Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

eUMHURfYIT 26 M5IM f977 T E Dl SANAT EDEBIYA T KE KENDÎ U STA ŞAR CELÂL SILAY1 YITIRELI 3 YIL OLMUŞ BIZ SAYFAMIZDA SILAY IN HIC BİR YERDE YAYINLANMAYAN BİR ŞIIRINI SUNUYORUZ ŞIIRIN BİR ÖZELLIĞI, 1960 27 MAYIS DEVRIMI NDEN SONRA YAZ,'LMI$ OLMASIDIR SILAY'I BİR KEZ DAHA SAYG'YLA ANtYORUZ YAKA PAÇA ÜTÜIÜ BR ÇEKERlıK ORTULÜK LLKLERıKE ıPUĞı ıGNEDEN BıLE KEN KE KENDı ılMIKLERıNE KAPI BACA ÖRTÜlO B>R KAÇARLIK ıÇERlıK LıKlER^NE GECEDEN GÜNDUZü BıLE KEN KE fCENDi PE PE PENCERELERıNE 0 DÜRtM DÜRÜM DbRZÜLÜ NE GEÇERSE ELLERıNE DOMUZDAN Klll BıLE KEN KE KENDı IE TE IENCEREIERINE Semih Balcıoğlu ile bir konuşma Sanatımı toplumdan soyutlamam,, HIZLAN Son ikl kltobınız «12 Marf ton Seçime> ve «I MC» adını toşıyor Bunları hangi amaçla yayınladımz? Kanırnca Turkıye son yıllarda cok zor ve bjnolımlı donemler geçırr/or Bunları cızgımle befgele/erek bır aroda okuruma sunmok ıstedım Nos I kı bu donem er roman şıir oyi<u gıbı sanat dallanna konu olmuş ve yazılnıssa ben de cızgıyle duşurcelerımı bu kıtaplorda yansıttım Kalıcı olan gazete kupurlen degıl kıtaplardır. Bir sanatcı urunlerım kesıniıkle kıtaplardo toplamalıdır. Kım. ns kodar çok albur /ayınlayabılırse o kadar mutlu olocagım Beröen sonrakı kuşaklar bu clo nemlen bemm cızg.mle de kıtaplarımdan gorecek lerdır Ben bu karıkoturlenrıı kıtaplarda toplayarck yayınlamayı Turk topiumuna karşı bır gorev sayıyorum 35 yıllık sanat hayatmda en onde gelen çobam loplumuno karşı yararlı olabılmektır Sonatımı toplumdon soyutlayoıram Yenl sergl ve album hazırlıklarınız var mı? Evet Moyıs oyında Inglltere'de ucüncü yurt dışı sergımı ocacağım Bundan once 1971 vılındo Yugoslavyada ve 1974 yılında Parıs'te eserlenmı sergılecım Önumuzdekı bırkoc oy lclnde Istanoul konulu yenı bır album yayınlayacagım Şimdlye dek koc karlkotür albumü yayınladımz ve kac ser0i actınu? G0ZLERİ KAN KAN 8ÜRÜLÜ BİR KUDURMU5LUK BAKÇIARINA S(J SIZMAZ DIJLARINI Dl m j Dl DIJ OIJLARINA 0 DEFTERIERI B;R GEÇıRMıŞlıK Dı H05 NUT UIK IARINI ıÇLfRıNE KE KENDI IÇ İÇLEJÖNt EYlfll GOZTEPE Olâl SILA1 Gündemden inmeyen şaır: AHMED ARIF örk şllrlnln gündemlnden İnmeyen ustolarının başında Ahmed Arif gefır rJâzım Hıkmet ten sonra. en cok prlml o almıştır Ahmed Arıf e verılen prlm belırll bır pazarlamanın sonucundo elde edılen kârdan yaprlan oaentı değildır Şılrının prımidır o Halkın değer yorgı sıyla koranılmıştır Gün gectıkce de yayılıyor Nail SEViL T Geçenlerde, Ahmed Arıf'in «Hasretınden Prongolar Eaklllitnıı Ruscoyo cevrılmış. 8u şıır bayrağının yenı bır gondere çekıtdığınl duyunca Mehmet Kaplon'ın Ahmed Arıf hakkında yaptıgı eleştırlyl anımsodım Mehmet Kaplan, Karanfıl Sokağı nı cozumlerken Ahmed Arıf'in şıirıne don blcmeye colışıyordu «Ne Doğulu oluş, ne Markslzrp. ne de gerillacılık bır insanı şoır yapma2» dtyor Mehmet Koplan «Gerıllacı», adı ustünde, gerillo yetlşrıren ktmsedır Ahmed Arıf ın böyle bir özelliğl olduğunu bılmlyorduk doğrusu Ama obur nltelıklerl. onun dunyaca benlmsenmosln) engelleyemedi Onu, belırll bır coğrafyonın şılrlnf yazrrakla suçlayan Mehmet Kaplon, bır şi'ri. belirli bır coğrafyaya bağlavanların yanlışma duşüvor. 8olgecl ve ırkcr oluyor eleştrısıyle. Ahmed Arıf'in çiiri, coğlar onceal bellrlenmış şllr kurollarını dışto bırokarak yenl zorunluluk yasalan oiuşturon ve btr torihın soluğu gıbl gunümuzü oson bir şlirdir Kendl yörüngesınde donen bir snr deflıldlr o Rffml. ezgıyl. Imgeyl. dızeyl buyük bır ozenle korurken yenl yasalarını do getırir. Olosılığı olanakların üstunde tutar Gercekleşmesl gereken olasılıkıarın turküsunü cığınr Ortok türkülerı yınelemez, ortak türfcularımlzden kollektif bir sese vanr Ahmed Arlf'm şllri, sözönü ettığımiz nıtelıklerfnden dotoyı, kendl yaşamını ve toplumunun ısterıerfni aşmıştır Zaman lcmde bir şlır olmok tan da kurtulmuştur, gelecek düzenin fılmtası olmuştur Onun şiirl lcfn. ellerdeki sılöhtardan doha güclü ve etkin olan dillerdekl sestır dlvebıfirız Umutsuzlukları haklayan bır şıırdır o Aalında bu güc ışı boşorırker» kolayo sığmmomonın ödülunü de almıştır Ahmed Arif Folklorun şnr lcın tehlîkeferl cok söylenır Ahmed Anf bu tehlıkenln kapılonnı calmış, o kapıların ocıldığı bohcenın ayrık otlannı temizlemıştir Aruzun. hecenin, bağımsız koşuğun tüm olanaklarını bır arcyo getırerek Turk şıırinin zafer takım kurmuştur. Bu takın oltından gececek yenl ozarla rın Islerl kolov o'moyacaktır Bır şaır. toplumunun ve cağının ruhuylo voşar Ahmed Arıf. Toplumunun rurtuna cagının ruhunu vermış bır şairdır Buyuk ustası Nazım ın yolunu, onun damgasmdon kurtulorak ızlemıştır Şımdı, dunyo şlırınde. ıkı Turk sesı olarak cınlıyorlar Yoksullukların, hasretlerın toplumsal ocısını cagın yenı ruhuyla bezer u aşılmaz bır vureklılıkle umutlaştınr «Gun ola, devran done umut yetlşe Doğlorınm dağlorının ardındo. Değil öyle yoksulluklar, hasretier. Bir tek başko blle dargm kalmayocaktır, Bir tek zeytln dalı blle yalnız , SıKıysa yoğmo*ın yağ mur Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yurek, ne gune vurur..» O yurek deö|5t"''1'T!?s| gereken bir dunya ınancıyla vuruyc «Mavzerınde şıtr doludur» şiır/nde yureK E'lnın hunerıyle değıştırdıgı dunycnın sofrasında gOlen ana lar gulen cocuklor besler Olnak ya da olmomGklo. vorlığı anlomak de ğ Idır asıl sorun kacınılmazı anlamaktır Kucük oylumlarla baş/ar kacmılmazın aniatımına sonra buyuk bır solukla genışletır Toplumunun ruhunu coğının rul^uno ıletır Onun şıırı krıs'ol bır bardakto ımrendıren b l/ur s ı gıbıdır Ama de m denızlerın riıpier nde aramak gerekır Ahmed Arıf ın şılrlnın cevırısınden Korkuvo rum Türkcen n doruHar nr'akl yaban cloeklertndcn yopılm s ogul ba ıdır onun dı'ı Taşınmalorda lezzetını ve kokusunu yıtırebılır Bulut gullerınden yapılmış kokjsunu veremezlerse bu büyuk ustonızın yaniış anlaşılnas ndon kaygılanınm Hanı Yunjsun cevırısını yaprrışiordı Fransızcaya Ammsarsınız «Aşk boyadı benl kane» dızeslnl ıkanlı ayk» sonmışlardı Ahmed Arif In şlirf doho da zor Boyle bır cevırı onun aıl ne uzaıc dL.robılır TLklve Yazarrar Send kcsın n böyı« durumtcr da duyarlı olması gerekır le>l m şnr Ahmed Arıf ın şıırı Levlım $oır bı.\uK şaır Ahmed Anf coğ mızdan sono selâm var. Bugune dek oltı kankatur albumüm ile 50 Yıim Tjrk Konkaturu konulu bır aibumum var. Sergllere gelınce on dokuz kışlsei sergl actım. Bu sergılerln beşı seramıkle kankatur sergılerıdır. Turk karikaturunu czgıden oyırıp böşko bır boyuf kazandırmak ıçın yapmış olduğum bu calışmalarımı (stanbulda uç Ankarada da ıkı kez serglledım Uc yılda Istanbulda uc Ankaro da do ıkf kez sergi actım Bu lurdekı yapıtlcrımm sayısı ıkl yuz elliyi buluyor. Karlkatürlerlnfzde hangl Içe rik oğır basar? S vasol top'umsal Gunluk gozefelerda ulke sorunlorı agır basar Turkiye nın yıllardan berı suregelen sıyosol toplumsal bunalımları guncel konularımdır Bunun dışında evrensel nıtelıkte karıkaturlerım gunluk gazeteierde yayınlanmaz Bunları sergı ve olbum ıçın yapmaktayım. llk karlkaturunuz ne zaman yoyınlandı, yayınlondıfiı torlh? rÇOCUK PARKI Yoğmur geldl cıs«llyor O'sun en scgfam gıysıdlr oyun Akçakovaklar ıslanırken örter blzl guz ononın yopraklorı. Çocifklanz cımenlerız bır aroda Taylarıyıı guz koşma'arınıo Cıcekler de oynuyor yanıbaşımızda Gozlerımızın sevinciyle orkodo?. Bir dlll kullartmolr ne gütal Suskun sozcuklerıyle doğanın Cognyoruz defna dalını aramızo Salkım sogut ebe obla Kaydırokto ordarda yoğmur t»nelerl Atıyor gok topunu bir dal kovok Sallonıyor dut ağacı koçmıj evlndan Eteğfnl ıslotarak oyakları camur toprak. Cağırır annelerimlz suc üstuyuz Evlerlmlz. ama blraz bungun Soluğu aldığımız glbi parklarda Turkuye çevırfyoruz annelarfmizln durjjun Guzel doğa gozlerinl bılirler ml? Turkiye hep cocuk pofkı ol*a Yoğmur yoğso h«p bir sevmç buyüse Boylarımızta birlikte evlerind* yurdumuzun. llk kankoturum 1943 yı/ındo Akbaba dergısinde genç fırçalar sutununda yayınlandı Ondan önce oturduğum evın butun duvarlarını bulabıldığım boş köğıtlora yıllareo czdlm llk yayınlanan karıkaturumu de agobeyim Şahop Balcıoğlu nun teşvıkıyie cızdım. öğrenlmlnlz? Ceyhun ATÜF KANSC ' 'şık Lısesi ve Devlet Guzel Sanatlor Akademlsı ^dp okudum Akademının grafık bölumünden 1951 ders yılında mezun oldum. Topfumsal. slyasal karlkaturier clzdiğ'mze gore, kac kez mahkemeye verildfniz, hıc mahkum oldunuz mu? ercekten beklenmeyen bir şey oldu: Türkfye Slnema Emekçilerl istantJul'don Ankara'ya uc gunluk yuruyuşlerini boşa rıyla tamamladılar Kendine ozgu bir ür«tim alanı olan sinemamız oyleslne karmaşıktır, celişkılerla dolüdur kı. oloy, blz sinemada cclışanlara bile çoğu kez inonıtmaz düş gibı gellyor. G Adnan Varınca'nın resimleri Maçka Sanat'ta sergileniyor Son klşisel sergısini Beyoğlu ŞeHr Galerlsı'nde actıktan sonra Parıs e donen cYurt Dışındakı Turk Ressamıon» se'gısmden de tanıdığımız Adnan Varınca son ça ışmalarını rvaçko Sonat Galerısı nde sergılemeye başladı (17 kasım 12 aralık) Cıcek, doğa resımlen ve eşyo gorürtumferi yapan Varınca doğadon calışmoyı ezber calışnayo yeğllyor Şıırlı bır ışıkla boyadığı bir Kobagır ıkl zeytinin, bır duvorın bır auygunun onlctımına iletıcı oimosını sağlayon Varınca «izlen mcf» durukljğa dusmeden tizlenfmcı» olmayı başorıyor Gun ışığı yerıne cry ve elektrık ı$ığmöa calıçmayı sectığıni soyleyen sanatcı ustalığıy )o çağdaş oloylorm dışmda kofışmı unutturuyor Varınco'nm resımlerf sergı düzenlenıştnde r resımlerın b binnın mesa|ını tornornlomalonna oıkKoi edılmts Tek bir duvardo yonyona ve altalta bırleşfırılmş onbese yakın tablo te< lek resım değerlerı yonında bır kompozlsyon icinde cvn bır onlotımı buiunluyor Mevsimın llgl cekıcı sergllerınden blrı Gerci bazı yonetlcilerin zekâ duzeylerimn bu başarıya katkıdo bulundugu soylenebilır. Izmlt yolunda senarist Bulent Oran'ın dedikleri. olayın bu yonunu guzel yansıtıyor «Benl hiçb/r guc Uskudara gecfremezdi. Uc gunluk yuruyuşe sevinerek katılıyorum. Gorsun, anlosın mıllet. ohlaksız kımmiş' ı Ancak, olay solt bu tepkıye baglanamoz. Ycni sansur tuzugu oylesine maddelerle donatılmıştı ki, değil onurlu bır sanatcının, meslege azıcık olsun soygı auyan bir sınemacının bıle ilgısız kaimosı, gıderak başkaldırmaması duşunulemezdl. Sette gorevll polısın denetımı altında füm çekmek. izin vermeyecegi sahneieri cekmemek oklın olocogı şey degıldır. Aslında, bılinc duzeylerı üstun olsa en buyuk lepkiyi yapımcılardan b«kl«mek gerekirdi; bu tuzuğun uygulanması «Inemada kapltallzmın Iflası demektlr. Blnblr guçlukle aşacagınız senaryo sansurunden sonra yatırım rıskınl goze alacagınız mllyonluk bır fılmın ceklml, komu duzeninl bozuyor gerekçesi İle her an durdurulup yotaklanabilir. Degil yoso devletlnde, aşlret duzeninde blle kolay slndırlllr şey değlldlr bu. Binbir riskle dolu slnema glrlşlrn aianmo bu koşullarda yatırım yapmaya kalkışacak koc akıllı kapltalist cıkabiUr? Gerçekten meraka değer. Emekçısinden yapımcısına kador herkasl koleleştlrmek Için tuzuk hazıriayanların bir turfu kavrayamodıkları gerpek çudur: Sinema endustrlyel bir sanattır, kölslık duzenlnde yaşatıtamaz. Olayın, temeldekl Itıcı guclerınden birl de sinema emekc'lennın yurekler acısı durumuydu. Derdınl anlatmakta talıhsızdir slnema emekcısı. Bugunku kaçış slnemasının seyırci yıgınlarında yarattıgı du$, slnama emekçllerinin somurulerini de perdeler. Yıflinior, beyaz perdenın unlulerıne oylesıne koşullanmıştır kl, onların parlak ya^amlanyla sinema emekçllerımn korkunç sömurulerinı b'rbırmden ayırdettirmek kolay Iş degildır Bu yuzden çogu kez kamu desleğinden ycksun kalır sinema emekclleri. Toplumumuzdakl dengesız kazanc kosullarının bır minyaturü olan sinema olanımızdo, emekcf haklarını güvence altına alan hlçblr yasa uygulanmamıştır bugune dek. Bazı produktörlerln Danıştay'dan nasılso cıkardıkları çorpık bir karorla, emekçller, sendlka kurmak hakkındon do yoksun bırokılmışlardır. Blrlıkte yurüyüş söz konusu olunca emekçl keslmfnde bol kazanclı oyunculara karşı llk ağızda bir guvenslzlfk gorulmesl doğaldı Durumu sömurmek Isteyenlerln kışktrtmasıy la şlddeill tepklye dönüşmeslnl önlemek de koloy olmodı bu guvenslzllgln Ancak vorılcn cözum, sinemamız ıcın blrcok yonlerden yararlı oldu «Santurden bana ne? lyi fllmden bona ne 9 Ben alacogım hoftalığo bokarım» dıyen, setteki yanlış kafayla «Benlm parlak resmlm mifyonlann sevgilisıdlr, yoluma bakarım» deylp emekçilerln sorunlarını umursamayan carpık sinema anlayısı yenilgıye ugratıldı en azmdan onemli blçlmde gerıledl Sinemamızda Yuruyus'le elde edllen en onemli tarıhsel kazanc belkı de budur Sinemomızın yoratıcı emekçilerl olan emekçilerle sanatcılar, çabalannın, glderek cıkarlarının Ikiz ve ortok olduğunu sezinlemeğe başlodılar, tam bllınce varonlcrın sayısı da kucumsenemeyecek kadar coğaldı. Yolnız başarılı eylemler değıl, ustun sinema yopıtları da ancak bu coşkulu dayanışmonın, bilincÜ ışbirliğlnln ürunlerl olabflır. Slnema emekcllerlnm smıfsol kurtuluşları ka lar bastırmalan, basın toplantıları yapmolan, komuoyu oluşturmok lcln gazete gazete doloşıp btr suru yozar. caer, duşunure Turk Slnemasının ozgurluk, emekcllere sosyal guvence sorununu anlctma uğraşı gostermeleri, sonra uç gun uç gece boyunca durup dınlenmeden, yuruyüşun başarıylo gelismesl, onuriu blclmde bltmesl ıcln lein amlgoluğuna kadar her yere koiturmaları, yalnız bizim ulke olçulerine gore değll dunya ötculerine gore ds yureklen saygıyla selâmlanacak bir olaydır Yeni sansur tuzuğunun yıllardır uyur gorunen Yeşilcam'da boyletlne biı fırtına koparması llk bakışta anlaşılır glbi deglldlr. Turklye'nln nesnel koşullarından bu sokak da yalıtılamazdı. Çıkarıfan tuzukle oynaomak Istenen oyun ocktır Ağır malı baakılorla kuçuk fllm uretlcllerıni sllip supurmek. alanı tekeıcl bir avuç yapımcıya bırakmok, topiumumuzda egemen tekelci kesimln faşıst dlkta hazırlıgında bu bır avuç yapımcının çıkor ortaklıgıyla mnemaYa faşizml ege> men kılmak. Şimdılık sadece maskesi duşuruldu bu oyunun; kara saldırıya karşı daha kazanılmış tam bir zafer yok ortada. Uç gunluk yuruyuş parlak boşlangıcıdır bu »ava$ımm. Yazgısı da Turkıye'nın yazgısına sıkı sıkıya baglıdır Bu savoşımda sinema içınde guvencenm, umudun kimler oldugu, kımler olamcdıgı da açık açık ortaya çıktı. Yapımcı kesimln çoğunlugu bu kırımın lik kurbonları olmalarına karşın olayo urkek bakmaktan oteye gltmedıler. Yuruyuşe katılan bırkaç yapımcı, meslegın onuruno oteden berl sahip çıktıkiarı bılınenlerdır. Slnemamızın ozgurluk ve sosyal guvence İçınde gellşmesi icın bundon boyle surdurulecek eylemlerae kalabalık kuçuk yapımcı kesımının urku, korku duvarını aşarak, bır parçasıylo onun da sayılan bu hakiı davayı destekiemesf fstenir ve beklenır. Yuruyuş boyunca hıçbir sıyasal slogan atılmamosıno, ozellıkle bundan kacılmasına karşın olayın, koçımlmaz bıçımde kendı fcınde taşıdıgı •iyasal ağırlık yadsınamaz Sinema emekçilerl cok sade, cok agırbaşlı, her turlu slyasal fartaradan uzak bır yol tutmakla hem arolarında »ımsıkı birieşmek olanagı buldular, hem de denebılir ki dana etkıli oldulor. Birçok kara duzencinin de hevesj kursogmda kaldı. Yineleyellm, ozetleyelim Ozgurluk Içln, emekçılenn sosyal hakları ıcın sinemada girlşflen sataşım. top'umumuzda yurutülen flerl savaşımın bir parcasıdır Bugune dek cogu aydınlarımtzın, pek de haklı olmayarak, kuşku ile baktıklorı Turk Slneması. emekleme döneminl gerlde bıraktı, kalktı ve yürudu llerl aydınlarımıza da düşen bir görev vardır bu konuda Olcyr dogru kavramak, doğru değerlendirmek, Turkh/e Slnema Emekçilerma guclerı yettığlnce, her alanda destek olmak. Turkiye Slnema Emekçilerl lyl nıyetll butun Insanlarımıza öteden berl sesleniyor Lutfen sinemanıza sahlp çıkınız! çunkü bu sfnamonın 11 mllyon seyircisi \ıar Coğu da A B C'ye blle sokemeyenlerden Cok sorgum yopıldı. cok mahkemeye verıldlm ama bugune kadar hıç mahkum oımadfm Boyîece ben/ karıkaturlerım yuzunden mahkum etmek ısteyenfer kendjJen mahkum oldular Ne zaman çalışırsımz? llham beklemem Nosıl her emekclnın llham beklemeden bir gdrevi varsa. bu benim görevım Zaman, scat ayırmam, her zamon clzebılırım Amo genellıkle gunun cok erken saatlennde kalkar. o sootlerde çizenm Be!kı size tuhaf gelecek, ben eskızle korlkotur yopanm Cizdığim bütun karlko turlerın once bir eskızlni yapanm ve bunları soklanm Bugune kodcr yoyınlonmış olon 23 bmı aşkın kcrıkaturumün esklz ve yaymlanmış kupurlerl bende soklfdır. Pekl seramlk karikaturler'' Ne yarık k! 250 parca olan seromlk karikatürlerımın bende aneak Iki tanesl vordır Bunların bır kısmı müze'erde bir kısmı özet kolekslyonlandadır Belkl te8ellım de bu oluyor Sevdlğlnlr karikatürlst/er? Kımssyl oyırmom krtrıkatur vapabllen herkesı bağnma basarım, teşvlk ederım. Sinema Yürüdü Vcdat TÜBKALidor, klşisel cıkarları da bu blllncli Işblrllğlyls orantılıdır. Dunya sanat pazarlarında saygınlık kazanacok Turk Slneması yapıtları emekclye de, sanatcıya da cok şey kazandırır Yurüyuşün ilk glrlşlminln yuksek kazonclı oyuncu kesimlnden gellşi toplumumuzdakl lleri eylemlere aydınların önculuk etmesi geleneğlnln slnema alonındakı goruntusu soyılablllr Bu kesimln, toplumumuzdakl gellşmede payına duşen sorumlulugu kavroması, bol kazanc lcfnde curutuldugunun blHncine vorması, kısaca gerçek sanatcı kişlliğıne kavuşması diye nıtelendln/ecek bır girışimdir bu Bugune dek sadece magazlnlerln renkli sayfalarında boy gosteren ünlu oyuncuların, Fatmo Girlk'lerln, Meral Orhonsay ların, Cuneyt Arkın'ların, Tarık Akan'ların, Hafcan Balamlr'lerln, daha bir surü unlu sinema sanatçısının bdyle bir soylu eylemin hazırlanışında arkadaşlarım yüreklendlrmek lcln toplantılora koşmaları, yuruyuşten kacacakların kapısına kara celenk konacağına dalr blldlrl Imzolamaları, gunlerce basımevlerlnde koslurup duyurular, çağrı Ünlü Alman yazar HansErich Nossack Hamburg'da öfdü 1901 3nh 31 ocak tanhınde Hamburg'da. do ğ&n unlü Alman j.azar Hans Ench Nossack geçtıgımız 2 kasımda dofdugu kent Hamburg da öldu Hukuk ve edebıyat ogrenımı yaptJİn sıralarda fabnka ışçısı olarak yaşamını surduren Nossack daba sonra Komurust Partısı ne uye olmuş ve 193a yılında kahve ıthal eden ba basının yanına gırerek çalışmaya başlamıştır. Hk kez Fransa'da Jean PauJ Sartre ın ılgı sinı çeken yazar 830 yıllannda ılk yazılarını vazmıştır Daha sonra Nazıler tarafından tuıtı vazıları jasaktanan vazann o gune degın gerçekîeştırdıgı tum el yazmalan da bir bom bardıman sonunda parçalanmıştır Savaştan sonra. 1847 yılmda yayımladığı nıhılıst egılımh •Gedıchte adiı yapıtıyla yenjden edebıyat dunyasına adını duyuran Hans Erıch Nossack bovleükle çalışmalannı hızlandjiTnış. •Gedıchte»ın hemen ardmdan Fransa da Nek ya» adh yapıtını yayıniamıştır Yazann 1948 yılında yayırüadıgı «Interwıew avec la mort» (Olumle konuşmalar) adlı yapıt on kısa oyku den oluşuyordu Daha sonra 1955 jıhnda «En geç Kasım da» 1958 de Cadet Kardeşlen* ya yımlajan Vossack 1961 de Buchner odulunu almıştır Edebıyat aunyas.nda ç tu kez *ger çeküstu» eleştınlar alan yapıtlanna karşılık yazar daha çok Camus ve Huxle" gıbı varoluşçu» olarak tanınmaktadır Özgürlük Nar, Gozlerimizdekl bulut moviye sokulgon bokrrto Gucsuz saydamlıklardo yoğmurlar umut olur. Korku yoksulluğu yıkar Pembe beyaza su katar Bu nor i'anotır tuketlr kabuğunu Içımlzde akan acı ortancalarda ağar. Ve birgün Dsrillr şavkı lliklerimlz dolusu guneşln Erdoğan Î7LMAZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog