Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

TFJORİ VE. PROBLEMLERİİLE Hazırtıyanla ASahattin ŞOYDAN GktayöZDİL GENEL DâftTm:SERHAI OAGIIJH t»WfU P.K. 94 BE5Hr«ISHNlUl JSiK,/ 1 » •«•" Mtpç.lw«lti 54. fîl; SAY1: 19150 umhuriyet Kurucusu: TUNDS NADİ 300 KURUJ Aygün ANKA muhablrınin bu konudakf scularına eevop verırken şunları soylemıştır •Meclls Boşkonmm seçilmesi hodlsesl, yapılan butün mülâhazaların ustünde, netica vermesl bakımmdan memnunly«t verlcldir. Kamuoyu bugune kadar, haklı ya da haksız, bir takım sıkmtıları, sorunları, Meclls Başkanmın secllememeslne (Devomı Sa. 9, Su. 5 de) ALMANCAFRÂNSIZCA INGILIZCr DİLFEn FARKLI VE BÜYÜK KURULUS •letttronik K oroluorlorda * AUr.O VISUAL öğretim v EMi DONEMLER 57 kasım 1977 DıLFEIM Ortabançe cad.No.U Beşıktaş. Istanbul tel 61 31 58 19 KASIM 1977 CUMARTFSİ CHP'li Karâkâş'ın Meclis Başkanı seçilmesi, AP Genel Tdare Kurulunda eleştirildi; Demirel'in istifasmı kabul etmediği Bayar, toplantıya katılmadı. Oğuz Aygün: "Meclis Başkanı APCHP ve MHP'nin işbirliği ile seçildi,, ANKARA (ANKA) AP Ankaro Mılletvekıll Oğuz Aygün. Meclis Başkonının secılmesi ıle llgılı olarok. «AP'II Idareciler buno evet demessler bile, Meclls Boşkonı seclml, AP MHP ve CHP'nin Işblriiğl ll« olmuştur» demiştır Oğuz Aygun, AP'II Idarecllerin kararının dışında. AP tabanımn başkan seclml konusunda CHP adayını destekledığinı söyiemlştir. Demirel: "CHP'li Karakaş'a bazı AP'liler de oy verdi,, ANKARA, (Cumhurtret Burosu) AP Genel İdare Kurulu'nda oncekl okşam kısa blr konuşma yapan Gonel Başkan Süleymon Demlrel. Meclis Başkanlığı secımınde. «CHP'li Cahlt Karakaş'a bazı AP'lllerln de oy verdlklerl kanısında olduğunu» ıfade etmis, «Blr kısım arkadaşlar oy verdller. Bunun kontrolü mümkun değildlr» dıye eklemiştır. Qen«l Başkan Demirel. daho •ctorbn* demlştl. Demlrenn önkısa konuşmuş, aynnttya gır cekı akşomkl genel İdare kurulu mekten kacmmıştır. Demirel'in toplantısında, bu sözlert unutkısa konı/şmosından sonra, Gemuş gozüktuğu dıkkatl cekmış, nel Başkan Yardımcılarındon Sa konuşan bazı AP genel idare adeltın Bılglc konuşmuş ve ko kurulu üyelerl, kapalı bır bıcımnuşmasında daha çok yerel se de Meclis Başkanının CHP'den çlmler üzerınde durmuştur. seçilmiş olması yüzunden AP yonetlmının tutumunu eleştırmışDemirel. daha önce, bır cok lerdır. kez «Meclls Başkanı CHP'den Demlrel'e yakın blr genel ıdaseçillrsa Başbakanlıktan Istrfa r» kurulu uyesl de MHP'lflerln Öındon Istıfa eden Nurl Bayar'm oncekı akşam yapılan genel idaCHP adayına oy vermeslni sert re kurulu toplantısına da katılbır dılle eleştırmış, «MHP'nin (CHP Ile mucadele ediyoruz) şek marpıştır Bayar'm Ankara'dan llndeki Iddialarınm da artık cıddı ayrıldığı sanılmaktadır Nurı Bablr değeriendlrmeye tabl tutul yar yapılan ıkı baskanlık dıvanı ması zamanının geldiğlni» soyle toplantısına da katılmamıştır AP lıderı Demirel, Bayar'ın ıstımıştır. fosım kabul etmedığını oncekı Bır hafta önce, Genel Başkan Demırel'e gonderdığı bır mek gun. açıklaTiıştı. (Devamı Sa 9, Su. 2 de) tupla Genet Boşkan Yardımcılı Sedat'ı protesto eden Suriye, bir grup ziyareti «Arao ulusuna Filistinli, vurulan âcı bir Atina'daki darbe» olarak nitelendirildi Mısır Sayıları E.çılıgım 50'yi bulan öğrenciler elçiliği uzurt bastı süre işgal altında tuttulâr. Çıkan olaylardâ 2'si ağır 12 kisi yaralandı (DIŞ HABERLER SERVISF) Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın bugun başlayacak olan Israıl zıyoretı Arap Dunyasında sert tepkılere yol acmıştır Bu oroda Atina'daki Mısır Buyuk elcllığı soyı'arı 50'yı bulan bır grup Arap ve Fılıstınlı oğrencı tarafından basılmıstır Boskın olayı sırasında guvenlık kuvveî lerı ıle baskını vapan ogrencı ler orasındo cı^on cofışmada ıkısı ağır olmak uzere 12 kişı yaralanmıştır. Bu arada, Suriye Enver Sedat ın Israıl zıyaretını Arap ulusuna vurulan acı bır darbe olorok nıtelendırmıştır Fılıstın Kurtuluş Orgutu Askerı Lıderı Muhs n, Sedat'ı «Amerıkan Ajanı» o!orak suclarken Surıye'dekı sıya sı patıler gezının yapılacağı bu gunu «Ulusal yas» olarak ılan etmışler Surıye'de Sedat'ın Israıl e varacağı saatte tuiı karayolu ulaşımının 5 dakıka dur durulacagı bıldırılmıstır Ote yandan Sovyetler Bırlığı Resmı Aıansı TASS aracılıgı ıle Ssdat'ın Israıl gez smı dolaylı olarok kınamıştır Aıans bu gezının Anerıka dısmda hıçbır (Devamı Sa 9, Su. 3 de) UMUMİ MAĞAZALAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YAĞ KARABORSASI VE VERGI KAÇAKÇILIĞI YÜZÜNDEN HAPSE MAHKUM OLDU Doğan KATÎRCIOĞLU Turkiye Umuml Mağozolar Yö netım Kurulu Başkanı Mustafa Kopuz yağ karaborsacılıgı ve verjı kacakcılığı yaptığı !cm bır yıl beş ay ağır hapse mahkum olmuştur Istanbul 9 Asliye Ceza Mohkerresînde yargı lanan sanık Mustafa Kopuz un oglu Izzet Tunca Kopuz ıle mu hosebecılığını yapan yeğenı Ca hıt Kopuz do aynı cezaya çarptırılmıştır Mohkemenın bu mah kumıyet kararı Yargıtay tarafından onanmıs, hukmun ınfazı ıcm gereklı ışleme baş'anmıstır. 1974 yılında tereyağ dorlıgını gıdermek amacıyla Türkıye Umumı Mağazalar aracılıgı ıle Fransadan «Vırlux» marka bın ton tereyağ ıthal edılmıştır Tur kıye Umumı Mağazalar Yonetım Kurulu Başkanı olan Mustafo Kopuz. Yönettm Kurulunun kararıy'a bu yağlardan 257 tonunu Unkopanındakı mağazosında tuketıcı/e ıntıkol ettirmek ıcın almıştır. Ancak. Mustafa Kopuz'un Tıcaret Bakanlığının koydugu nor (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) t . AP şu anda kendinı inkârla meşgul Erbakan anlatıyor 5J Ecevit bugün Bayrampaşa ve Kartal'da yarın da Bergama'da konuşacak ocBIZ DCM'YE, DIŞ KREDILERE, YANI BORÇLAN MA SURETİYLE ALINMIŞ KREDILERE TURK EKONOMISIMIN DAYANMASINA TARAFTAR DEĞILİZ BUNUC.LA TABİI FAYDALI BIR KREDIYI ALMAYALIM DEMİYOkuZ » Fikret OTYAM (Cumhuriyet Haber Merkezl) : CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit bugjn Bayrampaşa ve Tabipler Birliği, Kartalda duzenlenen acık hava toplantılarında bırer konuşma demokrasiye yapacaktır yönelen Acık hava toplantılan Bayram paşa'da 13, Kartal'da 15 30'da saldırılara yapılacaktır Ecevit geceyı Istan bul'da geçırecek yarın sa karşı savaşım at 7 20'da ucakla Izmır'e gıde kararı aldı; cektır Cığ'ı hava alanında partılıler tarafından karsılanacak Ankara'da olon CHP Genel Başkanı Menemen yoluyla Bergana'ya gı yürüyüş yapılacak decektır. Ecevit saat 10'da Bergama'da konuştuktan sonra 12' Istonbul Haber Servisl Türk de Burhanıye, saat 16'da da CaTabipler Bırlıgı Olağanüstü Tem rakka!e'de halka hıtaben bır kosılcıler Meclısı toplantısında, bunuşma yapacaktır. tun Tabıp Odaları, «Demokrasıye karşı yonelen baskılara, sağlık hizmetlerlndekl siyasal amac lı kadrolaşmalara karşı, surekll MESS ve savaşım verilmesi» kararında Maden • Iş bırleşmışierdır. Bu amaçla 18 aralık gunü Ankara'da bır proyetkilileri testo yuruyuşü yapılması oybırlığı ıle kararlaştırılmıştır. bayram öncesi (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) MSP LİDERİNE GORE, «AP, KENDI ICINDEKI BIRTAKIM UVhLERIYLE CHP ILE KOALİSYON FIKRİNİ İSLEMEYE CALIŞMAKTADIR... Mıllı Selamet Partısı Genel Başkanı ve Devirt Bokom Başbakan Yardımcısı Necrnetıın Erbokan her g.tîıgı, her konuştugu yerde yıneledıgı gıbf Af\on Şeker ve Kâğıt fabrıkalarının açıI şını da ^'SP nın boşlattığını one surdugu «Buyuk ve agır sanayıi» hamlesının ıcte ve dışta baltalandıgım soyledı Atyon'dakı toren sırasında cevesınde «Hoca» dıye anıian Erbakan'dan «randevu» ıstedım «llk fırsatta hober vereceğini» bıldırdı. Hoca ya aıt oykulerl yakından bıldığim ıçın. benı randevu saatmden Kaç saat. ya da gun sonra kabul edeceğını de duşundum o sırodo Cuni<u Hoca. verdığı sozde, saatınde pek durmamaKla unlu. Unlu bır yabancı gazetecıye orandevu» veren Hoca, adamı sekız saat beKiettıkten sonra, goruşemeyeceğını de apaçık bıldırecek kadar serınkanlıd'r bu konuda. Gecenlerde bekledığım an geldı Hoca nın saot 10 00 da MSP Genel Merkezınde benı bekledığı bıldırıldı, saat ona beş kala Genel Merkezdeydım Basın Muşavırı Reşat Yazıcı, bıraz da telaşıa, Hoca'nın benı Bakanlıkta kabul edeceğ,nı bıldırdı1 Hayret değıl mı tum rekorları kırorak, tam on dakıka gecıkmeyie Erbakan'la karşı karşıya ıdık. Hoca şeytonın oyağını kırmıştı, on dakıka nedır kı? Hoca, 10 Kasım'da Anıtkabır'dekı torene de koşarak yetışmemış mıydı"7 Kımdı, MSP'nin ağır sanayl hamlesını ıcte ve dışta baltalayanlor'? Şu ucak ışı neydı, imza torenı ardı ordına neden ertelenmıştı, neler oluyordu? AP ve MHP ne yapıyordu7 Bunları Erbakan ın ağzındon duymak ılgınc olacaktı kanımca. Erbakan'ın yanında Sanayı ve Teknoloıı Bakanı Oğuzhan Asllturk, Imar ve iskân Bakanı Kutan ve Şevket Kazan vardı Ve ses alma oracı, bırbucuk kaset dondu Bunun bır kasete yakını MSP'nin «Mllll Goruş»unu ıcerdı Yanl son derece uzun Işte Erbakan'dan bu Konuaa secmeler: (Devamı Sa 9, Su. 7 de) Yunanistan'da partilerm seçim kampanyasında kullandıkiarı astronomık paralar söylentilere yol açıyor Kosta DAPONTE ATİNA Demokrotık Merkez Bırlığl Lıderı Mavros'un perşem be akşamı sonuk geçen açık hava mıtıngınden sonra Başbakan Karamanlıs'ın dün gece kampanyayı kapatan " konuşmqsıyla seçım yasakiarı başlarken. seçmenler de yoğun bır şe kılde ucak, tren ve dığer araclarla oylarını kullanacakları bolgelere gıtmeye başlamışlardır. Daha oncekı secımlerde ds gorulduğu gıbı seçmenlerın yol masrafları buyuk bır çoğunlukla portller tarafından karşılanmaktadır. Partı lıderleri ıle dığer adaylorın oy toplamak ;cın başvurdukiarı çeşıtü yöntemler arasında bulunan çocuk vaftız etmek ve seçmenlerıni uçakla başkentten uzak kentlere goturmek gıbı cozumler geniş bıçımde kul lanılmaktadır. (Devamı Sa. 9, Su. 5 de) • Komandolar dün bir kişiyi daha öldürdü GÖZLEM UĞUR MUMCU ı~\.. v . . Uuırum Çözüİdü... uzlasmâk umuduyla yeniden topiandı İstanbul Haber Servisl MESS Madenlş uyuşmazlığın da dun ışverenlerın ısteğıyle ye nı bır aşamaya gelınmış ve taraflar bayramdan once anlaşma ya varılabıleceğl umuduyla top lantı masasına oturmuşlardır. MESS'de dün sabah saat 10. 30'da başlayan toplantıya Madenlş Sendıkası'ndan Sınasl Kaya ve Mehmet Erturk. MESS' den Turgut Ozal ıle Metın Ipl'kcı katılmışlardır Toplantıdan on ce bosın mensuplarıyla gorüşen her ıkı taraf sozcülen. uyusmaz lık konularının ıvıce belırlendıflını, bayram oncesı onlaşmaya varılabıleceğl umudunda oldukla rını bıldırmışlerdır. MESS adına konuşan Turgut (Devamı Sa. 9, Su 4 de) Yedeksubaylığını iki yıl önce bitiren mühendise yolluk olarak 596 lira yerine 596 bin lira gönderildi FİNİKE, (Antalya MEM) Fınıke Zıraat Muhendısi Ekrem Karakaya'ya Zonguldak Defterdorlıgı tarafından ıkı yıl sonra yedek subaylık yolluğu olarck 596 lira yerine 596 bın 176 lıra gonderılmıştır Karakaya da gon den/en bu yolluğu almamış ve Vanm mılyon lıralık yoHuk gerı gıtmıştır Yedeksuboylığını ıkı yıl once (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) ' eş oylık baklemeden sonra, Mıllet Mecllsi kendlslne bir başkan seçmiş bulunuycr. Hukumetın MHP konadı, tam bir saskerl dısıplın» içınde CHP icınden çıkan bir adaya oy vererek, bu duğumun cozumunde «anahtar» gorevıni ustlenıverdl. CHP, oteden beri, «centilmen anlosmasunın uygu lanarak, başkanın, Millet Meclisi nde en cok sondalyeye sohip partıden, yoni CHP den C'kmasını ıstıyordu . Bu ıstek şımdı gercekleşmış oluyor. Bunu CHP grubunun blr başarısı olarak kaydetmek gerekır Çunku CHP kurmayları secimlerden bu yana, bu çozumu benimsetmek ıcın caba harcamışıar, sonunda, hukumet ortakları arasında bır catlaklık yaratarak MHP oylarını yanlarına cekmesinl başarniışlordır. Üstelik bu son oylamada, CHP Millet Mecüsl grubu, hemen hemen tam sayıyla, Zonguldak Milletvekıli Cahıt Karakaş'a oy vermiştir. Bu oylama, CHP'nin gerektiğinde, aralarındakl goruş ayrılıklorını bir yana bırakabilecekierinf de ortaya koymustur. Bu noktada MHP'nin CHP adayını desteklemesl ve bu desteği sağlarken de, lleri surduğu, «adayınız komunizme karsı olmalı» gibı cağdışı ve saçmasapan koşullor uzerinde durulabılir. Fokat bu tartışma slmdilik Ikıncı planda kalmıştır. Şfmdi onemll ofan, bu secim dolayısıyıe hukumet kanatları arasında doğan cellşkilerdir. (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) B fCumhurıyet Hober Merkezi) Ş.dast oıoylar tum yurtto su•erlen. Istanbul da dun konandoların bır devrmcı ogrencıye actıkları ateş sırasında yoMan gecmekte olan br yurttaş kursunia'a nedef oıaroK olmus Goz tepe ael'i olavda Kadıkov Bu/uk Ulku Dcneğı Başkanı Hayrbllch Sa/as, kımlıklerı belırlenemeyen kısııerce kLrsunlanarak yaralcn nısîır Urfa da, Akıncılarıa komandolar arasında oncekı gun cıkan cotısmada yaralanan bır Imcn Hctıp Okulu oğrencısı kurtarılamaycrak dun can vermışîr Ankora'da ıse TMGT'ın bulunduğu bınanın altındakl şılerle tartışmaya baş'amışlarkahveye ateş acanlar. ıkı kışının dır. Sılahlı oldukları bıldırılen ıyaralanmasma yolacmışlardır kı kışı, bu sırada kahve onunde • İSTANBUL un Zeytınburnu toplananlan dagıttıktan sorra. Yeşıltepe 56. Sokakta. komando olay yerınde gorduklerı ve devoldukiarı be'ırtılen ıkı kışı, Ibra rımcı olarak tanınan lıse öğren hım Koca'^anat'ın kahvesıne gır cısı Abdullah Şahın e saldırmış(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) dıkten scnra, ıcerdekı bozı kı Kipriyânu'ya bir mesaj gönderen Carter, Kıbrıs sorununun görüşmelerle çözümlenmesini istedi LEFKOŞE Amerıka Bırleşık Devletlen Başkanı Jımmy Carter, Kıbrıs Rum toplumu lıderı Spıro Kipriyânu'ya oncekı gun gonderdığı mesafda, «Kıbrıs sorununa goruşmeler yoluyla adil ve surekli blr cozumun gerçekleşmesı, Kıbrıs halkı icln en önemlı gereksinmedir» demiştır (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Bir banka ile bir Teksl deposunu soyan silahlı kisüer bir milyon lira aidılar Islanbul Haber Servisi Ard ar«ası kesılmeyen soygun olaylcnna dun de bır banka ve bır Tekel deposunun soygunu doha eklenmıştır Sıâlhlı soyçtncjlar Bayrarnpaşo Te<el Deposunaan 390 bın 995 lırayı a! m.şloı, oncak iCiçarken bu paıa nn 14 bın 575 lırasını duşürmuş lero r Cs.n soat 11 30 sıralorında ellerınde otomalık sten tabancaiar bulunan yüzlerı maskelı uc kışı Tekel Deposuna hızla gırmışlerdır. Sılahlannı, once personsle (Devamı Sa. 9, Su. 2 de) Yüksek fiyatla satılan Otomotiv Sânâyii ürünlerine plaka verilmeyecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sonayı ve Teknoloıı Bokanlığı otomotiv sanayı şırketlerı tarafından uretılen traktor, kam yon, mınıbus. otobus. kamyonet ve cekıcılerın azamı perakende satış fıyatlarını lcışlerı Bakanına bır yazı ıle bıldırmıs (Devamı Sa, 9, Su. 4 dc)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog