Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Fen ve Yetenek I oğretimiyle universıteye I hazırlamada ^ 7Arahk'ta Mezun ve BekicmeUlere ^ 3Aralık'ta Lıse Sonfara H *• 5«ralıkta Aksam Kur»u OIE ORDU cod.288/3 Aksaraylıtanbul TEL:22 22 2328 75 35 22 88 25 54. IHj SAY1: 19152 umhuriyet Kunıcusa: TÜNUS NADİ 300 KURUŞ 21 USIM 1977 PAZART ,rjjJ!|KKİT£ ve M K İ İ L E M VIZIRLMIADA © jîldız dersanesi 15 SAA7LİK PÂRASIZ DfNtUl KURSLARMI1* KAT1UNIZ LİSE SON SINIFL.AR BEKLEMEÜLCR 1926 KASIM ^ M 1 4 2 8 KASIM h ÜNTVERSİTEYE GtRİŞ YAYINLARIMIZ MAUMATİK GtNtirntNtK VVVJF34K S\EVAS1 AI BES V 6o.n. l ««236132» aon. Istoı.bul'da benzm sıkıntısı suruyor. Türkiye borcunu ödemedi ve Irak petrolü kesti • DIS.SIERI BAKANllGlNDAN BİR YiTKİll. RAĞDAHA 210 M İ l YON DOLAR BORCA IU$KIN GORÜJMELERI iURDtRUYOR. TlRk [RAK PETROL BORU HA7TI ALTI AY ONCE AÇIIMIJTI. Sedat, İsrail Parlomentosunda, konuşmasını yanıtlayan Menahem Begin'i dlnllyor.. (Fotoğraf a a/AP) Türkiye'de lOgünlük petrol stoku kaldığı saptandı Cumhurlyet Hober Merkezl Tüm yurtto petrol rezervlnln ancok on gunluk ıhtıyacı karşılayacak bır duzeye duştuğu sap tanırken çeşıtlı bolgeıerde benzın ıstasyonları mal bulunmodığını bıldırerek satışı durdumuştur Bu arada ellerınde bır mıktar benzın bulunan ıstasyonlar onunde hızla uzun kuyruklar oluşmaya başlamıştır Turkıye nın değışık bolgelerınde ortaya cıkan okaryokıt sıkıntısının pelrol ithalatının kısılmış olmasından kaynaklondığı belırlenmış bulunmaktadır (Devamı So 9, Su 2 de) Sedat: "İsrail Devleti gerçeğini tanıyoruz,, (Dış Haberler Servlsl) Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Arap dunyasında sert tepkıiere yol acan, batılı kaynaklarca ıse ctarlhsel gezl» olarak nıtelendlrılen Israıl zıyaretının ıkıncı günunde Kudus'te Israıl parlaTentosunda (Knesset) yaptığı konuşmasında cAraplar İsrail devletlnin gercekllğini kabul ettllerı demıstır. Sedat sözlerıne şoyle devam etmıştır fSize aramızda tam bir guvenlik Içlnde yaşamanız Içln hos gel dlnlz dlyorum a Israıl devletlnin 29 yıllık tarıhınde. israil parlamöntosunda konuşan ılk Arap lıderı olan Enver Sedot'ın konuşmosı dunyanın buyük bır bolumune telev zyon orocılığı ıle ıletılm.ştır Isroıl parlamentosu ıse Sedat'ı dınlemek ısteyenler tarafındon tumuyle doldurulmuştu Sedat Arapca konuşmjş ve konuşması Ibranıce'ye tercume edllmıştır. Sedot konuşmasını şöyle surdurmuştur «Siz bızımle dunyartın bu bol çesınde vaşamak ıstıyorsunuz. Bız de sızınle guvenlik ıcınde bırlıkta yasamoyı kabul Mİiyo(Devamı Sa 9, Su 1 de) • SEDAT, ORTADOĞU BARFŞI İÇIN BE5 KOŞUL ONE SLROÜ: 1 2 ARAP TOPRAKURINDAKi ıJGAlıN SON BULMA5I. FrlıSTıNLıLERIN HAKLARININ TANINMASI 3 TÜM DEVlETLERıN GÜVENLıK iÇıNDE YAJAMASI. 4 BM ANAYASASINA BAĞtlUK. 5 • BOLGEOf SAVAŞ HALıNE SON VER1LMES1 ISRAIL BAŞBAKANI BfGİN, EHVER SEDAT'IN KONUŞMASIN& VEROIGI YANinA «MISIR UDERI KUDÜS'lt KAHIRE ARASINDAKI MtSAFFfl YIĞIHE AŞMIS.Tffi'» DEDI. Talçın DOĞAN *NKARA, (Cumhurlyet Burosu) Turkıye nın 210 mılyon dolarlık petrol borcunu odeyememesı uzerıne Irak Iskenderun Yumurtalık'a akıt•nakta olduğu petrolun pom palanmosını durdurmuştur Uzun suredır borcun odenmemesı korşısında Irak'ın petrol pompaîanmosını durdurmasından sonra oncekı gun Dışışleri Bakanlığından bır yetkllı Bağdat'a gıderek onlaşmaya vormak ıçın goruşmelere başlamıştır Irak uretmekte olduğu pet rolu Akdenız'e akıtmaK ama(Devamı Sa 9, Sü 1 dej Ecevit: "Demirel AP'yi kurtlara yediriyor,, • CHP GENEl BAJKÂNI JZMIR'DE» BAŞ.LAYIP ÇANAKKALETE UZAYAN GEZıSıNDE, «BıZ DPVLET FABRıKALARINI. KOOPERATıF FABRıKALA RİNI SıLAHLI ZORBALARA tŞGAL FTTıRENLERLE, SOKAKLARDAKı ÇOOIKIAR!. GENÇLERı VURDtlRTANLARLA HUKUMET KURAMA YIZ DEDı. Hikmet ÇETİNKAYA CANAKKALE CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit. «Cephe Hukumetlnın Turkiye'yl, dunyada hiç blr hakkını savunamayacak denli guçsuzlestırdıgunı soylemıştır Ecevit. bu arada Meclis Başkanı seçılmesı konusuna da değınmış, Meclis Başkanı secımıne katkıda bulunanlara teşekkur ettığını ancak, Meclis Başkanı seçımı ıle hükumet kurma sorunu arasında gercek dışı baglantılar kuruldugunu belırterek «Sunu hatırlotmok ısterım ki, biz devlet fabrıkolorını. kooperatıf fabrıkalarını silaiılı zorbalara işgal ettirenlerle sokaklardakı cocukları, gencleri vurdurtanlarla hukurnet kurama yız Demirel gerceklere core arayocak yerde, gerçegı soyleyea partı yonetıcılerını gorevden uzaklastırıyor Gençlerimızi oldutjv gıbı kendı partısını de kjrtla ro yedırıyor» demıstır CHP Genel Baskanı Bulert Ecevit, Meıemen Bergama. Bjr (Devamı Sa 9, Su 7 de) Vatan Partisi'ne bomba atıldı, 5 kişi yaralandı (CUMHURİYET HABER MERKEZI) Aksaroydakı Vatan Partısının Genel Mer kezıne dun akşcm patla/ıcı nadde atılmış olcyda beş kışı yaralanmıstır SOTSUT da de; rımcı bır oğrencının oldurutmesı genış tepkılere yolaçmış MC Hukumetı aleyhıne gosterı'er vopılmıştır Amo«\anın SJILOVO ı'cesınde MHP mn duzenled gı muzık şolen rde rreydana gelen patlamada bır kısının olme sı uzerıne komandolar CHP bınası danıl oi ırak uzere bazı orgut ve ışyerlerinı tahrıp etmışlerdır. (Devamı Sa 9, Su. 4 ubt Sedat'ın konuşması Israıl'de hayal kırıklığı yarattı, Başkan Carter ise söylevı olumlu karşıladı (Dış Haberler Servlsl) Assocıated Press Ajansına gore Enver Sedat ın Israıl Parlamentosunda yaptığı konuşmada Israıl ın ışgal altındakı tum Arap •opraklarından cekılmesını ve bır Fılıstın devletının kurulmasını ıstemesı bırçok Israıl lıde havol kırıklığı yarotmıştır Israıl lılere gore Sedat konuşmasını aslında Israıl e değıl Arap ulkeler ne yoneltmıstır Bır Israıl'li \elk lı şorle oemıştır < Sedat'ın konuşması beklenen den cok daha serttl » Isroıı lı lıderler ıse Sedat'ın ko nuşnasında yenı bırşey get rme dıgını ve Isroıl'ın tum Arap topraHarından çekılmesı ve bır Fılıstın devleti kurJİması konulann da bılınen goruşierı tekrarladıgını beurtmıslerdır Israıl mıl etvekıllerınden Moşs Samın soyle demıstır (Devamı Sa 9 Su 4 de) Karamanlis oy kaybına rağmen iktidarını koruyor, Papandreu'nun PASOK'u, ikind parti oldu Kosta DAPONTE ATINA Yunanıstan da dun yapılan genel secım'erde Ojlarınm azalmasına rağmen Başbakan Karamanlıs'ın Yenı Demokrası Partısı bınncı sıradakı partı olorak kalırken Andrea Papondreu nun PASOK'u Mavros un Merkez Bırlığı Partıs nın yerını olarak ana muhaletet partısı durumuna gecmıştır Gece yo'isına c*oğru acıklanan ılk gayrıresmı sonucara gore Yenı Demokrası Partısı oylorın yuzde 43'unu PASOK vuzde 24 unu. Merkez Bırlığı yuzde 13'unuYunan Komumst Partısı yuzde Bını aşırı sogcı Mıllıyet(Devamı Sa. 9, Su. 5 de) AP'DEN iSTiFASIN1! GERi ALAN MATARACI: «MHP HER YERDE ÇAY KUR'DAKi GiBi ÇALIŞIYOR İSE DEVLET BATMIŞTIR» ANKARA (ANKA) AP den öncekı gun ıstıfa ettığını acıkiayon Rıze AP Mılletvekılı Tuncay Mataracı. Gerel Başkan Suleyman Demirel le bır goruşme yaptıktan sonro dun sabah ıstıfasını gerı aldıgını açıklamıstır Mataracı, partıden ıstıfas na Ca> Kur'un cay uretıcılerıne korşı (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) GÖZLEM UGUR MUMCU D USU: TiP lideri Boran, MC'yi eleştirdi; «Bir hükümet Için en büyük eksiklik ciddiyetten yoksun olmaktır.» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TİP Ankara ılı tarafından dun Makına Muhendıslerı Odası kon ferans salonunda duzenlenen toplantıda bır konuşma yapaT TİP Genel Başkanı Behıce Boran, Dordüncu Beş Yıllık Plan colışmalarına değınerek. «B.r hukumet lcin en buyuk eksık(Devamı Sa 9, Su 7 de) Türkiye Gâzeteciler Sendikası, lokavtı suç oiarak niteladi ve maden işçilerini destektediğini açıkladı İstanbul Hober Ssrvisi Sendıkal sorunlar ve ulkenın ıçınde bu undugu koşulları oncekı gun toplanarak goruşen Turkıye Ga zetecıler Sendikası (TGS) Yonetıcıler Kurulu yayımladıgı bıldırıde, otorıter ve totalıter reIimlere korşı olduğunu belırterek lokavtı suç oiarak nıtelemış tır Bıldırıde oyrıca. gunümuzde basın ozgürluğunun ağır soncılor lcmde bulunduğu kaydedılerek. devlet kuvvetlerının bu ozgurluğe saygılı davranmaları ıstenmıştır TGS Genel Başkonı Semıh Balcıoğlu imzasıyla yo/ımlanan Sendıka Yonetıcıler Kurulu bıldırısı ozetle şoyledır (Devamı Sa 9, Su 7 de) Merdivenlere bırakılan bomba buyuk hasara yolaçtı ıFoto Erdogan KOSfcCGLU' OLAYLAR1N ARDINDAKt ALTI jAPON FİRMASININ TEMSiLCiLERi, 57 MiLYON DOLARLIK ALACAĞİN MC'DEN TALEP EDiLDiĞiNi DOĞRULADILAR İstanbul Haber Servisı Japonya nın onde gelen altı Demırcelık şırketının Turkıye tem sılcılerı, 67 mılyon dolorlık bırıkmış alacaklorının odenmesını talep ett'klerını doğrulamışlardır Faızlerıyle bırlıkte 701 mılyon doları buıon alacoğın bır cn once odenmesı ıcın Turkıye' nın Tokyo Buyukelçısı Celâl Eyı cıoglu'na 17 ekm tarıhlı bır mektupla basvurduklarını da doğrulayan şırket temsılcılerı, resmı bır acıklama yopmaktan kacmmıslardır (Devamı Sa 9 Su. 8 de) Demir, Petrol ve Politika aponya'nın önde gelen 6 de cak yolu tıkayan engellerin kalsağlanabıleceginı» mırcelîk şirketı. bırıkmış dırılmasıyla dile getirmlşlerdır. Yolu tıkayan olan alacaklarının odenmesl İCİn Tokyo Buyukelçısı Celâl Eyı engel. Turkiye"nin 67 milyon doceoğlu'na başvurmuslcrdır Bir lorlık borcudur. mektupla Isteklerını belirten JoKomşumuz Irak da Turklye'nın pon fırmaları <lkı ulke crasında borclarını zamanında odeyemedemırcelık konusunda var oldu mesi nedeniyle petrol akımını ğuna ınandığımız gelecegın, an durdurmuştur. Irak'a borcumu J zun 210 rnılyon dolara ulaştığı anlasılmaktadır. Bu ıki olayın onemi şu noktada toplanmaktodır: «Demırcelık ve petrol endustrının can damarlar,dır Bu ıkı temel madde olmadan sanayt ke••• (Devamı Sa 9, Su 6 da) içindeki huzursuzluk dalgo dalga yayılıyor ikl AP MllletveKilının once «Devletln ıtıbarı kalmadıgı> gerekcasıyle partılerınden ıstifa ettıkten sonra, butun gun yapılan agır baskılarla ıStrfalarını gen almak zorunda b.rakılmaları. Demırel'ın telâ? ve heyecanım gostermektedır. Her sıyasai lıderin, tırmanış, yuksellş ve duşuş donemlerı olur. Bu oluşum doğa yasalorı gibi, kesın clzgilerle vurgulanır. Bır lıder, ne zaman tırmandığını, ne zaman yukseldığını çok açık blçimde gorur. Liderler nedense, aynı grofiğın duşuş kesımını gorernezler, gormek Istemezler. Bu noktadan sonra, siyasal tutkular, bencıl çıkarlar ve psikoloıik dırencler bcşgösterir.. Bu gozlemın en yalın çizgılenni yakın tarihlmlzde goruyoruz. 1950 yılında halkın coşKulu desteğiyle Başbakanlık koltuğuno oturan Adnan Menderes. tırmanış ve yukseliş aşamalarını yasadıktan sonra, kendisinl darağacına yollayan dusuş donemıni blr turlu gorememiş, gormek istememış ve bu siyasal miyopluğunu canıyla odemek zorunda kalmıştır Evet bu siyasal grafık Suleyman Demirel içln, butun canlılığı ıle soz konusudur. Demirel, bır Amerikan flrması komlsyoncusuyken sıyaset sahnesıne, once, oldukca hunerli blçimde sıcramış. tırmanmıs, yükselmlş ve on yılı aşkın süre, milletimizln yazgısına egemen olmuştur. Öylekl, yakınlarmı ilgilendiren ve Yuce Dlvan eşığlne kadar gelen yclsuzluk dosyalarma, her gun ulkenin koldırımlara oluk oluk akan yurttoş kanına ve ulkeyl süruklediğl bu ağır ekonomik ve siyasal cıkmaza rağmen, yine de «AP Genel (Devamı Sa. 9. Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog