Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

GERÇEK BASARIIMIZ ICIIM YAYIfMLARIIMI TERCİH EOİIMİZ 2tozuıİu rroticm ru'enalık (Lu* 2) ftyc ı Fıyjtı ^5 TL İ^oĞtm rest uvguUruif mirrraîik V ı x k m>a Fiyat 100 TT 4fl;ct tesrt^gj jrratı KKW Nt#fr deb vat tanh coiîra*>a F 5 k. i»k orrj çozum.u rsı tiVjulfnaj cefcırseometnfi yau.yoioı FVJI +0TL 6Ço;umt« gene yetenefc Fıyat s O TL. O Zva GoKa o cadd*« Ink (ap »kak \ o 25 kizı!avar*an Teı 1R33 4 6 (8^4 6 ^ 2 5 58 91 ÖSEMLİNOT umhuriyel 54 Yll, 19133 ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK S KAJIM ': / | S İSTANBUL (B«ya2ıt) T 27X0 92 2283 16 LİSE SON Ozel  İZMİT 132 i i MAIATYA 17 1 5 Kunifu«u: YTNTS 300 KUEUJ 2 KA5IM 1977 CAfi^M8A CHP'de Kars ile Mersin'de merkez yoklamasına ve tüm vetoların kaldırılmasına karar alındı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Yonetım Ku rtı/u dun yaptığı toplantıda Kars ve Mersın ıllerınde merkez yoklaması yapılmasım, ve toların ıse tamamen kaldırılmasını korarlaştırmıştır. Istonbul, Izmır ve Ankara'da on se cım yapılacağı, alınan bu korarlann ıse bugun yapılaca* toplantıda kesın şeklıne kavu şacağı bıldırilmıştır Genel Vonetım Kurulunun dün yapılan toplantısmda Kars ve Mersın illerınde merkez yok taması kararlaştırılmıştır. Kars' to CHP Genclık Kolları eskı (Oevomı Sa. 9, Sü. 4 de< CHP'li Akdoğan Ecevıt'le görüştü ve istifasını geri aldı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Kocaelı Mılletveklli ibrahım Akdoğan dün sobah bır basm toplantısı düzenleyerek CHP KocaeU orgütundekı bazı uygulamaları kınaycrak partisınden ıstıfa ettığını acıklamış, ancak oğleden sonra Genel Başkon Ecevıt'le yoptığı görüşmeden sonra istifasını gerı aldığmı bıldırmıştır Gelışmeler üzerıne Ecevıt. konunun ıncelenmesı ıcın ikı kışılık ozel bır korrisyonu gorevlendırmrştır. Akdoğan'ın istifasını açıklamasının ardından İzmıt'ten Akdoğan ve Beledıye Başkanr Erol Köse taraftarlorı. Genel Merkezın tutumunu protesto etmek üzere Ankara'ya gıtmeyı kararlaştırmış, oncak doha sonrakl gelışmeler kbrsısındo bu eylemlerfnden vazgecmışlerdır. Akdoğan ıstıfasından sonra Kocaeli'ne gıderken yoldan gerı döndürülerek Ecevıt'le gorusmüştür. Akdoğan'ın ıstıfasından önce CHP Senato Grup Başkan (Devarm Sa. 9. Sü. 7 de) AP MHP, 3 büyük ilde seçim işbirliği yapacak ANKARA (ANKA) MHP Ge rumu değerlendlreceklerlnl söynel Başkan Yardımcısı Ali Fuat lemlş. csecllme şansımız n az Eyüboğlu, Ankara, istanbul ve olduğu yerlerde AP İle işblrlığl Izmlr'de AP İle seclm Işblrliğlne yapacağız. Ama hernen^ şunu g/deceklerml söylemlştlr. belırteyım bütun yerlerde BeleGerl kalan ıllerin coğunda se dıye Meclls üyeliğl Icın seclmlere glreceğlz» demıştır. cime boğımstz gırmekten yana olduklarını belirten All Fuat Eyüboğlu, istanbul, Ankara ve Eyüboğlu, II teşkilâtlorının ken Izmlr'de AP İle ortak aday sapdl Illerınde AP fle Işbirlığıne gı tama konusundo calışmalar dılmesıni istemelerl halınde du yaptıklarrnı soylemlş, Ankaro'da Vedat All özkan'm oday gdsterilrriesinl arzuladıklannı, ancak, şu ana kadar durumun keslnlık kazanmadığını ifade etmiştır. Meclıs Başkanlığı seçımlne de değınen Ali Fuat Eyüboğlu, şunları söylemiştır: cMeclıs Baskanının koollsyon ortakları tarafından secılmesınl Istıyorduk. Tabıi olarok bu aday da AP'den olmalıydı. Ancak, koalısyon partılennın kendı aralarında anlaşmamaları halınde, centılmenlik anlaşmasına uyulmasına taraftardık. Bugunlerde AP ile CHP'nın Meclıs Başkanlığı konusunda yaptığı ışbırlığını MHP olarak olumlu karşıladık Hemen şunu belırtevım Bugurıe kodor MHP dısmda hıçbır partı Meclıs Başkanljğ» seçımın(Devamı Sa 9 Su 4 de. Turistik döviz satışı yıl sonuna dek durduruldu, dolar karaborsada 25 liraya çıktı SAĞLIK BAKANI GOKÇEK GEREKLı OOViZ TRANSfERLERıNıN MA5I NEDENıYLE İLAÇ SMCINTfSf ÇEKıLDıGıNı SOYLEDI YAPILAMAİstanbul Haber Servlsl Mer kez Bankası Idare Meclısının ol dığı karar uyarınca her türlu tu rıstık dovızın satışı 1977 yılı sonuna kadar durdurulmuştur Yenı uygulama sonrası yurtdışına cıkış icın ayrıcalıklı ışlemler yapıldığı saptanırken İstanbul T'caret Odası uyelerıne dovız sağlarıck uzere bır servıs oluşîurmustur. «Hac dövızi icin özef kontenlan acıldı» denılmesıne karşın oankaiarm Kambıyo Mudurluklerı konunun kendılerıne ıletılme dığını bei rımışler ve Merkez Bankasınm ?6 ekım 1977 tarıhlı duyurustnjn gecerlı olduğunu soy'emışler^ır Ote yanaan. karaborsado dolar 25 liraya ulaşmıştır Yurt (Devomı Sa. 9. Sü 5 de) BIR ÜYÜ BÜYÜKELÇİNİN ANILARI Türk dış politikasmın en hareketli dönemlerinde önemlı gorevler ustienen Büyükelçi Mahmut DİKERDEM Iran, Gana ve Hindistan'daki görev günlerini anlatıyor,. YARIN CUMHURiYET'TE HAYRETTİN UYSAL VE ALTAN ÖYMEN CHP MECLİS GRUP BAŞKAN VEKİLLİKLERINE SEÇİLDİLER ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Mıllet Meclısı Grup Başkanvekıllıklerıne Sakarya Mılletvekılı Hayrettın Uysal ile Ankcra Mılletvekıll Altan öymen seçılmişlerdir Uysal yerlden bu göreve getırılırken AH Neıot 01cen ise bu kez adaylıgını ko/mamıştır. CHP Mıllet Meclisi Grup Başkanvekıllıklerl seçıml dun Genel Başkan Ecevıt'ın başkanlığında yapılmış, Hayrettın Uysal'dan başka, ıkl lıstenin ve dort adayın ortaya cıktığı gorulmüştur. llk turda Hayrettm Uysol 110 oy olıp 108'lık bara|i cşarck ılk Grup Başkanvekılfığını kazanırken. Altan Oymen 93 Metn Tuzun 83, Kemol Anodol 80 ve Tar han Erdem 30 oy toplayabılmışlerdır 3 oy da boş cıkmıştır Ecevıt'ın yerıne bu kez Uvsal'ın Başkanlığında yapılan ıkıncı turda Altan Öymen 117 oy ıİ6 riığer Grup Boskanvekıllığıni al rken, Metın Tuzun 81 oy saglayaoılmıştır. Bu turda, Kemal Anadol ile Tarhan Erdem adaylıktan ce kılmıslerdır Bovlece. Grup Başkanvekı'iıği secımı Genel Merkezce desteK(Devomı Sa. 9. Sü. 3 de) 9 milyon dolâr transfer edilince Bulgaristan elektriği kesmedi ANKARA (Yaleın OOÖAN bildlriyor) Elektrık borcunu odemsdığı ıcın Ikıncı Cephe Hukumetıne bır nota versn Buloarlston goctığımız cutıa gecesı elektrıklerı kesmek ıstemış, sabaha dek suren göruşmsler sonunda 9 milyon dolar verılerek anlaşma «şımdılık» sag lanmıştır, Ancak 9 milyon do/ann karşılığı Turk porası Turkıye Elektrık Kurumunda (TEKI bulunmadığı ıcm. hukumet Merkez Bankası avansına başvurmuştur. Enerıı gereksınımınl korşılamok icln Bulgarıstan'la yapılan onlaşma gereği, Bulgorlar uan elektrık aiınmakto ve bunun korşılığmdo da kendılerıne borclanılmaktadır Ancak. son altı oydır elektrık karşılığı olarak Bulgarıstan'a tek dolar ödenmedığınden, bırkac kez uyarıimasına Karşın Ikıncı Cephe Hukumetı buna yo nıt vermemışlır Cuma gecesı Bulgarıaton. bır nota vererek «Borcların odenmemesi holmde venlen elektriği saat 22'de keseceklenm» bıldırmıştır. Bulgarıstan'ın notası uzerıne Dışışlerı Bakanlığı yanında Malıye Bakonlığı ile Enerıı Bokanlığı devreye girmış. durumdan ılgılı Bakanlardan başka Basbakan Suleyman Demırel de haberdar edıimıştır. 8ulgarıstan'ın notasmda «Türkıye'ye hıcbır muhlet tanınmadığını» belırtmesı ve tPara derhal odenmedığı takdırde e'ektr'klerl bır soat ıc nde keseceklennı» bıldırmesı Ikıncı CSD(Devomı Sa 9. Su 3 de) Trafik kazasında bir Para Fonu uzmanı öldü, diğeri ağır yaralandı ANKARA, (ANKA) Uluslararosı Para Fonu Heyetı re dahıl Isveclı Uzman Ivorsson oncekı gec« Cıhonbeylı d* maydana gelen bır trafik kozasmda olmuştür Heyet Uyesı Fronsız Pıerre Demangel ve kızının da kazada ağır yaralondığı oğrenilmıştir. Cumhuriyet Savcılığından alınan bılglye gore, Turkıye de temaslar yapmak uzere bulunan Uluslara'ası Para Fonu Heyetı üyeleri. özeı arabalarıyla Konya'ya gıderken Cıhanbeylı'de arabalarında meydana gelen bır orızo nedenıyle kaza gecırmışlerdır Devrılen arabada bulunan Isvec uyruklu devlet muhaseb«sl proıesl uzmanı Swenn I Ivarsson derhal olmuş Fransız uyruklu ve uzmon Pıerre Delanggei ile 4 yaşmdakı kızı ağır yaralanmıştır Ölnn isvecli uzman Ankaro'da Numune Ha$tanesıne getlrılmış ve kımlık tesbıti ycpılmıştır Ağır yaralı Fransız uzman ve kızı ıse Hacettepe Hastanesı'nae tedovı altına alınmıv lordır Olaya Cıhanbeylı Sovcılığı el koymuştur Öıen Isvecfı Ivarsson ve Fransız Demangel'ın Turkıye'ye ılk gelen 5 kışılık IMF HeVetıne dahıl olmadıkları. daha sonra ıncelemf lerde bulunmak uzere gelen uzman heyetın de uye oldukları oğrenılmiştlr Kamuda çalışan doktorların muayenehane açmalarım yasaklayan tasarı Meclis'e verildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Saglık ve Sosyal Yordım Bakanı Ceng z Gokçek, komu sektorune aıt hastanelerde calışan doktorların ozel muayenehanelerde çalışmalannı yasaklayon bır kanun tosorısı hazıriadıklarını ve meclıse sunduklarını acıklomrştır. Gokçek duzenledığı bosın top lantısmda, doktorlor arasında«ı ücret dengesızlıgı ve personel yetersızlıgı yuzunden saglık hız(Devamı Sa. 9. Su 4 de) Üniversite, komando gösterileriyle açıldı (Cumhuriyet Haber Merkozl) İstanbul Unıversıtesı nın oğretıme acıldığı ılk gunde komandolar merkez bınayı ışgal etmışler, Iktısat Fakultesı onünde de gosterı yaparak bınayı taşiamışlardır Komandoların İstanbul Unıversıtesı ve cevreslnde sureklı taşkınlık yapmalorı ve olay C/karmaya çolışmaları, cok sıkı alınan guvenlık onlemlerı ile sonucsuz kalmıstır, Fen Fokultesi dun oğretıme açılmamış kapının onunde toplanan oğrencıler ıcerl alınmamışlardır. Ote yandan saldın olayları ve patiamalar dun ae yurdun ceşıtlı yorelerınde yoğun bıçım de surmuştur. 197778 oğretım yılına dun tdrensiz olarak açılan İstanbul Unıversıtesı nde oğrencıler derslere cok sıkı guvenlık önlemlerl altında gırmışlerdır l Işletme Fakultesınde oğretme sakın bır şekılde başlanırken, Eczac/lık Fakultesınde ıkı grup arasında cıkan kavgoyı onlemek ısteyen polıs memuru Fıkret Ulas başına gelen taşla hafıf yoraionmıştır Taş atan kışı gozol tına alınrnıstır Ancak Istonbul Urıversitesı'nın merkezı sayılan merkez bınaya cok erken saatlerde gıren bır grup komanao. Hukuk Fakultesi ve Iktısat Fa(Devamı So. 9. Su 1 de) POUSİN OLAĞANÜSrî) ÖMIEMIE IERIYIE OLAY ÇIKMAMASI GL'Ç SAĞLANABILDI. YURDUN BIRÇOK YERINDE OLAY. SALDIRI VE D! NAMıTLEME EYLEMLERı DLN DE SÜRDÜ. GÖZLEM UÛUR MUMCü "Art niyet,, lyı nıyet,, SENATO BAŞKANLIK D/VANI YENiDEN KURULMAYACAK ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Senatonun dunkü bırleşımınde Başkanlık Dıvanmın yenıden oluşmasına gerek olmadığını bıi istanbul Üniversitesi'nin acılışı nedeniyle çok yoğun onlemler uygulayan polisler, merkez bina yadıren Danışma Kurulu raporu ka kınından gecen herfcesin, Jcız erkek ayırırm yopmadan, uzerlerınl aramıslardır. bul edılmıştır. (Fotoğraf ALİ ALAKUŞ Erdoğan KÖSEOĞLU) Oturum başında 28 ekim tanhlı, Danışma Kurulunun tS hazıran secımlennden sonra Sena to Başkanlık Dlvanmm yen len(Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) ^ . erel seclmler nedeniyle CHP örgutunde başlayan ve y gun geotikçe yogunlaşan huzursuzluklor, dun Kocaell Milletvekıli Ibrahim Akdoğan'ın istifasıyla su yuzune çıkmıştır. Parti icınde tomurcuklanan huzursuzlukiarı yok saymaya, kuçumsemeye olanak olmadığı, dun Akdoğan'ın stjfasıyla vurgulanmıstır, Bu istifanın, partinın ideoloılk doğrultusuyla bir llgisı yoktur. Akdoğan, bilebildiğimlz kadorıyla, partinin Ideoloik doğrultusuna içtenlikle inanmış bir «ılerici» politıkacıdır. stifa, İzmit II orgütünde yopılan ontidemokrotik niteliktekl atamaları «protesto» etme amacıyla verllmiştir. Başka bir amacı da yoktur... Yerel secımler nedeniyle başlayan bu huzursuzlukların tehlıkel! boyutlara varmaması lcfn yapılan ceşKII uyarıların, parti yonetiminln bir kanadınca hafife alınması, Jircok mılletvekılıni kusturmuştur. Akdoğan olayı, bu kuskunlüğun sonucudur. Anımsayacaksınız, CHP icindekı bu huzursuzluklann, bazı gelişmelere yol açacağmı blldlren haber ve yorumor CHP Mıllet Meclisi Grup Yonetim Kurulunca *arl niyetll» cabalar olarak değerlendirilmiş ve bu arada Kocaeli Mılletvekili Akdoğan'ın istıfa edeceğlne illşkin haberer de sert dllle yalanlanmışU Uyusmazlık konusu, CHP İzmlt örgutuyle Jlgilidlr. İzmft'in başarılı Belediye Başkanı Erol Kose'yi bu dolemde seçtirmemek isteyen bir Kısım CHP yetkilisi, İzmit orgutu kadın kollarında yapılan antidemokratik niteliktekf atamaları savunmaktadır. Kocaell Mllletvekill Ibrahim Akdoğan, bu atama Işlemlerlnln durdurulması Istemiyle Genel Başkan Bulent Ecevife başvurmuş ve bu atamaar durdurulmazsa, partisinden oyrılmak zorunda kalaca;ını bildiren bir de mektup yazmısti.. Su gelişme basına yansımış, fakat CHP yetkllilerlnce nedense sert ve kesin dille yalanlanmıştı . (Devamı Sa. 9 Sü 7 de) HORA KARADENİZ'DE ARAŞTIRMA YAPIYOR K EREĞLİSİ, (Nıhat CAN Bll<Jirlyor) Karasularımızda sısmık araştırmalar yapan araştırmo gemısı cHora» uç gunden be rl lımanımızda bulunmaktadır. Hora. Eylul ayındanDerı Karadenız'dekı sularımızda sısmık araştırmalar yapmaktadır. Gecen pazar akşamı saat 19' da Karadenız Lımanına gelen gemının son brr hafta lcınde Kefken adası ile Akcakoco arasındaic/ görev yaptığmı belirten gemı ılgılılen, «Karadenız e cıktığımız eylul ayındanben Trokya kesımınde K Ereğlısının Bababurnuna kodar colısmolar yoptık Hava koşulları uygun oldugu takdırde, Hopa'yo kadar gıdeceğız ve araştırTialanmızı sur dureceğız» demıs'erdır. Hora dun akşam uzerı Zonqjl dc*" ve cevresmdekı colısma bol ges re hareket ettn ştır. Pâkistan âskerî yönetimi lideri Ziya Ül Hak Ankara'ya ge/dî ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Pokıston oskeri yönetimi IIderı Basbakan ZıyaUI Hok aün b r gun'uk resmı zıyaret icın Ankara'ya gelmış, eTurkıye benım ıkıncı vatammdırı derııştır Iran Suudı Arabıstan, Lıb>a ve Kuveyt'te duzenledığı gezıler sırasında Ankara'ya uğrayan (Devomı Sa. 9 Su 6 da) Sinema sanatçıları sansürü kınamak içîn Ankara'ya yürüyecek Türk sınemo sonotcıforı vs emekcılennden oiuşan b r grup, dun yaptıkları bosın toplanîısında cumartesı gunu başlavıp Ankara'ya kadar 3 gun surecek olon yürüyuşlerının nedenlsnnı ocıkladılar. Aralarında Cüneyt Arkın, Fatma Gırık. Hakon Bolamır, Tarık Akan Vedat Turkalı, Atıf Yılmoz. Feyzi Tuno, Meral Orhonsay'ın da bulunougu sanatcılor. basına bır bıldın sundular. Bıldırıde. ozellıkip soyle demyordu «B.' Turkı.e sinema emekcılerı, smemanızı ODTÜ 7 kasımda, yurtları da 5 kasımda açılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ODTU Mutevellı Heyetı, 5 kasım cumartesı gunu yurtları, 7 kosım pazartesı gunu de unıver sıyetı acmaya karar vermıştır. Prof Hıcrı Fışek'ın oturum başkanlığını yaptığı 5 kışılık ODTU Mutevellı Heyetı, karon oybırlıgıyle almıstır. ODTÜ Mutevellı Heyet. Onıversıle ve Yurt'ann hızmettı acı(Devamt Sa. 9 Sü. Z de) YEREl SEÇIMLERE DOĞRU KENF KM ANADOtli.. • 3 GÛM SÜRECEK OLAK YLRÜYU5, CUMARTESI GÛKÛ ISTANBUÎ'DAN BAJIIYACAK. yok olmaya goturen haKSiz, yasadışı baskıları kınamok. sınemaırnZ! demokratık. sansursuz bır yasaya kavu^turmak, anayosamızın ongorduğu sosyal, ekonomık haklarımızo bır an önce kavuşmak ıstegıyle yosal eylemlere gecmeğe karar vermış bulunuyoruz lik önemlı eylemımız. 5 kasım cumartesı gunu 9'da Besıktaş Taksım arası yuruyuşle başıayacak ve Ankara va dek surecek yu'uyu şümuz olacaktır Bcsınnrı? n (Devamı Sa. 9. Su 3 üeı Sugün TRABZON 4.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog