Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

cumuRlrn • 26 USIH 1977 KAHİRE'NİN BU DAVRANIJJ, FKÖ7& DEVRE DIJI BlRAKARAK, CENEVRE KONFERANSINDA FİLİSTİN HAL KIHI BATI ŞERÎA LİMRLERİNIN TEMSfl ETMESİNİ Ğ ÇAM5MAK JEKUNDE ifORÜMlAKIYOR. 1 MISIR HÜKÜMETİ BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİN LIDERLERİNI KAHIRE'YE ÇAĞIRDI Dış Hoberfer Servlsl Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın İsroıl'e yaptığı gezının Arop dunyasındaki tepkıleri boyram günlerınde de surerken, FKO temsılcılerıni ve Fılıstmlı yazarlan sınır dışı eden Mısır, İsraıl ışgalındekı Batı Şerıa'da yaşayan Fılıstınlıler.n lıderlerıni görüşmelerde bulunmak uzere Kahıre'ye coğırmışfır. Bu arada Lıbya. israıl'e karşı uygulanan boykotu Mısır'o karşı da uygulamaya karar vermiş ve Sedat'ın tutumunu görüşmek üzere Arap Zırve Konferansımn toplanmosı ıcın çağrıdo bulunmuştur. Mısır hükümeti, Sedat'ın Israll'den dönmesinden bır gün sonra, bayramın ilk günü, Kahire'deki FKÖ temsilcilerınl sınır dışı etmiştir. Ülkede yaşaYan 14 Fıllstinll yazar ve ozanı da «yıkıcı faaliyetlerde bulundukları ve bıldırı dağıttıklaru gerekceslyle önce gözaltına alan Mtsır makamları. daha sonra bunları da sınır dışı etmişlerdır. Bu arada Mısır'da Iktidarda bulunan Başbakan Memduh Sallm başkanlığınraki Mısır Sosyalist Partisi. halen İsroıl işgalinde bulunan Şeria ırmağımn Batı Yakasında yoşayan Filıstinlilerin lıderlerıni. Fılıstin sorununu ve Sedafın gezısmın sonuclarını görüşmek uzere Kchıre'ye cağırmıştır. Yayınladığı bildinde. Mısır halkının Sedat'ın tutumunu destekledığini öne süren Portl. israıllıler de dahıl olmak uzere, bölgedekl tüm halkların barış içın caba gostermelerım ve hükümetlenm barış yapmayo zorlamalannı istemıştır. ELEŞTİRDİLER Mısır Sosyalıst Partısı'nın Batı Yakasmdoki FilistinlılerJ Kahıre' ye çağırmasını eleşfıren Surıye ve Lıbya radvoları, Mısır'ın, FKÖ'yu devreden cıkararak Botı Yakası'ndaki Fılıstmlı lıderlerın Cenevre Konferansmda Filıstln haikını temsıl etmelerınl sağlamaya calıştığını one sümüşler ve bunun Israıl ıle ABD'nın ısteğı olduğuna dıkkatı cekmışlerdır. Bu arada Mısır'dan sonra Sudan hükumetı de, FKÖ'nun ulkedekl temsılcısını sınır dışı etmıstır Öte yandan Lıbya Halk Genel Kongresl. Israil'e karşı uygulanan boykotu.n Mısır'a da uygulanmosını ve Lıbya hava aianlcrı ile lımanlor nın Mısır ucak ve gemılerlne kapatılmasını kararla$tırmıştır Lıbya radyosunun bıldirdığıne göre Sedat'ın Israıl'e yaptığı cutonc verıcl zıyaret»ten sonra artık Mısır haikını temsil edemez duruma duştuâu ve onun başında bulundu Amerika'da işverenler, ise alacakları işçi adaylarını yalan makinesinden geçiriyor (FKANSIZ KARIKATORO"» Avrupa Konseyine kabul edilen Ispanya, orgutun 20. üyesi oldu STRASBOURG, (ANKA DPA) Strasboarg'da yapıian Avrupa Kcnseyı Bakanlar Komısyonu toplantısında Ispanya Dışışlerı Bakanı Marcelıno Oreıa. ulkesını Avrupa Konseyi statüsünu ve üyelığın getırdığı yukumluluklsn kabul ettığını bıldıren bır belgeyı konsey genel sekreterlığıne sunarak ulkesını Avrupa Konseyi nın 20. üyesi olduğunu ılân etmıştir 1949 yılında Avrupa ülkeleri arasında demokratık ılkeler temelınde daha ılerı bır bırlık sağlamak amac.yla kurulan Avrupa Konseyının genel sekreterı Georg Kahn Ackerman, Konseyın Ispanya'n'n uyelığını sevıncle karşıladıg'nı belırtrpış ve «Avrupa nın en eskı devletlerınden bırp olan «'spanya'nın, Lâtın Amerıka ulkelen sorunian konu sundakı ozel bılgılerının konseye yarariı olacagını soylemıştır. • İŞVERENLER BİR SAAT SflMN BU İJIEMİN KENDIIERINE 5 0 0 LIRAYA MAL OLDUĞUNU AÇIKLADIIAR. soru sorulan kişin r kalp atış ları. tansı/on ve dıger tepkılerını soptayorak bır kâğıaın uzerıne kaydetmeKtedır. ABDae uzun yıılardan berı ordudo ve CIA \,e FBI gıbı haberoima kuruiuşlannda L/gulanan bır sorgu yontemı, şımdı de Iş ve Işcı Bulma Kurumlarında yaygın bır bıçımde kullanılmaktadır. Uzmanlara gore yalan maklnesı, son derece gelıştırılmış olup, sorguya cekılen kımsenın yalan soyieyıp soylemedığını %97 orcnında kesınlıkle saptamaktadır Bır sorgu yontemı olarak FBI ve CiA ve Amerıkan ordusunda kullanılan yalan makınesının bugunku duzeye cıkarılması ıcın mılyonlarca dolor harcanmıştı Uzmanlar yalan makınesinde test uygulanan ışcıierde soruların şaşkınlık yaratmaması ıcın oçıklamolı olarak sorulduğunu ve bır saoî suren b j ışiemın ışverenlere 500 lıraya maloldugunu acıklamışlardır. İşverenler ıse odedıklerı bu paranın karşılığını aldıklarını. cunku elıne bonservıs venlmış olan ışcılerın genellıkie hırsızlık yaptığı ıcın ısınden atılan kışılerden oluştuğunu ıddıa etmektedır Onlara gore ışveren hoşuna gıtmeyen ve yolsuzluk yaptığına ınandığı ışcıden kolayca kurtjlmak ıcın elıne bonservıs vermektedır. Ancak ışcı sendıkaları ile bazı parlamenterler polıgraf'n ışcı'ere uygulanmasma seri petkıler gostermekte ve bu makınon.n de yan labıleceğını nerı surmekted'rler (Dış Haberler Servlsit ğu reilmln meşnjluğunu yltlrdfğl! gerekçesıyte alınan bu karar, L'bya'da calışan Mısırlıları etkılemeyecektır Bu arada Lıbya hüKurretı, Sedat'ın gezısıyle ortovo cıkan durumu goruşmek üzere Surrye, Irak. Lıbya, Ceza/ır Guney Yemen ve FKÖ'nun kotılacakları. bır zırve konferansı Icın çağn< da bulunmuştur Poligrof dlye odlandırılan yaıan rrakınesının Amerıkalı işr verenler ta ofından çok yaygın bır bıC'Tıde kullanıldığı haber ve'ilmektedır Le Poınt dergısınde yer alan bır habere gore. ıse alacakları ışcılerı yalan r"a kınesınde teste tabı tutan Işverenlerin bu davranışları ceşıtlı tepkılere yol ocm'Ş bulunuyor. Yalan makınesı, kendısıne "Concorde,, uçağı New York'a düzenli seferlere başladı NEW YORK ABD ile Ingıltere ve Fransa arasında voğun tortışmoloro yol açan «Concorde» uçağı New York'a gunluk uçuşa başlamıştır. Bilındıği gib! Ingllız Fransız ortak yapımı tConeorde» ucağ/nın Ameriko'ya uçuş yapmasr ülkede sert tepkılere yol acmış ve ucağın cok gurultu yaptığı sinın yasaklanması Istenmışti. gerekcesiyle ABD'ye inmeoraTartışmo. ABD ile Franso MADRİD, (ANKA • DPA) ispanyol basını, Batı Sahronın bağımsızlığı icın savoşan Pollsarıo gerıllalarının, Zouerat'tokı demır madeni ocakları ıle Port Etıenne arasındaki en hayatî demıryolunu havayo ucurduklarını bıldırmıştır. Gazetelerde yer alan haberlere göre. gerillalar, 25 ekımde bır Fransız demıryolu mühendisının kacınldığı yer olan JOHANNESBURG, (ANKA DPA) Maputo radyosu tarafından verılen habere gore, Rodezyo askeri bırlıklerı Mozambık'e karşı büyuk bır saldırıya geçerek, topraklarını istılâya baslamışlardır. Avcı ucokları ve helıkopterler tarafından desteklenen Rodezya askeri bırlıklerının. Machipanda'dan Beıra ya gıden ana yolda ılerledıklerı ve hukumet kuvvetler.y'e JAPONYA'DA GREVLER ÇIĞ GiBi BÜYÜYOR TOKYO Tokvo Belediyeslnm, ışcılerın b r kısmını ışten cıkarmok ve gerı kalonr icm de calışma saatlerıni arttırmak ıstemesı uzerıne Tokyo Beledıyes'nde calışan otobus, tren ve motro ışclerı dırenışe gecmışler, dırenış sırasında 250 bın Tokyolu'nun yollarda kaldığı Kent trafıgmın karmakarışık olduğu ve bınlerce ınsonın ışlerıne gıdemedığı bıldırılmıştır. Tokyo Belodıvesı. 12 bın Cvelı Genel Is Send.kasına bosvurarak 2000 ışcmın ışıne son vermek ıstedığını, bu onenn.n kabul edılmemesı halınde yıl sonu ıkromıyelerının verılmeyeceğıni bıldırmıştı Beledıye. calışma saatlerıni arttırmak ıstedıgını de duyurmuştu Öte yondan hukumetın tren bılet fıyatlarır: "'n'50 arttırmak ve sağliK sigortası odentısınde artış yapmok ısteTiesı uzerıne grevfere tren ışcılerı, lıman ışcılerı. marien ısc.lerı oğretmenler ve hemşıreier 6e katılmıslarriır (a a ) sındaki ilışkileri gerginleştırecek boyutlara ulaşmrştı. 22 kasım gönü Paris'ten kalkan ve 3,5 saatlık blr yolculuktan sonra New York"o Inen Concorde ucağı aynı zamanda Atlantık'in ıki yokası arasındaki gerginlığın de bıtimfnf vurgulomıştır. Uçoğın inişl sırasında ufak bır grup New York havaalanında toplanarak aleyhte gösteri yapmıştır. Ancak gozlemcller ucağın tahmln edıld/ğinden doha az gürültü yaptığmı söylemişlerdır. 22 kasımda cConcorde» ıle New York'a gelen yolcular arasında ünlü Fransız modacılarından Pıerre Cardın de yer almıştır. Cardln ızlenımıni soran bır gazeteciye cok rohat ve zevkll bir uçuş yaptığını söylemıştlr. (Dış Haberler Servlsl) POLiSARiO, MORİTANYA'NIN HAYATi DEMİRYOLUNU HAVAYA UÇURDU Chum ve Tovaııl arasında da blr yük trenıne saldırmışlardır. Dünyanın en fakır ülKelerınden biri olan Morıtonya'da, Zouerat bölgesınden efde edilen denvr madeni temel ıhracat maddelerı arasında baş sırayı almaktadır. Iki Fransız'ın Polısano gerillaları tarofından kaçınlmasındon sonra demiryolu hattı bir ay sureyle kopatılrmştı. RODEZYA BiRLiKLER) MOZAMBiK'E KARŞI BÜYÜK BİR SALDIRIYA GEÇTiLER carpıştıkları bıldırılmıştır. Maputo radyosu. catışmaların carşamba sabahı boşladığını ve ıstılâcı Rodezya bırlıklerının gerı puskurtulmeye başlandıgını bıldırmıştır. öte yandan. Solısbury'dekı, ordu komutonlığı carpışmalar konusunda sessız kalmayı tercıh ederken. oskeri cevreler. Maputo radyosunun haberının «dogru olablleceğlnl» belırtmışlerdır. ^ııınıııııııııııiMiıııııııııııııııııiHiımııııııııııııııııımnnıiıııııiMiıı^ j Kültür Bakanhğı f \ İstanbul Devlet Senfoni § f Orkestrası Konser ve f j Resitalleri | | = S E EGE ÜNiVERSiTESi ZiRAAT FAKÜLTESi DEKANLIĞINDAN Fokültemızde aşağıda Isımleri belırtılen bılım dalforında bırer docentlık kodrosu ocılmıştır. İsteklılerın en gec 2 12.1977 tarıhine kadar Dekanlığa muracaatlorı ılân olunur. 1 2 3 4 Blllm dalı : Zooteknı. Zıraat makinalan, Fıtopatoloıı Meyve Bağ Yetiştirme ve Islahı hasat sonu Fizyolopsı bılım dalı). K. T. Ü. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Asağıda acıklanon sayıdo ve 2001 savılı kadro kanununun 2'ncl maddesi uyannca 1 derece Profesorlük kadrosu karşılık gosterılmek suretıyle Cevdet Yakup'un Teşekkürü Gecırdığım hostalığın teşhıs ve tedavısınde benı şıfaya kavuşturmck ıcın yakın ve sıcak ılgısmı esırgemeyen Dr Saym Umran Soyon'o Istonbul Unıve'sıtesı Cerrahpaşo Tıp Fakultesı GastroEnteroloıı Seksıyonu K Docent Alınacaktır Doçent Dr. Salih Çeiik'e Cumhuriyet Gozetes Genel Yayın Muduru Saym OKtay Kurtboke ıle tum yazı aılesıne. Izmıl'te yayın'cnon KOCAELİ gazetesı Genel Yayın Muduru Sayın Dunaar Cıgıt ve tum yazı kodrosundakı crkadaşlara, Orkurt Rekiâm sahıbı Sayın Bırsen Ozkayo'yo. SEKA Genel Muduru Sayın Kemal Unaktan'a, izmıt'ın vefalı ınsanlarına, aıle dost ve okrobalara, İstanbul Gcze'ecıier Cemıvetı ycnetıcılerıne yurekten şukranlor sunor'm CEVDET YAKUP BAYKAL CUMHURİYET'in 45 yıilık Kocaell Muhobiri (Cumhuriyet 10994) a» Atatürk Kültür Merkezi 1 Aralık 1977 perşembe saat 19 00 IDİL BİRET RESİTALİ Program Haydn. Beethoven. Prokof.ef. Chopin, Liszt | = = = Kürsusü fMeyve isteklılerın belgelenyle birlikte 5 aralık 1977 pazartesi gunu okşamına kadar Dekanlığa muracaatları rıca oiunur. ADEDİ BİLİM DALI ÜNVANI 1 Orman Hosılatı ve Biyometrl Doçent 1 Mekanık Ağac Teknolojısı Docent (Basın. 29454) 10931 (Basın İ 6143 29453) 10973 2 Aralık 1977 cuma saat 21 00 3 Aralık 1977 cumartesı saat 11 00 • Devlet Senfoni Orkestrası Konseri Şef MİRCEA BASARAB Solıst: İDİL BİRET Program: U. C ERKİN SAINTSAENS R. SCHUMANN Köcekce 4 Pıyano Koncertosu 3. Senfoni İSTANBUL MÜKELLEF KURUMUN ÜNVANI Yenl Serenad Kulübu Akdenir Petrol Aramo ve istlhsa) Molzemesl Ltd. Ştı. Ara Kulup Zıraî llâclar Ltd. Ştl. Salam Sucuk San. ve T'c. Ltd Ştf. Arkon Turızm ve Tıc. Ltd. Ştı. Esı Inşaat Ltd. Şti. Yeni Şohretler Kulubü Muziği Sevenler Derneğl Kulup Kent s = Moderno Tic. Dekorasyon Ltd Ştl. M. M Fılmciler Sınemacılar ve Teknlsyenlerl Kooperatıfi Import Export Ithalötcılık İhracatçılık Ltd. Ştl. Sahne Sanatkârları Organızatörleri ve Menejerleri Derneğı Derya Kulup Mıs Kulup Bolu Ahçılar Kulubü Anto Kundura Sanayif Austrian Airlınes (Avusturya Hava Yollon'* Cerrahoğulları Umumî Naklıyat Vapurculuk ve Tıcaret DEFTERDARLIĞINDAN BİLİNEN ADRESİ Yedıkuyular caddesl 4 Istiklâl cad. Santral Han 66 Istıklâl caddesı 140/8 Cumhurıyet cad. 18 Dörtler Apt. Yenıcarşı caddesl Tısbağ Sok. 24/1 G. Suyu cad. 31/6 Kallavı sok. 11 B. Parmakkapı sok. 32/1 Bıllurcu sok. 18/A Sıraselviler cad. 97/7 Cumhuriyet cad. 139 Balo sok. 8/4 Eşref Efendi sok. 74/2 Mls Sok. 26 Ferah Apt. D T Kazeveci sok. 16/D 13 Mis sok. No: 10/2 Ş. Muhtar Taksim Cesme sok". 10^3 Taksim Duvardıbl No: 4 Elmadağ Cumhuriyet cad. 24/A Cumhuriyet Meydanı Köseoğlu Apt. 3/3 » » » VERGİNIN NEVİ Kurum » > > 1 V.U.K.'NUN CEZA MAD 344345 Md 96 Kırklareii Atatürk Lisesi Müdürlüğünden Lısemlzın 52.000, TL sı rnuhammen bede'lı 80 ton yakacak Llnyıt Komurü ıhtıyccırr.ız. 2490 Sayıiı Kanunun 31. Maddesi gereğınce Kopalı Zarf Usulü Ile sotın alınacaktır. 1 Ihale 13/12/1977 Salı günü saat 15 00'te Lıse Müdürlüğunde yapılacoktır. 2 Bsher ton kömürün muhamrren bedeii 650 TLsıdır. 3 Taliplılerın 3900, TL.sı gecici temınat makbuzu ıle 1977 yılı Tıcaret Odası belgesmı ıhale eaatınden bır saat evvelıne kodar Komısyon Başkanlığına vermelerı 4 Bu husustakl şartname her gun mesaı saorierinde Llse Müdurlüğunde görulebılir. 5 Postada vaki gecıkmelerın kabul edılmı/ecedi Ilân oiunur. (Basın 29038/10988) 8 Aralık 1977 perşembe saat 19.00 » 1 1 ) ] ıy • Ayla Erduran Resitali Pıyanodo MITHAT FENMEN 9 Aralık 1977 cuma saat 21.00 10 Aralık 1977 cumartesi saat 1100 1 1 > > 352 ) 344345 » Devlet Senfonî Orkestrası Konseri Şef: MİRCEA BASARAB Solıst: AYLA ERDURAN Programj BRAHP.1S D. ŞOSTAKOVIC Keman Koncertosu 15. Senfoni | = = S S = ı» t Michel Margand Kuartet Resitali Solıstler SUNA KAN fKemcn» SEVIN BERK tHarp» GULAY UĞURATA «Pıyano» MUKERREM BERK «Flüt» ROBERT DELANOFF cKlârnet» Program Ravel (Kuartet), Debussy (Dans Sakre Profon Solıst: Sevın Berk), Ravel (Entroduksıyon Allegro Solist: Sevın Berk), Şoson (Kuartet) Solistler: (Suno Kan, Gülov UğurataJ Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerınden olup ad kurum ünvanlart ile salınan sergı ve cezaların nevilerl yukarıda yazMı bulunan kurumların adlarına tanzım edilen ihbarnameler odreslennde bulunamamaları sebebıyle teblığ edilemedığınden 213 sayılı V.U.K.'nun 103106 maddeleri hukumlerine gore ilgılıle rın ilân tarihınden başlayarak bır ay ıcinde vergi daıresıne bızzat veya bılvekâle muracaat etmelerı yahut taahhutlü mektup veya telgrafla acık adreslerini bıldırmeleri halınde kendilenne süre ıle kayıtlı teblığ yapılacağı bir ayın hıtamında müracaatta bulunmavon ve adreslerini bildırmeyenler hakkında ışbu ilânın nesrı tarihınden itibaren bir ov sonunda teblığ yapıl mış sayılacağı ilân oiunur. fBasın 29485) 10977 İLAN Esenler Belediye Başkanlığından Işin clnsl Stablıze yol ışı Kanal ışl ihale bedell Geçlcl teminatı Ihals tarlhl İ Saatı 15 30 16 00 165 060.00 TL. 663 353 13 TL 9 503 00 TL 1.12 1S77 30 284 12 TL 1 12 1977 16 Aralık 1977 cuma saat 21.00 17 Aralık 1977 cumartesi saat 11 00 İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Mukellefln v«ya sorumlusunun Adı ve Soyadı Kulüp Meşrutiyet Makbule Okyay Vedat Durusel Kozma Haralambidls Feyzullah Sobahattın Ş«nay Adi Ort. Nıhat Bolaban, Enver Topbağ = = = S Billnen Adresl Meşrutiyet Cod. Ankara Apt. 48/4 Tarlabaşı Cad. 129/A Tarlabaşı Cad. Guneş Apt. 5 Cumhuriyet Cad. 109 Yenl Corşı Cad. 24/A G. Saray Kumbaracı Yokuşu 106/A Verglnln nevl Gercek Işletme VUK'nun Ceza Md. 344345 » 351352 344345 348349 344345 Devlet Senfoni Orkestrası Konseri Şef: MİRCEA BASARAB Solıstler: MARGAND YAYLI SAZLAR KUARTET Program: G. MAHLER 5. Senfoniden Adagetto MARTINON Kuartet J. HAYDN 103. Senfonl 5 Ş 5 5 BİLETLER: 28 kasım 1977 pazartesl gününden itibaren Atatürk Küitur Merkezi gışelerlnde. Gişeler. öğleden evvel 10 00 13 00, öğLden sonra 15.00 18 00 saatleri arasında açıktır. Yukarıda cınsi ve mıktarı belırtılen Esenler muhtelıf mahallelerınde yol ve konal işlerı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesıne gore kapaiı zarf usuluyle ıhale edılecektır. Iştırak edeceklerin Yeterlik belgesı almak ıcın aşagıdokl şartlara uygun o'arak müracaaUan gerekır. DİLEKCE EKİNDE : 1 C grubu müteahhitlik karnesi 2 1977 yılı Vızelı Tıcaret Odası betgesl 3 Herış ıcın ayrı ayrı en az aynı mıktar ve mahiyette iş bıtırme belgesı. 4 Son muracaot tarıhi 30.11.1977 günu saot 17.30'a kodardır. (Basın: 29468/10980) Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerinden olup adları ve soyadları iie namlanna salınan vergl ve cezala'in nevileri yukarıda yazılı bulunan şahısların adlarına tanzım edilen ihbarnameler adreslerınde bulunamamaları sebebıyle tebllğ edılelmedtğinden 213 sayılı VUK'nun 103106 maddeleri hukumlerine gore ilgililerın ilân tarihınden başlıyaıak bır ay ıcinde vergi dairesıne bizzat veya bılvekâle murocaat etmelerı veyahut taahhutlü mektup veya telgrafla acık adreslerini bıldırmelerl halınde kendılerıne süre ile kayıtlı teblığ yapılacağı, bır ayın hıtamında müracaatta bulunmoyanlar ve adreslerini bildırmeyenler hakkında işbu İlânın neşn tarıhınden itibaren bır ay sonunda teblığ yapılmış sayılacağı ılân oiunur ^ıııııııııııııiHiıııımiiiımmıııııııııııımııııııııııııınımiMiıııı ı,. (Basın: 29482) 10979 (Basın. .../10982}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog