Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMRfltfTfl t3 KASM 1977 SEÇIM.. SEÇIM.. SEÇIM.. SEÇİM.. SEÇİM.. SEÇİM.. SEÇlM.. SEÇlM.. SEÇÎM.. SEÇİM.. SEÇtM.. SEÇtM;. SEÇIM.. SEÇİM.: Buntkın birkoç bin yıl önce DeniTlı'ye 20 kifometre öîede bulunan Pamukkote'ds (Hiverapcllste) on bın k.şı aian bır tryotro vardı. Ikısı yıîtı'dıktan bırisı de yandıktan sonra bugün Denızü'de bır tek sinsTio yok. Denizltiiler şarkıli gazıno, tıyatro da bilmediklerinderı televizyon ekranları boşındo pineklemeye muhtac olmusiar, Kente eğer gundüz girıyorsanır cok fıızlı büyuk bır yapım. onarım calışmasına tamk oluyorsunuz, Yıkılan evler, yapılon sokaklar. oçılon caddeler hemen göze carptyor. Yaprlanion göstererek: «Secim ioin teftiş fırcası mı?» drye soruyorum. cYok.» dıyorlar. «Hasan Gönüllü Beledrye Bas konı olah beri bu. böyledir.» OenizM'de Beledrye CHP'lidir. 27 yıi sonra 73 seçımlerinde AP'nln ellnden Be'ediyeyl "k ke? CHP otmış. CHP tl Boşkonı genc Mehmet Suno. «Bu kolay olmadı» dedi. tPartryi göbekcflerden, Beledıyey* sömürL'cülerden temiziedık.» • CHP'Lİ BELEDİYELER SOSYAL KONUTLARIN BIR ZORUNLUK OLDUĞUNU ANLAMIŞLARDIR BUNDAN ÖTÜRÛ OLACAK, DENİZLİ BELEDİYESİ BİZİM VARDIĞIMIZ GÛN SAPTAD1ĞI BEŞBİNLiK KONUT ARSASIN! DAĞITIMA C!KARMIŞTI. HASAN GÖNÜLLO eBELEDİYENİN ELİNDE DAHA ARSA BULUNDUĞUN'J, BU BES BIN SAYISINI İLERDE DAHA ARTTIRACAKLARIN!» SÖYLEOİ. CHPII Avukot Bn. Oüreon Kocotüfek. Belediye Meelisine edaylığını keyan itk bayan... Yerel seçimlere doğru kent kent Anadolu YAZI: «YOICÜ 0B6iı uucrnM... Mehmed Kemal ÇiZGi: Beiedrve Başkonı Hasan GönüllO kentte bayuk caddeler acmokto un sairmşttr. Gercekten de ne yana bcıcsomz birbirleriyfe kesişen genrş caadeler göruyorsunuz. Onun ıcin Boskana «Yolcu» odını takmışlor. Hoson Gönüllü. tyoleu» sözcüğu Semıh Balcıoğiu CHP1I Befediye Başkanı Gönullu; Kent» büyuk caddeler açmakla ün salmıştır. Onun icln Başkona «Yolcu» adını (okrmşlar • BELEDİYE BAÇKAN. HASAN GÖNÜLLÜ KENTE BÜYÜK CADDELER ACMAKLA ÜN SALMIŞTIR. GERCEKTEN DE NE YANA BAKSANIZ BİRBİRLERİYLE KESİŞEN GENİŞ CADDELER GÖR'JYORSUKUZ ONUN !CİN BAŞKANA eYOLCUı ADİN! TAKMlŞLAR. DENİZLİ'DE KADINLAR İLK KEZ ADAY OLDULAR nun mecaz anfamını zihrnlerden silmek lcln, «Ben yolcu degııım. kalıcıyım > dıyor. Gorunurde de kanctya benzıyor Şıtıdı/e degin hic bir Beledıye Boşkanı onun kadar igönullü» caiışmamış. Dıie koloy 18 büyük codde acmış. Acaoagı 35 cadds dana vor. Yeniden başkandğa geldiğinde pionlanmıs olan bu caddeler de acılacok... Sıyosal rakıpıeri de Hason Gönullö'nun ac'ıfij caddeleri inkâr edemıyor. AP'nin tek Belediye Başkanı odoyı Ferıdun Aıpat, «Coddeler Icin soylıyecek sözümüz yok.» dedı. cAncok. colismatarda gördüğumüz öteKi eksiklen dile getireceğiz.» Hasan Gönüllü, mimar. muhendıs, bır d» eenc... Mesleğinin verdiği gücie daha cok ırrtar calışmalorma hız vermis. Zoten seciltneden once yayınlodıği bır broşurae çunları soylemıştı: «Simdiye kadar B«ledtye hizmettert h«p şehir eşroîına, zengıne. hatırlıya dönuk okjrak dcvam etmiştir. Şehir eşrafının. zenglnin ve hatırlmın oturduğu maholla yoüan once asfa!tlonmt$, yoksul hafkımızın oturduğu mahalleler olduğu gibi kalmıştır.ı Şimdi dediklerinf yoptıfli aniaşılıyor. Şehrirt yoksul semtlenrıe 50 kilometre osfoit götörmuç. Asfoltlama Islerini ?0 mityon liraya İMale etmiş. Bir asfoltlama şantiyesinln kurulmuş olduğunu gordjk Durmaksızın asfalt doşenıyor. lıyof Yanımırdo yönetim kurulundan Boyon Gürcan Kocatufek de vardı. »Bız devrımciyu » dıyordu. tDevrimcı oimayanların aramızdo yerı yoktur » Avukat Bn. Gurcan Kocatufek, Belediye Meclisıne odaylığmı koymuştu. İ!v hıyon odoy oluyoTMiş. AP. onun oia\ lığını ^ '.a kendı itstesıne bir bayon cdov koymak ,:undo kolmıştı. Kadınlar Denızlı'de Beledıyeye grma sovaşımındaydılar. • AVUKAT BN. GÜRCAN KOCATUFEK. CHP'DEN BELEDİYE MECLİSİNE AOAYLIĞINI KOYMUŞTU. İLK BAYAN OLUYORMUŞ. AP, ONUN ADAYL|Ğ1NI DUYUNCA KENDİ LİSTESİNE BİR BAYAN ADAY KOYMAK ZORUNDA KALMIŞTI. KADINLAR DENIZÜ'DE BELEDİYEYE GİRME SAVAŞIMINDAYDILAR... CHP İl Boşkanı Mehmet Suna: «Partlyl göbekcilerden, Beledlyeyl sömurücülerden temlzledik» s e Partinln Denîz'l vönetlml, belll V Genel Me'kezc«'ere karşı. . Deıegeter arasındaK' oı.la(nac53 18'e karşı 19 oyla G^net Merkezcıier karanınıŞ BJ bır oyu c!o Hjdaı Orol vermış. Durumu bır de Hudal Oral'dan öğrenmek istedim. Evınde ve ytjzıhanesln'je aracii"n. Ankaro'yo glttl§'nt söy'sd!ler Ne o!so kun pc'ıt''.ocıdır. SSCITI e' areîss nde Genel Merkez e ,en, ıi'Şkılef kurmaya mı gıtrrlşti? 27 m SOMA İIK m. 27 yıl sonra Denizü Seledlyestm ete gec'rer CHP ıle AP orasında merkezde oy farkı 500'djr. CHP 300 oy fozla alorok seclmierı karonrnış. 1973 secımierinde <merkezda> partller arasında oy dogılımı şöyls: CHP AP MSP MHP VP 9.700 9.200 3.750 14M 000 S«ciml kaybsdtf Mehmet «Soğlıkiı toplum, sağlıklı cevrede yoşamını «ürdüren toplum olur..» Denızlı'nın bir talihsizliğl var. o do deprem kuşağı ıcınde olması... Bır yıl önce buyuk bır deprem oldu. Turkrye radyoları hdbw OlOtnamafctan oturu tum Denızli'nin yerie bir olduğunu haber verdf. Oysa feloket o kadar büyük değlldf. Yaşları 310 arosı üc cocuk. ikl de işci olmüştu Bu telaket yenl işboşıno gelmlş olan CHP'ii belediye icm deneydı. Iktidarın el uzatamamasına roğmen altından kalkıiması boşorıldı. Simdi belediye. ev. bına yapımı icln ruhsat verırken deprem sorununu da ön plona almakto. Belediyenin kend! oturduğu bıno da depremden buyük hasor gormuş. Bu yapıyı yıktırıp >erıne geleceğın oelediyesinı de lcine olocak yeni bır ycpı yapmak ıstıyorlar 8unun icm Beied'ye klrada oturuvor. Başkanla Belediye binasmdo degıl de yeni yapıian bır oteiın lobisinde buiuştuk. Bize yoptıklarını ve yopocoklcrını orado anlatma fırsatını buldu. Sö* orosında. clnşaollah bir dokonuşmamraı yeni yopımızda yaporız.» dedi. KOKUTIAR CHP'ii beledıyeler 6osya) konutlorın bir zorunluk olduğunu anlomışlardif. Sundan oturu olacok. Den ziı Beledlyesi Wzlm vardığımız gün saptadığı beş bınlık konut orsasını doğıtımo cı<armı$tı. Başvuruların sayısı lik gunterde beş yöte kodar yükaeimışti. Konutlordan yararlanmou ısteyenlerden ba$vurularda herhangl bir ucrot oınmryordu. Hasan GönullO. «Beledtyenin elinde iaha arsa bulunduğunu. bu be$ bin eayısmı llerje daha artt.racaklarını» söyledi. Kente yetecek kodar Içme suyu getirllmişttr. cme suyu 1956 1960 orası bir eJe alınmış, onjon sonra bır daha ellsşılmemtştlr. Toşımo Işinde (4 tane olan oîobüs, eskilerl yenilenerek 18'e c:tarılmıştır. CHP'den başkonlık İcln üc aday adayt vordı. îırlncısı. şımdikj Belediye Başkonı Hasan Gönülu'ydü; kazandı. Ikincısi Inşoat mühendtsl. il yoletim kurulu üyesl Mehmet Acar; ücüncüsu d9 jene inşoat mühendısi Osmors Yaçar Boysan'dı.. Jcüncüsünü ne kadar aradıkso da yuzünu görenedlk. ft&UKU Î0P1UM Mehmet Acar ilgjnc bir adam. Onu da zorjkla bulabildık. Yozıhanesine Belediye Başkanı le birlıkte gıttiğimizde nerede olduğunu krmse ıılmıyordu. Sessız ve derlnden çaiışmaya glrışnıştı. Elinde deiege iıstesı kovuk kovuk delege ırıyordu. Onun icln de Oftalıkta pek görunmüordu. Kendısıni ancok öğleye doğru bulabildık. /lızoç oiarak belediye boşkanlorındon ayrı bır loruş getırdığıni bize şöyie anlotmıştı: «Hic bir cevrenin veyo grubun odorm değim. Gucumü Denizli halkından olıyorum. Soğiıkiı oplum. sağlıklı cevrede yaşamını sürdören topjm olur. Bütün yoşamımdo toplum cıkorlorını ışısei cıkarionm ustunde tuttum Oestek bulduium takdirde bır rıalk cocugu olorak OenUli'ye lizmet edsceğim.» ÜTUH IUERIM W GENO CHP lı Başkanı Avukot Metmet Suno'v voıhanesinde bulduk. Eskı CHP II Boşkanı kodalonlar duşünulduğunde cocuk sayılır. Bunu kenlıslne söylediglmde. <Evet,> dedi. «Bızlm il yöetiml belkı de CHP'nm büıun ilierinın en gertcfIr. Voş ortalaması bizde 33"üür.» Parti lcl demokratik mucadeıe verırken. itkin ırk yılın politikacısı Hudal Oral hlzib) He kor$ıışmışlar. Boşto Orol olmak özere bu hizbi once ydnetlminden. sonra do milletvekiiliğinden sMilştor. Portlntn Ost kodemelerinde gorev olmış. akcnlık etmis Hüdal Oral'm neden mıllervekm iamodıoı. listev* dohj al'emedifll «ımdi onkı*» **•*. a :• • SECIMLERDE AP'LİLER. CHP OY FARKI YAP T1KCA cKOMÜNİSTLER GELİYOR» DEMEĞE BAŞLAMIŞ. AMA BU SÖZ PEK GECERLİ OLMAMIŞ. HALK GENE AP'NİN «KOMUNİSTLER GELİYOR» DEDİĞİNE OY VERMİŞ. BAKAUM BU SEÇlMLgR, . DE NEOLACAK?.. ' Görüldüöu gibf bu seclmlerde bir yerden 6}e yere kayacak oylor var. Scnucu bu kGyacak oylar beıırleyecek. Seclrmerde AP'üler, CHP ov farkt yaptıkca, «Komunistier se'iVOf» demeye başlomış. Ama bu SOÎ pek gecerli olmamış. Holk gene AP'nin fKomün:stler geliyor» dedığlne oy vermiş. Bakalım bu seclmlerde ne o!acak? llk agızdo görOlen, AP ve CHP dışmdu katon portllerln kendi odoyiarına oy verecekleridır. Soğ cı pcrtiler orasmdo secim blrleşmesı yok. Terslne secim ayırımı var. MHP ve MSP'den başko DP de.tek bas*no eecımlere gınvOr. adaylarını da belırtemlş. Bu adayioria ao koauşturn, cNuhı dıyorfüf. «peyg<ftnb«r» âeaıiyorJar. DALOKAY: "YAKACAK ZAMMI AYDINLARA SUNULAN 12 MİLYARLIK BİR AFYONDUR 9» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) inşaat Muhendıslerı Odası nın duzenlediği ıKonut, Cevre Soruntarı ve Kıyı Yoğ'mosı» konusundakı ack oturumda konuşan Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, Cephe Hi>kumetinln memurlara «yakacok zammı» adı altındo verdiği poranın bir tafyon» oldu§unu söy lemiş. cher yıî venlen bu 12 mılyor llra ile her yıl 100 bın konut yapılır ve 10 yılda memurlorın konut sorunu cözü.'ü'' dü. Oysa, bu yola gidilmemiş tır. Bu, aydın kesıme sunulmus 12 mllyariık bir afyondur» demiştlr. Acık oturuma katılanlordan izmit Belediye Başkanı Erol Köse de, ön secımlerde yenilglsıni kapalı bir bicimde anımsatorak csesimlz kısılmış gıbı oe oisa, devrimci beledtyeler cevre sinde özellıkls Antaiya Beledi/e Başkanı'nın cevresinde colışmalarımızı sürdüraceğiz» demiş, Belediye Başkanı olarak konut sorununu cozmek istediğı zaman belediye lcinde ve dışındo nasrl engetlerle karşılaştığını anlatmıştır. Erol KÖSB, kamuiaştırma ile ilgili bir karorı befedtye mecîisinden cıkarmak icin, oylamayı trenin geçış saatine rastlatmok zorunda kaldığını anlatmış, şöyle demiştır: cKamulaştirma iie ilgili hukmu Meclıs'te oylatacağım zaman, özel kalem müdürüne, şu kısmı tam tren gecerken okumasını söylemiştim. İstanbul treni izmit'ten gecerken dudüğünü ca'di. Hüküm de o sırada okundu. Ben de «kabul edenler. etmiyenler?» dtye oylodım. Maddeyi duymayan komulaştırmaya korşı olanlar da ellenni koldırdılar, madde böyle gecti..» Ön seclmlerde yenilgıye ugramış ıki beiediye başkanı Erol Köse ile Vedat Dolokay'ın konuşmalorını acık oturumu Izllvenler llgiyle dinlemişler ve aikışlamışlardır. Vedat Dalokay. cCeyre Kirlenmesiıni anlatırken, «şimdı polıtık kirlilik başlomıçtır. Bu politik kirlilik giderek liderlerin cevresini ve beledryelen de sarmaktodır» demıstır. Acık oturuma Antalya Beledlye Başkonı Setahattln Tonguc katılmamış, gönderdiği yozılı konuşması okunmuştur. Tonguc daha cok «Kıyı Yağmosı» iızennde durmuş, cKryılann topîuma yaranna açılması» görüşünü 8avunmuştur. Türkİş salonunda yapılon acık oturumu acış konuşmasında, İnşoat Mühendisieri Odası Başkanı Hasan Taşan, özetie şunlan söylemiştin yanda artan hayat paholılığt karşısında gün gectıkce fakirleşen, ezıien, sömürülen. oldığı ucret evınin kirasını dahi karşdayamadığı milyonlarca emekçi. diğer yanda cenneti dünyoda yaşıyan bir avuc parobabası, bir yanda yolu, suyu. elektnği o!an tüks konutlar, öte yanda üstüste yığılı insanların barındığı gecekondular. Ve bir yanda sermayenin en irilerınin oluşturduğu kücük bir ozınlığa alabüdiğine soygun ve sömürü özgurlüğü. öte yandon müyonlara işkence, terör ve şiddet... işte böyte bir ikiii yapı içlnde ulkemiz...» Açık oturumu SBP SehircMik Kursüsü Profesörü Fehmi Yavuz yönetmiş. konuşmact olarok Marmaro Bölgesi Beledlye Blrliği Genel Sekreterl Selahattin Yıldırım da katılmtştır. sigortalıysanız... eviniz YAPAŞ tan GdZTEPEde* Balıkesir'de AP'deki iç sürtüşmeler CHP adaylarının umudunu arttırıyor İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Balıkesir ilinde gün gectikce gücienen CHP 11 aralıkta yapılocck olan yerel eectmler icin calışmolarını yoğunlaştırmıştır. 6 kasım günu yapıian ön yoklamafcrda ktrastya bir mücodeleye glren CHP'II oday odayları çimdi Belediye Başkaniığtnı kazanabümek icln guc birliği lcinde calışmalarını sürdüruyor. BanşKTJDAR ması icm caiıştıklarmı belırtiyorlar. 1973 ve 1977 genel seçımlerlnde aldıkian oy oranını arttırmaya uğroşon CHP'lı.er AP'nin oy deposu olarak biiinen Balıkesir'in CHP"li bir Belediye Başkanıno kavuşacağını soylüyorlar. CHP'lilerı umitlendiren dl ğer bir konu da AP Balıkesir örgütu icindeki huzursuzluğun Balıkesir'de CHP'nin Belediye bu portiye oy yitirteceğı. Başkan adayı olmak icin mücadele veren ve listenin llk ıki AP Balıkesir Orgütunde kensırasını olan eski mllletveklli di ooaylarının aday oiması icm Mehmet Tiritoğlu ıle II Sekrete ön yoklama öncesi birbirierinı rl avukat Turgut İnal ön yoklo sucloyan Kemal Alver arubu ile mo öncesi yaptıkları kulis calış Cemalettin İnkaya grubunun semalannı unutarak blrlik lcinde clm calışmaları sırasında birbirBelediye Başkanlığının kazanıi ierine yeniden destek olmaya cakları yolundaki söylentller, ö/ gut icindeki huzursuzluğu daha da arttırrnış görüniıyor. AP'nin on yoklamalorını kazanan Kaya Soğlıkcı'nın Rafet Koylan'ın aday adaylığından çekümesi uzerine kuvvetlenmesiyle Senatör Cemolettin inkaya'nın grubunun desteklediğı Murat Teke propagandasını yoğunlastırmıştı. Ancck on yoklamalardo Kayo Soğlıkcı'nın Murat Teke'yl gerıde bırakması, İnkaya'nın du rumunu scrsmıştır. İl Orgütu Içindeki huzursuzluğun daha da büyümesıni Istemeyen yetkliiıer ve Belediye Başkan odayı Kaya Sağlıkçı'nın, kendilerine AP'nin kente getirdiği ve getireceği hiz metleri her konuşmolannda belirtmek zorunluluğunda hissettiklerl gözleneblliyor. YAPAŞ TOPL'J KONUT SA::AY.' AŞ. Sosya! SigcrtaTar menrjp'.arı için Goztepe'de 53 daireli bir bİDc 'rsşa ediyor. Sıgortanın konut kredisins îrer.di b:rikrniş parar.:zı da ekleyınce Yapas'ın inşaa'ından bir ciaire alabilece^sinîz. 60 ay vads'i satış koşuluyla rız'.r^ clacak olan dsirecie tuıc uygar ihtr/açlar karçılaı^nış durur'da. *) Mimar ve müher.disleıdeR oluçan çağdaş an.ayışh bir ekib:n yör.ettiği Yapaş'a baş vurduiunusda 3 şey: teşhıs edecekşır.:z. Cıdi:ve" söeune guvenılırîijve is bi!irî:VBuyrJiı gorüşeiım. Ya Od ısteyın ayrmtıiı bılgı gondere'ıHî MCLİLER CHP'NIN MALATYA KALESİNİ YIKMAYA UĞRAŞIYOR MALATYA (Reşit KISACIK bildirlyor) Yere! seçimlerde Belediye Başkanlığı ıcin AP, MSP ve MHP'nin Yonetım Kurulları bağımsız cday Hamıt Fendoğlu'nu (Hamido) destekleme kararı almalarına karşın bu partılerm cok sayıda secmenı ıse bu karann kendilerinı bağiamayocağınt, yerel secımlerde oylarını CHP adoyı Mehmet Kırcuvol icin kutlanacaklcnnı söylemektedırier. CHP Genei Başkanı Bulent Ecevit'in (Demokrasinın ve aynı zamanda CHP'n,n kalesı) ciediği Malatya'da MC partıleri bu kcîeyı yıkabılmek icin büyük uğraştar verırken. CHP'den istıfa eden Beıedıye Başkanı Nurl Nebioğlu'nun da boğımsız cday oimasından sevinc duymuşlar, amaclarına Nebioğlu'nun da katkısı olocoğına Inanmışlardır. Bu arada CHP voniışı olduğu ılen sürülen diğer bağımsız aday Hoct Percin'in de CHP oylarını alacağı one sürülürken, 5 güce karşı tek guc olarak CHP gösterilmektedir. MC portilennın ıi yöneticileri tek ve ortak omacın Belediye Boskanmın CHP'den secümemesinl soğlamak olaccğım belirtmişlerdir. CHP adayı Mehmet Kırcuval da politlk oyunların ve mezhep kışkırtmalarının sonucsuz kalmoya mahkum olduğunu belfrtmiştir. unpns T4P4Ş T$p*<{ Kr»>rt Sana^i A Ş. YAPAŞ LÜTFEN AYRINTILI BİLGJ Y0LLAYINI2 Adım Mesleğim Adresim YAPAŞ TOPLU KONUT SANAYI A.Ş. ~ Çınardibı Noter Çıkmazı 17/4 Suadıye istanbul Tel: 55 51 7958 11 75 (Eksen: 59/10648)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog