Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

• Sahlbl: Cumhurtyet Matbaacılık ve Gazetecı'lk TAŞ adına ........... .. NADİR NADİ • Genel Yaym Müdürü OKTAY KURTBÖKE • Sorumlu Yozı Içlert Muduru: ^ ^ . BÜLENT DİKMENER • Basan ve Yayan: CUMHURİYET Motbaacılık ve Oazetecllik T.A.Ş. Coğaloğlu, Türkocağı Cad. No 3841 • Poeto Kutu«u 248 İSTANBUL Telefon : 28 97 03 CUMHURİYET BASIN AHLAK YASASINA UYMAYİ TAAHHUT EDER • BÜROLAR: Ankara Ataturk Buivan Yener Apt Venişehir Tel. 17 58 66 25 57 01 • İZMİR Halıt Zıya Bulvarı No 65. Kot 3 Tel.: 13 12 3 0 12 47 09 • ADANA Ataturk Caddesı Uğurlu Pasa| Tel.. 14550 19731 I ABONE ÜCRETLERİ Aylar : 1 3 6 12 Yurt içi : 80 270 540 1 080 Yurt Dışi: 165 495 990 1590 Avrupa, Yakın Doğu 400, Amerika, Orta Amerika, Gunoy Asya içın 800, Uzok Doğu Içln 1200 kuruş uçak ek ücretı alınır. T A K V İ H 13 KASIM 1977 Guneş 643 Akşam 16 53 Öçle 1158 Yatsı 13 27 Ikındı 1436 Imsak 5 03 vt7:Flfidıkzâde 25 1315' 72"3441 Yüksek Planlama (Baştorofı 1. Sayfada) fcarşıloşılan durumu anlatmış vs «Dorduncü beş yıllık planm stroteıısının kapaiı kapılar ar~ öınaa hazırlandığınu belırterek «Planın Anayasa çercevesi ıçınde ftozırlanacak demokratı* bır beige oimak durumunda» bulun dufiunu bıldırmıştir. Yiksek Ploniama Kufulu 1978 Bütçesıne «Yasal bır kıiıf» hazırlamak amacıyla dun Başbakan Suleyman Demırei'in başkan ığtnda toplonmıştır. 30 kasım 1978 tanhıne değın Butçenın hazırlanması ve Meclislere sunulnuş olması gerekmektedır. Ancok, Butçenm plana dayonması zorunludur. Bugune değ n Ikıncı Cephe Hükumetj plonla ılgıli bır coltşma yapmamış ve dun ButçePlan ilişkısınl kurmak ve bu llışkıye yasal bır «Kı!ıf> hazırlomak ıçın Yuksek Plon'ama Kurulunu topiamıştır. AncaK, dunkü toplantıda planlı donem girıldığl 1963 tarıhınden bu yana görülmemış bır olayia karş laşılmıştır. OLAY NASIL OLDU? Bcşkentteki ekonomık çevrelörın cskandal» dıye nıteledıklerl oiay Yuksek Planlama Kurulu toplantısı başlamadan çok kısa blr sure once çıkmıştır. DPT'nın yem müsteşor VBKİİI Muslafa Ernom toplantı boşlamak uzera ıken, toplantı salonunda bulunan Malıye Bakanlığı Merkez Bankası ve dlğer DPT uzman ve yönetıcrterının gözleri önünde, DPT nın bazı yönetıcılenn toplantıdan ctmıştır Erman planın goruşu'eceöl toplaniıdan plonlama cıları otarken. atılan yonetıcilere, <Toplantıda buiunmalarının gereksız olduğunu> bıldlrmış ve «toplantıyı terketmelerını» ısfemıştır. Erman'ın bazı yoneticılerl otmasının Başbakanlıkça ıstenmesı sonucunda gerçekleştiğı one surülmektedır. Öle yandan Yuksek Planlama Kurulu toplantısına DPT'nın Iktısadı ve Sosyol Planlama Daırelen dısında hazırlanan bır plan stratepsi taslağı sunulmuştur. Plancılarm bulunmadığı plan go ruşmesı böylece yine planlamcda hazırlanıp hazırlanmadığı bel tı olnnyan blr taslakla başlamış tır. Bu durum karşısında DPT' nln yetkılennın fıllen elınden alın mıs olduğu bıldirllmektedir. Plonı hazırlamakla gorevli DPT yonetıcılerinın toplantıdan atılmolorına korşılık, planla hicblr ılgısi bulunmayon Maliye Ba konlığı iie Merkez Bankası uzmanlarının toplantıya katıldıklon gcülmüstur. Bu arada ılgı cekicı bır olayia doha karşılaşılmış. Turkıye adına IMF ne goruşmelerl yüruten heyet üyelerl nln de YPK'yo katıldıkları görul müştur Uzmanlor cYPK toplantısına ıMF heyetıyle görüşmeler yopan Turk heyetinin katılmasını IMF'nın Isteklerı sonucunda gerçekleştiğınl> öne sürmüşlerdır. BÖRTÜCENE'NİN MEKTUBU Ote yandan, YPK toplantısına katılmomas nı sağlamak amacı/la son anda gorevınden alınan DPT Sosyol Planlama Daıresı Başkanı ıçın Boriucene Cumhurooşkanı Koruturk ıle Başbakan Demırel'e bır mektup yazmrstır. Başbakanlık çevrelerınden elde edılen bügılere gore, Bortucene mektubunda DPT'dekı çalışmalorı ıle llgili olarak kısa bır bilgı sunmakta ve daha sonra şöyle demektedır. «Aıayasa cerçevesınde hazırlonacak demokratlk plân kamuoyunurt onunde ve gozetımınde hazırlanmış bır belge olmak durumundadır. Başta Başbakan olarak zatı devletlerı olmak üzere 11.11.1977 tarıh ve SPD 3 1.5.4. 4 4 77 4871 ve 4872 sayılı Iki ayrı yazı ile YPK üyelerıne sunduğumuz strateıı ve Dördüncü Beş Yıllık Kolkınma Plânı cabşmalan özeleştınsl belırtilen ilkeler cerçevesınds hazırlanmış belgelerdır. Ne yozık kı. 12 11 1977"de saat 10'da loplanan YPK'ye katılmok özere geldığımde ıkı fıılı olayla korşılaştım. Bunlardan bırıncısi DPT Musteşarlığı bcşlığını tcşıyon, ancak değıl yasalar çerçevesl ve komu oyu önünde, yasol tek sorumlu olan DPT uzman v« onun yetkill yönetıcl ve uzmanlarının bıle haberdar olmad.ğı, ancak kapaiı kapılar ard.ndc hazırîandığı ızlenimını veren bır beigenın strateıı adı cltında YPKya sunulmasıdır, Ikıncısı ıse, benm gazeteierdei oğrendığıme gore, gorevımaen uzakloştınlmam ve şıma lık uzakioşttrılmcyan bazı yönetıcılenn YPK'dan atı'maiarı olmuştur Şu onda DPT ve YPK nın geleneklerıne oykın ve kısısel olarak benlm tum calışma yaşamiTi boyunca kestnlıkle redaettıgım top.umdan ve yasalardcn. kopuk bu tür davranışiar ve ça lışma anlayışı Turk planlarr.a hayatıra soku'lmuş oliıaktaoır. Bu nedenle DPT'ye bugune kodar bıcırn ve ruh vermış teknık eleman ve yönetıcılenn de benımsemeyeceklermı umdugon bu türlu calışma anlayışına beni katmamakla gösterdığınız an layışa ve ıncehğe teşekkür eder, saygılar suncnm » Erîürk feribotunun yolcuları dün kurtarıldı GİRNE Gtrne Taşucu seferırı yaparken şıddetlı fırtınaya kapıla^aK notorları ârızalanon Erturk 1 fer.Doturdoki 117 yolcu dun kurtarıimıştır Oncar ı gun Taşucu ndon Gırne ye ge'ırken ârızolanan Erturk 1 ferıbotu Ertjrk 2 ferıbotu tarofından Gırne acıklarına kodar getırılmıştır. Gırne'de buyok heyecan yaratan olay, ge ce yarısı halkın lımana akın etmesme /olocmıstır Askerı helıkopterler dun sabah Erturk 1 ferıüotuna yıyecek ve battanıye atmışlardır Fırtınanın hızının dınmesı tzerine dun saat 12 30'da Kıbrıs Turk Borış Kuvveîlerıyle Bırleşmış Mılletler Ba rış Gucu'ne baglı hehkopterler, yolcuları kurtarorak lımana getırmışlerdır terıbot kaptarı ve 8 murettebat gemıyı terketmemıştır SEÇMEN MCYE (Baştarafı 1. Soyfada) alamodı. Cephe hÛKÜmetının bır benzerı, doha oa koyu bıcımde yenıden kuruldu. Ama o\le bır hLkumetın Turkıye sorun'arına cözüm getıremeyeceğı tam te"sıne. sorunları busbutün ağır'cş tıracağı kısa surede göruldu Bu hukümetten. onu oluşturan partıler bııa ortık acıkco yak>r moktadırlar OzelİKİe Adalet Portısı ıcmdekı bırcok tyınıyetlı kımse, ülke yararını gereğince değerlendırebilenler cephe hüküTietının devam edemeyeceğlnı devam etmemesı gerektığınlgcrmekieaırter» Bulent Ecevıt Cumhuriyet Halk Partısının hukumet kurmasının ülke yaron acısından kacınnmaz bır zorunluk olduğunu kabul edenlerın gunden gune arttığını belırterek konuşmasını şöyle sur durmjstur tCumhurıyet Halk Partısınln hükümet kurmasının ulke yararı acısından kacınılmaz bır zorunluk o'duğunu kabul edenler günden gune artmaktadır. 11 oralık günu Türk ulusu. oylarını Cumhuriyet Holk PartıS.nde yoğunlaştırararak, verebıiecegı 'enı ışaretls TCrkıye ıcın buralımdan cık.ş yolunj göstermış clacaktır Devletırız n cağ dışı günlerca ve demokrası,ı benırrsemıyenlerca ışgoime son ve r ılmesmı ıstey'enier, cocuklarımız1n genclerımızın con guvenlığıne kcvuşmasını Isteyenler. devletırrızın teTel kururru olan fakat hukumet ortaklarınca beş aydır ıcmden engellenerek calıştır^mayan parlamentomuzu yen'den calışır durumda gormek ısteyenler Turkı/enın uluslararcsı a'an do hareketsızlıkten yalnızlıktan bır an örce <urtulmasını ve 1974 da olduğu gıbı her alando ulusal haklarını sağlayıp koruyobılır du»uma gelmesını ısteyenler, koylünun, ışcının. kamu gorevlıS'nın, esnofın cephe hükumetleri elınde sürüklendığı dayanılmaz geçım sıkıntısından b'r cn once kurtulmasını isteyenler, kısa surede sonen ısıkların venıden yonmos nı, duran fabnkalorın yen'den ısler dururra gelmesım ışçı ışveren ılışkılerır n duzelmeî r erıyen dovızlerın yeniden bırıkmeğe başlamasını ısteyenler, ınanıyorum kı, 11 aralık yerel seclmlerınde oylarını Cumhjrı/et Halk Partısınde toplayarak. kesın ıktıdar tercıhlerını herkesm anlıyacağı acıktıkla belırteceklerdir EN AĞIR BUNAL1M Turk top'umu bugun her alanda Cumhuriyet tarıhının en ağır bunalımını yoşıvor. Yakın gecmışte daha hanf bjnalımlar bıle demokrasımız.n sorsılıp zedelenmesıne ağır tehlıkelerle karşılcşmasma neden olmuştu Fakat bu kez demokrasımız de ulkemızde, dsmokrası zedelenmeksızın bunalımdan esenlığe cı kaDilecek durumdodır Turk ulusu buııı sağlr,cbılecek sıyasol ergınlık duzeyındedır. Buna ınandığımız ıçındır kı. yerel sec mlerı, ulusumuzla bırlıkte, sobırla bekledık Ulkedekı gerılımı busbutun arttırmoktan kacındığımız ıcln, bırcok şeylerı ıcımıze attık. Bu secımle'in de sükunet ıcınde gecmesı ıçın el'Twden gelenl yapocağız Demokrasımız zedelenmeden motlu sonuca ulaşacagız. Devietl de ekonotııyl de yönetemıyeceklerı. toplunna huzur geiıremi'.eceklerı uluslararası olanda Turkıye'ye yararlı olamıya cckları yıllardır kanıtlanmış olanlara 11 aralık günü, Turk sec menı, cartık cek'lın> dıyecektır Bu secım'erde ulusumuz, devlet busbutün çokmeden. cepno hukümetlnın çokmesınl sağ'ayocaktır. Bu ınancla gırdığlmız 11 aralık secımlerı yuce Turk ulusuna hayırlı olsun » OLAYLARI?* ARDINDAKİ SAKARYA'DA (Baştarafı 1. sayfada) klsıyı gozaltına a'mıştır Gczıortep Kultur ve Dayonışma Dernegı Bcşkanı ınan Csvık, Gazıanlep Oğ r encı Yurduna dun sabah patloyıcı maade at Iması nı kınarriıŞ, saldır nın yuraun acıınasını engellemek ısîeyen foşıstler torcfındon yopı aıgını soylemıştır Çe\,u, daha once de yurda bomba atıldıgını bıldır mıst r • SAKARYA'nın Kocaclı bucağındakı ola, ıse, gece saat 23 sıralarında me/dana gelmıştlr ANKA yo gore, Kocoelı bucağı Hürrıyet İlkokuıu ogretmeniennden Ihsan Kullukcu'yc. bucoı< nerl ezı Aga'ar Manallesındekı evne gıderKen kırrl klerı belırlener"e/8n kısılerce ıkı el aîeş dılmıştır Evıne 50 Tetre uzoKİıkta kanından ve alrındon vurulon lh=an Kullukcu olay yennde can vermıştır öğretmer.ın ılerıcı olduğu be'lrtılmıstır • ANKARA'da Hasköy Mahallesınde oturan bır öğretmenın evı gece kmlığı belırsız kış lerce bombalanmıstır. Esenevler Lısesı IV.atemaiık Oğretmenı Sınan 'Jygur un oturdugu Haskoy Maluzçı t Caddesı Edızbey so<aktakı evıne gece saat 04 sıralannca rıeşhul k.şılerce pciia/ıcı madde bırakılmışt,' Patlama s o n j i d o bınanın sekız katı da hascr gormusîur • BAUIKESIRde Yeşi'ıer Cac*des nde ılerıcı ogrencıler.n g ttıklerı bır kah/ehane gecs =ayıları 4050 crvarında olan comando grubu tarafından bas Imış, 3 cg'encı bıcoVtn yara'anmıstır • ADAPAZARl Devlet Mımar lık ve Muhena slık Akadenısn de dun korrandolorla Akıncılar a r asında cıkan catışmoda 2'sı oğır 10 kısı yora armıştır Oiaya. kcmandolar n okul kantının de Bozkurt narşlcrı soylenes ne AkıncııO'in karşı cıkmosı neden o Tiuştur Bu nedenle cıkan tariışnanın kısa zamcnda patışmaya donuşmesı uzerıne Akıncı grupton Sabrı Tuna tcbcn cosını atesleyersk Ahme' As lan ve Mustofa Canseven ı varalamıştır Bu sıroda ıkı g'up el'erne gecırdıklerı sopaiarla bırbırlerıne gırm.şlerdır Yaralılar Devlet Hastanesıne kaldırılmıs polıs Akıncı grupion Sabrr Tuna'yı gozaltına almıştır • GAZIANTEP MHP Uce Boş kanı Avukat Mehmet Copar'ır 4 Kasım gunu tabancayla olduru 1 mesfyre ""ılgrfı olarak crcnan tanm Isçısı Mehmet Demır Urfa'nın Suruc ılcesıne bag'ı Mesere köyunde ele gecınlm ştır • ANTALYA'nın Manavgat ılcesınde MHP ılce bınasına kımlığı belırlenemeyen kışı erce patlayıcı madde atılmıştır • TRABZON'da Karcdenız Teknık Unıversıteslnde gorevli 23 oğretım uyesı, dün Unıversıteler arası Kurul BaşkanlığT.a bır telgraf cekerek, öğretım uye lerının can ve mallanna yonenk şıddet olaylarının büyuk boyutlara ulaştığını bıldırmışler ve «Turkıye'dekı mevcut yüksek oğrenım kurumlamın ortok bır eyleme geçmesını» ıstemışlerdır • UŞAK Emnıyet Mudurluğu, TurNiye Halk Kurtuluş orgutü uyesı oldukları bıldırıldığı uc kışının yakalandığını acıklamışt'r Yetkıllıer, yakalanan uç kışıden ıkısının, Turgutlu tekel deposunun soyulması, bır oğrencınin oidurulmesı ve Demırkopru baraı mutemedının soyulmasından sanık olarak arandıklarını bel rt mışlerdır Polısın acıklamasına gore, sanıklann evlerınde 1 tabanca 57 mermı, 27 dınamıt kap Sulu ve bazı yayınlar bulunmuştur OZAL'IN SÖZLERİ Istanbul Vılayetınde dün osayış konusunaa yapılan bır toplantıya kotılan lcışlerı Baka.iı Korkut Ozal son gunlsrde Istonbul dakı patlamaların yoğın:jk kazanmcsı korusunda. «Pot Jama oiayları b j yıl coğa'oı Herhalde d romıtı fazla buluycr lar Ancak bu konuda bazı tedbırler ge'ıstır ıivo'» demıştır Bokan. Scgiık ve Sosyal Yardım Bokanı Cengız Gokçei'ın «Polıs hangı kotılı buluyor kı. bunu bulsunî bıçımındekı soz'ermı yanıtlarken de, şöyle KCnuşnıştur fSayın bakan bu demecl bır uzuntunjn ar.\asıpc!an soy'emış î r Bız gorevımızı en iyl şeküde vopıyoruz Suclulcr yaka'onacaktır Elımızden kurtulamailar Sabırlı olmak gerek Zamon meselesıdır (Bostarafı 1. Sayfada) lama Örgutu de gereksız bır kurum nitehgine donuşmektedir. MC ortakiıgı Bokan'ıkları parseiledıgınden ve uc başlı bır hukumet sozkonusu o'dugundan plan ve progrom diye bir sey kalmarrışti' Bu konuda son olcy Oevlet Piamcma Teşkılâtı Sosyal Işler Daıre Baskanı lcen Bortucene'nın gorevden clınmcsıdır. Daıre Başkanı Bortucene. Cumhurboşkanı na ve Eaşbokana telgraf cekerek Planlama Teskiiatı dışırda hazırianan b,r beigenın plan'ama strateıısınde geçerli sayıldıgmı bıldlrmıştir. Durum şudur: Kanunla gorevlerl saptanmış klşiler dışında. bılınmeyen eilerle devlet islerı kotarılmaktadır. Eğıtım Ensîıtulerinden Planlama Teşkılötına dek uzayan anarşi, devlet kesımınde sokaktan aşağı kalmıyan b.r anarsinln vorlığını kanıtlar Tum olaylar, ulkenln bır an once 2'ncı MC Hukumetınden kurtulması gerekt gıni vurgu'.arraktadır. Ne var kı, Meclis «fıilens ıs goremez durııma getinldigınden muhalefet gereğince Işlevini surduremıyor AP grubunda durumun <vchametı>nl gorenler seslsrınl yukseltmektedırler; ama sonuca yaklaşmakton uzaktırlar. 2'nci MC nln en buyuk ortağından kcpacak bır grubun kilitlenen sıyasal dcr boğazı acarok blr yenı dengeyi oluşturması da konusulan formullerdendlr Ama butun bu soylentiler boskentin sısll havasmda boğulup kalmaktadır. Meclis calısmadığına gore parlamento dışındaki Anayasal kuruluşlarm agırlıklaını ortaya koymoları bir etkı yoratabılır Ne var ki en buyuk ısçı kuruluşu TURKIŞ ust yonetımı. AP'nın Demırelci kanadına bağlı kalmaktadır Bu orgutte yurutme orgonınm değısmesı de bır erken genel kurula bağîıdır Başkentın boğucu havasından sıyrılmak ısteyen CHP Genel Başkanı Ecevıt, seçım toplantılarına yönelmeyı yeğlemıştir. CHP usulu onseclmlerın yorattığı kırıklıkları onarmak içın çalışacaktır. Turkiye olumsjz beklentiler lcinde, sorumsuz bır ortaklığın ellerindedir Bakalım bu suruklen's nerede ve nasıl bır «sonsla bıtecek? TiP, fâşist baskıların arttığını ileri sürdü Istanbul Haber Servisı Tur klye Işcı Partısı Basanlık Kurulu uyesı Nurdan Orpen MHP'nın faç'St örgutler a r acılığıy!a halkımı zın ekonomık demokratık müca deleslnı durdurmak, orgutler rı zayıflatmak amacı ıle şıddet or tamı yarattığını acıklamıştır. Do ğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör havasmın gün gectıkce arttırıldığ'nı belırten Orpen. bas kılarda c'e./letın guvenhk kuvvet lerının de kullanıldığını acıklamıştır Geziden îzlenimler (Baştarafı 1 Sayfa'da) görünümüyle CHP"nın Yüksel Cakmur'ca onarılan Buca kalesı, Akın Sımav'ın «havası»la yıkılıverdı. Işcüerln yoğun olduğu Buca' da beledıye AP ye teslm edılmıştı 1977 genel secımlerınde AP' ye fark yapan Buca'nın mahallesı Akın Sımav'ın chavas>»yla yıtırılmezdı. Buca Eğıtım Enstıtusu komandoların karargâhı olmuştu AP'lı Işılay Saygın komandoları desteklerken halk konutlarından çıkamaz olmuşlordı. Bugune değın cıkan çat'şmclarda altı öğrencı öldurulmuştJ. AP'lı Alı Naı ı Eraem'ın Mıllı Eğıtım Bakanlığı donemlnde tum MMP yonlısı ögretmenler Buca' ya atanmıştı Devrımcı ögretmenler suralurken, devrımcı ögretmenler ol durulurken. CHP II Örgutu susuyor Genei Mernez tum ola/lara seyırcı kalıyordu Buca Eğıtım Enstıtusu sınavlannda yıne egemendı komandolor Devrımcı. oğrencıler bıcaklandı, dovuldu, CHP Genel Başkcnının Buca ya gelişınden uc gun once Ama dun yoktu hıcbırı ortalıkta Korkularından kaçmışlardı. COŞKU BUYUKTU CHP Genel Baskanı Bulent Ecevıt oncekı akşam beraberın de Ege'lı pcrlamenterler oıdugu halde ucakla Cıglı Havaalanına indı Cığlı Havaalanı saat 2000" d»:.CWP~.G€nel Başkanı Ecevıt'ı. bekleyen bınlerce kışıyle doluydu Gecenın o saatınde Izmır halkında gorulen coşku CHP1 n n ıçındekı huzursuzluğu bıranda gıderıverdı. Bınlerce kışı sabohın erken saotlennde Buca'yı doldurmuştu Yol boyunca yapılan sevgi gosterıleri ve cıcek yağmuru arasında Buca'ya gıren seçım otobcsu CHP'mn .şcı kesımlnın oluştu'dugu bu yorede yeıel secımı alacağmı muştuluyordu CHP Genel Başkanı Buco'da, Selcuk ve Soke de yaptığı konuşmolcrda MC ıktıdarını ağır bır dılle sucladı Ecevıfm sozierı şoyle düğümlendı: «Oevleti de ekonomıyl de yonetemeyeceklerı toplumo huzur getırmeyeceklerı, uluslararası olanda Turkıye'ye yararlı olama yacakian yıilardır kanıtlanmış olanlara. 11 aralık günü Turk secmenı, fArtık cekllın» dıyecsktır » Coşku... Coşku... Coşku... Halkın sevgısı. halkın onuru CHP ıcmdekı huzursuzluğu CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıfm 1 yere secımler oncesl ılk gezlsınde. partı ıçindekı huzursuzluğu ve lc ceKişmelerl cözümlüyordu. Bakanlık (Baştarafı 1. Sayfa'do) tıda. Danıştay kararının «uygulantıasu ve «uygulanmamasını» ısterlerken, çogunluk «Danıştay kararının uygulanmcsmdan başKa cıkar yol olmadığını» birdırmış. Bakana «Donıştoy'ı karşı\a almanın hıc de lyı soruc vermed.ğı» an'otılmıştır. UzAr suren toplantının sonunda. Donıştay kararının uygulanrrası ve durumun ılgılılere b>'dıNİmesı uygun gorülmuştur Eğıtım Enstıtulerınde yer yer ya pılmakta olan «Mulakat» sınavları, bu ciurumda olduğu yerde duracok, yazılı sınavlar da yopılmıyacaktır Dcnıştay. kara r ı «Memur e!ıy Is» bakanlığa bıiaırdığıne gore, kesin ka r arı da suratle alocagı kar.ısmda oion bakonlık yetkılı erl «Danış'ay ın kesın karon bakanlık lehınde olursa sınav lar kaldığı yerden devam edecek, bakanlık a.eyhınde olursa, oğrencıler mulakat ve sınav ya pılmaksızın, unıversıte secme sınavlorında a dıkları puan durjmlonna gore Eğıtım Enstıtuler ne alınacaklardır > demişlerc*ır Bokanlık, sovunmasını Danıştay'a gonderecek ve Danıştoy'm kesın karan bekleneceKtır TUSiAD BAŞKANI BERKER, Ch'P İLE AP ARASINDA «UZLAŞMA. iSTEDi Istanbul Haber Servisl Turk Sanayıcılerı ^e Is Adamları Derneğı (TUSİAD) Yonetım Ku r ulu Başkanı Fey/az Berker. sıyasal partılere acık bır cocrı yayınlayarak sorunlann. tTu r k toplumunun butunluğunu ve aemokratık reıımımrzı zedelernev heaef oldıgınu one surmuş \e D CHP ve A 'nın «memleket, ıçınde bulunduğu oloğanüstü durum dan kurtarmak ıcın ortak CODO sarfetmelennu istemıştır. Feyyaz Berker ın cemecı şöyledır «CumhurıyetiTiz'n 54'üncu yılında ve Ataturk u andığımız şu gurlerde yaşadığımız olaylor ve karşnaştığımız sorunlar Turk toplumunun butuniugunü ve damokratık reıımımızı zedelemeyl hedef almıştır bıyasi partller arasında tema dış soru^ılpnmız üzerınde geleneksel dıyalog ve ortak polıtıka terkedıldığınden dış ıffşkılerımız bozulmaKta, Turkıye bır yalnızlığa doğru ıtılmektedlr. Bu durumdan dolayı memleketın guvem.gı tehlıkeye gırmekte, ekonomısı zarar gormektedır. lcmde bulunougumuz koşul'or nemleketın ve mılletın selamell ıcın sıyası partılerın bınbır'enne yaklaşma'crını, aralcrınaa mılletce ozlemını duyduğufiuz bır uzlaşma sağlamaiorını zoıun lu kılmoktadır Bu uzlaşmada sorumluluk özel lıkle CHP ve APye duşmektnd'r Ister muholefette. ısier ıktıdarda olsun bu ıkı buyuk sıyası partımızın memleketı ıçırıde bulunduğu olağanustu durum don kurtarmak ıcın ortak cobo sarfetmelennı gerektırmekte ve kenriılerne tarılıı bır sorumluluk yuklemekted'r» Almân tedhişçi Schubert'in de hapishanede intihâr ettiği ileri sürülüyor MÜNİH STADELHEIM Bavyera Adalet Bakonlığımn bıldırdlğlne gore, Batı Alman tedhışcilerınden 32 yaşındaxı Angrıd Schubert dün Munıh Stcdeheım Hapıshanesındekı hucresınde kendısını asarak Intıhar etmıştır Bavyera Adalet Bakanlığının bır sozcusü, uluslararası bir uz manlar heyetinin OLP Schubert'in nasıl olduğunu araştırmak üz%re Munıh'e gelmıştlr. Savcılik otopsi yopılmosma koror vermıştlr (a a ) Başkomutan ve Earşısmdakiler (Başlarafı 4. Sayfada) layısıyle''Vti6tri e^W VS*4frf\rörsunuz kı «Tekâlıfl Mılhye» gıbl bu Meclıs'ın hakkına ait olan kanun, Baskumandanlık imzasıy le yapılmıştır «Efendıler' Bugün durum değışmıştır. Bugün zorunlu bır do nemde deği'ız. Tekâlıfı Milliye alınmak suretıyle yanı oloğanüstü onlemlerle ışlerı yürütecek dönemde değılız. Onun ıcın. Meclıs'ın yasama ve yurütme erek'erıne tam oiarok sohıp olması zamanıdır. O zamana özgü olan bu hukukun ciınması içln bu kanunun yeniden gorüşülme sı ve sırf bır Baskumandanlık Kanunu olarak kalması gerekır. Bunun ıcın de gızlı muzakereye gerek yoktur, muzakere açık olmalıdır. «Gızlı nedır efendıler? Klmden ne gızlıyoruz' Avrupalılardan mı gızlıyoruz 7 Onlann ılgısı yoktur Ilerıcı bır şey olsa sıyasetımız oegışır oıye korkardık Bu. ic ışlerımızle ilgılıdır Dahılı bır sorun ıçın gızll yapmak mılletten korkmak demektır Mılletten korktuğumuz bır Işı yapmamok doha doğru olur > YARINfBU HUKUMET CAFİLDİR» 50 kişinin öldüğü Seul'deki dinamit pâtlamâsında 10 bin kişi evsiz kâldı SEUL, (Kuzey Kore) Seul' un Kuzey kesım.nde tren ıstasyonunda. bır yuk trenınde bu lunan 40 bın ton dınamıtın patla ması sonucu 50 kışı ölmüş. 10 b.nden fazla ınson evsız kolmış tır Infilâk sırasında ayrıca 1000 kışı de cesıtlı bıcımde ya r a l anmıştır. Yetkılıler zararın 200 milyon lıra cıvarında olduğunu belırterek, patlamanın, dınamıtle dolu olan yuk trenme bır sıgara atılmasından da meydana gel mış olabıleceğını söylemışlerdir Romlaı (Saştarafı 1. Sayfada) ÇEK DIŞiŞLERi BAKANI ISTANBUL'A GELDi Ucaklo dün İstanbul'a gelen Cekoslovokya Sosyalıst Cumhurıyetı Dışışlerı BaKanı Buhuslov Chnoupek. Yeşıikoy Hava Llmanır.da verdıği demecte. «Kıbrıs sorunu hakkındakı goruşlerımız hıC bır zoman Turkıye aleyhıne olmamıştır Ancak sorunun Turkıye ıle Yunanıstan arasında yapılccaK dostca gorüşmeterle hal ledılebıleceği kanısındcy m» demıştır Türk Tabipler (Baştarafı 1. Sayfada) MESS üe Mâden .& arasındaki görüşmeler yeniden başiadı (İstanbul Haber Servisl) fşveren Sendıkası MESS ıle DlSK'e bağıı Maoen Iş Sendıkası arasınaa 2 yıldan daha uzun bır suredır devonı eaen uyuşmozlıkîa yeniden olumlu bır asarroya gırılmış. IKI sendıkanın yetkılı temsılcılerı arasında gorüsmeler başlamıştır 4 gun once ışcılere ışveren arasında yopılan ozel bır protokolle grevın sono erdıgı Auer dışında, grevdekı 30 ış yerı ıle lokavttakı 30 ış yennde. karşılıklı grev ve lokavt kararı annTiş Rabak ıle Bursa Otomotıv Sanayıını ve Ereğlı Işıetmelerını kapsıyan gorusmelere bugun Maden Is Sendıkasında devam ecı lecekti1" Gerek Maden Iş gerekse MESS yonetıcılerı bu goruşmelerden umutlu olduklarını ve bu nedenle de uyuşmazlık koruıarı na gırılebtlmesı halinde bugun, yarın ve onumjzdekı gunlerde gorusmelere devan edebı eceğını bıldırmıslerdır Rumlar daha sonra uçagı serbest bı.akmış ve Luthansa uca ğı Ercan havaalanına donmjştur. a a. muhabirıne özel blr demeç veren KTFD sozcusu, Rum l a r n bu davranışının apaçiK bır korsanlık olduğunu soylemıştır Sozcu şoyle demıştır «Bu, sahte bır hukjmet maskesı arKa3ina saklanarak oır ucagı yoldan cevırmek veya resmen kacırmaKtır Bu apocık bır kor sanlıklır ve Kıbrıs Turn Toplumuna 1963 de başlattıklan saıdınnın devam etmekte olduguna yenı bır delıldır Bır ışletmeye aıt eşyalara haksızca el ko/maktır Bu olay 2 toplumun bırorada yaşayamayacağının yenı bır delılıaır. Terbıri duşunulece<tır ve alınoca^tır» MALZEME GETIRIYORDU Rum sıvıl havacılık gorevlılerınce oncekı akşam tehdıtle yon değıştırerek Larnaka Havaalanına ındırılen eLufthansa» ucagının. Moroş'takı Constontıa ctelıne malzeme getırmekte olduğu ogrenılmıştır. Bır bolumü Otelcılık Okulu, bır bolumu ıse. Nort Cyprus Deve opment Ltd. Ştı nce «Pulme Beach» adı altında gazıno olarak calıştırılmakta o!cn Cons tantıa Otelınden alınan bılgıye gore Alman uçağı. otel ıcın ıhtıyac duyulan dekorasyon malzemesı yükunü Brındızı'den aimıştır. ACI BiR ÖLÜM Rizell Gohp Hoca ve Honıfa hanımın kızlan, Eczocı Yarbay Merhum Mehmet Kemal Bey'ln eşl. Merhum Sulhl Akış.k'ın. Muzaffer Kansu'nun annelerl. Ümron Akışık ve Dr. Ceyhun Atuf Kansu'nun kayınvolıdelerı, Merhum Şevket Mercan'ın, Mahmure Akmehmet'in kardeşlerı, Orrür Evın, Dr. Bohar Gökler ve Işık Kansu'nun boba ve anne annele r !, Sınan Evın ve Hgın Gökler*In ninelerı. hedefının, Turk Tabipler Bırlığı' nın işlerlığıne hedef aldığını bıldırmış, Istanbul'da oturma larmın 6023 sayılı yasarun amır hiıkmü olduğunu belırterek. şun lan soylemıştır. " cAlınan karar. yosalora aykırı. sıyasal amcclıdır. Amac sağlık hızmetlerındeki partızanlığı. slyasal kadrolaşmaya karşı ciKabıiecek en etKilı orgutlü Anayasal meslek kuruluşunun ışlerlığını engellemektır. Seçımla ışbaşıno gelmış bır orgcnımızı ıdarı kararlarlo dağıtmaya. etklsız kılmaya yonelık hareketler, doktorların tümüne ve meslek onurumuza karşı yapılmış demektır. Onun ıçın konu kışısel bır sorun değıldır. Türk doı< torlarının, Turk tabıplermın sorunudur.ı Altı saat oralıksız suren toplantıdan sonra beş karar olınmıştır. Bu kararlar şoyledır. 1 Kurban Bayromından son ra belırlenecek bır günde, Arkara'da Turk Tabipler Bırlığı, Tcbıb Oda'an, Tıp Fakultelen Sağ lık personeiının katılacoğı bır yuruyuş yopılması: 2 Haberleşme örgütünün kurulması, 3 Hukuk Bürosunun karşılaşılan k.yımlarının üzerıne eğılmesı; 4 Dayanışmoyı sağl.yacak örgütlerın kurulması: 5 Dayanışma fonunun kurulması TEPKİLER Ankara'da 25 demokratlk kuruluş baçkoniarı gorevınden alı nan Tabıpler Bırl.gı Merkez Kon sevı Baskanı Dr Erdal Ataoek'e b r telgraf gonderereV, Türk Ta b pler Blrliğl'pin yanın^a olduklarını açıklamışlardır. Buca cezaevinde (Baştorafı 1. sayfada) Buca da düzenlediğı acık havo toplanııs na g.aısı sırasınac kımı mahkumlar «Halkcı Ecevıt.. >. cGenel af Isterız . » bıc mınoe CHP Genel Başkanına karsı sevgı gösterısınde bulunmuşiardır. Kımı mahkumlar ıse buna karşı cıkmıslar, Ecevıt e sevgı gosterrsınde bulunonlardan susmalarını ıstemışlerdır Her ıkı grubun ıstemlerınde dırenmesı uzerıne tartışma çık mış ve bu tartışma kısa zaman da catışmaya donüşmüştur Bı cakların da kullanıldığı gorulen catışma sırasında Mahmul Eryaman öimüş. bın ağır olmak uzere beş kışı de yaralcnmıştır. Guvenlık Kjvvetlermın catışmadckı tutumunun da protestolara neden olduğu. olayın b j yumesıne yolactığı savunulmus tur Mankumlar, guvenlK kuvvetternı uzun sure protesto etm slerdır. Erken Terhis (Baştarofı 1. Sayfada) Bakanlar Kurulu'ndan cıkan kararname, Currhurbaskanı nın onayıncan cıkmıs. Mıllı Savunma Bakanl gı kararnameyı Genel kurmay Baskanlıg na gondermış t'r Geneıkurmay Başkanlığı da kararname emrını bırııklere duyurmuş'ur. Kararnarreye gore, halen sılâh altında bulunan ve 31 aralık 1977 tanhıne kaoar 14 aynı do1durmuş yedeksubaylarla, 16 aralık 1977 tarıbınde 16 aylannı tamamlayan erler, ızınlı sayılarok te'hıs edıleceklerdır Sıhhıye sınıfı 142'ncı donem yedeksubcy'ar do, obur yedek subaylar gıbi uc ay once terhıs yedeksubaylar ıse bir av once edı'ecekler, 143'ncu conem terhıs edıleceklerdır Sanayi ve Makina Mühendisleri istonbu' un merkezt blr mahalünde kurulu buyuk bır endustrlyel l?<etme oşag.do belırtilen gorev'er tçın Yuksek Muhondı» veya Mjhendister aramaktodır Pıyoso Tek^ık Aroştırma Uzmofi elek'rontk mcmullerln imo'r ıda kuılonılon haTimackie parca ve yardımcı moddetenn pıyasa cro») rmasım yapmak. barKon oreien, ıl I eıîen veya satışını yapon ka»raktor a temos kurmak ve tek flsr alrr.ak;or, sorumlu olacaktır Ka'ıpçı Muhendıs Kotıp dızoyr vs ır^.atı uıer.nde yurt lcinde ve yut dıjrnda ye'ıstınlecek ve bu 'oa.iiStın çeş *H sofhalonndo teKr k sorurnıuluklar alccakt r Bu gcrevle'e atonoca* eiemanloro ccmp bır ucret ılcrom ye vs cesıtlı sa^yaı oicnaklar »er 'ecektır 8 J gorevler ıcın aranan temel vosıflar Irgıiızcs ı son bı'gısı ask;im hıznellnl yapnus cnnok ve 35 yasını oîmarnı» bulurıTiaktır Tscnjbs $an olmoyıo tsrcıh sebebı 0(0*111.r Mu'cccrallonn oijacnı» re totogrcîio (rsf 78/30) »3pıl Marat 131 (Baştarafı 1. Sayfada) boyut kazcnmıştır Bu konuda fabrıka yetkılı bayılerı, bayılerıne yolladıkları mektupta şoyle denılmektedır. «Dığer fırmalarla bırlıkte sırketımıze 1 kasımdan ıtıbaren otomobıl verıımemektedır B'j durumda sıze ctOTiobılımzı zamanında tesıım edemıyoruz Hcn gı tarıhte verebıleceğımızı bıldıremıyoruz. Bu ıhtılâf halledıldığı ve Tofaş fabr.kaları araba teslımine başlandığı anda sıze mek tup gonderılerek ve satış muamelesı ıctn hongı torıhte şırkete başvuracağ'nız konasa bıldırılecektır. Tcrıh belırten davet mektubunuzu almadan şırketımıze baş vurmaman.zı oreTile rıca eder, r başvu dugunuz takdırde orabonızın verılneyeceğını b Ig'mzs sunorız El'mızde o'mayan sebep ler yuzunden bu gecıkme ıcın Jzur dılıyoruz. So,gılcnmızlt3 » ] TOFAŞ SAS İKÎNCİ OLDU (Baştarafı Sporda) pamasına korşın mınderden 87 galıp ayrıldı. 52 Kllo: Mehmet Yolcın hukmen kczaidı 57 Kilo: Se/ıt Alı A<er. Kavzımıers Korszla'yı 1 43 dakıkada tuşla yendı 62 Kilo: Nurettın Kurt, Jan Moıiınsk, karşısın da ılk yarıyı 90 onde kapadı ve karşıloş'rayı 3 53 dakıkada tusla kazandı. 68 Kilo: Sabah secnsında Gaıderbekov karsısmda basarılı bır gureş c karan Burhan Sabancıoğlu Jozîf Jamroz'u 23 saaryede tuşla yendı 74 Kllo: Resıt Ko abacak Stanıs'a/ Artkowıcz'ı 2 21 dakı ia tjş'a /endı 82 Kilo. h ıl ibrah rn Oktay, Leszek Patro kar şısında başton sona ustun göturduğü karşılaşmayı 155 kazandı. 90 Kilo: Ismaıl Temız, Ryszard Lasota karşısında IIK ıkı devreyı yenık kapamasına korşın m n darden 7 43 dakıkada tuşla galıp ayrıldı 100 Kilo: Mehmet Guçlu, Ryszard Dlugozs'u 6 26 dakıkada tuşla yendı AGIR. Stanızslav Mokovıskı hukmen kazandı. Gunun son mocaoelesını ıse Moskova CSKA Sot/a CSKA'vı 8 2 yenerek kazanmıştır Bulgarlar ıkı yengı/ı de hukmen alaD'lrnışIardır Oiekı macta Bulgarıstan Polonya yı 100 NADiRE AKIŞIK 12 X11977 tarıhınde vefat etmıştır. Merhumenln cenazesı 13X1.1977 günu öğle namazından sonra Hacı Ba\rcm Camıı'nden kaklırılarak Asrı mezariıkta toDrağa verilecektir. Tanrı rohmetınl esırgemesın. AILESt müeaviHik ted. Slîlı Tugrul w 5 Ulaieul (Cumhuriyet: 10650)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog