Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 26.11.1927 TIYATRO S. Günay AKARSU Bayrama raslâyan günlerdeki olaylar • Memur maaşlarındo Maliye Vekâletince tetkikatta bulunulmaktadır. Yapılan hesoplar muspst netıce verirse Avrupa memleketlerinde olduğu gibi kendilerıne borerı usulünün tatbiki mevzuubahis olmaktadır. • Fas Sultanı Mevlâyı Yusuf ani olarak velat etmiş ve verine 17 yaşındaki Seyyit Muhammat gecmiştir • Vilâyet Meclis intihabatı yapılmış. Gec vakitlere kador devam eden intihabat ve tasnifi ârâ neticesince 473 reyle müttefikan Cumhuriyet Halk Fırkası namzetleri ihrazı ekseriyet etmişierdir. • Turk Istihtâs ve istiklâl cidalini toplu bfr holae gösteren Zafer Âbidesinin Ankara'da resmikuşadı yapılmıştır. Yeni günün teşebbüsü ve bütün miiletin iştiraki ile yükselen âbidenin arka cephesinde kadın heykelinin bulunduğu taraftc şu cümle okunmaktodır: «Bulunur kurtaracck bahtı karo madenni» Merasimde Yunus Nadi. Asım Bey birer konuşmo yapmışlar ve şoir Mehmet Emin Bev uzun ve manzum bır hitabede bulunmuştur. • Romanya Başvekili Bratyono boğazındon gecirdiği bir ameliyat sonunda vefot etmiştir. Yerine kendisinın kardeşi Bratyano gecmiş ve yeni kabineyi kurmuştur. • Arnavutluk'ta Ahrnet Zogo, Mussolini'nin tasvibi ile kendisini kral üân etmek niyetindedir. • Edirne'nin kurtuluşunun yıldönümü Edirne'de merasimle tesit edilmiştir. Yalnız tesit merasiminde bulunmak üzere heyeti hamil tren Kuleü Burgaz'da Yunanlıların cirkin bir tecavüzüne uğramıştır. Katarın Yunan arazrsinden gsçmesine müsaade etmemek ve Türk bayraklarını indirrrek küstohlığında bulunulmuştur. Edırne'd9 muazzam fener alavları tertiplenmış ve beiediyede yüz kişüik zıvofet verilmiştir. • Bütce Encümeni 1928 senesi bütcesini 206 rnlyon olcrok tespit etmiştif O Konservatuvar heyetinin Anadolu'da toplaaığı türkülerın yekunu 74'e baliğ oımuştur. Türk Occğı'nda bu türkülerden bir gramofon konseri verilmiştir. • İki basmacı Yahudiyi keserek kuvuya oton Tevfik, Nözım ve Emine kız hokkında adlî tohkikat yopılmak'adır. Müstantık Hikmet Bey iandarmalar nezoretinde moznurtları mohalli vakayo götürup orada keşif yapmıştır. Tevf'k bütün vakayi oiduğu gibi itiraf etmiştir. Müspet: Olumlu, Tatblk: Uygulama. Mevzuubahis: Söz kopusu. Vilâyet: İl. İntihabat: Secimler, Namzet: Adav, İhrazı ekseriyet: Çoğunluğu kazanmak. İstihlâs: Kurtuluş. Cidal: Savaş, Âbide: Anıt, Resmiküşat: Acılış töreni. Teşebbüs: Gırişim, istirak: Kotılmo, Mader: Ana. Hitabe: Söylev, Tasvip: Uygun bulma. Merasim: Toren, Tesit: Kutlama, Hâmil: Taşıyan, Tecavuz: Saldırı, Muazzam: Cok büyük. TespU: Saptamak, Yekun: Tutorı, toptarr.ı, Boliğ olmak: Yükselmek. Mustantik: Sorgu yargıcı. Maznun: Sanık. "Cesaret Ana ve Çocuklan,, İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Turkiyenin en büyük «Arkeoioji Muzesi» nin izmir'de kurulacağı yet kililerce acıklanmtştır. Konok'taki Devlet Hastanesi'nın arkasında yapımı şürdürülen modern yapının. kısa conem icinde tamamlanacağını bildiren Arkeoioii Böigs Müdürlüğu ügılileri. Kapılar semtindeki depo larda yıllardan beri korunan tcrihsel değerleri büyük ve yüzyıllar öncesine dayanan kalıntıiann da. yapının icın aeki cağdaş golerılerde ser gileneceğinı sozlerıne eklemişlerdır. Bu arada. Fuar icindeki müzenin boşaltıiması icin izmir Belediyesinın müdurluklerini rr.ohkemeye verdiklerini hatırlotan ilgiiiler, gelişmelere iiişkin olarak ŞÜ ozetleneyi yapmışlardır: «Önumüzdeki turizm mev simine kesinlikle yetiştirilocek müzede, Fuardan getirilecek olanlor da taşınocaktır. Aynca yöreden değerli yapıtların derlenmesi calısmaları aralıksız sürduruimektedir. Yerli ve yabancı turistlerin burayo akınokııı geleceklerinden kuşkumuz yok. Progromın aksamadon Brecht'in ünlü oyunu eCesaret Ano ve Cocukioro uzun suren çolışmolardan sonro, onarımı bitirilen Tepebaşı Deneme Sohnesi'nde seyirci onu ne cıkarıldı. Yurdumuzda ıik ke? gördüğumüz döner koltuklu bu salonun Brecht oyununa cok genış olanaklar kazandırdığını, re |i calışmasını değişik boyutiara ulastîrdığını rahotca soyleyebiliriz Beklan Algan. Brecht'nin oyu nunu cağdaş bir onlayışla yorumiamış bu cağdaş salonda. Salonun oionaklarıyla rejisıni aesteklemiş. 1600 yıllarmda gecen ovunu günümüze aktarmış. Ne var ki bu zaman değışimi genel bir yorum anlayışının içinde yer aldığı icin iıic yad'rgonmıyor. tersine Brecht'ir söylemek istediklsrini dalia da vurguluyor. Savaş ekonomi si ile savaşo katılan bireylerin Türkiye'nin en büyük arkeoloji müzesi Izmir'de kurulu/or yaşama cabaları günümüzde de celişmektedir. Günumüzcie savaşlar artık emperyalizmin tcm emrine girmiştir. Bu paralelliği cağrıştıran başka bir reji buiuşu, daha seyirci kapıdan girerken başlıyor. Seyirci iceri al.mrken silâhlı askerlerle karşılcşıyor. Askerlerın arkasındo ise işciler var. Oyun başladıktan sonra reji sınırian icince kalan Kücuk değişmeler ve cs viri değişiklikleri yanında Brecht'in metnine dokunmamış, buna karşılık oyuna Brechî'te olmayan bir oyuncu eklenmiş. Yazarın, aşağı yukarı butün oyunlarında gbrülen levha yazıla nnı, salonun tam ortasına yer leştinlmiş «İkinci Cesoret Ano» söylüyor. Ayrıca zaman zaman Cesaret Ana'nın kararlarına ka tıldığmı ya da karşı çıktığım kücük sesler cıkararak belü ediyor. Bu durumda Cesaret Ana'nın ic celişmesini somutlayan, ic sesini yanşıton bir kişilik oiuyor. Beklan Algan bu genel ve coğdaş yorum icinde her oyun cuyla tek tek uğra^arak onlorı Brecht türü oyunculuğun gensl cizgisme yaklaştırmaya calışmış. Gösteriyi bir butün olarak düşünürsek Algan'ın başarılı >a / bilincli bir reji gercekleştirdiğini söyleyebiliriz. Oyuncuların Brecht türü oyunculuk tanımı icin de neler yapmaları gerektiği belli kl ayrıntılı olarak anlatılıp tanımlanmış. Ancak bunca yıl belli bir tur oyunculuk icinde kalıplanıp kalmış olan oyun cularm bu cok değişik ve cok buyük ustalık gerektiren oyun culuğa hemen uymaları elbette ki sağlanamamış. Bu yuzden re|i verileri ne kadar ustaca düzenlenmiş olursa olsun kımi oyuncular gene eski oyun culuklariyla butunun ne yazık ki dışında kalıyorlar. Kıbrıs Türk DevleC Tiyatrosu <( Sahne Işıkları,, ile yeni döneme başladı İzzet RIZA YAL!N LEFKOŞE Kıbrıs Turk Dev let Tiyatrolan, 19771978 Tiyatro Mevsimini, ünlu komedyer! Charlie Chaplin'in yazdığı tSah ne Işıkları» (Limeüghts) yopıtıyla acmıştır. Üc perdelik melodramın yönetmenliğini. K.T.F Deviet Tiyatrosu Sorumlusu Hilni Özen; yönetim yardımcılığinı ise Yaşar Ersoy yapmı?. Yapıtın başrollerıni ise. kanko ca Özen'ler oynamıştır. Hilmı Özen, Kalevero'da sonatcınm kişiliâini, yaratmıya calışırken gercekten bir balerin olan Deniz Özen, Terry rolüyle bir balerinin yaşamını canlandırmıstır. Öteki roller şöyle poylaşıimıştır: Doktor: Erol Refikoğlu. Madam Alspp: Ayiâ Merter (bu role, Işın Refikoğlu da hazırlanmıştır). Klodüs: Yaşar Ersoy, Kedfern: İbrahim Mustafc, Nevıl: Abdullah Ücgöz, Bodalnik: Yaşar Ersoy, Postant: Doğan Ercağ, 1. Garson: Hüseym Ercağ, 2. Garson: Esat Obenler, Griffin: Nevzat Şehıtcan, 1. Calgıcı: Gâzi Erben, 2. Calgıcı: Tahsın Akcan, 3. Calgıcı: Nevzat Şehitcan. Teknik Yönetmen liğini Yakup Aziz'in üzerine aldığı Sahne Işıkları'nın dekoMcrını Hüseyin Ercağ ile FeridLn Işıma.T. ışıkefektinı Tahsin Aİccn. aksesuonnı Nevzat Şehitcan ile ibrah.m Mustafo. muzığini ree Abdulloh Ücgoz hazırlamıştır. Oyunu Kıbrıs Türk Federe Devleti Boşkanı Rauf Denktcş TC Buyukelcisi Candemir Oryon. Hülya Kocyığit ve Metin Erksan izlemiştir. bitlrilebümesi içln son artan maliyetlerden sonra 15 milycn liraya gereksinmemiz var.» i'gıliler ayrıca. ikıceşme lik'teki Acora kalıntılarının da restore cabalarmın bugunierde b:iıri'eceğinı. 1. Kordon'dckı Ataturk Müzesi nın de cciacağını belrt mişlerdir. Fotoğraf. yakın bir gelecekte acılacak olan yeni arkeoloji müzesi goruluyor. KISA. KISA.. • 1FSAK Istanbul Fotograf ve Sinema Amatörl?rı Derneginin sıyalı beyaz vp slide olarak ıki bölümden oluşan 4. ULUSAL FOTOCRAF YARIŞMA'sma katılma ruresi 9 aralık 197T'de sona prpcektir. Yarışmayı kazanana 25.000, TL. lutarında ödü! verılecektir. Srçicüer Ku rulu BAHA CELENBEVI. EFl S1X ALOK. 1SA ÇELIK. SABIT KAIFAGIL ve MEHMET BAYHAN'dan oluşmaktadır. Yarışma sergisı 23 3; ocate 1978'de ISOSEM salonunda düzenlenecekıir Bilgı almak için IFSAK PK > 174. SIRKECI Istanbul adresine yaulabilir. m MADRA'MN GOSTERIS! IFSAK'ın göstenlerinaen biri da geçen perşembe saat 19'da Harbiye Şehir Tiyatrosıtnda yapılmıştır. M KISA FILM YARIŞMASl Aynca IFSAK 8 mm film çalışmalirına canlılık getirmek, yapıtlan degerlenairmek amactyla bir kısa film yanşması düzenlemektedir. Oyun, Ani İpekkaya'nın rejiye uygun ve bilincli oyunuyıa bir düzeyin üstüne cıkıyor. Le/ la Altın ile Bilkay Tekben'l de bütün icinde ne yapma!arı gerektiğinı anlayıp gercekleştiren oyuncuiar oiarak sayabıliri7. Ayşın Atav Çekmez. ikinci Cesa ret AnG'da genel yapıdan ayrı cızilen oyun bicimıni istenaıği gibi gercekleştiriyor. Gösterınin başarıya ulaşmasında Metin Denız'in dekor ve gıysi ca İFŞmosını, Erguder Yoldaş'^n muziğıni ve şarkıları söyieyen Ayla Algan ile Neco'nun katkı lannı belirtmek gerek. Boylece butün kücük eksık ve aksoma larıyla birlikte. önemli. mutlaka görulmeşi gereken bir gösteri daha kazanmş oluyoruz. Yılmabaşar galeri açtı Jcle Yıimabaşar serarnıkierinı bır oraya topladığı bır gclerı acmıştır. Sanatcı ılero'e burcsını «Cağdaş Seramık Mu zesı» yopmayı düşünmekteü;r. Gaiende Yıimobaşar'ın seramık yapıtlarından başka. ker.dısinin cizdiği kumaşlar, fcyanslar. kravat ve eşarplor bulunmaktadır. Sanatcı. seramıkteki desenleri kun.aşn uv gulamıştır. Yılmabaşar ayrırn »Seramik Ders Kitobı> hozırlamaktadır. TELEVİZYON 17.00 BİR OPERA Progrcmda ünlü italyon bestccisi Guıseppe Verdi'^in ELİZA D'AMUR adlı operası yayınlanacak. COCUKLARIN TELEVİZYONU Prcgramda YASAK AV adlı cizgi film yayınlanacak. Bamley ve adamları ormanda kacak fildişi avcılığı vapan bır takım kişıieri yakalanak ısterler. Ormana giderlerken yanlarına Toto'yu da alırlar. Ancak Toto, Bamley ile ormana gıderken yanına maymununu da alır. Ancak maymun gbrev peşinde olan bu kişüere hiç rahat vermez. 19.00 UZAY 1999 Dizi fılmin AY MAĞARALARI adlı bölümü yayınlanacak. Ay lîstündeki mağaralardo araştırmo yapan bır ekip. bir patiama ile korşıiaşır Araştırma ekıbınden biri garıp cuşier görmeys başlar. 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.45 BİZDEN SİZE Muzik ve Eğience Yayınları Şubesince hazırianan programa kotıian sanatcılar şunlar: BahaGüzin İkilisl. İzzet Altınmese, Esmeray, Sezen Aksu. Hülya Sözer. Nedim. İlker Akdoğan. Arzu Gül. İbo. Gökhan. Ali Rıza Bınboğa. Şenay ve Neşe Koraböcek. 21.45 TELEVİZYONDA SİNEMA Yonetmenüğmi Robert Mıılligan'ın yaptığı ve boşrollerinl Rock Hudson, Gına Lolobrigida, Sadra Dee ve Boby Darrin'in paylaştıkları SONBAHAR HATIRALARI adlı film yaymlanocak. Cok zengin bir iş odamı olan Robert Talbot, Avrupo'daki ışlerini izlemek icin her yıl eylül ayında İtalya'ya gelir. Tclbot'un italya da evlenmek vaadi ile oyaladığı sevgilısi Liza. Talbot'u sevrresme rağmen soylu bir İngıliz ile evienmeye karar verir Liza evlenmek icn temmuz ayım secer. O sıcak bir temmuz günü evlenecektir. Ancak Ta'bot, İtalya'ya o yıl eylül yerine temmuzdo gelir ve Liza'ya lam evleneceği gün telefon eder... 2315 GÜNE BAKIŞ 05 00 RADYO SOLDAN SAGA: BULMACA 19.00 Haberler 19.30 Bolgesel yayın 20.15 Konuşa konuşo 20.35 H. Gokmen'den şarkılar 20.55 Cocuklar icın 21.00 Kısa haberler 21.02 Turkce sözlu hafif mjzık 21.17 M. Erses'ten şarkılar 21.30 Dinleyici istekleri 22.00 Kısa haberler 2202 Şarkılar gecidi 22.30 Klâsık Batı muziği 23.00 Haberler 23.10 Hafta sonu 00.55 Kısa haberler 01.00 05.00 Gece yarısı TRT I Acılış. program vs kısa haberler C5.05 Gunaydın 07 00 Kısa haberler 07.02 Köye haberler 07.07 Bolgesel yayın 07.30 Haberler 07.40 1000 10.01 10.21 11.00 11.02 12.55 Bolgesel yaym Kısa haberler Arkası yarın Kadın dunyası Kısa haberler Cumartesi şenlığl Radyo TV program 13 00 13.15 13.30 15.00 15.01 15.20 15.40 16.00 16.05 16.20 16.40 17.00 17.02 1750 18.00 raberleri Haberler Oyun havaları Bolgesel yayın Kısa haberler Alı Şenozan'dan şarkılor Türkce sözlu hafif müzik A. Sensoy'dan şarkılar Bolge haberleri Ankara Radycsu cok sesli korosu Türküler gecidi Tangolar Kısa haberler Dilek kutusu Hafif müzik Bolgesel yayın TRT III 07.00 Acılış ve program 07 02 Salon orkestraları 07.30 Sabah icın 08.30 Bir müzikal 0915 Bizden besteler 09.45 Türküler ve oyun havaları 10.15 Diskoteğimizden 11.15 Muzik stüdyosj 12.00 Öğleye doğru 1245 Yurttan sesler 13.15 Cumartesl konseri 14.00 Müzik köşesi 14.1i Klâsik Turk Müziği korosu 15.15 Müzik şölenl 16.45 Türk bestecilerinden 17.45 Fasıl 18.15 Türküler gecidi 18.45 Cigan müziğl 19.00 Pop 77 19.30 Müzik dergisl 20.30 Türkülerden bir demet 21.00 Solistlerden secme eserler ve saz soloları 21.30 Buyük şefler, büyük orkestralar 22 00 Günümüzde caz 23.30 Geceden geceye 01.00 Program ve kapanış 1 Muşterüerin kendi kendilerıne servis yapttkiarı lokanta. 2 Kanşık renklı. 3 Bir notaYabanî hoyvan, kuş veya balık îutma işi Özgü, katışıksız en iyi cınsten olan. 4 Eski düde guneş biciminde işleme, süs. 5 Bir yılan cinsi Yansımo, bir yere vurma carpma. 6 Üstün zekâsı olup. düşünen canlı. 7 Muzikte en kalm ses Kalsiyumun simgesi Konut. 8 Asılmış olan. 9 Bir makinenin görevıni istenılen ayarda tutmoya yarayan alet. düzengec. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Zeytinsi meyveleri boharat olarak kullanılan bir bitkı. 2 O zamirinin bir hali. 3 Bir nota Tersi ölu yıkayan adam. 4 Bir göz rengi Tersi herhangi bir sefer icin merkez olarak secilen yer. 5 Kocoeli'nin bir kasabası ya da bir kartot cınsi. 6 Tersi kucak cocuklarını eğlendirmek icin cıkartılan ses Acık kestane renginde olan. 7 Kullarına acıması cok olan tanrı Tersi Arapca «to» harfinin sesl ve adı. 8 Sonuna bir harf gelirse üzerine 1 23456789 08.00 09.00 09.20 C9.40 10.00 10.30 11.00 11.30 11.45 12.10 12.30 13.00 13.15 Hafif müz;k 13.30 Holk ozanları geclyor 14.00 Bıldıklerimiz Gun başlıyor Bılmedıklerimiz Türküler gecidi Şarkılar 15.00 Cağdaş Türk sonat müNasıl değişti ziğı Unlü şarkılar 15.30 Trafık sorunları Gonul Telımizi titreten'er 16.00 Şarkılar 16.20 Arkası yarın Güzel sanatlar Türküler 16.40 Türküler ve oyun havoŞarkılar ve saz eserleri ları 17.00 Fasıl Oğuzlar Klâsık Türk müziğl ko 17.30 Hafif müzik 18.00 Türküler rosu 18.15 Şarkılar Haberler TRT II 18.30 19.00 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 22.45 23.15 23.30 23.35 23.55 Sevilen eserler Haberler Ceşitli müzık Beraber şarkılar Ankara radyosu cok ses li korosu Haftanın ulkesi Caz konseri Şarkılar Beraber ve solo türküler Şarkılar 1974'den 1977'ye Bır romanımız var Haberler Pop dunyası Program ve kaponış herhangi bır şeyi asmaya yara nesne olur. 9 Bir şeyı tamaiTı layan parca, yedek parco. BAYRAMDAN ÖNCEKİ BULMACANIN CÖZÜMÜ SOLDAN SAGA: 1 Plankton. 2 anyA Atom. 3 Anatom'. 4 Do EkKat. 5 irnseR 6 Mono Niol. 7 alğuT 8 Mu La. 9 amrabaK. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Pandomime. 2 IN Um 3 Aya inA. 4 Nanemoilo. 5 Aks öaB. 6 Tat Enu, 7 Otokrit'k. 8 nomA 9 MıtoloM r NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Yeni Osmartiye(Os maniye). Can (Bahcelievler), Kav han (Kuleü). Sevgi (Şirinevler). Aytaç (Yeşilyurt). Kanarya (Kanarya). Ilknur (Esenler). Tülay (Sefaköy). Bizim (Küçükçekmece), Çiçekoğlu (Küçükçekmece). BEŞIKTAŞ: Günseli (Barba ro5 Bulvan). Sürmen (Ihlamur C a d ) . Lale (Etiler). BEYKOZ: Bctin (Fevzipaşa Cad.K BEYOGLU; Guneş (Meşrutiyet Cad.). Tansan (Parmak kapı). Günseli (Sıraselviler). EMINONU: Hal (Küçukpazar). Huzur (Sultanahmet), Yeni (Kumkapı). FATIH: Şükür (Fatih Cad.1, Meydan (Karagümrük). Namık Kemal (Aksaray). Evcim (Çapa). Atalay (Millet Cad.). Ozgün (K. M. Paşa). Unkapanı (Unkapanı). Ayvan saray (Ayvansaray) G. O. PAŞA Pazariçi (Ordu C a d ) , Yeni Hürriyet (Kü cükköv). KADIKÖY Altıyol Huzur (Altıyol). Bahcr (Kuşkiii), Ozer (Nisbiye). Suadiye Iskele (Suadiye). Ertaç (Erenköy). Çağlayan (Selamiçesme). Nurhan (Çemenzar). In ci (Bostancı). KARAKOY. Bulent fRıhtım Cad.). KASIMPAŞA: Işık (ZincirHkuyu Cad). Yonca (Hasköy). SARIYER Alaaddin (Orta Çeşme Cad ). ŞIŞLI: Sezen (Abidei Hürn yet Cad.i. Alaçam (Pan^altı). Füsun (Nişantaşı). Omur (Çağlayan). Can (Gültepe). Melimet Ruşen CÇeliktepe). Mecidiyeköy (Mecidiyeköy), Seher (Sanayi Mah.). USKUDAR Imrahor (Imrahor Cad). Betul (Baglarbaşı). Gümiiş (Zeynepkâmil). Kurguncuk (Kuzguncuk). Alimel Tarhan (Umraniye). ZEYTINBURNU: Jale (Yenidosran Mah ). SINEMALAR 8EY0GIU AS (47 63 15) Cehennem j r e n i T. Takakura R.i ATLAS (44 44 00) Beş Deli Futbolcu R.T DÜNYA (49 01 66) Antopot H Fonda R İ EMEK (44 84 39) Suspıria J. Harper R.i FİTAŞ (49 01 66) Şeref Madalyası J. Mason R.İ GAZİ (47 96 65) Savaşan Kadmlar R.i İNCİ (40 45 95) Şahin C. Arkın R. KENT (47 77 62) Şeref Madalyası J Coburn R.İ KONAK (48 26 06) Beş Oeli Futbolcu L. Charolts R.F MISTIK (46 15 14) 1 Otostop F. Nero 2 Ö!ürnsdz Kral B. Les R.T ÖZLEM (66 60 83) 1 Deli Şahin C. Arkın 2 Sarmaş Dolaş M. Ar R. SİTE (47 69 47) Lanetliler Gemisi F. Dunavvay Ri SİNEPOP (44 24 22) Evlilıkte İlk Gece R.T YENİMELEK (44 42 89) Kadmlar Savaşı R i YUMURCAK (61 01 91) 1 Denizler Hakirni C. Arkın 2 Bizim Kız T. Akan R. ŞAFAK (22 25 13) Savaşı R.T Kadınlcr KADIKÖY AS (36 00 50) Şahane Dobermonlar R.İ ATLANTK (55 43 70) Sarajova Köprusü R.T KADIKÖY (37 15 97) Beynimdeki Şeytan R.T OCAK (36 37 71) Tek Kollu Boksör. Ucan Givotine Karşı R.T SÜREYYA (36 06 82) Kadınlar Savaşı R.T ÜSKÜDAR (33 24 75) 1 Deli Şahin C. Arkın 2 Şeytan B. Nacar • R. AKSARAY BULVAR (21 35 78) Denizler Hakimi C. Arkın R. HAKAN (23 42 33) Denizler Hakimi C. Arkın R. İPEK (22 25 13) 1 Deli Şa hin C. Arkın 2 KadınımM. Mutlu R. MARMARA (22 38 60) Bes ALİ POYRAZOĞLU KORHAN ABAY Kucuk Sahne (49 56 52) Deli Futbolcu R.T. RENK (21 15 25) Deli Şahin «Bizim Sınıf» Pazartesı hanc her gun 21.15 Corşamba: 1830 C Arkın R. TIYATROLAR Cumartesi, pazar: 15.30 ANYAMANYA KUMPANYA (Mete İnselel 44 25 26) <Dok lcini Rahatla» Pazartesl haric hergün 21.30. Cumartesl. Pazor 18 30 21.30. DEVEKUŞU KABARE (44 46 75): «Cıktık Acık Alınlas Pazartesi haric 21.30, carşamba, cumartesi, çazar 18.30. ÇEVRE TİYATROSU (A. Erbulak • M. Serezli 25 01 78): clşıklar Neden Karordı» Pozortesl hanc her gün 21.15. Corşamba. cumortesl. pazor 1500. DOSTLAR (49 56 52): cikıti Oyun» Salı. perşembe, cuma. cumartesi, pazar 18.30, cumcrtes; 15.15. G. ULKU G. ÖZCAN (46 80 91): «Yeter Artık» Pazartesi hanc her gsce 21 00 Cumorte si. Pazar 16.00. KADIKOV İL TİYATROSU (Tevfik Gelenbe): «ŞAŞKIN» Sclı JtHIR TIY&TROlaRI harlc hergün 21.30. Corsomba 15.30. Cumartesl. Pazar 18.30 KENTERLER (46 35 89): <Col Foresi» Carşamba. Perşembe 15.00 21.15 fSene Bugün> Cumo 18.15 21.15. «Bır Daha Oyna» Cumartesi 18.15 21.15 Pazar 15.00 18.15 Solı 21.15. NEJAT UYGUR (22 41 12): J Z A M PARA» Corşamba tıaric he> akşam 21.30. Cumortesi. Pazar 1830. ORALOĞLU TİYATROSU: (Kocomustafapaşa • 21 58 74) «Kadın:or Koğuşu» Sclı. Carşamba haric l'er gecs 21.30 Car şamba. Cumartesi, Pazar 15 3C «Beşik SÖZCUSÜJ Salı haric her gün 18.30. Carşomba 21 30. FATİH (26 53 80): «Yolcu Salı 21.00 Pazar 15.00 18.C0 «işgal» Carşamba, Perşembe. Cuma, Cumartesi 21.00, Cumortesi 15.00. USKÜDAR (33 03 97) «Yorgun Savaşcı» Carşamba 21.00 Pazor 1530 18.30 «Ay Işığında Somato» Cumo 21.00 Cumartesi 1530 21.00. KADIKÖY (36 3121): «Büyük İkramiye» Carşamba, Perşembe. Cuma 21.00 cHülleci» Cumartesi 15.30 21.00 Pazor 15.30 21 00. TEPEBAŞI DENEME SAHNESİ (44 79 58): cCesaret Ana ve Cocuk!arı> Çorşamba, Perşembe. Cuma 13 30 Cumartesi 15.30 21.00, Pazar 15 30. DEVLET TİYATROSU (49 01 92): «3. Selim» Pazartesi. salı haric her gece 21.00 Cumartesi. pazar 15 00. HARBİYE (40 77 20) Corialanus» Cuma. cumartesi. pozar 1530. «Hadi Öldursene Canıkom» Carşamba. perşembe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog