Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUftİTn 13 USIH «977 TEŞEKKÜR 16. Eklm. 1977 gunu kaybettiğımız Aılemiz'n kıymetli vorlığı, isîıklâl Savaşı Muhorıplermden, Merzlfon'lu; A. Nadir Şiper'in eağiığına kovuşması icın buyuk dıkkat ve özenlı bakımlarını esırgemıyen: Sayın Dr Vahdettın BLRKEV, Doc Dr Çevık ALP, Dr Rıfat TURA. Dr. Sureyya SANDER ile Baş Hemşıre Nursen BEYGO, Hemşıre Fırdevs BERGİTEN ıle. cenazesıne kotılcnlara, Hürrıyet Kardeşlerı'ne, Ist. D M. Mlmarlık Akademısl Boşkan, Oğretim Uye ve Yardımcılorı ıle mensuplarmo. telgraf. telefon, meKtupia ve evımize gelerek acımızı paylaşan; T Eğıtım Vakfı'na bağışto bulurtan ve cıcek gonderen, dosf, akraba ve arkadaşlarımızo en ıcten ve gonülden teşekkurlerımızı sunanz. Eçl Oğullon Gellnlerl Dünurü Torunıı Türkİş'te erken genel kuruî önerisi gelecek ayki toplantıda karara bağlanacak BURSA TÜRKIŞ Yöneiım Kuruluna 20'den fozla ımza ıle sunulan ve erken Genel Kurul isteyen önergenın dun muzakeresı yopılmış. usül hakkında yapıion konuşmadan sonra, bu onerinin bfr dahaKi Yonetım Kurulunda korara bağlanması oybirlığt ı!e kabui edılmıştlr TURKIŞ Yönetlm Kurulu onümüzdekı ay iclnde Ankara'do yapacağs oıcğanüstu Yonetım Kurulunda konuyu ele aiacak ve muhtemelen erken Genel Kurul kabul edılecek ve Ge ne! Kurul tarihı tesbıt edılecektır öte yandan 20 kasım'da calışmalonna başlayacak olan Asgari Ucet Komlsyonuna TURK!Ş adına katılacak olan 5 kışılık kurul Yonetım Komısyonunco tesbıt edilmıştır Asgari Ücret Komısyonunda TORKIS odıno Genel Sekreter Sadık Şıde, başkanlığmda, TARIM İŞ Sendlkadı Başkanı Blnail Yağ şon, TESIŞ Federosyonu Başkanı Orhan Ercelık. DYFIŞ Federasyonu Şerafettln Akova ve Teksıf Genel Sekreteri Vatiap Guvenc bulunmaktadır. Bu orodo PETROLIŞ Sendıkası Genel Başkanı Ismaıl Topkor Yoneîım Kuruluna blr başka onerye vermış ve TURKIŞ'in lokavt'ın kaldırılmosı yolunda herren harekete gec mesıni Istemıştir. Topkar, onergesınde ayrıca şu anda lokovt uygulanan ışyerlerındekı Işçılere yardım yapılmosını da ıstemekte ve özetle re yardım yopılmasını da onermıştır Öte yandan Turk Iş Genel Başkanı Halı! Tunç, Yonetım Kurulu toplantısında. toplu sozleşmelenn bır yıl ya da Ikl yıllık degll. günün şartlarına gore, kısa sure de yapılma sının öngörulduğLnu söylemışîır. Kontr gerilla'nın CİA ile ilişkileri konusunda Meclis'e soru önergesi verıldi ANKARA {Cumhuriyet Bürosu) Kontrgerilla ve CIA ılışkılerı bır yazılı soru onergesıyle parlamentoya getınlmıştr CHP Sıvas mılletvekılı Azımet Koyluoğ'u, Başbakan, Mılı Sovunma ve lcişlerı Bakanlan tarafından yazı lı olarak yanıtbnmasını ıstedigı soru onergesınde şoyle demek tedır cEmekll albay avukat M Em>n Deger tarofmdan yazıian «CIA Kontrgerılic ve Turkıyea adlı kıtabın incelenTiesmden anlaşılacağı gıbı kıtcba odnı varen ve ıcerığınde yer alan kontr gerılla naeıl bır kürulustı.r? Han gı amacia. ne zaman kurulmuş ve hangı aşamaıardan gecmıştır' örgutlenne bıcımı nasıld.r1' Şu onda kıme ya da hangı k j ruluşa bağlı olorak calışmakıadır' CIA ıle ılışkılen var mıdır"' Dtşışlen Bakanı Sayın Coğloyangı! ın «CIA içımıze girrrış şu ben m adamım şunu senın ıstıh barat örgutünun ıcıne yerleştır> der bicimınde ozetlenebılen, önce polıtıka gazetesmde ve ayrıca «tarlh acısından 12 mart c!!ı yapıtında yer clan sozlerının bu kontr gerılla orgutu ıle llgısl na ölcudedlr?> CHP Sıvas ml''etvekı!ı Azımet Koyluo&lu, b j konudaki soruıarı m soyle sürdurrrektec! r «Bjtcenrıızde bu orgut ıcn oda rek ayr Imış mıdır' Ayrı'mışsa nereden ve nosıl fınanse edılmek tedır'' Çaiısma yontemlerı ncsıl dır? Hangı yasal Igızlı acık) ıc orgutlerle iıişki ıcındedır' Hangı ycsaya gore kurulrruştur ve faalıyet gosîerrnektedır' Butun faaiıyetlerı baskanhgınızca b^'mmeKte ve denetleneb Imekte mıdır?» Soru onergesmds daha sonro yme adı gecen kıtaptan parca lar alınr"CKta, şoyle devam ed.l mekteaır tAdı gecen kıtcbın 126127 ncl say*alarmda ABD tarcfırdcn az gelışmiş ulkelenn sılah'ı kuvve;leri ıc nde tozel savaş daıresu kurdurduğu gerılla ve kontr gerılla eğıtırnlerınln bu ooırelerce yjrutülduğu yazılıdır U' kem zde de boyle bır kuru'uş var n'dır'' Eskl özel Harp Savaş Da resı Baskanı emeklı Tumgenerol Cı hat Akyol eskı bır kontr gen! a lıdendlr. Bu kışınm korunarak Sı/ıl Savtınrıa Genel Se'.reter lığıne get'rilmesı/ls bır onlamr'j ıki örgut arasındo bır Hışkı ku rulabılır mı' Bu ılışkı varsa hangi omoca yonellktir'' Kitabın 107108'lncl soy'aları Ile 290'ıncı sayfasındakl dipnotto tOlkücu Komando»ların kontrgerılla ıle illşkı lcınde yan askeri guc» olduklarından söz edllmektedır Olkucü komanc'olar, ozel savaş daıresı veva Kontr Genlla ile ılışkı icmde yan askeri güc mudür'' 1968 yılında başlayan ve MHP'nn ılk /ı| larda benımçediği komando eğ'tlmlerı Ile korrtrge'ılla'nın ılgısl var mıdır' CuThurbaşkonı Iken sayın Csvdet Sunay'dan Saym Turksş kadar sorumlu sorumsuz kısı ve kuruluşlarca söylenen tüU'j culerin güvenlık kuvvetlerıne yar dımcı olduklorını» illşkın sozlerı nın anlamı nedır^ Ulkemızde teror eylemlerl ile kontr gerılla arasıncia ılışkı vnrmıdır' Olkü Ocakları Genel Başkanı nın (BIZ'TI ıstıhbaratımız devlstın ıstıhboratından daho gucl3 our) şeklınde sozlerı, ulkucuier ile kontrgerılla orosında blr lliş kınln kanıtı olabılır mı'' Devîet lc'nde de devletın ıstıhbarat dr gütunden daha guciü bır ıstıhbo rat orgütü olabılır m'' Bu hal de, ülkü ocakları Genel Başkcnı nın bu sözleri uzerinde herhangi blr kovuşturma yap Imış mıdır?» • : : : : : Saime ŞİPER Prof. Orhan ve Y MJmar Yalçın ŞİPER Tülin ve İngrld ŞİPER Sabahat SUKAN Sellm ŞİPER PETR0LI5 SENDİKASI. GENEL 8A5KANI ISMAIl ÎOPKAR. YONETIM KURUIUNA VERDİ6l ONERGEDE LOKAVTİN K A l DIRILMASI IÇIN TÜRKİyiN HEMEH HAREKETE GEÇMESİNl ISTEDI (Cumhurlyet: 10655) Bayram Gazetesi Bayram günlennde yurdumuzun her yerlnde okuvabıleceğınız gazete MAKO Fabrikasmdan 100 işçi çıkarıldı, LASSA'da Lastik İş Sendikası yetki aldı Cumhuriyet Haber Merkezi Iznıfın Kcsekoy Bolgesınde Kuru'cn ve kısa bır sure önce üre tlrre başlayan «Lassa» lcst k fobrıkasında toplu sözleşme yapmok yetkısı DISK e bağlı Lastıkiş Send'kasıno verllrrıştır. Bu orada Bursadakı Mako fabrikasmdan 100 ışcı cıkarılmış tır SEKA'da calışan 7500 ışçının. toplu sözleşme goruşmelerınm uyuşmazlıkla sonuclanrrası Gze rıne başlattığı yemek boykotu 6urmektedır. a a 'nın haberıne gore Lastik iş Sendıkası Kocae ı Bo ge Başkanı Fıkrı Tanta. LASSA'da toplu sözleşme yetkısmın kendılerıne verılmesı konusunda yaptığı acıklamada, şünları söylemıştır: fLassa da yopccağımız bırma donem topiu sözleşme ile calışan bıne yakın ışcıye cok ryı zamlar ve sosyal haklar clacoğımıza ınanıyoruz, onümüzdekı gunlerde başlayacak gorusrrela rın ıkı tarafın da anlayış gostermesv ıle kısa sürede bıtec«ğını urrıt edıyorums dem ştır. MAKO'DA Bursa Sanayı bolgesınde bulunon Mako fcbrıkasından 100 kadar ışcı tekonomık darboğazda bulunulduğu» gerekcesl .le Işten cıkanlmıştır. Dığer bazı fabrıkalardo do Işcl tensıkatının başlayacağı bıldırılmıştır. Otomotıv yan sanayıi urun'eri ureten Mako'da 900 clvarında lşcı calıştırılmaktod r tensıkata uğrayan ışcıler ıclerınden bırcoğuniın fabrika kurulduğundan bu yona aynı ışte calıştıklarını belırtmışlerdır ve «Mako bundan 4 oy kador önce 200 kadar ışcl aldı Sımdi ıse fabnkada yıHcrdır cclışmakta bulunan kıdemli kalı'ıye ışcıleri cıkardı» demişlerdir Öte yandan Mako'da cıkarı!an Işcılere kıdem tazmınatlarının ödendığı belırtılmıştır. işcl tenslkatını kınayan Maden iş Bolge Temsılcılıgı, bunu ışyennde kökleşmlş bıllrc'l ışcıleri sof dışı bırckmok arr'acıyla o\nanan bır oyun olduğunu söylem ştır SEKA'DA SEKA'da 7 500 Işclnm boşîattığı yemek boykotu surrrektedır Turklş'e bağlı Petrollş Sendıkasınca yavınlanan blldırlde SEKA'da calışan ışcılenn grev uygulamalarına gecnelerı halınde kerdılerıne rraoaî yardtm yapılacağı belırtıtmıştir Yemek boykotunun yonısıra üretıml yavaşlatma eâılıminln surdüruîduğu iznlt Kâgıt Fobrıkalarında, kağıt ve karton üretımlnde önemlı czclma olduğu bıldırılmektedır. TCDD'DE: Bu orada TCDD M surmekte e olan toplu ış sozleşmesı goruşme'ertne ilışkln olarak dün bır acıklama vapan DYFIŞ Gei c l Başkanı Şerafettın Akova, «Henuz kesin bır anlaşrnaya van amadığı halde Iş/eren tarafndan anlcşmaım olduğuna daır cıkcrı lan soyıentılenn asılsız otdLqunj» soılemştır Akova «Bu sövlen'l ve acıklarrcların demıryolu ışcıleri aras'nda var olan bırlıgrn sorsılmasına yonelık oiduğunu» da ılerı surmüçtur PIMAŞ'TA Ote yandan, Gebze'dekı P1mcş Plastlk Boru Sanayıi teslslerınde devcn eden top'u ış sözleşrresl cörüsmelennde anlasnazlık cı^tığını acıklaycn Fıkrı Tanta, Pımaş ta Işveren buyuk kârlar elde ettlği halda bugünkü ağır koşLllarda normal ısteklerın dahı kobul ed lıredıg'nı ve bu kuruldon cıkocck kararları Isci lehıne gorrnefiıklerı takd rde kanunı hakıarı olan grev uygulamosıra boşloyorok larını söylemıştır ÎSTANBUL BAYRAM GAZETESi'dir iiân vererek yuksek tıraıından yarorlanabıleceğınlz yegâne gozete, ofset boskılı ÎSTANBUL BAYRAM GAZETESI'dır Adres: Gazetecıler Cemiyetl Ccğaloğlu Isîanbul Tel : 22 12 22 22 54 08 26 80 46 (Cumhurıyet: 10664,' Prof. Seha L. Merav Su Başlarını Devler Tutmuş Kısa süredc tükcncn bu vapıtın tstanbul Haber Servlsl Aydınlık Dergısl sahıbl Leyla Yurdakul ıle Halkın Sesı Dergısı sahıbl Husevın Karanlık. Cumhurboşkanı Fohrı Koruturk e bır telgraf cekerek. dergılerının, Askerî Mahkemece tutuklanmosı olöıfinın üze rlne eğılmesını Istemışler dır Askeri Mahkemelerınln başka gazetecılerı de yarg.ladığı ve hapse attığı bıldırılen telgrafta, «Oysa demokrat hukukcular. ba sın ve hatta bır kısım askeri hokımler, bu uygulamasının Anayasa'ya ve demokrat hukukcular banne aykın olduğu acıkca belırtmektedlrler Komuoyunun da yakından bildiğı olayı sızin acıklamalarmız karşısında bir kere daha bılgılerlnıza arîetmeyl gerekli flördük» denilmektedlr. 3. ÇlKTI Baskı (Istanbui Haber Servtsi) Kamu Iktısadi Devlet Teşekkullerınde calışaniarın sorunlarma Hışkın olarak duzenlenen toplantıda. (KİT), «Özel Personel Yasası»nın ivedılıkle C'karılmcsı istenm'stır Toplantı da ayrıco. KİT calışanlarının huzursuzluğuna neden oiorak, tYonetımdskl partızanca atamolar» gösierıl mlş «Hukumet bu müessesölerln ryl hlzmet etmesırl Istiyorsa elınl buralcr don cekmelidır denılmıştır F i y a t l 25 Un ÇAĞDAŞ YAYINLAR» Ca|3)o|iu Haikevı Sok no 3941 İSTANBUL Korutürk'ün askeri mahkemeler sorununa eğilmesi istendi KİT Personel Yasasının is/edihkle çıkması istendi Ote yandan toplantıda konuşan Devlet Demır Yolları Makınıst, Ateşcı ve Revızörlerl Derneğı Genel Başkanı Abidın Acan DDY nda calışmakta olan Işcllerın, toplu sozleşma gorüşmelerındeki anlaşmazlık nedenıyle surdürduğu dırenışe değınmış, «Banllyö trenlerındeki aksamalar nedenlyle DDY merrtur lonna saldırılrnokta, trenler taşlanmaktadır. EGE ÜNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER FAKÜLTESi DEKANLIGINDAN Fakultemlzde boş bu'unan ve aşağıdo bılim dalları bellrtılen alanlara 1750 soyılı yasa ve llgılı yönetmelıkler uyarınco ÎLÂN Öğretim Elemanları Ahnacaktır. flgılenenlerın 30.11 1977 çarşambo {jünu okşamma ke»dar Sosyol Bılımler Fakultesı Dekarlığı Bornova / Izmır odresıne gerekli evraklarla başvurmaları gerekır Asıstonlık yabancı dıl smavı 2 12 1977 cuma günü soOt 10 00'da Bılım Smavı 612 1977 salı gunu saat 10 00'da yapılacaktır. Asıston kadrolarma başvuruların şchsen yopılması va Dekanlıkça duzenlenen muraccat formlarının doiduru'ması gerekmektedır BFHm ihtlsas Dallan Kadrolor Adet FİLOLOJİ BOLUMU Alman Dıli ve Edebıyotı Docent Fronsız Dılı ve Edebıyatı Docent Italyon Dılı ve Edebıyatı Docent DAVRANIŞ BİUMLERİ BÖLÜMÜ Danıçmanlık Psıkoloıısl Docent TARİH COĞRAFYA VE ARKEOLOJİ BÖLUMU Tonh (Ortaçağ. yenicağ. yokıncoğ tarıhi veyo Osmanlı öncesl ve sonrası tarıhi) Docent FİLOLOJİ BÖLOMO Keşap Lisesi Müdürlüğünden 1 Gıresun Keşap llcesı Lısesı'nın 1977 19*8 öğretım yılı MeydanLarousse koleksiyonu sahiplerine KIŞLÎK YAKACAK İHTİYACİ Alman Dıli ve Edebiyatı (Doktora şarttır} İngiliz Dlli ve Edebıyatı (Yüksek llsons veya doktora yapmakta veya brtırmiş oltnak) Aslstan Asistan (Basın: İ 28714) 10640 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ T)P FAKÜLTESİ DEKANLIGINDAN Fokültemte oşoğıda belirtilen bölümlerina tükeniyfc Acele edin! Elde olmayan nedenlerle EK cilt'î zorunlu olarak, 40.000 adet eksik basabildik. MeydanLarousse'un canlılığını sürdüren EK cilt'i tra güne kadar almannş olanlann koleksiyonu güncel anlam taşıyan konular bakımından eksik ve eskimiş demektir. Bu nedenle koleksiyon sahiplerinin vaktinde davranıp.Meydan Larousse'un 13. cildi olan EK cilt'i bir an önce almalanm önemle duyunıruz. 2490 sayılı kanunun 31 maddesı gereğınce kapalı zar* usulü ıle eksıitme/e konulacaktır 2 Odunun muhammen bedell 30 000 (Otuzbın) iiradır. 3 Satınalınacak odunun mıktarı 40 tondur. 4 Eksıltne Lıse Müdürluğu bınasında ıhale komisyonunca 2490 sayın kanunun 43 maddesı gereğınce 10 gun uzatılarak 1711 1977 Perşembe gunu yapılcccMtr. 5 Komısyono verılecek zartların ıhale saatınden bır saot önce vermelerı mecburıdır Gec krıeler kabul edılmez. 6 Ihaleye aıt şartname ve dlğer evraklar her gun mesal saatınde Lıse Mudurluğünde gorulebılır. 7 Odunun gecıcı temınatı 2250 İiradır. 8 Gecıcı temınat'n yatırılması şarttır 9 Postada vukubulccak gecıkmeler kabul edılmez. 10 İsteklılerın 2490 sayılı kanunun 32. maddesı gereğınce ışlem yapmalorı ılân olunur. TÜRKİYE DEMİR VE ÇELiK iŞLETMELERi KARABÜK DÇ. FAB. MÜESSESESiNDEN KARABÜK Müessese Müdürlüğümüz Ihtıyocı olarok 22 kalem sebze, meyve ve yumurto satın alınacaktır. Bu ışle llgılı şartname. 1 Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve ikmal Mudurluğu Ic Alımlar Servısınden, 2 ISTANBUL'da Sırkecı. Yalıkoşku Cad. Yahköşkü Hanı Kot 45'deki Istanbul Mumessı'ğımızden, 3 ANKARA'da Yenışehır, Karanfll Sokak No 30/7'dekS AnKara Irtıbat Büromuzdan bedelsız olarak alınobılır Istelıklenn şartnamemlz esaslarına göre haztrlıyacaklan kapalı teklıf mektuplarını en gec 30 kasım 1977 carşamba gunu saat 14 00 e kadar Karabük'te Müessese MüdürluğumCz Haberleşme ve Arşiv Mudurluğünde bulundurmaları gereklıdır (Basın 23374/10651) (Basın 28719) 10042 Öğretim Görevlisi Ahnacaktır Ders konuları dekanlığırmzm aşağida yazılt adresınden oğrerllebilir isteklılerın 28 Kasım 1977 tanhins kadar aşağtda yazılı Dekanlığımız odresıne mürocaotları. gerekli formları dolaurmaları duyurulur. Genel Cerrahî (Rodyololl Llsansı olanlar terclh edltır) Anestezlyoloil ve Reanlmosyon Psıklyatrı Patoloıl (Elektron mlkroskobunda colişmış olankır tercıh edılir.) » Derrnatoloıl lc Hastalıklon Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Ltd. Şti. Sultanmektebı Sok. 23 25, Cağr.loğlu htanbul Tel 27 93 10" (Manaıans. 3114/10646) MÜRACAAT ADRESİ: 19 Moyıs Önıversitesi Tıp Fcküllesl Dekanlığı Hacettepe Clnıvereıtesl A N KA RA (Bcsın: 78702) 10641 Kara ve Ueııizı Ancak ÜÖKLER lAMAMLAH ^ HAVA i K U VVt. LERiNl \ t GÜÇLENDiRME VAKFl'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog