sa. 9. Su 5 de) MSP, Çağlayangü'in Mısır ziyaretine karşı çıktı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Dışlşlerl Bakanı Cağlayangıl'ın Mısır'a gıdışı MC ortakları arasında yeni bır surtüşmeye neden olmuş, MSP kanadının tepkısını dıle getıren Genel Sekreter ve Sanayı ve Teknoloıı Bakanı Oğuzhan Asılturk yaptığı açıklamada «Bu seyahat hukümetimızi temsllen ve hükumetımizin kararı lle yapılmamaktadır» demış tır. Yenı anlaşmazhk nedenıyle MSPIı Bakanlar, yenı butce ve programın goruşuleceğı "Bakanlar Kurulu toplantısını da boykot etmek ıstemışler. bu nedenle toplantı uc soat gecıkmeyle başlamıştır AP'lı Devlet Bokanı ve Dışlşleri Bokonvekılı Seyfı özturk ıse verdığı demeote. «Cağloyongirin Mısır'a yapacağı ziyaret, Enver Sedat'ın Tel Avlv'e yaptıgı zlyaretle karşılaştınlamaz» demıştır ASILTURK'UN ACIKLAMASI MSP Genel Sekreterı Sanay! ve Teknoloıi Bakanı Oğuzhan Asılturk basında Caâlayangıl'ın Mısır a gıdeceğıne ılışkın hnberler bulunduğunu beîırterek, «Musluman ulkelerie lyi munosebetlerimizi zedeler mahiyette çıkarılan bu haberler hukumetimizın takfp ettlği politikaya ters duşmektedir. Turk (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) ABD de Kahire toplantısına katılacağını açıkladı (Dıs Haberler Servisl) Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ın cağ nsı uzenne, Ortadoğu'ya ılışkın Cenevre Barış Goruşmeierı nın hazırlık calışmalarmı yurutmek üzere cu martesf gunü Kahıre'de toplanması ongorulen Konferansa Israıl den sonra Amerıka Bırleşık Devletlerı'nın de katılocağını resmen aciKİamışt r BM Genel Sekreterı Kurt VValdheım dun yaptığı açıklamada Konferansa BM Barış Gucu Genelkurmay Baş(Devamı Sa 9 Su 7 de) MSP baskı yapınca 250 milyarlık yeni bütçe 260 milyara bağlandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Maliye Bakanlığı tarafından 250 milyar lira olarak hozırlanan 1978 malı yılı butcesı Yuksek Plânlama Kurulunda MSP'nın baskısı sonucu Sanoyı Bakanlığına 10 milyar I ra daha verılmesıyle. 260 milyar lira olorak bağlanmıştır Yuksek Plânlama Kurulu dunku toplantısında. 1978 butçesı ya nında, 1978 ekonomık prog/amını da kabul etmıştır Maliye Bakanlığı tarafından hazır/anan butcede 115 milyar lira carı harcamalara 60 5 milyar lira kamu yatınmlorına ve 74 5 milyar lira da Kamu Iktısadı Kuruluşları transferlerı ıle dığer tum (Devamı Sa. 9. Su. 6 da; •ISRAEL OGULURI GQMR\H\ KALDIRDILAR, VE ıJTE, Ml 5IRLILAR ARKALARINDAN YLRÖYORLARDI . . (KITABI MUKADDES, AHDI ATIK MUSANIN IKINCI KITABI BAB. 14/10) îki günde hazırlânan 4. 5 yılhk plana MC'li uzmanlar da karşı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Devlet Plânlama Teşkılâtı tarafından oncekı gun musveddelerı verılen plan taslağı yıne oncekı gun geç saatlere kadar Maliye Bakanlığı Musteşar Yardımcisı Sekıp A'tay ve Hazıne Genel Mudurü Sadullah Aygun tarafından değıştırılmış taslakların ozellıkle dıli ozturkçeden arapçaya çevrılmıştır Ote yandan ıkı gun Içınde hazırlanon plana ıkıncı cephe hukumetının uzmanları da karşı cıkmaya başlamışlardır Elde edılen bılgılere gore, hukumetın AP, MSP ve MHP kanadma bağlı olan uzmanlar arasında da anlaşmazhk çıkmış ve DPTde hukumet bağlı bulundugu ılerı surulen bır grup uzman planın yapılış bıçımıne ve plan n kendısıne karsı çıkmışlardır. Kendı aralarındakı değışık ko(Devamı Sa 9 Su 7 de) İçişleri Bakammn oğlu komandolarca dövüldü (Cumhuriyet Haber Merkezi) içişleri Bakanı Korkut Özal'ın Ankara Devlet Mımarlık Muhendlslik 2. sınıf öğrencısl olan oğlu Murot özal. dun sın^f tahta8ina yazılân bır yazının sılınme smden ötürü komandolar tarafından dovulmuştur ANKA'nın haberıne gore, sınıf tahtasındakı ulkucu yukselış slo ganını sıfmek isteyen Murat Ozal, buna karşı cıkan bır grupla kavgaya tutuşmuştur Makasla saldıran komandolar Ozal ı dovmüşierdır. Okul ıçınde bulunan polısler olaya mudahale ederek Murat Özal'ı doven Zafer Guven ve Fuat Cekılmez ı yakalayarak gözaltına almışlardır Yurdun çeşıtlı yerlenndekı şıd det olayları ve gelışmelerl ıse şoyled/r Balgat'ta ODTÜ otobusune ateş açılmış, kurşunlar otobuse ısabet etmemıştır Soldırgonlor olaydan sonra kaçmışlardır Ikı gun once ODTU Rektor Vekılı Nurı Sayral'm evıne ıkıncı kez patlayıcı rradde atılması, arkasından da ODTP otobusunun kur sunlanması uzenne oğrercler dun sabch toplanıp oerslere gırmem sler ve rektor'e goruşmeyı kararlaştırmışiardır. Öğrencı temsılcılerı Rektor VeKiıı Dfof Nurı Soyrol ıîa evn<*o b r gorüşTft yaparck, Cm/ersıtedekı lcmondo eğılımı1 ısçılerın ul r rıvefiteden u^a <i3s:ı ıl,Tiasın, ıstem s eıdır Rektor Vekılı Sa, ral, «Öğrencı temsılcıleriyle ogretımın sağlıklı yurütulmesı ıcın alınması gereken onlemlen go ru^ ı/oruz» demıştır Ankara Unıversı'esi Sıyasol (Devamı Sa 9, Sü. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU "Tekel'e Müfettiş yardımcısı almak için açılan sınavın soruları belirli adaylara verildi,, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bunyesınde, orgutun MHPIıIeştırllmesıne karşı tepkıler gıderek yoğuniaşmaktadır, Tekel Genei Müdürlüğünde gorevlı möfettışler de dun yayınlaoıkları bıldırılerinde, orgüte alınacak mufettış muavmleri sınav sorulanmn İstanbul Ünıversitesınde gorevlı sıyasî tavrı bellı olan oğretım uyelennce hazırlattırıldıgım ve soruların belırlı adaylara verıldığını one surmuşlerdır (Devamı Sa. 9, Su 2 de) Sansürün San&ürü.. anot urunlerl, bir cok toplumda, oydın kesiminlrr seckın daliarı arasına tıkılıp, kolıyor Reslm, muzik, plastık sanatlar, tıyatro, opera, hep bır kısır dongunun cevresınde dızilmış tıtız aydınlann,, begenılerı yergılerı, ovgulen ıcınde, halka emekcı kıtlelere, ışçılere, koylulere uîoşmadan, omrunu tuketip, duruyor Sanat, bu ışıevi bu boyutları ve bu nıtellgı ile ayrıcalıklı cevrelere ozgu bır «entelfektuel lukss olarak, omrunu kısır donguler içıne hapsedıyor TRT YÖNETiM KURULU, TV YAYINLARININ SÜRESiNi AZALTTI ANKARA TRT Yonetım Ku rulu televızyon yayın saatlerının sınırlandırılmosmı kcarlaştırmıştır Enerp darnğı nedenıyle olınon kısıtlcma Kararının 1 ara lık persembe gununden ıtıbaren uygulanmoya başla/acagı bıldırılmıstır TRT Yonetm Kurulunun aldıgı kısıtlama kararına gore haftanm 5 gunu televızyon yayınla rı saat 19'da başlayıp 23 de sona erecektır Cumartesı televızvon 18 de acılacak 23 30'da kapanacaktır Pazar gunku yayınlar 13 de başlayacak ve 23'de sona erecektır Yenı uygulama ıle Televızyon ana haber bultenı 30 dakıka, Gu nebakış da 10 dakıkayı geçrne yecektır TRT haber merkezınce haıır lanon bobr programlarmın su (Devamı Sa 9, Su. 2 de) S Okuma • yazma duzeyınin duşuk oldugu, kultur olanaklarının yeterınce gelışemediğı yoksul toplumlarda, bu luks olanca kabalığı ıle sırıtıyor. Bu kısır döngude, soylu sanatcıların, toplumcu çabalanna tanık olunuyor llerlcl sanotçı, bu kısır donguyu aşıp, işciye, koyluye uloşmok ıstediğinde, karşısında, ceza yasalarının kuflu maddeleriyle, coğdışı sansur uygulamalarını buluyor Önceki akşom televizyonda izledığımız «Sanat 77» bu gerçeğı, canlı goruntulerle sergılemeye çalıstı. Televızyon program yapımcıları, Nesfihan Gence, Tuncer Baytok ve Hulya Gurkan, gecenlerde duzenlenen «Istanbul Sanat Bayramı» ve bu bayrom Içınde yer alon «Ikı B/n Yılıno (Devomı Sa ~, Su. 7 de) I Genel Baskan Gazioğiu, TÖBDER İstanbul Şubesinin onunde basın toplantısı yaparken . (Fotograr Denız SOM) İstanbul Haber Servisl TÖBDER Ge nel Başkanı Gultekın Gazioğiu, daha önce istonbul Şubesı'nds yap/lacağı acıklanan basın toplantıstnı sokakta yapmıştır. TOBDER Genel Merkezı'nce ışten el çektınlmesine karsm görevı bırakmayan İstanbul TÖBDER Şubesı Yonetım Kurulu, basın toplantısının şube bınasında vapıimasını engellemıştır (Devamı Sa 9. Su. 7 de) TÖB DER Genel Başkanı sokakta basın toplantısı yaptı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog