Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

VEKOLEJLERE HAZ1RIAMADA İİORAL OEHSANESİ LISESONSINIFIAR 310 54. Yll; SAYI: 19156 umhuriyet K u n ı c u s u : YTTîttJS X A D İ 300 KURIQ M KASIM 1977 PAZARTîS ••• 1 CommU modern rruttmat k Lt» 11 F vm 75TL 2 Cöıumh. rnodern nuterrurık ( L ı « 2( Fyrtı f v a t ı ~S TL. 3Mo<*eri te« (Afutamalt mxtematric^ukkımya f yıtı 100TL 4Ö*etiı tett uyguU/r»alı w>ya tnig>te*~eıje*wyat t * fvvog(a*v« Fi SKU»* (oıc tı ç&rumE twt vyguiumd Mtnt§eow«in|ink.~«ı Fcyitı 1*0 TL 6ÇöJumlö pnef vetencfc Fryat 100 T U İSTÎMC M>RESi Zty»Götaip oddes fnkrUp sokafc No T«i 1 8 . Î İ 4 6 1 S 9 4 6 7 2 5 SS91 Tsptu iiukıercte % 10 KıtJfrçıÜva % 20 ndınm yaprttr YAYirULARMMI T E R C I M ECHIMIZ Umut,, özlemi sürüyor Anadolu'da Izlenimler Cmit GÜRTÜNA NİĞDE Ecevıt özıemlş Anadolu'yu Başkentın sısiı karanlık havasmdan kendinı dışarıya atınca bır mutluluk gelıyor gozlerıne. . Ecevıt'ın kışılığının onemli yanlarından bırı de CHP Itderının halkla karşı karşfya gei dığı zamankı ıçtenlıgı Ecevıt halkla ancak mıtıng olanlarındo doğrudan karşı karşıya gelebılıyor Ecevıt'ı en mutlu o on gorebılıyorsunuz llgınctır, yere! secımleraekı adaylar arasındakı ağır surtuşmeler, oyla başkentten sonıldığı kodar, pek etkıleTieTiış CHP nı . Ecevıt ın «Umut» oluşu no la gecerlı Ecevıt gene «Umut» acıkca CHP lıdennın dunkü gezıdekı en hozın ve komık sozlerı Şere' lıkochısar'da/dı Cephe hukume tının bunca dovız darlıgı ıcınde nasıl tur ıthal ettığmı anlattı E cevıt Az ıterıde ıse koskoca un lu Tuz Golu bulunuyordu Hem guldurdu hem açjlattı tdz ıthalc tı ıle ılgılı sozler (Devamı Sa 9, Su 2 de) CHP ÜDERININ SEÇİM OTOBÜSÜ NEVŞEHIR'IN KAYMAKLI KASABASINDA TASLI SALDIRIYA UĞRADI NEVŞEHIR Yerel secımlerle ılgılı dordurcu gezısıne cı kan CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'ın ıcınde bulundugu se cım otobusu Ne/şehır ın Kaymaklı kasabosında bır grup tarafından yuhalanarak taşlanrrıştır Bor .lcesınır gmşınde kucuk bır grup tarafından yuhatanan CHP konvoyuıa Nevşeh re gelırken yol ustundekı Gore de de bır grup «yuh» cekT>iştır. Nığde dekı mıtmgts se kucuk bır grup «Tek yol dev nm» dıye bağırmıştır CHP lıderı Ecevı» bu gruba «Tek yol oydur Kendı mıtinglerlnizde hoykınn» dıyerek T Ü dahale etmıştır CHP seçım otobusu Nevşehır'in Kaymaklı kasabasında Ecevıt ın konuşmasından sonra saat 15 30 sıralarmda bır grup tarafından yuhalanmıştır. Aynı grup otobusu taşlamıştır Grup Ecevıt: "11 aralıktan sonra iktidar olacağız NİĞDE CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit dun cıktıgı Nığde. Nevşehır, Kırşehır gezısınde yaptığı konuşmalarda, 11 oralıkta ycpılacak yerel secımlerden sonra 2 MC nın çökecegını ve CHP'nm ıktıdara geleceğını one surmus «Cumhurıyetl, demokrasıyi ve cağdaş toplum gereklerlnl benimsemeyen, hele devletl aralarında parsellemeye katkışon portllerle TürkİYe'nin yonetllemeyecegl, her alonda ağırlaşan bunalımlordan kurtulamoyocağı anlaşıldı» derruştır Şereîlıkoçhısar Aksaray Ur gup, Gulşehır ve Hacıbektoş ıl celennde de kısa bırer konuşma yopan CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt yaptığı konuşmalarda özetle şun'arı söylemlştır «Cumhurlyetln ve demokraslnln kurucusu olan Cumhuriyet Holk Partisi, 27 yıl Iktldardan uzok kaldı Bu 27 yılın ancak toplam dort yıltnda, hukumet or taklarına katıldı Cumhuriyet Halk Partısinln hukumet başında bulundugu o kısa donemler (Dsvamı Sa 9, Su. 1 d») lcmde kasabanm AP lı Beledtye Boşkanının eşı Bahtışen Mermerci nın de bulundugu bıldırılmıştır Olayda yaralanan olmamıştır CHP secım otobusu hasar gormuştur lclerınde Bohtışen Mermercı'nın de bulundugu 10 kadar kışının gozaltına alındığı oğrenılmıştır Olay uzerıne emnıyet gorevlıleri derhal taş atan grubun uzerıne yuruyerek mudahale etmışlerdır Taş attıktan sonra ıkl (Devamı Sa 9 Su 6 da) İsrail, Sedat'ın toprak ve Filistin devletine ilişkin önerilerini kabul etmediğini açıkladı Mısır Başkanı Sedat'ın Kahire davetini İsrail hükümeti olumlu karstladı. Libya, «Sedat, dostu Begin'i Kahire'de ağırlamak için bu çağnyı yaptı» dedi Başkan Sedât, Kâhire'ye sadece Isrâil temsilcisi gelse biie onunla görüşeceğini açıkladı Dış Haberler Servlsi Mısır Devlet Başkonı Enver Sedat'ın, Ortadoğu sorunuyla doğrudan ılgısı olan tarofların Kahire de topianmaları konusunda yaptığı cağrı, Surıye ve Fılıstınlılerce reddedılırken. İsrail Hukumetı cağnyı kabul eltlğınl, anc< raıl ın 1967 sınırına cekılmı bır Fılıstın devletı kurulmc lundakı Sedat ır önenlerlr nımsemedığını açıklamıştı arada Başkan Sedat'ın tu na karşı olon Arap ulke Lıbya da perşembe gunu cakları belırtılen zırve topl nm 5 aralık tanhına erte bıldırılmıştır Sunye Hükümetı, Başkı dat'ın cağrısmı hemen t mıştır Şcm Radyosunun (Devamı Sa. 9. Sü İŞVERENLER ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN BÖLGELERE GÖRE SAPTANMASINI İSTEYECEKLER; KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR ANKARA \ Avrupa karakışın etkisi altında; İtalya, Yunanistan ve Fransa'da kar yağıyor Avupa da karakış tam an iamıyla bastırmış. İtalya, Fransa ve Yunanistan da bozı oolgeıere kar yagmaya başlamıştır italya da kotu hava koşulları nedenıy'e ulkenın ku ze^ı ıle guneyı arasında ulaşttn kesı'mış. gunluk yaşarri felce ugramıştır Kuze/dekı sana/ı balgesınde gorulen yoğun kar yağışı bırcok yolun trafığe kapanrra"ına /olacmış, sana yı kentı Bolonya ıle F'oran sa arasındo ulkenın en ışlek ekspres yolu ıse, karla nn agırlıgına dayanamayarak KOpan yuksek gerılım hatlannın yol uzerıne duşmesı nedenıyle uzun sure kapalı kalmıştır Modena kentınde kor kalınlığının 40 santımı bulmasından elektnk santralı görev yapamaz hale gelmıştır Yunanistan da ulkenın ku zeyı ıle Ege kıyıları oncekı gundenberı şıddetlı bır fırtınonın etkısı altında bulun maktadır Dağlık kesımlerde ıse kar yağmaktadır lspan ya'da da Andaluiia bolgesı (Devamı Sa 9 Su 6 da) (Dıs Haberler Servısl) Calışma Bakanlığının cağrısı uzerıne yarın toplanacak Asgorı Ucret Komısyonuna Işveren Sen dıkolan Konfederasyonu da katılacak. halen uygulanmakta olan (Cumhurıyet Bürosu) ÂP'li parlamenterler arasmda ucakta çıkan kavga tümüyle aydınliğa kavuşmadı kasım cuma gecesı istanbuldan Ankara'ya hareket edecek THY ucağı ıcınde AP Mılletvekılı Zekı Celıker tarafından dovulen ve AP'den Senator oldugu ılert sjrulen kışının kımlıgı saptanamamıştır Bazı yo'culardan ve THY yetkılılerınden alınan bılgıye gore, cuma gecesı Londra'don gelıp Ankaro ya gıtmek uze re Yeşılkoy Hovaalanıada ucuş ha2irlık!arını tamamlayan 380 sefer sayılı THY uçagına Istanbul dan bınen ve aralorında Sadettın Bılgıc ın de bulundugu vc AP'lı mılletvekılı ıle bır APİı Se notor kavga etmışlerdır Arava gıren THY pılotlcn ve hosteslerın vardiTiı ıle yatıstırılan kavgada AP Sıırt Mılletvekılı Zekı Celıker ın kıml ğı kesın olarak belırlenemeyen bır AP Senatorunu yüzunu kanlar tcmde b rakacak şekılde dovduğu gorıslmuştur Kavgayı bastırmak tçın araya gıren pılotlar ve alan müduru kavgacılar'n sılahlarmı almak ıstemıs, ancak alkollu oldukları ilerı surulen mılletvekıllerı ve (Devomı Sa 9 Su 6 da) tstanbul Haber Servısı 25 tek tıp asgarl ücret yerıne es kıye donulmesını, yanı bolge&ei vontemın uygulanmasmı ısteye cektır Konuyla ılgılı olorok konaştugumuz Işveren Konfederasvonu Genel Sekreterı Rafet Ibrahımoglu hazırlık calışması yaptıklarını, bır teknık lieyetın model ve kuruşlandırma uzerınde cahştıgını izlenecek genel polıtiKoyı saptadıgını soylemıştır Ibrahımoglu Komısyonda bundan once oldugu gıbı asgarı ucretta «Obtektıf metod»u savunacaklannı. bugunku uygulamanın Turkıye gerceklerıne uymadıgını. bu nedenle yenıden bolgesel sısteme donulmesıni Isteyeceklermı, osgarl ucretın aıle esasına gore degıl. kışı ıcın saptanan bır ucret oldugu goruşunde olduklarını beiırtmıştır Bır sure once başlayan tartışmaiarda ve daha oncekı Asgarı Ucret Komısyonu toplantılarıncia ışçı kesımını temsıl eaen TURKIŞ temsılcılen. ışverenlerın butun bu gorüşlerıne karşı cıkmış, asgan ucretın aıle 6sosı uzerıne ve tek tıp olarak saptanmosını savunmuşlardı. Ikı yılda bır soptanmast gereken asgarı ucretler. bu defo, ışcı kesırnının ıstegı ve Calışma (Devamı Sa 9 Su 3 de) TEKEL MEMUR VE iSCiLERi MHP'NiN T:RMANIŞINA KARŞI «DEMOKRATİK GÜCBiRLiCi» KURDUKLARIN AÇIKLADILAR AMKARA (ANKA) ve Tekel Bakanlıgı, Tek Mudurluğunde calışan ^e ışcıler MHP'nın tırı karşı «demokratik gı kurduk'onnı açıklamışlo mur ve ışCılerın ya\ınlc d rıde ana muha'efet de cagrı yapılmtş «Tek pılmakta olanlar, Tekel leştirmeyi cok aşan bl taşımakta, devleti ele nın cok onemli bir aş( maktadır» denılmıştır Tekel rremur va ışcı yonısması ıcın yavınla rıde Tekel orgütunun dılmış bır hale getırıld ya gırmek ıcln yasalaı MHP nın yasalarının ı ğını belırtılmıştır Tekel memur ve ıscıl bırlığıne çağıran büdıı şoyle denıltrıştır «MHP'nin Tekel'l el torlhten berl, MHP u > MHP yanlısı olduğunı mıyan hiçbir vatanda 1 tstanbul da Kıbrıs bandıralı bır gemi Ahırkapı onlerınde koraya oturüa. (Fotoğraf Ali ALAKUŞ) Lodos fırtınası vaşamı etkiledi (Cumhuriyet Hober Merkezl) Yurdumuzun batı kesımlerını oncekı akşamdan berı etkısı ol tına alan fırtına ve yag şlı hava ozellıkle Istanbul da oerız ve ka ro trafığını buyuk olcuae aksat n s bu arada K brıs bayrakiı «San George» adlı grayder \uk lu bır gemı Ahırkapı onlerınde karaya duşmuştur Hızı saotte 70 kılometreyı bu den itıbaren da Öskudar Kalan lodos fırtınası yuzunden o i botaş Uskudar Beş'ktaş ve cekı geceden berı yapılama/an Harem Sırkecı seferlerı ıptal Kartal Yalova arabalı vapur edılmıştır 18 30 dan sonra Kop (Devomı Sa. 9 Su. 5 de) seferlerındei sonra dun 13 15' (Devamı Sa 9 Kadıköy Şehir Tiyatrosu bombalandı AHKARA'DA SIIİHU 60STERI YAP&N 40 KADAR KOMANDODAN POUS ANCAK BBIKl YAKAIADI (Cumhuriyet Haber Merkezl) Istanbul Şehır Tıyatrolan Kadıkoy bolurnune dun gece patlayıcı madde atılmıştır Ankao da rastgele ateş ederek goste rı yapan 40 kadar komondodan beşı yakalanmış, Akaere de Ul ku Ocağı Akşehır de IGD sube bınalarına Izmırde afış asan CHP lı ve IGD lı gençlere ateş açılmıştır • ISTANBUL Kadıkcy dekı Şe hır Tıyatrolorının faalıyet gos terdığı Halk Eğıtım Merkezı bınasınn ıcınde dun gece buyuk bır patlama olmuştur «Hullecı» oyununun sunulmaya başlanma sından 20 dakıka kadar sonra duyulan patlamanın tesınyle se yırcıler panıge kapılarak kacısmışlar sahnede oyun durmuştur Kımlığı bel rsız kışılerm pat loyıcı maddeyı bnanın ıcınde (Devamı Sa 9, Su 1 de) Dördüncü 5 Yıllık Planın bugün öğleye kadar tâmamlanmâsı îstendi ANKARA (ANKA) Devlet Planlama Teşkılatı Musteşar Vekılı Mustcfa Ernam luncu baş yıllık kalkınma planı metnın n bugun saat 12'ye kadar kendısıne ulaştırılması ıcın oncekı gun saaf 16'da bır genelge yayımıa mıştır Ernam tarafmdan Sosyal Plan lama Daıresı uzmonlonna dogrudan gonderılen genelgede, p'an to^'ağmın bugun o r c t 12 vs kadar tuTi müsvettelerı ıle bırlıkte kendısıne aktanlmasını ıstemış, eldekı tier dökuman hak kında bılgı verılmesı talebınde bulunulmuştur Genelgede. Şube Mudurlerı ve Daıre Baskanları devreden çıkarılmış, uzmanların doğrudan Musleşar Vekıli Ernam'la ılışkı kurmaları istenmıştır DPT Musteşar Vekılının gene'gesı yalnız Sosyal Planlama Daıresıne gondenlmış. İKtısadı Planlama Daıresındekı hazır metmler ıse cumartesı gunu uzmantardan alınmıştır Ote yandan, Dorduncu Beş Yıllık Kalktnma Planının 1978 yılı hakkındakı hedeflerını ıceren (Devamı Sa. 9. Su 6 da) GÖZLEM UGUR MUMCU Menteşe Ne Yapıyor Komandolanr alınmâsını sağtamâk içir ertelenen Tüt Eksperleri Yi Okuiu sınavlı yarın yâpılıyc Istanbul Haber S< mondo ogrencılerın aT\aclaTıak gayesı Gumruk ve Tekel Sczak ta r afından e tanbu! Tutun Eksps OKulunun gırış sm< boş ayacak ve d o ' cekîır Okulun MHPlıle macı/la ertelenen tılabılmek ıcm ogre gec buguT saat 17 (Devamı Sa YUNUS NADi ARMAĞANI YARIŞMASI 1977 1978 CUMHURIYET DONEMIHDE GENÇlıK» Kotılma koşulları bugun 7 sayfamızda Konyâ'nın Korualan kasabasında MHP'li Belediye Başkan adayı öldürüldü KONYA, (Cumhuriyet) Hodım ılcesıne bağlı Korualan kasabasının MHP lı Beled ye Başkan adayı Ahmet Bahar, tabancayla olduruimus'tur Koy kahvesınde c kan bır s yasal tartışma sonucunda. CHP lı oldugu one surulen 60 yaşındakı Mehmet Kaba tabancasmı (Devamı Sa 9 Su 3 de) ğitım Enstltusu sınavları yeniden gündeme geldi Miltı Eğıtım Bakanlıgı, Eğitim Enstltulerlne <ozel mulâkot» yoluyla oğrencı olınmasını durduran Danıştay kararlarına karşın, yıne de, enstitulere bu yolla «ulkucu» alınmasına olanak sağlayan tutumunda dıreniyor Lise ve dengı okulları bltirenler, odıno kısaca «merkezı sıstemı dedıglmız smavdan geçerek, unıversite ve yuksek okullaro kaydolurlar Öğretmen yetiştiren yuksek derecell okulların, muzik, resım ve beden egıtımi glbı ozel nitelik taşıyan bolumlen merkezı sistem sınavından gecen oğrencı ler i;in, ayrı bir sınav daha yapmakta. buna da «ozel mulâkat» adı verılmektedır. Muzik, reslm ve beden eğltlmi bolümlerine alınacak oğrencilerln, yetenek ve nlteliklerinln ayrı bir sınav konusu yapılması doğaldır. Mılli Eğitim Bakanlıgı, 14 mart 1975 tarihinde kendl cıkardığı yonetmellk hukumlerl Ile, $u yukarıda kısaca ozetlediğlmız yontemleri benlmsemişken, Bakanlık katına post sermlş ülkuculer ellyle Eğitim Enstltuierinin reslm, muzik ve beden egltiml bolümlerlnin yanısıro diğer bolumlerde de «ozel mulâkat» uygulanarak, öğretmen yetlstlren yuksek dereceli okullordo tam bir «ulkucü egemenlıqı» kurulmak Istenmlstlr. (Devamı Sa 9. Su 7 de) E Eğitim Enst sınavlârına ilişkin tartıs sürüyor ANKARA, (Cumhı Eğıtım Enstltusu durdurulmosı ıle kararımn uygulanı gılı yankılar deva Ogrenıldığıne gorı yapılan toplantıya coğunluğu Danıstc gulanması goruşu lar, ancak ılerı su (Devamı S(
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog