Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTEADAYLARI yeteneklGenelYETENEK 485061 IHER KONUDAN COZUMLU ve AC1KLAMALI1 NİYAZİ ŞİMŞEK' GENEL DAĞITIM: SERHAT DAĞITIM ödemeli İsteme odresi. P.K.1O "Rofn80JX. YenikSyİST. TÎL.621471 Testlcri K umhuriyet 54 Yil, S&YI 19US Kurucusu: YUNTS NADt VNIVERSİTE Vt «KAMMIIERE MURLAMJID* ^> yildız dersanesi G I R I S 15 SAATLİK PARASIZ DENf M£ Kl/RSLARIMIM KİTIUNU LİSESONSINIFLtR BEKLEMEÜLEH İ926 KASIM ^ ^ B 1 4 2 8 KASIM CMVERSÎTEYE MATtMATİK 6071 Y 300 KURU1 14 KâSIM 1977 GfML YITf NEK 80 H Tartışmah geçen Yüksek ! Enerji Bakanının Planlama sert eleştırisi uzerine Dsvlet Planlama Kurulu'nda uzmanları, stratejinın Inan, Plan kendileri tarafından hazırlanmadığını Stratejisi açıkladılar. toplumun Başbakar, Demirel &e DPT uzmanlarına onbeş yıl «Daha iyisini hazırlasaydınız» diye gerisinde,, dedi verdi;karşılık ancak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Planlama Kurulunun (YPK) oncekı gün toplantısına sunulan Dordund Beş Yıllık Kalkınma Planı strateji taslagı devletın yenıden orgutlenmesını öngörmekte. manevl ve maddı kalkınmada tbırlık ve butünluğu muzun saölonmasında güclu ve tükenmez bır kaynak olan dınımızın ulvı prensıplerınden yarar tanılacağını» belırtmektedır YPK da onunuzdeki beş vıl Icınde hangı buyukluklere ulaş lacağı uzmanlar tarafından belırtıldıkten sonra söz alan Erbokan, ozetle soyle konuşmuştur cŞımdıye kadar ekonomlk plonlama on sırayı almıştır Bun dan sonra ekonomık planlama yerlne manevı kalkınma ve monevi planlama ön sırada olacaktır. Manevi kalkınma matematık denetım oltırıa alınacaktır Manevı kalkınmamız matematik kat sayılarla ortaya konulacaktır On dört tane olan zumrevı gel r grupları zaman icınde gelışecek ve bunlann gehrlerı adaletlı hir (Devamı Sa 11, Su 4 de) Ege bolgeslnde yopt gı konuşmitoria llgl toplayan CHP lider Ecevıt, Hukumetln art '* parlanentonun onune cıkacak yuzu de kalrrcdiğmı vurguladı. uzmanlann söz almalarını engelledi. Ecevit "pahalılığa karşı mücadele edeceğiz,, dedi MUĞLA CHP Gen»! Boşkonı Bülent Ecevtt. seçım gezısının Ikıncl gununde Mılös ve Muğla da konuşmuş, «CHP'lller, 11 aralıkta baslayacak yeni çalışmo donemlnde, yerel yönetlmden beklenen hfzmetlerfn otasınde pohalılığa karşı mucodele lcln ve konut sorununu hofitletmek Için de seferber olacaklordır» demıştır Hükumetın parlameiloyu colıştırmadığını verel yönetımı engelledığınl savunan Ecevıt «Hukumetin portamentoyu calıştırmamastnın asıl nedeninln hesap vermekten koçınması» oi dugunu belırterek eParlamen îonun huzuruna cıkacak vuzleri olmodıöını» sovlernştır «Dort y Idır cephe hukumetlerlnın, halkı cezalandırma onlamı taşıyan engellemelerlne ve agır meslyle ve CHP'nin hukumet olmasıyla sağlanablleceğinl» bıldırerek ozet e şoyle konuşmuştur maddi olanaksızlıklaro karşın «Cspha hukjmetlerlnln halko CHP'lllerin yerel yonetımde du ve memlekete yaptıgı kotuluklerustlugun halkçılığın ve krt kay rln hesabı II Genel Meclisıne gıııaklarla lyı hızm&îln başarılı recek CHP II uyelerce sorulacak orneklerlnl «erdiklerini» onlatan tır Onun içln yerel soclmlere en Ecev t cFakat ulke sorunlorına genlş blçlmds kotıliTi saglanmaasıl cozumun hukumetin değlş1 ıdır Yerel sedmler hukumetl Banş KUDAR Demirel, bütçe ve stratejinın 30 kasıma yetiştirilmesini istedi. değlftlrmenln yolunu acocaktır Turk halkı kendıne guvenenlerin sabrıyla kurulacak hukumetl an yor. Artık onların halkm korşısına cıkacak yuzlerl kalmamıstır Dev let kosasını hırsızlordan uzaklaştırmak isteyenler, cocuklarımızı eşkiyanın ellnden kurtarmak isteyenler, 5 aydır çalıstırılma (Devamı Sa 11, Su. 4 de) KIRKLARELİ ÜLKÜ OCAĞI BAŞKANI, POLISITEHDİT SUCUNDAN HAPSE MAHKÛM OLDU CUMHURİYET HABER MERKEZİ KırKiarelı Ülku Ocakları Derneği Başkanı Yakup Ceylan, polıslen ölümle tehdit etmek sucundan 6 ay 5 gun hapıs cezasına çarptırılmış, Istanbul da DMMA nın Yıldız dakı bınasının onunde cok uzak semtlerden dahı ışıtılen kuvvetlı bır patlama olmuş Kayserı de komandoior b r geicı ağır yaralamıştır • KIRKLARELİ, Ülkü Ocakları Dernegı Başkanı Vckup Ceylan 22 ekımde Meslek Yuksek Okulu oğrencılerınden Aykut Cak r'ın yarolanması olayına karışan Dundar Demır adlı komandoyu yakalayan polislere tStzi yaşatmayocağız Tek tek vurcag"ız> dlyerek tehdıtte bulunmuştur Sucüstu mahkemesıne sevkedılen Yakup Ceylan uc duruşma sonunda 6 ay 5 gun hapıs cezasına çarptırılarak cezaevıne gonderılmıştır • ISTANBUL Devlet Mımarlık Muhendıslık Akodemlslnin Yıldız dakı bınası önünde dun 23 20 de buyuk blr patlamo olmuştur Uzak semtlerden dahi djyulan potlama sonucunda bıno onündçi'i «gu/enl k korakolu» boıjmu lamonıen tahrıp olmuş. buyuk bıranın on cep hesSndenı tum comiar kınlmıştır Patlamanm korakol bo'umune yerleştırı'en bir cısımden mı yokso bır aractcn n ı atı aiıjı konusunda a/nnt lı bır bılgı clınamamıştır Ancak oıa/do can kaybı olmadığı bıldırılmıs slyası po ısırı olcyı soruşturmaya basladığı bslırtılmıştır TBP II Başkanı Huseyın Ekıcl' 'nın GulteDe son durakta bulunat burosu bılmmeyen kışılerce sabaha kargı kurşunlannrışiır Aynca Umranıye Holk Alı BaKaner. Mehmet Bahat evıne de gece yarısı ateş oc I Yusuf Agralı ve Mustafa Kcra mıştır Her ıkı olaydo yaraio bıyık ı yckalayarak gozaltına almıştır nan oirrcm'Çtır • ADAPAZARI'nda kamanoo • ANKARA da ODTÛ nün iki larla okıncılor arosındakı co öğretım uvesının evıne ve ototıçmaya varan oıaylar dun de suna gece kımlıklerı beiırlenesurn uştur Bır gun once DMMA meyen kısıler tarafından pat'akantınını basaraK 10 komando yıcı madde atılmıştır Saat 23 30 ogrencıyı tabanca ve sopalarla sırolarında ODTU oğretım uyele yaralayan MSP lı akıncılar dun rınden Metın Ger'ın Kavaklıdede Mıllı Turk Talebe Yurdu nun re Bulten sokoktakı evi ıle Doc onunde komandolara saldırrrnş Zıya Aktaş'ın ıcel sokaktakı lardır O'aw mudahale eaen e/ının oijnde ozel otcsuna at polıs MSP lı oiduklaı bıldırı'en lan patla/ıcı naddeler evde ve Suat Ateş. Ahmet Karaburun (Devamı Sa. 11, Su 5 6c) SENATO 29 KASIM DAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 10 GÜN ARA TATİLINE GİRİYOR I GEZiDEN İZLENİMLER aralık, referandum, 2. MC'ye hayır,, Hikmet ÇETiNKAYA MUĞLA CHP Genel Baş kanı Bulent Ecevıt ın Buca da baslaîtıgı yerel seçım gezı sı dun Ortaklar Mdas ve Nfugla da avnı duzevde sur du CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt \erel seçımlerde ozellıkle CHP nın Kalelenru degıl AP nın etkm oldugu kale > e yorelen seçtı Bız bunu =l CHP Genel Başkanmın 11 a*a lık 1977 jerel seçımlerıne de gışık bır vontemle gırmpsı (Devamı Sa 11 Sü 7 de) Rumlar, uçak olayında Almanya'yı suçluyor LEFKOŞE Rum kontrol rre murlarınca tehdit yoluyla Ercan yerıne Larnaka Havaalanıno ındırılen Alman ucağının, hava an dıktan sonra Ercon'o inmes! Rum Alman ılışkılerını gergın leştırmıştır Oncelerı Lufthansa sa aıt ol duğu bıldırılen ancak daha sonra cDeutscne Lufttransport> şirketme aıt olduğu açıklanan Cor vette tıpı |eı yolcu ucağının Ercan o inmes'ne Rum yonetlmınce sert tepkı gosterılmıştır Rum kaynaklürıno gore RUT\ Dışlşlerı Bakanlığı Federal Almanya nın Kıbrıs Turk Federe Devletmı dolaylı olorak tamma MİLLİ GUVENLIK KURULU BUGÜN TOPLANIYOR; UÇAK SANAYİI KONUSUNU GÖRÜŞMESİ BEKLENIYOR ANKARA. (ANKA) V.ı» Guvenlık Kjru'u bu sabah Cum hurbaşkanı Fahn Ko'uturk uii başkanıığ ndo toplanocaK savunma ı^tıyacla''» ve osayıs konujarmı ele alacaktıf Kurulda. Turkıye ÜI,OK sanayıı ıcın seçılecek uvJl< tıpı uzerınde gorusuı mesı de bekienmeKtedır Mı'lı Guvenlık KurUunda ÛJ konudo tartiBmanın hjkumetın MSP kanodmı olusturcn uyeler ıle asken kanat arosında cıkabıleceği ıîade edıimekte, MSP kanadının Italyan AER Macchi fırmcsı ıle Tusaş arasmda lısans anloşmasının bır on once ımzolonmasını ısteyeceğl belırtılmek tedır Öğrer Udiğıne qore bazı as(Devamı Sa. 11 Su 5 de) ANKARA (Cumhurıvet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu yann venlecek bır onerge ıle 29 kasımdan geçerlı olmak üzere çalışmalanna 10 gun ara verecektır Boylece Senato bu hafta ıkı bırleşıtn çalıştıktan sonra, yerel seçımler soDuna kadar çalışraalanna ara vermış olmakEdek Partısınln organ1 «To Ne«ıınao değınırken A'manlann tadır Araya Kurban Bayrası or> amına gelen bu davromşı Almanya'nın Lefkoşe BuyukelvaptıHarı şe/ n skanoaldan ao a» Alman ucağın n A'manyasa mı gırdıınnden Senatonun 2 î < cılıgı nezdınde bır nota ıle pro ote bırşev olduğu bır 6ahteKar gen doneceğı yolundokı vaad'er Kasım a kadar sadece ıKı bır testo etmı^tır Is Rum makamlor nın aldatı'dıI k teşkıl etîığınl one su'me' te leşım çalışma gunu kalmakgını ve buna yol acan Alran dır Dunku Rum gazetelerl ıse Fe tadır derol Almanya ya gorulmemış Yar resTiı <Fıleleftheros», Aldıplomatlorımn s nır d şı ed IMecllsler tatil karannı bırbır şekılde saldırmışlard r manların bu davranışının «Bu nrelen aere^tığını savunmuştur llkte almak zorunda oldukram buram Neo Nazızım koKfFıleleftheros» gazetesı, ErtTa NeG» o^^o'e^ı Batı A' lan halde ara verme kararcan a inen Alman uccğı konutugunu» ıddia ederken Sosyal st (Devamı Sa 11, Su 4 de) lanru ayn ayrı alaburasktedırler Mıllet Meclısınde yann top lantı çogurüugunun büe saglanamayacagı sanılmaktadır. Bu durumda Meclıs çalışmalanna yerel seçımlere degın • Frlı olarak» ara verme durumunda kalacaktır Senato bu hafta gundecun de bulunan Hayat pahalılıgı ve zamlar» konusundakı genel goruşmeyı bıtırecektır Bu konuda konaşmak ıçın 10 kadar üye soz sırasın> beklemek tedır ı\f<îlı\e Bakanı (Devamı Sa 11 Su 5 de) Boran: 'TlP'e verıien oylar halkm dırenısinin ısaretı olacaktır,, Istanbul Haber Servısi Tjrkı,e Isçı Partısı Merkez Yonetın Kurjlu ıkı gunden ben devarn eden cclısmalarmı taTiamlamış r tı Toplcnîıdar soTra Dır acıklaTia vapan Gene! Basl'an Behice Boran verel sec mlere değın r~ s ve «Seçımlerde ya AP yı ve cephe o'toKicnnı ya da CHPyl secnek halkımızın kacın Imaz secırr kcaerı degıldır» demıştır Bora" CHP ve APnkı yerel (Devamı Sa 11. Su 5 de) Yalçıntaş'ı Tanıyalım.. lkemız, Cumhuriyet tarıhınde esine rastlanmayan blr ekonom k bunalımm kıskacı oltındadır Gunden gune artan ışsizlık yanında, son gunlerde yogunluğunu arttıran lokavt uygulamaları Işçj Isveren ılıskı'erlnl temeImden sarsmıştır. U Batı Trakya Türklerıne göre, Atına, Lozan anlaşmasını amacmdan saptırıyor Batı Trak/o Turklerı Dayonış ma Dernegı nın 31 Gene! Kurul toplantısını acarken bır konuşrra yapan Dernek Genel Başkanı Hık met Yurdagul «Acıl tedbırler der hal alınmazsa Batı Trakya so runu kısa zomanda sadece Ttrk Yunan meselesı olmaklo kal"ia yacak dunyayı etkıleyen buyuk bır sorL.n halıne gs'ecek" Ateş (Devamı Sa. 11, Su 8 de) Bu bunalım nasıl atlatılacaktır'' Lokavt ılân eden ışyert sayısını arttırarak m ı ' Toplu sozleşme duzenını bus1 butun ortadan kaldırarak mı » Devrımcı Işçı Sendıka an Konfeöerasyonunsj soyuı ıdeolojik tciısmalarla bo'erek m ı ' ucretlerl dondurarak m ı ' Memur katsayısını dusuk tutaıak 011' Almanyc ya Beicıka ya Hollanua </a Avustralya>a daha cok soyıda ıscı gondererek m ı ' Devrımcl sendıkalarm belkemıklerım kırorck m ı ' Sarı sencîıkalara CiA eğıtım uzmanları sokarak m ı ' Nasıl'.. Bu soruıan hlc sormoyın, boş yere bu sorulara sıyasal ve ekonomık acılardan yanıt bulmaya da kalkısmayın sa kın Bu sorunlar, Istonbul Iktısat Fokultesl Ogretım Uyesl, Sosyal Sıyaset Profesoru Nevzat Yalcıntoş tarafından Bır cırpıda cozumlenıvermistır Prof Nevzat Yalcıntaş Cephe partılernin tumune uygun «mıllıyetcı», mıllı ve manevl degerlerımıze bag'ı, bır ogretim uyesıdir Ve bu nıtel.klerı on plana alındıgı ıcm de, ıkıncl kez. TRT Genel Mudurlngune oturtulmak ıstencn bulunmaz «Hınt kumasındır. Prof Nevzot Yalcıntaş ın .iBanka ve Ekonomık Yorumlar» odlı aylık dergının eylul sayısınır 9 sayfasında yer alan ılgınc goruşlerınden ogreniyoruz kl, icınde bulunduğumuz ekonomik cıkmazdan kurtulmanın yollonndan bır), yurt dışından ışçi getırmektl' . Evet yanlış okumadınız Prof Yalcıntaş ın önerısı boyledlr Isçi ucretlerl öylesıne artrmştır kl, «oplu sozleşmelerln «endüstrl munasebetlerini» duzenleme Islevi busbutun ortadan kalkmıştır Ne yapmalı oyleyse'' Yurt dışından ışcl qetinp duşuk ucretle çolıştırmalı . Nereden Işcl getırmell ornegm''. Paklstan'don .. Pevamı Sa 11 Sü 7 de) Ikl sosvalist parti ile dort dergi temsılcılerının konuştuğu forumo gelenlerın ustu |andorma tarafından arandı (Fotograf Alı ALAKUŞ) YUNANiSTAN'DA SEÇiM 77 Kosta DAPONTE MJNANISTANDA ERKEN SECIMuERI IZLIYOR Bugiın 5. sayfada TÜRKİYE SOLUNUN DURUMU VE CEPHE,, TARTISİLDI tstanbul Haber Servlsl cTurkiye solu nun ourumu ve cephe» konulu forum d u i cağr lı bulunan 14 slyası eoı'ımden a'tıs nın r katılması ıle yopıfmıştır Tu kı/e Emekcı Partısı fTEP> ve Vatan Pa'tısı (VP) nın ortakla şa duzenledıklerı forum, cok sıkı guvenlık onlernlen altındo başiamışıır Emnıyet K»jdurluğunun o'ağanustü onlemlen dışında. |anda'ma da herhongı b r oioyı önlemek lcın fo rumun dıızenlendığı Tepebaşı Gazınosu cevresınde yer almıştır TEP Genel SeKreten Şaban Ormanlar'n kısa acış konuşması ıle baslayan foruma su sı,ası eğılırrler n katıld'kları gorulmuştur TEP VP Kurtuljş Sosyalıst Dergı. Emeğ n (Devamı Sa 11. Su 1 de) 117 yolcusuyla batma tehlikesi geçiren Ertürk1 feribotu Girne limanına çsküdi GİRNE 27 sact sv.re Ile daıgalarla mücode e e^en E' turk 1 feribotu dün sabah ktrtar Imıştır Ferıbottakı 117 volcu oncekı gun B '•let.rnıs Mıiletler ve R A F ılngiıiz USSJI helıkopterlerl ta (Devamı Sa. 11, Su 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog