Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara... Ankara.. Ankara... Ankara... Ankara...Ankara... Ankara... Ankara... ÎMF heyeti Türkiye'ye yerleşiyor mu ? Maliye Bakanı Cihat Bıigehan Senato'da hayat pahalılığı, zomlar ve enflâsyon konulu genel görüşmeyi dıkkatle izliyor. Konuşmacılar kendisinı eleştirdikce notlor alıyor cevap vermek icin hazırlık yapıyor. Ara sıro eleştirilerden sıkılınca dışan çıkıp kuliste arkadaşlan i!e sohbet edlyor. Perşembe günü tie bir aro kuliste eski Hanlama rnüsteşarı yeni Kontenjan Senatörü Kema! Cantürk lie konuşuyordu. Yanına gazeteciler geldiler ve konu herren IMF heyetirin temaslanna geldi. Bckan IMF neyeti ıle onloşmanın henüz imzalanmadığinı heyetin temaslarının devam ettiğini söylüyordu. Gazeteciler de anlaşmanın imzalanmaya hazır olduğunu oğrendiklerini belirterek koşullarırn soruyorlardı. Bir gazeteci «8u IMF heyeti Turkiye'de dahc ne kadar kalacak» diye sordu. Maliye Bokanı şöyle cevap verdi: Bir süre daha kalacaklar. Türkiye'den memnunlar. Konuşuyoruz. Görüşüyoruz. Hafta sonları gidip geziyorlar. Niye ayrılsınlar. Turkiye güzel bir ülke. onîar da seydiler. Bilgehan'ın anlattığınabakılırsa belkı de IMF'ciler Türkiye'ye yerleşirler. SOVYETLERİN GELENEKSEL KABUL RESMİNDE DEMÎREL YİNE YOKTU.. Sovyet Büyükelçisi Rodionov çok mutlu olmolı, 7 kasımda ihtilalin altmışıncı yıldonümünde düzenlenen resmi kabuide konukların sayısı doruğa ulaştı. Türk Sovyet ekonomik ilişkilerini doruğa ulaştırcn, Sovyetlerle siyasal belga imzalamaktan soz eden AP Genel Başkanı Süleyman Demirel yoktu. MSP Genel Başkanı Erbakcn da gelmemişti amo başta Çağlayangil, AP'li Bakonlar ve Senatörler ile MHP Lideri Alparslan Türkeş oradaydılar. Onseçimi arkada bırakan CHP'liler ise yorgun sovaşcı görüntüsundeydiler biraz. Genel Başkan Ecevit üst solonda bir köşede yabancı diplomatlarla konuşuyordu. Senato Başkanı Atalay, komutonlar, Türkeş, Mehmet Ali Aybar, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Boyülken. Dışişlerl Genel Sekreteri Şükrü Elekdağ da aynı salondaydılar. Genelkurmay Başkanı Sancar bir köşede AP'li Sinasi Osma ile yanyana oturuyor, viskisini yudumluyordu. Komutanlar viskiyi yeğliyor ama o akşam ünlü Sovyet votkası su gibi aktı denebilir. Kadehler hemen boşalıyorclu. Üst solondo votkaya dönük söyleşiler yapıldı. bir oralık. Biri Türkeş'e güzel Sovyet votkasından içmesini söylüycr. MHP Lideri ise hacı olalı icmediğini öne sürüyordu. Çağlayangil, Polonyalıların «b'zonlu» votkasmı överken irönü'nun de o votkayı çok sevdiği hatırlanıyordu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ise hiç bir ıckinin Tekirdoğ rakısına benzemediğ;n! söylüyordu. Ecevit ve Türkeş'ın yanyana resırnleri cekildi ama hıç konuşmcdılar. Biraz da Türk Sovyet ıllşkıİDPnden söz edelim ıni? Kolobalık görkemli olso da. Başbakan Demirel'in yok.'uğu yorumlaro uğradı yabancı dıploaaatlar arasında Rusiar konukların cokluğunu oır gösteri olarak niteled.le.. Cephe döneminde TürkSovyet ılişkilerinde daha cok gelişme bek!eniyor. Arpacay Barajının temel atma töreni de gülüşmelere yol acıyor. «Neredeyse baraj bitecek. ne temel atmasi» diyorlar. MSP Konya Milletvekili Şener Battal kendisine sorulan bazt sorulara hikayeler anlatarak yamt verir. Meclis Başkanhğı sorununun cıkmaza girmesi üzerine bir gazeteci ken disine. Şener bey âcskanhk işini dü ğümlediniz şimdi nasıl çözeceksiniz. diye sorunca kikayevi anlatti: Mark Twaın'in bir kitabmda şöyle bir hikaye okumuştum. Danimarka krailanndan birinin kansı deramlı kız çocuğu doğuruyornıuş. Kral en sonunda kızmış. Kraliçe hamile kalınca demiş ki. Ya bu sefer oglun olur yahut seni de kızım da keserim. Kraliçe doğum yapmış, ebe • bakmış ki yine feız çocuk doğdu. Hemen çocuğu sanp krala götürmüş müjde vermiş oğlu olduğunu söylemiş Kral da inanmış. Kız çocuk oğlan gibi Meclis'te işkence defilesi yapıldı • MECLİS'TE ÇAMAR BA$KAMIK SEÇiMLERi İÇİN ÇAL1YOR AMA, İJKENCE DEFilESi MİLLETVEKİLLERİNE ASİL IFHUKE ÇANLARIN! DA DUYURMU5 OLACM. Politika ve ötesi Bitmeyen çile Mehraed KEMAL emirel, Kosslgin'le Moskova'da buluşacakmış... Bunu hem bizımkiler, nem Sovyetler acıklcdılar. Elcilik Basın Musteşarı Kuük, acıkca söyledi: «Demirel Moskova ya tez vakitte gıdecek.» Oysa randevu yeri eskiden Arpaçay'dı. Birkac kez erteîenen Arpaçay randevusu demek ycttı. «Arpaçay do buluşacağızs diye ilcn edip de bir turlü gerçeklestirilmeyen bu rorde.uden Kcssigin de bıkmıştır, Demirel de... Tadı kaçmıştı bu buluşmanın... Bugunlsrde Moskova'da buluşma VVashıngton'da buluşmadan cok iyidir. Şener Battal, Mark Twam ve hıkayenm vardığı nokta büyütülmüş ata binme avlanma öğretilıniş. feıso da anlatılnuş durum. O da babasına kendisinin oğlan olduğunu inandıracak şekilde davranırmış. Aradan zaman geçmiş teız büyumuş. Baöası oğul zannettiği kızını evlendirmek istemiş. Bir başka ülkenin kraiırun kızı beğenilmiş. Söz kesilmiş nişaıı yapılmış. Sonunda 40 gün Uırk gece eğlenceler düzenlenerek duğün. yapılmış. Sonunda oğlan zannedilen damat ile komsu ülkenin kızı gerdege sokulmus. Işte bu noktada Afarfe Twain derhi (ey okuyucular bu hıkayeyi ben ancak bu nokta\a kadar getirebildim. Bundan sonrasmı uydurnıaya be nim de gücüm yetmiyor.) Başkanhk hikayesini de işte biz bu noktaya ka dar getirdih. Bundan sonrasmı bize sormayın. CHP ErzinGan Senotörü Niyazi Ünsol, yanmda uc deiikanlı Meclıse geldi. Delıkanlılardan bıri ayağında yaralorla bir iskence defilesi yaptı milletvekiilerine. !ki gün Emnıyet Genel Müdürlüğunde kaimış sonunda yürüyernez haie gelmiş. Niyazi Ünsal İcişieri Bakonı Korkut Özai'ı arıyordu. oma Bakan yurt oışındaymış. • Başka bir MSP'li Hosan Aksay gözleri faltaşı gıb; ocılarak seyrettı, yaralı ayaklan. O Sirada eski İcişleri bakanlarınaan Faruk Sükan geçiyordu koıidorcian. Yeni bakan yok, bari eskısi görsün. dedıler. Faruk Sükan'o da gösterdıler Saffet Tombul'un bacaklarını. Faruk Sükan dikkatle baktı. sonra da bir acıklama yaptı. Dayok her zaman vardrr, amo benim Bakanlığım dönemındsn hıç kimse böyle bir örnek gösteremez. Soffet Tombui'urı yanında bir delikanlı daha vardi... Onu da dövmuşler. sonra da sormuşlar, «Neden ölmedıniz''» dıve. Msciısde çanlar Başkanlık secimleri için calıyor oma. o işkence defilesi milletvekillerine asıl tehlıkç çanlarını da duyurmuş olacak.. D Italyanların MB339 uçağını tanıtan bir hadisle bitiyor TUSAŞ'm imol edeceği ucak tipi üzerinde MSP'lı uyelerîe oskeri üyeler arasında tartışmalar süruyor. Bu nedenle imza töreni iki kez üstüste ertelenmışti. MSP itaiyan firması AER Macchi'nirı yaptıgı MB339 tıp uçağın yapımı konusunda direniyor. Askeri uyeler ıse, ingılizlerın Hawk tipı uçağmın yapılmasından ısrar ediyorlar. TUSAS hozırladığı bir broşurde bu uçokların özelliğini ayrıntılarıyla sergilemiş, TUSAS broşüru Kur'anı Kerim'den alınan şu hadisle bıtirilmiş: «... Gercekten insan icin ancak calıştığının karşılığı vardır. Ve calışmanın korşılığı mutlaka görülecektır.» Bakalım, MSP bu kador yaptığı calışmanın karşılığında. İtaiyan firmasının yoptığı ucakları, asken uyelere de benimsetebilecek mi? Gemi fareleri üstüne... YAVAS YAVAŞ FARELER GEMİDEN KACIYORLAR Ml? SAYIN DEMİREL'İN EN GÜVENDİĞİ KALEMLER VE ÇEVRELER İPTEN KORKMANIN BİR ANLAM TAŞIMADIGINI. IPİN KENDİ BOĞAZINA DOLANACAĞINI. OYSA EVVELA «VATAN MİLLET VE DEVLETİN> SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN DEM VURUYORLAR. ŞİMDİ BU BİZE MENDERES'İN ACIKLI HALİNİ HATIRLATIYOR. CIKARI OLMAYAN DOSTLARINI YANINDAN UZAKLAŞTtRIP. ETRAFINI SA RAN BU YARATIKLAR BASKI MAKİNALARININ. FABRİKA TESİSLERİNİN BEDELLERİNİ ALDIKTAN SONRA TIPKI GEMİ FARELERİ GİBİ TOZ OLDULAR. 27 MAYISCILAR HEPSiNi TOPARLAMAYIP SAYIN SAYLAVLARI DIŞARDA BIRAKSAYDI DAHA NELER NELER DUYACAKTIK. MENDERESİN YASSIADA'DAKİ ACIKLI HALİ BU GERÇEKLERİ GÖRMENİN HÜZNÜYDÜ. NE DİYELİM TANRl GELECEK İKTİDARLARI BU GEMİ FARELERİNİN ŞERR1NDEN KORUSUN. MHP'nin çelik disiplinine nazar değdi.. Son zamanlann en «hızZı» ataması vekaleten cte olsa planlama müsteşarlığma yapıldı. Kemal Cantürk'un kontejandan Curnhuriyet Senatosu uyesi olmasımn hemen ardmdan Başbakanlık müsteşar muavinı Mustafa Ernam vekaleten planlama müstefan oldu. '• " " " 4 U l Demirel, yumruğunu mosaya vurarak. Carter e ne diyecekti? eBıKtım şu ambargodan, artık şu ambargoyu kaldırın, canıma tak dedi!...» mi diyecekti? Dlyemezdi bunu. Gelirken Amerikcn muteahhitliği, Johnson resimleri iie galmiş miydi? Siyaset sahnesine Amerika' dan tyuklu» çıkanlar, koloy kolay doğuramazlar. Arpaçay da Sovyetlerle birükte bir baraı yaptık. Burada hem su birikecek, hem sulama kcnalları olacak! BL'nrian Sovyetler de, biz de ycrcrlcınccGÇjiZ. Doğu'da, hele sınırda bir şeyler yapmaya alışmamısız. Onun icin Doğu bo'gemiz yoksuldur, insanları kaderlerine bırakılmıştır. Bizim yatırım polilikamızdo abırakılmış bölgelere» hıc bir şey yopmamok flkesi yatar. Biz doğu sınırımızda kendimizl mi bekleriz, NATO'yu mu bekleriz? Buna bir türlü akıl erdlrememlşimdir. Bizlm burada lam techizatlı uc tartk tümenimlz vardır. Sovyetlerin ise 12 mobillze tümenl... Tümenler yüzleri blrbirlerlno dönük 25 yıldır bekleşip durıırlar, «borış Içlnde»... Basın Yayın bültenlerinde okudum, bir Hollandalı gazeteci buralordo gezdlkten (ya da gezdirildikten) sonra diyor Ki; «Turkiye'de ulusal gelirln yüzdo 6.8'l bu alana gitmektedir. Holianda da bu oran, bunun yarısından daha azdır. Türk Mehmetciğinin bundan bir yaran yoktur. Kendfsine Holianda askeri gibi maaş ödenmez. Yiyeceği de lyl de^lldlr. Kulağını iyi açmadığı takdirde azarlanır. Bir savaş haiinde pek az önem tofıyon buradakı yoksul çiftçil»ri dusunen yoktur.» Gercekten de ekonomik bir değeri olmayon doğu ve doğu sınırlanmız bakımsızdır, yoksuldur. Beiki de bir savasta bırakılıp çekilindlğinde gozümüz arkada kalmayacaktır, İzmir, İzmit. Trakya bölgesi gibi fabrikalarla, bckımh tarlalarla dolu değildir. Buradaki Insanlarımız sınıra cok yakın oturuyorlarsa. her gece elektriklerle donatılmış pırıl pınl yanan karsıdaki topraklara bakor dtırurlar... Demirel, bir antlkomünisttir Bu tlp politikacılara göre antikomünizm, belli bir filozofik, polltik ve ekonomik sısteme karşı çıkmak değil, Rus duşmanlığıdır. Tarih Içindekl Rus düşmanlığından beslenir. Oysa 65 yıldır (Stalin cılgınlığı hariç) bu topraklarda hiç bir saldırı olmomıştır. 1917de Lenlnln, 1920lerde Mustafa Kemal Paşa'nın işbaşına gelmelerinden beri bu sınırlar dostluk bahcalerl olmuştur. Ama bir türlü bizlm sınırımızda gelişmeye raslanamamıştır. NATO'nun buyruğuna uyarak biz buralan llerde yapılacak bir savaşa karşı açık tutmuşuzdur. Cok yazık! Ne de bereketli topraklardır! Hele Iğdır ovası, bakılsa Ikincl Adana'dır. Demirel bilir. Sovyet yöneticileri Suat Hayri Ürgüplü'nün Başbakan olduğu dönemden beri blze, «Ne Isrerseniz verellm.» demişlerdir. Ürgüplü de, «Ben bir partiye dayanmayan Başbakanım. her verdiğinizi alamam kl...» demlştlr. Buna rağmen, Amerikalılar gibi başımıza kakmadan çok şey de vermlşlerdlr. Bir rafinerl, bir demlr • çelik, bir alüminyum kompleksi abartılmadan yapılmıştır. Demirel İMF'nln ve AET'nln tuzak gibi kurulan ağır baskısı altındadır. 45 milyon dolarlık bir kredi bile ona cennet bahçelerl gibi gelmektedir. Daha önce böyle sıkıntılı günleri, Amerika yüzünden, Adnan Menderes de yaşamıstı. Gene o günlere bir daha geldik. Adnan Menderes de sıkıntılarını gidermek, kann ağnlannı geçiştirmek için Moskova'ya gitmek istemişti. Demirel de öyle onlaşılryor kl, Moskova'ya gidecektir. Ancak gidebilecek mldir? Turan düşlerl gören bir ortağı Ile, hac yotunu sömüren öteki ortağı izin verecekler midlr? Onlar yönlerlnl öteye çevirdiğinde kaçamak gitmek istese bile, Iktldarı bu seçimler öncesi ve sonrası ayakta kalacak mıdır? Bu ülke, her bakımdan bitmeyen, clddi bir çile doldurmaktadır. Hccı Başbuğ'un MHP'sl denılince, akla garnizon dısiplinl gelır... Emirkomuta zincirine adamakıllı bağtı bir orgut. direktiflere kayıtsjz şartsız uymak, âmirden umeradan habersiz. onaysız iş görmeme, «silsilei merotip», bir üst rütbeye mutlak saygı.. ve saire... Velâkin, şu günlerde gcliba MHP'de işler pek tıkırındo gıtmlyor. Partinin yönetıcılerı, b:rbirlerine ters düşen. birblrinl tutmayan sözler soyleyip, demeçler veriyorlar... Sanki MSP'nin ve Necmettin Hoca'nın «Şakacılığu onlara da bulaşmış gibi... Geçenlerde, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Avnf " ' ' •' ' Eski Toprah Mahiuüeri Ofisinden planlama örgütüne çevrüen başbakankğm yanındaki binada görevine başladı. Binanm bazı bölümleri AVnin DPT'DE KURNALARIN TEMİZLENDİĞİ SÖYLENİYOR tekbasına iktidar olduğu dönemde müsteşar Turgut Ozal'm desteği ıle değişikliğe uğramif, namaz öncesi abdest ahnabilmesi için özel •kurnalar' bu bölümlere monte edilmifti. O tarihlerde planlamada çahşanlar takunya sesleri duyariardı. Bir süredir bu kurnalar fazla huU lanılmadığı için yosun tutmuftu. Ernam'ın göreve getirildiği duyulunca bazı işbilenler kurnalan temizlettiler. Ne de olsa temizlik imandan geUr. Diye düsündüler. Sınav kapısında bir milletvekili Şu günlerde CHP Adıyaman milletvekili Kemal Tabok siyasal calışmalar içinde fazlo sık görulmüyor. Tabak'ı dostları ancak evinde bulabiliyorlar. CHP Adıyaman milletvekillnin parlamenterlik dışında önemli bir uğraşı var: Kadın doğum hastalıkları asistanlığı, Ankara Hastanesinin asistanı Tabak önümüzdeki günlerde uzmaniık sınavına girecek ve «Uzmon hekim» olacak. Tabak tanı üç ay Ankara Hastanesinde gece nöbeti tuttu. Aralıksız nöbetleri sırosında uzmaniık sınavı icin de hazıriandı. Şimdi evinde sınav gününü bekliyor. Kendi deyimi ile «ev kampıs yapıyor. Carşancaklı bir acıklamo yapıp şoyle dedi: < Belediye Bcşkanlığı, Beledlye Meclis Üyelıği. il Genel Meclisi uyelıklerinden her İl, İlce, Bucak ve yerleşme merkezinde secimlere hiç bir parti ile Işbirlıği yapmaksızın tek başımıza gireceğimizi kesinliklf ifade( et,rnçk ıstiyorumV Aynı gün öğr*rxiik M, Gazlantep'te AP, MSP ve MHP il yöneticileri oturup, yerel secimde AP'li Belediye Başkan adayını desteklemek üzere protokol ımzalamışlar... Ve hemen ertesi gün, bu kez MHP'li Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun acıklaması: < Sekiz ilde AP ile secim işbirliği yapılabilecektir.> Hani ya? Nerde kaldı <Celik dlsiplin?> Gerçi, pek şaşmamalı... Ne de olsa «Dün dündü. bugün bugündür...5 Felsefesiyle hareket eden bir Süleyman bey ve «Şakacı» bir Erbakan Hoca ile koalisyon ortaklığı ediyorlor.. Üzüm uzüme baka baka kararır, derler... Topuz ve yabancı basın CHP Grup Yöneticileri, hafta icinde grup üyelerine ve basın mensuplarma bir tanışma kokteyli verdiler. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Ati Topuz bir ara parlamenterler ve gazetecılerle sohbet ederken konu yerel seçimler konuşmasına bos'nda çıkan eleşlirilere geldi. Bir gazeteci Topuz'a kendısi icin basında çıkan e'leştirileri nasıl karşıladığını sordu. Topuz hemen yanıbaşmda duran CHP basın müşaviri Orhan Koloğlu'nu göstererk: Basınla ilgili konuları Orhan beye sormak gerekir ben bilemem dedi. Koloğlu cevap verdi: Vallaha benim haberim yok ben sadece dış basınla ilgileniyorum. Ali Topuz gülerek ısrar ettl: Yahu Orhan dış basında da benim oleyhime yazılar cıkıyor mu? söyle Ailahaşkına. Atatürh'un ölümunün 39. yıl dönü mü nedeniyle Anıtkabir'de yapüan tö rene bütün devlet buyüklerimiz saatinde gelmişler, törenin başlamasını bekliyorlardı. Ama Erbakan yoktu. Törene katılan zevat. Cumhurbaşkanı nın ayağındaki rahatsızlık nedeniyle törene katüumıyacağının daha önce den açıklandığmı, Cumhurbaskamnm kısa sürede iyi ohnasmın en aztndan törenlerdeki eksikliklerin kapatılması için gerektiğini aralannda konuşurlar ken, askerler rap rap yürüdu. geldi. Atatürk Lisesi önünden geçmek için ya 9 ışığı sayacaksın ya da dergi alacaksın Bir süre önce Hse mudürunu döverek komaya sokan ulkücü komandolar. Ankara Atatürk lısesindeki eylemlerini sokağa genişlettifer. Lisenin önünde toplanarak, ülkücü dergileri yoldan gelip gecenlere zorla satıyorlar. Gecen çarşamba günü iki komando yoldan gecen bir adamı durdyrarak «Ülkücü Arkadaş» dergislni satmak istediler. Kendisine zorla dergi satılmak istenen yurttaşla, komandolar arasında şöyle bir konuşma geçti: Bu dergiden al bakalım bir tane. Ne dergisi bu? Milliyetçi, ülkücü dergidir bu, İyi güzel de, ben bu dergiden almak istemiyorum. İçinde yazılanları bilirim. Ne demek bilirim? Say bakalım dokuz ışığı. Yurttaş için ciddileştiğinl. onlayınca adımlarını sıklaştırdı ve dokuz ışığı saymadan olay yerinden ayrıldı. Komandolardan bir tanesi ıslık çalarak arkadaşlannı topladı ve cdokuz ışığı» sayamayan adama gereken dersi vermek istedi ama avlarını yakalayamadılar. İçişleri Bakanı Korkut Özal'a «Tebdili kıyafetı edip Ataturk Lisesi civarında dolaşmasını oneririz. Bakalım dergi satın alrr.ayı mı tercih edecek yoksa t9 ışıkn saymayı mı? HOCA'NIN GEÇ KALMA ALIŞKANLIĞI SÜRÜYOR Törenin başlayacağı hem hazırlıklardan. hem de saatten belli oldu. Ancak Erbakan hoca hala ortalıkta yoktu. Mozolenin bulunduğu salonda toplanan buyüklerimiz yerlerini aldı lar. tam saygı duruşu için «ti» işareti verilirken merdivenlerden yukan koşa teo^a hoca geldi, alnındaki terleri sildi ve yerini aldı. Erbakan hoca ton anda törene ye tişmeye çaüşırken. merdivenleri çıfeması esnasında ayağını da burkmus... HAZIRLAYANLAR: Müşerref HEKiMOĞLU Füsun ÖZBiLGEN Erdal ÇETİN Hayri BîRLER Vecdi SEVİĞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog