Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

merkez dersanesi UNIVERSITE'YE HAZIRLAMADA BEKLEMELİLER ,Z3Aralık Sınav günu| L1SE SON ISTANBUl Bevazıt. IZMIT MAIAT YA ELAZfG .274092228316*132 4 4 * «7 15 2704 3Ar"alık 2iMayis Sabah.Âk$om Smıflorı 54, Yll, SAYI: 19155 umhuriyeC Kurucusu: nJNUS NADt 300 KURUŞ Fen ve Yetenek oğretimiyle univerjiteye hazırlamada 7Aralık'ta Mezun ve Bekiemelllere 3Arahk'ta Lıse Sonlara S4ralıktı Aksam Kurs» 27 KAHM 1977 PAZAR ORDU cad.288/3 Aksaraylıtanbul TEL: 22 22 23 28 75 35 22 88 25 Enver Sedat, Ortadoğu • Mısır Devlet sorununa Başkanı dün Parlamentoda yaptığı taraf olan konuşmada, çağrısının tüm ülkeleri Sovyetler, ABD ve hafta/a Tsrâil'i de kapsadığını söyledi. Kahire'ye • Sedai çağırdı konuşmasındâ ayrıca KAHİRE (Dış Habsrler Servtsl) Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat dun Mısır Parlamentosunda yaptığı konuşmada. Ortadoğu sorunu ıle ılgıli tum torafları onumuzdeki ho'ta Cenevre Konferansının on hazırlıklarını yapmak uzere Kahıre'ye da vet etmıştır Enver Sedat davetının, Israıl ABD, Sovyetler Bırlığı ve BM Genel Sekreterı Kurt VVatdheım'ı da kapsadıöını bıldırmıştır. Ancak Surıye Sedat'ın Cenevre Barış Konferansının hazırlık ları ıcın Ortadoğu sorunj ıle ılgıli taraf!aa vaptığı coğnyı reddetmıştır Enver Sedat dıplomotık cevrelerde anında ılgı uvondıran ko nuşmasında şovle demıştlr «Dıslsleri Bakanıma derhal ta llmat vererek bu davetimi Israil. ABD, Sovyetler Bırlığı ve diger Arap ulkelerine iletmeslnı isteyeceğim.ı Mısır lıderi 80 dakıka suren ve sık sık alkışlarla kesılsn konuşmasmda Israıl e yoptığı zlyaretfn somut sonuc'on RokCmda herhangı blr ocıklamada bulunmamıstır. Sedat, zıyaretfn en önemlı so nucunun ıkı ülks halkı arasındokl sovaş sonunda oluşmuş psıkoloıiK duvann yıkılması oiduğunu «öylemlşti'' Sedat tum bu gırlşımlerinaen b T sonuc alomadığı takdırde ga (Davamı So 9 Sö 8 de) I Milli Eğitim Bakanının, Eğitim Enstitüsü sınavianna devam kararı yeni sorunlar yaratıyor Mustafa EKMEKÇt ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Mılli Eğitim Bakanı Nahıt Men'eşe nin kamuoyuna Donıştay kororına uyulacağını acıkladık tan kısa bır sure sonra, volılık lere bır genelge gondererek dur durulon Eğitim Enstıtusu sınov(Devamı So 9 Su 7 de) Planlı dönemin başladığı 15 yıldır ilk kez plana dayanmayan bir Elindeki stoklara karşın TMO yeniden pirinç ithal ediyor (stanbul Hab«r Sarvlsl (Kenan MORTAN) Toprak Mahsullen Ofısı (TMO) gecen yıl ıthal ettığı 20 bın ton pırıncı tuketmeden ve bu arada yenı dönem pırınc urununun pıyasaya çıktığı şu sıralarda 30 bın ton pırınc ıthal etmeye karar vermıştır. Devlet İstotıstik Enstıtüsu'nün (DİE) kasım oyı lcınde yaptığı Mıllı Gelır hesaplanrıa göra, pırınc uretımı herhangı bır darlıK yaratmayacak bıciTide 258 bın kılo olaraK soptanmıştır Bu bakımdan ıthal butunuyle anlamsız gozukmektedır. Pınnç ıthali uzenne goruşlerıni açıkla(Devamı So. 9, Sü. 1 da) program hazırlanması eleştiriliyor Bütçe ile Program plansız hazırlandı ANKARA (ANKA) Hukumet dorduncj beş yıllık plorı zomanında hazırloyarak Meclıslere sunamcdığı ıcın ona/a dayanmayan bır program ve butce hazırlatmıştır Bayram tatıınde tüm molıye ve planlama uzmanlarımn calışarak hazırla dıgı 1978 proaramı ve butcesı nln yasol dayanağı olmadığı ve fıukuTietln bu yo\u seçmekls pariamentonun yetklsinl Ostlenmeye yoneldığl belirtılmektedır. Yıllık programlar ve butceler Turkıye Buyuk Mılıet Meclısı ta rofından kabul edılen beş yıllık planlara dayanılarak hazırlanmaktadır. Dorduncu beş yıllık plan hazırlanarok TBMM torafından oncylanmadığı ıcın bu plana gore hazırlanTası qereken 1978 yılı butcesı vs programı da Mecllsln onayından gec memış ılke ve hedeflere gore hazırlanmaktadır Bu durumda parlamsntonun cna\ sc gı ıe def ve tedbırlere gore hazırlanması gereken 1978 yılı butcesının hedeflerını hukumet sap'adığı ıcın ortaya bır «Yetkı gospı sorunu» cıktığı savunulmakta dtr Yetkılıler parlamentoyo aıt bır yeîkıyı hukumetın kullanamayacağını belırtmekte ve bu nedenle hazırlanmokta olan 1978 yılı butcesı ıle progromınm vasa dışı olduğunu savunmaktadırlor Ote yandan hukumetın 30 kasımda Meclıslere 1978 yılı bütcesı ıle bırhkte dorduncu beş yıllık planın strateıısını sunmaya hazırlandığı oğrenılmıştır. (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) îsrail gezisini eleştiren Arâp ülkeleriyle Moskovaya çâttı. AP'li bakanların seçim yasalarını çiğnediğini öne süren CHP Antaiya II Başkanı Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak ANTALYA, (Cumhurlyet) DHP Antaiya il Başkanı Gurkut Acor, Kurban Bayramı tatliınJen yararlanarak Antalya'ya geen bazı AP'li bakanların seçim 'asalarına aykırı davranışlar clnde olduklarını savunmuş ve c11 aralık yerel seçımterınden onra, bır doha gelmemek uzee gıdeceklerını bılen AP h baanlar, buyuk bır sorumsuzluk e yasa tanımazlıkla secım ya.alarını acıkca cığnemektedırem demıştır. Acar, açıklamasında Bayınlırlık Bakanı Selâhattın Kılıc ıle .osyal Guvenlık Bakanı llhami rtem'ın bayram tatılı başlomaan Antalya'ya geldıklerıni, seırn yasaklarının başlamasına arşın resmı araç kullartarok. esmı yelerde zıyafetlere cıkıp >ol tıka calışmaları yaptıklarını o,lemıştır (Devcmı So 9 Su 7 de) Maliye Bakanı'nı elestıren memurlara göre, katsayının 20'nin üzerınde olması gerekli ANKARA (ANKA) Mal!/v Bakanı Cıhat Bılgenan ın 1978 y lı butcesınde katsayının arttırılarroyacagını acı<lomosı J zenne bır acıklama yopan TUMPERSON KON Genel Başkanı Sakıp Hicerımez, katsayının 20'nın üzerınde olması gerek lıgını savunmuştur Katsa/ıyı arttıracak organın parlamento olduğuna değınen Hıcermez «Sayın Maliye Bakanı bu davranışı ile kendisını parlamentonun ustunde gorrrıek hatastno duşmustur» d«mıştır TUM PERSON KON Ge nel Başkanı, bugunkü ekonomlk bunalım karşısında kotsayıyı arttırmanın tartışmasız ve doğal bır zorunluluk olduğunu kaydetmlş ve şoyle demıştır «Komu gorevlllerlyle emeklllarln sosyal va ekonomlk sorunlannı onemsemeyen nice Mallya Bakaniarı ya bakanlıktan yo da parlamenterllkten olmuşlordır. (Devamı Sa 9 Su 7 de) SEÇİM SONUÇLARI YUNAN TUTUCU ÇEVRELERINİ TATMIN ETMEDİ, AYDINLARI İSE DÜŞ KIRIKLIĞINA UĞRATTI Kosta DAPONTE ATİNA Yunonıston penel secımlerı tarr, bır nofta once yapıldı Başbakan Konstantın Karamanlıs'ın erken secım ısteğıne uyularak bır yıl one almarak yapılan 20 kasım yoklamasının neler getırdıgını gerek yerınde yoptığımız ıncelemelerde. gerekse uyandırdıgı etkı. tepkılerde nasıl yankılandıgmı sekız gundur ızlıyoruz Hem yerlı, hem de yabancıların yaklaşım ve değerlendırmelennı bırleştırıp bır sentez rıskı goze alınabılırse Karamanlıs ya «sınırlı, yarım bir yengı» kazanmıştır Ya da «Dimyata pırince giderken evdeki bulgurdan olmuştur», ya da Papondreu'nun oldığı sonuco bakarak «Yunan solu buyuk blr atılım yapmıştır. » 300 sandalyelık bir parlamentoda 23 mılletvekılı fazlasıyla salt coğunluğu kazanan, bu nedenle dort yıl daha ıktıdan surdurebılecek bır partının başarısının nıcın bugün tartışıldığını onlamak ıcın bundan onıkı yıl once rahmetlı Doğan Nadı'nın bır Atıno roportaıında kullandıgı sozlerı ylnelemelı «Burosı Yunanlston, hlç belll olmaz . » Karomanlls'ın 173 sandalyelık gucune kuşku Ile bakanfar bır yandon Yunan sagını temsıl eden Yenı Demokrası Partısı'nın, uc yıl oncekı cunta sonrası ılk genel secımlere oranla (47; sandalye yıtırmesıne dıkkatl cekıyor. bır yandan aa Karamanlıs ın bu oy kaybına karşı da (Devamı Sa 9. Su. 4 de) Bulent Ecevit, yerel secim oncosınoe halko gıden ve ulke sorun.annı dı!e getıren tek parti lıdprı gorunumunde Ecevıt, bayram gun larlnda de »uran bu gezllerln yorgunluğunu aro sıro koy kasoba yol'arırda yoptığı kıso yuruyuşlerle ç.karmaya calışıyor (Fotogrcf ERGUN CAĞATAYı AP Genel Bcşkanı ve Başbakan Suleyman De mırel ıstese de ıstennese de yıllardır sırtındo taşı dıgı ıktıdar ortakları ıstese de ıstemese de ve hatta boyramın ıkı gunu nu Zonguldak ve yöres n de beraber gecırdığımız ana muhalefet partlsı CHP nın Genel Başkanı Bulent Ecevıt ıstese de ıstemese de halk 11 aralıkta yapılacak yerel secımJere yenı bır genel secım tansıyonu ıcınde hazırlanmaktadır ve bu ıktıdarı «ıcine sındıreme(Devamı So 9. Sü. 7 da) îzlenimler: Artık bu iktidarın benzini de yolu da tükendi Yılnraz GÜMÜŞBAŞ Bülcnt Ecevit bugün Orta Anadolu halkına seslenecek ANKARA (Cumhurlyel Bu rosu) CHP Genel Başka nı Bulent Ecevıt, bugun Nığ de Nevşehır ve Kırşehır e gıderek yerel secım kom pan/asını surdurecektır Gunubırlığıne /apılacaK ou gezıv» Ecevıt SdDah erken saatie Ankaradan yola cıkarok baş'ıyacak Şereflı koctıısar da kısc blr baysonro A^'îaray'a gecerek oroda ılk ko nuşma/ı yapacaktır Daha sonra Nığde'd6 konuşacck olan Ecevıt oradan Nevşehır e gececektır Ecevıt yoi 'jzerınde bulunan Urgup. Gulşehır ve Hac bekloş'to da kıso konuşmoiar )Opoca<tr Kırşehır de CCIK (Devamı Sa 9 Su 6 da) Ünlü Amerikâlı yazer Salzburger Brandt'ın Türk Yunan anlasmazlığmdâ eracılık yapmasını öneriyor PARİS, (Cumhurlyet Burosu) liternatıonal Herald Trıbjne ga zetesının dunku sa\ısında Yunan secımlerını değerlendıren unlu Amerıka lı yazar C J Salzburger ABD'nın şımdı yenı so runlarla karşılaşabıleceğını yaz dıktan sonra csıl onem'ı konu(Devamı Sa 9 Su 6 da) ANKARA VE iSTANBUL'DA BAZI BiNALARA PATLAYIÇI MADDE ATILDI (Cumhurlyet Haber Merkezı) Sıddet olayları yurdun ceşıtlı yorelerınde dun de surmuş l ı tanbul ve Ankara da 4 a\r> yere Antaiya nın Kumluca ılcesın de CHP lılenn devam ettığı bır kahvehaneye patlayıcı maddeler atılmış ancak can \ıtımı olmamıştır Konya da AP II Genc lık Kolu Başkanı saldırıya ug rayarak varalanmış istanbul da karakollara bombalı saldırıda bu unuıacağı ıhbar edı'mıstır • ISTANBUL Abdulgan Uzun ndl genc C r pıcı bayırındokı (Devamı Sa 9, Su Z ae> AP'lî Aygün: Hedefe erişmede kiminle gerekiyorsa onunla mücadele ederiz» ANKARA (ANKA) AP Anara mılletvekılı Oğuz Aygun artı ıcınde verdıklerı mucadela ın «Demırel duşmanlığısna da anmadığım partıyl guclendırıp uyuîrreyı amac'adıklarını soymış ve «Bu hedefe yururken, j hedefe mani olucu ve zorar ericı her unsurla, her şahısla ; her tesekkulle mücadele eîriz» demıştır Oguz Aygun ANKA muhobliın. «Partı lclndeki mucadelenereye kadar gotüreceksfz?» sorusuna şoyle cevcp ver ıştır «Ne bileylm, mucadelemizde sgışen her duruma gore gelışe olur, degisme olur. Hedeflir AP'nin guclenmesı, kuvvetnmesl gelışip buyumesıdır (Devamı Sa 9 Su 2 de) HİNDİSTAN'DA KASIRGADAN ÖLENLERİN SAYISININ 20 BİNE ULAŞTIĞI BİLDİRİLİYOR RESMI AÇIKLAMALARA GÖRE. OLU SAYISiNIN YUKSEKLIĞINDC UYARILARA KARS! HALKİN ILGISIZLIĞI, ONEMLI BIR ETKEN OLDU. YENI DELHİ H ndıstan ın Doğu kıyılarında gectığımız po zar gunu yuzyılın başından bu yana gorulen en buyuk kasırga dan olenlerın sa/ısının 20 bıne ulastığı bıldırılmektea r Doğal ofetlerden en fazla etk'lenen ul ke'erın başırda gelen Hınd ston' aa her yıl gorulen kasırga'arın bırkac rrıslı buyuklukte oldugu lerı surulen son Kasırga ozellı< le Andre Pradeş E>aletınn Knş na ve Gıntur bolgelerınde etkı ı olmuştur Aıanslar ou bolgede kı bazı koy ve kasabaların kosırganın etk sıyle harıtadan s Iındıgını bıldırmıçlerdır Kasırganın arkasmdan bolgede salgın hastalıkların başgosterdıgı bıldJnlmekredır Yordım malzemelerırtfn dagıtımındakı ak saklıklar, ayn sıyasol portılerın elmde buiunan merkezı hukuınetle yerel vonet.m orosında karşılıklı suclamalara yol a c m ^ tır Ko'eradan olenlerın sovia aun 55'e cıkmıştır Bu arada Andra Prodes Eyoletının Başbokanı, halkın yeterınce uyarılmadığı yolundakı ıdaıoları reddetmektedır Eyalet Boşbakanı, hofkın onceden uyanldığını, ancak bunun dıkkate clınmadığını one sürmuştur. Baş bakan ayrıca, felakete uğrayan bolgelerdekı koylulerın evlennı terketmeyı kabul etmeleri halınde yerel yönetımın kendılenni baska bolgelere nokletme olanağı bulundiığunu da bıldırmıştır. Ulkeden gelen haberlerde en az 3 mıl/On k sının evsız kaldıgı bıldırılmektedır (Dış Haberler Servisi) OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK Psikivatri Konıısıı muzu Süleyman Bey de soylemek zorunda kalmıştır. Işte boyle blr donemde bir yandan hacca, ote yandan Avrupa ulkelerine gezmeye glden yurt taslar yuz mllyonlarca dolorı harcamak olanaklartnı bulabıllyorlar. Kurban Bayramı nedeniyle Londra, Paris, Berlın, Amsterdam, Cenevre, Moskova glbı kentlerl, eğlenmeye eıkmıs yurttaşlorımız doldurmuştur. Bunlorın on bin doloyında oldugu soylenlyor Bu yıl hacca gıdenlerln 60 bini askın oldugu da haber verümektcdir Gorunumu ızleyenier, Turkıye'nın yetmıs cente muhtac bir ulke olduğuna Inanamazlar. Hukumet adamfanmızırt da yurttaşlara iyı ornekler verdıklerı söylenemez. Soz geliml Sayın Başbakan Yordımcısı Erbakan bu yıl yirmlncl kez hacı olabil•*••*•+ I ' klnci MC hukumetlnin Başbakanı «Turkiye'nln yetmiş centlık dovlze blle Ihtlyocı vor» dlyerek durumumuzu belirtti. Bu sozler Sayın Demirel Içln bir aşamadır. Çünku Başbakan uzun sure doviz sıkıntısı Içlnde olduğumuz gerceğfnl yalanlamak çabasını gostermiş; bu yolda blr sure basarılı da olabilmiştir. Şim dl gercekler oyleslne saklanamaz blr noktaya gelmiştır kl. yet mlş cente bıle muhtaç olduğu Fırtına Istanbul ve Marmara bölgesınde ulasımı aksattı (Cumhuriyet Haber Merkezi) Bstı bolgelerını etkısı altına alan fırttına ve yagış, ozellıkle Istanbul, Izmır ve Bursa'da yaşamı felce uğratmıştır Istanbul da aksam saatlerınde başlayan ve hızı saatte 60 kılometreye varan şıddetlı lodos yu zunden bazı semtlerde evlerın camları kın'mıs den 7 ulaşımı guclukle yapılabılmıstır Fırtına nedenıyle kucuk motorlar ca ışamamıs bu aroda (Devamı Sa. 9 Su 6 da) ve Oğiu 1 'çıhz halkı gozunde bır gs'enek c'araK suren »K'ol yet oılesnne ılışkın olaylar genelııkle dunya kamuoyunda da ılgı uyandırır Genc kızlık gunler>nden bu yana aşk oykulerı at merakı gıbı yonlerıy'e d kkatıerı ustunde topla/an Kralıce n n kızı Prerses Anne bu kez de bır erkek cocuk dogurarak bır kez daha haberlere konu oldu Londrah'ar gecenlerde bebeğ ıle bır otomobıl gezısıne cıkan Prensesı ılgı/le ızledılsr (Devamı Sa 9. Su 6 da) AP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog