Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Fert ve Yetenek öğrotimiyle universiteye hazırlamoda A. 16Kasım Beklemeli ve Mezunlara 19Kasım Lise Sonlara * 5Arahk Aksam Kursu ORDU cad.288/3 Aksarayistanbul TEL:22 22 2 3 2 8 75 3 5 2 2 88 25 ^ umhuriyet 54. n i ; SAYI: (9148 Kurucusu: YUNTJS NADİ 300 KURUJ 17 KASIM 1977 PIRJEMBE saatto evlnden cıkmakta Ankara lclnde Izinl kaybettlrmeye çalışmaktadır AP cevFelerındeyse. Nurı Bayar'ın istifasını ergec geri ala cağı goruşü yaygın bulunmaktadır. Dun bır ara. Nurl Bayar'ın istifasını geri aldığı soylentılerı de çıkmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) GERCEK B A S A R I N I Z İÇÎIM YAYIIMUARIIMI TERCİH EOİIMİZ t'Çdzümlumadern mjtenullk (Lıv I) Fıyjtı, 7STI 2 ÇAılimfu modrrn mjternatık (Llffl 2) Fıyfll Flyatı, 7* TL l.Modrrn (trit ııyııılaırulı nuumıIlkHllk klmya) Fıyall 10OTL 4fiıtltt tpjt uyguljmalı, sosyal bılftkr «deblyıt unh cojMfyaHyatr 60 TL 5Kl«lk (rtıellı (rirumlü. teıt liygukımilı ttblr|ton»tflflııkklroyablyolojı) Fıyatı 140 11 6ÇdıUmlU arntl ycuntfc Flyalı 100 1 L ISTEME ADRESİ 21ya Gokalp cıddttl lnkılıp Mkak N« 2J kırılayankv» Ttl 18)} 461194 «7 25 58 91 Toplu lıuklerde % 10 , Klupçılan % 20 Indlnm yapılır. ONFMI I N<M luha on.r pmıa havjleti \\t bedfllrrıni gftnderenler* klup gftnderllrcektlr CHP'den âday olarak Karâkâş, Can ve yüceler'in adı geçiyor, AP içindeki muhalif üyelerin de CHP adayını destekleyeceği bildiri liyor Demirel, Bayar'ın istifasını geri aldırmak için çalışıyor ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) AP Başkanlık Dlvanı uyelığınden ıstifa eden Nurl Bayar'ın İstifasını gerl alması icin AP Genel Başkanı Demirel'In yoğun caba harcodığı, Nurl Bayar'la görüşmelerı Içln bazı AP'II lerl pörevlendlrdlğl öğrenılmlştlr. Nurl Bayar, Ankara'dan ayrılmamakla blrllkte erken Başkanın seçilmesi olasılığı kuvvetlendi ANKARA, (Cumhurlyat Bürosu) Mlllet Mecllslnde grubu olan sıyasal partllerln grup başkan vekıllerl, Başkanlık sorununu çoz mek uzere dun de toplanmışlar ve CHP tarafından onerilen 15 ııye arasmdan Başkan adayını saptamaya çalışmışlardır. Goruş meler sonunda 15 CHP'II üye arasmdan Zonguldak Mllletveklll Cahit Karakaş, Adana Mllletveklll Mehmet Can ve Koyserl Mllletvekllı Mehmet Yüceler uzerinde durulduğu oğrenllmlştlr. Meclls gecicl Başkan Veklll Izzet Akçal, saat 16'da başlayan toplantıdan sonra yaptığı kısa açıklamada, «inşallah yarın (bugün) Mlllet Mecllsl, Baskanına kavusacaktır» demıştır. Akcal. kararlaştırılan Başkan adayını acıklayamayacağını. grup başkan veklllerlnln kendl arolannda temaslarını surdureceklarlnl de eklemiştlr. Bu arada yıne grup başkan vekılleri toplantısından sonra CHP Grup Başkan Veklll Hayrettin Uysal lle MHP'II Grup Başkan Vekıli Ihsan Kabadayı arasında ikılı blr goruşme yapıldığı. iki grup yonetlclslnin daha sonra blrllkte, Meclls gecicl Baş kan Veklll Akçal'ı zlyaret ettiklerl oğrenllmlştlr. AP'NİN TUTUMU Bu arada AP grubunun dün sabahki toplantısında, Başkan seçimıne illşkln gelişmeler hakkında bılgl veren Grup Başkan Vekıli llhan Ersoy. CHP'li blr adayın uzerinde goruşbırlıği olrnadığını öne surmuştur. Grup (Devamı Sq. 9, Su. 4 de) îlâç fiyatlarına aralık ayı başından itibaren büyük oranda zam yapılması kesinleşti Kenan MORTAN llâc fiyatlarına aralık ayı başından itibaren buyük oranda zam yapılması kesinleşmlştir. llâc Işverenlerl Sendikası kaynaklarma gore, zam oranları yuzde 100'e varmaktadır. Buna karşılık, Sağlık ve Sosyol Yardım Bakanlığı yetkllllerl zammı doğrulamakla blrllkte. zam oranınm yuzde 10 dolayında olduğunu soylemlşlerdlr. llâc şlrketlerı adına ilâc İşverenlerı Sendikası tarafından yapılan flyat artış isteğinde, ham madde flyatlarındakl artışın fi(Devamı Sa. 9, Su 8 de) Mısır Başkanı Sedat, Israil ziyaretine karşı çıkan Başkan Esat'ı yumuşatmak,, için Şam'a gitti ŞAM Israll'l zlyaret etme kararı genış yankılara yol acan Mısır Devlet Bakanı Enver Sedat. Surıye lıderl Hafız Esat'la goruşmek uzere dun Şam'a gıt mıştır. Gozlemcıler, Enver Sedat'ın israıl'e yapacağı gezıye karşı çıkan Hafız Esat'ı yumuşatmak ve ortak blr politika sap lamak amacıyla Şam'a glttiğınl belırtırlerken, Israil topcusu dun öğleden önce Guney Lübnan'dakı, ilericl guclerln başlıca yer leşme merkezlerı Nebatıye kasa bosı ve cevresınl yoğun bıcım de bombalamışlardır Bombardımanda ilk saptamalara gore en az 3 kışl olmuş cok sayıda ınsan yaralanmıştır Assocıated Press a|ansı israH'dekl guvenllir koynaklara dayandırdığı haberde, Sedat'm israıl'e 24 kasımda gıdebileceğını bıldırmıştır ISRAİL'E TELGRAF CEKTİ Tel • Avıv'de toplanan bır sem pozyuma telgraf ceken Sedat Orta Doğu'da tek çozum yolunun Fıllstın devletınln kurulması ve tanınması olduğunu soylemıştır a a "nın haberlne gore Israil'e telgraf çeken tek Arap lıderl olan Sedat'ın mesa|ı Lefkoşe a(Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Kıbrıs'm Maraş bölgesindeki turistik tesislerin kademeli olarak hizmete gireceği açıklandı; Rumlar tepki gösterdi LEFKOŞE Kıbrıs Turk Federe Devletının basınla ıllşkıler bürosu Magosa'nın Maras sem tlndekl turistik tesislerin kademeli olarak hizmete sokulaca ğını açıklamışttr. Buro Başkanı Reuter A|ansına verdığı demeçte Maraş'ın Federe Devletın blr parçası ol duğunu kaydederek «Maraş'takl teslsler kademeli olarak hizmete açılacaktır. Bu husustakl kararımız keslndlr.» demıştır Kıbrıs Rum Yonetımi Lıderl Sıpros Kıprlyanu, Turk kesıminde bulunan otellerin yenıden hiz mete acılmalarının yasa dışı olacağını one surmuş, «Bu otellerln açılmasına yardım edenler de yasa dışı davranışta bulun muş olurlar « şekllnde konuş muştur. Kiprlyanu'nun bu demeclnln Kıbrıs Turk Federe Devletlndekl bazı otellerin işletmeye açılması amacıyla Batı Almanya'dan mal zeme ve uzman getlrllmeslnl eleştlrme amacına yönellk olduğu anlaşılmaktadır. Kıpriyanu konuşmasını ıılus(Devamı Sa. 9, Su. 6 da) Akbal ve Dikmener aleyhine Demirel, Asiltürk ve Müftüoğlu nun açtıkları hakaret• davası başladı Istanbul Haber Servlsl Gazetemlz yazarlarından Oktay Akbal ve sorumlu Yazıışlerl Mudurlerımızden Bulent Dikmener Birlncl MC Iktıdarı Başbakanı Suleyman Demirel. lcışlerl Bakanı Oğuzhan Asılturk ve Adalet Bakanı Ismall Muftuoglu'no hakaret ettıklerı Iddıasıyle rlun Islanbul Toplu Basın Mahkemesınde yargılanmışlardır Demirel, Asılturk ve Muftuoğlu. Gaietemızde yayımlanan «Evet Hayır» sutunundakı «Şeytanlardan Kurtulmak» yazısiyla kendılerlne hakaret edıldiğınl Iddıa ederek Akbal vo Dikmener hakkırıda dava acılmasını ıstemışlerdır. Toplu Basın Mahkemesınde ya pılan duııku duruşmada gazetemız yazarı Oklay Akbol sorgusunda ozetle şunları soylermştır. (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Prof. Yalçıntaş, Senato olumsuz karar verirse TRT Genel Müdür Vekilliğini kabul etmeyecek MÜDÜR İLE ALTI OĞRETMENLERINiN GOREVDEN ALINMASINI PROTESTO EDEN VEFA LİSESİ ÖĞRENCİLERI COPLA DAĞITILIYOR.. (Fotoğraf: Tulay Divltçloğlu) Öğretmenleri için gösteri yapan Vefa Lisesi öğrencilerini polis copla dağıttı Okul müdürü ve yardımcıları ile öğretmenlerinin göreve iadesini isteyen öğrenciler, süresiz boykot kararı alârak dün derslere girmediler. Istanbul Haber Servlsl Vefa Llsesl öğrencılerl, okul muduru lle altı öğretmenin gorevlerıne son verılmesl üzerlna toplu olarak derslere glrmemışler ve sureslz boyKOta başlamışlardır. Bu orada öğrenciler, okullarının bulunduğu Şehzadebaşından Aksaray'a kadar yuruyuş yapmışlar ayrıca Mlllî Eğltlm Müdürluğu'nün önunde de atamaları protesto etmışlerdlr. Bu protesto gosterisl, Mllli Eğitlm Mudurluğu'nün karşısında buıunan, iran Konsolosluğunu korumakla görevll pollsler tarafından onlenmlş ve oğrencller coplanarak dağıtılmıştır. öte yandan, Bostancı'da CHP'li muhtar adayının TV tamır atolyeslne sabaha karşı patlayıcı madde atılmış, patlamo sonunda 5 işyeri ıle blr ev tamamen yanmıştır Ayrıca Kucukyalı'da 2 yere, Maliye ve Muhasebe Yuksek Okuluna atılan patlayıcı maddeler de (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) istanbul Haber Servlsl TRT Genel Mudur Vekllllğıne atanan Prof. Nevzat Yalçıntaş, tstanbul Unlversitesl Senatosu da Fakulte Kurulu'nda olduğu gıbi, olumsuz karar verirse, TRT Genel Mudurluğu gorevinl kabul etmeyeceğlnl acıklamıştır. Prof. Yalcıntaş 1756 sayılı yasaya gore, TRT'de gorev yapabilmesl lcln Üniversite Senatosunun onayının zorunlu olduğunu, Senatonun olumsuz karar (Davamı Sa. 9, Su 8 de) ECEViT, CUMARTESi GÜNÜ BAYRAMPAŞA VE KARTÂL/DA; PAZAR GÜNÜ DE BERGAMA, BURHANiYE VE ÇANAKKALE'DE KONUŞACAK ÖZAL: ANARŞiNiN TIRMANMASI ÖNLENMiŞTiR ANKARA icişlerı Bakanı Korkut Özal, «Asaylş Komlsyonunnun calışmaya başlaması dolayısıylo yaptığı acış konuşmasında, «Anarşlnin tırmanmasının önlendlğlnl» soylemiştır Jandarma Genel Komutanı, Emnıyet Genel Mudur Yardımcıları, MIT Temsilcfsi, Genelkurmay Temsllcisı, Ankara, Diyarbakır ve Erzurum Valilerlnın katıldığı toplantıda, hukumetln goreve başladığı gunlerde oğretım muesseselerlnın calışmaz durum da olduğunu, anarşının zlrveye tırmandığını soyleyen Özal, «Şurası muhakkak kl anarşlnin tır(Devamı Sa. 9, Su. 5 de) Seçimlere üç gün kala Yunan seçmeni kararsız GÖZLEM UĞUR MUMCU İNA Altı mılyondan faztaz Kosta D A P O N T E b i l d i r i y o r propaganda propagando bombardımanına bombardımanıno j 1 ATİNA tuttılan 6 241066 secmenın bu la Yunan secmenının Albaylar Istanbul Haber Servlsl kararsızlığı. oylarını tlylce torCHP Genel Başkanı Bulent Ece Cuntasının devrılmesınden sonlarak» kullanacaklarını ortaya vıt, cumarlesı gunu Istanbul'da ra ıkıncl kez sandık başına gı da olduğundan, katılma oCikarmoktadır Cunta'nın devBayrampaşa ve Kartal da, pazar deceklerl pazar gunu yaklaşır ranının yuksek olması bekrılmesınden hemen sonra olagunu de Bergama. Burhanıye ve ken. Yunan kamuoyunun ve do lenmekle beraber. 22 ekımğanustu koşullar altındokl 1974 layısıyle seçmenlerının ılgısızlı de resmen açıklanan erken so Cnnakkale'de konuşacaktır gonel seçımlerınden değışık oçım kararından bu yana partl 19 kasım cumartesl gunu is ğı karaı^ıjlığa donuşmektedir lurak bugunku koşulların bilinkampanyaları ve tanbul'a gelecek olan CHP lıdeYunan yasalarına gore sec lıderlerının (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) menler oy kullanmak zorun aday turunun karışıklığı ıçınde cınde, hayat pahalılığındon bunalmış ancak geleceğinl guvence altına alabllecek blr Iktldarı isteyen secmenleri etkllemek lcın partıler bu hafta son kozlurını oynomaktadırlar. Salı gecesı Yunan Parla'Devamı Sa. 9, 3ü. 7 de) Sonn Ne OJacak?.. S OTOMOTiV SANAYiiNiN SORUNLARI TARTIŞILDI GAZETECİ ARKADAŞIMIZ ERDOĞAN KÖSEOĞLU'NUN UĞRADIĞI SALDIRIYA POLİS SEYIRCİ KALDI Basın ı n\ ¥n] Y AZI $I Z İstanbul Haber Servlsl Otomotıv Yan Sanayı temsılcılerı ıle Turk Otomotıv Endustrısı (TOE) yonetıcllerl arasında duzenlenen «TOE Yan sanavı ılışkılerı» toplontısı dun yapılmıştır Yan sanayıı kuruluşların dan 160 temsllcının katıldığı too lontıda, Otomotıv Endustrislnin, Turk Endustrısmın lclndeki yerı tartışılmıs. Otomotıv Endustrısi (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) on gunlerde en çok neyf merak edlyorum blllyor musunuz? Suleyman Demırel'ın sonunu.. Acaba Demırel'ın sonu ne olacak? On yıl daha Başbakan mı kalacak? Yuce Dıvandu yargılanıp hapls ml yatacak? Politıkayı bırakıp yenlden «Morrison» şııketi temsllcillğıne mi donecek? Kardeşieri ve yegenl ile birlikte yurt dışına mobilya mı satacak? Gerçekten çok merak edlyorum, ne olacak sonu? Osmanlı tmparatorlugunun son zamanlarını yaşayanlar. tek çartlli donomi gorenler, Menderesll Bayarlı Demokrat Parti zulmune lanık olanlar, soyleyln allahaskına, hlç boyle doneıne, hic boylo başbakana rastladınız mı? Boylesini gordunuz mu, duydunuz mu? işte boylesine blr Başbakan, on onlki yıldır ulkemlzin yazgısıno egemendir. Kardeşieri, yeğonl, hayall mobllyası. yolsuzluk dosyası, vergl ladesi, usulsuz kredlsıyle. «Demirel prensliğı»nde yaşıyoruz.. Fakat merak ediyorum dogrusu, bu prenslığın sonu ne olaca'c? AP lcındekı «ızzetl nefis» sahlbl mılletvekıli ve senatorlerden kaçı, Demirel aılesıne su gıbı akıtılan mıl (Devamı Sa 9, Su 7 de) iSTANBUL'DA iKi BANKA DAHA SOYULDU (Cumhurlyet Haber Merkezl) istanbul'da dun ıkı banka daha soyulmuştur Yapı Kredı Bankası'nın Fenerbahce Dalyan şubesı ile Hurnyet Manallesl şubesinı soyan soyguncular toplam 161 bin lıra alarak kacmışlardır. Yapı Kredı Bankası'nın Fenerbahce'dekı Dalyan şubesıne elle rlnde otomatık sllâhlar olduğu hal de gıren soyguncular, ıcerde bu lunanları tehdit etmışlerdır Peısoneli de etkısız hale getıren soyguncular. kasada bulunan 80 bın 70 lırayı almışlardır. 3 soyguncu daha sonra dışa rıda kendılerını beklemekte olan 34 DE 773 plakalı otomobıle bın x (Davamı Sa. 9, Su. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog