Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

* ÜNİVERSİTE VE KOLEJLERE HAZIRLAMAOA LISESONSINIFIAR 3 10 ORdLIK IAKSAM CRU6U) 5 12 ORflLIK 6^""^ umhuriyel 54 Yll: SâYI: 19153 unıversıteyc h a z ı t i ı k t a IZMİR © Beklemehler: 5 ARALIK üseson:3ARALIK 3 B.vl.r Boruthon koı 1 T«l 148(72 DERSANELERİ Kuracusu: TUXÜS NADİ 300 KUWJ$ 22 USIM 1977 SAU Stoklar azalınca petrol ithalatı için gizli temaslar başladı ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Dovız bunalımından dolcyı borclorın odenememesı sonucun da petrol yokluğu ıle karşı karşıya kolan Turkıye petrol ithalatı ıcın yenlden gırlşımde bulunrnuştur Bir yılı aşkın süredlr bekleyen ıthalat transferlerıne Hk kez pet rol de eklenmış ve dovız borcunun odenememesınden dolayı petrol ıthal edılemez olmuştur Uzun suredır aksayan petrol ıc n toplam dovız transferlen nedenıyle Turkıye'rvn petrol stok'arını erımeye başlamış ve tum Türklye ae on gunluk stok kalmıştır. Benzın, fueloıl ve dığer petrol urunlerı sıkıntısı Turkıye' de butun kesımlerı etkılemeye başlamıştır Bundan dolavı cb ron once petrol ithalatı ıçın bağlantılara geçılmesı» kararlaştmımıştır. Enerjl ve Tabll Koynaklor Bokanlığı yetkılllennden elde edılen bılgılere gore csıkıntıyı gıoerecek ölcude petrol ıtholotı» ıcın genış coplı gırışımde bulunulmuştur. Bu amacla tbirkoc ulkeyle» görüşmeler başlamıştır Petrol Ithol edılecek ülkeler cçok glzll» tutulmakta ve aynı zamanda «Ithalat koşulları» da aynı gızlılık ıçınde yurutulmektedır. Bakanlık yetk lılerı «bırkac utke ve ehven şortlar»dan soz etrrışler oynntılı bılgı vermekten kaçınmışıordır Neresl olduğu bıllnmeyen blr ulkeden ılk tankerın yuklendıği, ancak tankerlerın Turkıye'ye gelmesıne kadar geçecek zamon ıcınde petrol stoklannın erı yebıleceğı bıldırılmektedır Bokanlık yetkılılerı «tankerln boşaltılmasına kadar gececek sure lclnde blrkoc gün cok yoğun sıkıntıylo karsılaşılabileceğinl» soylemışler, kasım ayı sonuna doğru «sıkıntının had safhada olacağınıı belırtmışlerdır DOVIZ MIKTARI Ote yandan, son uç yıl ıçınde petrol ıthalotı ıcın odenen dovız Turkıye'nin Ihracatınm yBzâ> 68 sına eşıttır. Başka bır deyımle. ıhracat gelirlerınln yuzde 66'sı ancak petrol ıthalatını karşılamaya yetmektedır. Eneriı Bokon 'ığı ilgıfıler ıılk kez 1977 yıfında petrol ıthalatında tbüyük blr »ıc (Devamı Sa. 9. Su. 4 de) Irak'tan gelen petrol sadece yabancı tankerlere yükleniyor AOANA, (Mehmet MERCAN blldlrlyor) Türkıyenın 211 mılyon dolar borcunu odeyememesı yuzunden Irak tarafından 15 kasımdan berı Yumurtalık a petrol pompalaması durdurulmus ve lımanda bekleyen Turk tonkerlerıne petrol verıimezken, yabancı bandıralı gemılere petrol yuklendıği soptanmıştır Pompalamanın durdurulmasından bu yana petrol almok ıçın gelen Türk bandırolı gemıler dolum tesislerının acıklarında bekletılmekte, buna karşılık gelen yabancı geml ler koloylıkla dolum tesıslerıne yanaşarak petrol alabılmektedırler. Tesis acıklorında Gazıantep adlı Türk tanker petrol alabılmek ıcın gunlerden berı bekledığı halde onceKi gun gelen br Yunan gemısı kola/lıkla petrol almıştır Yabancı gemılere petrol yuklerrelerının stoklardan yapıldığı ogrenılmıştır Bu konuda dün bılgısıne başvurduğumuz Yumurtalık Botaş Bolge Muduru SadK Arıkan, Genel Mudurluğun ızın vermemesı nedenıyle bılgl verme yetkısı olTiadığını bıldırmış, ancak Btoklarının dolu olduğunu ve (Devamı So 9 Su 4 de) Irak: "Borç ödenmezse petrol akmaz Istanbuldaki blr benzin istasyonunda cbayram tatill» Irak'ın Ankora BCıyükelclsl Tamır ElNayım; Irak Hükumetlnin, Iskenderun Yumurtalık petrol boru hatttyla Türkıye'ye okıtılan petrolün keslldlğınl doğrulamış ve Türkiye'nln bırlkmış olan 211 mılyon dolarlık borcunu odeme dlkçe petrolün yenıden akıtılama vacaflmı acıklamtştır. Sfizleşmt koşullarına göre Türkiye'nln Ikl ay oncesine kadar bırıken 150 mılyon dolarlık borcunu o tarıh te ödemesı gerektığini kaydeden Buyükelcl ElNayım, Irak Hükümetının o sırada petrolu kesmeye karar verdığıni ve bu Yüzde 8,5 olarak saptanan kalkınma hızı Para Fonu'na vüzde 5,5 olarak bildirildi Yalçm DOĞAN ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Yüksek Plonlamo Kurulu nda orta'ama yuzde 8 5 olarak soptanan Dorduncu Beş Yıllık Kolkınma Planı kalkınma hızı Uluslarorası Para Fonu'na (IMF) 1978 yılı ıcın yuzde 5,5 olarak bıldırılmıştır. 1978 yılı butçesının de 250 mılyor lıra olarak bıldırıldıği IMF'nın bayramdan sonra Ankara'ya cağrılması ıcın ıklncı cephe hukumeti gırışımde bulunmuştur Gecen hafta once Yuksek Planlama Kurulunda. sonra Bakanlar Kurulunda Dörduncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ortalama kalkınma hızı yuzde 8 5 olaraK belırlenmıştır Ancak IMF rin bu kalkınma hızını cok yuksek bulması bu hızı gercekleştırecek ozellıkle OJŞ koynaklann saglanmasının mumkun olmadığını daha onceden ıkıncı cephs hukumetıre bıldırmış olması. kalkınma hızı uzerınde yenıden değ şıklıK yapılmasını zorunlu kılmıştır. MSP Genel Başkanı ve •aşbai'cm Yardımcısı Necmettın (Devamı Sa 9, Su 1 de) II Mehmet Emin BOZARSLAN kararın Türklye Hükümetlne bil dlrıldığını belırterek kendisıyle dun yaptığımız telefon gorüşme sınde şoyle demlştır cAncak Türklye Enerjl ve Tabll Kaynaklar Bakanı Kâmran Inan o sırada Bağdat'ı zlyaret ederek konuyu Irak yetkllllerlyle goruştu ve borcun odeme tarlhlnin ertelenmesin! Istedı Irak Hükümetl, Türfclye'yle olan lyl komşuluk ve dostluk lllşkllerimizl, bir de Türkiye'nln Içlnde bulunduğu ekonomik bunalımı dik kate alarak, bu talebl kabul ettl ve borcun odenmeslni 15 kasım 1977 tarlhlne kadar ertelemeyl kararloşlırdı.» BGyukelcl, varılan anlaşma ge reğınce Türkıye'nın, 15 kasım 1977 ye kadar 150 mılyon dolar lık borcunu odemesı ve bu sure ıcında alacağı petrolün bedelınl de gunu gunüne odemesı gerektığını acıkloyarak «Ancak (Devamı Sa 9, Su 5 de) Ana muhalefet lideri olan Papandreu'nun Kıbrıs konusunda Karamanlis'e güçlük çıkarması bekleniyor Kosta DAPONTE ATİNA Pazor gunku genel eecımler 12 aralıkta açılaco< yenl Yunan parlamentosunu Atna daki secım kampanyası kadar gurultulu bır ortcma sokabılecektır Bu secırrlerden en ka zanclı partı olarak durumunu guclendıren ve parlamentodokı gucunu vedı kctına cıkaran Andreas Papandreu'nun PASOK u olmuştur Ikıncı partı olan Mavros'un Merkez Bıriığınl sılerek onun yerını alon ve Ana Muho'efet Partısı durumuna gelen PASOK un Karamanhs ın ışını hem ıc, hem dış konularda adamakıllı gucleştırmesl beklenmektedır. Secım sonuçlannın acıklanmasından sonra yabancı gazetecilerın bulunduğu basın merkezıne gösterışlı bır baskın yapan Papandreu, Ic konulara mı dış konulara mı ağırlık vereceğı sorusuna, «Duruma göre» dıye cevap vermıştır. Kuskusuz Papandreu bu ılk beyanlarında dış polıtıka konularında partı programında yer aldığını soyledığı tezlerın savunulacağını Kıbrıs halkının destek(Devamı Sa. 9, Su 4 de) Bayram süresince hava yağışlı olacak Bayramınız kutlu olsun DıNSEl BAYRAMLAROAN ıKıNCıSı OLAN KURBAN BAYRAMI BUGUN BA$UYACAK VE CUMA AKJAMI BITECEK7IR CUMHU I M E Î DE DıGER GÜNLÜK GAZETELER Gl Bı ÇAR^AMBA, PERJEMBE, CUMA GINLE R! ÇIKMAYACAK.BU GÜNLEPDE GAZETE CıLER CEMıYEIı'NıN »BAYRAM GAZEîESı* YAYINLANACAKTIR. • LİDERLER BAYRAM MESAJLARINDA GENELLIKLE «KARDEŞUK DUYGULARUNI DILE GETIRDILER DIYANET IŞLERI BAŞKANI, «BAŞKALARININ YAŞAMA ŞARTLARINI DUŞUNMEK SEVINDIRICI BIR GOREVDIR» DEDI. Cumhuriyet Haber Merkezl Kurban Ba/ramı bugun başlamıştır Bayram dolayısıyle sıvosal partı lıderlerı ve ceşıtlı kuruluş temsılcılerı mesaılar yayınlayarak genellıkle barış ve kardeşlıkten söz etmışlerdır. Bayram suresınce yurtta havanın genellıkle yagışlı gececegı bıldırılmlştır Resmı daıreler ve okullar dun oğleden ıtıbaren 28 kasım pazortesı sabanına kadar tatlle gırmışlerdır. 8ayram namazı bugun Istanbul'da 07.44" de Ankara'do 07 26 da ve Izmır'de de 07.45" de kıtınacaktır. Kurban derılerının Turk Hava Kurumu'na verılmesl ıstenmıştır. THK \etkılılerı, kurbon derılerlnın. evlerl dolaşacak gorevlılere mokbuz karşılığı veniebneceğını bıldırmış'erdır Dlyanet Işlerı Başkanı Suleyman Ateş, bayram dolayısıyle yayınladığı mesaıda. yoksullara yardım etmenın sosyal ve insanı bır (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) TİP: "Muhalefet bile olamayanlara bu seçimlerde ihtiyaç duyulmayacak,, Istanbul Haber Servisı Turkıye Iscı Partısı adına dun yapılan yazılı acıklamada pahalılık ve CHP solundakı oylara değınılmış, «Iktidar değıl, muhalefel bile olamayanlara bu seçimlerde ıhtıyaç duyulmayacağı» one surulmuştur TİP Genel Sekreten Nıhat Sar gın yaptığı acıklamada artan ha yat pahalılığı, Işcı sınıfı üzerıne yoğunlaştırılan baskılor, grevler, lokavtlar, toplu ışten cıkarmalar yuzunden boyromo cokton zehır (Devamı Sa 9, Su. 4 de) Sedat: "Ekim Savaşı Israil ile son savaştır Dıs Haberler Servlsl Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Israıl'e yaptığı gezının ucuncu ve son gununde, «Knessett» dıye adlandırılan Israil Parlamentosunda grubu bulunan siyasal partılerln lıderlerıyle bır gorüşme yapmış ve C1973 ekim savaşı Araplarla Israil arasında mey dana gelen son savaştır Bundan boyle aramızdakl tum anlaşmazlıkları muzakereyle çozecegız» demıştır Sedat dun TSl 16 08'de Ben Gurıon Havaclanm don hareket ederek Mısır'a donmuştbr MEİR SEDAT'A TAK'LDI Siyasal partı lıderlerıyle ka' şılıklı konusmalar sırasında Israil ın eskı başbakanlanndan Bayan Golda Meır bır ara Sedat'a takılmış ve «Sız benim için 'Yaşlı Bayan ' deyımınl kul lanmıştınız Ben yaşlı mıyım9» demıştır Sedat, bu söze kahka ha ıle gulmuş ve «Gercekten de, ben size hep yaşlı kadın der dım» karşılığmı vermıştır Sedat, daha sonra Başbakan Menahem Begın'le bır ıkılı goruşme daha yapmıştır. Goruşme den sonra bır demec veren Begın, ele ahnan konularda onem lı ılerlemeler kaydedıldlğinı acık (Devamı Sa 9, Su 7 de) Komandolar cenaze törenini bahane ederek banliyö trenini işğal etti (Cumhuriyet Haber Merkezi) Cumartesı gunu kımlıkleri belırlenemeyen kışılerce öldurulen MHP Bakırkoy llce Yonetım Kurulu uyesı Hıkmet Ay'ın cenaze torenı sırasında. komandolar. her zaman oldugu gıbı Sırkecı gannda teror havası estırmışler bır trenı ışgal ederek Ay ın cenazesının topraga verıleceğı Bakırkoy'e kadar goturmuşlerdır Gar yetkılılermın karşı cıkmasına rağmen trene el koycn 800 kadar komando trene tek yolcu almamıslardır Komandoların bu e/lernlerı ulasımın aksamasına yol acrnıstır Vatan Partısı Genel Merkezine (Devamı Sa 9, Su 3 de) Croissant Olayı BAADER MEINHOFF grubunun yargılanmasında gorev yapan avukatlardan, terortst eylemlere yardımcılıkla suçlanan Klaus Croissant ın sıgındığı Fransa'dan Federal Almanya'ya gerı verilmesl. Dreyfus olayını anımsatan tepkilere yolacmoktadır Croissant ıle blrllkte soyıları 7O'ı bulan avukat Federal Almanya'da teronstlerın davalarmda gorev yapmalarından oturu kovusturmaya uğramıslardır. Boylece, terorizmı onleme gerekcesıne dayanılarak, temel Insan hakları arasında yer alan <Savunma hakkı» Federal Almanya'da çok clddı bir sorun durumuna gelmektedir. Croissant ın geri verılmesl ıse, «Yurttaşı olduğu devletın siyasal amaclı zulmunden kacarak başka blr ulkeye sığınma hakkı» nı ortadan koldırıcı sonuçlar yaratmaktadır. Fransa, bu hakka oteden beri saygı gostermekle tonmmış ve ic hukukunda guvencelere bağlamış blr ulkedir Gercekten yururluktekl beşincl Cumhuriyet Orhan APAYDIN Anayasası bu hakkı şöyle açıklamaktadır «Özgurluk yararına eylemlerinden oturu zulme uğrayon her insanın Cumhuriyet toprakları uzerlnde sığınma hakkı vardır» 10 rnart 1927 tarihll bir yasa da siyasal nıtelıktekı suclarda gerl verme işlemının yapılamayacağını acıkca bellrtmiştır. Sucluların gerı verilmesıne illşkın uluslararası sozleşmelerle de sıgınma hakkının ortadan kaldırılması, Fransız Anayasasının acık ilkesl karşısında olanaksızdır. FRANSA Hükümetl, avukat Croıssant'ın gerl veıilmesı kararım bir Paris Mahkemesinden aldığı goruse dayandırmıstır. Mahkeme, geri verme isteğlne gerekce oluşturan Federal Almanyo makamlarının duzenlediği kovuşturma dosyasında yer alan suclamalardan buyuk bir bolumunu ciddi bulmamış, ancak alt sınırı altı ay hapls cezasını gerektiren suçlama nede(Devamı 7 Sayfada) Yâpı ve Kredi Bankası Balat Şubesi soyuldu Yapı ve Kredi Bankası Balat Şjbesı dun saat 1130 sırala nnaa sılahlı ıkı kışı tarafından soyulmuştur Soyguncular vez nede bulabıldıklerı 10 bın 200 h rayı alıp kacorken. «Kımse yennden kıpırdamasın 8ız gıttıkten sonra ıstedığınızi yapın Bayram geldı. bunu yaprrak zorundav(Devamı Sa 9, Su 4 de) Galatasaray kalecisi Kâjganiç Yugoslavya'ya giderken bir trafik kazasında öldü (Cumhuriyet Haber Merkezl Galatasaray ın Yugoslav kalecısı Kaıganıc, dun Sılıvrı yakınlarında geçırdığı bır trafik kazoa sonunda öimustur Kaıganıc ozel otomobılı ıle tatıl ıcm Yugoslavya'ya giderken Sılıvrı yakınlarında karşı yonden gelen bır kamyonla carpısmıstır Kaza sonunda Kaıganıc olay ye rınde olmuş ıkı arkadaşı da ağır bıcımde yaralanarak Capo Hastanesıne kaldırılırıştır. T E B R İ K L E R :...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog