Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

•lektronib INGIUZCE FARKLI VE BÜVÜK KURULUS AUDIO VtSUAL « i r e t i m ALMANCAFRANSIZCA DİLFEn 29Kasım 2Aralık (D.L.FEIM . YENI ÖONEMLER Ortabohçe tad.No.il Beşiktaşİstanbul tel 61 31 58 Cumhurıyeı 54. Yll; JAY1: 19146 16Kastm Beklemelı ve Meîunlara ^ 19Kasım lıse Sonlara ^ ^ £ 5lralık ftksam Kursu İ Kurucusu: YTJNUS NADİ 300 KURUS 15 KASIM 1977 SAL1 ORDU tod.288/3 Aksoraylıtanbol TEL:22 22 2328 75 3522 88 25 Komandolar, öğrencileri ülkücünün cenaze törenine katılmaya zorladı; gazete satanlara saldırdı (Cumhuriyet Hober Merkezl) Istanbul da Gazıanîep Ogrencı Yurdu onunde olu bulunan Ulkucu Yaşar Topcu'nun dun yapılan cenaze torenıne kotılan korrondola1, cesıtlı gosterılerde bulunurken kent ıcnde teror ha vası estırmısler, bırçok gazeîe bayııne saldırarak gazetelerı yırtmışlardır Bu arada bozı >uk sek okullarda ogrertaler cenaze torenıne katılmak ıcın derslerden cıkarılarak yuruyüşe zorlanmışlardır. Komandoların cenaze torenı sırosında ITIA'da olay cık mıs, 2 oğrencı yaralanmış, 40 kışı gozaltına almmıştır IDMMA ıle buna bağiı Işık Mu hendıslık ve Mımarlık Yuksek Okulu patlay cı madde otılması nedenıyle perşembe gunune kadar 3 er gun kapotı'mıştır Şışlı Sı/osal Bılırrler Vuksek Okuluna sabah 04 30 da patiayıcı madde otıtırken ogle saatlennde mevdona gelen olayda bır pol s memuru yaralanmış, okul 3 gun tatıl edılmıştır Malıye Muhasebe Yuksek Okulu ıse polıs tarafından boşaltılmıştır. İstanbul'da dün komandoların estırdıklerı terorle ilgıli gellşmeler şoyle oimuştur. Komandolar dün sabahın erken saatlerınden ıtıboren Istanbul Unıversıtesı'ne bağlı fakulta lerde ve bazı yuksek okullarda, olu bulunan Cllkucu Yaşar Topcu'nan cenaze torenı ıc.n cok sa/ıda oğrencıyı derslerden dışa (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Somali, Sovyetler ile üç yılhk işbirliğine son verdi; Sovyet uzmanları sınırdışı ediliyor MOGADİŞU Sovyetler Birlığı'nın Etyopyo'yo askerı yardım yapması nedenıyle bır sureden beri gergın bulunan Somali Sovyetler Bırlığı ılışkılerı dun' yeni boyutlara ulaşmıştır Soma j lı Enformasyon Bakonlığı taraı fından yapılan acıklamada. Somali Ile Sovyetler Bınığı arasında 1974 yılında ımzolanan Dost(Devamı Sa. 9. Su. 4 de) kurumlarında kıyımlara karşı tepki yoğunlaştı; Karadeniz Tabip Odası Atabek'in atanma kararının iptalini istedi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP Istanbul Mılletvekılı Dr Cengız Özyalcın dün Meciıs tej djzenled ğı basm toplantısında ı hastanelerde devnmcı sağ ık ı unıtelerının ve bu ünıteıerde ca•ışonlarm kı/ıma uğradığını one I surmuştur Ozyalcın ozetle şoyj le demıştır | tTurkıyerrizde kurumlaşan fa| (Devamı Sa. 9, Sü 5 d e ) ' Genel Başkân yârdımcısımn istifasının Demirel'e duyulan hoşnutsuzluğun bir parçası olduğu ve yeni istifalânn beklenebilecegi iieri sürülüyor Meclis Başkanlığı sorunu için yeni bazı temaslar yapılıyor ANKARA, (ANKA) MHP yetkılılerı Meclıs Başkanı seçımı sorununun yerel seclrnle'den once çozCme bağianabılmest amacıyla partılennın cephe partılerl dışından blr adayt destekleyebheceğını soylemektedırler Meciıs Başkanlığı seçımı konusunun bır çözume bağlanması amacıyla MHP Boşkanlık Dıvam calışmalarmı dün de sürâurmüştür. MHP Genel Sekreterı Necatl GultBkın, BaşKaniık Dıvanında Meciıs Başkanlığı konusunun goruşulmedığını, ancak bugun toplanmosı Deklenen Meciıs grubunda konunun muzakere edılebıleceğını soylemıştır Bu ara(Devamı Sa. 9. Su. 8 de) Bayar AP Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP Genel Başkan yardımcılarından Nurı Bayar, Genel Başkan yardımcılığı görevmden ıstıfa etmış, ıstıfa mektubunu da Genel Başkan Suleymnn Demırel e gondermıştır Nurı Bayar AP de basın ve haberalma işlerıyle gorevli Genel Boşkan yardımcısıydı. Bayar, Temsıicller Meclıslnde secılmışti AP Genel Başkan yardımcısı Nurı Baycr'ın ıstıfasına Suleyman Demırel, llhamı Erten ve Nurı Bayar arasında gecen bır tartışmanm yol actığı, llhamı Er»en'ın Sosyal Güvenlık Bakanlığına getırılmesınden sonra, ıstıfa mektubunu oğlu ıle Demırel'e gönderdlğı oğrenllm ştlr. Nurı Bayar'ın oğlu, babasının ıstıfa mektubunu, Demırel'ın koruma polıstne vermtş ve aynlmıştır. Sızan haberlere gore Nuri Bayar'ın Istıfası AP ıcınde cok köklu gelışmelere yolacabılecek tır. Siyasal cevrelerde, Genel Başkan Yârdımcısımn istifasının, partı ıcınde Demırel'e karşı duyulan genel hoşnutsuzluğun bır parcası ve sonucu olduğu belırtılmekte ve bu olayı başka ıstıfaların ızleyebıleceğı ıfade edıl mektedır AP gruplannda bır suredir dıle getırılen eleştınlerın, Başkonlık Dıvontrda yankı bulması olarak değerlendırıten ıstlfa olayınm. Genel Başkan (Devamı Sa. 9, Su, 4 de) 'Cezaevlerinde çağdışı uygulama sona ermeli, 1STANBUU DIN BAROSU BASKANI ORHAN APAY«CEZAEVLERİNDE BEURTEREK. ERMESINI CAN GUVENLIĞI OLMAOIGINh NIN NAKIL UYGULAMALARISONA İSTEDİ ÇAĞDAŞ HUKUKCULAR DERNEĞİ BAŞKANI HALIT CELENK, KERI «ANAYASA MAHKEMESININ ASMAHKEMELERIN SIVILUERI YARGIUAMASl SORUNUNA EN KISA ZAMANDA ACIKLIK GETIRMESİNİ» İSTEDİ. İSTANBUL HABER SERVİSİ Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, cezaevlermdeki koşullara ılışkın olarak düzenledığı toplantıda. cezaevlermdeki durumun rıukuk devleti ocısından son derece önemlı olduğunu bıl dırmış, tCezaevlermdekı cağdışı Apaydın: «Cezaevlerındekı insanların duşunce ozgurlukleri ortadan kaldırılamaza uygulamo blr an önce sona er melldlr» demlştır. Toplantıda Bayrampaşa, Isparta ve Afyon'dakl cezaevlerının lyıce yoşanmaz bır hale gel dığını soyleyen Apaydın; «Turkl ye'dekl diğer cezaevlertnln de oynı uygulamo içlnde olduğunu» belırtrnış «Cezaevlerlmizm tamamı, ozellikle de buyuk cezaevleri her an patlamayo hazır barut fıcısı gıbıdlr. Bir yandan baskı ve teror surerken, ote yandan esrar glrer, bıcak gırer, tabanca gırer. Bu tersine dengedir ki. cezaevini cehenneme cevırlr Onun icln utkemız ceza evlerının hıc bııinde can güven lıgl yoktur Cezaevlerinde bulu rtonların yasama haklan fıılen ortadan kalkmış durumdadır» dem ştır Apaydın. cezaevlerindeki )nsaniann hurrıyetierının kısıtlandığmı, ancak duşunce özgürlük lerınln ortadon kaldınlamayaca ğını belırtmıştır Apoydın toplantıda tutukluların boşko cezaevlerme nakıl so rununa da değınmış. cezaevı nakıllerının savunma hakkını kı (Devamı Sa. 9, Su 4 de) DYFİŞ İLE DEMİRYOLLARI ARASINDAKI TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI ANKARA DYFtŞ Genel Başkam Şerafettın Ako\a dun ^aptıgı açıklamada, TCDD ıle DYFIŞ arasında bır sureden berı de\a.xn eden toplu 15 sozleşmesı goruşmelennde çıkan uyuş maziiğın gıdenlerek taraflar arasında anlaşmaya vanldıgmı bıldırmıştır. Akova'tın açıklamasına gö re, yakında imzalanacak toplu sözleşmeyle demırjolu ışçüenne bırıncl yıl ortalama 72. ikmcı yü da ortalama 64 lira ücret artışı saglanmıstır. 45 bin demiryolu işçısının yararlanacagı toplu sözleşmeye göre. ışçıler a>Tica her yü net 600700 hra aylık yakıt zammı, 6008001000 lıra tahsıl ödeneğl, 1 yıl 18 2 yıl ise 23 lira yemek bedelı alacaklardır. Toplu sftzleşmeye göre gece çalışma postabaşıhk ücretlen, ımdat ekıbı odeme'en yüzde 50 ve yakın oranlarda artmlmış çocuk zammı (Devamı Sa. 9. Su. 6 do) muhabinmiz Köseoğlu komando saldırısına uğradı; TGS olayı kınadı Gazıantep Oğrencl Yurdu 5nün de oncekı gun olu olarak bulu nan ulkucu Yaşar Topcu'nun dun yapılan cenaze torenını ızlemek te olcm gazetemız foto muhabırı Erdoğan Koseoglu, komandoların saidınsına ugrayarak dovulmuştur Turkıye Gazetecıler Sendıkası ıle Gazetecıler Cemıyetı, bırer bıldın yayınloyarak Koseoğlu'na yapılan saldırıyı sert b r dılîe kınamışlardır. Ulkucu Yasar Topcu'nun cenaze torenıne katılan komandolar, sobah Sultanahmet otobus durağında gazetemız foto muhabırı Erdoğan Koseoğlu'nun etrofını çevırerek kımiığını oğrenmek ıstemışlerdır Koseoğlu(Devamı So. 9, Su. 7 de) Foto TİP'e göre seçmen, yine "Ya CHP, ya MC,, tercihini yapmaya zorlanıyor İstanbul Haber Servisi Turkiye Işcı Partısı (TİP) Başkanhk Kurulu uyesı Can Açıkgoz «Işcı smıfımız ve emekcı kıtleler bu secımlerde de yıne ya MC ya CHP secmesı yapmaya zorlanıyor.» demıştır Emekcı secmenlenn «Şantaı altında» oy kul lanma durumunda bırakılmak ıstendığını one suren Acıkgoz, TiP Genel Başkanlığı'ndan yapjlan yazılı acıklamasında şoyle demıştır «Tum emekc! kitlelerın hak ve çıkarlarının yılmaz savunucusu olan işçi stnrfımızın bilimsel sos yalıst partisi Turkiye Işcl Partısı 11 aralık secimlerıne butun orgutlerıyle katılmaktadır Turkiye Işci Partisi yerel secımlerde (Devamı Sa. 9. Su. 6 da) • Çalınan heykel postayla geri yollandı Afrodisyas soygununun öyküsü «SAKALU ERKEK BAŞI» HEYKELININ, AFRODİSYAS MUZESINDEN CALINDIKTAN SONRA ABD'DE CALIŞAN PROF. KENAN ERIM IN NEW YORK'TAKI ADRESINE POSTAUANMASl. ESERI SATIN ALAN MUZENIN, BU KONUDAK! «UNESCO ULUSLARARASI ANLAŞMASINA UYMA GEREGI DUYDUGU» BICIMİNDE YORUMLANIYOR. BODRUM Aşk tanrıçası Afrodıt adına kurulan ve Roma devrının en unlu heykelctlık okulunun bulunduğu bugunku Ge/re Koyunde kazılan yuruten New York Unıversıtesı Turk Profesor lermden Kenan Enm, gecen yıl şubat ayında eskı muze deposun dan çalınan sekız eserden bırı nıfi New York \a bulunmasmdan oturu cok sevınçlıydı Aydın'm Karacasu llcesme bağlı Ge/re koyunden bın'erce kılonnetre otede «Saka lı Erkek Başıs adlı eserın yırmı ay sonra ortayo cıkış oykusünu Prcf Erım soyle cnlattı «Soygun olayı üzerine cesitll gınşımlerde buîunmustum Ozellikle antika kaçakcılıgma karsı yazılara genıs yer veren Amerıkon (Journal of Field Archaçology) odlı dergiye bir yozı yozmış, çalınan sekiz eserln cesıtli yonlerden çekılmis fotograflarını, eserlerin envanter kayıt numaralcıyla bırlıkte bu dergıde yoyınlamıstım (Bohar 1977) soyısının 113'uncu sayfasında çıkon bu yazı Amerika ve Avrupa' daki butun muzeler He ozel kolleksiyonculora dagıtıldıgı ıcın kendîlerı bu soygun oloyına karşı uyorılmıs oldular Bu yıl burada kazılarımı yapar ken baglı oldugum unıversıtec*e kı bir arkadaştan ilginc bır mek tup aidım. Mektupta, adını vermeyen bır klşının benı lelefonla aradıgı, benım Turkıye'de bulun dugumun aroyana soylenmesi uzerıne en yakın arkadasımm odını sordugu ve kısa bir sure sonra da ımzasız bır mektupla blr paketın benım adıma gonderıldıği bildırılıyor we paKetin Afrodısyos soygunu ile ilişkisı olosılığı uzerınde duruiuyor ve ne ycpılması gerektıği soruluyordu. Arkadaştma Turkıye den telefon ederek paketın hemen bır tu tanakla Nevv York Turk Başkonsoloslugurta teslim edılmesinl ve dergıde cıkan fotograflarla karşı lostırılrnasını istedım ve bu geliş me hakkında da Eskı Eserler ve Muzeler Genel Muduru Hıkmet Gurçay'a da telefonla bılgı verdim » Bundai sonra Nevv Ycrk tan gelecek haberm bekle\ssı ıcıre gıren Prof. Enm oyku/u soyle surdurdu «Arkadaşım, cnceden aldığı randeuu uzerıne 5 ekim çarşamba gunu paketi Turk Baskonso(Oevamı 7. sayfada) GÖZLEM UGUR MUMCU Haram Düzeni... İSTANBUL'DA ONAR DAKiKA ARA İLE iKi BANKA DAHA SOYULDU (Istanbul Hober Servisi) Polısm aldıgı onlem ere ttarş'n dun de ıkı banka subesı sılâhlı kışıler torafından sovulmuş tur llk soygun dun sabah saat 11 25 sıralannda Kasımpaşa Bah rıye Caddesınde bulunan Turk (Devomı So. 9. Su. 8 de) MADEN i$ ^NLAŞMAZLIGI KAPSAMINDAKi SiEMENS KABLO FABRiKASINDA SOZLEŞMENiN İMZALANDIGI BiLDiRiüYOR MESS Maden Iş uyuşmazlığında dun yeni gelışmeler kaydedılmıştır Madenlş Sendıkası'ndan dun yapılan acıklamada Mudanya'dakı Sıemens Kablo Fabrıkasında 13 aralık 1976 günu başlıyon grevın dun sona erdığı ve işçılerın oğleden sonra ışba şı yaptıkları bıldırılmıştır Verılen bılgıye gore, MESS Madenlş uyuşmazlık kapsanında olan ış yennde toplu sozleşme ımzalanmış ve ışcılenn saat ucretlerıne, bırıncı yıl ıcın 16, 1kıncı yıl ıçin de 9 lıra zam vapılmıştır Işçller ayrıca 4 maaş tutarında ıkramıye. 2000 lıra ya kacok parası, 1500 nra ızın g1(Devamı Sa. 9, Su 2 de) Y uksek Plânlomo Kurulu toplantısındo «blrllk ve butunlugumuzun sağlanmasında guçlu ve tukenmez blr koynak olon dlnımızın ulvı prensıplerınden yararlanocogı» belirtilmıs.. Özgen ACAR Gunluk dılde duygulara hoş gelen sozcukler ve kavromların ustunu bıraz kazırsanız, oltından, cok ilginc nesnefer cıkar Cephe ponilerının ipotek kurdugu millıyetçilık kavromının aitmı biraz kurcalarsanız, «ulute bohşışıa gıbi dağıtılmıs vergı lodelerine, teşvik beigelerıne, benzin bayılerıne rasilarsınız. Amo ne cıkar, adı milliyetcHiktlr... Mıllıyetçillk gibi, dinsel duygular da polıtıkacı pazarında gecer akcedir Dtn sömurusunde bırblrlyle yorış eden Cephe partilerı, şımdı de «dinimızın ulvı prensıplerınden» yararlanarok, plon hazırtadıklarını açıklomıslardır. lyı ama ekonomık belge ve bulgulara dayancn bir kalkınrrıc planında. dlnin culvi prensiplerınden» nasıl yarartanıiır?. Evet, yarartanabllirier. Fakat bu yararlanmanın bazı koşulları vardır Oevletm hukuksal, siyasal ve ekonomik temel duzenlerl. dinsel «esaslara gore» degıştınlırse, yani, oiayık. sosyal hukuk devleti» ortadon kaldırılır, yerine dın kurallarının egemen olduğu bir devlet bıçiml yaratılırsa, «dinimizln ulvı prensiplerinden» yararlanma olanağı doğar. Oyleyse. buyurun yapın... Bunu ocıktan açığa yapamozlar. Devletın temel duzenini, «dinsel esaslara gore» değiştırmek suctur MSP yoneticılerı ornegin genel başkan Necmettın Erbakan, bu sucun eskı sobıkalılarmdandır. Anayosa Mahkemesı kararlarındo. Erbokan'm sabıko kaydıno rastlonmaktadır Bilindlği gıbl, Yuce Mahkeme, Genel Başkanlığını Necmettin Erbakan ın yaptıgı Mlllı Nızom Parlıstnı, Anoyosoda yer alan temel cuzenı <>dlnsel esaslara gore değiştirme» suçundon temell kapatmtştır.. (Devamı Sa 9, Su 4 de) Aybar: «Her sosyal istîm diyen parti, sosyalist değildir» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sosyalist Devrım Partısı (SDP) Genel Başkanı Mehmet Alı Aybar. dun verdığı yazılı demecte TİP yonetıcılerını eleştırmış, es kı TlP'ın devamının SOP olduğunu one surmüştur Aybar'ın kopuya ılışkın demecı özetle şoy ledır «Her sosyalısüm dıyen porlı, mutlaka sosyalist değildir Yerı Turkiye Işcı Partısı'nın Gene! Başkanı, dunku demecınde par (Devamı Sa. 9. Su. 8 de) • Yunanistan'da Seçim 77 Kosta DAPONTE • IC SAVAŞTAN BU YANA YUNAN TOPLUMUNUN GEL.SıMl.. PAPANDREU SOLUN KARGAŞALIĞINDAN YARARLANA RAK fANA MUHALEFET» ROLUNE HAZIRLAN1YOR TSiP: «CHP sağa kayıyor» İstanbul Haber Servisi Turkiye Sosyalist işcı Partısı (TSİP) Başkanlık Kuru'u tarafından yapılan acıklamada, CHP nın hızla sağa kayrrakta olduğu ılerı surulmuş ve bunun engellenmesı ıcın CHP nın solunda kalanların ışbırlığı yapmaları ıstenmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) • YAZ1SIZ BUGÜN 10. SAYFADA.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog