Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

1977 1978 Bır oğretim yılı surelı [kONTENJAN ÇOK SINIRLIOia] Kayıtlar yapılmaktadır. GENIŞBILGIIÇIN BROŞÜR ISTEYINI2 •ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ ÖZEL G D K S E N DfRSANfSİ ŞUBE KABATAŞISTt MERKEZ ,BEYAZITISt Cumhuriyel 54. Tll; UTl: 19149 * UNİVERSİTE VE KOLEJLERE HAZIRLAMADA MORAI OEftSANESİ r LISESONSINIF1AR BEKLEMEULEIÎ (ASAM C^ÎUBU) 5 12 ORflLIK 3 io <tel:275132ji .teh492833 •**Ş£ Kurucusu: FUNUS NADÎ 300 KURUŞ 18 KASIM 1977 CUKA ürritiyatrasusırası OSIVMNBEY te!48 3323 Kfflfletfölecllsfndekl38. tur oylamada Zonguldâk milletvekili Cahit Karakaş 227 oy aldı. Başkan seçiminin sonuçlanmasından sonra Millet Meclisi Genel Kurulu çâlışmalarına 29 kasım'â kadar arâ verdi f CHP'li Karakaş Meclis Başkanı seçildi ANKARA, (Cumhurtyet Bürotu) Millet Meclısı Başkanlığı sorunu yenl yasama dönemlnin başlamasından yaklaşık altı a/ sonro cozulmuş CHP Zonguldak milletvekili Cahıt Karakoş Genel Kurulun dunku bırleş mınde yapılan 38 turda 227 oy la Boşkan seçıimıstır 0/lomada AP II Ömer Çakıroglu 129 o/ almış 16 0/ boş> çıkmış, 10 ov gecerslz sayılmış, 7 oy 6a çeşıt/f üyeler arasında dağılmış tır CHP'li uç milletvekili Ekrem Cetın. Eşref Cengız ve Ahmet Melıh «hava muhalefeti nedeniyle ucaklor kalkmadığındon» Ankaro ya gelemedıklen lcın, bırleşım» katılomamışlardır Oylamadan sonra bır konuşma yopan Millet Meclısl Başkanı Cahıt Karakaş, tam bır yanBtzlık Iclnde Anavasa. yasalar ve ıctuzuğun gereklerıne uyacağını soylemış «Mecllslmlzin butun Idari bırlmlerl yanınızda olacaktır. Gereklrse yeni Idarl duzenlemelere gidllecektlr. Bundan böyle Meclls'tekl colışmaların yaygınlasmasına ve buna illşkln tum gorevlerl tarofsız ifa edeceglm Meclisln saygınlığını ve etklnllğlnl daha da flerty» götürebtlecoOlmlze Inanryorum. Önümuzdekl çalışma yılının başarılı ve hayırlı olmo•ını dllerim » demıştır Daha sonra geçıcl Başkan Kınyas Kartal Komısyonlara uye secıml ve Dıvan uyelennin secımı içın birleşıml 29 kasım salı günu saat 15 e bıraktığını bıldirmıştir Bllindığl gıbı MHP nın blr CHP Başkan seçimine yol açan gelişmeler CHP grubunda eleştirildi ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP1! bır uyenm Meclis Başkanlıgına secılmesıne yol acan sor gelışmeter CHP grubunda eleş tır iere yol acmıştır Millet Meclısı Başkonın n seçımınden once toplaran CHP Meclis Grubunda konu $an CHP Irmır Milletvekili Suleyman Genc Meclis Başkanının seçımı konusunda MHP ıie yapıion ısbırlığmı eleştırmış »MSP'yl mes rulo^Croık Şımdj d« MHP'yi meşru/asfınyoruz» demıştır Genc konuşmasında CHP ve MHP Grup Başkanvekıllerının ıkıil goruşmei'» nni do kınamş, «IkıM gâruştunüz, Iste belgeleri bu, gazetelerde de yer aldı» bıçımınde konuşmuştur. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise ko nuşmaya «Ben Portl Genel Bafkamyım, olum lu coğrrtarı hüsnünryetll dovronışlar olarak kabul etmek zorundayrm ve onun gereğinl ye (Devamı Sa 9, Su 1 de) Diş macunları hariç tüm ilaçların eczaüeler dışında satılması Sağhk Bakanhğınca yasaklandı KUTAHYA (MEM) Soğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacılık ve Tıbbı Muztehzarlar Genel Muduru Azmı Savaşan ımzası ıle Volılığe gondenlen bır yazıda recetesız satışı yapılan tum ilâcların eczaneler dışında satışının yasaklandığı, bunlar arasında aspırının de bulunduğu belırtılmıştır (Devamı Sa 9, Su 5 de) Sedat pazar günü İsrail'de konuşacak, Dışişleri Bakanı Fehmi istifa etti • FEHMI'NIM YEffİNE GETÎRİIEN RfADDA fSTÎFA ETTÎ ABO'll KONGRE LYELERİ SEDAT'IN ISRAIL'E ONEMLÎ OOL'N IER VERMEYE HA2IRLANDIĞINI AÇJKLADILAR mut Rıad da birkac saat sonra gorevınden ıstıfa ettığını bıldirmıştir Mısır Dışış'erı Bakan lığına vekaleten Butros Galı getırıİTiıştır Bu arada Boşkan Sedat'ın kararının Arap dunyasında yarattığı tepkıler surerken Mısır'a yaptıkları zıyaretı tamamlaya rak Israıl e gelen ABD Kongre uyelerı Mısır Devlet Başkanının Isra I e onemlı odunler vermeye hazırlandığını açıklamışlaroır GELIŞMELER Erver Sedat ın Israı! gezısıyle ılgılı dunku gelışmeler şoyle olmustur Kchıre den dun yapıion acıklamada Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ın cumartesı gecesı Israıl ı resmet zıyaret edecegı b Idırılmıştır Açıklamada Se dot ın pazar sabahı El Aksa Camıını zıyaret ettıkten sonra. pazar gunu Israıl porlamentosuna gıderek bır konusma yapacağı pazartesı sabahı da Israıl le go (Devamı Sa 9, Su 4 de) KAHİRE Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ın yarın Israıl ı resmen zıyaret edeceğının acıklanması ulkede yenı sisıyasal çelışmelere ycl ac mış. bu kararı protesio eden Dışişleri Bakanı Isma I Fehmı go revınden ıstıfa etmıştır Başkan Sedat tarafından ıstıfası kabul ed len Ismaıl Fehmı'nln yerıne atanan Dışışlerıyle gorevlı Mah adayını destekleyeceğlnl acklamasından sonra, Başkanlık seçımı ıle llgılı gelişmeler hızlonmış once sıyasal partılerın grup başkanvekıllerı arasında yapılan toplantılarda sonra da oncekı akşam CHP ve MHP grup başkanvekıllerının ıkılı goriışmelsrlnde CHP'li aday adaylan saptanmıştır. (Devamı Sa 9 Su 1 de) Başkanı Nurullah Gezgin "Bugünkü uygulama gayrimeşru bir durum yaratıyor,; istanbul Haber Servlsl > Istanbul Sanayı Odası Meclısı nın dunku toplantısında, Oda Yonetım Kurulu nun, APCHPyı ortak bır zemınde buluşmaya cağıran raporu eleştırılere ugra mış, soz alan Ertuğrul Soysal, «Bu konuda eleştırılmesı gerekII olan varsa, o da ust kuruluşumuz, ve her yanıyla sıyasete saplanmış bulunan Odalar Bırlığıdır» demıştır. ISO'nun yıllık çalışma döneminın son meclis toplantısında (Devamı Sa 9, Su. 1 de) ıso Kalkınma hızının yüzde 8,5 olarak saptanması A P MSP arasında çatışmaya neden oldu ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Dorduncu Beş Yıllık Kalkınma Planında kalkınma hızının once Yuksek Planlama Kurulunda daha sonra Bakanlar Kurulunda yuzde 8 5 olarak belırlenmesı. Bokanlar Kurulunun oncekı gece geç saatlere dek suren toplantısında AP ıle MSP lı uyeler arasında catışmayo yol açmıştır Kalkınma hızının yuzde 8 5 gıbı cok yuksek bır oranda saptanması öte yandan Uluslararası Para Fonu heyetinın «Bu koşullar ve kararlarla Turkıye'ye gelmeme» olasılığını arttırırken Para Fonu nun Ikıncl Cephe hükumetı ıle başiarının gergınleşmeslne yol acmıştır Uzun tartışmalardan sonra oncekı akşam Yuksek Planlama Kurulunda Dordüncu Beş Yıllık Kalkınma Planının kolkınma hızı yuzde 8 5 olarak belırlenmıştır. Yuksek Planlama Kurulundan sonra Bakanlar Kurulu oynı konuyu ele almış ve kalkınma pian stratejısı Ile kalkınma hızını goruşmüştür Ancak, Bakanlar Kurulundakl goruşmeler sırasında AP ıle MSP arasında goruş farklılıkları cıkmış ve go(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Cumhurıyet Haber Merkezl Yurdumuzun batı bolge enrti oncekı akşamdan itıbaren etkı lemeye başlayan fırtına ve yagışlar, kentlerdekı guniuk yaşamı bu/uk olcude etk lemış, hava ve denız ulaşımında aksaklıklara yolacmıştır Bu ara aa son \cğışlar r e*. i ı ıc n cgrıur bekleyen tcrırı çejıe l<=r vı sev ndırd gı bıld rılmekıedır Balkanior uzerınde bulunan olcak basınc Doguya dogru jogru ılerlerken bıraktığı vag şlar Marrrora Ege Ic Anadolu Akdenız ve Batı Karade ; nz bolgelennde etk lı olmuş : tur Fırtına ve yağışın bır sune daha de»a~ı edecegı neteoroloıı taraf ndan Dıldırıln st r Fırtına Canakkale de "îaatte 90 Istanbul da 80 k lonetre hızla esınce her ,kı bogazoa kucuk tonaılı gemıler koWara sıgınmak zorunda kalmştır Is tanbul da Kartal Yolova ve Harem S rkecı araDalı vapur sefer en gurt boyunca \aplamcmıstır Canakkale de de ara balı vapur seferlerı aralıklı ola Salacak ta kcrayc oturan kaçakçı Kıbrıs gemısı (Fotograf. Tulay DIVITÇIOGLU) Eğitim Enstitüsü sınavlarının Danıştay'ca durdurulması kararına Bakanlığın itirazı reddedildi ANKARA (ANKA) Danıştay 8 Daıresı, Mıllı Egıtım Bakanlığıntn Eğıtım Enstıtulerınde uygu lanan sınavlar hakkındakı Danıştay'ın verdığı yurütmeyl dur durma kararının kaldırılması ısteğınl reddetmıştır. Danıştay'ın bu yenı kararınoon sonra, Mıllı Eğıtım Bakanı Nahıt Menteşe'ye bır telgraf ceken avukat Tanıu Korkmaz, Danıştay kararının gecıktırılmeden uygulanmasını ıstemıştır. Öğrenıldığıne göre, Danıştay 8 Daıresının Eğıtım Enstıtulerınde resım. muzık ve beden egı tımı dışında uygulanan mulakat sınavlarının kaldırılması hakkında yurutmeyı durdurma kararı vermesıne karşı, Mıllı Eğıt m Bakanlığı salı aksamı Danıştay 8'ncı Daıresıne başvurarak, kararın kaldırıimas nı ıstemıştır Başvuru üzenne carşamba gunu konuyu ele alan Danıştay 8 Daıresl, Mıllı Eğıtım Bakanlığının bu talebıni reddetmıştır. Fırtına ve yagış, ulaşımı aksattı rak yapılabllmış, bazı evlerın kıremıtlerı uçmuş, Devlet Hasîanesı nın camları kırılmış'ır Bu arada, bır yıl once yaka lanıp Harem Rıhtımına bağlanan Kıbrıs bandıralı kacakçı gemisı «Vasoula» fırtınadan halat kopararak sürüklenmış ve dün sabah yoğun s sten Gazlgros tonluk tankerın dort kışl Salacak ta kara/a oturmuştur lık murettebatınm gemımn antep e ınemeyerek Esenboğa Gemının boş oldugu bıldınlnuşkıırtarılması ıcm çalıştıkları ve ya gen donmüştur tır ya>dım ıstemedıklerı bıldırılmış Yağış ve lodos fırtınası IsTuzla nın Harmanyolu onle tlr tonbul da kara ulaşımını da bur nde de «Kurtuluş2» tankerı THY nın bazı seferlerı de ak yuk olcude aksatmtş yurttaşlar fırtına nedenıyle kayalara bınsamıştır Ankara Gazıantep sabah ışlenne gecıkmelı olarak dırmıstır Yılmaz Ayanoğlu na gıdebılmışlerdır aıt oldugu bıldınlen 149 bn seferını yapmakta o'an uçak. Yağmudarın, Ruraklığı önemII olcude gıderdığı de belırtılnektedır Yaz aylarındanberı ya ğışların yeterll olmaması neae nıyle kuraklıkton yakınan cıftcl ler, son yağışlarla ekım yapabı leceklennl bıldırmışlerdır Papandreu'rtun pazar günkü seçimlerden ikinci partı olarak çıkma olasılığı güçleniyor Kosta DAPONTE biidîrivor ATINA Tarıhl ve turistik Anayasa Meydanı'nı dolduran 300 bın yandaşının coşkun gosterılerl onunde carşamba akşamı 45 dakıka konuşan PASOK lıderı Andreas Papandreu'nun pazar gunkü genel seçimlerden ona muhalefet partlsi olarak cıkması olasılığı glderek güclenmek tedır. Papandreu'nun, Karamanlis'ın arkasından ikıncı partı olmak ve Mavros'un yerını alarak ana muhalefet partısı olarak 300 sandalyelık parlamentoya gırebılmek ıcm başkenttekl meydan konuşmaları secım yanşmasında secmenlerı etkılemek amacını guttuğunu belırten gozlemcıler, bu nunla beraber PASOK ıle Merkez Bırlığı nın yer değışmelerı olasılığının kuvvetlendığını kabul etmektedırler (Devamı Sa 9, Sü. 1 de) Doğubayazıt'ta bir öğrenci öldürüldü U lannda nneydana golmıştlr öğ olayla ılgılı olorak ıkı kışının göz (Cumhunyet Haber Merkezl) rınden şüphelendıklerı bu kışıle unlversitenin revırıne kaldırılaren lâ gıne gore Erzurum Kara altına alındıgırtı bıid rmışlerdır rın kımlık kontrolunu yapmak ı& rak tedavı altına alınmış, aynı Agrı ya baglı Dogubayazıt ılce beKir Eğıtı n Enst tjsu ogrencı AT<ara da ODTU oğrencı e teyınce, once aralannda tartış otobusle Sıhhıye ye gelen gece sınde bır oğrencı oldurulmuş ma daha sonra da kavga cıkmış bekcılerı burada toplu olarak bır ODTU'de ıse gece bekcısı olo lerınden olan Mustafa Yardımcı' nnden ucunun b caklanması oıa yı ıle so/le gelışrııştır tır Bu sırada gece bekcısı ol mınıbuse bınerek kaçmışlardır ya ılcedekı bır s ner^anın onun rak çalıştıkları bıldırılen bazı kıYaralı oğrencıler daha sonra de kımliKlen beiırieneme/en kıScat 09 45 de unıversıte kam duklarını soyleyen kışılerden başıler dun unıversıteden şehır s lerce ates oçılmıstır Musta'a pusundan kolkan otobuse ogren zıları bıcaklarını çekerek ogren Hacettepe Hastanesı ne kaldırılmerkez ne donen otobustekı ogYaraıncı kaldırıldıgı Dogubaya cılerle bırlıkte unıve's tede ae cılere saldırmış ve bunlardan mışlardır rencılere sa dırarak 3 unu bıcak ANKARA AP Genel Başka la yaralamıslard r ODTU ögrencılerı bır forum ce bekcısı olarak calıştıklarını Coşkun Bılgin. Kazım Sankaya zıî Devlet Hastanes nde kjrtan nı Suleyman Demirel. Genel Bas ve Zafer Mücteba'yı yaralamış duzerleyerek olayı kınamışlarsoy'eyei k şıler de bınmışlerdır lanıyarak olmuçtur Dogubaya AĞrı nın Dogubayazıt ılcesınkan Yardımcılarından Nun Ba de<ı olcy dun saat 16 30 sıra zt Emnıyet Amırlıgı yetkıl len (Devamı Sa 9, Su. 4 de) Ogrencnerden bazıları, kendı e lardır. Ycrolı oğrencıler derhal yar'ın ıstıfası ıle ılgılı olarak «Bayar'ın göreve devam ettfğlnl» soylemış «Yardımcım Nurl Bayar'ın istifasını kabul etmedim» demıştır a a 'nın haberıne gore AP Genel Merkezı, Demirel ın bır gazetecının bu konudakı sorusu uzerlne bu açıklamayı yoptığını (Istanbul Haber Servısi) Ve tu d j n de surdurmüşlerdır öğbıldırmıştır fa Lısesınde oğrencıler, oğret rencı velılerı yapt kları açıklaBuromuzun blldlrdigıne gore UĞUR (Devomı Sa. 9, Sü 2 de) menlerı ıcm boşlattıkları boyko mada ögrencılerı destekledıklerını bıldırmışlerdır Veliler okul OLAYLARIN MUMCU mudur vekılı Mehmet Alpay ve ARDINDAKt Mıllıı Eğıtım Mudurlüğü ye'kılılerı ıle goruşler sorunun kısa surede cozumlenmesını ıstemış lerdır on ononbeş yıldır cok partill düzenlmlzln <ar daVefa Lısesınde oğrencıler velımarı» çatlaktır Yolsuzluk, cınayet ve ruşvet, catlayan (Devamı Sa 9, Su Z de) bu damardan oluk oluk akmakta ve toplumun «maluslararası ParaFonu Ku kümet, PoraFonunun öne sur nüm yarotmıştır IMF Ile blr annevl değerlerı» ıcten ıçe cokertilmektedır. Sız bakmayın rulu Amerıka'ya donmüştur. dugu koşulları en sert blçlmde laşma gerçekleşse bile bu anKuşkusuz IMF uzmanlarının tartışma konusu yapabılir; ve lasma koşullcrının ciddiyetle uysabah akşam «mıllı ve manevı değerlere baglıyız» diye «Kurbon Boyramını ıdrok etmek oloblldlğınce odunsuz blr tutum gulanacagı konusunda kuşkular SEKA'da anlaşma konuşmalarına, dogruluk, durustluk, ahlok ve namus gibl icın» ABD'ye gıtmedıklerl açıktır. \a yeni kredl olanakları yarat yoğundur. kavramlar, en azından, bu yoisuzluk dalgalarıyla, cdevrl Bu durumda IMF temsılcılerl sâğlanamazsa Sızan haberlere gore, IMF uz mak Isteyebillr. Ya da Türk huıktldarlarındas curutulup, yokedilmektedir. manlan baskentte olumsuz blr go kumetinln ekonomik goruşlerl nın başkentteki temaslardan Blr yoisuzlugu ortaya cıkartmok devletin namusu sa12 bin işçi scnra, ayrılırlarken «Sız once slrunumle karşı karşıya kalmıslar IMF ile bağdaşmayabllir. yılmalıdır, oyle degil mı''. Ne oldu «mobılya yoisuzlugu?» dır. Kendı Içınde uyum sağlayaBu ayrı şeydır, hukumetin IMF yasal Istıkrarı, hukumet lcınde greve gidiyor Hayall şlrketlere yapılan ihracat, «hayali kamyonlar» aramayan blr hukumetle surdurulen Ile temaslarında lutarsız, celiş uyumu saglayın, sonra ekonocılıgı ile tasınan cevız kaplamalı yatak odası takımları, temasların IMF uzmanlarına gu kill, guven vermeyen blr goru mik konuları goruşelim» dıyebılmufettlş roporları ve «yolsuzluk yoktur» demeye getiren (Cumhurlyet Haber Merkezi) melerı anlam kazanmaktadır. Bu ven yerlne kuşku verdiğl bıldi num sergilemesı ayrı şeydir. <on rapor» hazırlayıp, sonra da hemen yurt dışına yollanan rılmektedlr Istanbul Sanayl Odasının ra sczlerle son Iç gelişmeler bır Tark Iş'e bağlı Turkıye Selubaşmufettışler, ne oldu acaba9 loz Iş Sendıkası ıle Sanayı BaBu noktada Iki konuyu blrbl porunda belirtıldiğl gibl, ikinci araya geldığınde MC koallsyo kanlığına bağlı SEKA Genel MuLockheed yoisuzlugu ne oldu 7 ABD Adalet Bakanrlnden ayırmak gerekır. IMF'nin MC koalisyonunda her Bakan nunun sonunun yaklaştığı izleni durlugu arasındakı toplu sozleslığı, yolsuzlukla ilgılı belgelerı Turk Adalet Bakanlıgına ongorduğu kosulların Ankara kendl başına blr hukumet n'bi ml oluşmaktadır. gonderıyordu . Ancak bu belge alış verlşi Için bir tek korre goruşmelerı uyuşrrazlıkla so ••• hukumetlnce benimsenip benlm dır. Demirel hukumetl icte (Devamı Sa 9, 3u 7 de) nuclanmıs ve grev kararı alın(Devamı Sa 9, Su. 6 da) senmemesl ayrı şeydlr Blr hu dışta cfddı sayılmayan bir örumıştır Ancak bılaırıldıgıne gore Y AZI SI Z (Devamı Sa 9, Su 2 de) Demirel: «Yardımcım Bayar'ın istifasını kabul etmedim» Vefa Lisesi'nde veliler boykotu destekliyor GÖZLEM GERÇEK Hükümetin Durumu LJU Devlet Malı Deniz... A S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog