Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

DÖfiT COMHURİYn 13 MSIM 1977. ABDULCANBAZ Hıncal ULUÇ TURHAN SELÇUK Konumuz Gençtik •«Herşep b'Iecek kedar genç deJjnLrr » James M Barne (İS801937) Iskoç Oyun Yazan ••Gençlık daima çok cıddıdj Şımdıle'de gayrî cıddj olma kotmsunda çok cıddı» Hubert K Chestersci Gazetecısı (18741936}, Ingıhz OU? TAU.Fi İ Bu SOM SEVAHAT/M DcCiLP.'jl VNDE, CKUP.UM.. ••Cençhk acemılıktır Adam oîmait ufraŞL yaşlüık ıse pışmaniiKtıı Benıamın Duraeh (18041881), Ingıhz Dev let Adamı Yazar •«Gençlık kadınîar Için öyle btr ahşkanl.ktır kı bır turlü terkedemezîe» Hudyard Kıphng (18851936), Ing'hz Şaır ve Yazan • •Genç iik sıgarası ile kendini \\g. kız ar kaaaşı ıle başkalannı hasta eder» Wary W Lıitle (1880'>), Amenkan vazan •Gençlık hankulade birşey. Onu çocukluk İ3 rarcamak ne cınayet • George B Shaw (18561950), Ingıhz Yo zan •«Bugünün genci daha kurvetli daha ce«ur olmaîı ve babasından daha fazla vergi odemelıdır > Harrv V Wade (18S47). Amerikalı Cazetecı • •Gençler sadık kalmak isterler. Kalamaz lar Yaşhlar ıhanet etmek isterler Edemezler» Oscar Wılde (185819C0). ingiUz Yazan. BAŞKOMUTAN VE KARŞISINDAKİLER Ertesl 5 ağusics 1921 günü Mersın Mılletvekm Selâhoddın (Koseo^lu) Bey alıyor Mustafo Kemal ın BaşKorrLtan olaroK beğ I BaşKomutan VeWlı sani aitındo gorev yapmasını ve MeclıS yetkılenne sahıp olmoması tezinı savunuyor Ikincı Grup'un sozculsrı de kendısım destekl, yor Mustafo Kemal ae akşarra dek nefes ve yurek tuketerek kuvvetlı montıkı ı!e Meclis ı kendi oorLSüre cekmeyı başarmış tır Bövlece, fieclısın yasoma ve yjrutme eriderını Mustafa Kemal e veren 144 So/ilt Başkumancanlık Kanunu 184 mevcudun 184'u ıİ9 kabul olunarak yururluge gırmıştır. Artık, Mustoîo Ksmol Pcşanın ağzından cı kacak her soz konun kuvvetınded r Sonra ocık oturutıa geclllr; tu tonak katıplerı/le dınleyıcıler salora olınır Mus'afa Kemol Paşa. duşnanı denıze aokeceğıne daır olan ınancnı tekrarlar Sonra, Edırne Mılletvekıll Mehmet Şeref (Aykut) Bey heyecanlı bir konuşmo yapar Şeref Beylrt bu konuşmasının bir pasa|ını aktarıyoruz«MUSTAFA KEMALI BU MILLETIN IRZINI SEN KURTARACAKSINı • Seref Bey (Edirne) . « .. Sen, ey büyuk mılletın böyuk reısi Mustaia Kemal Paşa Hozretlerı' «Mıiletın senln omuzlarıno yük ledığt b'j muazzam yukü, bu za1er bayrağmı, bu mıllet.n bcyrağını ta llenlere gotureceksin. Bu gun Izmır'de, Edırne de, Balıkesır de butun mozium ve masum inleyen, sacı bıtmaaık ağlayan bıcarelenn namusunu, ırzını, bu milletın azım ve yardımıyle sen kurtarccaksın Tanhe namın altın harflerle geçecektır. (Aikışlar)» YETKİNiN UZATILMASI Başkumcndanlık Kanunu 31 ekım 1921 ve 4 şubat 1922 gGnlerınde ıkl kez uçer ay uzatılmştıf Son uzatılışmda muhalefette homurtular başlamış ve oylamada 11 ret, 15 de cekimser oyla kanun kosteklenmek Istenmiştır. Çekımser kalanlcjr orasında şaır Mehmet Akıf Ersoy da vardır. Başkumandanlık Kanunu'nun 5 rrtayıs 1922'den başlayarak uo ay daha uzatılmasına sıra gelmiştlr 4 mayıs 1922 gunu Meclls, Başkumandanlık Kanununun üc ay daha uzatılması konusunu göruşmek üzere gızli oturum halınde toplanır. Meclıs'te o!ağanustu bır koynosmo vordsr. F.sıliıîar ve yoğun bır kulıs faalıyetı göze carpmaktadır Mustafa Kemal aralannda yoktur. Hastadır, Cankaya da yatmaktadır... Meclıs'e Musa Kâzım Efendı başkanlık etmektedır. Ilk sozü Huseyın AvnJ (Uiaş) Bey olır Özellıkle Mustafa Kemal'le ügılı her konu>a muhalefet etmek alışkanlığında olan bu taşra avukatırtı ıbretie dinleyellm. <BU MECÜSTEN PANORAMA GİBİ KANUNLAR ÇIKMAZ» • Huseyln Avni Bey (Erzurum) «Efendıler, buradan panorama gıbl kanunlar çıkmaz. Acık bır kanunun gızli b'r oturumda göruşulmesmın antamını arkadaşlarımdan sornrım. Bır Başkumandanlık Kanunu var. Blrtakım yetkiler vetiyoruz. Bu yetkıler hakkında konuşmak yasak mıdır? Hayır... O hald© konuşmak bir mılletln ergtnlığınl kanıtlar Soz hakkını kutlanır ve bunun kullanış b cımını dünyaya ılân eaer. Der kı «Ben gorevimi şu koşullar aftında şu adama verlyorum». Bunun gızli otunımda yapılması öteden beri ızlenen yanıiş bır sıyaset urunjdür Bundan vaz geçimz. Efendıler TBMM urdularının Başkumandanı olmak üzere ken dl tarafımdan bırlstnl tayın edorken ve bunun hokkında muzokere edilirken ben, haykırcrak dıyeceğım kı: Efendıler, bu koşullar icmde benlm yasamo hakkımo »Uşkın yurutme hukukumun şu kısmını ben vermeyeceğım diyeceğım ıBu konuda soylenen 6oılerın glzli oturumdo soyienmesi nedır efenaıler' Bsn efendüer, bu kanunlorın bir mfl'et otorak. b!r 4 MAYIS 1922 GlHfl. B f l Y l I MtLLEl KECUSı. BASKUMAHDANIIK KANUKUNUN \İZ AY OAHA ÜZAÎIIMASI KON'JS'JK'J GCRİŞMEK OZEPE GIZLİ OTURUM HA LİNDE ÎOPIANM1ŞT1 MECüSÎÎ OIAĞAN(JSTÜ BIR KAYNAJMA VARO! f!SîLT«LAR VE YOĞUN BİR KÜLIS FAAUYEFı GOZE ÇARPIYORDU. Sadi BORAK Haftanın Karikatürü HÖSEYIM AVNİ (ÜIAŞ) BEY, GÖRÖJMENN AÇIK OTURUMDA YAPILMASINI İSTıYOR VE GıZU OTURjMLAR ONEMLı MESELEIERDE OLUR UMUMı SIRURLA ıLGü MESfLH^Df OLUR YOKSA BÖY LE KıJılER HAJCÎINDA, $UNUN BUNUN HAKKINDA SÖYIENECEK SOZICR BURADA SÎRBEST VE AÇIK SOYIENİR. D1Y0RDU. BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL PAŞA ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA SILÂH ARKADAŞLARiYLE» Muhalefet, Başkomutanlık yetkisinin uzatılmasını engellemek istiyordu gıbı meseler böyle kapalı oturum iarda konuşulamaz » Huseyın Avnı Beyden sonra soz alon Lâzıstan Milletvekılı Zıya Hurşıt Bey «Gızli oturum Içın verılmış olan onergenın yersız oldjğunj, Kanunla'in önce Lâyıha Encumenınden gecmesl gcrektığını, teklıfın Encumene hava le edılmesinı ılerı surerek parlamento taktığı ıle BaşkomutanI k suresının uzat ımasını köstek lemek ıstemıştır Kutohya Mılletvekili Cemıl (Altay! Be/ de şöyle konuşuyor Cemıl Bev (Kutahya) «Efen dıler, bu kanun ılk defa müzokereye konulduğu vakıt... (Hangi kanun? Kanun yoktur sesleri) Cemil Bey Devamta) «Başkumcndanlık Kanunu .. (öyle şey yok sesleri) Cemll Bey (Devamla) «Bu kanun muzakereye konulduğu zaman bendenız memnun oldum. Fakat ne zaman memnun oldum, Meclıs'ın manevî şahsıyeti Başkumandanlık, Reısımız Paşa Haz retlerı de Başkumandan Vekıli olacak dıye memnun olmuştum Sonra, bır hükumdorın hakkı olan Başkumandanlık vazıfesının Reısımıze verılmesının doğru olmodığını duşundum, ta o vokıt muhalıf oy verdım. Çunku bu ka nun. geleneklerımıze ve eskı alış kanlıklanmıza aykırıdır... Yohya Gallp (Kırşehlr) «Gelenek yok efendl, hepsı Mectis » Cemll Bey (Devamla) «MılIî geleneklerımız var Bugün arzedıyorum ki Paşa Hazretlerine verılmış olan yetkının gerı alınması tehlikelıdır. Hatta, uç ay değı! aıtı ay uzatalım kı düşmanlarımız da bız m tamamıyle rıazırlanmış oîduğumuza inansın » Hulusi (Kutluoğlu Karohlsar) «Başkumandanlıkla sankı düşmanı mı kogduk">» Trabzon Mılletvekıli A!i Şukru bey de Başkumandanlık Kanunu na artık gerek kalmadığıno ısoret ederek sozıerlnı şoyle sCr dürrrtustör: MECLİSİN YETKILERİNİ GASP EDEN BU KANUNA GEREK YOKTUR. Alı Şükrü Bey (Trabzon) f .. Böyle bır kanuna \anı böyfe bır donemde Meclıs'ın yosoma ve yürütme erklermın, ufak bır nebze bı'e olsa gasp ve teh dıt ederek bır kanuna bugun gerek yoktur. Fakat o gün tâzîmdı O zaman, Başkurrandan olan zat demışti kı «Bugün kapımıza gelmış olon duşmanın koğulmcsmı orzu etj'ıyorscnız bazı o!öğanustu önlemler almaya gersk vardır Ben. yasal yollara başvurocak olursam zaman yoktur. acele kanunları çıkarabıimelıyım» dsmıştı «Bız de bunun doğru olmodığını bılerek, fakat zorunluk do(Devamı 9. Sayfado) Y A Z I S I Z Dikkatinizi ölçüyoruz KRAVATLARIN RENGİ!. Bu haftaS<ı bılmecem z de, aslında zekâ ve mantık uzerfne Aro cozumu ıçın cok oıkkatlı oimanız gerek TaDli bılmeceyı oku^en Ba/ Kora, Bay Ssrı \e Bav Yeşil blriıkte öğle yemeğı yemek uzere rc.idevulaştılar ve buluştular Taktıkları kravatîorır» rengı de. odlcrı gıbl, sıvah sarı ve yeşüdl Yeşıl kravatlı adam «Dıknat ettınız mi» dedt. tKrovollorımızın rengı adlarımızla oynı. Ama h,ç kımse kendı adına uyan krovat takmcmışı Bay San yanıtlodı«Gercekten o/ie Ne tesadüf!» Şımdı herkesın hangı renk kravat taktığını söyler mlslnlz? HUSEYIN AVNİ ULAŞ MEHMET ŞEREF AYKUT CEMIL ALTAY SELAHATTİN KÖSEOĞLU • Heftanın Fıkrası Unlö sınema yıldızı luks otomobili İle gl derken Pat» dıye bjr sesîe durmuş. Otomo bıhnın lat,Ugmm paüadıgını uzüntu He görnruş Etrafma bakaıış.. Vol boyu bır tımarhanerun bahcesı uzaruyor Etrafta m yok. cin J'OK Iş başa düşunce kollan sıvamış. Tımarhanemn bahçe kapısına da bır deli yanaşm ş onu ızlemeğe başlamış Yıldız krikoyu takmış arabayı kaldırm ş Patlak tekerleği sokmuş Stepneyı yenne oturtmuş. tam contalara uzanacak, yanmdan bızla geçen bır otomobı! contaların hepsıni s.agrnur suyu mazgalından ıçeri düşurüvermiş. dız . Ailah kahretsın» dıye haykırmış yü«Ş'mdı ben ne yapacagıtn''» Kapıdan deü yanıt vermjş: . N© yapacaksın. Otekı uç tekerlekten birer conta sok Buna tak, Bırer eksik conta senı ılk servıs ıstasyonuna kadar goturür na sıha.» Şâşınn.ş yıldız, bu çabuk ve harîka çö7ümüD bır dehden gelmesıne^ Havret dogrusu. Sızi buraya nasd larok. mlHetveklII otaruk, milletın bütun hukukunun sahibı bulunan bır mılletvekili sıfotr>le çıkıp burada dıyeceğım kı «Efenaıler bsn şu hakkımı vereceğim, hakkımın şu kısmını vermeveceğım. şu yapılacaKtır, bu yapılacaktır » «Bunları böyle gızli oturumda o/uncaK şeklınde göruşmenın 9 anîamı nedır efendıler Bsn, b'nun gızlı oturumda görusülnrtesını kesın olarak uygun gormuyorum Her mılletvekili kendi kanaatın! manclarını, fıkrını tanımolıdir » Solâhaddln Bey (Mertin) cMMIet de aniasın.» Avnl Bey (Devamta) «MiHet de bılsin ki botağa gıderken de hesap soracaklar. Onun icin, gız li oturumlar önemfı Tieselelerde olur; umumt sırlarla ilgill meselelerde olur. Yoksa, boyle kisıler hakkında, şunun bunun hakkında soylerecek sozler burada serbest ve cçık söylenır. Gızli oturumun maksadı başkodır, önemlı sır'ara zaran olan meseleler hakkındadır. Yoksa bır adam hakkında, yırm' adan haV kında, elli odam hakkında söz soylenecekmış...» Hüseyın Avn1 Beyln mortıkma göre. Türkıye Buyuk Mıllet Meclısı Başkanı ve Kurtjluş Savaşının önderı Başkomutan Mareşol Mustafa Kemal sıradan «şu. bu» durl... Ve gene Avnı Beyın der magoıık beyanına gö e. Turk Ordusunun Başkomutonlık sorunu ve bu konuya bağlı olarok duşman karşısındakı Turk Ordusurıun icmde bulunduğu durum önemsız bır olaydır, gızli oturuma getırilmesıne gerek yoktur'. Bu lâflar, rrtuhalefet yap mak. Mustafa Kemal Paşa"yı yıpratmak ıcın ınsan mantıkının ne kerte körleştlğının, bır insanın kışısel k'nlerınln nasıl tutsağı olduğurun en fpık örneklerınden ve kanıtlarından bırıdır. Huseyın Avni Beyi diniemeye devom edelım Hüseyın Avnl Bey «Bunlar efendıler, en meşru hak'ardır. Mı'let, herkesın vıcdanını tanımalıdır. Rıca ederım, böyle panoramalardan vazgeçın Her şey acsk ve serbest olmalıdır; gayet serbest soz soylenılmelıdır. Bu GARTH Deü gulınüş « Bızı buraya dehyi? diye koyuyorîar do«Tum> deaiış «Aptalız diye değıl'.» DiŞi BOND YANITKravatların rengi! E5ER GERCEKÎEN O1KKATUE OKUMUSSANIZ KOLAYLIKLA CÖZMUSSUNUZ DEMEKTIR BAY SARI, SAR! RENKLI KRAVAT TAKAMAZ CUNKU O ZAMAN B LMECE KURALLARl UYMAZDI BAY SARI, YEŞıL KRAVAT DA TAKAMAZ. ÇUNKU DIKKAT ETTİYSEN1Z. BSLMECEDE YEŞIL KRAVAT TAKAN ADAMLA ONUN KONUŞTUĞU ACİKCA YAZ1LI O HALOE BAY SARI NIN KRAVATININ RENGI • • ıı • «t DIT cnturc r;pp|e!i KOI AY BAY KARA.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog