Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

OnlvcrsJteye hazniıkta İZMİR ILTEK Beklemeliler:5ARALIK Use son: 3 ARALIK 3. MyW ••raltMiı DERSANELERİ 54. TR; SAY1: 19151 umhuriyef Kurucusru: YÜNTJS NADİ 300 KURUJ 20 KASIM 1977 PAUR merkez dersanesi «M0£S£ 23Aral«k f UNIVERSITE'YE HAZIRIAMADA "' 3Ar"alık 2 i M a y ı s , Sobah'Akşom Sımflorı İSTANBUL Bevazıt m I/MIT . MÂLATYA ELA7IG ^274092228316*13244* 17 15 *27O4 Sedaf 'Tarihsel, ziyaretine başladı Japon firmaları Libya Mısır'la 67 milyon ilişkilerinı kesti, çeşitlî dolarlık Mısır elçiliklerine alacağı saldırıldı MC'den talep etti Dış Haberler Servlsl Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Israıl e yaptığı gezi. gerek Arap ulkelermde ve gerekse dış ulkelerdekı Araplar arasında geniş ve sert tepkılere ba?\ yerlerde kanlı oloylara yolaçmıstır Lıbya. Sedat'ın ziyaretlni protosto et mek amacıyla Mısırla olan tum dıplo matik ilişkilerinı kesmıştır Dış ulkelerdek! Lıbya elçılıklerı. dunden ıtlbaren ulkelerınln Mısır'la dıplomatık Ilış kllerının keslldlğl konusunda hükumet lerlnden tallmat aldıklarını acıklamışlor ve protesto lcln Mısır bayraklarını SEDAT BENGURİON HAVAALANINDA ISRAIL BAŞBAKANI BEGIN ILE MISIR DEVLET BAŞKANINI BEN GURION HAVAALANINDA BAJTA ISRAİL DEVLH BAŞKAH! OLMAK OZERE TÖM YÜKSEK Y0NETİCİLER KAftSILADI. (Fot« THA FAX) (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) Dış Haberler Servisi Mısır Devlet Başkanı Enver Sedot, Arap dunyasında buyuk tepklle re ve protesto gosterllerlne yolocan, Batılı kaynaklarca ıse «To rlhsel Buluşma» biciminde nıtelendirilen israll gezlsıne dun başlamıştır Sedat'ı taşıyan Mısır Hava Yolları'na bağlı ucak, Turklye saatlyle 19 59'da israll' ın Ben Gurıon Havaalanına ın mış ve Sedat, saat 20 06'da u caktan Inerek Israll topraklarına ayak basmıştır İsrall Devletlnln kurucusu Davıt Ben Gurl on un adını taşıyan ve eskl adı «Lodd» olan Ben Gurlon Hava alanına llk Inlşınde tedırgln ol duğu dlkkatl çeken Sedat, Isra II llderlerıyle el eıkışıp konuştuk (Dovamı Sa 9, Su 1 de) ISTANBUL HABER SERVİSİ Japonya'nın onde gelen altı demlrçelık şlrketl. blrlkmış olan alacaklarının en kısa zamanda odenme8l ıçln Turklye'nin Tokyo Buyukelclsl Celâl Eylcloğlu'na başvurmuşlardır. Altı şırketın ortak Imzasını taşıyan mektupta, «ertelenmış dovlzlerln transferl ve sffresl gecmış falzlerın odenmesl» Istemlnde bulunulmuştur. 17 ekım 1977 tarlhlnl taşıyan acık mektupta, Tokyo Buyukelclsl Celâl Eyıcioğlu'nun 30 eylul tarlhlnde demırcellk şlrketi temsllcıleri ile yaptığı toplontıya teşekkur edil(Devamı Sa. 9, Su. 6 da) Ecevit: "MC temelli çökecek,, Istanbul Haber Servlsl CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit dun partlslnln Istanbul Bayrampaşa ve Kartal'da duzenlediğl acık hava toplantılarında yaptığı konuşmalarda «11 aralık seçlmlerlnden son ra cephe ortaklığının temelli so Amasya ve İstanbul'da iki kişi öldürüldü, Samsun'da komandoların dövdügü öğrenci öldü Cumhuriyat Haber Merkezl Surup glden şıddet olaylarında dun de 3 kışı olmuştur Sam sun'da ADMMA oğrencisl Nurettın Altaylı komandolar tarafından başına demır cubuk vu rularak Istanbul da MHP Bakır koy llce Yonetim Kurulu uyesı Hıkmet Ay kurşunlanarak oldurulmuştur Amasya'nın Suluova ılcesınde ıse bır sınemaya atı lan patlayıcı maddeden bir ogrencı olmuş, 11 kışı de yaralanmıştır Bu a'adn ODTU Rektorluğu unıversıte ba'ıçesınde bulunon 6 nmnrnolı s'urdun kapatılmnsı korarı ıh ılgıh olarak yurutme nın durduıulması ıstemıyle Danıştay a başvurmuştur Istanbulda gozaltına alınan bır grup oğrencıye ıskence yapıldığı bıldııılırken, ceşıtlı yerlere de patlayı cı nıadcle atılmıştır SAMSUN'DA Cıftlık caddesin de. Tlcaret Lısesinde okuyan 30 . 40 kadar komando devrim (Devamı Sa 9, Su 5 de) na erecegl ve bu hükumetln cSkeoeğl beltldlr» demlştlr. «Bugun halkın gucunü Ince oyrıntılar arasında dagıtarak doğll, ancak goze gorunen tek cıkış yolunun kalın clzglslnde toparlayarak kurtuluşu sağlayablllz» gorüşunu savunan Ecevit «Meclls Başkanı seçlmlnde CHP hlcblr ödün vermedl» demlştlr. «Cözülemlyen sorunların östüste yığılarak toplumu ezdlğl blr ortamda, beş aylık blr geclkmeyle de olsa Mlllet Mecllslne Başkan seçllmiş olmasının huzuruyla bayrama giriyoruz. Bu goreve Cumhurlyet Halk Partlsl hlcblr odun vermemlştlr. Bundan öncekl başkan seclmlerlnde olduğu glbl, seçlme oylarıyla katkıda bulunacak olanların da terclhlerlne saygı gostermlştlr. Başkan seçlmlnln başka bir yolu bulunmadığı ve demokrasınin gereğl de Parlamentonun geleneği de bu olduğu halde, Cumhurlyet Halk Partlsl Grupunun yapıcı ve tutarlı davranışını yadırgayanları anlamak zordur. Başkolarının beş aylık blr ge clkmedon sonra blr Cumhurlyet Halk Partlll Meclls Başkanına razı olmalarını, Cumhurlyet Halk Partlslnce verllen blr odun glbl yorumlayabllmek lcln mantığı cok zorlamak gerekir. Başkan seclmlne katkıda bulu nan blr partlnin kendlnce bazı nHellkler one sürmeel de blzl llgllendirmez ve blzl kendl kendlmizden, kendl Grup uyelerlmlzln herhangl blrlnden kuşkuya duşurmez Cumhuriyet Halk Partlsl saflarında komunlst de (Oevamı Sa 9, Su 4 de) Notlar.. AP'den iki milletvekili istifa etti, ancak istifalar geri aldırıldı yapan Acur ıkna edılmıştır A car Demırel le Buğday sokakta AP Kastamonu Milletvekili kı evlnde goruşurken dışarıdu Fethı Acar ile Rıze Milletvekili bekllyen gazetecılere kendi el Tuncay Mataracı dun partılerın yazısı ile şu acıklamayı gonrJer den ıstıfa etmışler, ancak Ge mıştır nel Başkan Demırel ile yaptıkları «Bugun basına acıklanan Istlgoruşmeden sonra bu Istıfalarını famı geri aldıgımı bildlrlrim AP gerı almışlardır davasına butun gonlumle ve Acar ın ıstıfasını gerı aldığını Inancla bağlı bulunmaktayım kendısının acıklamasına karşııı Kastomonu'ya getırilecek ceşitMataracı nın ıstıfasını gerl aldı II hizmetlerle llgill bazı talepleQI Genel Merkez tarafından ba rln olumlu sonuc vermeyecegi sına duyurulmuştur AP Genol endışesl ve uzuntusu İle. hlzmet Merkezıne gore, saat 18 55 de ıs heyecanı icinde sozu geçen ıstıfasını gerı alan Mataracı «Se(Devamı Sa 9, Su 1 de) clm cevreslyle llglll bazı hlzmet ler ncdeniyle İstifa ettlglni soyle mib «Davama olanca gucumle devam edeceğim» demıştır Her Ikı parlamenter ıstıfa nıcktuplo rındo yeıel sorunlardan yakın maklaydı ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Istıfasını gonderdikten bir su re sonra AP Genel Başkanı Su leyman Demlrel'le bır goruşme Demokrasi içinde Demırel'e bile çare bulunur,, Yaiçın PEKŞEN Ecevlt'ln Bayrampaşa ve Kar tal ın mınyatur alanlarında yap tıgı seclm loplantıları bolge hal kına hazıran secımlarinı onımsattı Alanlar kuçuk, gelenlerın sayısı buna oranlı ıdı Fakat ho yecan ve coşku, halkın CHP Go nel Başkanını gormek ve dınlemek lcin gösterdlgl heyecarı farklı değıldı (Devamı Sa 9, Su 8 de) Demırel ayakta durma çabasında Mustafa EK^IEKCi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP de buyuk çozulınenın on spciiTtlerden sonra bcışlayaca^ı ve Ikıncı MC lıukumetımn secım den sonra duşeceğl hesaplanır ken, hukumetın srcımlorden on re de dusebıleceği olasılığını vurgulayon ornekler gorulmege başladı Mılleî Meclısı Başkanlı ğı secımlnden hemen sonra A° Kastamonu Milletvekili Fethı A car ile Rıze Milletvekili Tuncer Mataracı nın Genel Merkeze bı rer mektup gondererek partıclen Istlfaları slyasal cevrelerde hemen duyuldıı ve buyuk yankı yaptı Gercı ıkı milletvekili da ıstıfalarındo yerel sorunları one surduler Ancak Orhan Alp gıbı yerel sorunlardan genela gıderek AP yonetımının artık or (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) OLAYLARIN ARDINDAKt Miadı Dolan MC... olltlka yaşamında blr sureden ben Izlenen oluşum sonuçlorını vermlş, AP'den Ikl milletvekili İstifa etmlştir. İki mllletveklllnin daha sonra Is tlfalarını gerl almaları, olaym nlteliğlnl değiştlromeyecektir Kastamonu Milletvekili Tuncay Mataracı'nın İstifa mektupları okunduğunda, olayın yuzeysel olmadığı görulecektlr. Fethl Acar, İstifa mektubunda «AP nln mevcut hu kumet ortaklarıyla beklenen GERÇEK P hızmetı vereceğıne daır umıdını» yltlrdlğlnl belirtmiş, «Devletln her gecen gun ıtı barını kaybetmekte» oldugunu vurgulayarak bu durumda «seclın bolgeslne» karşı sorumluluk duygusuyla İstifa ettlğlnl acıklamıştır. Rlze Milletvekili Tuncay Mataracı da Istıfa mektubunda, «Cay uretıcıslnin cay parolarını odetmek yolundakı rjırışımlerının» boşa çıktığını lleri surerek, «Seclm bolgesine gldemez durnma duştuğunu», ayrıca «devle tln ıtıbannın kalmadığını» bellrterek bu «acıklı manzara» karşısında istlfanın kacımlmaz hale geldlğinı savunmuştur. Her Ikl mllletveklllnin secim bolgelerinden gelen eğlllmlerl mektuplarında dlle getlrmelerl ilgl ceklcidır. Daha once AP'nln taşra orgutunden yukselen sesler anımsanırsa, AP'II mllletveklllerinln davranışlarında partl tabanıyla ilişklll blr yan bulun••* (Oevamı Sa 9. Su 3 de) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevlt'l Istanbul Bayrampaşa'da cok kalabolık halk top'ulugu karşıladı (Fotoğraft Erdoğan KÖSEOĞLU)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog