Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

GERÇEK BASARIMIZ ICIIM VAVIIMLARIIMI TERCIH EOİIMİZ mMematık (Lıje 7) Flyatı 75TL TUtemauk i l ı * 2) Fıye Fıyjtı, "*5 TL. 3M«lem(WBuysijlımaiı FuumıtTkliltkktnya> Fiyıtı 100 TL **)Kîl t«t uv^u ımalı vma bı,gıler<dtp ,21 tarılıcogrjf>a f vılı 60 TL JK*j»k o«tıçnzum* «st LvjuUma ı crbırporeufiz * ^ mw o\o!oı Fıym UOTL ' <Çozumfu srn* veîenek. Fıyıt* 100 TL. KTEME AOKESİ 7ı>« Goti o c«l<fcv Ink >ıp mkjk ^o 35 k Mıvmku» 3 46 TS 94 6 ' 2a 58 1 Merd**, 10 ktupı, \tn " 20 r ÖNEMLI SOT Daha once po*ra umhuriyet 54. YIL; SAYI: 19157 Fen ve Yetenek | oğretimiyle üniversiteye | hazıriamada ^ ^ 7Arılık'ta Mezun ve Beklenelllere 3Aralık'ta lıse Sonları 5*ralıkta Aksatn Kursu ORDU tod. 288/3 Aksarayistanbul TE1.:22 22 2 3 2 8 75 35 22 88 25 .§ Kuracusu: nJNUS NADİ " 300 29 KASIM 1977 SALI AP? plan stratejisini MSP'den gizli değiştirdi ANKARA (Cumhurıyet Bu rosu) 1978 malı yılı butcesının en geç yann gece saot 24'e değın Meclıslere gonderılmesı ve tum hazırlıkların sonuçlanmış olması gerektıği halde, MSP'li bazı bakon/ıkların Ma/ıya Bakanlığına kendı butcelennl henüz gondermedıklerı oğrenılmıştır. MSP'li bakan lıklarırı butcelerı toplam 260 milyar lıraya uloşırken AP tum butcentn Uluslorarası Para Forıu (IMF) ıstek lerı doğrultusundo toplam 250 milyar lıroya bağlamak amacıyla caba gostermektedır > BAKANLAR KURUIU GORt'JECEK. UMA NEN BUGlN BUTÇE VE KALKINMA PLANINI YUKSEK PLANBEÜRLEHIZI DA KURUIUNDA KALKINMA PUNDAN ÇIKARItDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Plonlama Kurulu tarafından bundan onbeş gun once onaylanan dorduncu beş yıllık kolkınma planı stroteıısı ıkıncı Cephe Hukumetının AP kanadıncc MSP'den habersız olarak değıştırılmış, kalkınma hızı yenıden belırsız hale getırılerek konulmamış, kalkmma hızı yenne ekonomık kesımlerın buyume hızlan planda yer almıştır Bakanlar Kurulunun bugun saat 18'de yapılacak toplantısına Yuksek Planlama Kurulunda benımsenen plon strate.ırı yenne bayram (Devamı Sa 9. Su 7 de) Djşişleri Bakanı Çağlayangil yarın resmi bir ziyarette MSP'li AP ıle MSP orasında ortaya cıkan plan strate|isı bakanlar ve plan buyuklüklerıne ılışk'n anlaşmazlık bu kez 1978 butcesıne yansımış bütçeden bulunmoktadır. Başbakan Demırel tarafından butce baslomasın260 milyar hazırlıklarınınyayınlanon gedan önce nelgede, «Butçede corl hor camaların yüzde 6'yı geclira memesl» yonundekı ıstegıne hukumetın MSP kanadı istiyor (Devamı So. 9, Sü 2 de) bulurınıak iizere Mısir'a hareket edecek ANKARA, (ANKA) D'Sişlerl Bakanı Ihsan Sabrı Çagla/angıl ın Mısır'a yapacagı resmı zıyaretın kesınleştığı oğrenılmıştır Son anda alınan bır kararlo Dışışlerı Bokanımn Mısır'a yo pacağı ziyarette kendısıyle bırlıkle gıdecek heyetın bugun Mısır'a hareket edeceğı ve heyette bulunan Ekonomık llışkıler Doıresı Boşkan Yordımcısı Nazıf Çuhruh'un Mısır la yapılacoK olon goruşmelerde hazır bulunacağı ve ekonomık goruşmelere katılacağı bıldırılmıştır Dışışlerı Bakanı Cağiayangıl'ın (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Mısır, Kahire toplantısının hazırlıklarını sürdürüyor; Suriye Dışışlerı Bakanı Moskova'yagitti (Dış Haberler Servlsl) Mısır Devlet Baskanı Enver Sedat ın israıl'le kurduğu ılışkılere kar şı olan Arop ı/lkelerı orasında Lıbya'do yapılması tasarlanan zırve toplantısı 5 aralık tarıhme ertelenırken Irak'ın da bu zırveye katılacağı bıldırılmıştır Ayrıca Urdun un Sedat'ın cağrısjna uymayacağı ve Kahire Konferan sıno katılmayacağı <)en surulmektedır Urdun Kralı Huseyın dun gece televızyonda yaptığı bır konuşmada Enver Sedat'ın Kudus'u zıyaretını eleştırmıştır. Bu arada Israıl Başbakanı Begın, Sedot'ın Ortadoğu konusun dakl Cenevre Bârış Gorüşmeiennden once Kohıre de yapılacak hazırlık calışmalarına katılma coğrısının kobul edıldığını ve hofta sonunda Kahıre'de yapılacck toplantıda Israıl ın ıkı danışmanla temsıl edıleceğını acıklamıştır Suriye Dışışlerı Bakanı Abdulhalım Haddam. Sovyet lıderlerıyle goruşmelerde bulunmok uzere dun Moskova'ya gıtmıştir. Şam'da yapılan acıklama da. Haddam'ın Sovyet lıderlerıyle Ortadoğu'da meydana gelen son gelışmelerı ve ıkı ulke arasındakı ılışkılerı goruşeceğı bıldırılmıştır. Ancak sıyasal gozlem ctler. Suriye Dışışlerı Bakanı'nın. Mısır Devlet Boşkanı Sedat'ın yapılması ıcm cağrıda bulunduğu Kahire toplantısına Sovyet(Devomı Sa, 9. Su. 8 de) ekonomık sorunlan çözmede yetersiz, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankoro Sanayı Odası Yönetım Kurulu Başkanı Hamı Kartay. Oda Meclısi'nde yaptığı konuşmada AP ile CHP arasındo bır koalısyon kurulması onerılerını yınelemış. bugunkü koalısyon hükümetl Içınde tuyum ve istttc rorın mevctıt olmodığını» belırterek, «Bu istlkrarsızlık dolayısiyle üretlmln cok yakında tamamen durma tehllkesiyle karşı karşıyo bulunduğunu* soylemıştlr Erken secimin hükümetlenn kurulmasına yardımda bulunmadığını. ulke sorunlarının cözüm suz kaldığını one suren Ankara Sanayl Odası Yönetım Kuruiu Başkanı Haml Kartay, ekonomık onlemlerın «umut yerine endlşe verdlğini» belırtmış. bu onlemle rin etkin olmadığını ve yetersız kaldığını bıldırerek «Getlrilen ekonomlk tedbirlerden tasarruf sağlayıcı. uretim arttırıcı, doviz getirici »onuclor beklerken, bugune kadorki gellşmelerin tamamen ters sonuçlar verdığl go rulmüîtür» demıştır Sıyasal ıstıkrar sağlanmadıkca ekonomK ıstıkrarın sağlanamayacağını b'l dıren Kortay ulke sorunlarına ılışkın goruşlerini ve bunların boyutlarını şoyle öretlemıştır • Doviz darlığı, transferlerde yıla yaklaşan gecikmelere, uretimde yavaşlomolaro ve aksamalara, hatta cok yakında da tamamen durmatara yol açabllecek kodar tthllkell duzeye ğel mıs bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal hastalık ların temel nedenl olan enflasyon htzla surmekte, tasarrufa ilişkln gercekcl ve cesur onlem ler alınmadığı gibl. yardım ve ucret ayarlamaları ismi aitında belll kesimlere getirilen odeme lerle. bu hız daha da kamçılan maktadır. Esnsen yeterslz olan üretlmln ve verimlıllğin daha da dusmesine sebep olan işciişveren ilış kilerindeki aşırı gergınlıkler ve ldeolo|lk amaclı grevler giderek genlşlemekte, ulkenln geleceği lcln blr an once kurulması arzu lanan iş barışının teessusu ımkânları da zorlaşmaktadır. Anarşik eylemler ve asaylşsiz llk her geçen gun daha da yay gınlaşarak devam etmekte, cok tehlikeli boyutlara ulaşma ıstldadı gosteren bu durum hur ve demokratlk re|lml tehdlt eder hale donuşmektedlr. Ulkemlzin gelecek yirml yılını alakadar eden Dorduncu Beş Vı/lık Kalkınma Planı, suresi icindo hazırlanıp, uygulamaya konulamamış; aynı şekilde 1978 yılı butcesl de aynı akıbetle kar şı karşıya gelmiş ve her ikl ko nuda da ayrıntılı tartışma ve ın (Devamı Sa 9, Su. 2 de) AVUKAT KLAUS CROİSSANT, İNTİHAR ETMESİ İÇİN CEZAEVİNDE KENDİSİNE BASKI YAPILDIĞINI ÖNESÜRDÜ BONN Baader Meinhof Grubu uyelerının avukatlığını yopmış olan ve ıki hafta once Fransa tarafından Batı Almanya'ya tade edılen avukat Klaus Croıssant, kalmakta olduğu Stammheım Cezaevınde kendlsme baskı yopılorak ıntıhar etmeye zorlandığını one surmuştur. Kırk altı yaşındakl avukat Klaus Croıssant, Alman tedhışcılenne yardım etmek ve haberfeşmelerini sağlamakla suclanmaktadır. Bu sucun cezası 6 ay ıle 5 yıl arasında hapıstır. Bır Stuttgort mahkemesi ycrgıcı gecen hafta. Croıssant'ın ıntıhar etme eğılımleri taşıdığını belirterek, kendısının cok sıkı bıcımde gözetılmesınl Istemıştı. Croıssant, ıkl hafta önce Bat Almanya'ya iode edılmeden once verdığı demecte, Almanya' da cezaevıne konursa kacmaya ya da ıntıhara teşebbüs etmeyeceğını belirterek, Alman yet(Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) CHP SEÇİM BİLDİRGESÎ: "11 ARALIK SEÇİMLERİ YEREL YÖNETİMLERİN ÖTESİNDE ÖNEM TAŞIYOR,, ANKARA, (ANKA) ~ 11 aralık yerel secımlerı ıcın CHP bıldırgesı yayınlanmış, bıldırgede. bu seçımlerın, «Turkıye'de yoksulluk, zulum, sıyasal cınayetler ve ekonomık duraklama donemını bıtırme olanağı» bakımından, yerel yönetım çerçevesının cok otesınde onem taşıdığı belırtılmıştır. Bıldırgede, CHP'nln beledıyecılık anloyışının haikcılık, demokrası, uretıcılık, kaynak yaratıcılık, bırlıkcılık ve butunlükculuk ılkelenne dayandığı kaydedılerek, bu ılkeler uyarınca yapılacak ışler şoyle sıralanmıştır «• Belediyelerln karor alma, kural koyma ve gelir sağlama yetkileri ve olanakları yasalarla genışletilecektir • Kararların geniş halk topluluklarına dayanılarak alınması, halkın belediyelerde yonetime ve denetime katılması soğlonacoktır. Yerel kurullar, şimdlden mahallelerde oluşturulmaya başlanacaktır. • Belediyelerln flyatlondırma politikaları, yatırımları, hizmetlerl ve bunların denetıml oncelikle geniş halk kltlelerıni gozeterek yapılacoktır. • Arsa değerlerinde gorulen buyuk artışa karşı etkin tedbirler alınacaktır. Bugunku duzenin ve iktidarların getirdiğı cıkmazda, kentte yasayan yurt taşların buyuk çogunluğuno hlçblr olanak tanımayan ve bır luks uretim bı'cimini alan konut uretlmıne buyuk caplı ve gerçekçı çozumler getirilecektlr. • Toplu konut yapımı yaygınlastırılıp, cevre kamulaştırmalarıyla yeni konut alanları oluşturulacaktır. • Tuketim halk yararına duzenlenip denetlenecektir. • Kent yonetiminde cevre ınsan sağlığı ile kentlerin temizligıne onem verilecektir. • Calışan anneler icin cocuk yuvaları yaygınlaştırılacaktır. Işyerlerinın bu konudaki yasa yukumluluklerinl yerlne getirmeleri sağlanacaktır • Ozellikle sanayl bolgelerlnde ışyeri hekımlığinın geniş ve etkin biçimde çalışmasını kolaylaştırıcı tum onlemler alınacaktır. • CHP II belediyeler kaynak yaratıcı ve>~ belediye geilrlni ar tırıcı ekonomık gırişimlere ve yatırımlaro yoneleceklerdır. • Araclardan ve gereclerden ortok yararlanılacaktır. Buyuk kentlerde tuketim maddelerinin toptancılığı, beledlyeierın onculuğunde esnaf ve halk kooperatıflerince orgutle[Devamı So. 9. Su. 6 da) ASGARİ ÜCRET İÇİN KOMİSYON TOPLANTISI BUGÜN BAŞLIYOR ANKARA Asgori Ucret Tesbıt Komısyonu sanayı. basın gemıcılık ve torım ışkollarında gecerlı olacak yenı asgari ucretlerı belırlemek uzere. bu sabah saat 10'da toplanacaktır Hukumet. ışveren ve bunyesınde en fazla ışcıyl barındıran Işcı Konfederasyonu odına beşer kışılık neyetlerın katıldığı Asgarî Ucret Komısyonu toplantıst. Calışma Bakanı Fehmı Cumalıoğlu'nun acış konuşmasıyle başloyacaktır Komısyon, daha sonra, gızlı toplantılarla yenı asgari ucretı saptayacaktır. Asgari ucretın yukseltılmesı ışcı kıdem tazmınotını da etkıleyen unsur olmaktadır İş Konunu ışcılere odenecek kıdem tazmınatının her yıl ıcın hesaplanacak, mıktannın, asgari ucretın 30 gunluk tutarının 7,5 katındon fazla olmayacağı hükmunu getırmektedır. (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) İstanbul Barosu: «Avukatların meslek dokunulmazlığı îçin uluslararası dayanışma gerekiyor» İstanbul Hober Servlsl İstanbul Barosu dun bır acıkfama yaparak sıyasai davalarla ılgılı olarak Federal Almanya'da avukatlara yonelık baskıları Baader Meinhof grubunun avukotlarından Klaus Croıssant'ın Fransa' dan sınırdışı edılmesı ve Almanya'da lutukevıne konulmasını eleştırmıştır İstanbul Barosunun konuya "4işkm acıklaması şoyledir (Devamı Sa. 9. Su. 4 de) O D T Ü Rektör vekilinin evine bomba atıldı Bitlis'te komandolar Kültür Bakam Akyol'un toplantısından sonra CHP lokalini basarak iki kişiyi yaraladılar (Cumhuriyet Hober Merkezi) OOTU Rektor Vekılı Prof Nurı Saryol'ın evı ıkıncı kez bombalanmış, evde geniş copta hasar meydana gelmıştır Olaydan sonra, Prof Saryal'ın evı onunde gorevlı bulunan 7 polıs ıle bır bekcıye ışten el cektınldığı bcldınlmıştır Ankara'da bır oğrencı ıle İstonbul'da Mecıdıyekoy'de bır kodm kaza kurşunu ıle vurularak yaralanmışlardır Bıtlıs'te komandolar Kultur Bakanı Avnı Akyol un toplantısından sonra, CHP lokalını basorok ıkı kışıyı yorolamışlardır Bu arada Istanbul'da 3 Su'uova. Şavşat ve Malatya'da bazı yerlere patlayıcı maddeler atılmıştır • ANKARA'da ODTU Rektor Vekılı Prof Nurı Saryal ın Anıtlepe dekı evıne aurt sabaha karsı 02 sıralarında tahrıp gucu yuksek olduğu bıldırılen patlayıcı madde atılmıştır Patlama sırasında potlayıcı maddenm konulduğu beton temelın bır kıs mı cokmus cevredekı bazı bına ların camlan kırılmıştır Şıddetlı patla.ma sırasında, rektorun eşı şok gecırmış, bu araöa ust katta oturan yaşlı bır kadının yuzu gozu de kırılan camlcrdan (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Bütçe, PJan, vs. Erbakan: «Suııdi Arabistanda koleraya değil, aksine kabız vak'alarına rastlandığı ilmî raporla bildirildi» ANKARA (ANKA) MSP Ge nel Başkonı ve Başbakan yurdımcısı Necmettın Erbakan. aun Esenboğa havaalanında durenledığı bosın toplantısında, Suudı Arabıstan ve Irak'a yaptığı gezının ızlenımlerını anlatmıştır (Devamı So. 9. Su. 4 de) "MHP'Jileştirme, Tütiin Eksperlen Yuksek Okulunda da uygulanıyor,, İstanbul Haber Servlsl Gumruk ve Tekel Bakanlığı bunyesınde MHP'nın tırmanışına karşı «Demokratlk gücbırlığı» kurduklannı ocıklayon me mur ve ışcıler. yayınladıkları ıkıncı bıldırılennde. «Tütün Eks perleri Yuksek Okulunda uygulamaya konulan MHP'IHestirme programının 500 bin uretici ile 50 bin işcl allesini kapsadığı ve bu olonın etki alUna alınmasını amacladığını» belırt mışlerdır Bıidırıde, komandoların almmasmı sağlamak lcm ertelenen Tutün Eksperlerl Yuksek sinln blr yıllık emeğlnln değerOkulu sınavlarının bugun baş lendlrilmesi tutun eksperlerilayacağı hatırlatılarak, şoyle nin teknik takdirine tevdi edilmiştir. 50 bin isçinin calıştığı denılmektedır: «Tutün Eksperlerl Yuksek O Yaprak Tutun Bokım ve İşlekulunu bitiren tutun eksperle me Atelyeleri bu elernanların rl, ekicl tutunlerinln değerlen yonetim ve denetlmlndedir. Tu dirllmesi, lc ve dış pazorloma, tun eksperlerfnin yetlştirildiği bakım, işlemo ve fabrikasyan Yuksek Okulda uygulamaya ko safhalarında tutun teknolojısı nulan MHP'llleştirme prograne taalluk eden hizmetlerin ya mı ile 500 bin uretlcl ve 50 bin sal sorumlusudur. Bu hizmet işci oilesıni kapsayan cok gelcrln, tutun eksperi olmayanlar niş blr alanın etkl altın.a alıntarafından yurutulmesine ya mosı amacianmaktadır.» Tutun Eksperlerl Yuksak Osolor imkân vermemektedir. (Devamt Sa. 9. Su. 5 de) 500 bin tutun uretlclsl alle TV yaymlarırtı beğenmeyen şahıs, TRT bürosuna siiahlı baskm yaptı ADANA (MEM) Televızyon yoyınlarını beğenmıyen Musa Dölekemıroğfu (48) adlı kışı elın de keser, beiınde tabanca oldu ğu halde TRT Adana bürosuna giderek «Millet ile olay etmekten vazgecin» demıştır. Emnıyet Muduriuğu vetkılılerin 'Oevomı Sa. 9, Su. 2 de) ISTANBUL'DA BiR BANKA DAHA SOYULDU İstanbul Haber Servısl istonbul do suregelen banka soygunlarına dun bır yenısı daha e.klenmış, Garantı Bankası Elmadağ şubesı sılâhlı uc kışı tarafından soyulmuştur Soyguncj lar bankadon 55 bin 329 lıra alarak kaçmışlardır Saat 15 15 sıralarında bankava gıren soyguncular personeh tehdıt etmışler, bu arada. bır torbayı gostererek ıcmde bom ba olduğunu. kımılcfayan olursa potlatacaklarını soylemışlerdır. Çclışanlorın korl^uğunu goren • (Devamı Sa. 9. Su. 7 de) J. «Genel ve katma butce tasarıları ile' mılli butce tahminlerıni gosteren rapor, malı yılbaşından en az uc ay once, Bakanlar Kurulu tarafından, Turkıye Buyuk Millet Meclisine sunulur.s Anayasanın butçeyle ilglli 94. maddesı, butce tasarı ve roporunun en gec 30 kasım gunu Parlamentoya sunulmasını gerektırmekledır. Anayasa, butçeyle ılgıli bu kuralı koyarken, ulusun ekonomik yoşamı ve yazgısıyla Ilgılı sorunların, Millet Meclısı ve Cumhuriyet Senatosunda enıne boyuna tartışılmasını istemiştir. Yıne Anayasamız, 129. maddesınde «Iktısadı, sosyal ve kulturel kalkınma, plana bağlanır. Kalkınma bu plana gore gerceklestırilır» kuralını getirmiştır. 1961 Anayasası ıle baslatılon «Planlı kalkınma donemi»nın, Ucuncu Bes Yıllık Kalkınma aşaması bitmek uzeredir. Yılbaşından sonra aDorduncu Kalkınma Planonın uygulanmaya konulma sı gerekmektedır, Dın duygularının somurulmeslnde birbirleriyle amansız bır yarışa gıren Cephe portileri, planın «Manevı kalkınma> llkesine dayanacağım acıklarken, gerek Anayasamızın layıklikle Ilgılı 19 moddesinin son bolumune, gerek se Anayasanın planlı kalkınma i!e llgilı 129. maddesin« ters duşmektedırler Ama kfm dınler bunları? (Devamı Sa 9 Sü 4 de) MESS Maden iş görüsmesi bugün yeniden bâşlıyor (İstanbul Haber Servisl) Turkıye'nın en buyuk ışcı uyuşmazlığında MESS Maden İş yonetıcılerı bugun yenıden bır araya geleceklerdır Yaklaşık 40 bin ışciyi kapsıyan uyuşmazlık. 10 bin uzerındekı ış cının en az 6 aydır surdurdu^u grevler 5 bin cıvannda ışcı ı'c/rı ışverenlerın uyguladığı lokavtlarla ılgılı olarak bugun saat 10 da MESS merkezınde yenıden başlayacak goruşmelerde anloşmazlık konularının ele almacağı bıldırılmıştır (Devamı Sa. 9, Su t de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog