Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

AITI CUMHURİYET 13 KAİIM 1971 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 13.11.1927 Ankâra Bayrâmı Eugün Ankara'nın resmen hükümet merkezi oluşunun vıl donumüdur. Beş sone evvei bugün Büyük Millet Meclisi Ankara'nır, Türkiye Cumhuriyettmn rnakarrı iöoresi olmasına karar vermişti. Ankara esasen 28 nisan 1336'da sinesinde ilk Büyük Millet Meclisi ictimo ettiği günden beri. rnilli hükümetın merkezi, Türklüğün kaipgâhi, milli mucchedenin kaiesi idi. ikinci Büyük Müıet Meslisi Ankarayı resmen merkezi hükümet ederek bunu bir madde holinde Teşküâtıesosiye kanununa yazdıktan sonra bu şehir Cumhuriyetin Kâbesi oldu. ALEXANDRE ALEIXANDRE: BENİM TUTKUM YENİ YETENEKLERİ BULUP CIKARMAKTIR, HIZLAN Bir kac oy önce yurdumuza gelen Alexandre Alexandre bu kez de İstanbul Sanat Bayramı'nda düzenlenen sempozyu ma katılrr.ak üzere Türkiye'dey a'i. Alexandre Aiexondre'ı «Yeni Eğilimler» cdını taşıyan korikatür sergısintn Tepebaşı Kcrikatur müzesinde acıl'şmda kcrşılıklı bir soyleşi yaptık. Söyieşinin eksenini Türk sonatmın dışarda tanıtılması oluşturuyordu. İstanbul Sanat Bayramı'nda düzenlenen «2000 Yılına Doğru Sanatiar» sempozyumuna katıidınız. Şimdl gezdiğiniz karikatur serglsl Izlenimleriniz... Yalnızca bu sergi icin bile İstanbui'a gelirdim. Bunca yola dsğecek nitslikte bir se'QiBazı ınsanlar vardır. eski kasiklar biriktırir, peynir etiketleri biriktırır Benım de me rokım. tutkum genc yetenekleri keşfetmek. Türk grafik sanatıyla tanışmam da Mer.gü Ertel arocılığıyla oldu. Paris'te bir ofış sergisinde onun afişlerini gor düm, o güne kadar İstonbul üzerine Fransa'da pek cok şey bilinmiyo r du. Sonra İstanbui'a geldlnlz... Evet. 1976 eylülünde istanbul'a geldim. Sanat cevresini Ertel tanıttı o sırada da Akademi Başkanı Sadun Ersin'i tanımak onuruno erıştrm. Klmlerle tanıştınız burada... Bir cok kimse ile tanıştım OTta adlarını vermeyeceğim. Bana yapıtlannı göndereceklerine söz verdüer. Ama soz verenler arasında Mengü Ertel. Leyla Ucansu ve dünyonm en büyük karıkatüristlerinden biri olarak gördüğüm Tur han gönderdi. Bir de dışarda karlkatür serglsi açılmıştı. Türk karlkatür sanatını tonılabllmek İcin.. U^4ESCO'nun karikotür sergisinı gordüm, büyuk bir hayranlıkla izledim. Anlayoma dığım bir tek şey neden yaımzca 8 gün gıbi kıso bir sure ocık tutmo cılgmlıgı yapıldı? Çok başarılı bir sergiydı amo reklâm yapılmamıştı. Herkes haber oldığı onda sergi kapanmıştı. Bu kez sempozyum komiteslnin davetltei olarak mı geldiniz? Hoyır. Fransız Dışişieri Bakanlığı görevlendirdı. Fransi2 Kultür Ataşesı Jean Galard Bakonlığa yozdı. benım gönde rilmemı ıstedı. Görevlerim ara snda Franso'da İstanbul Sanat Boyramı uzerinde yazı yaz mak da yer a'ıyor. Bütün bu gorevierim genc ystenekleri bulup cıkarmağo yönelık. Gezdiğim karikatur sergisı cok iyi bir sergi. Bu işin uzmanı olarak sevinerek sövleyebilinm kı cok iyi bir sergi Karikatürcüler Derneği ve iüri cok iyi bir secim yapmış. Karikatur sanatıno özel bir sevgi duyuyorsunuz... Benim gözümde mizahcıların büyük bir değeri vardır. Cunku mizah cok tehlikeii bir silahtır. Cunkü kültür. moral gibi değerleri yüceltebileceği gibi, kötülükleri de yıkmada yardımcı oiabiür... ÇAĞ DAR, OLANAKLAR KÜÇÜK ir Hollondalı yayınevi varmış. Her ulusun cağdaş şiirini, yalnızca yedl kişinin temsü etmesi koşuluyla. cyn ayrı seckiler (antoloıi) biciminde oir dizide topiuyormuş. Cağda? T ür'< siırini hazırlamasmı bir dosta önermişler. şımdi kimleri yeğlemeli? UZJ.T uzun konuştuk. Hepimizin birleştiği köşe taşıcrında tartısmadık gıbi. Her halde Tevfik Fikret'le basîamalıydık. Ardından cesinlikle Yahya Kemal gelirdi. NÖZITI Hikır.et. muhckkak. Arada Ahmet Hoşim'ie Faruk Nafiz bulunmalı rnıvdı. ou konuda birleşemedik. Sonra kimi Ahmet Muhip Dıranas diyordu. kimi Ner.ıo Fazil Kısakürek Ama Fazıl Hüsnü Dağlarca ile Behcet Necaügil her halde bnlunmalıydı. Yo «Garip» üclüsünden nongisi? Orhan Veli mi. Melih Cevde' Anday mı. Oktay Rifat mı? Yalnızca yeei kişl... Rauf MTJTLUAY B Edebiyat Sohbetleri muzesi. bir enstitüsü. bir mahaliesi. bir türbesı. bir caddesi. bir heykeü, Kendisi hiç oastırmadığı halde on ciltten fazla tutan «küilıyatı» var. Yc Orhan Veli'nin Sırcsı ikinci Dünya Savaşına rostlayan kuşak orkadaşiarı gıbi uc yıl süren askeriik görevi.. KüC'Jk memuriuKlonn sıkıntısı. harclık darlığı. ancak bir «yaprok> boyundo rninicik bir rneKtup derginin yainızca 28 sayısı. cevın emeklerintien emek hakkı bekleten hükümet moaşı.. Lambo'nun meyhane akşomlarında edsbivat sohbetleri. koccmak aşklar. kucuk yolculuklar. s:ırekli pora sıkıntılan.. Evsiz. eşsiz, tiö\suz. aesteksiz. yurt dışı coğrafyasına bir göz bile atamadcn. başladığı ışi bitiremeden, yaîimcon dc kıaa kalan, ansızın biten bir ö'Tiürcuk.. Necatigıl in bir kitabına koyciuğu bolüm aaıyla «Dar cağiarda yaşamck zoriuğu> ve zorunlugundo. rıep Kücuk oianoklcrla yetinmeoe bırokılan bir vaşam dilimi. ÖmrünJn yainızca on beş yıi kadar'm sanatına adcma fırsatı bulabilen. «Öyle bir yerde olmGlıyım / Oyıe bir yerde olmoiiy!Ti ki / Ne karpıjz kabuğu gıbi / Ne işık. ne sis. ne öuğu gibi... / İnsan gibi «ycşama öîlemine b'le kavuşcmamış bir yazgı kındşı. Ne vapabilirdi ki, yaptığından fazla, Orhan Veli? <Oerı cok, hem dert yok, düşrr.on kavi. talih zebun...» (Fuzuli) Lise son sınıf edebiyat kitabma, Baki'nin. FuzuM'nin, Nef'i.nin, Nedim'in, Yahya Kemai'in. Mehmet Aklf'in, Ahmst Haşim, Faruk Nofız, Necip Fazıl. Tanpınor'ın yanına yalnız Orhon Veli gireb^imis gene de. Kanuni mfirsiveslnin. S'J kaidesınin. Seürr.nar.e'nin, Berlin Hâtıraları'nın.. vorına «Destan Gibi» 'le. Tevfik Fikrel de yok. oteki cağdaş şoirlerirnizin hicbiri de. Yalnız o. şu acıklamo satırlarının hakkı ile. <O.V. Kanık, II. Dünya Sovaşı yıllarında Türk şiirinoe büyük yenilk /cpmış olan bir şairdir.. Fakat F.N. Camlıbel'in tasvir ettiği Anadolu ile Orhan Veli'ninki birbirinden cok farklıdır. Foruk Nofiz'de ön planda gelen tobiat, Orhon Veli'de insandır Faruk Nofiz, akşamlan konakladığı hanlardo bır halk şairinin koşmc dörtlükleriyle karsılaştığı holde Orhan Veli şiiri boyunca halk türküleriyle beraberdır. O.V. Kanık'ın şiiri. muhteva ve ifade tarzı bakımındon Han Duvarian'ndan cok zsngindir. Orhon Veli'nin siirine dışardcn. cevreden. halk külturünden giren unsıırlar çok ceşitüdir. Onun şiirinrte sadece dış, Anadolu vç haik yckt'jr Biz. yer yer icinde b i ' dert olan. fakat onu acıklamGk istemeven. acnarını urutmoya calışan şairin kendi varlığını da his sederiz. » Sanınm Ö5rer,ciler, kitoptoki şiir bö'ümünün yalntz bu örneğini kendilerinca okuyup sevebılecekier. Darülbedayi Heyeti Edebiyesi lağvediidlkten sonra Darülbedayide temsil edilecek eserlerin doğrudan doğruya rejtsorlük tarafından tet'Ok ve kcbul edilmekte olduğu malumdur. Hoibukı Şehrernanetl yeniden bır heyeti edebiye teşkil etmiş ve azalarını tayin eylemiştir. Yeni heyeti edebiye Nigâr Münir. ibrahim Necmi. Mithat Cemal beylerden mürekkeptir. Bunoan boşko Darülbedoyi Müdürü Celâl Esat bey vazıfeden ayrılmış, yerine Suphi bey tayin edilmiştır. Bu hususta bir ırKihabirimiz Rejisör Ertuğrul Muhsin beyle görüşmüştür ve şu cevabı almıştın fYeniden bir heyeti edebiye teşkü etmek katiyen doğru değildir. Biz on dört seneden beri bu işi tecrübe etmekte ve bunun fenalıklarını görmekteyiz. Her nekador heyeti edebiyeye dahil olan zevatm eserlerinin Darülbedayide temsil edılemeyeceği kaydı varsa da bir sözden ibaret kalccaktır. Nanı müsteario bu gibl eserieri temsil ettirmek her zamon olduğu qibi. bu defa da pekâiö mümkün oiacaktır.» DİLENCİLİK MEKTEBİ Galatada Mumhone coddesinde oturan Dimftrl İSTIIHde bir şahıs kimsesiz ve fakir cocukları yonına toplaya' rak buniara «Teseülsanctn hakkında ve usui ve kavaidins dcir ders vermeye başlcmıştir. Dimitri, bir lctirraiyat profesörü eda ve vokcn ile taiebelerine verdiği dersler icin muntazam bir kaıde ve progrom da cizrniştir. Bu program şu mcddeleri ıhtiva etmektedir: 1 Dilencillk tienflen sanat nedir? 2 Dilenciliğe nosıl başlanır? 3 İstanbul'da dilencilerin para kazondıkları bölgeler nereleıidir? 4 Dilencilikte tasarruf neye derler? 5 Nasıl pora toplcr, nasıl para biıiktirir'? 6 Âmâ dilenciierin gö2leri ncsıl açılır, ncsıl kapanır? 7 Suni el ve ayak topcllıkları, sunı çolaklık vs maluliyetler nasıl taklıt edilir? Dilencilik üstao'ı Dimitri yanına topladıği kücuk cocuklara cmcli ve nazari olarak ders verrnektedir. Cimitri açtığı mektebin müdur muavinliğine de oğlu 14 yaşındaki Lambro'yu taym etmiştir. Zabıtaca tahkikata gecilmiştir. Çağdaş Türk şiirinin bütün sesini, yapısını, gelişim özelliklerinı. gucünu. yeniliğini, özgünlüğünü... beürtecek yolmzca yedi ozan. sekiz oimayacok: üstelik yuzyılımızın kapıs;ndan bugüne... ranpınar, Saba. Tarancı. Eyüboğlu. Külebi, Konsu. Aksal, Cumalı. Atillâ llhan. Ahmet Arif, Eloğiu. Oğuzcan, uyar, Can sever, Sureya. Akın... nereye girecek? Oiur mu caniTi yalnızco yedi sanatcıyla? Ne vor ki yayınevınin koşulu kesin! Yaln'zca vedi kiçi... Daha önce başkc u'uslordan birüerj yapmış bile. bas;lmış kitapiar: bu dizi böyle. Yedi kişi... Görev benim değil; onun icin kesır. yeğlemeler uzerinde fazla düşünmedim Ama bir noktada sohbet arkaooşıarımdan ayrıiır gıbıydim. kalam oraya tak'idı Onlar.n hepsi Orhan Veli uzerinde duruyorlardı; ben. omur kısolıgından ot'jrü onun şiinntn fazla ceşitlenip 2engınleşemediğint. Oktay Rifafla Melih Cevdefm dcha olgun ve deflişik düzeylere eriştiklerıni ileri sürüyordum. Ölulere saygı. evet! Öncü'ere bak, ona da evet; Ama vaşayan şiir damorları varken kesilîp kalmış, vakitsiz bir ölümıe tıkanmış olamnı büyütmek nicin? Konuyn ceşıtli acılordan bakmo olanağı var doğallıkla. Kisiierin onısı değil sanatm değeri daha önemli değil mi? Ne bilsn Hollandclılar. Orhan Veli'nin edebiyatta bir değişim kavgası vertrken kıiığıvla k:yofetiyle. yaptıklan ettikleriyle. yaşaTi bıcimi ve alaylarıyla. hatta bir yerde vakitsiz ölürrünOn vankısıylo bir utkunun kazanılmcsındaki etkinliğini? Onlar vol nız kitaptaki =ificilmi5 $iir!ere bakmıyacaklar mıvd'" Onlar gibi herkes?.. Çiradi edeblyat takviminin kasım yitiklenni düşünürken aklım gene Orhon Veli'ye takılıyor. Şu yaşam özetıne birlikte ba',:alım: 1914 Dogurr.u (IstanbuP. 1932 Ankara Gazi Lisesini bıtirmiş; 1935 istanbul Üniversitesi felsefe dalından, bit'rmeden avrılış; 1936 • 194? Ankara'da. PTT'de memurluk: 1942 1S45 Gelibo'u'da yedeksuboylık: 1945 • 1946 Millî Eğitım Bakonlığı tercüme bJrosunüo memurluk, ceviri colışmolan; DALGACI MAHMUT işim gücüm budur benim. Gökyuzünu boycnm, her sabah Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavt. Deniz yırtılır kimi zaman. Bümezsiniz klm diker; Ben dikarim. Da'ga gecerfm kimi zaman da. O da benim vazrfem; Bir baş düşünürüm başımdo, Bir mlde düşünürüm midemde. Bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne haltedeceğlml bilemem. Orhan Veli (Yaprak 5. 1 Mart 19491 1949 • 1950 Yaprak derglsim yoymlama (28 sayı>; 1950 Ölümü ibeyin kanamasından, İstanbul. 14 kasım; mezon Rumelihisorı'nda). Ne vermiş doğa Orhan Veli've? Otuz altıncı yılınau tukenen bir beden? Ya toplumumuz ne sunrr.uş bu yetenege? Hıc sevmedıgı kapılarda sonradon menurluklar. ancak rneyhane sohbetlerinde sanatcı orkadaslarıyia paylaşabildiği bir kücük özgürluk dilimi. Yaşam ozetını ıster kendi ağzından dinleyiii. ister bir kitapta izleyin. Ulaşılmamış. erişilmemiş, todılmamış nıce mutluiuk hakkından yoksun bir «Dar Cağ» yazgısı cıkar karşınıza. Yahya Kemal'in. orneğin Ahmet Haşim'den büe yirmı beş yıl fozla yaşodığmı düşünun bir.. Bir de Lozan. Varşova. Madrit, Koracl gorevlerinın rahatlığını.. Fransa'dokı uzun oğrenim gencüğini, Okyanus esin lenmelerinl. Istediği bilgiieri edinme yolundaki rahatiığını. İstonbul DaşıboşluV lcrını... Kendi sözleriyıe «cok cömertce harcayıp kullandığı holde kolay Votay yıkılmavon sağiık mirpsını.» Şimdi bir L Makarrı Idare: idore merkezi. KalpgAhi: Canevl. Mllll mücahede: Milli savas, kurtuluş scvaçı. Teşkllâtı esaslye konunu: Anaycsa. Kabe. Mekkede hacıların tavaf ettiklert yer. Lağy: Ortacian kalkmak. Eser: Yapıt. Şehremanetl: Beledi/e Aza: Üye. Katiyen: Kesinlikle. Tecrube: Dsneme. Namı müstear: Tokma ad. Teseül: Dllenmek. İhthra: Kapscrna. İctlmolvot: Sosyoloji. Eda: Tovır. Vakar: Ağır başlılık. Talebe: Öğrenci. Ama: Kbr. Sunl el: Takma el Malutlyet: Sakatlık. ' ,. TELEVİZYON 11.00 TELEPAZAR 77 ACILIS 11.05 TELEPAZAR KÖYÜNÜZDE izmir Değirmendere'nin Ahmetbey köyü. Katılan sanatcılar sırasıyla Selçuk Alagöz, Gülcan Sevim Bilgin ve Rano Alagoz. 11.35 SPORDA BUGÜN Na?if Arda gunün spor olaylorını özetliyor. 11.45 BONANZA (Doludizgin) «Koçak» Eskiden Penrirosso ciftliğinde kâhyalık yapan bir kişi oğlunun ölüm hcberini Meksika'dan alınco Ben Cartvvrihte'tan yardım ister. 12.32 REKLAMLAR 12.42 KONUŞA KONUŞA Turk romanının konu edildiğl programın iklnci bölumu yaymlanacak. Programa katılanlar: Pınar Kür. Fethi Naci, N. Mustafa Kutlu, Hilmi Yavuz, Adalet Ağaoğlu, Demirtaş Ceyhun. Programı yöneten Doğan Hızlon. 13.07 SİÜFKE TÜRKMEN ŞENÜĞİ Silifkenin kısa bir tarihcesi ile boşlayan program, Turkmen el sanatlarınm sergilendiği. bir serginin tanıtılması ile devam ediyor Daha sonra Silifke folklor ekibi. Silifke Kabasakallı köylülerinin oynadığı »Köylü Seyirlik Ovunı» görüntüleniyor. 1335 TUBİTAK 13.47 YABANCI SHOW (Dış kaynaklı müzik) 14.07 NECİP FAZIL KISAKÜREK Televizyonda üc dizi halinde yaYinlanan »Bir Adam Yaratmak» adlı dizinin yozarı Necip Fazıl Kısakürek ile oyun hakkında yapilan bir sohbet. 14.30 TELESPOR (Açılış) 14.31 Romanya Yugoslavya milli futbol mocı (ilk yarı noklen) 14.45 İLK YARI ÖZETİ 14.50 KORKUSUZLAR (Tramplen atlama şampryonlon) 15.00 Romanya Yugosiovya milli futbol maçı (Iklncl yarı naklen) 15.45 KONUK SANATCI Meral Zühal IWII$I (Röporto) ve şarkı) 15.55 CULP (izgi film) 16.00 Eczacıbaşı Tofaş Sas basketbol karşıiasması İlk yarı nak. 16.35 Ahmet Enünlü (Dünya orta boy vucut şampiyonu) ile röportai 16.50 Eczacıbaşı Tofaş Sas basketbol maçının İkinci yarı naklen 17.00 HABERLER 17.05 BASKETBOL (Eczacıbaşı Tofaş) 17.30 TEK MÜZİK 17.33 AHMET ENÜNLÜ İLE SOHBET 17.45 TELESPOR konuk sanatçısı (Maral Zühal Iklllsl) 17.55 PEMBE PANTER 18.00 KUNG FU «Tcsşı Bu bölümde Amerika'ya yerleşmiş Ukraynalı bir piyanlstin bir kadınla ilişkisi vardır. 18.40 Prof. Dr. BÜLENT DAVER insan hakları konusunda Avrupa Inson Hakları Komisyonu üyesi Siyasal Biigiler Fakültesi öğretim uyesi Prof. Bülent Daver iie sohbet. 19.10 ADNAN ŞENSES (TelePazar konuk sanatctsı) Aşkı seninle tattı hicronla yandı gönül Sende bir gün ; Bugün yine gönlümün bahcesinds gezindim. 19.20 JETGİLLER 19,50 TELEPAZAR KAPANIŞ 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 CHARLİE'NİN MELEKLERİ Dizi filmin bugün yayınlanacak olan KAD1N KATJLI adlı bölümünde. Tony birkac gece kulubünün ve bir derginin sahibidir. Son zamanlarda işlerinde birtakım sabotajlarla karşılaşmaktadır. 21.25 KLASİK MÜZİK 21.45 SAVAŞAN KENTLER Belgesel dizinin LONDRA adlı bölümünun 2. kısmı yayınlanacak. Bu bölümde, 27 aralık 1940'da Londra yanıyordu. Bu. Londra'nın gecirdiği ikinci buyük yangındı. 22.15 TRT SPOR TRT Haber Merkezi Spor Şubesince hazırlanan bugünkü Spor programında haftanın spor olayları yer alıyor. 22.40 GÜNE BAKIŞ VE KAPANIŞ RADYO Haberler Radyo • TV program Acılış. progrom ve kıso haberleri haberler 13.20 Oyun havaları Türküler. şarkılar ve 13.30 Bölgesel yayın oyun havaları 15.00 Kısa haberler Kısa hablerler 15.01 Spor mağazin Günaydın 17.00 Kısa haberler Kısa hoberler 17.02 Bölgesel yayın Köye haberler 19.X' Haberler Bölgesel yayın 19.30 Bölgesel yayın Haberler 20.15 Ocakbaşı Kısa haberler 20.35 Pazar'ın melodilerl Tatil sabohı 20.55 Cocuklar icin Kısa haberler 21.00 Kısa haberler Radyo tiyatrosu TRT I 13.00 1315 05.00 05.05 06.00 06.02 07.00 07.02 07.07 07.30 09.00 09.0?. 12.00 12.02 21.02 Dinleyicl isteklerl 21.30 Spor dergisi 22.00 Kısa haberler 22.02 Dinleyici isteklerl 22.30 Türk bestecileri 23.00 Haberler 23.10 01.00 Böîgesel yovın 23.10 Yurttan sesler erkekler topluiuğu 23.30 Akdeniz Akdeniz Kısa haberler Buyük orkestralardan secmeler C0.32 Gece konseri 00.55 Kısa haberler 01.00 05.00 Gece yansı 24.00 00.02 TRT III 07.00 Acılış ve program 07.02 Solon orkestraları 07.30 Sobah icin 08.10 Pazar konseri 09.15 Bizden besteier 09.45 Türküler geçıdi 10.15 Diskoteğimizden 11.15 Müzik mağazin 12.00 Sevilen eserler 1245 Yurttan sesler 13.15 Cağdaş Türk sanat NÖBETÇİ ECZANELER KADIKÖY Moda (Cevizlik!, Yeldeğirmeni (Yeldeğirmeni). Gülbin (Kırtasiyeci Sok), Eren (Kızıltoprck). Coddebostan (Cad debostan) Atilla (Merdivenköy Yolu. Ozan (Suadiye) KARAKÖY Akei (Şair Ziya Poşa Cad.) KASIMPAŞA Azim (Zlntirlikuyu Cad.), Dilek (Halıcıoğlu) SARIYER Güclü (Karakütük Cad.) SİŞLİ Pastör fHasot Sok.), Alper (Feriköy), Hilton (Elmadoğ), Ciğdem (Teşvikiye), Cem (Coğlayan), Can (Gültepe!, önder (Celiktepe), Gürkon (Mecidiyeköy), Sultanselim (Sanoryl Mah.) ÜSKÜDAR Ülkü (Hakimlye ti Milliye Cad.), Özden (Zeynep Kamil (Hos. Cad.), Nusret M!ng ı'Fistıkağacı). Necati Baykara (Selmanipek Cad.), Merkez (Çengeikoy), Esin (Ümraniye) ZEYTİNBURNU Fevzi öcal (Yeşiltepe Mah.) müziği 14.00 Ozanlık töresini yaşatanlcr BAKiRKÖY Osmaniye (Osmaniye). Güiüm (Bağcılar), Scğ lık (Şirlnevler), Florya (Yeşilyurt). Merkez (Yeşilköy), Cihon (Konarya) Tekin (Esenler), Merkez (Sefaköy), Bizim (Kücükcekmece), Cicekoğlu (Kücükcekmece) BEŞİKTAS Acorer (Mıstık Sineması Altı). Merol (Yıldız), Derman (Akatlar) BEYKOZ Soğlık (Paşobah 19.00 13.45 Şarkılar 14.00 Güney Amertkadan mu 19.30 08.00 Gün bcşlıyor 20.00 zik 09.00 Türküler gecidl 14.30 Dünya Mizahından seç 20.30 09.30 Tatil ve müzik meler 10.00 Cocuğun dünyası 15.00 Erkekler topluluğu 11.00 Ses ve saz dünyamız15.30 Plakiar arasında 21.30 uun 16.00 Türküler 21.45 11.30 Radyo sözluğu 16.15 Şarkılor 22.02 11.50 Ceşitli ülkelerden hafil 17.15 Türkce sözlü hafif müzlk 23.00 Müzik 17.35 Türküler 12.15 Klasik koro 23.15 17.50 Solistlerden secmeler 13.00 Haberler 23.30 13.15 Hafif müzik 18.15 Hafif müzik 23.35 13.30 Türküler 18.30 Yurttan serler 23.55 TRT II İki solistten şarkılar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Ork. 1977 yılı konseri Türküler Şarkılar YayKur Saatl Hafif müzik Bir romanımız var Haberler Caz dünyasından Program ve kapanış Haberler Haftanın oloyi 14.15 Kücük koro 14.45 Operet melodilerl 15.45 Öyküler Ezgiler 16.15 Halkm diltnden sazın teiinden 16.35 Solistlerden seçme eserler 17.00 Müzik şöleni 18.30 Saz eserieri ve tanbur soloları 19.00 Batıdan esintiler 19.30 Çalıp söyleyenler 19.45 Plak dolabından 20.30 Klasik Türk müziğinden secmeler 21.00 Büyük eserîer 22.00 Şan soloları 22.30 Caz müziği 23.00 Geceden geceye 24.00 Eski müziğln ustaları 00.30 Gece ve müzik 01.00 Program ve kapanış ce) BEYOĞLU Yenl Ağacamii (Sakızağacı Cad.), Cansever (Sı raselviler Cad.). Yenişehir (Serdar ömer Ccd.) EMİNöNÜ Yeni (Sirkec!), Holk (Beyazıt, Sema (Lâleli) FATİH Gürol (Halıcılar Cad.), Bahar (Nişanca Cad!, Vatan (Taşkasap), Konaat (Şeh remini). Silivrikapı (Siiivrikapı Cad.), Fazilet (Balat) G. O. PAŞA (Bağlarbaşı Ccd.), Cükköy) Bağ!arbo<?> Sağiık (Kü SİNEMALAR BEY061U AS (47 63 15) Cehennem Treni T. Takakuro (R.l ) ATLAS (44 44 60) Sakindi Ora nın Sa'aklan I. Cheutchou;. O. Ostroumova (R.İ.) DÜNYA (49 01 66) Bonko L. Merenda (R.İ.) EMEK (44 84 39) Suspîria J. Harper (R.İ.) FİTAŞ (49 01 66) Keomo F. Nero (R.İ.) GAZİ (47 96 65) Kıso Bero berlik S. Loren R. Burlon (R.İ.) İNCİ (40 45 95) 1 Sev De dl Gözlerim O. Gencebay 2 Adsız Cengaver C. Arkın (R) KENT (47 n 62) Ev'iükta İlk Gece [R.l.) KONAK (48 26 06) Banko Merendo (R.l.) Y. Guney (R) MISTIK (46 15 14) 1 MafİSTANBUL (21 23 67) Sakor yadak! Amcam 2 Şohone Şakir K. Sunol (R) Dobermanlar (R.T.) MARMARA (22 34 60) Altm ÖZLEM (66 60 83) 1 Konun Cocuk G. Gemma (R.T.) Benim 2 Meydandakl Yatak RENK (21 15 25) 1 Nefret (R.T.) P. Savaş 2 Cem Sultan SİTE (47 69 47) Lonetliler Ge C. Arkın (R) m;si F Duno\vov (R.l) ŞAFAK (22 25 13) Saraiovo SINEPOP (44 24 22) Olene Köprüsü J. Martin (R.T.) Dsk Sev R.T.) YENİMELEK (44 42 89) Sara KADIKOY ;ovo Köprüsü J. Martin AS (36 00 50) 1 Silâh ElIRT.I 08 2 Kadınların Dünyası YUMURCAK (61 01 91) 1 (R.T.) Sakar Şaklr K. Sunal 2 ATLANTİK (55 43 70) Istosyon Ikt Kızgın Adam K. inanır C. Arkın (R) (R) KADIKÖY (36 15 97) 00? SoAKSARAY koklonn Belalısı F. Francı BULVAR (21 35 78) Sakar Şo (R.T) kır K. Sunal (R) OCAK (36 37 71) Savoş KorHAKAN (23 42 33) Sokar Şo banları (R.T.) kır K Sunal (R) SÜREYYA (36 06 82) Asion İPEK (22 25 13) 1 Clc Dev Yürekü 8 lee fR.T ) Adom A. Akkoya 2 Cesur ÜSKÜDAR (33 24 75 1 L Ölum Yolu I. Atasoy 2 Vahşet S. Taner (R) TİYATROLAR ANYAMANYA KUMPANYA (Mete İnselel 44 25 26) <Dök icini Rahatla» Pazartesi horiç hergün 21.30. Cumartesi. PaÜSKÜDAR (33 03 97): «YORzar 18.30 21.30. Pazar 15.30 1830. fAy IşığınCEVRE TİYATROSU (A. Erbu da Şamcta» Cuma 21.00 Cumartesi 15.30 21.00 lok • M. Sereztl 25 01 78): KADIKÖY (36 31 21): «Büyuk «Işıklor Neden Karardı» PoIkramrye» Carşambo. Perzartesl haric her gun 21 15 Carşembe. Cuma 2100 «Hıjlleşamba. cumortesi. pazar 1500 ci» Cumartesi 15.30 21.00 DOSTLAR (Kücük Sahne Pazar 15 30 21.00 49 56 52) «İkill Oyun Carşomba. cuma 1830 Perşem TcPEBAŞI (44 04 09) «Cesabe. cumartesi 21.15 Pazar ret Aana ve Cocukları» Car1515 cGun Dönerken» Corşamba. perşembe, cuma 18.30, şambo 15.15 Cumo 21 15 Cucumartesi 15.30 21.00, pazar martesi. pazor 1830 15.30. G. ÜLKU G OZCAN (46 80 DEVLET TİYATROSU (49 01 91): «Yalancının Mumu» Po P I R riYATROUR! 92) «Cıkımaz» Pazar, Pozartesl horic her gun 21 00. Cu lanus» Cumo. cumartesi. pa zartesî hanc her gece 21.00, Cumortesl. pazor 16 00, zar 15.30 »Hadi Öldürsene Ca mortesi 15.00de. KADIKOY İL TİYATROSU fik Gelenbe): «ŞAŞK1N» Sclı haric hergün 21.30. Co f şambo 1530. Cumartesi. Pozar 18.30 KENTERLER (46 35 89): cSe neye Bugün» Corşamba 2115 Pazar 15.0 18 15 cCÖ' Faresi» Perşembe. Cumo 21 15. Cumortesi 18.15 21 16 NEJAT UYGUR (22 41 12): ;ZAM • PARA» Car$orrbo haric hsr akşam 21.30. Cumoriesi. Pazar 18 30 ORALOĞLU TİYATROSU: (Kocomustafopoşo 21 58 74) «Kadınicr Koğuşu» Salı. Corşamba haric her gece 21.30. Car şombo. Cumartesi, Pazar 153C «Bsşik Sözcüsü» Salı horic her gün 18.30 Ccrşambo 21.30 ÜSKÜDAR (33 03 97) «Yorgun Savaşcı» Carsamba 21.00 ntkom» Carşamba, perşembe 21.00, pazar 18.30. FATİH (26 53 80): cYolcu Salı 21.00 Pazar 15 00 18 00 «Işga!» Carşamba, perşembe. cumo. cunnortesı 2100, Cumortesi 1500.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog