Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Sohlbl: Cumhurıyet Matboacılık v» Gazetecüık T.A Ş odıno .. ....... NADİR NADİ Genel Yayın Müdurü OKTAY KURTBÖKE Sorumlu Vozı Içtarl Müdürö BÜİ.ENT DIKMENER Basan ve Yayan CUMHURİYET Matboacılık ve Gazstecilık T A Ş. Coğoloğlu, Türkocağı Cad. No 3941 Posta Kutusu 246 İSTANBUL Telefon : 28 97 03 CUMHURİYET * * ^ BASIN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER • BÛROLAR: Ankara Atoturk Bulvarı Yener Apt Yenışehır Tel: 17 58 66 25 57 ın • IZMİR Halıt Zıya Bulvarı No. 65. Kat 3 Tel.: 13 12 3 0 12 47 09 • ADANA Atotörk Coddesl Uğurlu Pasaj Tet • 14550 19731 ASONE UCRETLERİ Aylor : 1 3 6 12 Yurt İCİ : 80 270 540 1.080 Yurt Dışı 165 495 990 1 980 Avrupo, Yokın Dogu 400, Amtrika, Orta Amenka, Guney Asya içın 800, Uzok Dcğu ıçm 1200 kurus ueok ek ücreti alınır. T A K V İ M I 12 KASIM 1977 Guneş 6 41 Akşom 1654 11 58 Yatsı 1828 öğle ikındı 14 37 Irıeak 502 KOMANDOLAR (Baştarafı 1. Soyfa'dO) mişlerdır. Rektörurt yerınde bulunmaması uzer.ne ogrencıler toplu haide oersiere gırmeme karan olarak sessizce dağıimışiordır. Ögrencıler. sınav tarihlerın n 30 kosım olarak saptandığını. ancak bozı derslerln torr olarok sono ermemesı nedenıyle bu tarihın 5 aralığo e'telenmesını ısted l klerin. bıldırmışlerdır Vefa Llsesınde öğrenciler 10 kasım gunüne saygısızlık gosteren komandola'i kınamak Iç n dün forum duzsrlemışler oncak yenıden korrandolann borbaiı saldırısına ugrarıışlardır Sobah derslere gırmeden once tıyatro salonunda toptand'Klan sıroda, okulun arKo bohçesmde buyijk blr patlama olmuştur Doha sonra bazı komandolartn okul önunde havaya aîeş ettıklerı gorulmuştur Okula patbma Cızenne gelen polıs, yoptığı aramada ıkı sahıplı. ıkı de sahıps.z dort îabanca bulruştur Sahıplı laban calardon bır'nin bır ıscıye. digerının de bır tornacıya aıt olduÇu behrtılmıstir. Dcho sonra ckuVo arama yapmak ısteyen polls okul kapısının zınclrle kapaiı Oıması uzerlne kırcrak ıcerı gırmek zorunda kalmıştır. Polısler. olayın neden kendılerıno haber verllmedığt gerekcesıyle müdur!e tartışTiışlardır Doha sonra oğrencılerl polıs kontrolunda ıçerıye alınmışlor ve doha sonra da tatıl karan uzerlne evlerıno gönderılmışlerdır Yıldız De'. let Mırrar Muhendıslık te oğrenc ler, crasmda baş layan tartısmanın kavgaya dönüşmesı üzerıne okul og r etıme ara vermıştir Polls. tüm öğren cllerın oküîu terketneldrinı sağ lamiştır öğrencıler dara sonra yaptıklan ocıklamada bır grup komandonun sureklı oğretımı en gelledıklerınl. okul yonetımı ve pollsın sayıları 30'u aşmayan bu grubun olay cıkormasını onle/emedıklerını be'ırtmışierdır. • ANKARA'da Gulveren sem tınde otobus durağında beklerken acılon ateş sonucu agır yoralanan yurttaşlordan Abdurronman Topcu'nun krılık durumunu koruduğu bıldırilm.ştır. Arkara Demiryc'u Merr.ur Derneğı dun yaptıgı acıklamada, Arkora Garındakı TCDD Oğrenci Yurdu'nun ulküculerın karargâhı hallne getırıidığını öne sürmuş, buradan merrvjrlara soldi'ticr duzenlendığını belirtmlştır • ESKIŞEHIR'de öncekı gece Lale Sıneması yanında paha'ılıgı protesto eden ofışlerı osan 94 k.şi yakalanarak Savcılıgo verı mıştır Aralarında 1OBDER Boşkcnı Adnan Elç.n ve 25 oğretrren Me TUMDER. TUS DEH. Half'ev'i. işcı Kultur Derney, DevGenc. EczaDer. MtmCer, KimDer ve SGB orct'tle'i başkanlarmın bulunduğu oğ'encıler sorguloriTJa crışen izıpı a aro< osîtıklanrt ancak po'ıs tcrafncar, qotj"Lİaik,erını be'ırtersk, oloyı kınams'ardır 'M kışı .ıC*o sonra serbest bırckıımıştır • IZMİR ae. gazeten ı:,n Monısa mulıabırı Murat Cor u 'Jı.n korra' oiarın sald'nsına ugrarıışlır Oğıe sıralarındo gorevden coPen Corlj, Izrn.r Bu/ak Efes Ote! "ın onunde cra arın'ia Maniaa lı konandclar.n do t j lunaugu ve Buca EgıJım Enststusünde o^uyan 00 kc r Komardonun bıçaklı. s'ıâhiı scloırısına ugromıştır Slogcn'ar a;arak saldıron komandolar n e nden gucluMe kurtuıan M^rat Çor ıu otelln karşısındakı THA t u rosuna sıg nmıştır Komondo ur bır sure bınantn kap sında be<led kten sonra polısın gelriesı/le kacmrslardır Çorlj Sıyası Şube po! sieri tarafından THA'ndon annarck büromuza getın mştır O'avia ılgılı gozclt na oit nan o'rrtamıştır • K Ereğlı'sınde komando'ar uc oğrencvı iabanca kursunuyla yarclam slardır Yarclı ola r a< Devlet Hastonesne kaldırı.on ogrencılerden 'smaıl II' an'ın du runu cok ağr c'duğundan Istan bul Tıp Fakultesı Hastanesıne gonderılmstır Olaydan sonra Recep Pnştıne adiı kotıando ya kalanmıştır Msli Şube ekipleri Çorlu'da 17 milyon liralık kacak sigara ele geçirdi istaobul Kaber Sarvisl Islanbul Malı Şuoe efiplsrı Cor!u da pı^asa değerl yaklaş v 17 niıiyon lıra olan Kaçak sısa ra Narkotık Şube Ekıpierı'de ?a tıh'te 3 rılyon llra aegerendo tcz esrar e'e qec rmıslerdır Pu crada Istanou! Top apı Olobus Ter'nırclındB po s tarafındcn ',akulcnoc^.gi'1 arlovan kımlıfy be1 rsız bır kışı ıctnae bır nıi\cn hra değsr nde ınc, ve a".n butLnan can'.a/ı b.rakarak o'c/ yenoden kccmıştır Izmır'de ıse fralı polıs. 6 mılyor liralık kc cak eşvo ele Q3C rrrnşt.r. Istanbul Edırne volu üzerde Ço'iu'ya 5 kılometre uzck lıltokı Onerler köyunde Nıva:ı Baba ya aıt tavuk çıftlığlnde yapılan baskmda 17 ^ıiyon lıra değ9rınde 825 b n 36C paket kacak Arrenkan stgarası ele geç.rılmıştr Ncrkotik Şube Müdürlüöü Ds dekt fleı da Malta'da Fatıh Caddesı 3 nu 710011 yerde kahveo lık japan îMaltalı Selahattn'î olarak tanınan Selahattin Yordı^cı nın uyusturucu madde ko cakcı'ıgı vaptıgın saptamışlcrd.r Oncekı gece kohveye baskın yapılmış ve Istanbul pıyosası ıle yurt dışına verılmek uzere hazırlanmış özel poketler ıcnde yokîaşık değerı 3 milyon lıa olan 45 kılo toz esrar ele geçın'rrıştır. BAŞKOMUTAN (Baştorafı 1 sayfada) tBu yetkıyı oıounun sevk .e Idaresını kapsarrak uzere ıstıyorum fakat genış kapsaml İ3tık!c! Mal Kerıesı karcrına ye r bırcl'mayocok bıclmde Bei ge rekırse derlıal uo arkadaş gonoerebıleceğım, yuKsek Mec'ısınızın seçımını ve kororını behlemeyeceğiTi Cunkj yJksek Meclısiö.ıe bırakırsam karar çabuk cıkmcz Goruycuz Koc gurıde cıkar'' i^ler CODUK Onun icın derhoı ıstiHÖI mesı g o i d c e c e g rr> Mese'2 du c unrr>eye deger CCK djşuı.u PUZ > «EY PASA' SEN MtCUS'IM YETKİLERINE TECAVUZ ETı S Ttdı Tunolı Hılmı Bey konuşacat'tır. Tunalı'oın her konuşnasının ı'gınc b r yanı vardır Dnle/elm Tunolı Hılmı Bty «Aıkacaş lar1 Melıs'ı e i aerın duygLlarımla duygLİcrarak kutluyoruTi Curku ourado ıddetlı bi' suret(a meden' cesaret göstererek duşjnc3!ermı soyle/en arkadaşlar bulunuyor cOtıleye rr.jsaade e<jin.2 «... Ey Pasa' Se" Vecl s'ın yetkısıne tecavuz et Belki benden cok yaşlı arkadaşlarınız vor dır belkı bırkcc asır gormuş derecesmdedır Şt holde r'usoaae buyurvm'jz. Mecl s namır.o Re.s Poşayı ainndan öperek ve ne deyımler vorso hepsını az gorerek ka'pıen ve ruhtan tebrlk edelım Pasa sen bu Meclıs'ın yetkllenne tecavuz et Hazretı Omer e soy'enen o A'rcbı'nın sorunü hatırlıyorum Canob ı Hak bıze ve yonımizda bulunan Pafaya lyı talıhler nasıp etsn » Tunclı Hılrrı Mjstafa Kema! Paşaya aklıyle ve duygusdyle bağlı. hıcbır art nıvetı olrrayan, u'jsculugu kırrı sömuru ceyreler.nın yararına maske gıbı kul lanmayan katıksız bır yurtsever ve ozellıkle lcter! Mi bır emekcı dostudur Sımdı, Sıvos Mııletvekılı Mus tafa Tokı (Doğruyol) Efendı, ko nuya bır baska acıdan bakacaktır D n'e>elım Toki Efendl (Sivos) «Paa Hazretlerı zaten yapıyordu \ ne kumanda/ı bılf ıl yapsın Bendenız bunu yararlı gormuyorum, ycnı Başkomutanlık gorevını yarar<ı gorn'uvorunrı ' . Varsayalın k' Paşc Ha;retlerı Eskışehir duştügu zam~n resmen Bcşkomutandı. O zama i ne hata varsa Mustaîo Kemal Paşa'nm eteğıne cckıtacakti' «Mustafa Kemal Paşa şovie et tı. boyle ettı, Man memleke'ı verdı. fılan memleKetı de veecek> dıyerek lekelenecek. >rşaüah olmaz. eger oiursa baskalarına o sun Cunkü Mustafa Kemol Paşc bu mllletın bayroğıdr . Bu lekeler baskalanra surülsun, Mustafa Kemal Pcşaya olrrtasın » Mustofa Takı Efendı medrese eğıtımı gormuştur «Muderrs» (profesör) lık yapmıştır Bugunkü lıselere denk olan sultanılerde ılmı kelâm, yanı Islöm felsefesı ve bır hukuk dal olan feraız okutmuştur. Taki Efendı tutucudur, bağnazdır ama yobaz değıld'r Inanclarına ıctenlıkle bağıanmış yurtse%'er b r d.n adamıdır Abcıestsız narnaz kılan, cevresırn kandırmak ıçın oruc tutar gorunen. gösterış ıcın gereklı gereksız Kur'an open sıyaset sohteclerınden nefret eder. Ataturk e yurekten bağlıdır. Görüldüğü gıbı, Mustafa Kemal Başkomutan lığı vukumıendıkten sonra bcsarıstzlığa uğrar da adına gölge duser dıye yureğı tıtremektedır. Mustafa Takı Efendı bu <<onuşmayı yaptıgı yıfda 42 yaşındadır. 1925 yılında olmuştur. Soyadı Kanunu'ndan sonra aılesı «Doğruyol» soyadını olmıştır. Şurasmı da belırtelım kı Tokl Efendinın adı kıml mstınierde uzatılarak «Takı» olarak yanlış gecmektedır. Takî, gunahtan ka cınon, dımne bağlı anlamına gelen Arapca bır sıfattır. Toki Efendıden sonra Burdur Mılletvekılı Velı Bey söz alıyo' Dıyor kı: Ved B«y (Burdur) « . Paşa Hazretlerı bızım tab ı Başkumandapımızdır « . SÖZÜ u?atmakSızm .kı gen s o ırso oisun deTiokrasıve \e Mec .sm yasana ve yu r u!r'e erklenne ayVırı duşecek bır yonı voktur » Ve' 3e/» Kcnüsrıasıpın ozu bj Velı Be,"n ccıl adı Vel yud dın CK So,adı Kcnunundan son ra tScltıkg.l» sovad'nı almıştır Ve'ı Bey Mec ıs n scyılı hukukculor.ndandır Istcibuldc Mulkıyeyı (S yasal Bııgı er Okulu • nu) b t"d lten sonra Parıs hukuKundo do ckunuştur Scs,oı ve ekononık bı'gıler u/erınde 07nardır istarıDal Dar(,"jnurunca (Uiıvers f ss r r c ) «ku kuK ı EscS'ye* o.<utrrLşt,.r '1e~ 7 (ıs n a faKat oz kcnu^an u r e lernden b'rıdır Kırm n<jKUkwaı ko.ulorla ılgılı olarak ccık c rtmlarca cnccc 13 kez i urS'jye ş Ve'ı Bev 1860 yılmcic da dogrruş. 20 nıart 1O?5 gununde de olmus'ur Ve ı Beyden scnra Kcess M I let/ekılı Hasan Basrı (Ccntay) Bey konuşmuştur Basrı Bey Mustafa Kemcl Paşan n cskerı yöteneklerını ovdukten sonra Meclıs ın yetkılerının verılmesı konusunda kuşkularmı ıleri sürmCştJ' Soylece kuskular. durcKSoma lar ve •ortışnoıa" gece geç voklt'ere kcdar surmuş. Başkomıı tan \Y sorunu b.r cuîume boglaiama'nış ertes gurü topton mak uzere gizlı oturumo son ver '"i stır YARINKANUN KABUL^ EDILIYOR Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürü Ömür, noter kanaiıyla görevinden aiındı (Istanbul Haber Servtsl) Ya p, ve Kreo BanKGSi Genel Muou ru Muncı Omu r e no.er orccı'ığı ıle gorevden el ceKtı ılmıs ve /e nne Tacettın Baykal getırılmıstır Ban*a lıssedorlarınm baskısı sonucu Yonetm KuruİLrun aldıgı ışter eı ceVırme kGrarmın bankan n neva^ct ve ış hac.Tiı ccos^dan sıro c n a d c ı yerını i x resınden lavncdard'g. 03 B L orcaa Muncı O T t r e e > caKtırıl^esınatîn sonro bazı ban ka şubs erı i L C j r ' e ' pın gorev den alınacağı barka cevreıennce ıfaoe edılmektedi' Istanbul Barosu (Başiorafı 1 Sayfada) avk ' o c ı g u arcok KC.IJ Anayasa Mc ıke ocsıne goturjleme dığı ıcn avkrılıgın saptan.aoinın •numk.in Cımadığı 01e surul muşiJr Istcnbul Barosu None lım KurulJ nun acıklaması sovıe cevorn etmıŞ'ir eA/rıca BcJSın Kanununun ac k nul >"ij karşısında BarorpLz basın yoiuy'a ıjlenrrış «Tanrirv ve tez ( ıf» sjclorı baK.rnmda . 31 \ıl Kışılerın AsKerı VahkemelerÖ3 yargı.anam yccaklcrı go'L şundsd r ArcaK ASKCH Ycrgıta/ a/rı oır goru^a bcr.ırr.sem ştır Ne vcrkı 12 Hart donemınoe Askerı Yrjg c ıa USJI Yasasır.n 11 D Tiaacs va beroıre getır len degıS kîıK A"c,asan.2 i 13<3 macoes y>e cel c meKtcor C^n lu. 138 njoao/e gore sıv.l kı şıler ozei Kanununda goste"lrnış Aske r . sıCİar baMmrdan Askerî Mcnkemelerde yorgılana bı'ecsktır Ta'^Kır ve tezyıf SJClar1 ıse <Askerı suçt r telıgındG değıldı. Gercı. yne 12 Mcrt donemınde Askerı Ceza Yascsına getınlen ek 2 madcp tahkır ve tezyıf sucları bokımifdan T C Kanunıma atıf \apmıştır Ama boyle b r atıiıa «TahKir ve tezyıfı SL'Cİcrı «Askerı Suc» rı'e 1 qı kazc^rıaz Askerı s ac askerı h.zmetn ozellıklerı acısındcn, asken I ızmstın lo!a,lıkıo yuru tuleb 'Tiesı ıcın ge'e^lı sa/ !ab lecc< suclardır Bu d'J'UTida vc tezyıf» sucları «Askerı suc» sovı'anaz Onun ıcm de, ASfen Yargıtay Usul Yascısının 11/D madde ve berdı Arayasamızm 138 mccdesıne acıkca ayk>rıd r Sıtıd bu a,ksrılık ıddıası Jondarmo Gerel Komutanlığı Askeri Mah^emesırce haKİ. bulunmuş ve konu Ana.asa Mahkemesının Incelemesıne sunuimuştur Bu d>.run~da. bıcınsel o'arok Askerı N'ahkemelerın gorevlerı devcm edıyor denılemez Ve boyle bır çorusteT hareket'e. «tahk'r ve tezyifs sucları bakımından AsKerı MahKemeler sıvıMerı yargı'arraya csvam edemez Aksı ro'03 Aiayasa Mal'kerresı mad oeyı ıptol ednce, gorevsız mah1 emelsr n kesm esmış kararları iTiaz edı'ecsKt r Bu durum hukuk de.ietını ve kamu vıcdanını zedeleyece^tır Onun ıcıidır kl. bütün Askerî Mahkerreler Anayasa Morkemesı kcıarmı bekıemelıdr Nası! kı CMUK nun e* 1 ve 3 maddelerı ıcm ıptal davası açıldığnda dosyaiar bekletılmışse. şımdi de beklerre yolu seçılmelıdır. Ifnut mayalım kı. CMUK nun ek 1 ve 3 naddeleme ıl sk n ıptâl ıstemı Aiavosa MahkeTiesınce kabul edılmtş ve madde ıptâl edllnıştır Bugun de ıptâl ıhtımali duşunülme!. ve yargılama göre vl surdürülmemelıdır » İSTANBUL Askerı Mahkeme tarafındon tutuklanan «Aydınlık» dergısı sorumlu yazı ış'erı müduru Dogan YurdakuKun avukatı da dün blr ocı'Kİama yaparak, nüvekkıII ıle gorjştüruimediğını blldirm'ştır Avukat Adem Betll Kartol Mcltepe Askerı Cezaevınae dlger sjclardan tutuklu bulunanlara cumortesı, pazar dışında avu<at!arının her gün gideb ıdıklerını, kendısıne ıse ancak zıyaret gunu olan pozarto sı gunu zlyaretcılerle bırlikto goruşme 1z.n1 verildığını ocıklamıştır Aşkale Direniş Sergisi Fatih Tıyatrosunda bugün acılıyor (İstanbul Haber Servls!) Aşkcle Kukurtlu Maden Işçılerının dırenışlennı konu edınen «Fotcgraflar a Aşkols D'renlsı» serg sl bugun saat 18 00 de Fatıh Şen r Tıyatrcsunda acılccaktır Bı. konuda br açMaiıa yo par Yeraltı Maden Iş Sendıkası Geiel Başkanı Cetın U/gur Aşkale d'renışının bugjn ıık olumlu ürunuru verdığını ve dev Qra letın kapatma ışlemlennı v organlarırın kororıno oe'< du" durmosı ve bu korarı resmen ocıklamış olmcsınm, Aşkcle Ma den işcılerının za'erı bel'rtmıştır İngiliz (Bostarotı 1 soyfoda) etkmhk artısı ECGDnln dCzenledıgı kredı terrınatı kcpsamına Irgılız bankaları dışındakı bankainn da aimasiı'la gerceklsşmıştır. Bu ara<!a borclanma'arısterlın yefne ABD dcları ve Aiman markı ıle yapan ECGD pıyosadan daha vuksek surelı ve daha duşuK faızlı olanak tanımaktadır. Eğitim Bakaniıgı (Baştorofı 1 Sayfada) tlr Yazılı snovîar ıse 16 kosında yapılacakti'. Damştay 8. Daıresının yurü'meyı durdurma Karorı verd'fiı Egıtım Enstıtulerınde unıverslte secme sınavlor ndan sonra <mu lakct» ve «yazılı sınav» yapılmasına ı'ışkin '»onetmelığın 11 ve 12 maddelen, yenı MC hukLme tın'n Mıüı Egıtım Bakanı Nahıt Mentese zamanıpda degıştırı.erek düzenlemıştır. Donıştay. Menteşe tarafından yapılan yo netmeıık değışiklığ.yle ılgılı «yu rL.*ne/ı du'djrma» karan ver m ş oırraktadır Oğrenıldığıne gore, \onetmelığın bu hukumlerl ceğıştırılırken Bakanlık Muşavırı ismaıl Sezgı kcrsı cıkmıştır B j yönet rrelık değışiKİığıyle «mulâkot» \e «sınav»lcra rreşruluk kaıan dırılnak ıstendığl» ılerı sürCImektetli*rYonetmeİJk değışıkllğme «Mulökat ve sınav yapıl sın V\. öğretmen olacokları yakındon tanıyalırr» gerekcesı gosterılnıştır. Dan'ştay bu gerekceyı yennde gormemış yonetmelığın 11 ve 12 maddelerını durdurmuştur • Istanbu'a, at ve eşek eti gönderen bir şebeke yakalandı MALKARA Malkara'ya bağ lı Kemeyen kovunde at ve eşeK keserek etlerını Istanbul'a goîu rup satan bır şebeke yakalanm.ştır. Bır ıhbarı dsğenendıren |andarma ekıbı şebeke\ı suçustu kesım yerınde vakaıamışti' At ve eşeK etlerı parcalanmış ola r ak bır otobusun bogaıına yükletılmış, kesılen eşek kel lesı ıse henuz derısı yuzulTiedei ele geç rılmıştır Şebekeye mensup Kerrneyen kovunden İbrahim Ferah Uzunkoprupün Kırcasalıh köyunden B.lal Şen yakalanarak adlıyeye verılmışlerdır Sanıklor, at ve eşek etlerıni Istanbul a goturup Topkapı ve Bokrkoy semtlerındekı a: k pa zarlarda sattık'arını soylemışler dır At ve eşek e'len Veter.ner Hek mlığınce yak.larak ımha edılmıştır CHP Lideri (Baştarafı 1. Sayfa'da) «AP genel seçımterden soıro gıderek daha da yogunlaşan bir cozulme ıcine gırmış bulunmaktadır MHP'hlenn, AP'lı Boş Kan Işılay Saygın'ın sağlodığı olanarcıarla yandaşlcrını bu beldede egemen kılma gırışımlerı. etkınlıgıni surdürmektedır Bunun engel'enmesı yolunda CHP' lılerın calışmalarının olumlu sojıuolan ortaya cıkmaya başlamıştır > CHP Genel Başkanı, yarın da Mlias ve Muğla da konuşacaktır. EYUPOGLU'NUN SÖZLERI CHP Genei Sckreterı Orhan EyupoğU. Ecevıt ın bugünku ve yarınkı konuşma'arınaa «UIKS sorunlannı dıle getıreceğlnı ve hükumetın ıcınoe bulundüğu pe rışanlıgı somut delıllerıyle tıalka cnlatacağını» soylemıstır. )stanbui TOB DER'de, eski yönetime bağlı öğretmenler olağanüstü genel kurul istediler Istonbul Haber Servısl TÖB DER Istarbul Subes ne baglı bır grup ogrctTien TOB DER'ın Istonbul Sube bıncsının ışgal altındo bu unduğunu ve bınaya girmeK ısteyen öğretmenler n engeliendıgını ıddıa etmlş lerdır. Öğretmenler sjbe yonetı cı'erının bu tutumunu protesto ettıklennı acıklomış'ardır TÖB DER Genel Merkezlnın Istanbul Şubesine ısten el ce'<tırmesı ı'e başlayan olavlar ve karşılıklı suciamalar surerken ışten el cektırılen yonetımın taraftarı olduğu bıld rılen öğretmenler şube bmasıno gırılemedığını ve bınann bazı gençler tarafından Işgal edılnış olduğunu ıleri surmuslerdır Bu durumdan TÖB DER Genel Başkanını suç layan ışten el cektırı en yonetım taraftan öğretmenler TÖB DER Genel BaşKanının ıstıfa et mesını ve TOB DER olağanus tu Genel Kurulunun toplanması nt ıstemıştır Vefat ve Teşekkür Merhum Hasan Özer'ın eşı, Seder Terzlofilu, Talıha Orkun. Aslan Özer. Seher Demırel ın annelerı Saıt A Terzıoğlu, Dr Hayri Orkun, Doğan Demırel'ın kayınvalıdelerl. Şoıende Orkun. Buğra Orkun ve GüShanda Terzıoğlu nun anneannelerı (Baştarafı 1. Soyfodo) rula gıtrne zorunda olduğunu soylemış, bu sozler tartışmalara yolacmıstır. Harplş Genel Başkanı Durukan m erken genel kurul onerısını destekleyen sendıkalar şunlardır: Maden Federasyonu (Kemal özer ve Mehmet Tezer). Kaucukİş (Fevzl Paksüt), Cimseİş (Akıf Keskın), Kooplş (ibrahim Çapan), Knstallş (Mehmet Şışmanoğlu), Yoliş (Halıt Mısırlıoglu) Harp • iş Genel Başkanı Ksnan Durukan fErken Genel Kurul» önerdığı konuşmasında Turk İş de alınan kararların uygulanmadığını. tartışmaların sonuçlandırılmadığını belırterek «Turk İş Yonetım Kurulu. son erdemını erken Genel Kurul karan olarak yerine getirmelıdir» demlştlr. Türktş HAYRİYE ÖZER 10 kosım 1977 gunü vefat etmlş ve 11 kasım günü An» kara Karşıyaka'da toprağa verılmlştır. Hastolıöı sureslrtc» her turiu ılgılerlnl esırgemeyen, cenazesıne katılan aportman kor'şu'ariTiıza dost ve yakınlorımıza yurekten teşekkur ederız. AİLESİ Cumhurıyet 10628 Merkez Bankası {Baştarafı 1. Sayfaaa) vız tahsısl yapın. bu tarıhten sonra, hacılar lcln tahsıs yapmayın) dernıştık Buna rağmen bır kısım bankalar, bu talımatımıza uygun hareket etmedıle', şu veya bu şekılde ayın ikısı ıle beşı crosında dovız verdıler. Işte Merkez Bankası nın bankalara cektığı kaydedılen telgraf bu ışlem uzerıne bankalara cekılmış bır telgraftır Yoksa dövız satışlarının durdurulmasıyla bır ılgısi yoktur. Bankalara. bu telgrafımızda, bu ışlemı nıye yaptınız, mucıp sebebınızı bıldıren, hesaplarınızdakı dovızlerı bıze ıntıkal ettirln. gorulıyor kı şubelerınız nıram dışı dovız satıyor dıyoruz. Dovız pozısyonlarınızı bıze devredın dıyoruz. Ama petrolmuş, acceptance kredılı ıthalat ıle llgıli polıçe bedellerinl odemeye devam edın dıyoruz » (a o ) TiP «Gençliğe saldırılârda MC birlik içinde» Istanbul Haber Sarvisl TIP Başkanlık Kurulu uyesı Yavuz Unal, son gunlerde eg tım kurumlarında gırişılen yenı faşıst tertıplere dıkkati çekmış, «Bu tertıplerın yenılmesı tcm eğıttm kurumlarında ogrencılerın. ışcılerın ve ögretim uyelermm bıriıgı kurulmalıdır» demıştır. Unal. Danıştay ın Eğıtım Enstıtulenndeki ayrı sınov uygulamasını durauran kararın uyguianmosım tıtızlıkle takıp edeceklernl soylemış, ODTU'nun koman doiarın tehdıtı altınoo olduğunu belırterek, «MHP, yüksek oğrenım kurumlarını faşıstleşt rme gınşımlerlnın sodece uygulayıcısı durumundadır. Genc lığı hedef alan saldırılârda MC partılerlnın tumu bırlık ıçındedır» demiştır Kırıkkale Belediye Başkanlığından I L A N 1 Beledıyemız ışyerınde calışan Işcı'ere 273 adet den ceket ve den kocuk alınacaktır 2 Almacak ceket ve kocuklor 2480 sayılı Kanunun 31. maddesı gereğınce 28 11 1977 pazartesı gunüne musadıf saat 15 00 de Encjmen huzurunda lcra edllecektır. 3 KOCUK ve ceketın beher tanesi muhammen bedel olarak 1300, lıra olup, tamamının yekunü 354 900,00 lıradır 4 Gecıcı temınat % 75 hesaDiyla 26 610 50 TL'dır 5 Buna aıt şartnome ve alınocok den ceket, den kocuk numunesı Beledıye'mız ambar Aynıyat Muhasiplığinde görülebılır Keyfıyet ılgılı'ere Hân olunur (Basın 28742/10533) Dün iki banka (Baştarafı 1. sayfada) dan soyulmuştur Soyguncular, her ıkı bankadan 130 bın lıraya yakın porayı olarak kaçma»! boşarmışlardır Turk Tıcaret Bankası Zıncırlıkuyu Şubesıne 34 LZ 705 plaka'ı beyaz Murat marka bır otomobıl lle gelen sılâhlı uc klşı, banka personelınl sılâhla tehdıt ettıkten sonra. vezneden 60 bın lırayı alarak kacmışlardır Soygunculann bındiğı 34 LZ 705 plâ kalı otomobıl. soygundan yarım saat kadar sonra Nışantaşı'nda terkedılmıs olorak bulunmuş'ur. Soygunaan yarım saat sonra bu kez Beşıktaş'ta Yapı ve Kredı Bankası Valıdeceşme şubesı ne gelen sılâhlı ıkı kışı yıne personelı enterne ettıkten sonra vez neden 70 bın lıraya yakın porayı alarak, hızla bankadan çıkmışlardır Görgü tonıkları soyguncuların koşarak o'av yenndei uzaklasmayı başardığını soylemışlerdır Soygundan sonra bon kaya gelen polıs, bazı parmak ızlerl saptayabılmıstır Her ıkl banka soygunuyla IIgilı soruşturmaya başlanmışiır. Boş buluDan (Baştarafı 1. Sayfoda) haftalık olagan gorüşmesınden sonra. gazetecılerın sorularıni cevaplamıs, covız satışların'n durdurulmosı ıçın bır neden o'madıgını soyleyerek. tBu haber lerın asgarıaen doğru olduğu kanaatınde değilım» demıştır Başbakon Demırel. gazetecılerın boş bulunan Bakonlıklata yapılan atamalarla ılgılı sorula1 rını şoyle cevaplandırmıstır «Bılıyorsunuz Devlet Bakanlığı ve Sosyal Güvenlık Bakanlığı vekâleten ıdare eGi'mekteydı. Devlet Bakanlıgına Istanbul Mılletvekıll Ekrem Ceyhun, Sos yal Güvenlık Bakanlığıno da Edırne Mılletvekılı ve AP Millet Mecltsı Grup Başkanvekilı ErterrTI tayin etmış bulunuyoruz. Yüksek tastıke sunulmuş ve sa yın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmıştir» Ertürk Feribotu Girne açıklarında batma tehlikesî atlattı MERSİN Kıbrıs Turk Federe Devlet 'nın Gırne yat lımonı ıle Taşucu arasmda sefer yapan Erturk 1 'erıbotu 117 yolcu ve 8 murettebatıyla Akdenız'de fırtınaya tutularak batma tehlıkes. gecırmıştır Mersın Liman Reıslıgı yetkılılerı. fırtınanın de vam etmesı nedenı/le kurtarma cal'şrıalarna gıdılemedığını söy lemıs'erdır Fenbotun a r ka kapogının fırtına nedenıyle koptugu oıldırı mektedır Oğrenı dıgme gore, dun saat 10 30 da Gırne lırpanından ayrılan ErturK1 fer'botunun. Axdenız de anıden başgosteren fırtı na yüzunden mo'orlarınaa anza basgostermıştır Ferıbot bu nedenıe lıman dışı kolarak demir atmıştır Gırne ve Mersın Lıman ReıSlığı yetKıiılen fırtına nedenıyle olay yerine ulaşılamadığını bıldırmıs erdır. Ferıbottc bulunan 117 yolcu ve 8 murettebatın sağ l,k durunlarının tyı olduğu yapılan te.sız korusmasıyla anlcsılmıs'ır Ekonomist Bayan D1LKO Yabancı Dıl Konıjşturmo Merkezi kayıtkabul servısınde saat 14 30 • 2100 arası calıstırılmak uzere bayan eîeman alınacakt r Ekononı ögrenımı gormüş olmak ve Bakııl'o/ yoresınde oturmck oronan özellıklerdır Başvurulann engec yar n akşama kadar yapılması gerekmektedır Tel 72 21 44 Adres İncırll Cad No 25 BAKIRKÖY Bünya dönüyor (Baştarafı SPOR Sayfosında) Ailah ber.ı kahretsm 2 ya da 3 yıl daha atlanm yeter. Işın ya 6a toplumun baskıları, sakathklar, kazanma crzusunun yıtırilmesı. spor yönetimındeki aksaklıklar bır yüksek atiayıcı/ı cıleden cıkarır S Atlama teknığınizl kendtnız ml yarattınıı? Y Evet Benıtn gıbı atlayan kımse yok. Fosbury'nın teknığını antrenörümle gelıştırdık. Ben çı taya daha hızlı gıdıyorduTi Hız ve güc, yükseklık demektır S Yansmaya moral olarak da hazırkınır mısınız? Y Evet Ben programlcnrn.ş bır kompütenm. Mekanık duşunurüm Bu yukseklığe ne kadar enerıi gerektıâmı hesaplorım. erl n e Bunun ıcın y kadar Vuvvetle ıtmem gerektığını duşunürüm Koşarken hız almak ıçın kollarımı nas.l sailayocağımı plânlarım Yanı önce atlama ısını beynımae gercekleştırırim. S Nasıl calışırsıntı? Y Antrenmanda yuksek otlamam. Bıraz teknığım uzerınde çalışırım o kadar Bır yı'da 5060 yarısa katılon bırısı antrenmando atlamarralı S Uzun donemde amacinız ne? Y 30 yasırra geldığmde mılyoner olmaga kararlıyım. Bunu do yapacagım S Sımdiden olmağa başiad'nız mı? Y Ha/ır a r o vatırım gucurn var Ak llı ışlere yatırırsam, bu ış biter. Türk Tabipler (Baştarafı 1. Sayfoda) «Olay kamu gorevlılerı orasınüa kendıne yandaş sıyasal ortam arayon, bunu bulomoyan, buno engel olduğunu dusunduğu, ya da kendınden olmadığına kcrar verdığl kışılere sıyasal ıktıdarın adamları tarafından yoneltı'mış partızanca, yasalcrı cıgneyerek yapılan bır ıştır. Bana uyguknan iş, bu boyutu cşr> stır Istanbul dışına atanmak ısîenen kısı, lc Hastalıkları Uznanı Dr Atabek değıl, Türk Tabıp'eri Bırlığı Başkanlığıdır. Kuruluş yasamızın açık maddesı, merkez konseyıne secılen üyelerın istanbul da oturmalannı hukrıe boğlamıştır. Bu ışlemle istanbul dışına g'derseii, merkez konseyi uyellgım devam etrreyecektır Böylece, secımle ışbas.na gelen bır orgona. yonetım karor ylo mudahale edılmek ısıenmışîır Bu da. olayın antıdetıoKratık ve yasa dışı nıtel.ğını vurgulcTaktadır » Planlama (Baştarafı 1 sayfada) mektedır Gorevınden alınon Bortücene aynı dalredo musteşar muşavırlığıne atanmıştır öte yandan Ankara Buromuzun haberıne göre Ikıncı Cepne Hükumetı 1973 butcesıne yasal bır kılıf hazırlamak ve yasalarda boşluk aramak amacıyla bugün Yuksek Planlama Kurulunu top lontıya cağırmıştır YPK toplontısından sonra Bakanlar Kurulu nun da aynı konuyu ele alacağı bildırllmıştır Toplantıda Dördüncu Beş Yıllık Plan strateıisının görüşuleceğı hukumete yakın cevrelerce ılerı surülTtesme karşın gercek te 30 kosım tcrıhıne değln Mecllse sunulmak zorunda olan 1978 bütcesinın yosal kılıfının goruşü leceğı oğrenıimıstır. FİLİZ ÖZDEK ıle AHMET ÇIMENTEPE evlendıler. Büyükada 11 11 1977 nımızın askerlığe aıt ıstedıklerı butün yetkilen vermekte hlc bır yasal sakınca yoktur Bu yetkıler verılmezse ış noksan gorul muş o'ur Harbın zoferle sonuclanmasını tahammul edılemez bır şıddetle beklıyoruz. Onun ıcm. Paşa Hazretlennın Meclıs'ten ıstedığı yetkiler ne kadar Say n BOŞKO ACI BİR KAYIP Avukat Hassn ÖZVEREN Izzet ve Fıkret Ozveren'ıi kıyıretlı evlatlan, Nılây Oz veren ın ssvg lı e*5i, Mınık Gozde'nıa bırıc k bobası. Top Yzb Mehmet Ozveren'ın b rır K kardeşı Etem Arutan ın sevgıh damadı Istanbul Barosu Avukatlarndan hasan Ozveren omrunun baharında elm bır faîık kazası sonucunda ebeoıyete n t kal etmıştır Cenazesı 12111977 cumartesı gunu ogle namczında Aksaray Valıde Corrıı'nden alınarok Topkapı Çamlık ane kabrıstanına def ned lecektır. AİLESİ Türkiye Demir ve Çelik Işletmeleri iskenderun Demir ve Çelik Fabrikâları Müessese Müdürlüğünden K/ıuessesemız taraf'ndan yijrt ıcınden. beş kolemde 50şer adet muhtelıf ebatta CELIK VALF satınalınacaktır. Bu ışle ılgılı olarak hazırıanan ıhale dos^ası, 1 a) lsr<enderun do MuesseseTıiz Tıcaret Mudürluğunden, b) Ankaro'da Tunus Cod No 63 Kavaklıdere adresndekı Tevsıat V6 Koordınasycn Müessese Mudur Muavınlığı Tıcaret Şerlıgınden. c) Istonbul ao Yc'ıkosku Cad Yaiıkosku Han kat r 45 Sırkecı adresındeîtı Tu kiye Demir ve Celık Işletmeleri Istonbul Mümessıllığınden bedelsız o araf ter^ n edileb lır 2 Iha e 29 11 1977 salı gunu scat 15 30 da Muessesemız Satnolrıc Kcmıs/onunda yapılacağından. 771154 No lu dos*ayla ılg iıcır, mesruhatiı kapalı teklıf meVtuplar nın muvakkct temma'ları ile bırlıkte aynı gun saot 14 30 a kcdar Mııhcberot Servısıne tevdı edılmış olması gerekmektedır 3 Be'ırtnen gun ve sca'ten sona ver len teklıfler ıle postada vokı geciKmeler kobul edilne' ecektır 4 Muecseserrız 2490 sa,ılı kcnuna tabı olmadığından ıhaleyı yopıp yapı"ncTiakta kısnsn ve\a tamamen dıledıg ne yapmakta serbesitır. Cumhurıyet 1063» I L A N İSTANBUL 13. SULH HUKUK HÂKİMÜĞİNDEN 977/613 Beşıktaş Aşıkgcrıp Sokak No. 14/3 de iKan^ct eden hasan Doğru Er'e oyni hanede ıkamet oden Ugur Dogruer 12 10 977 tarıh \e 977'747 karar sayılı ı'âmla vası tayın ed îrrıştır Keyfıyet ıtân olunur. (Basın 9022) 10615 SATIL1K TELEFON 590256 nolu tolefon sahıb.nden sotılıktır Müracoot Tel: 37 39 17 (Cumhuriyet 10621) DUYURU Sınırlı, Sorumiu Uçaksavar Yapı Kooperatıfı Tosfıye KurLİu Başkanlığından Kooperatıfımız.n OlağanuÇtu G9nel Kurul top'antısı aşağıda yazılı gundeme gore 4/Arai 1977 pazar gunu sact 10 00'da Bırıncı Leventte Mıgros Sous Magazası karşısında (CIT) D J ğun Salonunda yapılacaktır Saym uyelenmızın toplontıya katılmaları onemle rıca olunur. GUNDEM: 1 Acms ve saygı duruşu 2 Kongre Dıvat.ıpm secımı 3 Tasfıye ışının durdurulrrası 4 Tuzuk değısıklığı 5 Koope atıfe yerı uyelerln aunrrası 6 Yapılacak işler ıcm Tosfıye Kuruluna yetkı verıimesı. Cumhurıyet. 10613 MBG ilk (Baştarafı 1. Sayfada» rara ıtılıp başta dın sornı.ruculugu olmak uzere her ceşıt oy cvcılığmı gecerlı soyan bır zıhnı yetle Ancycsa sınırları zorlaiınaKta, hatta aşı!maKtadır> demıştır Ataklı dahc sorra ülkenln lc nde bulundüğu acı gorunum karşısındo duşunulecek ilk çarenın henuz herşey kaybedılmeden parlamentonun en kısa zamanda duruma egemen oimasmda oörduklerını belırtmiştır. j I (Basın. 27868/106091
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog