Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

u ayın Boşbakan Süleymon Dsmirel'ın öncekl ay soyledığı tBir ay sonra elektrik kısıntısı sona erecek, bunun altını çizlniz» sözünün gerçekleşmemesı uzerine, gecen ay ımahçup olduk» dediğıni gazetelerde okuyunca gerçektsn memnun oldum. Cunku polıtıkaya atıldığından berı kendılerının ağzından ilk kez boyle bır söz çıkıyordu . Bıllnd.ğı gıbı, rrahcup olmak, «utanmak. utano duymak» anlamına gelır Çok ınce bır ınsanlık duygusudur bu. Oyle b'r duygu kı. ruhun içınde saklı kalmaz fızvoloıık yapıda da etk.sını gostererek ınsan vucudunu garıp blr tıtreşımle sarar ve cehrede açığından koyusuna kadar pembe bır renk oluşturur. Utanma duygusundan yoksun olanlarda bu söyledıgm belırtılenn hıc bırı gorulmez Bu gıbıiere halk crasında tAr damarı catlamış» dsnılır «Yuzüne tukursen yağmur yagdı sanın sözu boylelerı icın kullanılır. Mayası bu olan k sı.erle bo^a cıMmaz. Ayağınıza basar, «Nıçın ayağıma basıyorsun?» der. «Ev sahıbıni bcstıran yovuz hırsızı durumundadır burlar Ne etsen, ne sö/lesen boştur. lyılıkten. oğutten, uyarmadan etkılenmezler Bır tek korktukları varsa o do koba kuvvettır. Bu nedenle utanma duvgusunu yti'Tiş olan kışıler. cevrelerindekı gücluiere valtaklanırlar. O güclulerı türlü yollardan elde ed.p kendıienni bu yoldan savunma çareıerını ararlar Zekâları kıttır. Ama tılki gıbı kurnazdırlar Onların çevresındekı dana kıt zekalı kışıler boyle utanmazların kurnazhklarını «buyük deha». cbuyuk zekâ» belırtısı sanırlar Aslında onlar do uîanma duygusunu hıc farkındo olmaksızın perde perde yitırmış ve utanmazlığı turlü gerekçe ve nedenlerle ıçlerıne sındırmış olan kışılerdır. CUMHURİYET 13 KASIM 1971 S OLAYIAR VE GÖRÜŞLER yon mlllelveScUIerl, başkan seçlninde beş aydır coğunluk sağlamamakia, anayasal hakia'inı sulistimcl etmektedirler. Cunku on'arın DU davranışları sadece butun mıllete zarar vermektedır Boyle olunca da anayasal korunmadan yoksun kalmış olmaktadırlar. İyileştirici ve Uyuşturucu apıtalıst yontemlo Turkiye'nln kalkınacağına Inanmıy çogu kisı simdl dövunuyor. Tam takeoff'a geçmistsk, IMF çelme taktı. Çagımızda rumuzlarla formylerie kcnusmak geçsrlllidır Takeoff uçagın hızlandıktan sonra ka kışa gecmesıne denıyor, b>r kez havalandı mı ucagımız, gel keyflm 1 gel IMF ıse b'lındıgı gıbı U usicrcrası Para Fonu Kuruluşunun runıuzu Amerıkan parababa.annın gudumunde bır orguttur IMF; şımdi bize dıyor kı Kaikmmo h:zını duşurecekSın, yatırımlannı kıs;tiayocaKsın, «Boyuk Turkıye» ontBCiK bir sure rafa ka'dırocaksın' Sut dokmüş kedi §\bıyız IMF nın ka'Stsında. Cunku Ankara ya yonlamış yobancı egemenler destur vermeden ÎE78 plcn progromını yapıp Cumhuriyet Devietınin Butçesını baglamak bıle olanaksız. Ekonomı yaşamı ınmeli: dıs olımsatım durmus; dovız suyunu çekmls, sıfır cevresınds donemyoruz Sermaye csvrelennın «ekonomi bilır» dedıklerl D«mlrel yonetıminde uike bu duruma ge'dı Suleyman Beyin ulkeye bır yararı dokunmustur; kcpitalıst yontemle Turkiye'nln kalkınamıyacağını ıcpatlam'ştır Ama yme de anlar mıyız, uyanır mıyız, b'lınçlen.r nıyiz'' Ulkenın kapıtar lıst yoldan ayrılması ge ektig,nde bırissır mıyız? Hıç san1 man ABD uc yıldan bsrı Tjrkive ustunde askerı ambargosunu surduruyc VVashıngton dıyor kı Utanç Duygusu ve Başkanlık Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU nedenryle olmaz olmamalıdır Örneğın, 5 hazırar. seçımlennden beri Turkı\e Buyuk Mıl'et Mec lısı toplanttlarına katılrra/an sayın Başbakan, acabo rrııletvekıllıgı odenek ve yolluklarını alır ken. geçen ay soyledigı turden, bır mahçup uk 7 duyuyor mL Hele parlamentoyu cal ştırmaaığı ıcn otekı parlamenterlenn de bu yol hoU n kesesınden aylık aldıklarını düşü İ*JKO bu n «mahçup'uk» bın kot a'tmıyor n j tBuş nereye dönerse oyak orayo gider», «Bal:k baştan kokar», «Kıiavuzu karga olanın burnu pıslıkten çıkmaz», «İmam yellenlrse cemaot altına eder* gıbı atasözlenmızı anımsoyarak. parlomentoyj ccııştırmak ıcın meclısın her oturumuna gelıp on sırada yerıni alarak, calışmalara katılması beklenırken, bunu yapmayan blr Başbakan ve buyuk bır partının başkanı «Meclısm colışmamasından ben sorumlu değılım» dıyerek kerdısını sorumluluktan sıyırabılır mı' Elbette sıyıramaz «Başbakan elektrik kısıntısını kasıtlı olarok yapmıyor. bu kısıntı onun yıllardan berı Surdurdüğu savurganlık polıtıkasınm bır eserl. yanı bır yanılgı sonucudur Ve kendlsı yıne bır yanılgı sonucu olarak sozünü tutamadığı ıcın mahcupluk duymuştur» denilebılırse de, «Başbakan bır yanılgı sonucu olarak meclıse gelmıyor. parlamentonun caltşmasıno bır yanılgı sonucu olarak ön ayak olmuyor» denemez Bu ışı bılınclı olarak yapıyor. En büyük Anayasal kuruluş olan parlamentoyu yıpratmak ıcm yapıyor Boyle olunca, kendısının ve ötekı parlamen terlerın hakedılmemış maaş ve ödeneklerı almalarının Başbakanda bır mahcupluk duygusu uyandırması elbette söz konusu olamaz. daki yoı değıldır AP'lı Mecl s uyelenne «Demirel'ln veklll mi, yoksa bulun mı'letln veklll mldirler?» sorusunu yoneltmemızın nedenı de budur «Partı d sıplını> dıye dıye vatan bLy j< bır tehlıkeye doğru gıdıyor; haberlen yok. «Umursad'kları vok» derreye dıl'm \armıyor da «haberlen yokı d'yorum ve kendılennı emahcupluk djygusu» duy^iaya cağırıvorum, bır vatandaş olarol' buiu /ap^ayo kend.mde hGk goruvorum. Cünku Anayasaya gore benlm de vekılımdır onlar Meclıse başkan secımı ıc>n calışan komısyonun hıc bır sonuca varamadan dağıld'gını ve komısyon başkanı sayın Izzet Akçal'ın bunu buyuk bır üzuntü içlnde kamuoyuna acıkladığını televızyondan öğrendığım akşam ben de büyuk uzuntüye kapı'dım, ne olacak bu gıdışın sonu. bu ıtefrıkanın» sonu dıye Gerci parlamentoya secılen mıtletvekıllerinın kendı vıcdanları doğrultusunda davranma ve oy kullanmo hakları vardır. Bu, anayasal bır haktır Ne var kı. buyuk Fransız duşünürü Voltaıre ın klâsıkleşmış bır dızesınde denılaığı gıbı «Aşırılığa kaçan blr hak haksızlık durumuna gellr» (Un droıt porte trop loın devıent un ınıustıce) işte bunun icındır kl Türk Yurttaşlar Yasasının (Medeni Kanununun) ikıncı maddesınm ikıncı fıkrası «Blr hakkın sadece başkasına zarar veren kotuye kullanılmasını yasa korumaz» demektedır Bu kural. özel hukukta olduğu kadar, kamusal hukukta da gecerlıdir İktidarı oiuşturan partılere bağlı mılletvekılleri her bırı blr yana cekerek Demırel polıtıkası uyarınca meclıse başkan secılmesıne olanak bırakmamak eylerr.ı ıle Anayasal haklarını kotüye kullanmaktadırlar. Bugune değın meclıs başkanı konusuna 10 kasımdan önce seçıleceğı umuduyla hıc dokunmadınn Ama mektup, telefon. hatta telgraf yoluyla yuzlerce vatandaşın benım gıbı üzuldüklerıne tanık olduktan sonra ve hele komısyon gorüşmelennın kesıldıgını öğrenlnce yuKarıdakı hukuksal gerçegi, iKtıdarı oluşturan mılletvekıllerının ve butün Türk halkının gozlerı önüne sermeyi, hukukcu bır vatandaş olarak. görev bıldım Vırelıyorum İktidarı oluşluran ve 2. MC hukumetlnl ayakta tutmok içln çoğunluğu sağla Hukuk kurollan bır cercevedır Insanlar bu kuralları yorumlay.p bu cerçeve ıcersınde hareket ederken. o kurolların konulmas.ndakı amacı hıc bır zoman unutmamalıdırlar Yasakoyucu. yaşamaa rastlOTabılecek her olayı ayrı cyrı ve butün ayrıntılariyla saptayarDK bunlara gore kurallar koyamaz O'neğın anavasarnızda «Meclıs boşkanıarı nec ıste en cok uyesl bu'uncn partıden secıiırs dıye b'r kural koyınamısîır. arra anayasanın 84 macidesı «Mecllslenn Başkanlık Dıvanları, o meclıstekı sıyası partı gruplarının kuvvetlerı o'cusunde dıvana katılmalarını saglıyacak sekılde kuruiur» demekte. 85 maddemn ikıncı fiKrası da bu yolaa bır kural kovmaktodır Mec'ıstekı sıyasal partılsr on beş yıldan berı bu kurola u,arak başkamarını en kuvvetlı pcrtı grubu uyelerı arasından secmıştır \e bu yoldah geleneğı Kuran yazısız anlaşmanın aa na «Centilmen Anlasması» derılm ştır Oncekı mecliste AP'den sayın Ferruh Bozbeyli gecen mecliste CHP'den sayın Kemal Guven bu anlaşma uyarınca başkan secılmışierdır. Ama şımdı, hazıan 1977 sec mıne gore oluşan Mıllet Meclısınde CHP 214 üyeye sahtp olduğu halde Başbokan Demırel. 84 maddenın, lymıyet kurallarma gore yapılan geieneksel yo1 rumuna «Hoyır » demış ve işte meclıs beş aydan berı bu yüzden başkansız kalmştır Bu davranış. meclısı kasıtlı ve bılınclı olara< calıştırmamak arzusundan başka bır şeyle yorumlanamoz Yıne Yurttaşlar Yasamızın ikıncı maddesi «Herkes haklarını kullanırken ve odevlerinl yerlne getirlrken doğruluk (husnüniyet) kurallarma uymakla yukumludum der. Beş aydan berı Mıllet Meclismde süregelen partizanca davranışlarda doğruluk (hüsnünıyet) gorulmuyor ve parıamento denetımınden yoksun kalan ulke adım adım bır yıkıntıya doğru gıdıyor CHP 213 (şımdl 214) üyesini bır araya getırip. başkanlık seclmlne bırkac kez böyls blr butunluk ıcınde katılsaydı. oyle sanıyorum kı. bu enget bugüne dek aşılır ve porlamento ışler duruma gelırdı. Partl tcındeki goruş ayrılıklarını, boyle yaşamsal konularda. bır yana bırakamayan CHP «UMUT PARTI» olma nıtelık ve şansını yıtırır. Demırel ve onun gıbıiere. arayıp da bulamadıkları fırsatları ver.r. Hepımız ulus karşısında sorumluluklanmtzı bılme'ı, umursamaz davranışiarımızın doğurduğu ve doğuraccğı te*ılıkelsrın bılınc.ne vcrmalı va bıraz olsun «mahcupluk» duygusu taşımalıyız K Sano verdiğjm silâhları ancak benim Istedıgım y»rJe kuflanabılırsın Uyanobilıyor muyuz? Arap çocuklarını, kadınlarını yaslılarını, yoksul Müsluman koylerıni bombaiayan Israıl e askerı ambargo uyguluyor mu Amerika? Yok canım' Kapıta'izmin emperyalizmine hizmet ettık mı. ABO bize s'lah verecektir; ulusaı amaçlı e/leme gırıstik ml, ambcgoyu bastıracakttr Bu açıksecik blr iş. Ne var kl adına cMııtıyetcı Cephe» denen ortaklık herşeye eyvaüa'ı deyıp sıneye çekecek gayrımilli şirket nitelıgındedır. ABD, bır yandan askerlikte ote yandan ekonomlde Turkiye'ye ısiedığını yoptıracaktır. Simdi IMF'nln ıstediği ve Turkiye'nln benımseyeceği tıs:,<rar tecbır en paketı» de sar.ayileşmemış bir ulke Icin «İyileştirici» ilac degıld.r, ancak «uyuşturucudur.» Aynı llacı Ingiltereye versenlz lyileşeblllr ekonoml; Turkiye'ye verseniz ne olur? Sanaylleşmiş blr ülkede devaluasyon ihrac mallannı ucuzlatıp pazarları genlşletebılir. Turkiye gibl Ihracatını yedisekız kalem tarım malına dayamış devletln tlcoretl devaluasyondan once de bırdir; sonra da .. Bu Işln deneyı kaç kez yapıldı? Son otuz yılda uç kez devaluosyon uygulandı yuksek oranda, ve sonuç ortada. Türklye'de kaikınma hızının duşurulmesl, aynı zamanda ur«tlm dusmesinin ve Işsiıliğln carp'cı slmgesidlr. Oysa İngiltera gibl sanayl ulkelerınln kaikınma hızları zaten duşuktür. Cunku bu ulKelerın dev ekonomılerı endustrıye dayonır; oralarda yuzde 3 kaikınma hızı orantı bakımından bır anlam taşır. Turklye'de yuzde 3'e yaklaşık nufus artışı suruyor. Kaikınma hızının yuzde 3'unu bu nutus artışı emer. Zengln kapltallstlerde nufus artışı denetim allındadır. Ingiltere gibi ulkeierae enflasyonu durdurmak için Işcl ucretlerıni duraganlaştırmak bir değer taşıyabllir; çunkü sanayı devletinde çalısan nufusun büyük bölumu Işçldir; sıyasal yaşamda emekçl pariılerıyle soz sartibldir. Turklye'de sanayt Işçlsl nufusun 40'da blridir; ve parlamentoda siyasl partisl yoktur; emekçiierin ucretlerlnl dondurmakla bızde ekonomlnln lylleşmesi değil, patron kârının orttsı sağlanır. Olaya nereslnden baksanız, ABO ile IMF'nln Turklye'y» önerılerinde «iyileştirici» değil, «uyuşturucu» blr nltelik olduğunu görursünüz. Ekonomide «uyuşturucu», sermaye sınrfının slyasal alanda «uyuşturucu* kullanmasıyia koşut gldiyor. Ama sonuçta olan Turkiye'ye oluyor. İşte gerçek ortada: Turkiye çeyrek fttzflfctan berl kapltalist kaikınma yolunda sanaylleşemedl Bu yolu Izledlkçe iflah olamayız. Gerek önemli Iş hayatında, gerekse önems>z gunlük ılışkılennde boyle kışılerie alıp vereceğı olan namuslu ınsanlar uzuntuden ezıllp kahrolurlar. Hele, Tanrı esırgesın bır ülkenın yönetımı, czüyle sözü bır olmıyan, ışı. dediğıni tutmayan; demagoıının dık alâsını yapmayı beceren, abdestsız namaz kılan. Tanrıya ınanmadığı halde her sozune cAllah» ıle başlayan, ınsanları acırrasızca öldürmeye ve olmeye yolladığı halde ebarış» sozünü dılınden eksık etmıyen utanmaz kışılerın elıne gecerse, vatanını. ulusunu seven yurttaşJarın uzüntüsü sorsuz olur. Ulke. felâketten felâkete surüklenır Çunku sosyal hastaiıklar ve bu hastalığın en önemlısl olan ahlâksızlık da. tıpkı fızyolopk hastaiıklar gıbi, bulaşıcıdır Baştakılenn ruh yapılarınaaki hastaiıklar topluma yayılmağa başlar. Tarıhte devletlerin cokuş ve ulusların yok oluş nedenlerlnln başında bu toplumsal hastaiıklar. orneklerlyle gosterılır Bu nedenle devlet yönetlcilerınde aranan teme! nıtelık. bılgı ve tecrubenın yanındo doğruluk ve cıddılıktır. İşte bız bütun bunları düşünerek. sayın Başbakanın cmahcup olduk» (yoni utandık) sozunu soylemesıne bunun ıçm cok sevındık * * Ne var kı «mahçup olmaks. utanc duymok. yalnız verılm ş bır sözun yerıne getırılememesı Gelelim Adalet Partıll Mılletvekillerine, Insanın sorası geliyor. bu efendıler butun mılletm mı vekı'ıdırler? seçıldıklerı illerın mı' Adalet Partısı'nın mı, yoksa Demırel'in mı vekılıdırler? O gelrrıyor dlye nıcın kendi görevlerıni yapmaz!cr"> O istemıyor dıye nıçın aylardan berı Mıllet Mecllsi Başkanı seçımıne olanak sağlamazlar' Mecliste grubu olan obür partılerı saymıyorum, hem uye sayıları azdır. hem tutturdukları yol bu ülkenin yararına bır yol değıidır de ondan Ama bugün Türkiye'nın ikıncı büyuk partısı olan AP'nın Turk sıyasal yasamnda oynaması gereken rol, şımdı tzledığı «Demıre' doğ'ultusu»n Hitlercik,, olmak budur! OKTAY AKBAL «Teessuf». acınma, yczıklanma, yerinmedir. Blrisıne kctKıu" 'cfd «tâcssuf ederım» dersenız bu c>'02ıkfdT olsun» anlamına geilr Turkçede. Yazıklar olsun, sana verdığim efhekleı«T¥enden beklediklfertmi bö^o c*arâtH! r TaWr bırıne b>r iyilık yapmışsınız, para vermişsinlz, gezdlnp tozdurmussunuz, ondan oyle bir davranış gcrmuşsunuz kl sonra, dunya başınıza y.Kıimış, «yazıklcr olsunı demekten başka bır soz kai.namıs soyleyecek .. insan yazmasını bıimeıı. . Daha doğrusu agzından, kalcTiınden cınan sözcugun ne anmma geldıginı... Hele bir elçilık adına bır yazara mektup yazan sorumıu kişı, her sozcugunu tarta tarta kullanmaliır. Yoksa davasını, savunduğu duşunceyl bozmuş, daha ılk adımda yitirmlş oıur Hatta yent saldırılorı ustune çekmiş olur . Ankara'daki Israıl Buyuk Elçıliğınden bır mektup aldım «Basın Burosu» diys yazılı altında... Bır da okunmaz ımza var. Kimdır yazan'' Necıdir? Elçı ml, musteşar mı, basın ataşesı mi, kavcs mı, kim? Bellı değil, çunku imzcsı okunmuyor, Iste bu mektup şu cumleyle başlıyor: «27 Ekım 1977 tarıhlı Cumhurıyet gazetesınde «Hitlercıklerı Dırıitmemek» başlıkıı yazınızı uzuntuyle okuduk. Teessuf ederiz.» Siz kims.niz ki blr yazara «yazıklar olsun sana» dıyebllıyorsunuz? Kim verai slze bu yetkiyi, bu hakkı? Konu su, «Hitlerclk'lerı Dirütmemek» yazıma cok ofkelenmisler. Okurlarım anımsarlar mı bılmem, o yazımda bır kuçuk Yahudı çocuğunun seruvenlnı anlatan «Hıtler annen seni çog.rıyor» romanından soz etmlştlm. Bir yerde şoyie yazmıstım: «Kişinın ıçınde yaşayan Hitlerclkler şu ya da bu amacın ardında kostuklarınaan en azılt, en acırnasız bır canavar kesilebllırler. Nazilık, Yahudillk, şu ya da bu inancın korleri oldu mu bir kışı cellat kesılır oteki insanlara karşı Nasıl Nazı'iığin acısını çeken, mılyonlarca kurban veren kımseler, Isroil'e gıdip, yeni bir devletın insaniarı olup, bu kez Araplara karşı Nazıler kadar acımasız ve zalım davrandılarsa oyle» Yazının sonunda da Turk tcplumundakı Hıtlercıklerden de soz edıyor, şoyle dıyorum: «Tum eylemlerı birer Hitlercık olduklarını boğırıyor. Boyleleri Spıraux'un dokuz yaşındaki kahramanı gıbi sevimli de değil. Moışe ıc hesaplasmasını yapan bir cocuk, bugunun elı kanlı Hitlerclkierlnden cok daha sağduyuiu, cok daha 'ınsan' ». Israll Elcillğl Basın Burosu adına uzun blr mektup gonderen kışı Yahudilerin Araplara karşı hlç ml hiç kotu davranmadiklarını, tam terslne Arapların en kanlı işlan yaptıklarını yazıyor. Bir takım olaylar sıralıyor. Bunların tcm tersıni de blr bır sıralamak olasıdır. «Naziler kadar zcilm olmak» zaman zaman bir cok ulusların, bır cok toplumların yaşadıkları blr cılgınlik durumudur. Bundan kaçınan, kurtulan yok cibi! Kimlnde kısa suruyor, ardından utanc duyma hali başlıyor. ama kimlnde de «hayır biz bir şey yapmodık, hep karşımızdakiler yaptı» dıye çığlıVc lar atılıyor. <Bu mektubu yazan klşi her kimse de bcylelerinden!... Suçları hep başkasına yıkmak isteyerılerden! . Araplardan da Hıtlerclk'ler çıkmıştır elbet, ama İsraillilerden de cıktiğını yadsımaya kalkışmak neden? Koskoca Filistın halkının başına gelenler ortada değil mi? Hele son gunlerdeki kanlı ba^km olayı! Bu bile yetmez ml gerçeklerı gostermeye. Msktubun sonunda şoyle yazmış o adı belırslz sorumlu. «Sizi vıcdanınızla basbasa bırakıyoruz.» Benim vicdamm huzur Içınde bu konularda. Ya sızlerın? Nice nıce kanlı olaylardan sorumlu olan Hıtlercık'.enn vıcdanı rahat m ı ' Hitîerciklerde. hem de uslanmaz Hitlerclklerde vicdan yoktur kı 1 . Bir elçilik adına boyle mektup yazılmaz. İmzasız mektupların yerl kâğıt sepetldır. Teessüf'lu, vıcdan'lı saldırılarda bulunmak yakışmaz bır elçilik adına mektup yazan kişiye. Insan once okuduğunu anlamalı, sonra da yazmasını oğrenmeli. . Bir yazara nasıl yazılır, ncsıl konuşulur bunu bilmeven biri yarardan çok zarar verlr. Hitlerclfc olmanın en belirgın orneğinı de... 44 BİLİM DÜN YASI KARADENlZ'DE URANYUM ML? acen haftanın bomba Dir haber. butun dunyada yankılor uyandırdı Hamburg Unlversıtesı bilgınlerı, Karadenızın Turk kesırpınde m lyonlarca tonluk uranyum bulunduğunu aciKİadılar Haber radyolarımızda ve basınımızda da yer alaı Ayrıca, Ingılterede yoyınlanan Doğa (Natu re) adlı bılım derglsı. konuyu sayfalarında ele a.dı Alman gazstelerı oısun, obtr ulkelenn gazetelerı olsun. habsre b'rıncı say fa!arınaa genış yer ayırdılar Ancak. haberın hemen cdmdan. su bılgıler ae eklenıyordu Uranyum 2 000 metre dennlıkte. Karcdenızın ortasnda Ruslarla aramızda sınır oluşturacak bır bolgede bulunuyormuş ve bugun ku araclorla cıkarılması olaicğı yokmuş veya cok gucmuş let Dıvanına göturulmemesı ıcın kl gözlerlmızi o5o«ık"bır etkısı cok ısrar eder, foKat sozunu aın olur leterrez Başak, hak. huKuk deRahmetlı Mıdhat Paşa Basra nen seylerın b.rer laf olduğunj. Valısı ıken, tıalkm bır takım çamurlu sjlcrı yakıt cıye kullandı Dıvam oluşturan hukukcuların, ğnı yorerek durumu Istanbu a yenen devletlerin veya onlara bıldırır ve bır ınceleme heyetı yakın devletlerin hukukcuları ol gonoerıimesını ıster Zamanın ciugu bız ne kadar haklı oıurSOK ololım. kararın ale\himıze Hukumetı Almanlardan kurulu br bılım neyetı göndenr Heye çıkacağı kanısındadır Gercekten de oyle olur tın raporu şudur Haıkın yaktığı su. fazla bır ıktısodı oegerı o.SAYIN MITHAT mayan bır nesnedır1 SERTOĞLUNUN Yanan suıarın bulunduğu yerAÇIKLAMALARI: ler vakıf topraklarda clduğu İrak petrollerıyle ılgılı bılgıleıcın rapor, Evkaf Nezaretı baş hukuk musavırı Senıyedd n Bc rı nereden buldjgum haklı olarak soruiccaktır Onu da beıi' şak be/e verılır Saklasın dıye Basak. raporu saklayadursun. teyın Bılgıieıi. Serı/eddın bey, 1890 yılında. Ulu Hakan (i) Ab değerlı tarıhcımız Mıthat Sertoğluna bır sohbet sırasınaa. dulhannıd Han, o pıs sulu toprak MTA (Maden Tetkık ve A'a Icn «Emlâkı Şâhâne»'ye gecırıve vermış. Ben de Sayın Sertoğıu' ma)'dan blr yetkılı, bu uranyu rır Buna neden olarok da şu bo ndan aldım ve musaadelerıyle mun varlığından ıkı yıldan berı hane gosterılır Topraklar yaban buraya yazdım. haberlı olduklarını sc/'emış An cı şırketlerın elıne gecmesın. Dahası var Sayın Sertoglu cak o zaman su soru akla gelIstanbul Hazıneı Evrck Umjm Gel zaman, gıt zaman, Ulu mektedır: Bılıyorlarmış da neMuduru oldukları sıraaa. arşıvden bu güne kadar saklamıslar'? Hakan 1908'de bır Anayasa ayak ianmasıyle karşılaşır. Ittıhatcıla lenmızde calışan memurlar. staj Amac baska ulkelerin ve özellık ıcın Avrupa devletlerının arşıvla le Rusların, djrumdon haberlerı rın ılk ısı, «400 000 lıralık ırcdı senevısı bulunan emlâkı sohane rıne gönaerJıyorlarmış. Bunlarolmamolarını sağiamaksa hedon l u l n Hanım da Fransız Umen beıirtelım kı. Rus Huküme nın Hazıneı Malıyeye dsvrı» aır Sonra, Inparatorluk, Bi'' n'"! lusa! Arşıvier.nde çalışmak üze tı. araştırmaların. daha başınre gonderılmış. Sayın Sertoglu, Dunya Savasına gırer, yenıiır dan ıtıbaren, butün asamolorı Mütareke ımzalan'r. Mutareke kendıs.ne bır yczı yazarak, Lohakkında kesınlıkle haberdar ol zan tutanaklarının bazı bölümmuştur. Tabıı Amerıkalılar da ıle bırlıkte. Istanbul'a, b r Fran lerınln fotokopılerınl göndermesız ışadamları grubu gelır ve oyie Hatta, belki hatırlanacaksını ıstemış Fakat, tutanaklor, tır Bes altı yıl kadar once. blr irak petroüennı, hukürretın os yayınlanmış bulunduğu halae, katılacogı bır ortoklıkla ışl"! Amerıkan savaş gemısı Karadeasılları Tulın hanıma göstemme nıze gecmış, orta ye'lerde bır mek ıstedığını biıdırır. Heyet, Se mış Neden acaba? şeyler oramıştı Bu durumun nıyeddın Basak Beyle goruş^r. Bu orada, bıze aıt tutanaklaMontrö Andlasmasına avktrı ol Başak, Alman'arın «Işe yaramcz duğunu Rusların ılerı surmesı lık» raporundan soz eder. Frar. rın buvük kısmını tutmuş olan rahmetlı Reşıt Saffet Atabınen' üzerıne de değerlı mutteflklerı sız heyetmın başkcnı ş j yanıtı r m evrakının ne olduğu da soru mız, kazârâ duşen bır ucağın ve venr «Almanların size ve d ğı rapor yalan bır rapordur. Onlc labılır. ya atom bombosının arandığını sıze o raporu verırken, Alman açıklamışlardı. ELMAS URANYUM: hukumetıne de bır rapor vermış Ünlü gemısı ıle gecenlerde yur ler, fakat bu son raporda IrckPetrolün tukenmekte olduğudumuza bır gezı düzenlemlş ta son derece zengın petrol ya nu bılgınler haber vermektedır. olan Fransız bılglnl Cousteau' taklarının bulunduğunu blldırmış Bu durumda, uranyum, gelecek nun bır esrar havası ıcınde ler. Bız, bunu, yenlk düşen Al yuzyılın yakıtı olarak karşımıgeçen temaslannı bu arada a manlorın arşıvlerıne elkoyduğu za cıkmaktadır. Ve bu madde, nımsamakta da bır yarar var mı muz zaman öğrendık » danyanın her yerınde de yokbılmıyorum'' Gemı, kuşkusuz Ge Senıyeddın Bey bu açıklama tur. Karadenız uranyumlorının nelkurmay'ımızın müsaadesı ıle karşısında şaşınr kalır... Son mılyonlarca ton zengınlıkte olgeidi. Yanı. Ordumuzun ıleri getası malum Istanbul da ışgal duğu haberı doğru ıse ve bunlenlerı, z'yaret nedenmı bM.yoredııdı Imparatorıuk, yenen ftev lar gercekten bızım kes mde bulardı Ama re dereceye kadar letlerce boljsüldü Ancak, Mu lunuyor ıse, başımıza neler gersyı bılıyo!crd' dıye düşurmek sul petrollerı konusu Lozana lebılecegm ne yalanlara ne de yermde olur Elın oğlj her kadar geldı Orada da cozuleme dolanlara, ne dolaplara konu oyaptığını bıze tam o'arak mı so> oı Kcnferansa Istanbul'dan sa lacağımızı sımdıden kestırrrek le/ecek'' zor değıldır. dece Senıyeddın Be/ alınmışt. Vıne belkl anımsanacaktır Rohmetll, petrol sorununun Ada Dolapların bırınln kapağı haBaşka bır yabancı da. neslı tukenmekte olon «Kelaynaks ad'ı » • • • • » • • » • • • • • » • •• • •• • • ' >••••••• kuşlarınızın yaşamları hakkında rapor hazırlamok Içın geldığını • bıldırerek, özellıkle Doğu Anadoluda derin (') incelemeiere gırışmış. fakat. bır sure sonra. apar topar, sınırdışı edılmıştı: O • zaman acıklandığına göre. ke!• DİLKO, Yabancı Dıl Konuşturma Merkezi kayıtkabu' cynak'cr'in takkesı duşmuş, keservısınde saot 14 30 2100 arası cal ştırılmak uzere balı acılmıştı Arabasmın gızli yeryan eleman alınacaktır. Ekonomı oğrenıml görmuş o'mak lerınde. en son sıstem petrol ave Bakırkoy yoresınae oturmak aranan ozellıklerdır. Başrama O'cclrrı bulunuyormi'ş. • vuruiarın engec ya.'ın akşama kodar yapılması gerekmekDÜNYA ÇAPINDA OYUN tedr Bu kadar öıemlı bır t'oiudakı bu bulanıkiık. bıze yuz kusur • Tel 72 21 44 Adres Incırlı Cod No 25 BAKIRKOY yıl önce geldığimız bır oyunu anımsatmaktadır. Bu oyunu bura • • « • • • • » • • » » » • • » • • • • • • • •• • • » »» » »••• • •» » » • • • da belırtmakts yarar vardır: Bel (Cumhurıyet. 10653) G Vehbi BELGiL 1 DİLKO BAYAN ELEMAN ARIYOR K'JRSAN VE KUBBAH Mftl BİGIŞLARINIZ tÇiN TÜRKIYE SAKATIAR DÎRNEĞI ISTANBUL ŞUBÜI TEl: 21 8 8 8 2 fıf aralanmıştır Bu uranyum bu guokü' »eköttae cık^amoütlı».Yaatr.. Neden acaba? ^J'tyonlarca^îifâ ö%§enndefcî btr~c£vhen cıkarmak ıcm, her turlu masraf goze alınarak. bır yontem bulunamaz mı? Gazetemızde, 25 subat 8 mart 1974 tarıhlerı arasında yayınladığım «Dunyamızın Tukenen Kaynakları» ad'ı 12 bölumluk yazı dızjmde de belırttıgım gıbı, Amerıka, Buyuk Okyanusun 2 000 BOTON oOırr* vt TORH MIU.) ECITIMININ UVGUL4D:ÛI röNTEU metreden da derin dıplerınden saf manganez. nıke! yumrularını cıkarma cabaları ıcmdedır. Dsmek olabılıyormuş. SONRA AMCAMIZ KIZAR: Haber gerçexse, ulkemız bu uranyumlara nasıl sahıp çıkacak' Bu uranyum konusu ABD ıcın zurnanın zart dedığl yer Amcamız, bu maadenın kendısınden başkasında olmasını ıstemıyor Oısa da kendı müsaadesı ıle olmasını ve bazı odunler karşılığı olmasını ıstıyor. Adam bunun ıcın uluslarorası uranyum pazarları kurulmasını istiyor. bu olümkalım maddesınm, kendı emrıyle tıcaret konusu olmasını ıstıyor. (Araıans: /10649) De Gaulle, bır ara, Fransayı ^ıııııııııııııııııııııııııııııııuııııınııııuıııınııııııııııııınuifiııııııııııi' bağımsız atom devletı yapma caDasına gırışmıştl. Zamanın Amerıkan Dışışlerı Bakanı John Foster Oulles yıldırım hızıyle Parıs'e uçtu ve Generale şu tek H Gecirdfğım trafık kazası sonucu başarılı blr amelryat= lıfte bulundu «Ustadım, atom E la bana yenıden yuruyebılmenın mutluluğunu tattıran. SSK S bombası ycpmak ıcın neden bu E Okmeydanı Hastonesının değerlı hekımlennden sayın Ş kadar zahmetlere ve masraflara = Op. Dr NEZİH SANSOY'a ve | gırıyorsunuz? Bız sıze, cok aaE Asıston Dr. CEUÂLETTİN TUMER'e jjj lıa ucuza. atom tesıslerı verebıhastanede yattığım surece benden değerlı ılgısını &sır= lırız?» De Gaulle, o zaman, AE merıkan yardımı ıle eıde edıle E gemeyen tyı ınsan, buyuk hekım Sayın S cek atom bombasının tetığının E Op. Dr. OLGUN BAKIRBURC'a. S kımın elınde olacağını sordu: E candan ılgı ve yakınlık gorduğum Ayten DERİN, Sevlm S Yanıt kısa ve nettı. Amenkanın = SOLMAZ, Nurten ELEMAN hemşıreler ıle İsmaıl AYDOĞS elınde. Ve De Gaulle. teklifi eli E MUŞ, Cemıl YILDIRIM. Halıt ÖZEN Hıdayet KOCATURK, E nın tersı Ile ıttı. ABD bu atom E Ahmet ÖZTÛRK, Ömer AVCI. Huseyın DINGILOĞLU. Sel E ışıne o kadar kızıyor ki. başka E ma ÖZTOPRAK ve Gul DEMIRCAN'a teşekkurü gönülden S ülkelerın atom sıiâhı olmasın E bır borc bılirim. E dıye 1963'te bır andlaşma hazırÖLUIP DİVİTÇİ06UJ | lattı 10 ekım 1963'te yürurluğe E gıren bu andlaşmayı, kuzu ku^imilMIIIIIIIIIIHnmiiniIIIIIUUIHlHUIIMIIIIIMKfllllIIMIIIIIIIIK.Jrzu bız de ımzaladık. ATOM SIRRI KALMADIt Cumhuriyet 10653 Bugun otom bombası yapma, 6ir olmaktan cıktı: Bırı Amerıkalı, oburu Ingılız. ıkı oğrencı, bu bomnayı yaptılar Bu yuzden. bu gun önemli. oian uranyumun serbest satılmaması. Ama, bu ÖREN maddenın elaltı satışları, korkunc bır hızla süruyor. Amerıka buna neden kızar görunuyor? Her halde dunyayı atom bomba sı telâketmden korumak ıçin de ğıl Oyle olsa ıdı, kendısı de Yorelarimlzde hazon mevsimi var Ama VİLLA LALE yapmazdı Amac, atom şantaıı de SONBAHAR güzellıği devam edıyor. nın kendı elınde bulunması. FaVİLLA LALE'de devamlı 6icak su. kalorıferlı odalar. kat. buna da engel olamodı. zengın sabah kohvaltısı. Amerıka deyınce akcığerlerl VİLLA LALE'de ıc ve dış telefon ıle müzik ve televizgorünen polrtıkacılar, silah amyon yayını. bargosu ve dovız dcrboğazı Kar şısında uranyunu pazarlık kcVİLLA LALE bolayı seyahatine cıkanların uğrak yerl nusu edecekler mı acaba7 Etmeyaptıgı denız kıyısmda ve cıcekler arasında pansi/ondur. seler bıle belkı tattırmak Isteye• KURBAN BAYRAMI ıc.n (Tam Pansıyon 200 TU) cecleruir Amcamızın bır tarafı Sırrdıden rezervasyonunu'U voptırınız. şışmesın dıye. Molum ya. KomVİLLA LALE Ören, B«il^"l» Trt : 343 şuoa pışer, bıza da djşer ATIcamızdan daho yakın kcmşumaz var mı bızım? (Camhun/et. 10654) FOIMÜ j TEŞEKKÜR f VİLLÂV Lâle ^ Sonbahar Çağrısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog