Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

OlMRUKİm 13 SAJiM 1977, 0€ Kral Hasan: Cezayir saldırırsa kendimizi savunabiliriz,, RA8AT Fas Kalı Hasan, Batı Sahrann bagımsızlıgı ıçın corpışan POLISARlO gerıllalarının Ceza^ır toprckları ıcınde de kovaionmaları korusunda Fas ordusuna em r verılecegmi ocıklamştır Başkent Robot'ta öuzenleöıgı Dasın toplantısındc BU acıklamayı yapan Krol Hasan, bu durumun ıki ülke arasında sovaşa yotacıp acmayocağı konusunda so'j cn bır soruya şu karşıiığı vermıştır cBızım omacımız gerıllalan kovcla/ıp cezalandırmaktır. Çezayırlıler bıriıklenmıze saldırırlarsa kendıierı savaş istıyor demektır. Bıze saidınriarsa bız kendlmızı savunabılecek güctevlz». Kral Hasan, POLİSARİO örgü'unön fcıso bır sure once kend sıne başvurarak so runa barışcı bır cözum bulmoK 'ç n goruşme onerdıgını. ancak bu onsrmın kendısı tarafıncan reddedıldıgını soylemıştır Öte yandan Pans te vcyın anan «France Soır» gaze'esıne verdığı detıeçte Kraı Hasan, 8otı Sahra halKimn kendı geleceğ.nf be'ırlemesı konusundaki Ceza/ır tez'nı red detmş ve «Batı Sanra nın tum nufusu 70 bıi dır Cağımızda 70 bın kışılık bır topiuluk ken dı geleceğını belirleyerıez» demıştır (Dıs Haberler Servftî) İSRAİL'İN GÜNEY LÜBNAN'A YAPTIĞI İKİNCİ SALDIRIDA 12 KİSİ ÖLDÜ BEYRUT Isra ! scvaş uçok !arı. GLney Lubnan'dakı Fıhstın gocnen kOTplannı öncekı gun ıkmcı kez bombolaTiış /e fcjndan en az 12 sivilln ö duğü octk lanmıştır Fıi'Stm kcynaklan, 10 dakıka süren bombardımanın Sur lınanı ıle Fılıstın bırlıklerının ve Lübnanfı ılencl gücıerın elinde bulunan Nabatıye kasabasının, bır de Reşad.ye gocmen kampını hedef aldığını acık lamışlardır. Israll Radyosu Ise bombardımanın sodece Fılıstın gerıllo 0slennı rıedef oldığını ve Fılıstın Halk KUIJIUŞ Cephes.'ne bcğlı ger I alorca Israıl e «Kat/uşa» roketlenyle açılan atese misl'îe me o'arak yapıldığ'nı on« sür»TL'ŞtÛf r San Salvador'da Çalışma Bakanlığındaki eylemi .gununu doldurdu SAN SALVADOR Bir Güney Amerıko ülkesi olan San Salvador'da ücreilerın arttırılmasını ısîeyen 1500 gosîerıcınin Caiışmo Bakanlığında sürdırdük len ışgai eylemi ıkınc! gununu doldurmjştur 8ilindığl gıbı Solvador'da, taban ucretlerm arttırılmasını ısteyen 1500 kada' gosterıcı Çalışma Ba'<aniığını oncekı gun kuşatcraK 3 bakanla 200 kadar gorevlın crehıne» a'mıştı Yetkılıler gosterıcilern kuşattıkla'i Çalışma Bakaniığ bınasında kapalı kalanların 150'sının kadın r e mureler olduklarmı soylemışlerdlr. Gösterfciler, tarım Işcılerınln taban ücretlerının 11 kolon olarak saptanTiasını ayrıca kend'lerıne 3 kolon gıda yardımı ya pılmasmı ıstemektedırler Bu Isteklerın Turk parası karşılığt gunde 110 Tl etmektedır Salvador Sff/unma Bakanı Fre derıco Gast.llo. Bakanl'k bınasında ka'on rehınelerın hayaüarının tehlıkede olmadığını, gostencılerı gereKtığ.nde dağıtmak cmacıyîa yöreye cok sayıda guvenlık kuvvetı se"kedıldiğırı belırtmıştir Kızılhac yetkılıleri de gerektığınde yardımdo bulunabılrrek ıcın hazjr beklemektedırler. (o a} Dünyada Bugün Kaçan Bir Fırsat A ü SiRMEN unkü İstanbul gazetelerlnden birlnde yayınlonan kuÇUK bir haber Dışişlerınde egemen oian duşuncenın, oıaylcra yaklaşım şâklını crtaya koyuyordu Lefkoşe'den bıldirildığine gore, Kıbrıs Rum kesiminds yayıniancn Sımerıni gazetesının muhabırlerinden Bayan Anna Konstanllnıdu'nun vize istemı, Atına'dakl Turk Buyukelçıligl tarafından gerı çsvrılmiş. Cazete konuyla ilgllı yazısında Turkıye'nın daha once bu gezı ısiegını kabul etmış oldugunu soylemektedır Oloya, katı dıplomatlk sınırlar ıcinde bakmamak gerek. Sımerını'nın muhabtrinın Turkiye ye gelmesı kaçırılma ması gereken bır (ırsattı. Tum polıtık sorunlara anlaşmazlıklara eğiürken, Inson ogesinı unutmamak zorundayız. Kıbrıs'ta buiunacak cozum ne olursa olsun, enınde sonunda bu Insan oğssının davranışlarıyla blçimlenecek yuruyecek ya da yurumeyecektir. Kıbns tokı kışılertn oluşturdugu ıkı tcplum arasında hıç degiise yanyana yaşamok bağımsız bir deviete can verıp, onu yaşatmaya çalısmak ıstegl ne denli guçlu olursa soruna bulunabılecek cozum de o deniı geçerlılık kazanacaktır. Kıbrıs ta ikı topiumun irsanlarım bırbirlerinı ve birbirlerının kuiiurlerınin kaynakları olan ulkelerı ne denlı iyi tanır ve degerlendirlrlerse. duşmanlıklar o denli ozaîacaktır Bugun Kıbrıs Rumları M Kıbrıs Turklert ve Türklye e Turklerı arcsında buyuk bir guvensizlık duygusu vordır. Tıpkı Kıbrıs Turklerı 1le Kıbrıs Turklerınln Yunanlılaro güvensıziikle onlcrın da oburlerıne kuşkuyla bakmaiarı gıbi. Bu guvensızUği ortadan kaldırmak, uzun gelecekte kaçınılmaz olan dostlugu, guveni, karşılıklı anlayışı yaratıp pekıştirmek ıçın yapıiacak şey ülke halklonnın birbırlerinl tanımolorıdır Bugun geçicl oldugunu umduğumuz bir sure Icin Lefkoşe de yesii hattın kuzeyine New York'tan daha uzak oian yer hattın guneyidlr Bir hat ile ayrılmıs olan bu Insanlar, yorın hepımizln istedıgimızi soyledıgimlz (Sayın Caglayangıl de soyluyor) bağımsız Kıbrıs Devletine can verip yaşatacak olan kişilerdir. Yarın Lefkoşe'yl ortasından bolen yeşıl hat kalksa da, iki topiumun kışileri arasındakl tum gorunmeyen hatlar kalkmadıkca buiunacak çözumlerın hlç biri geçerll olmayocaktır. Bırbuçuk yıl once Lefkoşe'de bu hattı güneyden kuzeye, kuzeyden guneye olmak üzere uc kez gectim Hattın her iki yanında da geçmişm yanlıslarını görmuş olan ve aralcnndol.l tum cyrılık çizgllerinl kaldırmo azmınl taşıyan kışilerle karşılaştım Hattın her iki yonında da bulunan bu tur klşilerin hemen hepsl aynı şeyi merak ediyorlar ve soruyorlardı: Öbur taraftakıler ne düşünüyorlar? Onlar da bu gerçeklerf göruyorlar mı? Kıbrıs Rum Kesıminde, Kıbrıs Turk Keslmlnde, Yunanistan'da ve Turkiye'de bulunan ve ulke soruniarına sorumluluk duygusuyla eğilmeye calışan basına burada buyuk Iş dusmektedir Kıbrıs'ın ıkı yanında olanları. Turkiye'de ve Yunanlstan'da holkın duşunduklerlni doğruluk olçusü içinde dl!e getlrmek bu gorunur ve gorunmez hatların ortadan kalkmos>na yarayacaktı. Dışlşlerlmiz Simerınl gazeteslnin muhabırlne vize verip Turkıye'ye soksaydı ne olacaktı? Bu meslektcşımız clddiyetle ve sorumluluk duygusuyla sorunlara eğildiği takdlrde görecekti kı, Turk halkının coğunluğu Kıbrıs'ın bağımsızlığından yanadır, Turk halkının coğunluğu Yunon ya da Rum duşmanlığı yapmak böyle bir eğllimi köruklemek yanlısı deglldir. Turkiye'de Yunan Rum duşmonlığı yapanlann yclnızca Turk halkına da. onun özgürluğune de düşman olan gözu donmus elı kanlı cınayet şeaekelerinin aaojnlan oiduğtınu Anna Konstantlnidu da görecek \e donüste hafkına yonsıtacaktı Gerçeklerl olduğu gibl yansıtmak onun görevl onun bu gorevinl yerine getlrmeslne ortam hazırlamak da bızım görevlmlzdl. Ama biz blze düşen bu görevden kaçtık. Denebllir kl, Slmerini'nln munablri gelıp, tum Türklerl Rum düsmanı gâvurların ocağına incir dıkmek is'eyon klşiler, Kıbrıs'ın bağımsızlığına kastetmiş Işgalcıler oiarok gösterseydl ne olacaktı? Böyle bir olosılık her zaman vardır Ancak, yonlış bir değerlendlrmeyl gldermenln yolu kapılan daha fazla açmaktan başka bir sey değüdir Üstelik bu Türklye ıçln Kıbns konusunda boyle bir görüntu yara'anların hepslne kapılarımızı kapatmok gerekse, Erbakan Ile Türkeş'i hemen sınır dısı etmek gerekmez mi 7 Onlar hic bir yabancıya, gerek kalmadan Turklye hakkında böyle bir göruntuyü sözleriyle ve eylemlerfyle yarotmıyorlar mı? D İngiltere'de itfaiyecilerin grevi ile birlikte IRA'nın saldırıya geçmesi bekleniyor LONDRA Ingiltere'de 43 bn ıtfaıyecı Ile hukümet orasında henuz anlaşTa sağlanamamıştır. Bu durumda itfaiyecilerin yorından Itıbaren greve başlamaları beklenmektedir. öte yandan itfaıyecıler greve başladıkları takdırde, yasa dışi İrlanda Cumhuriyetol Ordusunun (IRA) ülkenln bir dızi yerınde yangınlar Cikartmaya hazırlandığı yolundaki haberler yofiunlaşmaktadır. Hukümet yangın söndürme Işleminde tecrübelı olan 12 bın klşilık askerl bırliğl alarm durumuna geçlrmiştır, itfaıvecl'er ya'in greve başlcdıkları takdırde, b rl k gorevı devraiacakîır Ancak gözlemcıler esker erın yarciımın'n smıriı kalacağinı ve ıtfcıyecplerın yerını tijtamayacoWa'"!i belırtmekied rier (Assoclated Press) israil Başbakânı Begin, «Bâşkan Sedât Kudüs'e davet edildi» KUDUS Isra'l Başbakânı Menahem Segln, dun israıl rodyosu muhabınne verdığine demecte cBaşkon Sedat, Kudus'e ve Israıl parlamentostıra davet edılmışttr Ben kendısını Mısır haîkına yaptığım cağrıda ısmıni anarak davet ettım» demıŞtır. Menahem Begtn böylellkle, Başkon Sedot'ın. dave! edı'dığı takdırde Kudus'e gıdeceğı yoiundakı sozlerını c&vaplandırmış olmoktadır Öte yandan, Israıl parlarrentosu başkanı Itzok Chamır'de, yabancı bır hukumet başkanınm Israıl huküme'ınce davet edıldlğı takdırde, Israıl parlomentosunda konuşmasına Israıl yasalannın ızin verdığını Israıl televızyonuna bıldirmıştlr. Bıllndlği g bl geçen carşarrbo günu de israil sawaş uçoklan Guney Lubnon'daki Fıllst'n göcmen kamplarını bombalamış ve bunun sonucunda 110'dan fazla slvıl ölmüştu Fılıstın kaynaklon ıse ölu sayısınm 150'ye Çiktığını bıldırmışlerdi. öte yandan Türkiye Sosyallst işcı Partısi dun yayınladığı bı! dınde Isra'l'ın Guney Lübnan a vaptığı akınlan kınamıştır (Dış Haberlsr Servisi) ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.S.'nin Hrîsostomos, Mâkarios'un yerine başpiskopos seçildi tahvilleri ı977 Pazartesînden itibaren LEFKOŞE 3 ağustos'ta 6!en Başpiskopos Mokarıos'un yerine, Baf pıskoposu Hrîsostomos, dun Başpiskopos secllmıştır. Kıbrıs Rum radyosunun saat 12 00'de verdıği habere göre, Hrîsostomos rakıpsız olarak secilmış bulunmaktadır. Seclldıkten sonra yaptığı konuşmoda. kendısıne gösterllen guvenin kendısıni cok duygulandırdığını ve onurlandırdığını soy lemış ve bu güvene lâyık olmak için ellnden gelenı yapacağını belirtmıştır. özelükle, tUlusal tra|edlnln devam etmekte olduğu bır zamanda Başpiskoposluk görev ve sorumluluklarının ağırhğını mud rık bulunduğunuı söyleyen Hrisostomos, bu görevl 3 Makarios gıbl cBır devden» devralmış olmanın sorumluluklarını fazlasıyla artırdığını ve bunların üsteslnden gelmek icm olanca gücu ıle calışacağını sözlerine eklemiştır. Hrîsostomos bugun tac giyecektlr. TÜRKİYE İ$ BANKASI \API veKREDİ BANKASl AKBANKve ANADOLU BANKASl aracılığı De satışa çıkıyor ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNGm EFES PİLSEN GURUBU ERCİYAS Biracıhk ve Malt Sanayll A. Ş ^ TBHVILLERIN SflGLIfflCflGI HVnNTBJLflR ftft „,,:,, r n i . , =, n~Mnt «.«^rrn .. nn BUGUN veYARIN HER ZAMAN YUKSEKFAIZ EGE Biracüık ve Malt Sanaytl A.Ş. . IZmir Tabvil falz oranlan T.C. Merkeî Bankası GÜNEY Blracılık ve Malt Sanayll A.Ş. atÜfia tarafından arttırüdı&ı ve artışın daha once TARIM Ürtlnlerinl Değerlendirme Sanayll A. Ş.JjlleClk çıkarılmış tabvHleresle uygulanmasına izln verlldi^i takdirde. tahvll sahlpleri NASAS ALÜMİNYUM SANAYİİ A.$. EN YÜKSEK FAtZ ORAN1NDAN Y ARARLANAC A KLAKDIR. OTOMOTİV GURUBU CEUK MONTAJ Tlcaret ve SanayU A. Ş. Skoda ve Jaw? Fabrikalan LombardiniDizelve Benzinll Motorlar Fabrikaları tstcyen tahvll sahiplerl OTOPAR Sanayll ve Tlcaret A.Ş.(Puch ve satışın bltlm tariblal Ceylan Motoelklet Fabrlkası) lzleyen 2'nd YIL SONUNDAN tTİBAREN ÇEÜKMOTOR Tlcaret A.Ş. İSTEDİKLERI AN TAHVİLLERIN ANA FARAVE RVIZLERINI KALEM GURUBU 1 BIR BANKA ARACLIĞ LE ALABLIRLER ADEL Kalemcllik Tlearetve Sanayll A. Ş." (Faber Kalem Fabrlkası) ERKEN A1ANLARA INDİRİMÜ FİAJ ÜUGJKırtaslye Tlcaret ve Sanayll A.Ş. TahvHler aatıç sUresinln ilk Qç ayı içinde nomlnal bedelden düçük flyatla satüacaktır. E T K Elektronlk Teknolojl A. ş. LE Örnelin: 1.000. TL'llk TAHVtL ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.', herblrjjceoJl 14 Kasım13 Aralık 1977 arasında 953. TC'ya alanında en güçlU islmlerinden olan buşlrketlerl SATIN ALINABtLtR. biinye6İnde toplayan dev bir kuruluştur. Btanbül İSTANBUL iKTiSADi VE TiCARi İLİMLER AKADEMiSi BAŞKANLIĞ1NDAN 19771978 öğretim yılında Akademımlze ve bağlı Yüksek Okullanmıza gırmeye hak kazanan öğrencılerın kesin kayıtları yapılmış, bazılarında kontenıan dolmamış, bazılarında Ise kontenjan ortışı 6ağlanmıştır. Asgarl 450 ve daha yukan toplam puana sahip olan ve kendilerine ÜSSY Merkezince bır yer gösterilmemış bulunanlar arasından puan sırolamasına gore aşağıda belırtıldığı sayıda ve türde ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ön koyıtlar Icın 1718 Kasım 1977 tarihlerinde saat 9 0017 00 arasında başvurulacak, sıralama sonucu alınacak öğrencilerın kesın kayıtiarı ıse 30 Kasım 1977 Çarşamba günü saat 9 00 17 00 arasında yapılacaktır. Tlcaret Lisesl Klösik Llse Akodeml «e Yüksek Okullar Kontenıan açığı Kontenjan açıgı Toplam 25 İstanbul Iktisadi ve Tıcarı İllmler Akademlsl 25 5 Sıyosal Bılımler Yüksek Okulu 19 24 Malıye ve Muhasebe Yüksek Okulu S 8 13 2 Iktısat ve Ticaret Yüksek Okulu 6 8 Gazetecılık ve Halkla llışkiler Yüksek Okulu 75 5 80 IBasın 2876) 10643 AYLAR İTIBARİYLE SATI$ FİATLARI SÖYLEDfc TARİH 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 14 Şubat LOOOtl 5.000 tt 4.775 4.850 4.925 5.000 10.0001! 9.550 9.700 9.850 10.000 25.000tl 23.875 24. 250. 24.625 25.000 TA. Ş. T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina ve Elektrik Fakültesi Dekanlığından Fokultemlz Lâboratuvorları ihtıyacı icın, çeşıtlı takım tezgâhları, takımlan ve malzeT.elerı kopolı zorf usulu ıle satınalınacaktır. Satınalınacak Malzemeler • 1 Muhtelıf takım tezgSMart, takımları ve malzemeleri 2 Çalışma yerlerı panoları ve bağlantıları Miktarı: Muhammen Bedel: 1413 300, Tl 1 969 200, T| Geçıci Temlnat: 52 300, Tl 69 076. TL 13 Aralık 13 Ocak 13 Şubat 14 Mart 955 970 985 1.000 TAHVİLLERİN SATIŞA SUNULDUGU BANKA ŞUBELERİ TÜRKİYE İŞ BANKASl A.Ş.İYAPI VE KREDİ BANKASl A . Ş AKBANK ÎSTANBULMenkul KıymetlerGnr' MudürlüğüSırkeci, Yenlcamı.Galata. Beyoğlu.Kadıkoy ANKARArMerkezYenlsehlr IZMIRM k ' tSTANBUL: BahçekapvSirkecl. Karaköy. Beyoğlu. Kadı ı ANKARA:Kızılay^nafartalar j IZM1RKordon A N A D O L U B A N K A S l ADANA: Merkez ı $ t»w,,Ves ESTANBUL : Galau.Bahçekapı, Bevoğiu.Sırkecı ANKARA s Merkez IZMIR Merkez ADAJNA Merkez ^ g " U K A R K } Ş U B E L E R ARACILIĞI tLE BU BANKALARIN BÜTÜN ŞUBELERtNDE. AYPINTILJ BILCİLER: Tabvıllerimiî bamtline yaıılıdır Toplam 50 milyon TL'dır Satı? sUresı 4 a<,dır (14 11 1977 H 3 1978) Kiipürler 1500 Adet LOOO.TL'lık 4000 Adet 5. 000,TLMJe 1600 Met 10.000. TL'llk 500 Adet 25. 000. TL'llk CGfTI Ana para Itfa s.resl 2 >ıl ödemeslı, 5 yı) e^lt taksltlerle fcdemelidlr. Ihale 8 Aralık 1977 Perşenbe günu saat 14 30'ria Fakültemız Makina Bolümü kücüK toplantı salonunda yapılacaktır Bu ışe aıt şartnameler Fckülte Satınalma Komısyonu Başkanlığından temın edılır. Teklıfler en gec 8 Aralık 1977 Perşembe günü saat 14 30'a kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına verılmesı veya o saate kadar elıne geoecek şeKilde postalanması gereklr Postada vakı gecıkmeler nazarl ıtıbare alınmaz. Komısyonumuz 2490 sayılı kanuna tabi değıldir. ıhaleyl yapıp yapmamakta serbesttlr. DUYURULUR. 1065« .Cem Rskltfm: 4733 (Basın: 28733) 10644
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog