Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

mertez dersanesi AP Başkanlık Divanındaki kalabalık bir grup Demirel'den YE HA2IRLAMADA ISTANBU Bevs» İZfVUT .fclAJ.ATYA . ELAZ1Ğ 2283(6*132 i i * 17 15 * 2704 . BEKLEMEÜLER 23Aradk Sınav gunuj USE SON 19 Kasım 21 (VJayıs Soboh.Aksom Stmftarı 54. Ytt; $AYI: (9147 umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ 300 görüşmeler» devam edeceğlz Mesele olumlu bir sofhaya gelmlştir.» demıştlr CHP Grup Başkanvekıll Hayrettın Uysal Ise «Ba$kanm CHP'den secllmesl konusunda gorüş blrlığine varıldı Yarınkl (bugünku) toplantıda CHP'II uyelerin ad listeslnl alarak bir ayıklomo yopacag/z Sonundo bellrlenecek aday Mecllse go(Devamı Sa 9. Su 5 de) WICKS VVAPORUB BUHARLASANMERHEM 16 KAflH 1977 CABAMB4 Partiler, CHP'li bir üyenin Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesinde birleştiler ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Mlllet Meclısınde grupları bulunan siyasal partllerin yonetıcılerl dün CHP'nin çağrısı üzerlno bir araya gelmlşler ve toplantıda Meclıs Başkanlığtna CHP'li bir uyenırt seçilmesl konusunda gorüşbırllfllna vanlmıştır. Geclcl Başkan Veklll Izzet Akcal toplontıdan sonra yoptığı ocıklamada, «Yarın (bugOn) soat 16'da yenlden toplanıp yerel seçimler öncesi hukümetten çekilmesini istediler AP yönetiminde MC'den kopma eğilimi güçleniyor ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) AP Genel Başkan Yardımcısı Nurı Bayar'ın, Demırel e bir mek tup gondererek, bu gorevınden cekılmesi siyasal cevrelerde genjş yankılor uyandırmıştır. AP Başkanlık Dıvanı nda çoflunluğu elınde tutan grubun portının yerel seçımlerder» once yenı MC Hukumetınden çekılmesını ıstedıklerı. Demlrel'in Ise bu Isteklerl yerine getlrmeyerek zaman kazanmaya çalıştığı bıldırllmektedıı». Başkanlık Dlvanında sayılan hayli kalabalık olan ve aralarında Nurl Bayar, Önol Şakar, Kasım önadım, ismaıl Hakkı Yıldırım ıle Hüseyın özalp' ın da bulundukları grup Genel Saşkanı bir an once Başkanlık Dıvonını toplamaya zorlamışlardır. Bu zorlamalar sonucu AP Başkanlık Dıvanı bırl Bılgic'ln obürü Demırel'ın başkanlığında olmak üzere ıkl toplantı yapmıştır Öğleden once Teşkılat Baş kanı ve Genel Başkan Yardım cısı Sadettın Bılgıc ın başkanlığında yapılon toplantıda sert tartışmalar cıktığı soylenmekte dır Meclls kulıslerinde doioşan so/lentltsnt fiore Genel Başkan Yardımcılanndan Ismall Hakkı Yıldırım, Sadettın Bılgıc in toplantıya başkanlık etmeslne ıtı raz ede'ek cSlz onun yerinl ala mozsınız. Buranın sahıbl gelsln» demıştır Tartışmalı gecen llk toplantıdon sonra dün akşam uzerı ıkın cı toplantı Demlrel'in başkonlığında yapılmıştır. Toplantjlara Genel Başkan Yardımcılarından Istıfa eden Nurl Bayar katılma mıştır Nurı Bayar'm Istıfosıyla ılgıll olarak bir acıklama yap tırrrak ısteyen gazetecıler kendısırı Meclıste ve evınde aramışlar ancak bir bllgı alamamışlardır Nuri Bayar, Demırel e gonderdığı Başkanlık Dıvanından cekll dığını belırten mektubundo, hu(Devamı Sa 9, Su 2 de) Iktisat Fakültesi Profesörler Kurulu, Yalçıntaş'ın TRT Genel Müdür Vekilliği yapmasına izin vermedi (Istanbul Haber Servlsl) lstanbul Unıversıîesı Iktisat Fakultesı Profesörler Kurulu dun \aptıgı top'an ıda TRT Genel Mudur Vekıllıgıne ctaTcn Prof Dr Nevzat Yaıcıntas a ızın ve n'mernesını korarlaştırmıstır Profesörler Kurulunda yapılan o/lcmada 11 olumsuz oya karştlık. 11 olurnlu oy ve ılmtşur 5 (Devamı Sa 9 Su 1 de) Amerika'ya dönen IMF Heyeti, önce siyasal istikrarın sağlanmasını istiyor Yalçın ANKARA (Cumhurlyet Burosu) O)us ararosı Para Fonu (IMF) Heyeti dun Amerıko yo dönmuştur Heyetın boyrcmdan sonra yeniden Turkıyeye gelıp gelme veceâımn chenuz kesinllk kozanmadığını» bel rten ılgı ı er DOĞAV Hevet n Ankaro dai o\ rılırken, «Siz once siyosal ıstikrarı, hukumet ıcinde ahengl sagloym, sonra ekonomık konuları goruşelım» dedıgliı one surmekte tedır Eylul sonunda yapılan yüzde 10 canındakı devaluas/oru «oz» bulon Hevet kasım basında yeniden bır devalucsyon onermış, oncak IMF nın devalucsyon orcnı ıle MC hukumetının oner d'gı oran konusunda an'aşmaz lık çıkmtstır IMF yurde 10 ?0 (Devamı Sa 9, Su 1 de) TURKIYE, YUNAN SEÇİMLERİNİ DOLAYLI OLARAK ETKİLİYOR • KARAMANLİ5 FRANSIZ «LE FİGARO» GAIETE5İNE VERDIĞI DEMEÇTE, TURK YUNAN UYUJMAZUKIARI KONUSUNDA «TURKıYEDE AKLI BAŞJNDA 5IYA5ET ADAMLARIN1N BULUNACAGINA INANIYORUM DEDI Kosta DAPONTE bildiriyor ATINA Yunan secım kampanyasında sı/asal lıderlerın Turk Yunan sorunlanna dolaylı «değlnmeleri»ne ragmen pazar gunku secırnlerde Turkıye' nın golgesı ve etkısı sezılmektedır Örneğın. bu secımlerde 1974 e oranla daha buyuk bir varlık gostermesı beklenen Papandreu' nun »PASOK» Partısının başkenttekl durumunu duzeltmesıne rağmen, taşradakı umutlarının sanıldığı kador guclu olamamasının nedenlerı, yerınde Inceiemeler yapan yabancı gozlemcıler tarafından şoyle ozetlenmektedır Kırsal bolgelerdekı seçmenler ve coğunlukla kadınlar Turkıye ıfe bir savaş tehlıkesınden tedırgın olmoya ve urkmeye devcm etmektedırler. Papandreu'nun ıse savaşa karşı bir guvence sayılmadığına ınanan bu seçmenler, «cocuklarımızı yıtlrmek istemıyoruz» dıyerek oylarını sagcı ve dıger partılere vermeyı yegled k\ennı gızlememektedırler Bu yorelerde Karamanlıs. özellıkle dış sorunlarda «daha sorumlu bir muhotap» ve barıs ıcın bir gu vence sayılmaktadır CUNTACI VE KRALCILAR On yıl once, Yunan sagının bü yük bir hezımete ugraması beklenırken 1967 darbesı/le 1974 e kadar «ertelenen» genel seçımEnyer SEDAT, Israıl'e yapacağı lerden sonra duzenlenmekte oulkelerın/n goruşunu almadı lan pozor gunku ıkıncı secîrrılerde bu «ara» dan yıne Yunan sağının yararlanarak eskı gucunu bufmuş olmasına dıkkatı çeken gozlemcıler, cuntanın devrıl mesınden uc yıl sonra hortlayan yandaşları ıle kralcıların bu kez secımlere katılmaları soldaki gruplaşmaların ağırlığına karşı (Cumhuriyet Haber Merfcezf) b r kutuplaşma habercısı olarak Şıddet olayları onu almamaz da kabul edılmektedır Buna go bir bıcımde surmektedr Uşak re, eskı Bosbokanlardan Stefe Imam Hatıp Lısesı ogrencısı ve napulos un başını cektığı eskl Uşak Ulkucu Koy'uler Dernegı cuntacı ve kralcıların her ne Başkanı Yahya Aktaş kımlıklerı kadar Karamanlıs ten oy kırpa belırsız kısıler tarafından kjrrak yüzde 4 den fazla bir varlık şunlanarak Ankarada da bir gostermelerı beklenmekte ıse ogrencı sriohlı catışmoda oldu (Devamı Sa 9, Su 1 de) rulnuştur AET'nin Kıbrıs planını kabul ederse, Turkıye'ye 1,5 mılyar doiarlik yardım yapılacagı öne sürülüyor LEFKOŞE, (ANKA) KiDrıs ki» de « Turklere yuzde 25 top rak ve konfederasyon» bcşiıgı ı e yayınlanan bır yazıda, AET'nin Kıbrıs ve Ege sorunlanna co zum bulmayı amaclayan bır p'a nı olduğu, Turkıyeye, bu planı kabul ettığı takdırde, borçlanma dan kurtulması ıçın 1 5 mılyar dolarlık yardım yopılacağı one surulmuştur. Habere gore, AET planırda on gorulen çozumler şöyledır (Devamı Sa. 9, Su 5 de) RUTI gazetelerınden «Demokrati tsraıl Basbakonı BEGIN, SEDAT a yaptıgı ccgırıyı Israıl Parlamentosundan da onaylattı Ecevit: 'Yeni bir hükümete kavuşma olanağı, CHP'nin yerel seçımleri kazanmasıyle kolaylaşacak,, ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit dun verdıgı yazılı demeçte, yurttaşları ve partı orguiunu, «Seçlm seferberlıgine» cağırmıştır Ecevit temmuz ayındo kurulan hukumetın ancak demokratık denetım mekanızması ışlemedıgı ıcın yennde durabıldıgını, yerınde kaldığı surece de sorun ları çozmek yer ne ağırlastırdığmı belırterek şuniorı soylemıştır «Bu durumda demokrası, devlet ve toplum beş aydır çıkmazdadır Çıkmazdan kurtulma ve ulkeyı esenlıge ulaştıracak bir hukumete kavuşma olanagı, CHP'nın yerel seçımleri de tartışılmoz bıçımde kozonmosıyla (Devamı Sa 9, Su 2 de) y ziyaret konusunda dıger Arap Begin'in beklenen çağrısı üzerine Sedat Israile ^idiyor • İSRAıL PARIAMENTOSUNUN ÇAĞRISINI DLN ONAYU MAS'NDAN SONRA KONUJAN BEGIN SURIYE, ÜRVE LÜBNAN LIMR1İR1NI DE DAVET ETTI TEL AVIV KAHIP.E) Israıl BaşbaKOnı Menahem Begın, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ı resmen Israıl e davet etmış, ABD nın Tel A/p/ Buyukelcısı aracılığıyla yapılan davet ıcın Sedat «Begln'ln coğrısı bana iletllince Israıl'e gıtmege hazır olacağım» demıştır SURIYE, LUBNAN VE URDUN DE RESMEN DAVET EDILDI Sedat a yaptıgı davet Israll parlomentosunda 3 e karşı 88 oyla onaylandıktan sonra bir konuşrra yapan Başbokan Begın cağrı nın dun akşam Sedat a ulastırılacağını ve bu saDah da Israıl de yayınlanacağını soylemışt r Begın aynı konuşmada Surıye Devlet Boşkanı Hafız Esod ı Urdun Kralt HOseym'ı ve Lubnan Devlet Başkanı Serkıs'ı de barış konusunu goruşmek uzere resmen Kuduse davet etmıştır. (Devamı Sa 9, Su 7 de) Siemerts, Madenİş'le toplu sözleşme imzalamadığını açıkladı İstanbul Haber Servlsl Sıe mens Yonetım Kurulu odına bır acıklama yapan Arnold Hornfeld bu ış yerınde Maden Iş Sendıkasının sözleşme ımzaladıgı yolundakı haberlerın dogru olmadı gını one surmüştur Sıemens Yonetım Kurulunun MESSe gonderdıgı bıldırılen a cıklamada ozetle şoyle denılmek tedır «Turk Siemens te toplu sozleş me Imzalonmamıştır Onbır aylık grevde sıkıntıya duşen işcıler ış başı yapmışlardır Kecdılerıne avans verllecektir Maden iş Sendıkasının sözleşme yapıldıgı nı kanıtlayabllmesi içln bır top lu sözleşme tutanagı gostermesi ve grev kararını kaldırmış oldu ğunu belgelemesl gerekir Befge lenmiyen bır beyanot ıse cıddi ve gerçe* olarak kabul edılemez ı Uşak ve Ankara'da 2 genç öldürüldü • UŞAK'takı oloy oncekı ce ce me/dona gelmış De/let ho c tanesı bahcesınae dolaşmakta olan Yahya Aktaş. kımlıklerı sap tanamayan kışılerce kurşun yag muruna tutulmuştur Dort kurşjn yarası aldığı anlaş lan uUucu Yahya Aktaş hemen hastanede amelıyata alınmıs anca< tum cabalara rağmen kurtar lamamıştır Olayla ılgılı olarak bı r eğıtım enstıtusu ogrencısı çoz altına alınmştır AKtaşın cena zesı Afyon un Sultandag ı'çesınde toprağa verılecektır • ANKARA Namık Kemal Lı sesı onı/nde dun 10 da karsıt go ruşlu gruplar arasında çıkan tar tışma aaha sonra sılâhlı catısmaya donuştıuş ctılan kurşunlardan bırı Can Karacsmanog u adlı oğrencıye rastlayarak o urrune neden olmustur Ola/la ı g sı oldugj one surulen Sulevman YuzbenJı, Ismoıl Yüzbenlı Emın Kuloglu ve Muzaffer Kara kul adlı dort kışı polıs tarafından yakolanmıştır. Gulveren Bohcelerüstu nde bu lunan 30 Ağustos llkokulu og'etmenı Ibrahım Ispır dun okuldan çık p dolmuşla evıne gıderkei, aynı dolmuşa bjren korrondo(Devamı Sa 9, Su 4 de) ptAVtARIN Akaryakıt sıkıntısı doruk noktasına cıktı (Istonbul Haber Servisi) ikı gunden berı Istanbul da devam ecen benz n ve akar\a*ıt SK nt sı dun doruK nok tasına uıaşinıstır D ger ba,ılsrde ckar yakıt bu anavonlar Petrol Ofıs ıstasyon'arırda uzun kuvruklar me/oana getırmışlerdır Her sık ntıda oldugu gıbı benzın yo<!ugunu fırsot bılen taksüer ekspres tanfe uy gulamısiar ve yuzce yuz oraiında fazla ucret almışlardır Bu nedenıe halk, IETT oto 2ı.slerıne hucum etmıştır. LODOS GEMILERI YANASTIRMIYOR I gılıler şıddetlı lodosun (Devamı Sa 9. Su 8 de) ARDINDAKİ GERÇEK Gazeteci, Komando, Polis... Emnıyet Mudürlüğü'nde yopılan atamalardan once ılgılılerle yapılan goruşmelerde, saldırılara karşı savunulmaya başfayan gazetecıler, bu defa terore karşı pohsın seyırcı kalması ıle karşı karsıya kalmışlardır J TGS (Turkıye Gazetecıler Sendıkası) polısın görevınl yapmadığını saptarken kuşkusuz olayın en onemll yanınr ortaya koymaktadır Bilindiği g)bl gozetecilik zahmetll ve tehllkell bir meslektir Bir gazeteci sırasında olumu de goze alorok gorevinl yapar Savaş donemlennde hayatını yltlren cok sayıda gazetecf vardır Yangın, deprem, su baskını gibi tehlikell olayları izllyen muhabırlerın buyuk rlzikoları goze almaları gerekmektedlr. Muhablrlmiz Erdoğan Köseoglu nun uğradığı saldırı karşısındo sogukkanlılığını korum"sı doğaldır Ama bu olay karşısında gorevıni yapmayan polisın tutumu dogal değifdir. Daha once bu gıbl konularda polisın gereken yasal önlemlerl olması *•• (Devamı Sa 9, 3u 3 de) ISTANBUL'DA DUN DE BiR BANKA SOYULDU Cumhurıyet Haber Servısl S lahlı 4 kısı Yapı ve Kredı Bankasının Goztepe Cemenzar şubesınde soat 10 15 de 118 510 lıra cclarak kaçmıştır Eılemde 14 lu otomatık sı âhlar bulunan uc soyguncu bankaya gırerken bırı dışarda kalmıştır ooygunculardan bırı per sonelı tesırsız ha'e getırırken oıgerı de vezne/e yonelmıştır Ucuncj soyguncu da bu arada olarm zılı ve telefon kcbıolarını keserek bankanın dışanyla boglantısını engellemıştır So/ajnculor daha sonra kasadoT (Devamı Sa 9, Su 2 de) \ ozetemız foto muhabırl Erdogan Koseoglu komandoların saldırısma uğrayarak dovulmuştur. Gazıantep öğrencl Yurdu önunde olu olarak bulunan Ûlkucu Yaşor Topçu'nun cenaze toreninde foto muhabırımizden kımlık soran ve ustunu arayan komandolar klmlık belgeslnl bulunca saldırıya qecmışlerdır. Bu konuda bir blldirıyle saldırıyı kınayan TGS şu gerceği belfrtmıstir»Olaya polıslerce se/ rcı koI ndıgı do scptonmıştır Istarbul G MC donerıi kuyruk'aıınaan benzın kuyrugu KOSEOGLin (Fotograf. Erdogan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog